samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument"

Transkript

1 Information om Länsförsäkringars fond- och värdepapperstjänster samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument LF utg 03 Citat Information om Länsförsäkringar Bank AB:s fond- och värdepapperstjänster Allmänt Länsförsäkringar Bank AB (publ) Tegeluddsvägen Stockholm Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnummer: Telefon: E-postadress: Webbplats: Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan kallad Banken, har tillstånd att bedriva bankrörelse och finansiell verksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Banken står under Finansinspektionens tillsyn (adress: Box 7821, Stockholm, webbplats: Information om externa fonder kan komma att tillhandahållas på engelska. All annan information och kommunikation mellan kunden och Banken sker på svenska. Om kunden behöver komma i kontakt med Banken kan kunden alltid vända sig till närmaste kontor, alternativt ringa telefonbanken eller skicka ett e-postmeddelande. Banken tillhandahåller sina tjänster genom telefon, internet och genom de lokala bankkontoren. Banken kommer att hålla kunden informerad om utvecklingen på investeringen. Det sker halvårsvis vid löpande sparande i fonder och årsvis för engångssparande i fonder. För aktiedepå, investeringssparkonto och individuellt pensionssparande (IPS) informeras kunden om utvecklingen en gång per år. Kunden informeras genom antingen brev eller digitalt via kommunikation genom internetbanken. Kunden har dessutom möjlighet att följa investeringens utveckling genom Bankens internettjänst. Aktiedepå och aktielikvidkonto För att kunna handla med finansiella instrument i Banken behöver kunden ingå avtal om aktiedepå, samt öppna ett aktielikvidkonto för insättning och uttag av likvida medel. Mer detaljerad information finns i Bankens Villkor för Aktiedepå. Kunden bör även ta del av Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument (se nedan), Riktlinjer för bästa orderutförande samt i förekommande fall Information om distans- och hemförsäljningslagen för aktiedepå. Fondkonto, investeringssparkonto och individuellt pensionssparande Genom att öppna ett fondkonto kan kunden spara direkt i fonder. Om kunden önskar ett sparande med en annan skattelösning är investeringssparkonto ett alternativ. Genom investeringssparkontot kan kunden spara på konto eller i olika typer av finansiella instrument, till exempel fonder, aktier och strukturerade produkter. Med ett individuellt pensionssparande kan kunden pensionsspara på konto eller i olika typer av finansiella instrument. Mer information finns i Allmänna villkor, fonder och aktier, Allmänna villkor investeringssparkonto och Allmänna villkor för individuellt pensionssparande. Kundkategorisering Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med fonder och andra värdepapper delas in i en av kategorierna icke professionell kund, professionell kund och jämbördiga motparter. Syftet med detta är att anpassa kundskyddet efter den enskilda kunden. Banken har emellertid valt att klassificera alla sina kunder som icke professionella kunder, eftersom denna kundkategori är berättigad till det högsta kundskyddet. Det innebär att Banken bland annat kommer att lämna information om finansiella instrument och risker med dessa, samt kostnader och andra avgifter för handel med finansiella instrument. I de fall Banken tillhandahåller investeringsrådgivning avseende fonder eller andra värdepapper till en enskild kund kommer Banken att bedöma om de lämnade råden är lämpliga för kunden. Denna bedömning görs mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenheter om de specifika produkter och finansiella instrument som rådgivningen omfattar, kundens ekonomiska situation samt kundens mål med investeringen. Dessutom tar Banken hänsyn till kundens riskvilja och riskprofil innan ett råd lämnas. 1

2 I de fall kunden köper fonder eller andra finansiella instrument utanför en rådgivningssituation kommer Banken utföra en så kallad passandebedömning av kunden. Det innebär att Banken prövar om det finansiella instrumentet är passande för den enskilda kunden. I de fall som kunden köper okomplicerade fonder eller andra enklare finansiella instrument (till exempel noterade aktier) på kundens eget initiativ kommer Banken inte utföra någon passandebedömning (så kallad execution only). Insättningsgaranti och investerarskydd Aktielikvidkontot omfattas av insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Om Banken vid konkurs inte kan betala ut medel till sina kunder har kunden rätt till ersättning upp till ett belopp som motsvarar euro. Ersättningen betalas ut av Riksgälden, utan att särskild ansökan behöver göras. Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om kunden i händelse av Bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument som förvaras av Banken, rätt till ersättning med belopp som uppgår till högst kronor. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. Intressekonflikter Banken tillhandahåller ett flertal finansiella tjänster. Banken har en Uppförandekod som övergripande regelverk vilket ska prägla Bankens arbete utifrån gemensamma värderingar och tillhandahåller vägledning i förhållande till mötet med sina kunder. Bankens medarbetare ska fråga sig själva hur ditt intresse påverkas i varje given situation. Grundläggande åtgärder för att förhindra att intressekonflikter ska påverka en kund negativt är principen om dualitet som genomsyrar verksamheten och att det finns sekretess mellan olika avdelningar så att den information vi känner till om kunder inte missbrukas Det hindrar inte att det ibland kan uppstå intressekonflikter mellan å ena sidan Banken (Bankens medarbetare eller andra personer som arbetar för Banken) och Bankens kunder. Intressekonflikter kan även uppkomma mellan Bankens kunder. Banken vidtar alla skäliga åtgärder för att förhindra att dina intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter. Samtliga medarbetare i Banken har en skyldighet att uppmärksamma intressekonflikter i verksamheten och anmäla dessa internt så att de kan omhändertas på ett korrekt sätt. De intressekonflikter som Banken har identifierat har dokumenterats i Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter där även interna regler för identifiering, hantering och dokumentering har fastställts. Intressekonflikter kan t ex uppkomma genom att: Banken får ersättning för att förmedla produkter från tredje part. Detta beskrivs närmare under Incitament samt i respektive produktbroschyr. En medarbetare i Banken åtar sig uppdrag utanför sin anställning som kan äventyra dennes opartiskhet i ett kunduppdrag. Vid utförande av order finns risk att en viss kund premieras på en annan kunds bekostnad. För att förhindra att intressekonflikter påverkar dig negativt har Banken bland annat förbjudit eller begränsat vissa typer av aktiviteter för att ta hand om den risken. I de fall intressekonflikten inte kan hanteras på annat sätt så ska du informeras om att intressekonflikten föreligger för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Du har även rätt att ta del av Bankens Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter där Banken har listat de intressekonflikter som har identifierats. För att ta del av riktlinjerna kan du vända dig till närmaste kontor eller kontakta Banken per telefon. Incitament Så kallade incitament är vanligt förekommande på finansmarknaden. Incitament innebär att en finansiell aktör betalar eller tar emot en avgift, ersättning eller kommission, till en tredje part i samband med en kundtransaktion. Reglerna om incitament omfattar även naturaförmåner. I vissa delar av Bankens verksamhet förekommer incitament. Enligt gällande regler ska Banken informera kunderna om förekomsten av incitament. Banken får lämna denna information i form av en sammanfattning. Systemet med incitament innebär att Banken erhåller en mindre avgift från tredje man för vissa externa produkter som Banken förmedlar till sina kunder. Avgifterna beräknas normalt som ett procenttal på det investerade beloppet. Banken betalar även avgifter eller incitament till en tredje part som förmedlar Bankens produkter till sina kunder. Du som kund har rätt att få närmare information om vilka incitament och ersättningar som din investering omfattas av. Om du önskar sådan information kan du kontakta ditt närmaste bankkontor eller kontakta Banken per telefon. Fondandelar De fonder som förmedlas genom Banken förvaltas av olika fondbolag. Banken får ersättning för försäljningen av fondandelar från respektive fondbolag. Sådan ersättning beräknas normalt som: en engångsersättning vid försäljningen i form av en procentsats på det investerade beloppet, en årlig ersättning i form av en procentsats mellan 0,1 procent till 1,5 procent i provision på det förvaltade kapitaler, eller en kombination av dessa alternativ Ersättningen kan variera mellan olika fondbolag och mellan olika fonder förvaltade av samma bolag. Vidare kan banken erhålla kostnadsfri utbildning eller annan support från fondbolag. 2

3 Strukturerade placeringar De strukturerade placeringar som Banken tillhandahåller är utgivna av andra emittenter än Banken. Banken får då ersättning för förmedlingen av de strukturerade placeringarna från respektive emittent. Ersättningen kan beräknas som en procentsats inom ett intervall på det investerade beloppet och den kan variera mellan olika emittenter samt mellan olika strukturerade placeringar tillhandahållna av samma emittent. Priser och avgifter För uppgift om vilka priser som tillämpas av Banken för olika tjänster från tid till annan vänligen se Klagomålshantering Om du är missnöjd med en tjänst eller produkt som förmedlats genom Banken ska du i första hand vända dig till det kontor där tjänsten tillhandahölls eller produkten såldes. Ett klagomål ska framställas skyndsamt. Du ska kortfattat beskriva ditt klagomål, när det inträffat samt eventuellt ersättningskrav. Ett beslut av det berörda kontoret kan överklagas till Bankens klagomålsansvarig på adressen: Länsförsäkringar Bank, Klagomålsansvarig, Stockholm. Ett överklagande ska vara skriftligt och du ska ange varför och hur beslutet bör ändras. Om du önskar få oberoende stöd kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för kostnadsfri och oberoende vägledning. Om du inte är nöjd med Bankens beslut kan du kostnadsfritt begära att ärendet prövas av Allmänna Reklamationsnämndens avdelning för bankfrågor, se Anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden ska göras inom sex månader från det att banken första gången helt eller delvis avvisat kundens anspråk. Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Banken bör lösas. I sista hand kan ärendet prövas av en allmän domstol. Utbildning För att kunden ska få bästa möjliga kvalitet på rådgivningen har Bankens personal genomgått utbildning anpassad efter rådgivningens inriktning, omfattning och svårighetsgrad. Kunskaperna ska omfatta vad rådgivaransvar, etik och god rådgivarsed innebär. Vidare ska kunskaperna omfatta hur omsorgs-, avrådandeoch dokumentationsplikten ska fullgöras. Utbildningen omfattar även kunskaper om relevanta lagar och författningar, om sparande och placeringar i finansiella instrument och försäkringar. Bankens rådgivare har även genomgått ett godkänt kunskapstest genomfört av en oberoende aktör. Investeringsrådgivning Banken lämnar endast råd om fonder och strukturerade placeringar. För information om dessa produkters egenskaper hänvisas till Bankens information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument, se nedan. De finansiella instrument som Banken kan komma att lämna råd om är antingen Bankens egna eller andra aktörers på den finansiella marknaden. Banken är enligt lag skyldig att göra en omfattande utredning och analys av kunden innan Banken kan lämna ett råd om sparande i finansiella instrument. För detta ändamål hämtar Banken in nödvändiga uppgifter från kunden avseende kunskaper om och erfarenheter av finansmarknaden och mer specifikt om fonder och kapitalskyddade produkter. Även uppgifter gällande kundens ekonomiska situation och målet med placeringen hämtas in. Dessutom ska Banken få en bild av kundens inställning till risker med placeringar på finansmarknaden. Målsättningen är att Banken ska kunna lämna råd och rekommendationer som är lämpliga för kunden och att våra råd ska: uppfylla kundens mål med investeringen, vara anpassat till de risker som kunden önskar ta samt är förenliga med investeringen, och vara anpassat till kundens kunskap och erfarenhet för att kunden ska kunna förstå riskerna med transaktionen. Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 1 Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument sker i huvudsak i organiserad form vid en handelsplats. Handeln sker genom de värdepappersföretag som deltar i handeln vid handelsplatsen. Som kund måste du normalt kontakta ett sådant värdepappersföretag för att köpa eller sälja finansiella instrument. Med finansiella instrument menas bland annat aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra typer av företag, obligationer, depåbevis, fondandelar, penningmarknadsinstrument, finansiella derivatinstrument eller andra sådana värdepapper utom betalningsmedel som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden. 1.1 Handelsplatser Med handelsplatser avses reglerad marknad, handelsplattform (Multilateral Trading Facility, MTF) och systematisk internhandlare (SI) samt där det sker handel hos värdepappersföretagen. På en reglerad marknad handlas olika typer av finansiella instrument. När det gäller aktier kan endast aktier i publika bolag noteras och handlas på en reglerad marknad och det ställs stora krav på sådana bolag, bland annat bolagets storlek, verksamhetshistoria, ägarspridning och offentlig redovisning av bolagets ekonomi och verksamhet. 3

4 En handelsplattform (MTF) kan beskrivas som ett handelssystem som organiseras och tillhandahålls av en börs eller ett värdepappersföretag. Det ställs lägre krav, i form av till exempel informationsgivning och verksamhetshistoria, på de finansiella instrument som handlas på en handelsplattform jämfört med finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad. En systematisk internhandlare är ett värdepappersföretag som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform. En systematisk internhandlare är skyldig att offentliggöra marknadsmässiga bud på köp- och/eller säljpriser för likvida aktier som handlas på en reglerad marknad och för vilka den systematiska internhandlaren bedriver systematisk internhandel. Handel kan även äga rum genom ett värdepappersföretag utan att det är fråga om systematisk internhandel, mot institutets egna lager eller mot annan av institutets kunder. I Sverige finns i dagsläget två reglerade marknader, OMX Nordiska Börs Stockholm AB, Stockholmsbörsen, och Nordic Growth Market NGM AB, NGM. Härutöver sker organiserad handel på andra handelsplatser, till exempel First North och Nordic MTF (handelsplattformar) samt på värdepappersföretagens egna listor. Handeln på reglerade marknader, handelsplattformar och andra handelsplatser är en andrahandsmarknad för finansiella instrument som ett bolag redan givit ut (emitterat). Om andrahandsmarknaden fungerar väl, det vill säga det är lätt att hitta köpare och säljare och det fortlöpande noteras anbudskurser från köpare och säljare samt avslutskurser (betalkurser) från gjorda affärsavslut, har även bolagen en fördel genom att det blir lättare att vid behov emittera nya instrument och därigenom få in mer kapital till bolagets verksamhet. Förstahandsmarknaden, eller primärmarknaden, kallas den marknad där köp/teckning av nyemitterade instrument sker. 1.2 Handels-/noteringslistor När det gäller aktier indelar vanligen handelsplatser aktierna i olika listor, vilka publiceras till exempel på handelsplatsens webbplats, i dagstidningar och andra medier. Avgörande för på vilken lista ett bolags aktier handlas kan vara bolagets börsvärde, till exempel Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small cap. De mest omsatta aktierna kan också finnas på en särskild lista. Vissa värdepappersföretag publicerar också egna listor över finansiella instrument som handlas via institutet, kurser till vilka instrumenten handlas etc, till exempel via institutets webbsida. Aktier på listor med höga krav och hög omsättning anses normalt kunna innebära en lägre risk än aktier på andra listor. Information om kurser med mera avseende aktier såväl som andra typer av finansiella instrument, exempelvis fondandelar, optioner och obligationer, publiceras också regelbundet via till exempel handelsplatsernas hemsidor, i dagstidningar och andra medier. 2 Risker med finansiella instrument och handel med finansiella instrument 2.1 Allmänt om risker Finansiella instrument kan ge avkastning i form av utdelning (aktier och fonder) eller ränta (räntebärande instrument). Härutöver kan priset (kursen) på instrumentet öka eller minska i förhållande till priset när placeringen gjordes. I den fortsatta beskrivningen inräknas i ordet placering även eventuella negativa positioner (negativa innehav) som tagits i instrumentet, jämför till exempel vad som sägs om blankning i avsnitt 7. Den totala avkastningen är summan av utdelning/ränta och prisförändring på instrumentet. Vad placeraren eftersträvar är naturligtvis en total avkastning som är positiv, det vill säga som ger vinst, helst så hög som möjligt. Men det finns också en risk att den totala avkastningen blir negativ, det vill säga att det blir en förlust på placeringen. Risken för förlust varierar med olika instrument. Vanligen är chansen till vinst på en placering i ett finansiellt instrument kopplad till risken för förlust. Ju längre tiden för innehavet av placeringen är desto större är vinstchansen respektive förlustrisken. I placeringssammanhang används ibland ordet risk som uttryck för såväl förlustrisk som vinstchans. I den fortsatta beskrivningen används dock ordet risk enbart för att beteckna förlustrisk. Det finns olika sätt att placera som minskar risken. Vanligen anses det bättre att inte placera i ett enda eller ett fåtal finansiella instrument utan att istället placera i flera olika finansiella instrument. Dessa instrument bör då erbjuda en spridning av riskerna och inte samla risker som kan utlösas samtidigt. En spridning av placeringarna till utländska marknader minskar normalt också risken i den totala portföljen, även om det vid handel med utländska finansiella instrument tillkommer en valutarisk. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk, vilket närmare kommer att beskrivas i denna information. Kunden svarar själv för risken och måste därför själv hos anlitat värdepappersföretag eller genom sitt kapitalförvaltande ombud skaffa sig kännedom om de villkor, i form av allmänna villkor, prospekt eller liknande, som gäller för handel med sådana instrument och om instrumentens egenskaper och risker förknippade därmed. Kunden måste också fortlöpande bevaka sina placeringar i sådana instrument. Detta gäller även om kunden fått individuell rådgivning vid placeringstillfället. Kunden bör i eget intresse vara beredd att snabbt vidta åtgärder, om detta skulle visa sig påkallat, exempelvis genom att avveckla placeringar som utvecklas negativt eller att ställa ytterligare säkerhet vid placeringar som finansierats med lån och där säkerhetsvärdet minskat. Det är också viktigt att beakta den risk det kan innebära att handla med finansiella instrument på en annan handelsplats än en reglerad marknad, där kraven som ställs generellt är lägre.

5 2.2 Olika typer av riskbegrepp I samband med den riskbedömning som bör ske då du som kund gör en placering i finansiella instrument, och även fortlöpande under innehavstiden, finns en mängd olika riskbegrepp och andra faktorer att beakta och sammanväga. Här följer en kort beskrivning av några av de vanligaste riskbegreppen. Marknadsrisk risken för att hela eller en del av marknaden går ner, exempelvis den svenska aktiemarknaden. Kreditrisk risken för bristande betalningsförmåga hos exempelvis en emittent eller en motpart. 3 Aktier och aktierelaterade instrument 3.1 Allmänt om aktier Aktier och aktiebolag Aktier i ett aktiebolag ger ägaren rätt till en andel av bolagets aktiekapital. Går bolaget med vinst lämnar bolaget vanligen utdelning på aktierna. Aktier ger också rösträtt på bolagsstämman, som är det högsta beslutande organet i bolaget. Ju fler aktier ägaren har desto större andel av kapitalet, utdelningen och rösterna har aktieägaren. Beroende på vilken serie aktierna tillhör kan rösträtten variera. Det finns två slag av bolag, publika och privata. Endast publika bolag får låta aktierna handlas på en handelsplats. Prisvolatilitetsrisk risken för att stora svängningar i kursen/ priset på ett finansiellt instrument påverkar placeringen negativt. Kursrisk risken för att kursen/priset på ett finansiellt instrument går ner. Skatterisk risken för att skatteregler och/eller skattesatser är oklara eller kan komma att ändras. Valutarisk risken för att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat försvagas, exempelvis fondandelar i en fond som placerar i amerikanska värdepapper noterade i USD. Hävstångseffektsrisk konstruktionen av derivatinstrument som gör att det finns risk för att prisutvecklingen på den underliggande egendomen får ett stort negativt genomslag i kursen/ priset på derivatinstrumentet. Legal risk risken för att relevanta lagar och regler är oklara eller kan komma att ändras. Bolagsspecifik risk risken för att ett visst bolag går sämre än förväntat eller drabbas av en negativ händelse och de finansiella instrumenten som är relaterade till bolaget därmed kan falla i värde. Branschspecifik risk risken att en viss bransch går sämre än förväntat eller drabbas av en negativ händelse och de finansiella instrumenten som är relaterade till bolag i branschen därmed kan falla i värde. Likviditetsrisk risken att inte snabbt kunna köpa eller sälja en aktie (eller annat) utan att priset ändras. Ränterisk risken för att det finansiella instrumentet du placerat i minskar i värde på grund av förändringar i marknadsräntan Aktiekursen Kursen/priset på en aktie påverkas i första hand av utbudet respektive efterfrågan på den aktuella aktien vilket i sin tur, åtminstone på lång sikt, styrs av bolagets framtidsutsikter. En aktie upp- eller nedvärderas främst grundat på investerarnas analyser och bedömningar av bolagets möjligheter att göra framtida vinster. Den framtida utvecklingen i omvärlden av konjunktur, teknik, lagstiftning, konkurrens och så vidare avgör hur efterfrågan blir på bolagets produkter eller tjänster och är därför av grundläggande betydelse för kursutvecklingen på bolagets aktier. Det aktuella ränteläget spelar också en stor roll för prissättningen. Stiger marknadsräntorna ger räntebärande finansiella instrument, som samtidigt ges ut (nyemitteras), bättre avkastning. Normalt sjunker då kurserna på aktier som regelbundet handlas liksom på redan utelöpande räntebärande instrument. Skälet är att den ökade avkastningen på nyemitterade räntebärande instrument relativt sett blir bättre än avkastningen på aktier, liksom på utelöpande räntebärande instrument. Dessutom påverkas aktiekurserna negativt av att räntorna på bolagets skulder ökar när marknadsräntorna går upp, vilket minskar vinstutrymmet i bolaget. Också andra till bolaget direkt knutna förhållanden, till exempel förändringar i bolagets ledning och organisation, produktionsstörningar med mera kan starkt påverka bolagets framtida förmåga att skapa vinster såväl på kort som lång sikt. Aktiebolag kan i värsta fall gå så dåligt att de måste försättas i konkurs. Aktiekapitalet, det vill säga aktieägarnas insatta kapital, är det kapital som då först används för att betala bolagets skulder. Detta leder oftast till att aktierna i bolaget blir värdelösa. Även kurserna på vissa större utländska reglerade marknader eller handelsplatser inverkar på kurserna i Sverige, bland annat därför att flera svenska aktiebolag är noterade även på utländska marknadsplatser och prisutjämningar (arbitrage) sker mellan marknadsplatserna. Kursen på aktier i bolag som tillhör samma branschsektor påverkas ofta av förändringar i kursen hos andra bolag inom samma sektor. Denna påverkan kan även gälla för bolag i olika länder. 5

6 Aktörerna på marknaden har olika behov av att placera kontanter (likvida medel) eller att få fram likvida medel. Dessutom har de ofta olika mening om hur kursen borde utvecklas. Dessa förhållanden, som även innefattar hur bolaget värderas, bidrar till att det finns såväl köpare som säljare. Är placerarna däremot samstämmiga i sina uppfattningar om kursutvecklingen vill de antingen köpa och då uppstår ett köptryck från många köpare, eller också vill de sälja och då uppstår ett säljtryck från många säljare. Vid köptryck stiger kursen och vid säljtryck faller den. Omsättningen, det vill säga hur mycket som köps och säljs av en viss aktie, påverkar i sin tur aktiekursen. Vid hög omsättning minskar skillnaden, även kallad spread, mellan den kurs köparna är beredda att betala (köpkursen) och den kurs säljarna begär (säljkursen). En aktie med hög omsättning, där stora belopp kan omsättas utan större inverkan på kursen, har en god likviditet och är därför lätt att köpa respektive att sälja. Bolagen på de reglerade marknadernas listor, till exempel Stockholmsbörsens Nordiska listan samt NGMs NGM Equity, har normalt sett hög likviditet. Olika aktier kan under dagen eller under längre perioder uppvisa olika rörlighet i kurserna (volatilitet), det vill säga upp- och nedgångar samt storlek på kursförändringarna. De kurser till vilka aktierna har handlats (betalkurser), såsom högst, lägst och senast betalt under dagen samt sist noterade köp- och säljkurser och vidare uppgift om handlad volym i kronor publiceras bland annat i de flesta större dagstidningarna, på text-tv och på olika internetsidor som upprättas av marknadsplatser, värdepappersföretag och medieföretag. Aktualiteten i dessa kursuppgifter kan variera beroende på sättet de publiceras på Olika aktieserier Aktier finns i olika serier, vanligen A- och B-aktier, vilket normalt har med rösträtten att göra. A-aktier ger normalt en röst medan B-aktier ger en begränsad rösträtt, oftast en tiondels röst. Skillnaderna i rösträtt beror bland annat på att man vid ägarspridning vill värna om de ursprungliga grundarnas eller ägarnas inflytande över bolaget genom att ge dem en starkare rösträtt. Nya aktier som ges ut får då ett lägre röstvärde än den ursprungliga A-serien och betecknas med B, C eller D etc Kvotvärde, split och sammanläggning av aktier En akties kvotvärde är den andel som varje aktie representerar av bolagets aktiekapital. En akties kvotvärde erhålls genom att dividera aktiekapitalet med det totala antalet aktier. Ibland vill bolagen ändra kvotvärdet, till exempel därför att kursen, det vill säga marknadspriset på aktien, har stigit kraftigt. Genom att dela upp varje aktie på två eller flera aktier genom en så kallad split, minskas kvotvärdet och samtidigt sänks kursen på aktierna. Aktieägaren har dock efter en split sitt kapital kvar oförändrat, men detta är fördelat på fler aktier som har ett lägre kvotvärde och en lägre kurs per aktie. Omvänt kan en sammanläggning av aktier (omvänd split) göras om kursen sjunkit kraftigt. Då slås två eller flera aktier samman till en aktie. Aktieägaren har dock efter en sammanläggning av aktier samma kapital kvar, men detta är fördelat på färre aktier som har ett högre kvotvärde och en högre kurs per aktie Marknadsintroduktion, privatisering och uppköp Marknadsintroduktion innebär att aktier i ett bolag introduceras på aktiemarknaden, det vill säga upptas till handel på en reglerad marknad eller en handelsplattform (MTF). Allmänheten erbjuds då att teckna (köpa) aktier i bolaget. Oftast rör det sig om ett befintligt bolag, som inte tidigare handlats på en reglerad marknad eller en annan handelsplats, där ägarna beslutat att vidga ägarkretsen och underlätta handeln i bolagets aktier. Om ett statligt ägt bolag introduceras på marknaden kallas detta för privatisering. Uppköp går i regel till så att någon eller några investerare erbjuder aktieägarna i ett bolag att på vissa villkor sälja sina aktier. Om uppköparen får in 90 procent eller mer av antalet aktier i det uppköpta bolaget, kan uppköparen begära tvångsinlösen av kvarstående aktier från de ägare som inte accepterat uppköpserbjudandet. Dessa aktieägare är då tvungna att sälja sina aktier till uppköparen mot en ersättning som fastställs genom ett skiljedomsförfarande Emissioner Om ett aktiebolag vill utvidga sin verksamhet krävs ofta ytterligare aktiekapital. Detta skaffar bolaget genom att ge ut nya aktier genom nyemission. Oftast får de gamla ägarna teckningsrätter som ger företräde att teckna aktier i en nyemission. Antalet aktier som får tecknas bestäms normalt i förhållande till hur många aktier ägaren tidigare hade. Tecknaren måste betala ett visst pris (emissionskurs), oftast lägre än marknadskursen, för de nyemitterade aktierna. Direkt efter det att teckningsrätterna som normalt har ett visst marknadsvärde avskiljts från aktierna sjunker vanligen kursen på aktierna, samtidigt ökar antalet aktier för de aktieägare som tecknat. De aktieägare som inte tecknar kan, under teckningstiden som oftast pågår några veckor, sälja sina teckningsrätter på den marknadsplats där aktierna handlas. Efter teckningstiden förfaller teckningsrätterna och blir därmed obrukbara och värdelösa. Aktiebolag kan även genomföra en så kallad riktad nyemission, vilket genomförs som en nyemission men enbart riktad till en viss krets investerare. Aktiebolag kan även genom en så kalllad apportemission ge ut nya aktier för att förvärva andra bolag, affärsrörelser eller tillgångar i annan form än pengar. Såväl vid riktad nyemission som vid apportemission sker en så kallad utspädning av befintliga aktieägares andel av antalet röster och aktiekapital i bolaget, men antalet innehavda aktier och mark- 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FRÅN PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB (Prima Kapitalförvaltning) Prima Kapitalförvaltning är registrerad

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 1 BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 2 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 7, upprättad 150410) 1. HANDEL MED FINANSIELLA

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 F O N D K O M M I S S I O N Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH MED DEM SAMMANHÄNGANDE RISKER

INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH MED DEM SAMMANHÄNGANDE RISKER 12.03.2012 1. INFORMATION OM RISKER, VILKA HÄNFÖR SIG TILL FINANSIELLA INSTRUMENT Till placeringsverksamheten förknippas alltid en ekonomisk risk. Avkastningen kan utebli och kunden kan till och med förlora

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer