Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar"

Transkript

1 Depå Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar En studie gjord av London Business School visar att om man från år 1900 till och med 2007 systematiskt hade investerat i de 20 bäst trendande aktierna i Storbritannien varje månad hade 1 pund växt till 4,2 miljoner pund (15,2% per år). Om man systematiskt hade investerat 1 pund i de 20 aktier som visade sämst trend varje månad hade kapitalet växt till endast 111 pund. Källa: ABN AMRO/LBS Global Investment Returns Yearbook 2008, chart

2 Portföljförvaltningstjänst depå/depåförsäkringar Varför en förvaltningstjänst? Värdepappersbolaget Aviatum AB (org.nr ) erbjuder en helt oberoende och aktivt förvaltad portföljförvaltningstjänst. Aviatums portföljförvaltningstjänst handlar främst i svenska och utländska investeringsfonder. Bedömer Aviatum att andra finansiella instrument lämpar sig bättre i portföljen vad avser riskjusterad avkastning eller kostnader kan även dessa instrument användas. Tjänsten passar för den sparare som saknar tid, intresse eller den kunskap som krävs för att åstadkomma en hög och jämn avkastning över tiden. Inom det aktuella depåinstitutets ramar tar Aviatum totalansvaret för valet av tillgångsslag (investeringsfonder, specialfonder och ETF:er som är s.k. börshandlade fonder), viktningen mellan olika marknader (exempelvis fonder med geografisk inriktning eller branschfonder) samt valet av individuella investeringsfonder (exempelvis fonder med särskilt duktiga förvaltare) vid varje enskild tidpunkt på de finansiella marknaderna. Aviatum genomför löpande förändringar i portföljerna i enlighet med aktuell marknadssyn och med hänsyn till depåinstitutets produktutbud samt vald placeringsportföljs risknivå. Aviatums portföljer Aviatum Trend & Aviatum Trend Stabil Aviatum använder sig av en unik kvantitativ modell i förvaltningen som identifierar trender på de finansiella marknaderna. Aviatum investerar i trendens riktning på, i första hand, aktie- och räntemarknaderna. En grundtanke i investeringsfilosofin är att det tar tid innan marknadens aktörer reagerar på ny information och att utvecklingen ofta uppvisar ett trendartat mönster som ger en förhöjd sannolikhet om den framtida prisrörelsen. Aviatum prioriterar investeringsfonder som uppvisar starka positiva rörelser i etablerade trender. Positionerna avvägs i investeringsfonderna och övriga finansiella instrument mot varandra för att portföljerna ska uppnå en god intern diversifiering med målet att nå bästa möjliga avkastning över tiden i förhållande till avtalad risknivå. En investerare bör betrakta en investering i Aviatums portföljförvaltningstjänst som en långsiktig placering. Investeringen kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka hela det kapital som placeras i portföljförvaltningstjänsten vid den tidpunkt då investeraren eventuellt väljer att avsluta tjänsten. Aviatum Trend Kan maximalt innehålla 100 procent aktierelaterade instrument alternativt 100 procent ränterelaterade instrument. Denna förvaltning jämför sig med MSCI World Index Free NR som är ett aktieutdelande världsindex där inga avgifter belastar indexet. Snittavkastningen för Aviatum Trend under den senaste 5- årsperiod låg på 17,7 procent per år och för jämförelseindexet har den under samma tidsperiod legat på 3,5 procent per år. Standardavvikelsen, som är ett mått på risk, ligger på 15,8 procent för Aviatum Trend och på 15,0 procent för jämförelseindexet under den redovisade mätperioden. 150,0% 130,0% 110,0% 90,0% 70,0% 50,0% 30,0% 10,0% -10,0% Kv 4-04 Kv 3-05 Kv 2-06 Kv 1-07 Kv 4-07 Kv 3-08 Kv 2-09 Kv 1-10 Aviatum Trend - Pro Forma MSCI World Index Free NR Aviatum Trend Stabil Kan maximalt innehålla 50 procent aktierelaterade instrument och minimum 50 procent ränterelaterade instrument. Denna förvaltning jämför sig med 50 procent av MSCI World Index Free NR, som är ett aktieutdelande världsindex där inga avgifter belastar indexet, samt 50 procent av OMRX T-Bill som är ett ränteindex. Snittavkastningen för Aviatum Trend Stabil under den senaste 5-årsperiod har legat på 9,0 procent per år och för jämförelseindexet låg den under motsvarande period på 3,0 procent per år. Standardavvikelsen, som är ett mått på risk, ligger på 6,1 procent för Aviatum Trend Stabil och på 7,5 procent för jämförelseindexet under den redovisade mätperioden. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Kv 4-04 Kv 3-05 Kv 2-06 Kv 1-07 Kv 4-07 Kv 3-08 Kv 2-09 Kv 1-10 Aviatum Trend Stabil - Pro Forma 50%MSCI World Index Free NR + 50%OMRX T-Bill Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.

3 Allmänna villkor depå 2010:01 1. Kunden uppdrar åt Aviatum AB (Aviatum) att enligt bestämmelserna i detta avtal inklusive de val av portfölj som görs, förvalta de tillgångar som finns på anmäld depå/depåer. 2. Aviatum ska placera kapitalet främst med tanke på god kapitaltillväxt på längre sikt. 3. Aviatum ska på eget initiativ och utan kundens hörande placera och omplacera kapitalet, på det sätt Aviatum finner lämpligt vid varje givet tillfälle inom ramen för vald portfölj. Detta sker genom placeringar i de investeringsfonder och finansiella instrument som står till förfogande på valt depåinstitut. Kunden godkänner att placeringar och omplaceringar av kapitalet kan verkställs av Aviatum. Aviatum ansvarar inte för det ekonomiska resultatet av placeringen förutsatt att bestämmelserna i detta avtal uppfylls eller Aviatum annars hanterat uppdraget med vederbörlig omsorg. 4. Aviatum har rätt att belåna depån under transaktionsdagarna för att underlätta handeln och öka effektiviteten i förvaltningen. Kunden är medveten om att detta kan medföra en räntekostnad som kan belasta depån. 5. Aviatum har rätt att inhämta värden, andelar och historik för kundens räkning och även att vidarebefordra denna information till kundens försäkringsförmedlare/rådgivare. 6. Avgiften för förvaltningen tas ut kvartalsvis, beräknad på depåns medelvärde under perioden. Aviatum reserverar sig för ev. prisändringar. Aviatum har rätt att ta ut avgiften ur depån genom försäljning av andelar/finansiella instrument eller via separat faktura. 7. Aviatum är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndigheters åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande omständighet. Aviatum är inte heller ansvarig för skada som beror på fel i depåinstitutets handelssystem eller som beror på att depåinstitutet inte utfört eller felaktigt utfört fondbytet/bytet av annat finansiellt instrument. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Aviatum själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Aviatum är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Aviatum varit normalt aktsam. I inget fall utgår ersättning från Aviatum för följdskada. 8. Kunden är medveten om att av Aviatum förvaltat kapital kan öka såväl som minska i värde och att inga garantier om förvaltningens utfall kan ges. Historisk utveckling utgör inte någon utfästelse om framtida värdeutveckling. 9. Detta avtal gäller tillsvidare. Kunden och Aviatum har rätt att skriftligen säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Aviatum har dock rätt att erhålla avgift tre månader efter att detta avtal upphört. Aviatum äger vid utebliven betalning rätt att begära ersättning för betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag. Aviatum har rätt att överlåta detta avtal till annan juridisk person. 10. Aviatum har rätt att inhämta koder och lösenord för kundens räkning för att utföra placeringstjänsten. 11. Kunden har blivit informerad om och godkänner att fondbolagen kan ta ut extra avgifter för handel, som anses skadlig för övriga delägare i fonden t.ex. stora fondbyten i grupp, samt att räntekostnader för sena likvider kan drabba depån. 12. Om Aviatum bedömer det som en lämplig åtgärd att flytta de tillgångar som förvaltas till ett annat depåinstitut ger kunden härmed Aviatum fullmakt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att utföra denna flytt. Denna fullmakt omfattar även försäkringsdepåer. Förvaltningsuppdraget fortsätter att löpa på det nya depåinstitutet utan förändring. 13. Förvaltningsuppdraget upphör automatiskt om Aviatums möjlighet att utföra förvaltningen upphör. Information om Aviatum AB Aviatum AB är ett värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen. Aviatum AB omfattas av investerarskyddet (www.ign.se). Aviatum tillhandahåller i egenskap av värdepappersbolag en förvaltningstjänst som beskrivs i detta material. Det språk som tillämpas i all kommunikation gentemot kunder är svenska och all kommunikation sker via Mail, Tel, Brev eller Fax i nämnd ordning. Aviatum AB ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som orsakas en kund, uppsåtligen eller av oaktsamhet, avseende ovan beskriven verksamhet och Aviatum AB har en ansvarsförsäkring för att täcka eventuella skador. Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Aviatum AB ska du inledningsvis kontakta bolagets klagomålsansvarig som heter Peter Kolstad. Denne kommer att besvara ditt klagomål snarast möjligt. Om denne inte finner anledning att ändra Aviatum AB:s beslut kommer du att informeras skriftligen om hur du kan gå vidare med ditt klagomål. Peter Kolstads kontaktuppgifter är: Solna Torg 19, Plan 8, Solna, , Du som är konsument kan även få hjälp hos Konsumenternas Bankbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller hos din kommunala konsumentrådgivning. Om en tvist uppstår mellan dig och Aviatum AB kan denna prövas av allmän domstol. För att du inte ska drabbas av intressekonflikter har Aviatum AB upprättat riktlinjer avseende detta. Vill du se hela riktlinjen går det bra att beställa den från Aviatum AB, Solna Torg 19, Plan 8, Solna, , Aviatum AB kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med behandlingen är fullgörandet av Aviatum AB:s avtalsenliga åtaganden mot dig som kund. Detta innebär att Aviatum kommer att inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Personuppgifterna kan komma behandlas av andra bolag som vi samarbetar med för att Aviatum ska kunna utföra det uppdrag vi har från dig. Har du några frågor om detta är du välkommen att kontakta Aviatum AB:s personuppgiftsombud som du kontaktar på Enligt PuL har du rätt att begära information om- och rättelse av de personuppgifter vi behandlar. Du kan därför kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till vår adress som återfinns på sista sidan i broschyren. Bästa utförande av order (best execution) Kundorder genomförs i enlighet med respektive depåinstituts riktlinjer för utförande av order. Alla kunders order hanteras i den ordning de kommer in till Aviatum AB för att uppnå ett riktigt och rättvist resultat Om du önskar ta del av depåinstitutets rutiner avseende utförande av order och/eller få information om dess handelsplatser hänvisar vi till depåinstitutets hemsida. En lämplighetsbedömning görs för att bedöma lämpligheten av föreslagen lösning.

4 Adresser till berörda myndigheter: Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, telefon , fax , e-post Web: Bolagsverket, Sundsvall, telefon , fax , e-post Web: Länsförsäkringar Sak AB, Stockholm, telefon , fax Beskrivning av finansiella instrument Inledning Du som kund måste vara införstådd med att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på din egen risk. Nedan följer information om de finansiella instrument som kan handlas genom detta uppdrag. Handelsplatser Med handelsplatser avses i detta dokument reglerad marknad samt handelsplattform. På en reglerad marknad handlas olika typer av finansiella instrument. När det gäller aktier kan endast aktier i publika bolag noteras och handlas på en reglerad marknad och det ställs stora krav på sådana bolag, bl.a. avseende bolagets storlek, verksamhetshistoria, ägarspridning och offentlig redovisning av bolagets ekonomi och verksamhet. En handelsplattform (MTF) kan beskrivas som ett handelssystem som organiseras och tillhandahålls av en börs eller ett värdepappersföretag. Det ställs typiskt sett lägre krav, i form av t.ex. informationsgivning och verksamhetshistoria, på de finansiella instrument som handlas på en handelsplattform jämfört med finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad. Handel kan även äga rum genom ett värdepappersföretag utan att det är fråga om systematisk internhandel, mot institutets egna lager eller mot annan av institutets kunder. I Sverige finns det ett antal reglerade marknader bl.a., OMX Nordiska Börs Stockholm AB (nedan Stockholmsbörsen ) och Nordic Growth Market NGM AB (nedan NGM ). Härutöver sker organiserad handel på andra handelsplatser, t.ex. First North och Nordic MTF (handelsplattformar) samt på värdepappersföretagens egna listor. Handeln på reglerade marknader, handelsplattformar och andra handelsplatser utgör en andrahandsmarknad för finansiella instrument som ett bolag redan givit ut (emitterat). Om andrahandsmarknaden fungerar väl, dvs. det är lätt att hitta köpare och säljare och det fortlöpande noteras anbudskurser från köpare och säljare samt avslutskurser (betalkurser) från gjorda affärsavslut, har även bolagen en fördel genom att det blir lättare att vid behov emittera nya instrument och därigenom få in mer kapital till bolagets verksamhet. Förstahandsmarknaden, eller primärmarknaden, kallas den marknad där köp/teckning av nyemitterade instrument sker. Handels- och noteringslistor När det gäller aktier indelar vanligen handelsplatser aktierna i olika listor, vilka publiceras t.ex. på handelsplatsens hemsida, i dagstidningar och andra medier. Avgörande för på vilken lista ett bolags aktier handlas kan vara bolagets börsvärde (t.ex. Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small cap). De mest omsatta aktierna kan också finnas på en särskild lista. Vissa värdepappersföretag publicerar också egna listor över finansiella instrument som handlas via institutet, kurser till vilka instrumenten handlas etc, t.ex. via institutets hemsida. Aktier på listor med höga krav och hög omsättning anses normalt kunna innebära en lägre risk än aktier på andra listor. Information om kurser m.m. avseende aktier såväl som andra typer av finansiella instrument, exempelvis fondandelar, optioner och obligationer, publiceras också regelbundet via t.ex. handelsplatsernas hemsidor, i dagstidningar och andra medier. Risker med finansiella instrument och handel med finansiella instrument Allmänt om risker Finansiella instrument kan ge avkastning i form av utdelning (aktier och fonder) eller ränta (räntebärande instrument). Härutöver kan priset (kursen) på instrumentet öka eller minska i förhållande till priset när placeringen gjordes. I den fortsatta beskrivningen inräknas i ordet placering även eventuella negativa positioner (negativa innehav) som tagits i instrumentet. Den totala avkastningen är summan av utdelning/ränta och prisförändring på instrumentet. Vad placeraren eftersträvar är naturligtvis en total avkastning som är positiv, dvs. som ger vinst, helst så hög som möjligt. Men det finns också en risk att den totala avkastningen blir negativ dvs. att det blir en förlust på placeringen. Risken för förlust varierar med olika instrument. Vanligen är chansen till vinst på en placering i ett finansiellt instrument kopplad till risken för förlust. Ju längre tiden för innehavet av placeringen är desto större är vinstchansen respektive förlustrisken. I placeringssammanhang används ibland ordet risk som uttryck för såväl förlustrisk som vinstchans. I den fortsatta beskrivningen används dock ordet risk enbart för att beteckna förlustrisk. Det finns olika sätt att placera som minskar risken. Vanligen anses det bättre att inte placera i ett enda eller ett fåtal finansiella instrument utan att i stället placera i flera olika finansiella instrument. Dessa instrument bör då erbjuda en spridning av riskerna och inte samla risker som kan utlösas samtidigt. En spridning av placeringarna till utländska marknader minskar normalt också risken i den totala portföljen, även om det vid handel med utländska finansiella instrument tillkommer en valutarisk. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Kunden svarar själv för risken och måste därför själv hos anlitat värdepappersföretag - eller genom sitt kapitalförvaltande ombud - skaffa sig kännedom om de villkor, i form av allmänna villkor, prospekt eller liknande, som gäller för handel med sådana instrument och om instrumentens egenskaper och risker förknippade därmed. Kunden måste också fortlöpande bevaka sina placeringar i sådana instrument. Detta gäller även om kunden fått individuell rådgivning vid placeringstillfället. Kunden bör i eget intresse vara beredd att snabbt vidta åtgärder, om detta skulle visa sig påkallat, exempelvis genom att avveckla placeringar som utvecklas negativt eller att ställa ytterligare säkerhet vid placeringar som finansierats med lån och där säkerhetsvärdet minskat. Det är också viktigt att beakta den risk det kan innebära att handla med finansiella instrument på en annan handelsplats än en reglerad marknad, där kraven som ställs generellt är lägre.

5 Olika typer av riskbegrepp I samband med den riskbedömning som bör ske då Du som kund gör en placering i finansiella instrument, och även fortlöpande under innehavstiden, finns en mängd olika riskbegrepp och andra faktorer att beakta och sammanväga. Nedan följer en kort beskrivning av några av de vanligaste riskbegreppen. Marknadsrisk risken att marknaden i sin helhet, eller viss del därav där Du som kund har Din placering, t.ex. den svenska aktiemarknaden, går ner. Emittent-/Kreditrisk risken för bristande betalningsförmåga hos t.ex. en emittent eller en motpart. Prisvolatilitetsrisk risken för stora svängningar i kursen/priset på ett finansiellt instrument påverkar placeringen negativt. Kursrisk risken att kursen/priset på ett finansiellt instrument går ner. Skatterisk risken att skatteregler och/eller skattesatser är oklara eller kan komma att ändras. Valutarisk risken att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat (t.ex. fondandelar i en fond som placerar i amerikanska värdepapper noterade i USD) försvagas. Hävstångseffektsrisk konstruktionen av derivatinstrument som gör att det finns en risk att prisutvecklingen på den underliggande egendomen får ett större negativt genomslag i kursen/priset på derivatinstrumentet. Legal risk risken att relevanta lagar och regler är oklara eller kan komma att ändras. Bolagsspecifik risk risken att ett visst bolag går sämre än förväntat eller drabbas av en negativ händelse och de finansiella instrument som är relaterade till bolaget därmed kan falla i värde. Branschspecifik risk risken att en viss bransch går sämre än förväntat eller drabbas av en negativ händelse och de finansiella instrument som är relaterade till bolag i branschen därmed kan falla i värde. Likviditetsrisk risken att Du inte kan sälja eller köpa ett finansiellt instrument vid en viss önskad tidpunkt p.g.a. att omsättningen i det finansiella instrumentet är låg. Ränterisk risken att det finansiella instrument Du placerat i minskar i värde p.g.a. förändringar i marknadsräntan. De instrument som kan förekomma i den diskretionära förvaltningen Indexobligationer/aktieindexobligationer Indexobligationer/aktieindexobligationer är obligationer där avkastningen istället för ränta är beroende t.ex. av ett aktieindex. Utvecklas indexet positivt följer avkastningen med. Vid en negativ indexutveckling kan avkastningen utebli. Obligationen återbetalas dock alltid med sitt nominella belopp på inlösendagen och har på så sätt en begränsad förlustrisk jämfört med t.ex. aktier och fondandelar. Risken med en placering i en aktieindexobligation kan, förutom eventuellt erlagd överkurs & emittentrisk, definieras som den alternativa ränteintäkten, dvs. den ränta investeraren skulle ha fått på det investerade beloppet med en annan placering. Indexobligationer kan ha olika benämningar som aktieindexobligationer, SPAX, aktieobligationer, kreditkorgsobligationer, räntekorgsobligationer, valutakorgsobligationer osv. beroende på vilket underliggande tillgångsslag som bestämmer obligationens avkastning. Med dessa begrepp avses att beskriva, som ovan nämnts, att oavsett om produkten ger avkastning eller ej så återbetalas det nominella beloppet, dvs. vanligtvis detsamma som investeringsbeloppet minskat med eventuellt erlagd överkurs. Derivatinstrument Derivatinstrument såsom optioner, terminer m.fl. förekommer med olika slag av underliggande tillgång, t.ex. aktier, obligationer, råvaror och valutor. Derivatinstrument kan utnyttjas för att minska risken i en placering. En särskild omständighet att beakta vid placering i derivatinstrument är att konstruktionen av derivatinstrument gör att prisutvecklingen på den underliggande egendomen får genomslag i kursen eller priset på derivatinstrumentet. Detta prisgenomslag är ofta kraftigare i förhållande till insatsen (erlagd premie) än vad värdeförändringen är på den underliggande egendomen. Prisgenomslaget kallas därför hävstångseffekt och kan leda till större vinst på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande egendomen. Å andra sidan kan hävstångseffekten lika väl medföra större förlust på derivatinstrumenten jämfört med värdeförändringen på den underliggande egendomen, om prisutvecklingen på den underliggande egendomen blir annorlunda än den förväntade. Hävstångseffekten, dvs möjligheten till vinst respektive risken för förlust, varierar beroende på derivatinstrumentets konstruktion och användningssätt. Stora krav ställs därför på bevakningen av prisutvecklingen på derivatinstrumentet och på den underliggande egendomen. Investeraren bör i eget intresse vara beredd på att agera snabbt, ofta under dagen, om placeringen i derivatinstrument skulle komma att utvecklas i ofördelaktig riktning. Det är också viktigt att i sin riskbedömning beakta att möjligheten att avveckla en position/ett innehav kan försvåras vid en negativ prisutveckling. Hävstångscertifikat Hävstångscertifikat, som ofta kallas enbart certifikat, är ofta en kombination av t.ex. en köp- och en säljoption och är beroende av en underliggande tillgång, exempelvis en aktie, ett index eller en råvara. Ett certifikat har inget nominellt belopp. Hävstångscertifikat ska inte förväxlas med t.ex. företagscertifikat, vilket är en slags skuldebrev som kan ges ut av företag i samband med att företaget lånar upp pengar på kapitalmarknaden. En utmärkande egenskap för hävstångscertifikat är att relativt små kursförändringar i underliggande tillgång kan medföra avsevärda förändringar i värdet på innehavarens placering. Dessa förändringar i värdet kan vara till investerarens fördel, men de kan också vara till investerarens nackdel. Innehavare bör vara särskilt uppmärksamma på att hävstångscertifikat kan falla i värde och även förfalla helt utan värde med följd att hela eller delar av det investerade beloppet kan förloras. Motsvarande resonemang kan i många fall gälla även för optioner och warranter. Aktieoptioner och aktieindexoptioner Aktieoptioner finns av olika slag. Förvärvade köpoptioner (eng. call options) ger innehavaren rätt att inom en viss tidsperiod köpa redan utgivna aktier till ett på förhand bestämt pris. Säljoptioner (eng. put options) ger omvänt innehavaren rätt att inom en viss tidsperiod sälja aktier till ett på förhand bestämt pris. Mot varje förvärvad option svarar en utfärdad option. Risken för den som förvärvar en option är, om inte riskbegränsande åtgärder vidtas, att den minskar i värde eller förfaller värdelös på slutdagen. I det senare fallet är den vid förvärvet betalda premien för optionen helt förbrukad. Utfärdaren av en option löper en risk som i vissa fall, om inte riskbegränsande åtgärder vidtas, kan vara obegränsat stor. Kursen på optioner följer normalt kursen på motsvarande underliggande aktier eller index, men med större kurssvängningar än dessa. Den mest omfattande handeln i aktieoptioner sker på de reglerade marknaderna. Där förekommer även handel med aktieindexoptioner. Dessa indexoptioner ger vinst eller förlust direkt i kontanter (kontantavräkning) utifrån utvecklingen av ett underliggande index. Aktieterminer och aktieindexterminer

6 En termin innebär att parterna ingår ett ömsesidigt bindande avtal med varandra om köp respektive försäljning av den underliggande egendomen till ett på förhand avtalat pris och med leverans eller annan verkställighet, t.ex. kontantavräkning, av avtalet vid en i avtalet angiven tidpunkt (stängningsdagen). Någon premie betalas inte eftersom parterna har motsvarande skyldigheter enligt avtalet. Warranter Handel förekommer också med vissa köp- och säljoptioner med längre löptider, i Sverige vanligen kallade warranter. Warranter kan utnyttjas för att köpa eller sälja underliggande aktier eller i andra fall ge kontanter om kursen på underliggande aktie utvecklas på rätt sätt i förhållande till warrantens lösenpris. Teckningsoptioner (eng. subscription warrants) avseende aktier kan inom en viss tidsperiod utnyttjas för teckning av motsvarande nyutgivna aktier. Fonder och fondandelar En fond är en portfölj av olika slags finansiella instrument, t.ex. aktier och obligationer. Fonden ägs gemensamt av alla som sparar i fonden, andelsägarna, och förvaltas av ett fondbolag. Det finns olika slags fonder med olika placeringsinriktning. Med placeringsinriktning menas vilken typ av finansiella instrument som fonden placerar i. Nedan redogörs i korthet för några av de vanligaste typerna av fonder. För ytterligare information se Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida, och Fondbolagens Förenings hemsida, En aktiefond placerar allt eller huvudsakligen allt kapital som andelsägarna inbetalat i aktier. Blandfonder med både aktier och räntebärande instrument förekommer också, liksom rena räntefonder där kapitalet placeras huvudsakligen i räntebärande instrument. Det finns även till exempel indexfonder som inte förvaltas aktivt av någon förvaltare utan som istället placerar i finansiella instrument som följer sammansättningen i ett visst bestämt index. En av idéerna med en aktiefond är att den placerar i flera olika aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument, vilket gör att risken för andelsägaren minskar jämfört med risken för den aktieägare som placerar i endast en eller i ett fåtal aktier. Andelsägaren slipper vidare att välja ut, köpa, sälja och bevaka aktierna och annat förvaltningsarbete runt detta. Principen för räntefonder är densamma som för aktiefonder placering sker i olika räntebärande instrument för att få riskspridning i fonden och förvaltningen i fonden sker efter analys av framtida räntetro. En fond-i-fond är en fond som placerar i andra fonder. En fond-i-fond kan ses som ett alternativ till att själv välja att placera i flera olika fonder. Man kan därmed uppnå den riskspridning som en väl sammansatt egen fondportfölj kan ha. Det finns fond-i-fonder med olika placeringsinriktningar och risknivåer. En ytterligare typ av fond är hedgefond. Hedge betyder skydda på engelska. Trots att hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar i marknaden kan en hedgefond vara en fond med hög risk, då sådana fonder ofta är högt belånade. Skillnaderna är dock stora mellan olika hedgefonder. Det finns även hedgefonder med låg risk. Hedgefonder försöker ge en positiv avkastning oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ner. En hedgefond har mycket större frihet i sina placeringsmöjligheter än traditionella fonder. Placeringsinriktningen kan vara allt från aktier, valutor och räntebärande instrument till olika arbitragestrategier. Hedgefonder använder sig oftare än traditionella fonder av derivat i syfte att öka eller minska fondens risk. Blankning är också ett vanligt inslag. Fonder kan också delas in i värdepappersfonder (även kallade UCITS-fonder) och specialfonder. Samlingsnamnet för dessa är investeringsfonder och båda typerna regleras av den svenska lagen om investeringsfonder. Värdepappersfonder är de fonder som uppfyller det s.k. UCITS-direktivets krav, främst vad gäller placeringsbestämmelser och riskspridning. Såväl svenska som utländska värdepappersfonder (som fått tillstånd i sitt hemland inom EES), får säljas och marknadsföras fritt i samtliga EES-länder. Specialfonder (exempelvis s.k. hedgefonder) är fonder som på något sätt avviker från reglerna i UCITS-direktivet, och det är därför särskilt viktigt för Dig som kund att ta reda på vilka placeringsregler som en specialfond Du avser att placera i kommer att iaktta. Detta framgår av fondens informationsbroschyr och faktablad. Varje fondbolag är skyldigt att självmant erbjuda potentiella investerare det faktablad som avser fonden. Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt utanför Sverige. För de fonder som placerar i utländska finansiella instrument tillkommer även en valutarisk. Andelsägarna får det antal andelar i fonden som motsvarar andelen insatt kapital i förhållande till fondens totala kapital. Andelarna kan köpas och lösas in genom värdepappersföretag som saluför andelar i fonden eller direkt hos fondbolaget. Det är dock viktigt att beakta att vissa fonder kan ha förutbestämda tidpunkter då fonden är öppen för köp och inlösen, varför det inte alltid är möjligt med regelbunden handel. Andelarnas aktuella värde beräknas regelbundet av fondbolaget och baseras på kursutvecklingen av de finansiella instrument som ingår i fonden. Det kapital som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är därför inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. ETF:er (Börshandlade fonder) En börshandlad fond, även kallad ETF ( Exchange Traded Fund ), är en fond som handlas på börsen. Börsnoteringen gör att du kan handla fondandelarna i realtid och äga dem några sekunder, månader eller många år, beroende på din placeringsstrategi. ETF:er handlas precis som vanliga aktier vilket även innebär att du inte behöver betala några insättnings- eller uttagsavgifter utan endast sedvanligt courtage till din mäklare. Direktinvestering i fasta tillgångar / Stängda fonder, s.k. Closed-End Funds Ett sätt att sprida risken i en placeringsportfölj är att investera direkt i fasta tillgångar t. ex fastigheter, vindkraftverk, mark, infrastruktur m m istället för i t.ex investeringsfonder, börsnoterade aktier eller andra liknande produkter. Genom att göra direktinvesteringar undviker man t.ex aktierisken som finns i en börsnoterad tillgång. Emissionerna för en sådan direktinvestering (stängd fond) som det är fråga om här är endast öppen under en begränsad tid. Därefter stängs fonden för nya investerare och den bedriver sedan sin verksamhet under investeringens löptid som oftast är 5-8 år. Därefter likvideras fonden/bolagen och alla medel delas ut till investerarna. Den juridiska formen för stängda fonder är i Sverige oftast ett onoterat publikt aktiebolag. Observera att denna investering, trots att den kallas fond, inte är en värdepappersfond och inte heller en specialfond enligt lagen om investeringsfonder. Belåning Finansiella instrument kan i många fall köpas för delvis lånat kapital. Eftersom såväl det egna som det lånade kapitalet påverkar avkastningen kan Du som kund genom lånefinansieringen få en större vinst om placeringen utvecklas positivt jämfört med en investering med enbart eget kapital. Skulden som är kopplad till det lånade kapitalet påverkas inte av om kurserna på köpta instrument utvecklas positivt eller negativt, vilket är en fördel vid en positiv kursutveckling. Om kurserna på köpta instrument utvecklas negativt uppkommer en motsvarande nackdel eftersom

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FRÅN PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB (Prima Kapitalförvaltning) Prima Kapitalförvaltning är registrerad

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 1 BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 2 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 7, upprättad 150410) 1. HANDEL MED FINANSIELLA

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 F O N D K O M M I S S I O N Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer