Kvalitetsprogrammet Arlagården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsprogrammet Arlagården"

Transkript

1 Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gäller i Sverige från januari 2015 Språk:

2 Innehållsförteckning Till medlemmen... 4 Arla Foods kvalitetspolicy för gården... 4 Arlagården ingår i Arla Foods strategi och marknadsföring... 5 Dokumentation... 6 Kontakt och information... 6 Medlemmens ansvar Foder och vatten Inköp Utfodring Konservering/torkning och lagring Djuren Djurens trivsel Friska djur Läkemedel Gården Ordning på gården Mjölkrum Mjölktank Mjölkningsanläggning Mjölkning Stall och andra byggnader på gården Smittskydd Personal Miljö Beredskap och ersättning Beredskap Ersättning Hämtningsregler Vid nybyggen och större ombyggnationer Framfartsväg, lastningsplats och mjölkrum Mjölktank förvaring och kylning av mjölk Bufferttank och extratank Version 4.4 / januari

3 65 Hämtningskvantitet och disk Hämtningsfrekvens och mjölkens ålder Tid för hämtning av mjölk Mjölkens sammansättning och kvalitet Provuttagning Analyser och klassgränser Översikt över analyser, klassgränser och kvalitetsbetalning Fett- och proteinhalt Kvalitetsparametrar Övriga analyser Rapportering av analysresultat Rådgivning Uppföljning av Arlagården Revision på gården Sanktioner Överklagande Uppföljning av kvalitetsfel på mjölken Återupptagande av hämtning efter tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen Ytterligare information Hänvisningar Sammanställning av dokumentationskrav Vid kvalitetsfel kontakta din husdjursförening Ordregister Version 4.4 / januari

4 Till medlemmen Kvalitetsprogrammet Arlagården (nedan kallat Arlagården ) beskriver reglerna för mjölkproduktionen på gårdar som levererar mjölk till Arla Foods. Arlagården uppdateras löpande, dels för att leva upp till krav och önskemål från Arla Foods kunder och konsumenter, dels för att ta hänsyn till utvecklingen med de förutsättningar och möjligheter som medlemmarna har. Arlagården gäller i Sverige, Danmark, Tyskland, Luxemburg och Belgien, och skall även framöver gälla för mjölkleverantörer i Storbritannien och Holland. Version 4.4 av Arlagården gäller från 5 januari På Arla Foods hemsidor och på Ägarnätet finns det alltid en uppdaterad version tillgänglig, med vid varje tidpunkt gällande regler. Arla Foods kvalitetspolicy för gården Syftet med Arlagården är att genomföra Arla Foods kvalitetspolicy för gården, som bygger på hörnstenarna: Mjölkens sammansättning Vi arbetar för att mjölken har en sådan sammansättning att de färdiga produkterna lever upp till konsumenternas behov och önskemål. 1. Mjölken ska ha en naturlig sammansättning av fett, protein, mineraler och andra viktiga ämnen. 2. Mjölken ska ha en god och frisk smak. Livsmedelssäkerhet Vi arbetar för att erbjuda konsumenterna trygga och säkra mjölkbaserade livsmedel där grunden skapas på gården. 1. Mjölken ska inte innehålla oönskade ämnen. 2. Vi ska ha en god hygien för att undgå risk för smitta. Djuromsorg Vi arbetar för att tillgodose djurens grundläggande fysiologiska och beteendemässiga behov, så att deras hälsa och välbefinnande främjas. 1. Djuren ska vara friska. 2. Djuren ska hållas och skötas i en bra miljö. Miljöhänsyn Vi arbetar för att produktionen på gården sker miljövänligt och med respekt för naturen. 1. Gården ska värna om den omgivande miljön och kulturlandskapet. 2. Gården ska optimera utnyttjandet av näringsämnen och arbeta för en reducerad användning av kemikalier, baserat på riskbedömningar. Version 4.4 / januari

5 Arlagården ingår i Arla Foods strategi och marknadsföring Arlagården är en viktig del i Arla Foods strategi. Med Arlagården tar Arla Foods ansvar för att mjölken både är producerad på ett ansvarsfullt sätt och är av hög kvalitet, och motsvarar samtidens krav. Därför är det av avgörande betydelse att Arlagården hela tiden utvecklas och att alla medlemmar lever upp till Arlagården. Då kan Arlagården alltid vara ett starkt och konkurrenskraftigt program. Arla Foods vision är att skapa framtidens mejeri för på ett naturligt sätt sprida hälsa och inspiration ut i världen. Vår mission är att säkra högsta möjliga värde för medlemmarnas mjölk och skapa möjligheter för tillväxt. Arlagården är ett viktigt bidrag för att visionen och missionen kan förverkligas. Arlagården spelar också en viktig roll i Arla Foods uppförandekod Code of Conduct, som på svenska heter Vårt ansvar. Arla Foods marknadsföring byggs upp kring begreppet Närmare Naturen och mjölkproduktionen ingår på olika sätt i Arla Foods marknadsföring. Att du och dina kollegor lever upp till Arlagården är alltså väldigt viktigt för att Arla Foods marknadsföring ska vara trovärdig. Arlagården används också för att informera kunder och konsumenter om hur produktionen på gården går till. Arlagården skapar underlag för kommunikationen med konsumenterna i samband med exempelvis gårdsrevision, betessläpp, butiksaktiviteter och reklam med mera. Arlagården är ett registrerat varumärke ägt av Arla Foods amba. Livet på gården presenteras på Arla Foods hemsidor, och Innehåll i Arlagården Arlagården är uppdelad i kapitel med en samlad presentation av: De väsentliga lagkrav som gäller för dig som medlem och livsmedelsproducent. De tillkommande krav som branschen och de förtroendevalda i Arla Foods har beslutat. De rekommendationer som Arla Foods uppmanar dig som medlem att följa. I varje kapitel är det en systematisk genomgång av reglerna med korta vägledningar. Reglerna är skrivna med fet stil. Efter varje punkt anges vilken typ av regel det är: Lagkrav (röd). Branschkrav eller krav från Arla Foods (blå). Rekommendation från Arla Foods (grön). Alla regler i Arlagården stödjer de fyra hörnstenarna och/eller bidrar till att Arla Foods kan hämta mjölken med lägsta möjliga omkostnader. Parallellt med kvalitetsprogrammet Arlagården har det tagits fram olika dokument, som används i samband med programmet. (Se närmare beskrivning i avsnitt 81). Version 4.4 / januari

6 Arlagården omfattar inte alla stycken i lagstiftningen, inte heller alla EU s hygienförordningar. Du skall därför även känna till bland annat Branschriktlinjer för hygienisk mjölkproduktion och andra branschriktlinjer. Här finns regler och vägledning om foderhygien, krav på utbildning och liknande som ingår i myndigheternas kontroll. Efter varje avsnitt eller kapitel står det vilken dokumentation som krävs för att visa att reglerna följs. Dokumentation Dokumentationen är nödvändig när myndigheter eller Arla Foods kunder vill följa upp programmet. Därför ska du spara dokumentationen i tre år, om inget annat anges under den enskilda punkten (se även avsnitt 92). Dokumentation, bland annat fakturor eller följesedlar, ska finnas tillgängliga på gården vid Arlagårdsrevision. Som hjälp för dokumentationen finns hjälpdokument och checklistor. Aktuella hjälpdokument och checklistor kan laddas ned från Ägarnätet eller rekvireras från Medlemsservice. Exempel på dokumentationsschema: Foderfakturor/ följesedlar Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? JA I den gula pärmen Foder Foderdeklaration JA 113 I den gula pärmen Foder Det ska alltid finnas dokumentation, när det står JA i fältet Krav. Detta följs upp vid Arlagårdsrevision. När det inte står något i fältet Krav är det frivilligt att dokumentera regeln. Kontakt och information Om du vill veta mer om Arlagården kan du hitta information på Ägarnätet eller kontakta Medlemsservice på telefon Version 4.4 / januari

7 Medlemmens ansvar Det är alltid den enskilde mjölkproducentens ansvar att gällande lagstiftning följs. En ny produktionsplats är godkänd hos myndigheterna innan hämtning av mjölken sker. (Krav från Arla Foods) En produktionsplats ska godkännas i förhållande till Arlagården innan leveranser påbörjas. Detta gäller även efter sanktionen tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen. Med ny produktionsplats avses både nybyggnation och godkännande av existerande produktionsplats hos nya medlemmar som tidigare levererat till annan mejeriförening. Start och återupptagning av hämtning meddelas Medlemsservice minst 14 dagar före planerad hämtning. Vid kraftigt förändrade mjölkningstider till exempel övergång mellan två och tre gånger mjölkning meddelas Medlemsservice senast en månad före planlagd ändring. (Krav från Arla Foods) Vid ändrade hämtningsförhållanden på gården kontaktas Arla Foods. (Krav från Arla Foods) Vid ny- och ombyggnation av mjölkrum, och tillhörande utrustning med mera ska Arla kontaktas. Om mjölkproducenten kontaktar Arla redan under planeringsstadiet minskas risken för att felinvesteringar och onödiga kostnader uppstår. Det är mjölkproducentens ansvar, att arbetsförhållandena på framfartsvägen till gården, gårdsplanen, lastningsplatsen samt i mjölkrummet uppfyller kraven på en bra arbetsmiljö. (Arbetsmiljölagen) Det är mjölkproducentens ansvar att kontakta både myndigheterna och Medlemsservice, Arla Foods vid misstanke om risk för livsmedelssäkerhet eller djurens hälsa, till exempel i form av dåligt foder eller djur med smittsamma sjukdomar. (Hygienförordningen) Med önskan om ett gott samarbete. Arla Foods Version 4.4 / januari

8 1. Foder och vatten Vi arbetar för att mjölken har en sådan sammansättning och kvalitet att de färdiga produkterna lever upp till konsumenternas behov och förväntningar. Foder och vatten av bra kvalitet är en förutsättning för friska och välfungerande kor, som levererar mjölk av god kvalitet. 11 Inköp 111 Det används endast, enligt lagstiftningen, godkända foderråvaror och fodertillsatser. (Foderlagstiftningen) Foder och foderråvaror, såväl hemmaodlade som inköpta, ska vara av så bra kvalitet att de inte skadar eller på annat sätt är farliga för djuren, livsmedlen eller miljön. Foderråvaror av animaliskt protein är förbjudet i foder, till exempel kött-, ben- och fiskmjöl. Inköp av foder får endast ske från av Jordbruksverket godkända och/eller registrerade foderföretagare. Vid egen import av foderråvaror gäller särskilda regler. Kontakta Jordbruksverket för mer information. Tillsatsmedel för ensilering av grovfoder och/eller spannmål är fodertillsatser och ska vara godkända av Jordbruksverket. Det ska finnas dokumentation för varje parti foder som köps in. Följesedlar kan ersätta fakturor som dokumentation om man så önskar. Dokumentationen sparas i 3 år. 112 Vid inköp av foder till gården skall det säkerställas att allt foder är av god kvalitet. (Hygienförordningen) Det är mjölkproducenten som ansvarar för det foder som köps in till gården. Exempel på tillfällen där man särskilt bör vara uppmärksam är vid inköp av ensilage och biprodukter. Särskilt känsliga är flytande fodermedel och fodermedel med hög och varierande vattenhalt. Gör alltid en leverantörsbedömning vid inköp och ställ krav i ett inköpskontrakt. Genomför en mottagningskontroll när fodret kommer till gården. Kontrollera följesedlarna så att rätt foder, mängd, struktur, sammansättning och analysgaranti lämnats. Titta och lukta på fodret. Vidta åtgärder om den mottagna foderblandningen inte uppfyller uppställda krav. Se även kraven angående användning av restprodukter i kapitel Foderråvaror och foderblandningar köps in från foderfirmor godkända av LRF Mjölk och som öppet redovisar de enskilda foderråvarorna. (Foderlagstiftningen, Branschpolicy, Arla Foods krav) Med inköpt foder menas både foderråvaror, foderblandningar (tillskott), mineralfoder och mjölkersättning. Spannmål är undantaget från detta krav, och kan köpas från andra lantbruk/gårdar. Version 4.4 / januari

9 LRF Mjölk ansvarar för att ha en uppdaterad lista över godkända företag som säljer kraftfoder. Företagen ska följa mejeriföreningarnas branschpolicy och övervakningsprogram för aflatoxin samt förbud mot animaliska fodermedel. Köp endast foderblandningar från firmor som öppet redovisar enskilda råvaror. Fodret ska vara fritt från genmodifierade produkter (GMO). Fodertillverkaren är skyldig att uppge det exakta receptet på svenska. Det säkerställer att alla som använder fodermedlet känner till användningen av detta. Dokumentationskrav avsnitt 11: Foderfakturor eller följesedlar över använt foder Listor över använt foder Foderdeklaration JA 113 Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? JA Utfodring 121 Djuren får foder och vatten av god kvalitet och i tillräckliga mängder. (Djurskyddslagstiftningen, Hygienförordningen, Arla Foods krav) Djuren ska ha foder som ger en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel samt tillgång till vatten. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet. För att säkra att vattnet i stallen har god kvalitet görs en vattenanalys varje kalenderår från alla typer av vattenkällor. Arla Foods kan hjälpa till med en förenklad vattenanalys. Djuren ska få foder efter sina behov och utfodringen ska vara hygienisk. Alla djur som är äldre än 14 dagar ska alltid ha fri tillgång till friskt vatten i riklig mängd. Kalvar som är yngre än 14 dagar ska erbjudas foder och vatten. Vid eventuell användning av bakteriehämmande tillsatser i vattnet, till exempel klor, ska det finnas ett särskilt kontrollsystem. Koncentrationen får inte överskrida kommunens normer. 122 Foder som kan påverka mjölkens kvalitet negativt ges inte till mjölkkor. (Arla Foods krav, Arla Foods rekommendation) Fodermedel som kan påverka mjölkens lukt och smak negativt, till exempel stora mängder kålväxter eller citruspulpa bör undvikas. Även vissa ogräs och örter i betesvallen kan påverka mjölkens smak negativt. Betat korn (utsäde) används inte till utfodring av djuren. Det rekommenderas att inte använda foder med hög sporhalt till mjölkkorna, eftersom det ökar risken för höga sporhalter i mjölken. Version 4.4 / januari

10 Om bekämpningsmedel används ska karenstiden från bekämpning till skörd följas. (Se även kapitel 4). Dokumentationskrav avsnitt 12: Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? Vattenanalys, stall JA 121 Foderstat 121 Foderanalys 121 Vattenanalys, bete Konservering/torkning och lagring 131 Konservering/torkning, lagring och uttagning av foder på gården sker på sådant sätt att foderkvaliteten inte försämras. (Hygienförordningen, Foderlagstiftningen, Arla Foods krav) Fodret får inte förorenas med jord, gödsel eller andra oönskade ämnen. Var särskilt uppmärksam vid användning av fuktiga fodermedel, till exempel biprodukter från livsmedelsindustrin. Foderlagret får inte förorenas av husdjur, vilda djur eller skadedjur. Vid behov ska det finnas ett bekämpningsprogram mot skadedjur på gården (se också 367). Foderutrymmen och utrustning underhålls och hålls rena. Det ska vara goda förhållanden för väg till och uttagning från silos och planlager. Förvara foder och fodertillsatser säkert och skiljt från bekämpningsmedel, andra kemikalier samt skiljt från hund- och kattfoder som innehåller animaliskt fett. Version 4.4 / januari

11 2. Djuren Att djuren mår bra är en förutsättning för att kunna leverera mjölk av hög kvalitet. Tillsyn och omvårdnad av djuren är en självklar del av arbetet på gården. Likaså att djuren hålls rena och får den motion som de behöver. Djuren ska ha det bra på gården hela livet, från födsel till slakt. Läkemedel och hormoner används endast vid behandling enligt veterinärens anvisningar. Vid transport av djur till och från gården tas hänsyn till djurens välfärd och lagstiftningen följs för transporttider och transportförhållanden. 21 Djurens trivsel 210 Alla djur får normalt daglig tillsyn och omvårdnad, och djuren sköts med omsorg. (Djurskyddslagstiftningen, Arla Foods krav) Djuren ska utfodras, vattnas och tillses så att deras behov täcks. Alla ungdjur och alla slaktdjur, som inte fodras ur automater eller får foder i fri tillgång, ska kunna äta samtidigt och vila obehindrat. De nyfödda kalvarna tas väl omhand och får rå mjölk i rätt tid och rätt mängd. Djur som visar tecken på sjukdom eller skada ska omgående tas omhand och ges vård efter behov. Kalvar ska ha möjlighet att se och ha direkt kontakt med andra kalvar och blir bedömda enligt de nationella riktlinjerna. 211 Vid export av kalvar från gården följs gällande branschpolicy. (Branschpolicy, Arla Foods krav) Kalven är en naturlig och integrerad del av mjölkproduktionen. Export av kalvar till oetiska uppfödningsformer är oacceptabelt. 212 Kalvarna bedövas vid avhorning. (Djurskyddslagstiftningen) Bedövning vid avhorning ska göras av en veterinär. Avhorning ska göras av veterinär eller någon annan person som veterinären rekommenderar, till exempel personal från husdjursföreningen. Vem som är delegerande veterinär och vem som utför avhorningen skrivs ned i läkemedelsjournalen eller på besättningskortet. Dokumentationen ska sparas i 5 år. 213 Djuren hålls rena och i god kondition. (Hygienförordningen, Djurskyddslagstiftningen) Samtliga djur på gården ska hållas rena, klippas efter behov och vara fria från parasiter. Klövarna ska verkas regelbundet. Mjölkkorna ska ha ett passande hull i förhållande till sitt laktationsstadium. För ungdjur och slaktdjur ska vikt och hull vara passande i förhållande till ålder och storlek. Version 4.4 / januari

12 214 Djuren är på bete enligt lagstiftningen. (Djurskyddslagstiftningen) Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion skall komma ut på bete och ha tillgång till betesmarken under minst 6 timmar per dygn enligt nedanstående tabell. Om djur hålls inne hela dygn i enlighet med något av undantagen i lagen, ska detta journalföras. I område 1 och 2 kan betestiden delas upp. I så fall krävs en betesplan. Betesplanen ska finnas innan betestiden delas upp och ska visa när varje berört djur hålls på bete. Andra nötkreatur ska vara ute hela dygnet under perioden 1 maj 15 oktober. Minst åttio procent av arealen i betesfållan ska ha växttäcke. Beteskravet gäller inte för djur som är yngre än sex månader eller för tjurar. För djur som är 6 9 månader finns särskilda regler. Område 1 Område 2 Område 3 Betessäsong 1 april -31 okt. 1 april 31 okt. 1 maj 1 okt. Sammanhängande betesperiod Sammanlagd betestid 4 månader 3 månader 2 månader Sammanhängande betestid Delad betesperiod med betesplan 2 månader mellan 15 maj 15 sept. 2 månader mellan 15 maj 15 sept. 1 månad mellan 1 juni 31 aug. Total betestid 120 dygn 90 dygn Sammanhängande betestid 60 dygn 60 dygn Antal betesdygn 15 maj 15 sept. 60 dygn 60 dygn Område 1: Blekinge, Skåne och Hallands län. Område 2: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län. Område 3: Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Dokumentationskrav avsnitt 21: Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? Läkemedelsjournal/besättningskort JA 212 Journal över djur som tillfälligt är inne JA 214 Betesplan vid delad betesperiod JA 214 Version 4.4 / januari

13 22 Friska djur 221 Gården är med i kokontrollen eller motsvarande. (Arla Foods rekommendation) 222 Gården deltar i ett förebyggande djurhälsoprogram samt deltar i en löpande bedömning av besättningens djurvälfärd. (Arla Foods rekommendation) 223 Vid problem med sjukdom i besättningen vidtas åtgärder för att förbättra hälsotillståndet. (Arla Foods krav) Gården skall finna orsaken till och förebygga hälsoproblem i besättningen och inte enbart behandla det enskilda sjukdomstillfället. Använd gärna djurhälsonyckeltalen i kokontrollen. 224 Avelsarbetet tar utgångspunkt i ett helhetsperspektiv, där hänsyn tas till djurens hållbarhet, hälsa och produktionskapacitet. (Arla Foods rekommendation) 225 Det förekommer inte avel med djur som har kända genetiska defekter, som påverkar djuren eller mjölken negativt. Avelsstrategier genomförs utan involvering av genetisk manipulation eller kloning eller teknologier som kan jämföras med genetisk manipulation eller kloning. Det rekommenderas att avla på hornlöshet. (Djurskyddslagstiftningen, Branschpolicy, Arla Foods krav, Arla Foods rekommendation) Exempel på en genetisk defekt är muskelhypertrofi (dubbellår) hos rasen Belgisk Blå. 226 När levande djur lämnar gården sker detta med hänsyn till deras lämplighet att transporteras. Slaktdjur skickas endast till auktoriserade slakterier. Avlivning och nödslaktning får endast ske av utbildad personal. (Djurskyddslagstiftningen) Dokumentationskrav avsnitt 22: Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? Ansluta gården till ett djurhälsoprogram 222 Avelsplan Version 4.4 / januari

14 23 Läkemedel 231 Läkemedel och tillhörande utrustning förvaras säkert. (Läkemedelslagstiftningen) Läkemedel skall alltid förvaras säkert och utan risk för oavsiktlig användning, förorening av foder eller mjölk. Läkemedel skall som utgångspunkt förvaras samlat på en plats där det inte förvaras eller hanteras mjölk, ej heller där djur hanteras. Om läkemedel förvaras på platser där mjölk förvaras eller där mjölk eller djur hanteras, skall läkemedlen förvaras i ett låst skåp. 232 Djuren behandlas enbart med registrerade och godkända läkemedel, homeopatiska läkemedel och naturläkemedel där innehållet är känt. (Läkemedelslagstiftningen, Branschpolicy, Arla Foods krav) Behandling av djur sker endast i situationer och av personer i förhållande till gällande lagstiftning. Det är myndigheterna som godkänner och registrerar läkemedel. Leverantören av preparaten ska kunna dokumentera att produkten är godkänd och registrerad. Vid behandling ska man följa veterinärens anvisningar och läkemedlets bruksanvisning. Vid användning av naturläkemedel/homeopatiska läkemedel krävs kontakt med veterinär före behandling och notering om detta. Inga naturläkemedel/homeopatiska läkemedel får sprutas direkt in i juvret på kon. All användning av läkemedel till alla djur ska dokumenteras. Även egna behandlingar eller vid användning av preparat som inte är receptbelagda. Med dokumentation avses att föra in nedanstående uppgifter kronologiskt i en journal alternativt att spara veterinärens behandlingsbevis/ praktikjournal i kronologisk ordning och komplettera med de uppgifter som saknas enligt nedan. Inga behandlingar behöver dubbeldokumenteras. Uppgifter som skall dokumenteras är: Datum. Djuridentitet. Preparat. Dosering. Karenstid. Vilka som utfört behandlingarna. Diagnos (ej kod). Behandlingens längd. Dokumentationen ska sparas i 5 år. Version 4.4 / januari

15 233 Gården säkerställer att mjölk från behandlade kor inte levereras till mejeriet. Behandlade kor är tydligt märkta och mjölkas sist eller med särskild utrustning. Mjölken uppsamlas separat. (Hygienförordningen, Läkemedelslagstiftningen, Arla Foods krav) Mjölk från kor som är i karens efter medicinsk behandling får inte levereras till mejeriet. Vid behandling med läkemedel anpassas behandling och karenstid, så att det inte finns risk för läkemedelsrester i den mjölk som levereras till mejeriet. Vid särskilda fall kan det vara nödvändigt att ha en längre karenstid än normalt, till exempel vid högre dosering, vid byte av preparat eller om kon är i dålig kondition eller mjölkar mindre än normalt. Kor som ska mjölkas separat ska vara tydligt märkta. Korna ska vara märkta under hela karenstiden. I datastyrda mjölkningssystem ska behandlade kor registreras innan behandling påbörjas. Det ska finnas en skriftlig rutin för hur korna märks, medicineras och mjölkas efter en behandling med karensbelagda läkemedel. Motsvarande dokumentation för rutiner bör även finnas för kalvar och ungdjur. Rutinen bör utformas enligt den modell som Arla Foods tagit fram och som kan beställas eller laddas ner på Ägarnätet. Personalen som mjölkar måste ha god kännedom och kunskap om gårdens rutiner för behandlade kor. Rutinen ska finnas på ett språk som personalen förstår. Vid mjölkning av behandlade djur rekommenderas att använda särskild utrustning (spannutrustning eller motsvarande). Om behandlade kor mjölkas med spannmaskin ska den anslutas till vakuumledningen (aldrig till mjölkledningen). Utrustningen ska rengöras efter användning. Individuell märkning är inte ett krav i besättningar där behandlade djur hålls och mjölkas i särskilda stall med separat mjölkningsanläggning och kyltank. Mjölken från kyltanken lämnas inte till mejeriet. Mjölk som misstänks innehålla läkemedelsrester får inte levereras till mejeriet. 234 Utgått. 235 Antibiotika används inte i förebyggande syfte utan endast för att bota och lindra sjukdom. (Läkemedelslagstiftningen) Det ska ställas en diagnos av veterinär för att få behandla djur med antibiotika. 236 Sintidsbehandling med antibiotika anpassas till den enskilda kon. (Läkemedelslagstiftningen, Branschpolicy, Arla Foods krav) I de fall där veterinär bedömt att det finns behov av sintidsbehandling, ska behandlingen vara anpassad till det enskilda djuret. Behandlingen ska journalföras. Version 4.4 / januari

16 237 Hormoner används inte för att öka tillväxt eller avkastning. (Läkemedelslagstiftningen) 238 Gårdens djur behandlas endast med hormoner som är godkända och registrerade som läkemedel för diagnostiserade sjukdomar och brister hos enskilda djur. (Läkemedelslagstiftningen) 239 Hormonell brunstsynkronisering används inte på lakterande djur. (Branschpolicy, Arla Foods krav) Med brunstsynkronisering menas 2 brunstframkallande behandlingar som ges till en grupp av djur med 9-11 dagars mellanrum. Hormonell brunstsynkronisering ersätter inte normal brunstkontroll (brunstframkallande behandling är tillåtet på enskilda djur). Dokumentationskrav avsnitt 23: Läkemedelsjournal Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? JA Skriftlig rutin för säker mjölkning JA Gården Gården ska vårdas så att besökare får ett gott intryck. Med gården menas samtliga produktionsplatser med tillhörande mark. 31 Ordning på gården 311 Gården gör ett gott intryck på besökande. (Arla Foods krav) Det är viktigt att gården skapar förtroende. Besökare ska tycka att det är en lämplig plats att producera livsmedel på. Gårdsplanen och vägen upp till gården ska vara i bra skick. Avfall i form av emballage, plast och dunkar med mera ska samlas på avskild plats i avvaktan på borttransport. Byggnader på gården skall hållas i gott skick eller avlägsnas. Version 4.4 / januari

17 312 Avfall lämnas till återvinning i enlighet med bestämmelserna i kommunen. Andra etablerade insamlingssystem kan också användas. (Miljöbalken, Hygienförordningen) Farligt avfall ska hanteras och lagras så att djuren inte kommer till skada och mjölken inte förorenas. Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, lösningsmedel, lack- och färgrester samt läkemedel och kanyler. Det är förbjudet att elda farligt avfall hemma på gården. Detta gäller även ensilageplast. Farligt avfall ska hanteras och levereras enligt myndigheternas anvisningar. Mer information om hur avfall ska hanteras finns i Miljöhusesyn eller hos kommunen. 313 Kornas välfärd kan upprätthållas vid strömavbrott. (Arla Foods krav) För de allra flesta gårdar innebär det att gården ska vara förberedd för användning av reservelverk, en reservkraftsomkopplare ska finnas installerad. Rekommendationen är att ha ett eget reservelverk. Det bör särskilt beaktas i nybyggda stallar och i stallar med automatisk utfodring. Om eget reservelverk saknas ska det finnas ett avtal om lån vid behov. I AMS-besättningar måste det finnas ett reservelverk på gården. Funktionen av reservelverket bör kontrolleras regelbundet. Kravet kan också uppfyllas om: Gården har max 15 kor som går att handmjölka. Det finns en traktor- eller maskindriven vakuumpump med nödvändig utrustning. Det finns ett skrivet avtal med en elinstallatör där denne förbinder sig att gården kan anslutas till reservelverk inom sex timmar efter strömavbrott. Det avtal som ska användas finns att hämta på Ägarnätet eller kan beställas av Medlemsservice. 32 Mjölkrum Med mjölkrum avses utrymmen där mjölk hanteras, förvaras eller avhämtas, eller ett rum i anslutning till en utomhus placerad tank, dit alla rörförbindelser går och där mjölken avhämtas. 321 Mjölkrummet håller en god hygienisk standard och hålls rent och i god ordning fritt från husdjur, gnagare och flugor. (Hygienförordningen) Mjölkrummet är en livsmedelslokal och får enbart användas för förvaring av mjölk och mjölkningsutrustning. Mjölkrummet måste kunna nås utifrån utan att man först passerar stallet. Det skall vara ljust, välventilerat, rent och snyggt. Ventilationen ska vara dimensionerad så att kylanläggningen kan fungera optimalt och att mjölkrummet kan torka upp mellan mjölkningarna. Ventilationsöppningar ska vara försedda med finmaskigt metallnät. Det får inte finnas en direkt förbindelse mellan mjölkrum och toalett. Vid nybyggnation gäller att toalettavfallet inte får lagras i gödselbrunnen. Kontakta alltid Medlemsservice vid ny- eller ombyggnad av mjölkrummet. Version 4.4 / januari

18 322 Väggar, tak, golv och inredning i utrymmen där djur mjölkas eller där mjölk hanteras, kyls eller förvaras är lätta att rengöra och desinficera. (Hygienförordningen) Taket, golvet och väggarna ska vara släta och utan sprickbildningar. Inredning mot golv ska vara tillverkade av icke absorberande, beständigt material. Golvbrunnen ska ha vattenlås och fungera väl. För mer information se i Mjölkavhämtningsrum Vägledning för planering och utformning på Ägarnätet. 323 Det finns tillgång till rinnande varmt och kallt vatten i tillräcklig mängd i mjölkrummet. (Hygienförordningen, Arla Foods krav) För att kunna ha en god hygien i mjölkrummet är det viktigt att det finns tillräckligt med både varmt och kallt vatten för de aktiviteter som sker där. 324 Det finns en dörr mellan utrymmen där mjölk förvaras eller avhämtas och stallet eller mjölkningsavdelningen. (Hygienförordningen) Om det finns en passage mellan utrymmen där mjölk förvaras eller avhämtas och stall, mjölkningsavdelning eller andra utrymmen, ska passagen vara försedd med dörr. Dörren, gärna självstängande, ska sluta tätt för att hindra flugor, gnagare och andra djur att komma in i utrymmet. Dörren ska hållas stängd. 325 I mjölkrummet förvaras endast sådant som har att göra med mjölkhanteringen förutsatt att det inte finns någon risk för att mjölken kan förorenas. (Hygienförordningen) Disk- och desinfektionsmedel som behövs för den dagliga rengöringen av mjölkningsutrustningen och mjölktanken får förvaras i mjölkrummet. Kemikalierna ska förvaras så att det är enkelt att rengöra mjölkrummets golv och väggar och så att det inte finns någon risk för att mjölken förorenas. Produkterna ska vara tydligt märkta med vad de innehåller. 326 Kemiska bekämpningsmedel, till exempel fluggift, används inte i mjölkrummet. (Arla Foods krav) Ljus- och elfällor godkända för våtutrymmen, får användas i mjölkrummet om de kan placeras så att det inte är någon fara för att mjölken förorenas. Version 4.4 / januari

19 33 Mjölktank 331 Mjölktanken är försedd med en tankvakt, som löpande registrerar mjölkens temperatur och rengöringsförloppet samt är försedd med en larmfunktion. (Arla Foods rekommendation) En tankvakt är ett tekniskt hjälpmedel för att undvika att dåligt kyld mjölk levereras till mejeriet. Tankvakten kan ge både kritiska och instruktiva larm. De kritiska larmen kan normalt inte nollställas före hämtning och utgör en information till tankbilschauffören att något har hänt sedan förra hämtningen. Mjölkproducenten har ansvar vid ett kritiskt larm och ska alltid agera vid ett kritiskt larm. Tankvakten kan också ge instruktiva larm. Dessa kan mjölkproducenten själv ställa in. Exempel är för låg disktemperatur eller andra kontrollpunkter under diskning. Tankvakten lagrar information och kan därför användas för dokumentation och felsökning. 332 En tankvakt installeras vid byte av mjölktank. (Arla Foods krav) Mjölktankar tillverkade efter 1 mars 2007 ska ha tankvakt. Tankvakt som är installerad före den 1 mars 2007 är godkänd. Tankvakt som är installerade efter den 1 mars 2007 ska kunna visa: om det varit strömavbrott i mer än 30 minuter 1. när omrörning uteblivit i minst 60 minuter 1. om mjölktemperaturen är över 9 C i 3 timmar 1. 1 avser sammanhängande tid. De tankvakter som uppfyller Arla Foods tekniska specifikation för tankvakter finns på den Gröna listan, som du hittar på Ägarnätet eller kan beställa hos Medlemsservice. 333 Kylsystemet för mjölktanken innehåller godkänt köldmedium. (Miljöbalken) Köldmedierna R12, och R22, är inte tillåtna. Dessa köldmedier bidrar till att ozonlagret bryts ned. Vid val av köldmedium ska sådana väljas som inte har någon effekt på ozonskiktet och som har så låg påverkan på växthuseffekten som möjligt. Alla köldmedier ska omhändertas så att de inte kommer ut i naturen. Det vanligt förekommande köldmediet HFC 134a och R404a, är båda kraftiga växthusgaser. Utvecklingen går i riktning mot att använda naturliga köldmedier som till exempel propan. Det ska finnas en skylt på mjölktanken som visar vilket köldmedium den innehåller. Version 4.4 / januari

20 334 Kylsystem för mjölktanken läcksöks med max 12 månaders mellanrum av ackrediterad kylfirma. (Miljöbalken) Det är risk för både dålig kylning av mjölken och förorening av miljön om köldmedium läcker ut. Alla mjölktankar, både med enhetsaggregat (sammanbyggda på fabrik) och platsbyggda, ska läcksökas med max 12 månaders mellanrum. Utöver regelbunden läcksökning rekommenderas att det utförs regelbunden service på kylsystemet. 335 Vid skrotning av mjölktank eller när den inte ska användas för kylning, avtappas och omhändertas köldmediet av en ackrediterad kylfirma. (Miljöbalken) Vid försäljning av mjölktanken hanteras mjölktankar med platsbyggda kylaggregat och mjölktankar med enhetsaggregat på olika sätt. Kontakta en ackrediterad kylfirma för hjälp. I de fall där det är behov av tömning och omhändertagning av köldmediet ska arbetet utföras och dokumenteras av ackrediterad kylfirma. 336 Diskanläggningen och vattentillgången är dimensionerad samt typ och mängd av diskmedel är doserat så att fullgott diskningsresultat av mjölktanken erhålls. Diskmedlen är fria från klor, fosfat och nitrat. (Hygienförordningen, Arla Foods krav, Arla Foods rekommendation) För att förhindra att bakterier växer i mjölktanken ska mjölktanken diskas efter varje tömning. En ljummen försköljning (35-38 C), följt av diskning med C varmt vatten (mätt vid utloppet) i minst fem minuter, rätt doserat diskmedel och tillräcklig vattenmängd/flöde är en förutsättning för ett gott diskresultat. Varmvattenberedaren skall vara rätt dimensionerad och skall ge C varmt vatten för att temperaturen ska vara tillräckligt hög under hela diskningen. Disken ska avslutas innan diskvattnets sluttemperatur gått under 42 C (mätt vid utloppet), och temperaturen ska mätas regelbundet. Rekommendationen är minst en gång per månad. Det finns en checklista som kan användas för att fylla i diskvattentemperaturen. Mjölktanken ska sköljas väl med kallt vatten omedelbart efter rengöring. Varmvattenberedaren måste vara dimensionerad så att den klarar både den avsedda disktemperaturen för mjölkningsanläggning och mjölktank samt behov av varmvatten för kalvnäring och andra syften. I förbindelse med detta gäller att produkter för rengöring/desinfektion av mjölkningsutrustning och ytor som kommer i kontakt med mjölken inte får innehålla kvartära ammoniumföreningar (QAC). Det rekommenderas att använda diskmedel som är fria från klor, fosfat och nitrat. Användning av dessa diskmedel bidrar till Arlas miljöstrategi, minskar miljöbelastningen på gården och förbättrar arbetsmiljön. Målet är att diskmedel som innehåller klor, fosfat och nitrat inte används efter utgången av Diskmedlen bör vara godkända av Bra Kemråd. Version 4.4 / januari

21 Dokumentationskrav avsnitt 33: Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? Skylt på mjölktanken JA 333 Servicerapport eller annan dokumentation JA Kontroll av att slutdisktemperatur är över 42 C Kontroll varje månad av diskvattnets ingångs- och sluttemperatur JA Beskriven diskrutin Mjölkningsanläggning I mjölkgrop, karusell och kontrollsidan i en AMS-anläggning, där mjölkaren och korna befinner sig, hanteras också livsmedel och därför gäller samma regler där som för mjölkrum. 341 Materialet i mjölkningsanläggningen och mjölktanken är motståndskraftigt mot korrosion och godkänt för hantering av livsmedel. (Hygienförordningen och Livsmedelsverkets förordning om material som kommer i kontakt med livsmedel) Leverantörer av mjölkningsanläggningar skall på uppmaning kunna visa dokumentation över att de håller gällande lagstiftning. Vid service och byte av delar i anläggningen ska det användas testade och enligt lagstiftningen godkända delar. De ska vara märkta med symbolen Glas och gaffel, eller vara märkta med till livsmedel. Alternativt ska de framgå av en följesedel. Det är också viktigt att utrustningens plast- och gummidelar inte innehåller så kallade mjukgörare (ftalater). De misstänks påverka hormonproduktionen hos människor och djur. 342 Mjölkningsutrustningen är i god kondition så att det inte finns någon risk för försämring av mjölkens kvalitet eller djurens hälsa. (Hygienförordningen, Arla Foods krav) Mjölkningsanläggningen ska servas regelbundet för friska juver och bra mjölkkvalitet. Byte av spengummi, slangar och för vissa AMS-anläggningar, borstar och annan utrustning ska ske i enlighet med bruksanvisning. Du kan själv utföra service av mjölkningsanläggningen såvida du registrerar arbetet i en servicerapport eller loggbok. Genom att genomföra service av mjölkningsanläggningen kan du undvika fel rörande vakuum och slitage av gummidelar, som har stor betydelse för juverhälsan, celltal, bakterier och mjölkens smak. Version 4.4 / januari

22 Rätt och stabilt vakuum i mjölkningsanläggningen samt regelbundna byten av spengummi och mjölkslangar ger en skonsam urmjölkning. Det minskar också risken för att bakterier ska kunna fastna på den skrovliga yta som uppstår i slitna gummidetaljer. 343 Vatten som används i samband med mjölkning och diskning är av den kvalitet som anges av myndigheterna. (Hygienförordningen) Vattnet ska ha samma kvalitet som dricksvatten. Arla kan hjälpa till med en årlig förenklad vattenanalys. 344 Gården köper enbart desinfektionsmedel som är godkända av myndigheterna. (Hygienförordningen) I avsnitt 91 finns det hänvisning till lista över godkända desinfektionsmedel. Desinfektionsmedel som används i mjölkproduktionen ska vara godkända av myndigheterna. 345 Diskanläggningen och vattentillgången är dimensionerad samt typ och mängd av diskmedel är doserat så att fullgott diskningsresultat av mjölkningsanläggningen erhålls. Diskmedlen är fria från klor, fosfat och nitrat. (Hygienförordningen, Arla Foods krav, Arla Foods rekommendation) Mjölkningsanläggningen skall rengöras ordentligt efter varje mjölkning. AMS-anläggningar ska byta filter och diskas minst tre gånger per dygn. (För diskrutiner se punkt 336). En ordentlig diskning kräver en sluttemperatur på minst 42 C. Sluttemperaturen på diskvattnet ska mätas regelbundet. Rekommendationen är minst en gång per månad. Det finns en checklista som kan användas för att fylla i diskvattentemperaturen. I förbindelse med detta gäller att produkter för rengöring/desinfektion av mjölkningsutrustning och ytor som kommer i kontakt med mjölken inte får innehålla kvartära ammoniumföreningar (QAC). Det rekommenderas att använda diskmedel som är fria från klor, fosfat och nitrat. Användning av dessa diskmedel bidrar till Arlas miljöstrategi, minskar miljöbelastningen på gården och förbättrar arbetsmiljön. Målet är att diskmedel som innehåller klor, fosfat och nitrat inte används efter utgången av Diskmedlen bör vara godkända av Bra Kemråd. Det rekommenderas att det finns en skriftlig rutin hur rengöringen av mjölkningsutrustningen genomförs på gården. Version 4.4 / januari

23 346 Gårdar som mjölkar korna med AMS följer alltid gällande regler för dessa. (Arla Foods krav) AMS står för Automatiskt Mjölknings System. Systemen skall från den 1 januari 2006: Automatiskt identifiera onormal mjölk från den enskilda kon med samma resultat som vid den visuella kontrollen (förmjölkning). Automatiskt frånsortera den onormala mjölken före eller under mjölkningen. (Se branschriktlinjer). 347 Längden på mjölkledningen bör vara så kort som möjligt och den bör vara isolerad, så att mjölkkvaliteten säkras. (Arla Foods rekommendation) Vid långa mjölkledningar är det risk för att det bildas fria fettsyror (FFA), som kan ge smakfel i mjölken. Dessutom kan det växa bakterier på mjölkledningens insida pga. att det är svårare att diska rent. Det är svårt att bibehålla mjölkens och diskvattnets temperatur i mjölkledningen, därför bör mjölkledningen vara isolerad. Vinklade rör och ledningar i olika nivåer skall undvikas i möjligaste mån. Dokumentationskrav avsnitt 34: Byte av gummidelar Anläggningsservice med vakuumkontroll Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? JA 342 Årlig vattenanalys JA 343 Följesedlar eller fakturor JA 344 Kontroll av att slutdisktemperatur är över 42 C Kontroll varje månad av diskvattnets ingångs- och sluttemperatur JA Beskriven diskrutin 345 Version 4.4 / januari

24 35 Mjölkning 351 Mjölk som levereras till mejeriet är av normal sammansättning. (Hygienförordningen) Mjölk med synliga förändringar samt mjölk från början eller slutet av laktationen ska inte levereras. Normal mjölk uppnås i de flesta fall tre dygn efter kalvning. Vid avkastning mindre än 8-10 kg ökar risken för lukt- och smakproblem i mjölken. Mjölk från kor med symptom på smittsam sjukdom eller förgiftning får inte levereras. Mjölken ska kontrolleras före mjölkning, antingen genom att man tittar på mjölken eller med annan likvärdig metod. Mjölken ska filtreras före inpumpning till mjölktank. 352 Vid mjölkning är spenar och angränsande juverdelar väl rengjorda. (Hygienförordningen) Det är viktigt att vid rengöringen ta bort smuts, gödsel och sporer från spenarna. Det är också viktigt att spenarna är fria från eventuella rester av rengörings- och juvervårdsmedel. Använd en ren juverduk per ko och kontrollera att spenarna är torra innan mjölkning påbörjas. Vid mjölkning i AMS kan borstar eller annan teknologi användas. 353 Behandling med läkemedel/desinficerande produkter till juver eller klövar sker på ett sätt så att mjölken inte förorenas. (Hygienförordningen, Branschpolicy, Arla Foods krav) Medicin används inte i samband med mjölkning. Dock får behandling med oxytocin ske före och under mjölkning. Det är inte tillåtet att använda juvervårdsprodukter/desinfektionsmedel före mjölkning eftersom skadliga kemikalierester kan hamna i mjölken. Det är inte tillåtet att behandla klövar med läkemedel eller klövdesinfektion omedelbart före mjölkning. I förbindelse med detta gäller att produkter för klövvård, klövdesinfektion, juvervård och rengöring/desinfektion av mjölkningsutrustning och ytor som kommer i kontakt med mjölken inte får innehålla kvartära ammoniumföreningar (QAC). Ytor på angränsande lokaler där mjölken hanteras får fortsatt rengöras/desinficeras med dessa medel, under förutsättning att särskilt hänsyn tas till att mjölken inte förorenas. Medlerna skall vara godkända av myndigheterna. I avsnitt 91 finner du hänvisningar till listan över godkända medel. Dokumentationskrav avsnitt 35: Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? Faktura eller följesedel JA 353 Version 4.4 / januari

25 36 Stall och andra byggnader på gården 361 Vid nybyggnation eller omfattande ombyggnad av befintligt stall, byggs lösdrift. (Djurskyddslagstiftningen, Branschpolicy, Arla Foods rekommendation) Kontakta Medlemsservice under planeringsstadiet. 362 Båsplatser och liggbås hålls rena och inreds så att djuren ligger mjukt och torrt. (Djurskyddslagstiftningen, Arla Foods krav) Med mjukt menas formbart. Liggplatserna ska ha en bädd av god hygienisk kvalitet av halm, sågspån, torv, sand eller annat formbart material, t.ex. madrasser eller gummimattor med strö. Alla bås skall hållas rena och fria från foderrester och gödsel. Båsen skall hållas torra med hjälp av strö, som kan bytas ut. Kalvar under 4 veckor måste ha strö, så liggplatsen också är mjuk. Kalvar som är äldre än 4 veckor måste ha strö, så liggplatsen också är mjuk (alla byggnader som tagits i bruk efter den 1 juli 2010). Kalvar som är äldre än 4 veckor bör ha strö, så liggplatsen också är mjuk (från och med den 1 juli 2014 är detta ett krav för alla byggnader). 363 Vid ny- och ombyggnad inreds kalvningsbox i stallet. (Djurskyddslagstiftningen, Arla Foods krav) Behovet av antalet kalvningsboxar beror på hur många kor och kvigor som förväntas kalva och på hur koncentrerat under året som kalvningarna äger rum. Det bör finnas minst en kalvningsplats per: 50 kor, om kalvningarna sker sommartid ute på betesmarken. 45 kor, om kalvningarna sker jämnt utspridda under hela året. 35 kor, om kalvningarna sker under 9 månader. 25 kor, om kalvningarna sker under 6 månader. 15 kor, om kalvningarna sker under 4 månader. 10 kor, om kalvningarna sker under 2 månader. Från och med den 1 augusti 2012 gäller reglerna om kalvningsbox alla gårdar, oavsett om gården är förprövad eller inte. Sjuka och kalvande djur skall hållas avskilda ifrån varandra. 364 Kalvar under 6 månader hålls inte bundna. (Djurskyddslagstiftningen) Version 4.4 / januari

26 365 Stall och andra byggnader som tillhör mjölkproduktionen, betesmarker och drivningsvägar hålls i sådant skick att förhållandena är goda för både mjölkning, hygien och djurhälsa/djuromsorg. (Hygienförordningen, Djurskyddslagstiftningen) Djuren får inte kunna skadas direkt eller indirekt av sin närmiljö. Golv och liggytor ska ha en jämn och halkfri yta. Klimatet ska vara anpassat till djurhållningsformen. Stallet ska ha fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus. Stallet ska rengöras ordentligt minst en gång per år. Rengöringen ska dokumenteras. Dåliga, upptrampade drivvägar kan ge problem med klövskador, klövsjukdomar och sporer på grund av smutsiga juver. 366 Tankbilens lastningsplats är ren och avskild från kornas passage in i och ut ur stallet. (Branschpolicy, Arla Foods krav) Markytan på lastningsplatsen är av betong, asfalt, tvättat grus/singel eller motsvarande. Med lastningsplats menas den plats där tankbilen parkerar vid hämtning av mjölken samt chaufförens arbetsområde. Det bör också finnas belysning vid lastningsplatsen. Vid risk för halka ska lastningsplatsen vara sandad. Tankbilens slang ska kunna hållas ren så att smitta inte överförs mellan gårdarna. 367 Förekomst av insekter, gnagare och andra skadedjur minimeras. Vid konstaterat behov sker bekämpning. (Hygienförordningen) Vid stora problem med skadedjur ska en sakkunnig firma utföra bekämpningen. Om bekämpning sker med gift är det viktigt att det inte finns någon risk för att foder förorenas eller att djur eller människor kommer till skada. 368 Fjäderfä och svin hålls åtskilda från kostall och utrymmen där mjölk hanteras och förvaras. (Branschpolicy, Arla Foods krav) 369 Utrymmeskraven i djurskyddslagstiftningen följs. (Djurskyddslagstiftningen) För befintliga stallar gäller länsstyrelsens bedömning. Utrymmeskraven finns bland annat beskrivna i Miljöhusesyn. (Se avsnitt 91, Miljöhusesyn). Dokumentationskrav avsnitt 36: Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? Dokumentation av årlig stallrengöring JA 365 Avtal för skadedjursbekämpning (vid konstaterat behov) JA 367 Version 4.4 / januari

27 37 Smittskydd 371 Alla djur är märkta och registrerade. (Lagstiftning om märkning och registrering av djur) Nötkreatur ska vara märkta, enligt Jordbruksverkets föreskrifter. Journalföring ska göras enligt anvisning i en journal godkänd av Jordbruksverket. 372 Personer som arbetar i stallen upprätthåller en hög personlig hygien, till exempel genom att bära rena kläder och tvätta händerna vid behov. Detta gäller särskilt i samband med mjölkning och mjölkhantering. (Hygienförordningen) Syftet är att minska risken för förorening eller smitta från mjölkaren till mjölken. Det ska finnas möjlighet att tvätta händerna i omedelbar närhet av mjölkningsplatsen och mjölkrummet. 373 Personer som riskerar att överföra smitta till mjölk, djur och människor deltar inte i mjölkningen eller mjölkhanteringen. (Hygienförordningen) Om man har sår på händerna är det ett krav att det används engångshandskar under mjölkningen. Var uppmärksam på att det kan finnas risk för att personer som varit utomlands kan utgöra en smittrisk om de besöker besättningen direkt efter hemkomst. 374 Det går minst 48 timmar mellan besök i djurbesättningar i olika länder. Detta gäller både besökare och gårdens egen personal. (Epizootilagstiftningen, Branschpolicy, Arla Foods krav) Observera att enligt lagstiftningen gäller fem dygn istället för två om en besökare kommer från område med mul- och klövsjuka. Kläder som använts i utländska besättningar måste tvättas. Skor/stövlar måste rengöras och desinfekteras noga. 375 Särskilda kläder och stövlar finns för yrkesrelaterade besökare till gården. (Arla Foods rekommendation) Det bästa ur smittskyddssynpunkt är att gården erbjuder besökare skyddskläder och stövlar. Kläderna och stövlarna ska rengöras och desinfekteras mellan varje besökare, och de ska helst förvaras i ett uppvärmt utrymme. För tillfälliga besökare, till exempel en skolklass, är plastrockar och skoöverdrag ett bra alternativ. För besökare som använder egna skyddskläder ska det finnas möjligheter att tvätta och rengöra dem. För besök från skolor och förskolor finns särskilda råd. (Se avsnitt 91). 376 Vid ny- och ombyggnad inrättas, utanför mjölkrummet, en ingång till stallet för besökande där det finns möjlighet till rengöring och desinfektion. (Arla Foods rekommendation) Version 4.4 / januari

28 377 Vid hämtning av djur på gården går djurtransportören inte in i stallet. (Arla Foods rekommendation) För att minska risken för smitta bör djurtransportören inte gå in i stallet. Om detta inte är möjligt, bör gårdens skyddskläder användas och stövlarna tvättas mellan varje gård. 378 Vid ny- och ombyggnad inrättas och används en utlastningsplats för djuren. (Arla Foods rekommendation) En utlastningsplats i form av ett bås eller box är en bra lösning så att djurtransportören inte behöver gå in i stallet. 379 Gården följer befintliga nationella bekämpningsprogram. (Lag om provtagning av djur, Arla Foods rekommendation) Sverige är officiellt fritt från leukos, paratuberkulos, brucellos, mul- och klövsjuka och IBR/IPV. Nästan alla besättningarna är fria från BVD. Arla Foods rekommenderar att gården är ansluten till det frivilliga salmonellaprogrammet Gården importerar inte djur till besättningen. (Branschpolicy, Arla Foods krav) Med import menas även införsel över landsgräns. Levande djur får inte importeras till mjölkbesättningar. Vid import av levande djur finns en mycket stor risk att överföra smittsamma sjukdomar, som till exempel paratuberkulos Regler för import av sperma och embryon följs. (Lag om kontroll av husdjur, Branschpolicy Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll ) Det krävs tillstånd för att bedriva seminverksamhet och sälja sperma. Vid import av embryon måste mottagardjuren provas för BVD efter inläggning av embryona Självdöda eller avlivade djur förvaras täckta och på avskild plats tills de skickas till destruktion. (Hygienförordningen, Arla Foods krav) Döda djur är en smittorisk och därför finns särskilda regler. I väntan på borttransport ska det döda djuret läggas avskilt på en hård yta och täckas över med engångsmaterial, till exempel halm eller liknande. Det ska vara på en plats där transportfordonet kan köra ända fram, så att risken för smittspridning blir så liten som möjligt. Transportfordonet är en betydande smittorisk för gårdens besättning och hämtningsplatsen bör därför ligga utanför det område där djuren uppehåller sig eller där foderhantering sker. Alla självdöda eller avlivade djur ska lämnas till destruktion. Version 4.4 / januari

29 3713 Gården i Sverige köper endast hälsodeklarerade livdjur av köttrastyp (avseende paratuberkulos). (Branschpolicy, Arla Foods krav) Mjölkproducenten får bara köpa svenska han- eller hondjur av köttrastyp från besättningar som har ett officiellt certifikat angående paratuberkulos. Under en begränsad tidsperiod vid omläggning från mjölkproduktion till köttproduktion får svenskfödda köttdjur utan hälsodeklaration köpas in till mjölkgården. Detta gäller under förutsättning att köttdjuren hålls avskilda från mjölkdjuren (ingen nos- eller gödselkontakt). Dokumentationskrav avsnitt 37: Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? Stalljournal JA 371 Analysresultat BVD JA 379 Hälsodeklaration eller motsvarande vid inköp av livdjur av köttrastyp JA Personal 381 Mjölkproducenten ansvarar för att gårdens personal har kunskaper om hur olika arbetsuppgifter kan påverka den levererade mjölkens säkerhet och hygien samt djurens hälsa och välbefinnande. Personalen har kunskap om hur dessa arbetsmoment ska utföras för att minimera risker för människors och djurs hälsa. (Hygienförordningen) Rutiner ska finnas på ett språk som personalen förstår. Områden som är viktiga är: Djurvälfärd. Foder- och mjölkningshygien. Medicinanvändning. Avfallshantering. Användning av kemikalier. Version 4.4 / januari

30 4. Miljö Djuren på gården är en del av naturen. Men produktionen på gården påverkar också miljön. Genom att utnyttja gårdens resurser på ett optimalt sätt och att ha god kännedom om hur produktionsmedlen påverkar och samverkar med naturen, minimeras riskerna för miljön. Nötkreaturen har dessutom en värdefull roll som betesdjur och håller landskapet levande. 41 Gårdens värdefulla naturtyper vårdas. (Arla Foods rekommendation) 42 All användning av kväve (N) ska dokumenteras. (Arla Foods rekommendation) Samhället har satt upp mål för att minska utsläpp av näringsämnen. Med en bra uppföljning kan man få en bättre balans på gården och samtidigt minska inköpen av handelsgödsel. 43 All användning av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) dokumenteras. (Arla Foods rekommendation) Samhället har satt upp mål för att minska utsläpp av näringsämnen. Med en bra uppföljning kan man få en bättre balans på gården och samtidigt minska inköpen av handelsgödsel. 44 Gården upprättar växtnäringsbalanser för kväve (N) och fosfor (P). (Arla Foods rekommendation) Kunskap om gårdens kretslopp av näringsämnen ger möjlighet till inköp av mindre mängder handelsgödsel och kraftfoder. Du kan få gratis rådgivning via projektet Greppa Näringen. (Se avsnitt 91). Version 4.4 / januari

31 45 Avloppsslam sprids inte på mark som gården brukar eller låter beta. (Branschpolicy, Arla Foods krav) Det finns risker med att använda slam från offentliga och enskilda reningsverk. Arla Foods har godkänt en policy för användning av slam och restprodukter på mark. Policyn är i överensstämmelse med hittillsvarande branschpolicy i Sverige. (Se avsnitt 91). Kortfattade definitioner Avloppsslam Organisk gödningsprodukt som har sitt ursprung från människor. Det kommer från kommunala eller enskilda reningsanläggningar där det varit utsatt för mekanisk, kemisk eller biologisk rening. Till denna grupp räknas också humanurin, vatten eller bottenmaterial från biodammar, fosforfällor eller annat jämförligt slam. Rötrester från biogasanläggningar Restprodukt som är spårbar och riskvärderad och har sitt ursprung från livsmedels- eller foderverksamhet. Biogasanläggningen ska vara certifierad enligt SPCR 120. Matavfall Avfall som har sitt ursprung från restauranger, storkök, butiker, sorterat hushållsavfall eller annat jämförligt avfall. Animaliska rest- och biprodukter Produkt som är spårbar och riskvärderad och har sitt ursprung från hela eller delar av djur, eller andra produkter från djur, som inte är tänkta för konsumtion. Övriga rest- och biprodukter Produkt som är spårbar och riskvärderad och har sitt ursprung från livsmedel- eller foderverksamhet, som inte är tänkt för konsumtion. 46 Gården följer särskilda regler för spridning av gårdens eget avloppsslam, rötrester från biogasanläggningar, animaliska- och övriga restprodukter. (Branschpolicy, Arla Foods krav) Kontakta Medlemsservice om du har frågor om ovanstående eller andra restprodukter. (Se avsnitt 91). 47 Inköpt grovfoder och rotfrukter odlas inte på mark som gödslas med avloppsslam. (Branschpolicy, Arla Foods krav) Säljaren ska dokumentera att fodret inte har varit odlat på fält som gödslats med avloppsslam. Version 4.4 / januari

32 48 Mark gödslade med avloppsslam får inte användas för odling av grovfoder och rotfrukter förrän tidigast 3 år från spridningstidpunkten. (Arla Foods krav) 49 Alla kemikalier används på ett säkert sätt. (Hygienförordningen, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken) Kemikalier är rengörings- och desinfektionsmedel, bekämpningsmedel, juvervårdsprodukter och insektsgift. Kemikalier ska användas säkert utan risk för förorening av foder, mjölk eller risk för att människor eller djur kommer till skada. Säkerhetsdatabladen ska finnas lätt tillgängliga i händelse av till exempel en olycka. Använda bekämpningsmedel ska vara godkända och får bara användas till de grödor och i de doseringar som de är avsedda för. Även om gården köper in tjänsten ska det föras en sprutjournal. 410 Kemikalier förvaras säkert, oåtkomligt för barn och djur samt avskilt från livsmedel och foder. (Hygienförordningen, Miljöbalken) Kemikalier ska lagras säkert utan risk för förorening av foder, mjölk eller risk för att människor eller djur kommer till skada. Förvaring sker i originalförpackning eller i tydligt märkt emballage. Förväxling får inte ske. Förrådet där bekämpningsmedel klass 1 lagras ska vara låst. Rekommendationen är att även övriga bekämpningsmedel förvaras i låst utrymme. Förvaring av bekämpningsmedel måste vara helt skild från förvaring av livsmedel och foder. Dokumentationskrav kapitel 4: Växtodlingsplan Växtodlingsplan Faktura eller följesedel Säkerhetsdatablad Fakturor eller följesedlar över inköpta kemikalier Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? JA JA JA 49 Version 4.4 / januari

33 5. Beredskap och ersättning Om något går fel måste man ha förberett vad man ska göra. Vid strömavbrott måste djuren kunna skötas som vanligt. Även mjölken ska kunna behålla sin goda kvalitet. Rutiner bör finnas nedskrivna så att alla vet vad de ska göra om något oväntat inträffar, eller om någon utifrån behöver ta över. En telefonlista är ett viktigt hjälpmedel för att få tag på snabb hjälp. (Se avsnitt 91). 51 Beredskap Rekommendationen är att som minimum beskriva rutiner för följande tillfällen: Dålig kylning av mjölken (avsnitt 511). Läkemedelsrester, disk- och desinfektionsmedel eller annan förorening av mjölken (avsnitt 512). Strömavbrott (avsnitt 513). Förorening av foder eller vatten (avsnitt 514). Sjukdomsutbrott hos djur och människor (avsnitt 515). Det är även en god idé att beskriva rutiner för brand och naturkatastrofer som t.ex. orkan eller översvämning. 511 Dålig kylning av mjölken. Ej kyld eller dåligt kyld mjölk får inte levereras till mejeriet (se även avsnitt 63). Under kontorstid kan du kontakta Medlemsservice om du behöver råd. 512 Läkemedelsrester, disk- och desinfektionsmedel eller annan förorening av mjölken. Mjölk som misstänks innehålla läkemedelsrester eller andra främmande ämnen får inte levereras till mejeriet. Kontakta Medlemsservice om du behöver råd. Mejerierna kan hjälpa till med att göra en vägledande analys om det finns misstanke om antibiotikarester i mjölken. Kontakta Arla Medlemsservice. 513 Strömavbrott. Lagstiftningen anger att man ska kunna redogöra för hur djuren sköts vid strömavbrott. Det är viktigt att djuren har tillgång till foder och vatten och kan mjölkas. (Se även punkt 313). 514 Förorening av foder eller vatten. Om foder eller vatten har blivit förorenat eller om det finns risk att så har skett, får det enligt lagstiftningen inte användas till djuren. Vid misstanke om förorening, till exempel översvämningar, industriutsläpp med mera ska gården följa myndigheternas anvisningar. Kontakta din utfodringsrådgivare och/eller veterinär för mer hjälp. Version 4.4 / januari

34 515 Sjukdomsutbrott hos djur och människor. Vissa sjukdomar hos nötkreatur kan överföras till människor (zoonoser) och motsvarande kan vissa sjukdomar hos människor överföras till djur. Om din besättning drabbas av ett sjukdomsutbrott, där smitta kan överföras till människor, skall du i samråd med en veterinär upprätta rutiner och agera därefter för att minimera risken för att du och dina medarbetare smittas. Motsvarande skall det upprättas rutiner för att minimera att smitta överförs till djur eller mjölk från de personer som umgås med djuren. 52 Ersättning 521 Ersättning för mjölk som inte hämtas. Om mjölkbilen inte kan komma fram till gården och hindret inte finns på mjölkproducentens egen väg, kan full ersättning ges för mjölk, som inte hämtas. Kontakta chauffören eller Medlemsservice så snart hindret är känt. Telefonnumret till chauffören finns på tankkvittot. 6. Hämtningsregler Detta kapitel omfattar reglerna för hämtning av mjölk inklusive de krav som gäller för gården. 61 Vid nybyggen och större ombyggnationer 611 Vid nybyggnation eller ändringar på gården där hämtningen av mjölken påverkas är Arlas långsiktiga mål krav. (Arla Foods krav) Det är viktigt att nybyggnationer eller större ombyggnationer på gården anpassas till de långsiktiga målen. Det finns annars risk att det efteråt kan bli nödvändigt med kostsamma ändringar. Kontakta Medlemsservice på planeringsstadiet. Se Mjölktankar - tekniska krav, som finns på Ägarnätet. Möjligheten att hämta mjölken oberoende av gårdens mjölkningstider är ett krav vid nyeller ombyggnad. Det finns möjlighet att skriva ett avtal om oberoende hämtning med Arla Foods, och få ett pristillägg. Kontakta Medlemsservice för mer information. De viktigaste långsiktiga målen för hämtning av mjölk är: Max 6 meter slanglängd. Tankbilen ska kunna köras fram till och lämna lastningsplatsen utan att behöva backa. Hämtning av mjölk ska kunna ske oberoende av gårdens mjölkningstider. Se punkt 671. Tankbil med en längd upp till 15 m skall kunna hämta mjölk på alla gårdar. Version 4.4 / januari

35 62 Framfartsväg, lastningsplats och mjölkrum 621 Vägen fram till mjölkrummet, gårdsplanen och lastningsplatsen ska hålla för en fullastad tankbil, som under hela året ska kunna framföras utan risk, svårigheter eller extra förslitning. (Arla Foods krav, Arla Foods rekommendation) För att tankbilen ska kunna komma fram utan risker eller svårigheter behövs en fri bredd och höjd på minst 4 meter vardera. För att ett 11 meter långt fordon ska kunna vända skall vändplatsen ha en diameter på minst 14 meter. För att uppnå det långsiktiga målet att tankbilen ska kunna köra fram till och lämna lastningsplatsen utan att behöva backa och att ett 15 meter långt fordon ska kunna vända, bör vändplatsen ha en diameter på minst 26 meter. 622 Vintertid ska vägen markeras med snökäppar och såväl vägen som gårdsplanen och lastningsplatsen snöröjs och halkbekämpas. (Arla Foods krav) Om det inte går eller är förenat med stor risk att komma fram till lastningsplatsen och hämta mjölken, måste man meddela chauffören i så god tid som möjligt. Chauffören har ansvaret för tankbilen och avgör om det går att komma fram på vägen eller om den är för riskabel att köra på, exempelvis vid svår halka. Telefonnumret till chauffören finns på tankbilskvittot. 623 Det ska finnas en hängränna och ett snörasskydd om mjölkrumsdörren eller lastningsplatsen är placerad under ett takutsprång. (Arla Foods krav) Det är mjölkproducentens ansvar att arbetsmiljön och arbetarskyddet för chauffören är säkert på gården. Ett snöras innebär livsfara för chauffören om han befinner sig under luckan på bilen. 624 Det ska vara så högt till taket så att manluckan kan öppnas för att kontrollera mjölken och mjölktankens insida. (Arla Foods krav) Chauffören ska lätt kunna kontrollera mjölken innan pumpningen startar. Det innebär att manluckan i sin helhet ska kunna öppnas. Vid nybyggnation efter 1 januari 2008 ska avståndet mellan tanken och taket vara minst 60 cm, oavsett manluckans storlek eller dess öppningssätt. Det ska vara tillräckligt med ljus och ljuskällorna ska vara så placerade att man utan besvär kan kontrollera mjölken i tanken. Särskilda regler finns för användning av utomhus placerade mjölktankar. (Se avsnitt 91). Det ska också vara möjligt att kunna se om mjölktanken är rengjord efter diskning. Stegar och/eller pallar ska vara på plats, så att man lätt kan klättra upp och ta prov samt se in i mjölktanken. Version 4.4 / januari

36 625 Mjölktankens utloppskoppling nås lätt från tankbilen med en 6 meters slang. (Arla Foods krav) Ett viktigt långsiktigt mål är att slangen är maximalt 6 meter lång. Det är ett krav vid nybyggnation. (Se punkt 611). En längre sugslang reducerar pumphastigheten och försinkar tömningen av tanken. Dessutom ökas den fysiska belastningen av mjölken. 626 Chauffören kan lätt komma åt att ansluta slangen till mjölktankens utloppskoppling och ska ha möjlighet att tvätta händerna i närheten av mjölktanken. (Arla Foods krav, Arla Foods rekommendation) Det ska vara fritt framför mjölktanken, så att chauffören kan arbeta snabbt och obehindrat. Det är ett krav att det finns minst 0,9 meter fritt utrymme framför tankutloppet, men rekommendationen är minst 1,2 meter. Vid nybyggnation eller ombyggnation på gården skall tankutloppet riktas mot dörren varifrån hämtning av mjölk sker. Det ska finnas möjlighet för chauffören att tvätta händerna i närheten av mjölktanken. 627 Strömställaren till belysningen i mjölkrummet är placerad på lämplig plats i anslutning till ytterdörren mot lastningsplatsen. Alternativt tänds belysningen med hjälp av en rörelsedetektor. (Arbetsmiljölagen, Arla Foods krav) I anslutning till dörren finns en plats för dialog/meddelanden mellan mjölkproducenten och tankbilschauffören. Där placeras till exempel instruktion om tankvakt samt en anvisning om telefonnummer till mjölkproducenten eller den som är ansvarig för mjölkproduktionen på gården. Använd gärna telefonlistan, som finns som checklista. (Se avsnitt 91). Version 4.4 / januari

37 63 Mjölktank förvaring och kylning av mjölk Definition av olika typer av mjölktankar Mjölktank En isolerad tank med rörverk och kylanläggning. Kan vara av typen liggande eller stående. Bufferttank En mjölktank som innebär att hämtningen blir oberoende av gårdens mjölkningstider. Den är placerad mellan mjölkningsanläggningen och mjölktanken. Mjölken ska kylas i eller omedelbart före bufferttanken. Bufferttanken bör placeras så att mjölken inte behöver pumpas till mjölktanken. Om det är nödvändigt att pumpa mjölken skall detta ske med en godkänd pump och vara skonsamt mot mjölken, för att undvika negativ påverkan på mjölkkvaliteten. Därutöver kan mjölken kontrolleras innan överföring av mjölk till mjölktanken sker. Utomhus placerad mjölktank En mjölktank som är placerad utanför mjölkrummet med röranslutningar inklusive tankutlopp placerat i mjölkrummet. Extratank En fristående mjölktank placerad vid sidan av den ordinarie mjölktanken. 631 Alla mjölktankar uppfyller kraven i dokumentet Mjölktankar tekniska krav. (Arla Foods krav) Detta dokument beskriver tekniska krav på mjölktanken och kan beställas hos Medlemsservice eller hämtas på Ägarnätet. 632 Nedkylningen startar senast 45 minuter efter start av första mjölkningen efter hämtningen. Detta gäller också för bufferttank i AMS-anläggningar. (Arla Foods krav) Detta gäller för alla typer av mjölktankar, inklusive bufferttankar. Det är viktigt för mjölkens hållbarhet att nedkylningen startar så tidigt som möjligt men inte för tidigt. Det måste finnas så mycket mjölk i mjölktanken, så att mjölkens kvalitet inte skadas genom att luft piskas in i mjölken eller att den första mjölken fryser till is. Version 4.4 / januari

38 633 Mjölken är nedkyld till maximalt 4 C 2 timmar efter avslutad mjölkning och hålls nedkyld till hämtningstillfället. (Hygienförordningen, Arla Foods krav) Om nedkylningen av mjölken fungerar korrekt överstiger temperaturen inte +12 C vid varannandagshämtning eller +20 C vid varjedagshämtning direkt efter mjölkning. Om mjölken kyls under mjölkningen skall temperaturen vara under +10 C när mjölkningen är klar. Om temperaturen är över +10 C kan detta vara en indikation på att kylningen inte är tillräcklig. Vid automatiska mjölkningssystem tillåts mjölkens temperatur att överstiga 4 C i maximalt 2 timmars sammanhängande tid mellan hämtningarna. Se kapitel 5 för hantering av mjölk, när kylningen inte har fungerat tillfredsställande. Tankbilskvitton eller motsvarande dokumentation ska sparas en vecka. 634 Mjölken omrörs under nedkylningen och hålls omrörd från sista mjölkningen till hämtningstillfället. (Arla Foods krav) Omröraren i tanken ska som minimum gå i 2 minuter var 15:e minut för att säkra optimal kylning av mjölken och representativ uttagning av prov vid hämtning. Större tankar kan kräva ytterligare omrörning. Kontakta din leverantör om du är osäker. 635 Dykröret sitter inte i mjölktanken när mjölken hämtas. (Arla Foods krav) Om dykröret sitter i mjölktanken kan det finnas en risk för att det finns diskvatten i mjölken eller att dykröret inte blir riktigt rengjort. Vid hämtning kan detta medföra att mjölken i hela tankbilen förstörs. Om dykröret sitter i tanken vid hämtning, lämnas mjölken kvar på gården. 636 Mjölktanken rymmer minst mjölken från den för Arla Foods gällande avhämtningsfrekvens. (Arla Foods krav, Arla Foods rekommendation) Huvudregeln är att hämtningsfrekvensen av mjölk sker varannan dag. En mindre tank accepteras under förutsättning att hämtning sker varje dag. Hämtningen av mjölk kan försenas. Därför bör tanken rymma ytterligare en mjölkning eller motsvarande mängd mjölk från en AMS-gård. 637 Mjölktanken är försedd med en fungerande termometer som kan avläsas i mjölkrummet. (Arla Foods krav) Vid hämtningstillfället ska chauffören kontrollera mjölkens temperatur innan inpumpning. Om en tankvakt är installerad och ger kritisk signal, följer chauffören Arlas instruktioner för detta oavsett mjölkens temperatur vid hämtningstidpunkten. Version 4.4 / januari

39 Dokumentationskrav avsnitt 63: Krav Punkt Var förvaras dokumentationen? Tankbilskvitto eller motsvarande JA 633 Regelbunden kontroll av nedkylning Bufferttank och extratank 641 Bufferttank och extratank uppfyller också kraven i dokumentet Mjölktankar tekniska krav. (Arla Foods krav) Detta dokument beskriver tekniska krav på utomhus placerad mjölktank och kan beställas hos Medlemsservice eller hämtas på Ägarnätet. 642 När bufferttanken används, innehåller mjölken i mjölktanken endast mjölk som har producerats under den gällande avhämtningsfrekvens som är avtalat med Arla Foods. (Arla Foods krav) Bufferttanken används till att lagra mjölk när mjölkningsfrekvensen är överskriden, så att mjölkmängden som hämtas från den ordinarie mjölktanken inte varierar för mycket. 643 Extratank är tillåtet att använda. Samma krav gäller som för den ordinarie mjölktanken. (Arla Foods krav) Tankarna får inte vara ihopkopplade. Mjölkhämtning från extratanken skall kunna ske utan att mjölkbilen behöver flyttas. Extratanken kan användas som bufferttank men hämtningen sker endast från en tank. Du kan inte få ersättning för oberoende hämtning om bufferttanken också används som extratank. Användning av extra tank kan endast ske efter avtal med Medlemsservice. 644 En skylt på extratanken markerar att den är godkänd för hämtning. (Arla Foods krav) Skylt om att mjölk ska hämtas ur extratanken beställs av Medlemsservice efter godkännande. En skylt på den tillfälligt utvändigt placerade tanken eller extratanken markerar att den är godkänd för hämtning. Version 4.4 / januari

40 65 Hämtningskvantitet och disk 651 Minsta hämtningskvantitet är 100 kg per hämtningstillfälle. (Arla Foods krav) Hämtning av små kvantiteter ökar risken för både kvalitets- och mätfel. Hämtningen upphör om mjölkmängden understiger 100 kg och inte ökar inom de närmaste dagarna. Medlemsservice informerar mjölkproducenten innan hämtningen upphör. 652 Det är viktigt att kraftig avvikelse i mjölkmängd, jämfört med föregående hämtning, anmäls till chauffören. (Arla Foods krav) Mjölkmängden har en betydande roll för inställningen av den automatiska provuttagaren. Definitionen på kraftig avvikelse är mer eller mindre än 20 % av föregående hämtning. 653 Chauffören kan starta diskanläggningen till mjölktanken. (Arla Foods krav) Chauffören kan starta disken till mjölktanken om det finns tydlig instruktion. I annat fall spolas mjölktankens insida ren. Det är mjölkproducentens ansvar att kontrollera att tanken är diskad och att resultatet är tillfredsställande. Arla Foods tar inget ansvar för eventuella skador, varken på mjölkningsutrustningen, på mjölktanken eller mjölken. 66 Hämtningsfrekvens och mjölkens ålder Normalt hämtas mjölken på gården varannan dag. Det kan dock finnas undantag som nämns nedan. 661 Arla Foods har rätt att hämta mjölk hos utvalda mjölkproducenter varje dag. (Arla Foods krav) Vid till exempel särskilda marknads-, intransport- och produktionsmässiga förhållanden som kräver hämtning varje dag. Om Arla Foods önskar ändra hämtningsfrekvensen från varjedagshämtning till varannandagshämtning meddelas mjölkproducenten minst fyra månader i förväg. 662 Arla Foods har rätt att hämta en del av mjölken i mjölktanken. (Arla Foods krav) Detta gäller oavsett mjölkningssystem, alltså både konventionell och AMS-anläggning. För att kunna fylla tankbilen helt och därmed optimera hämtningen får Arla Foods hämta mjölken i flera omgångar. Vid delleverans kan mjölken hämtas varje dag. Mjölktanken skall diskas varje gång den töms. Version 4.4 / januari

41 663 Mjölk vid varannandagshämtning är vid hämtningen inte äldre än 48 timmar. (Arla Foods krav) Vid vissa tillfällen, till exempel vid transportomläggningar och trafikproblem, kan dock mjölk accepteras som är maximalt 72 timmar gammal. 664 Hämtning varje dag kan ske under en längre period mot en avgift och i mån av lediga transportresurser. Hämtning varje dag kan vara ett alternativ till att skaffa sig en större mjölktank. Hämtning varje dag kan dock ske enbart under förutsättning att det finns lediga transportresurser och till rimliga kostnader. Kontakta Medlemsservice i god tid innan du önskar varjedagshämtning. Ju tidigare du tar kontakt desto större är möjligheten att det kan finnas transportresurser tillgängliga. 665 Extra hämtningar under en begränsad period kan utföras mot betalning då transportresurserna medger det. Detta är aktuellt vid byte eller reparation av mjölktank. I vissa fall tas ingen avgift ut, till exempel vid byte av mjölktank när det är natthämtning. En avgiftsfri hämtning kan erhållas per löpande 12-månadersperiod. 666 Gård med en daglig mjölkmängd på mer än 8 ton erbjuds varjedagshämtning mot en reducerad extra avgift. Detta förutsatt att nedanstående krav är uppfyllda: Det hämtas mjölk dagligen i området. De faktiska merkostnaderna får inte väsentligt överstiga nivån på den extra avgiften. Avtal finns mellan gård och Arla. Varjedagshämtningen varar i minst tre månader. 667 Gård med en daglig mjölkmängd på mer än 11 ton per hämtningsplats erbjuds varjedagshämtning utan extra avgift. 67 Tid för hämtning av mjölk 671 Hämtning av mjölk på gårdarna kan förekomma under hela dygnet. (Arla Foods krav) Ett långsiktigt mål för samtliga gårdar, är att hämtning ska kunna ske oberoende av gårdens mjölkningstider. Det gäller som krav vid nybyggnation och för större ombyggnationer på gården. (Se punkt 611 och 674). Version 4.4 / januari

42 672 Hämtning mellan klockan och sker endast efter överenskommelse med mjölkproducenten. Ju fler överenskommelser om oberoende hämtning av mjölk, som kan göras med enskilda mjölkproducenter, desto bättre kan de totala resurserna utnyttjas. Dessutom ökar möjligheterna att kunna tillmötesgå enskilda mjölkproducenters önskemål, utan att det inverkar negativt på transportkostnaderna. Om gården har särskilda önskemål om när mjölken bör eller inte bör hämtas, rekommenderas att gården skriver avtal om så kallad oberoende hämtning, se punkt 674. Kontakta Medlemsservice för mer information. 673 Det tillförs ingen mjölk till mjölktanken samtidigt som mjölken pumpas över till tankbilen. (Arla Foods krav) Det är under inga omständigheter tillåtet att tillföra mjölk till mjölktanken samtidigt som mjölken pumpas över till tankbilen. Det kan inte säkerställas ett representativt leverantörsprov när mjölk tillförs till tanken under avhämtning. Vid tömning skall mjölktanken diskas innan mjölkningen fortsätter. Det är gårdens ansvar att mjölktanken diskas. 674 Om mjölken kan hämtas när som helst, även under pågående mjölkning, kan det skrivas avtal om oberoende hämtning. Det utgår en ersättning för de merkostnader som kan uppstå i samband med detta. För att teckna kontrakt krävs bland annat: Mjölkhämtning ska kunna ske när som helst utan väntetider. Det är aldrig tillåtet att fylla på mjölk i tanken samtidigt som mjölk pumpas över i tankbilen. Chauffören ska med ett enkelt handgrepp kunna stoppa mjölkflödet till tanken. Tömning av mjölktanken skall kunna påbörjas inom en minut. Regler om kylning och rengöring i Arlagården skall följas. Kontakta Medlemsservice för mer information. (För övriga system se punkt 672 och 673). Version 4.4 / januari

43 7. Mjölkens sammansättning och kvalitet Mjölkproducenten är alltid ansvarig för den mjölk som levereras. Det ingår i chaufförens uppgifter att inspektera mjölken i mjölktanken innan inpumpningen startas. 71 Provuttagning Prov tas ut vid varje hämtning. Eurofins Steins Laboratorium fastställer datum för analyser till kvalitetsbetalningen för de analyser som inte tas varje leveransdag. För att kunna göra en eventuell uppföljning lagras alla prover i kyla under fem dygn. 72 Analyser och klassgränser Analys av fett, protein, celltal och urea görs varje leveransdag. Bakterietal, sporer och antibiotika analyseras med lägre frekvens (se tabell i avsnitt 73). För fett, protein och celltal gäller att respektive analys gäller som grund för avräkningen fram till att det finns en ny analys. Tillägg och avdrag för övriga parametrar gäller en, två eller fyra veckor. (Se tabell i avsnitt 73). Extra analyser kan genomföras utöver det ordinarie provtagningsschemat. Sådana analyser kan vara betalningsgrundande. Urea och fryspunkt analyseras för information (se tabell i avsnitt 73) och används inte som underlag för avräkning. Version 4.4 / januari

44 73 Översikt över analyser, klassgränser och kvalitetsbetalning Analys- Analys frekvens Fett och protein 1/leveransdag Celltal (1) 1/leveransdag celler/ml Bakterietal (1) 1/två veckor (2) bakterier/ml Sporer 1/fyra veckor (3) sporer/liter Antibiotika 5/månad Synligt förändrad mjölk 1/leveransdag Lukt och smak Se avsnitt 75 Fryspunkt 1/fyra veckor Urea 1/leveransdag Klasser 1S 1E 1B 2 3 1E 1B 2 3 1E 1B 2 Gränser Tillägg och avdrag, % av råvaruvärdet + 2 % + 1 % 0 % - 4 % - 10 % + 1 % 0 % - 4 % - 10 % + 1 % 0 % - 4 % (4) Felfri 3 (5) Felfri 3 Felfri 3 Informationsanalys Informationsanalys 0 % - 10 % (6) 0 % - 10 % (7) (1) Uppföljning sker även enligt EU s regler för geometriskt medelvärde. (Se avsnitt 84 och 85). (2) Vid klass 1B, 2 och 3 analys i nästa vecka. (3) Vid klass 1B och 2 analys i nästa 14-dagarsperiod. (4) Vid första klass 2 Clostridiesporer under en rullande 12 månadersperiod ges inget avdrag. (5) Vid klass 3 antibiotika ges vid första tillfället under en rullande 12 månadersperiod ett avdrag motsvarande 125 % av värdet för mjölkleveransen. Vid andra tillfället ges ett avdrag motsvarande 150 % av värdet för mjölkleveransen, samt en avgift på DKK. Vid tredje och efterfö l- jande tillfällen ges ett avdrag motsvarande 200 % av värdet för mjölkleveransen, samt en avgift på DKK. Dessutom separat intransport av mjölken under 14 dagar. Kostnaden betalas av mjölkproducenten. (6) Avdrag gäller för veckans leverans. (7) Vid kassering av mjölk på grund av avvikelse på lukt och smak vid mottagningskontroll på mejeri ges ett avdrag motsvarande värdet av två dagars mjölkmängd samt en avgift på DKK. Version 4.4 / januari

45 74 Fett- och proteinhalt Det görs normalt en analys per leveransdag. Analysvärdet är underlag för beräkning av mjölkens råvaruvärde. 75 Kvalitetsparametrar 751 Celltal. En ordinarie analys per leveransdag. Tillägg och avdrag gäller för dagens leverans. Om det vid avräkningstillfället saknas analysvärde för celltal används föregående analysvärde. 752 Bakterietal. En ordinarie analys per 2 veckor. Vid klass 1E utgår tillägg under innevarande avräkningsperiod (2 veckor). Vid klass 2 och 3 görs avdrag för innevarande vecka. Vid klass 1B, 2 och 3 görs en analys i kommande vecka. Resultatet ingår i kvalitetsbetalningen och tillägg och avdrag gäller för veckans leverans. 753 Sporer (Clostridier). En ordinarie analys per 4 veckor. Vid klass 1E i ordinarie analysen utgår tillägg för den invägda mjölken under innevarande och följande avräkningsperiod, det vill säga för 4 veckor. Vid klass 2 görs avdrag för innevarande avräkningsperiod (2 veckor). Vid klass 1B och 2 görs en ny analys i nästa avräkningsperiod. Resultatet av analysen ingår i kvalitetsbetalningen och tillägg och avdrag gäller för leveransen under avräkningsperioden (2 veckor). Vid den första klass 2 under en rullande 12 månaders period utgår inget avdrag. Vid upprepade resultat i klass 2 kan Arla Foods genomföra obligatoriskt rådgivningsbesök. Version 4.4 / januari

46 754 Antibiotika. Fem ordinarie analyser per månad. Dessutom analyseras prov från alla silotankar på mejerierna. Om något av dessa prover ger utslag för antibiotika, analyseras proven från samtliga leveranser som ingår i silotanken. Resultatet ingår i kvalitetsbetalningen. Om analysresultatet är positivt, det vill säga att provet innehåller antibiotika klassificeras mjölken i klass 3 och en uppföljande analys tas nästa leveransdag. Dessa analyser är betalningsgrundande. Antibiotikakontroll. Förekomst av antibiotika ger vid första tillfället under en rullande 12 månadersperiod ett avdrag motsvarande 125 % av värdet för mjölkleveransen. Vid andra tillfället under en rullande 12 månadersperiod görs ett avdrag motsvarande 150 % av värdet för mjölkleveransen, samt en avgift på DKK. Obligatoriskt rådgivningsbesök på gården genomförs också. Vid tredje och efterföljande tillfällen under en rullande 12 månadersperiod görs ett avdrag motsvarande 200 % av värdet för mjölkleveransen, samt en avgift på DKK. Ytterligare ett obligatoriskt rådgivningsbesök genomförs. Dessutom intransporteras mjölken separat under 14 dagar. Transportkostnaden betalas av mjölkproducenten. 755 Synligt förändrad mjölk. Vid förekomst av till exempel blod och flockor klassificeras mjölken i klass 3. Mjölk som inte kan analyseras eller som är kraftigt förändrad och där felen inte kan hänföras till andra kvalitetsfel klassificeras i klass 3. Avdraget gäller för veckans leverans. 756 Lukt och smak. På mejerierna kontrolleras samtliga tankbilslass avseende lukt och smak. Om ett tankbilslass inte godkänns, analyseras de tillhörande gårdsproverna av Eurofins Steins Laboratorium. Vid avvikande lukt och smak klassificeras mjölken i klass 3. Avdraget gäller för dagens leverans. Om mjölken kasseras på mejeriet ges dessutom ett avdrag motsvarande två dagars mjölkmängd samt DKK. Då en mjölkproducent fått en nedklassning fortsätter provtagning med ordinarie analys för lukt och smak varje leveransdag under minst 14 dagar. Sådan provtagning kan också göras vid misstanke om avvikelser på gård, linje eller geografiskt område. Dessa analyser är betalningsgrundande. Version 4.4 / januari

47 757 Saknade eller flera analysvärden. Om det vid avräkningstillfället saknas analysvärde för fett eller protein används föregående analysvärde. Om det vid avräkningstillfället saknas analysvärden betalas mjölken i enlighet med bästa klass. Om det saknas analysvärden för bakterietal, sporer eller antibiotika, ska det om möjligt tas ut ett nytt prov för analys. Om det under en vecka (sporer två veckor) förekommer flera analysvärden, gäller följande: För bakterietal och sporer används det sämsta analysvärdet för klassificeringen. För antibiotika sker avdrag för varje analys i klass Övriga analyser 761 Fryspunkt. Mjölkens fryspunkt analyseras en gång per 4 veckor och är inte betalningsgrundande. Mjölkens normala fryspunkt bör ligga mellan - 0,515 C och - 0,545 C. En avvikande fryspunkt visar att mjölken inte har en normal sammansättning. Det är tecken på störningar i produktionen eller brister i hantering av mjölken och bör åtgärdas. Observera att fryspunktsanalys ingår i LRF Mjölks guldmedaljprogram. För godkänt år ska fryspunkten ligga inom intervallet - 0,515 C till - 0,545 C. 762 Urea. Ureahalten analyseras en gång per vecka. Värdena kan användas som underlag vid bland annat foderstatsberäkningar. 763 Analyser vid speciella situationer. Om det uppstår speciella situationer med risk för att mjölken innehåller främmande ämnen eller mikroorganismer kan särskilda analyser genomföras. Beslut kan också fattas om ändrade hämtningsförhållanden. 764 Serviceanalyser. Utöver de ordinarie proverna finns det möjlighet att beställa serviceanalyser, som inte är betalningsgrundande. De måste beställas i förväg. Beställning görs hos Medlemsservice. Serviceanalyserna debiteras via avräkningen och prisuppgifter finns hos Medlemsservice och på Ägarnätet. (Se kapitel 9). Resultatet från serviceanalyserna rapporteras via mjölkkvittot och finns även tillgängliga på Ägarnätet. (Se avsnitt 93, analyssvar). Version 4.4 / januari

48 77 Rapportering av analysresultat 771 Ägarnätet. Analysresultaten finns normalt tillgängliga på Ägarnätet två dagar efter hämtning (se kapitel 9). För sporerna tar analyserna längre tid, och resultaten kommer därför några dagar senare. På ägarnätet under Min gård finner du ett verktyg som ger dig möjlighet att se dina analysresultat och din invägning i diagram. Du kan se utvecklingen under en period, som du väljer själv, jämföra med tidigare perioder och med andra kvalitetsparametrar. När du loggar in på Ägarnätet behövs det niosiffriga medlemsnumret och ett lösenord som du beställer första gången du loggar in. Om du har frågor, kontakta Medlemsservice. 772 Mjölkkvittot. Resultatet från analyserna skrivs också ut på mjölkkvittot. Utskriften sker normalt vid nästa hämtning. 78 Rådgivning Husdjursföreningens rådgivare kan hjälpa till vid kvalitetsproblem. Medlemsservice kan hjälpa till att förmedla kontakt (se även 93). Arla kan betala för ett årligt rådgivningsbesök för vardera celltal, bakterietal, sporer, lukt och smak samt antibiotika. Om det är behov av fler besök, får mjölkproducenten betala det själv. Mjölkproducenten får också själv betala för test av mjölkningsanläggning och mjölktank. 8. Uppföljning av Arlagården 81 Revision på gården Uppföljningen av Arlagården bygger på Arlagårdsrevisionen. Revisionen utförs av utbildade revisorer som använder revisionsmanualen. Där beskrivs i detalj vad som krävs för att leva upp till Arlagården. Revisionsmanualen är skriven för att säkra en likartad bedömning av hur bra medlemmarna lever upp till Arlagården, och för att säkra likartad uppföljning av avvikelser från Arlagården. Den vid varje tidpunkt gällande revisionsmanualen kommer att finnas på Ägarnätet. Vid revision på gården används en checklista, där revisorn registrerar sina observationer. Checklistan skickas också ut i förväg, i samband med bokning av revisionen. Aktuell version av checklistan finns på Ägarnätet. Som avslutning på en revision på gården utarbetas en revisionsrapport, som innehåller aktuell information om gården och besättningen. I revisionsrapporten finns också de eventuella avvikelser som konstaterats, tidsfrister och uppföljning som detta medför. Medlemmen får omedelbart efter revisionen en kopia av revisionsrapporten. Kopian ska sparas så att den kan visas upp vid senare revision av Arla Foods eller myndigheter. Version 4.4 / januari

49 Arlas mål är att samla all uppföljning som rör gården till ett och samma tillfälle. Det gäller såväl myndigheternas kontroll som andra företags och Arlas egen uppföljning av kvalitetsprogrammet Arlagården. Det finns fyra olika revisioner på gården: Rutinrevision (härefter kallat Arlagårdsrevision). Uppstartsrevision. Uppföljningsrevision. Öppningsrevision. 811 Arlagårdsrevision. Varje gård revideras minst en gång under en 3-årsperiod. Arlagårdsrevision bokas oftast i förväg hos medlemmen, men det kan också förekomma oanmälda revisioner. Utöver Arlagårdsrevisionen kan det genomföras uppföljning av avvikelser på enskilda punkter i Arlagården mot bakgrund av avvikelser i till exempel mjölkkvaliteten. 812 Resultat av Arlagårdsrevision. Resultatet av en Arlagårdsrevision är: godkänd, tillfälligt godkänd eller icke godkänd. Du blir godkänd, om det inte förekommer avvikelser från Arlagården. Du blir tillfälligt godkänd, om det förekommer avvikelser från Arlagården: Om du har mindre än sex avvikelser, som alla är mindre allvarliga, blir du godkänd när du sänt in en bekräftelse på att avvikelserna är åtgärdade inom de tidsfrister som har angivits i revisionsrapporten. Om du har en eller flera allvarliga avvikelser eller har återkommande problem med att leva upp till kvalitetsprogrammet Arlagården, kan du i undantagsfall bli tillfälligt godkänd med krav på löpande insändande av dokumentation. Dokumentationen ska säkra stabila och varaktiga förbättringar, genom samarbete med besättningens rådgivare. Detta förutsätter att Arlagårdsadministrationen, i samråd med Arlagårdsrevisorn, bedömer att en sådan lösning är lämplig. Du får en uppföljningsrevision om du: Har en eller flera allvarliga avvikelser. Har avvikelser, som också fanns vid tidigare revision (efter 1 januari 2010), oavsett om avvikelserna har funnits hela tiden sedan förra revisionen eller om de varit åtgärdade under en period. Har fler än fem mindre allvarliga avvikelser. Version 4.4 / januari

50 Inte sänder in bekräftelsen på att mindre allvarliga avvikelser är åtgärdade inom de angivna tidsfristerna. Är tillfälligt godkänd med krav på att löpande insändande av dokumentation. Du blir icke godkänd om: Det förekommer en eller flera allvarliga avvikelser mot kraven på djuromsorg och/eller livsmedelssäkerhet. Det bedöms, att förhållandena på gården utgör en akut eller hög risk för att inte uppfylla kraven på djuromsorg och/eller livsmedelssäkerhet. Det konstateras andra allvarliga avvikelser, som gör hämtning av mjölk från gården riskabel. Om gården inte blir godkänd kan det omedelbart göras tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen. Det är sedan medlemmen som ska ta initiativet för att få en öppningsrevision. Några av avvikelserna från Arlagården kan medföra en sanktion, som beskrivs i avsnitt Uppstartsrevision. Innan en ny medlem kan leverera mjölk till Arla Foods ska det göras en uppstartsrevision. Start av hämtning meddelas Medlemsservice minst 14 dagar före planerad hämtning. Uppstartsrevision genomförs efter samma riktlinjer, som beskrivs ovan för Arlagårdsrevision. I figur 813 visas schematiskt möjliga utfall av Arlagårds- och uppstartsrevision. Version 4.4 / januari

51 Arlagårds- eller uppstartsrevision Inga avvikelser Avvikelser < 6 mindre allvarliga avvikelser En eller flera allvarliga avvikelser Upprepning av avvikelser från tidigare revision efter 1 januari 2010 > 5 mindre allvarliga avvikelser En eller flera allvarliga avvikelser eller har återkommande problem med att leva upp till kvalitetsprogrammet Insänd bekräftelse på att avvikelserna är tillrättade Ingen insänd bekräftelse på att avvikelserna är tillrättade Insändande av löpande dokumentation Uppföljande revision Sanktioner Straffavgift Reducerat mjölkpris Sanktion Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen Begäran om öppningsrevision (från medlemmen) Figur 813. Schematisk presentation av möjliga utfall efter Arlagårds- eller uppstartsrevision. Version 4.4 / januari

52 814 Uppföljande revision. En Arlagårdsrevision ger anledning till ett uppföljande revision i de fem fall, som beskrivs under Arlagårdsrevision. Ett uppföljande revision kan omfatta hela Arlagården, om det bedöms nödvändigt, men kan också begränsas till att gälla bedömning av om de avvikelser, som gav anledning till den uppföljande revisionen, har åtgärdats. Kostnaderna för uppföljande revision betalas av medlemmen. Utfallet av en uppföljande revision är: godkänd, tillfälligt godkänd eller icke godkänd. Du blir godkänd, om det inte förekommer avvikelser från Arlagården. Du blir tillfälligt godkänd: Om du har mindre än sex avvikelser, som alla är mindre allvarliga, och anledningen till avvikelserna är borta genom de åtgärder du har gjort. Du blir godkänd genom att sända in en bekräftelse på, att avvikelserna är åtgärdade inom de tidsfrister, som har angetts i revisionsrapporten. Om du har en eller flera allvarliga avvikelser eller har återkommande problem med att leva upp till kvalitetsprogrammet Arlagården, kan du i undantagsfall bli tillfälligt godkänd med krav på löpande insändande av dokumentation. Dokumentationen ska säkra stabila och varaktiga förbättringar, genom samarbete med besättningens rådgivare. Detta förutsätter att Arlagårdsadministrationen, i samråd med Arlagårdsrevisorn, bedömer att en sådan lösning är lämplig. Perioden avslutas senast efter 6 månader, där du antingen blir godkänd eller i icke godkänd vid en uppföljande revision. Du blir inte godkänd, om: Du har en eller flera allvarliga avvikelser. Du har avvikelser, som också fanns vid tidigare revision (efter 1 januari 2010), oavsett om avvikelserna har funnits oavbrutet sedan förra revisionen eller under en period har varit tillrättade. Du har mindre allvarliga avvikelser, där orsaken inte är eliminerad genom nödvändiga åtgärder. Du inte sänder in bekräftelse på, att mindre allvarliga avvikelser är åtgärdade inom de angivna tidsfristerna. Det förekommer en eller flera allvarliga avvikelser från kraven på djuromsorg och/eller livsmedelssäkerhet. Det bedöms, att förhållandena på gården utgör en akut eller hög risk för att inte infria kraven på djuromsorg och/eller livsmedelssäkerhet. Det konstateras andra allvarliga avvikelser, som gör hämtning av mjölk från gården riskabel. Om gården inte blir godkänd kan det omedelbart göras tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen. Det är sedan medlemmen som ska ta initiativet för att få en öppningsrevision. Några av avvikelserna från Arlagården kan medföra en sanktion, som beskrivs i avsnitt 82. Version 4.4 / januari

53 815 Öppningsrevision. Öppningsrevision genomförs efter samma riktlinjer, som beskrivits för uppföljande revision. Kostnaderna för öppningsrevision betalas av medlemmen. I figur 815 visas schematiskt möjliga utfall för uppföljande revision och öppningsrevision. Uppföljnings- eller öppningsrevision Inga avvikelser < 6 avvikelser, där anledningen till avvikelserna är borta genom de åtgärder du har gjort Insänd bekräftelse på att avvikelserna är tillrättade Ingen insänd bekräftelse på att avvikelserna är tillrättade En eller flera allvarliga avvikelser Upprepning av avvikelser från tidigare revision efter 1 januari 2010 Mindre allvarliga avvikelser, där nödvändiga åtgärder inte har vidtagits för att ta bort anledningen till avvikelserna Löpande insändande av dokumentation har inte lett till stabila och varaktiga förbättringar Löpande insändande av dokumentation Sanktioner Straffavgift Reducerat mjölkpris Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen Begäran om öppningsrevision (från medlemmen) Figur 815. Schematisk presentation av möjliga utfall efter uppföljande revision eller öppningsrevision. Version 4.4 / januari

54 82 Sanktioner Den levererade mjölken ska vara normal, oförfalskad och uppfylla aktuella myndighetskrav samt krav, som fastställs av styrelsen bland annat de krav, som ställs i Arlagården. Produktionsförhållandena på gården ska uppfylla motsvarande krav. Uppfyller mjölken eller produktionsförhållandena på gården inte de fastställda kraven, kan Arla Foods genomföra en sanktion på grund av avvikelsen. De konkreta sanktionerna beror på, vilka avvikelser det gäller och hur allvarliga avvikelserna är. Det finns tre typer av sanktioner 1 : Straffavgift. Reducerat mjölkpris. Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen. 821 Straffavgift. Några avvikelser kan medföra en direkt straffavgift utan vare sig föregående varning eller att en handlingsplan arbetats fram. Straffavgiften används i allmänhet när avvikelsen redan har skett och inte kan repareras, till exempel vid konstaterad olovlig användning av medicin. Straffavgiften utgör minst DKK samt ett belopp motsvarande värdet av två dagars mjölkproduktion. Straffavgiften kan efter bedömning ökas i förhållande till avvikelsens karaktär, och så att medlemmen inte får någon ekonomisk fördel av att bryta mot reglerna. 822 Reducerat mjölkpris. Mjölkpriset kan reduceras, då mjölkens värde för Arla Foods har minskat, till exempel vid en överträdelse av Arlagården som medför att mjölken inte kan användas till livsmedel, eller vid bristande dokumentation om uppfyllandet av Arlagården. 823 Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen efter revision eller vid nekad revision. Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen kan göras omedelbart efter en Arlagårdsrevision eller en uppföljande revision, som beskrivits ovan. Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen kan även göras, när medlemmen inte vill ta emot Arlagårdsrevision. 1 Anm.: Fastställandet av sanktioner fråntar inte Arla Foods rätten att även kräva ersättning, se föreningens stadgar 6, stycke (5). Version 4.4 / januari

55 Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen kan även göras om medlemmen använt avloppsslam på mark som denne brukar eller betar. Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen varar alltid minst 4 dygn, eftersom det krävs en öppningsrevision för att börja hämta igen. Av praktiska skäl måste Arla Foods meddelas minst 2 dagar innan öppningsrevisionen ska genomföras. Det är medlemmen, som ska ta initiativ till att avtala en öppningsrevision. För att Arla Foods ska kunna återuppta mjölkhämtningen ska utfallet av öppningsrevisionen bli godkänt eller tillfälligt godkänt. 824 Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen vid kvalitetsfel i mjölken. Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen görs när: Det geometriska genomsnittet för bakterietal fortfarande är högre än tre månader efter första varningen. Det geometriska genomsnittet för celltal fortfarande är högre än tre månader efter första varningen. Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen kan göras vid: Upprepade kasseringar av mjölken från tankbil eller mejeriets silotank. Upprepade fall av avvisad mjölk på gården. Upprepade fall av leverans av klass 3 mjölk. Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen varar alltid minst 2 dygn/minst 1 leverans. För att Arla Foods ska kunna återuppta hämtningen ska medlemmen dokumentera att alla avvikelser är avhjälpta, eller att orsakerna till avvikelserna är eliminerade genom nödvändiga åtgärder. 825 Sanktioner efter revision på gården. Normalt fastställer Medlemsservice sanktioner utifrån de ovan beskrivna riktlinjerna. Arla Foods styrelse kan i enstaka fall avvika från dessa bestämmelser och fastställa en särskild bot. 826 Sanktioner vid nekad revision. Om medlemmen inte vill ta emot Arlagårdsrevision, ges det först en varning om tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen. Vill medlemmen fortfarande inte ta emot Arlagårdsrevision, görs ett tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen. Samma rutiner gäller vid obligatoriska rådgivningsbesök. Version 4.4 / januari

56 827 Sanktioner som följd av påtalande vid myndighetskontroll. Gården kontrolleras av myndigheterna. Om myndigheterna konstaterar bristande efterföljd av lagstiftning och därmed avvikelser i förhållande till Arlagården, kan det medföra en sanktion från Arla Foods. 828 Sanktioner vid kvalitetsfel i mjölken. Sanktioner fastställs mot bakgrund av analyser, som beskrivits i kapitel 7. Sanktioner genomförs, när geometriska genomsnitt för bakterietal eller celltal överskrids (se avsnitt 73, 75 och 84). Sanktioner kan även genomföras för fel i mjölkens lukt och smak (se avsnitt 73 och 75). 83 Överklagande Arla Foods har skapat möjlighet för att medlemmen skall kunna överklaga ett beslut eller en sanktion angående Arlagården. Du kan kontakta Medlemsservice för mer information. 84 Uppföljning av kvalitetsfel på mjölken Avdrag görs för mjölk med kvalitetsfel för att ge en tydlig signal om att orsakerna till nedklassningen måste åtgärdas, så att risken för att få in dålig mjölk till mejerierna blir så liten som möjligt. I kapitel 7 beskrivs vilka mätbara kvalitetsparametrar som ingår i mjölkavräkningen. 841 Geometriska medelvärden - myndigheternas krav. (Hygienförordningen) EG-förordningen 853/2004 innehåller regler om högsta tillåtna geometriska medelvärden för bakterietal och celltal. Första varningen ges: När det geometriska medelvärdet för bakterietalet överstiger bakterier per ml räknat på de senaste två månaderna. När det geometriska medelvärdet för celltalet överstiger celler per ml räknat på de senaste tre månaderna. Andra varningen ges: Två månader efter den första varningen och när det geometriska medelvärdet fortfarande är över för bakterier eller för celler. Uppehåll i hämtningen görs en (1) månad efter den andra varningen om det geometriska medelvärdet fortfarande är över för bakterier eller för celler. Version 4.4 / januari

57 85 Återupptagande av hämtning efter tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen 851 Efter revision eller vid nekad revision. Tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen varar alltid minst fyra dygn, eftersom det krävs en öppningsrevision för att börja hämta igen. Av praktiska skäl måste Arla Foods meddelas minst två dagar innan öppningsrevisionen ska genomföras. Det är medlemmen, som ska ta initiativ till att avtala en öppningsrevision. För att Arla Foods ska kunna återuppta mjölkhämtningen ska utfallet av öppningsrevisionen bli godkänt eller tillfälligt godkänt. 852 Vid kvalitetsfel i mjölken. För att mjölken ska börja hämtas igen måste mjölkproducenten visa eller göra troligt att orsakerna till kvalitetsbristerna har åtgärdats. Ett tillfälligt uppehåll i mjölkhämtningen är alltid minst två dygn. Eftersom det analyseras för celltal vid varje hämtning, tas inte ett öppningsprov ut efter ett stopp på grund av för högt geometriskt genomsnitt av celler. Istället får den första ordinarie analysen inte överstiga gränsvärdet på celler/ml. Efter ett uppehåll i hämtningen på grund av för höga geometriska medelvärden är det en provperiod på 60 dagar. Under den tiden ska det geometriska medelvärdet komma under per ml för bakterier respektive per ml för celler. Under provperioden ska även alla enskilda bakterieanalyser vara under per ml respektive alla celltalsanalyser under per ml. Annars blir det ett nytt uppehåll i hämtningen. Version 4.4 / januari

58 9. Ytterligare information I detta kapitel finns fler uppgifter om var man kan finna mer information. Arla Foods Medlemsservice Box Göteborg tele: fax: Medlemsservice Servicetelefon LRF / LRF Mjölk Besöksadress: Franzéngatan Stockholm tele: Livsmedelsverket Besöksadress: Hamnesplanaden 6 Postadress: Box Uppsala tele: Läkemedelsverket Box Uppsala tele: fax: Jordbruksverket Besöksadress: Vallgatan 8 Postadress: Jönköping tele: Greppa Näringen tele: Version 4.4 / januari

59 91 Hänvisningar Hänvisningar Analyssvar, mjölkkvalitet. Avvikelsemanual. Bete, journal över djur som tillfälligt är inne. Branschpolicy. Checklistor, bilagor till Arlagården. Desinfektionsmedel. Disk- och Rengöringsmedel. Djurskyddsbestämmelser. Ersättning för uthälld mjölk. FRISKKO programmet. Godkända foderföretagare. Godkända foderleverantörer. Greppa Näringen. Greppa Växtskyddet. Gårdens Egenkontroll. Juvervårdsprodukter. Kvalitetssäkrad mjölkproduktion. Kontakta Medlemsservice eller Ägarnätet, Min gård. Ägarnätet, Faktabank/Arlagården. Medlemsservice eller Ägarnätet, Faktabank/Arlagården/djuren. Medlemsservice eller Ägarnätet, Faktabank/Arlagården/ om Arlagården. Medlemsservice eller Ägarnätet, Faktabank/Arlagården. LRF Mjölk eller godkända kemikalier för gården. LRF Mjölk eller godkända kemikalier för gården. eller Ägarnätet, Faktabank/Arlagården/djuren. Medlemsservice eller Ägarnätet, Faktabank, kvalitet och rådgivning, kvalitetsbetalning. Din husdjursförening. sök på e-tjänster och på foderföretagare. LRF Mjölk eller mejeriinformation. Greppa Näringens växel på eller Greppa Näringens växel på eller Medlemsservice eller Ägarnätet, Faktabank/Arlagården. LRF Mjölk eller godkända kemikalier för gården. mejeriinformation. Miljöhusesyn. Mjölkningsutrustning. Mjölkrum. Mjölktankar. Oberoende hämtning. Salmonella Frivilligt Salmonellakontrollprogram. Är en sammanfattning av den aktuella lagstiftningen. Själva lagtexterna finner du i de flesta fall hos respektive myndighet. Den sänds ut med mjölkbilen varje år. Kan beställas av Medlemsservice eller sök på Miljöhusesyn). Godkänd för livsmedel. Kontakta Medlemsservice för anslutning till de Laval Hygienprojekt. Medlemsservice eller Ägarnätet, Faktabank/Arlagården/gård och teknik. Medlemsservice eller Ägarnätet, Faktabanken/Arlagården/gård och teknik. Medlemsservice eller Ägarnätet, Faktabank, Arlagården, gård och teknik. LRF Mjölk eller produkter och tjänster/djurhälsa/fruktsamhet. Version 4.4 / januari

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Grundförutsättningar och arbetsrutiner

Grundförutsättningar och arbetsrutiner Grundförutsättningar och arbetsrutiner Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete 1:a versionen mars 2009 Innehåll

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Handbok för säker mat

Handbok för säker mat Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Branschriktlinje för kök Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna

Läs mer

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB Handbok Inledning Denna handbok riktar sig till er medarbetare i Ransäters Invest AB (RIAB) och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Handboken avser att förmedla

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Kontrollhandbok för storhushåll Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Information om riskvärdering, kontrollmetoder och kontrollområden finns i handbokens del 2. En sammanvägning

Läs mer

Handbok. vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar

Handbok. vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar Handbok vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar Författare: Agronom Boel Carlsson, Salbo Miljökonsult, Brålanda Veterinär Anna Nordström, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA),

Läs mer

Vad händer med kylkedjan vid en värmebölja och vad kan göras?

Vad händer med kylkedjan vid en värmebölja och vad kan göras? Projekt/Project Sidnr/Page no Kylkedjan och värme 1 (37) Projektnummer/Project no E 15420 FoT-område Kund/Customer Livsmedelsverket Handläggare/Our reference Datum/Date Annika Carlsson-Kanyama 2013-06-13

Läs mer

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN Att föda upp HUNDAR inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDUPPFÖDARE Svenska Kennelklubben har drygt 14 000 aktiva uppfödare. Som en av dem ingår du

Läs mer

Jordbruksinformation 2 2011. Djurskyddsbestämmelser. Hund

Jordbruksinformation 2 2011. Djurskyddsbestämmelser. Hund Jordbruksinformation 2 2011 Djurskyddsbestämmelser Hund Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2011 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Nya regler 5 Djurskydd för hundar 7 Skötsel av hundar 9 Utrymmen

Läs mer

Not pa bete_1.qxd 06-08-28 15.12 Sida 1 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006

Not pa bete_1.qxd 06-08-28 15.12 Sida 1 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006 Nötkreatur på bete Den här broschyren ger översiktlig och grundläggande information om nötkreatur, betesdrift och faror som kan hota djuren på betet. Det

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT. En guide för den medvetne konsumenten

SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT. En guide för den medvetne konsumenten SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT En guide för den medvetne konsumenten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att handla djurvänligt 3 Stora skillnader mellan djurskyddslagar 4 Mat som märks och inte märks 6 Nötkött

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

inverkan The Swedish Lantmästare

inverkan The Swedish Lantmästare Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap De svenska djursky yddsbestämmelsernas inverkan för djurvälfärden En studie med fokus på djurskyddsbestämmelsernas inverkan på

Läs mer

I det fall motsvarande kunskaper saknas planeras utbildning.

I det fall motsvarande kunskaper saknas planeras utbildning. 9. RUTIN FÖR UTBILDNING All personal ska ha tillräckliga kunskaper inom sitt arbetsområde. Ansvarig chef eller arbetsledare ansvarar för att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper. I det fall tillräckliga

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer