Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden Protokoll 1 (21) BN 2016/0527. Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden Protokoll 1 (21) BN 2016/0527. Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Protokoll 1 (21) Diarienummer BN 2016/0527 Byggnadsnämnden Plats och tid Ledamöter Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan Björn Abelson (S), ordförande Ulf Nymark (MP), vice ordf Klas Svanberg (M), 2:e v ordf Christoffer Karlsson (L) Akram Heidari (S), närvarande 86-delvis 91, kl Mohsen Abtin (S) Alexander Wallin (M) Anna Hagerberg (MP) Helmut Moser (V) Bernt Bertilsson (C) Dimitrios Afentoulis (KD) Ersättare Fredrik Fexner (S), ersättare fr Akram Heidari (S) Johan Helgeson (MP) Axel Nordberg (L) Ann Schlyter (V) Jan Annerstedt (FNL) Per Johnsson (C) Erik Ahlm (FI) Övriga Jonas Andreasson, stadsingenjör Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Cecilia Hansson, översiktsplanechef Mariette Johnsen, planarkitekt Ole Kasimir, planchef Henrik Nilsson Thelander, planarkitekt Monica Ange, förvaltningsadministratör Håkan Samuelsson, Projektledare utveckling Öresundsvägen Klas Svanberg (M) Paragrafer Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, kl

2 Byggnadsnämnden Protokoll 2 (21) Diarienummer BN 2016/0527 Underskrifter Sekreterare Monica Ange Ordförande Björn Abelson (S) Klas Svanberg (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Byggnadsnämnden Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1 Underskrift Monica Ange

3 Byggnadsnämnden Protokoll 3 (21) Diarienummer BN 2016/0527 Innehåll 86 Godkännande av dagordning och val av justerare och ersättare Stadsbyggnadsdirektören informerar Byggnadsnämndens ordförande informerar Projekt Öresundsvägen, information ÖP Scenarier, information Namnutmaningen - namnförslag från medborgare på nya stadsdelar. v. om Klostergården/vid Källby och Öresundsvägen Flyinge Bygglov för uppförande av ridhus Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen. Inriktningsbeslut Detaljplan för del av Klostergården 2:9. Planuppdrag - standardförfarande i delegation Ändring av detaljplan för del av Genarp 8:9 m fl i Genarp. Antagande Detaljplan för Sankt Peter 5. Antagande Anmälningar om delegeringsbeslut till byggnadsnämnden Meddelanden till byggnadsnämnden... 21

4 Byggnadsnämnden Protokoll 4 (21) 86 Godkännande av dagordning och val av justerare och ersättare Byggnadsnämnden godkänner utsänd föredragningslista som dagordning. Till justerare utses Klas Svanberg (M) med Ulf Nymark (MP) som ersättare. Justering av protokoll sker onsdagen den 24 maj kl på Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen, Brotorget 1.

5 Byggnadsnämnden Protokoll 5 (21) 87 Stadsbyggnadsdirektören informerar Stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning informerar om aktuellt inom förvaltningen, bl.a. om tidningen Lund, här byggs framtidens smarta stad, vilken har delats ut till hushållen i Lund, och information om det pågående arbetet med Lund C.

6 Byggnadsnämnden Protokoll 6 (21) 88 Byggnadsnämndens ordförande informerar Ordförande Björn Abelson (S) informerar om beslutet att det inte skall byggas några bostäder på Idalagården, att flera byggföretag vill etablera sig i Lund och att byggföretag har tagit idén om 3-dimensionellt byggande (att t.ex. bygga bostäder ovanpå en skola) till andra orter.

7 Byggnadsnämnden Protokoll 7 (21) 89 Projekt Öresundsvägen, information Håkan Samuelsson, projektledare för utveckling av Öresundsvägen informerar om arbetet med att bl.a. informera fastighetsägarna och vikten av dialog med berörda.

8 Byggnadsnämnden Protokoll 8 (21) 90 ÖP Scenarier, information Översiktsplanechef Cecilia Hansson informerar om olika scenarior gällande översiktplanen, med efterföljande diskussion.

9 Byggnadsnämnden Protokoll 9 (21) 91 Namnutmaningen - namnförslag från medborgare på nya stadsdelar. v. om Klostergården/vid Källby och Öresundsvägen Dnr BN 2017/0210 I skrivelse från Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkades att Stadsbyggnadskontoret skulle förbereda och inbjuda allmänheten till rådgivande utmaningar för att finna namn till de två nya stadsdelarna med arbetsnamnen Lund SV och Öresundsvägen. (Se tjänsteskrivelse BN 2017/0114). Beslutsunderlag Skrivelse Låt Lundaborna bidra med nya namn till våra nya stadsdelar i Lund (aktbilaga 1.1). Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, (BN 2017/0114) Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Ordföranden Björn Abelson (S) yrkar på ett annat namn än Fabriksstaden och att återremittera det namnförslaget till stadsbyggnadskontoret, för att utreda förslagen Västerbro och Öresundsvången. Klas Svanberg (M) yrkar därefter på namnet Källby. Ulf Nymark (MP) yrkar på stadsbyggnadskontorets förslag Höjedal. Ordföranden Björn Abelson (S) yrkar på att återremittera namnförslaget Källby till stadsbyggnadskontoret för att utreda förslaget. Berndt Bertilsson (C) yrkar avslag för återremiss. Beslutsgång Ordföranden Björn Abelson (S) ställer återremissyrkandet vad gäller namnen Höjedal och Källby mot avslag för återremiss. Votering begärs. Begäran verkställdes och utföll enligt följande: Mohsen Abtin (S), Ulf Nymark (MP) och Anna Hagerberg (MP) instämmer i Ordföranden Björn Abelsons (S) yrkande om återremiss.

10 Byggnadsnämnden Protokoll 10 (21) Helmut Moser (V), Klas Svanberg (M), Alexander Vallin (M), Christoffer Karlsson (L) och Dimitios Afentoulis (KD) instämmer i Berndt Bertilsson (C) yrkande på avslag på återremissyrkandet. Ordförande Björn Abelson (S) finner att byggnadsnämnden med 6 röster mot 4 beslutat att avslå Björn Abelsons (S) yrkande om återremiss. Därefter ställer ordförande Björn Abelson (S) Klas Svanbergs (M) yrkande på namnet Källby mot Ulf Nymarks (MP) yrkande att gå på stadsbyggnadskontorets förslag Höjedal. Ulf Nymark (MP), Dimitrios Afentoulis (KD), Christoffer Karlsson (L), Berndt Bertilsson (C) och Helmut Moser (V) instämmer i Klas Svanbergs (M) yrkande om namnet Källby. Ordförande Björn Abelson (S), Anna Hagerberg (MP) instämmer i Ulf Nymarks (MP) yrkande att gå på stadsbyggnadskontorets förslag Höjedal. Odrföranden Björn Abelson (S) finner att byggnadsnämnden har beslutat att välja namnet Källby. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att besluta att återremittera ärendet gällande namnet Fabriksstaden till stadsbyggnadskontoret för att även utreda förslagen Västerbro och Öresundsvången. att besluta områdesnamnet Källby på stadsdelen som planeras i sydvästra Lund, kallat Lund SV. Beslut expedieras till: Akten

11 Byggnadsnämnden Protokoll 11 (21) 92 Flyinge Bygglov för uppförande av ridhus Dnr BN 2017/0193 Ansökan om bygglov för uppförande av ridhus har inlämnats av. För fastigheten gäller områdesbestämmelser som förslaget följer, men då det är svårt att hävda att den exakta placeringen av en sådan byggnad är prövad i områdesbestämmelserna så har kontoret valt att höra omkringliggande grannar. Erinran har därvid inkommit. Sökanden har tagit del av denna erinran och inkommit med bemötande av densamma. Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att ansökan för uppförande av det föreslagna ridhuset skall beviljas. Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse ritningar Yttrande från granne, Aktbilaga 5 Bemötande från sökande, Aktbilaga 6 Beslut Byggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse bevilja bygglov för uppförande av ridhus att 3 ritningar tillhör beslutet samt att som kontrollansvarig godkänna UPPLYSNINGAR Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 23 plan- och bygglagen (2010:900). Kontakta byggnadsinspektör Mattias Cedholt för ärendets fortsatta hantering. Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

12 Byggnadsnämnden Protokoll 12 (21) Detta beslut kan överklagas. Överklagandeskrivelsen ställs till Länsstyrelsen, Malmö, men skall sändas till Byggnadsnämnden, Box 41, Lund. Överklagandet skall ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni har fått del av beslutet. Beslut expedieras till: Kontrollansvarig Beslut samt anvisningar Hur man överklagar (F) expedieras till:

13 Byggnadsnämnden Protokoll 13 (21) 93 Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen. Inriktningsbeslut. Dnr BN 2017/0175 Servicenämnden och Tekniska nämnden inkom med en ansökan om att för kvarteren Råbykungen och Stenkrossen genom detaljplan pröva förutsättningarna för ny bebyggelse innehållande bl.a. bostäder och skola. Stadsbyggnadskontoret upprättade på uppdrag av Byggnadsnämnden planförslag som var som var föremål för samråd under Efter samrådet har sådana förändringar skett gällande de kommunala intressena och förutsättningarna för området att det finns svårigheter att gå vidare med planarbetet utan att göra betydande förändringar i det förslag som var aktuellt i samband med samrådet. Stadsbyggnadskontoret har mot bakgrund av ovanstående tagit fram ett förslag på ny struktur för området. Stadsbyggnadskontoret föreslår ett inriktningsbeslut för det fortsatta planarbetet som innebär att ett nytt planförslag ska tas fram med utgångspunkt i detta nya förslag på struktur för området. Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Ajournering föreslås för paus innan ärendet behandlas. Godkändes. Kl till Klas Svanberg (M) yrkar att att-sats 2 skall utgå. Klas Svanberg (M) yrkar vidare på att att-sats 3 ersätts med ny attsats; att det på platsen för kulturverkstaden Stenkrossen är möjligt att uppföra nya kulturlokaler och/eller bostadshus för det fall så skulle bedömas önskvärt. Ordförande Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Helmut Moser (V), Christoffer Karlsson (L) och Berndt Bertilsson (C) instämmer i Klas Svanbergs (M) yrkande. Ordförande Björn Abelson (S) yrkar på att att-sats 2 ersätts med ny attsats: att den nuvarande byggnaden för kulturverkstaden Stenkrossen kan bibehållas i nuläget. Ulf Nymark (MP), Helmut Moser (V), Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L) och Berndt Bertilsson (C) instämmer i Björn Abelsons (S) yrkande.

14 Byggnadsnämnden Protokoll 14 (21) Klas Svanberg (M), Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Helmut Moser (V), Christoffer Karlsson (L), Berndt Bertilsson (C) yrkar i övrigt bifall till Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Beslutsgång Beslut Byggnadsnämnden beslutar att planförslaget för Råbykungen och Stenkrossen omarbetas med en ny struktur som innebär: - att antalet bostäder är minst lika många som i tidigare planförslag ( lägenheter). - att den nuvarande byggnaden för kulturverkstaden Stenkrossen kan bibehållas i nuläget. - att det på platsen för kulturverkstaden Stenkrossen är möjligt att uppföra nya kulturlokaler och/eller bostadshus för det fall så skulle bedömas önskvärt - att en multisportplan kan uppföras inom området. Reservationer Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet, se protokollbilaga 1 till BN 93. Protokollsanteckningar Jan Annerstedt (FNL) avger följande anteckning som godkänns av ordföranden Björn Abelson (S) för anteckning i protokollet. Jag vill instämma i Klas Svanbergs reservation, eftersom jag tycker det är viktigt att verksamheten i byggnadsnämnden styrs av byggnadsnämnden. Beslut expedieras till: Serviceförvaltningen Tekniska förvaltningen Akten

15 Byggnadsnämnden Protokoll 15 (21) 94 Detaljplan för del av Klostergården 2:9. Planuppdrag - standardförfarande i delegation. Dnr BN 2017/0178 Stadsbyggnadskontoret anser att Byggnadsnämnden bör initiera detaljplaneuppdrag för Östra Borggården, den del av Klostergården 2:9 m.fl. som inte är planlagd, för att: pröva lämpligheten för att skydda riksintresset för kulturmiljö inom Sankt Larsområdet, pröva lämpligheten för kompletterande bebyggelse, utreda för vilka ändamål kvartersmark får användas och utreda parkområdets framtida markanvändning, som kvartersmark alternativt allmän platsmark. Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, , PÄ 10/2014 Beslut Byggnadsnämnden beslutar att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att skydda riksintresset för kulturmiljö, utreda lämplig markanvändning samt pröva lämpligheten för kompletterande bebyggelse inom del av Klostergården 2:9 i Lund, Lunds kommun. Standardförfarande ska tillämpas. Ärendet ska handläggas i delegation. Beslut expedieras till: Akten

16 Byggnadsnämnden Protokoll 16 (21) 95 Ändring av detaljplan för del av Genarp 8:9 m fl i Genarp. Antagande Dnr BN 2017/0180 Med anledning av det ökade behovet av bostäder har tekniska nämnden begärt planändring för rubricerat kvarter. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra 27 stycken rad- och kedjehus. Detaljplaneändringen säkerställer att dagvatten och skyfall kan tas hand om inom den egna kvartersmarken. Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 plan- och bygglagen. Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, (denna handling) Detaljplanekarta (2 blad) med planbestämmelser, upprättad Illustrationsplan, upprättad Plan- och genomförandebeskrivning, upprättad Utlåtande, upprättat Yrkanden Ordförande Björn Abelson (S) yrkar bifall för stadsbyggnadskontorets förslag. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan för del av Genarp 8:9 m fl i Genarp, Lunds kommun Reservationer Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet, se protokollsbilaga 2 till BN 95. Protokollsanteckningar Jan Annerstedt (FNL) får av ordförande Björn Abelson (s) godkänt att avge följande anteckning till protokollet: Förnya Lund stödjer alliansens reservation.

17 Byggnadsnämnden Protokoll 17 (21) Beslut expedieras till: Tekniska nämnden Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, MALMÖ + tjänsteskrivelse, utlåtande, plan- och genomförandebeskrivning, detaljplanekarta (2 blad) med planbestämmelser, illustrationsplan. Lantmäterimyndigheten i Lund Akten Beslut+anvisningar Hur man överklagar (s) till:

18 Byggnadsnämnden Protokoll 18 (21) 96 Detaljplan för Sankt Peter 5. Antagande. Dnr BN 2017/0181 Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder, centrumverksamhet och kontor inom fastigheten Sankt Peter 5 samt att byggrätter i detaljplan anpassas till befintliga byggnader. Vidare är syftet att möjliggöra en förbindelsebyggnad mellan befintlig bostadsbyggnad och poolhus. Bevarandevärda byggnader inom fastigheten skyddas. Planuppdrag för Sankt Peter 5 gavs vid byggnadsnämndens sammanträde Ett planförslag har därefter upprättats och varit föremål för samråd under tiden 30 januari 20 februari 2017 samt varit utställd för granskning under tiden 20 mars 3 april Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 plan- och bygglagen. Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, Utlåtande, upprättat Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad Planbeskrivning, upprättad Beslut Byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplan för Sankt Peter 5 i Lund, Lunds kommun Beslut expedieras till: Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, MALMÖ + tjänsteskrivelse, utlåtande, planbeskrivning, detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration. Lantmäterimyndigheten i Lund Akten

19 Byggnadsnämnden Protokoll 19 (21) 97 Anmälningar om delegeringsbeslut till byggnadsnämnden Dnr BN 2017/0190 Byggnadsnämnden har , 248, delegerat beslutanderätt till arbetsutskottet, ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden samt till stadsbyggnadsdirektören. I delegationen ges stadsbyggnadsdirektören rätt att vidaredelegera till tjänstemän i enlighet med byggnadsnämndens delegationsordning. Stadsbyggnadsdirektören har senast beslutat om en sådan vidaredelegation. Alla beslut som fattas med stöd av delegationen ska anmälas till nämnden. Till byggnadsnämndens sammanträde anmäls följande beslut. 1) Förteckning över stadsarkitekten Malin Sjögren, biträdande stadsarkitekterna Birgitta Mitchell och Pia Laike samt byggnadsinspektörerna Daniel Bengtsson, Janja Lalic, Richard Ekman, Mattias Cedholt, Daniel Holmqvist och Camila Gutierrez Parra den 5 april till den 2 maj 2017 fattade beslut om bygglov, rivningslov, startbesked, slutbesked, kompletterande villkor, byte av kontrollansvarig och förlängd handläggningstid. 2) Juristen Katarina Öberg Magnussons och stadsarkitekten Malin Sjögrens beslut att överlämna överklaganden till länsstyrelsen för prövning enligt följande: Överklagande av byggnadsnämndens Rättsutredning gällande fråga om vindskydd för hästar är bygglovsbefriad ekonomi-byggnad 4 april 2017 på fastigheten (ärende L ) Överklagande av Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, att bevilja bygglov för uppförande av plank på fastigheten (ärende L ). Överklagande av Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, att förelägga bostadsrättsföreningen Sockerbruket 1, org.nr , ägare till fastigheten Sockerbiten 8, att senast inom 3 månader från det att de har fått del av beslutet installera automatiska dörröppnare på Sockerbiten 8, Kung Oskars väg 25A, 25B, 27, 29, 31, 33, 35, 37 (ärende L ). Överklagande av Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, att avslå ansökan om bygglov för ianspråktagande av markyta för asfaltshantering på fastigheten Hardeberga 3:3 (ärende L ).

20 Byggnadsnämnden Protokoll 20 (21) Överklagande av Byggnadsnämndens beslut den 16 februari 2017, att bevilja tidsbegränsat bygglov för inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus med 23 ungdomsbostäder samt tillbyggnad med på fastigheten Kilen 18 (ärende L ). Överklagande av Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, att bevilja bygglov för tillbyggnad av radhus med uterum på fastigheten (ärende L ). 3) Protokoll från Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde Beslut Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

21 Byggnadsnämnden Protokoll 21 (21) 98 Meddelanden till byggnadsnämnden Dnr BN 2017/0191 Meddelanden redovisas i föredragningslistan utsänd med kallelsen till sammanträdet. Beslut Byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna.

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (7) Diarienummer BN 2016/0520 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.25 14.00 Björn

Läs mer

Namnärende Sölvegatan m fl namn längs spårvägen. Lund NB 2017/04, BN 2017/211

Namnärende Sölvegatan m fl namn längs spårvägen. Lund NB 2017/04, BN 2017/211 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-05-24 Handläggare Jonas Andreasson Tel 046-35 59 02 E-post Jonas.andreasson@lund.se Byggnadsnämnden Namnärende Sölvegatan m fl namn längs spårvägen. Lund NB 2017/04, BN 2017/211

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-04-16

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-04-16 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, kl 17:00-19:00 Ordförande: Björn Abelson (S) Vice ordförande: Ulf Nymark (MP) 2:e vice ordförande: Klas Svanberg (M)

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00-18:25

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00-18:25 LUND Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Ordförande: Vice ordförande: 2:e vice or-dförande: Ledamöter: Ersättare: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00-18:25 Christer Wallin (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-22

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-22 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, kl. 17:00-20:15 Ordförande: Björn Abelson (S) Vice ordförande: Ulf Nymark (MP) 2:e vice ordförande: Klas Svanberg (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-06-05

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-06-05 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Porfyren 1 och 2, Kristallen, Brotorget 1, Plan 7, kl 17:00-19:15 Ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Björn Abelson (S) Ledamöter: Jan-Eric Andersson

Läs mer

Ebba Rodriguez Bristulf (S) Johan Helgeson (MP) Christoffer Karlsson (L) Mattias Brage (L) Per Johnsson (C) Erik Ahlm (FI)

Ebba Rodriguez Bristulf (S) Johan Helgeson (MP) Christoffer Karlsson (L) Mattias Brage (L) Per Johnsson (C) Erik Ahlm (FI) Byggnadsnämnden Protokoll 1 (17) Diarienummer BN 2016/0154 Byggnadsnämnden Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Diamanten, Plan 1, Kristallen, Brotorget 1, klockan 17.00 17.50

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, kl 17:00-20:35 Ordförande: Björn Abelson (S) Vice ordförande: Ulf Nymark (MP) 2:e vice ordförande: Klas Svanberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Röda rummet, Bangatan 10 A, Lund, kl 08:00-09:15 Ordförande: Ledamöter: Wallin Christer (M) Bolin Staffan (FP) Abelson Björn (S) Ersättare: - Övriga närvarande: Yngveson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Gnejsen, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, Lund, kl 09:00-10:40 Ordförande: Ledamöter: Christer Wallin (M) Mia Honeth (FP) Björn Abelson (S) Övriga närvarande: Barbro

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Ann Schlyter (V) Jan Annerstedt (FNL) Per Johnsson (C) Erik Ahlm (FI)

Ann Schlyter (V) Jan Annerstedt (FNL) Per Johnsson (C) Erik Ahlm (FI) Byggnadsnämnden Protokoll 1 (38) Diarienummer BN 2016/0473 Byggnadsnämnden Plats och tid Ledamöter Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 17.00 20.25 Björn Abelson (S), ordförande, ersattes

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Johan Helgeson (MP) Ann Schlyter (V) Jan Annerstedt (FNL)

Johan Helgeson (MP) Ann Schlyter (V) Jan Annerstedt (FNL) Byggnadsnämnden Protokoll 1 (36) Diarienummer BN 2016/0211 Byggnadsnämnden Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Paragrafer Diamanten, Plan 1, Kristallen, Brotorget 1, klockan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-19

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån. Lund, kl. 17:00-18:10 Ordförande: Wallin Christer (M) Vice ordförande: Honeth Mia (FP) 2:e vice ordförande: Abelson Björn

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-10

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-10 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Röda rummet, Bangatan 10 A, Lund, kl 13:00-14:30 Ordförande: Ledamöter: Wallin Christer (M) Bolin Staffan (FP) Abelson Björn (S) --- Övriga närvarande: Yngveson Barbro,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-02-13

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-02-13 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00 18.55 Ordförande: Christer Wallin (M) Vice ordförande: Mia Honeth (FP) 2:e vice ordförande: Björn Abelson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, kl 16:30-17:45 Ordförande: Emma Berginger (MP) Ledamöter: Lena Fällström (S) Cecilia Barnes (FP) Mikael Thunberg (S) Ersättare:

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: 40-61 Pontus Gunnarsson. Ordförande Jörgen Jörgensen. Justerande Martin Andersson

Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: 40-61 Pontus Gunnarsson. Ordförande Jörgen Jörgensen. Justerande Martin Andersson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) 2009-03-19 Plats och tid Sessionssalen Byggmästaregatan 4 kl 17.00 19.45 Ledamöter Ersättare Göran Brinck (m) ordförande; ersatt av Antti Malminen (fp) Jörgen Jörgensen (fp)

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 28 Godkännande av ärendelista... 55 29 Anmälan av delegationsbeslut... 56 30 Delgivningar... 57 31 Ansökan om bygglov, nybyggnation av enbostadshus, NN... 58 32 Ansökan om bygglov, byggnation

Läs mer