Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-04-16"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, kl 17:00-19:00 Ordförande: Björn Abelson (S) Vice ordförande: Ulf Nymark (MP) 2:e vice ordförande: Klas Svanberg (M) Ledamöter: Akram Heidari (S) Daniel Pettersson (S) Marcus Lantz (M) Anna Hagerberg (MP) Mia Honeth (FP) Helmut Moser (V) Bernt Bertilsson (C) Dimitrios Afentoulis (KD) Ersättare: Helen Pender (S) Mohsen Abtin (S) Ebba Rodriguez Bristulf (S) Lena Gustafsson (M) Johan Helgeson (MP) Christoffer Karlsson (FP) Mattias Brage (FP) Tove Hultberg (V) Per Johnsson (C) Matilda Nilsson (FI) : Akram Heidari (S) med Bernt Bertilsson (C) som ersättare. Paragrafer: Plats/tid för justering: Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, 22 april 2015 kl. 15:30. Underskrifter: Sekreterare Barbro Yngveson Ordförande Björn Abelson Akram Heidari ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : 16 april 2015 Datum då anslaget sätts upp: 23 april 2015 Datum då anslaget tas ned: 15 maj 2015 Förvaringsplats för protokollet: s kansli Underskrift: Monica Ange

2 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 Övriga närvarande: Barbro Yngveson, nämndsekreterare Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör Cecilia Hansson, översiktsplanechef Malin Sjögren, stadsarkitekt Ole Kasimir, planchef Lotta Wallin, bitr. planchef Birgitta Mitchell, bitr. stadsarkitekt Jimmie Simonsen, planarkitekt Petra Kling Gutenwik, kommunikatör Katarina Meier, planarkitekt Julia Johansson, projektanställd planarkitekt

3 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 3 70 Godkännande av dagordning samt val av justerare och ersättare godkänner utsänd föredragningslista som dagordning. Ärende 6 utgår dock och kommer att behandlas vid senare sammanträde. Till justerare utses Akram Heidari (S) med Bernt Bertilsson (C) som ersättare. Justering av protokollet sker den 22 april kl på stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1.

4 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 4 71 Stadsbyggnadsdirektören informerar Stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén informerar om aktuella frågor.

5 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 5 72 Delårsrapport och utfallsprognos per den 31 mars 2015 Dnr BN 2015/0126 Ärendeinflödet ligger i nivå med samma period Speciellt glädjande är att efterfrågan på nya detaljplaner åter är i nivå efter en dipp under slutet på förra året. Förvaltningen arbetar med många viktiga planuppdrag på översiktlig nivå men saknar resurser för att kunna hålla tempo. Det är just nu underbemannat på planavdelningen efter ännu ej tillsatta tjänster, någon tjänstledighet samt vård av barn och mycket sjukdom. Rekrytering pågår. Handläggningstiderna är bra både för planer och för bygglov. Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse beslutar att godkänna delårsrapport och utfallsprognos per den 31 mars 2015 och översända den till kommunstyrelsen. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Akten

6 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 6 73 Uppföljning av stadsbyggnadskontorets internbudget per den 31 mars 2015 Dnr BN 2015/0126 Budget visar på ca 1,8 miljoner plus efter årets första tre månader. I avvikelsen för kostnaderna ingår en positiv avvikelse för lokalhyra och Kristallen. Dessa kommer inte att kvarstå, vilket innebär att avvikelsen för perioden visar ett plus på 1,1 miljoner kronor. Intäkterna visar på ett litet överskott men större delen av överskottet finns på utgiftssidan och där är det framför allt personalkontot som har ett större överskott. Flera anställda har valt att gå vidare till annan tjänst och fler än beräknat har VAB:at och varit sjuka. I den strategiska planeringen pågår många stora övergripande projekt så som regionalt samarbete Malmö-Lund, flera fördjupningar av översiktplanen samt utbyggnadsprogrammet. Kontoret deltar också i arbetet med Sverigeförhandlingen. På plansidan är det alltjämt ett stort tryck och antalet förfrågningar om nya detaljplaner är uppe i nivå igen. Sex detaljplaner har färdigställts under årets tre första månader. I arbetet med Lund C har en fördjupad utredning tagits fram rörande hållplatsens placering på Clemenstorget. Byggloven ligger förnärvarande 7 % högre än motsvarande period förra året. Handläggningstiderna på bygglov är korta och långt under de 10 veckor som krävs enligt lagen. Antalet lantmäteriärenden är på samma lägre nivå som motsvarande period förra året. Mätverksamheten ligger mycket högt. Arbete med att införa nytt kartproduktionsverktyg pågår. Arbetet med kommunikationsplanen pågår. Ritningsarkivet är nu tillgängligt i digital form och kan hanteras också av servicecentret i Kristallen, vilket är en utökad service i förhållande till tidigare. Kontoret har genomfört två utbildningstillfällen och planerar just nu en studieresa för byggnadsnämnden. Beslutsunderlag Månadsrapport, bilaga 1 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse beslutar att godkänna uppföljningen av internbudgeten per den 31 mars 2015.

7 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 7 Beslut expedieras till: Akten

8 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 8 74 Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för 2016 Dnr BN 2015/0126 Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till EVP med budget Beslutsunderlag EVP med budget 2016 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Sammanträdet ajourneras kl Yrkanden Björn Abelson (S) yrkar att byggnadsnämnden ska bifalla kontorets förslag med följande yttrande. påpekar att under förutsättning att vi får det begärda tilläggsäskandet så är vi beredda att hantera att vi inte får full pris och lönekompensation för 2016 (motsvarande 850 tkr.). Det kan innebära att projekt riskerar att senareläggas om vi inte får de intäkter vi hoppas på under Björn Abelson (S) yrkar vidare att byggnadsnämnden ska uppdra åt stadsbyggnadskontoret att komplettera ärendet med tabell över nämndens preliminära nettokostnadsram för Helmut Moser (V) och Ulf Nymark (MP) instämmer med Björn Abelson (S). Klas Svanberg (M) yrkar att nettoramen skall presenteras i handlingarna och att denna skall utgöra stadsbyggnadskontorets budget och att byggnadsnämnden ska besluta om avslag på de tilläggsposter som redovisats i beslutshandlingens punkt. 5. Mia Honeth (FP), Bernt Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) instämmer med Klas Svanberg (M). Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på Björn Abelsons (S) och Klas Svanbergs (M) m. fl. tilläggsyrkande om att ärendet ska kompletteras, och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för detta. Ordföranden ställer därefter Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande mot Klas Svanbergs (M) m. fl. yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutat i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.

9 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 9 beslutar att godkänna EVP med budget 2016 enligt stadsbyggnadskontorets förslag med följande yttrande. påpekar att under förutsättning att vi får det begärda tilläggsäskandet så är vi beredda att hantera att vi inte får full pris- och lönekompensation för 2016 (motsvarande 850 tkr.). Det kan innebära att projekt riskerar att senareläggas om vi inte får de intäkter vi hoppas på under 2016., att stadsbyggnadskontoret får uppdraget att komplettera ärendet med tabell över nämndens preliminära nettokostnadsram för , och att översända detta till kommunstyrelsen. Reservationer M, FP, C och KD reserverar sig. Bilaga. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Akten

10 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Företaget 7. Bygglov för uppförande av reklamskylt. Dnr BN 2015/0128 Clear Channel Sverige AB inkom genom XX med en ansökan om skyltlov för uppförande av en skyltpelare för reklamändamål. Skyltpelaren placeras på mark som inte får bebyggas och följer inte den policy för skyltar som tillämpas inom Lunds kommun. Stadsbyggandskontoret förordar att skyltlov nekas. Beslutsunderlag (L ) Bygglovhandlingar från sökande: Situationsplan Fotomontage Produktbeskrivningar , 2 st. Orienteringskarta Sökandes bemötande av tjänsteskrivelse , aktbil 8 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Bitr. stadsarkitekt Birgitta Mitchell gör en muntlig föredragning om kontorets skyltprogram. Yrkanden Mia Honeth (FP) yrkar bifall för kontorets förslag. Ulf Nymark (MP), Daniel Pettersson (S), Bernt Bertilsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Klas Svanberg (M) och Helmut Moser (V) instämmer i bifallsyrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets förslag. beslutar att med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avslå ansökan om bygglov för uppförande av skyltpelare enligt förslag. UPPLYSNINGAR Barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Detta beslut kan överklagas. Överklagandeskrivelsen ställs till Länsstyrelsen, Malmö, men skall sändas till, Box 41, Lund.

11 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 11 Överklagandet skall ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni har fått del av beslutet. Beslut expedieras till: Beslut samt anvisningar Hur man överklagar (F) expedieras till: Clear Channel Sverige AB, att. XX Akten

12 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Företaget 13. Bygglov för uppförande av reklamskylt. Dnr BN 2015/0129 Clear Channel Sverige AB inkom genom XX med en ansökan om skyltlov för uppförande av en skyltpelare för reklamändamål. Skyltpelaren placeras på mark som inte får bebyggas och följer inte den policy för skyltar som tillämpas inom Lunds kommun. Stadsbyggandskontoret förordar att skyltlov nekas. Beslutsunderlag (L ) Bygglovhandlingar från sökande: Situationsplan Fotomontage Produktbeskrivningar , 2 st. Orienteringskarta Sökandes bemötande av tjänsteskrivelse , aktbil 8 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Yrkanden Mia Honeth (FP) yrkar bifall för kontorets förslag. Ulf Nymark (MP), Daniel Pettersson (S), Bernt Bertilsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Klas Svanberg (M) och Helmut Moser (V) instämmer i bifallsyrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets förslag. beslutar att med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avslå ansökan om bygglov för uppförande av skyltpelare enligt förslag. UPPLYSNINGAR Barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Detta beslut kan överklagas. Överklagandeskrivelsen ställs till Länsstyrelsen, Malmö, men skall sändas till, Box 41, Lund. Överklagandet skall ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni har fått del av beslutet.

13 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 13 Beslut expedieras till: Beslut samt anvisningar Hur man överklagar (F) expedieras till: Clear Channel Sverige AB, att. XX Akten

14 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Detaljplan för Ugnen 6. Planuppdrag - standardförfarande i delegation Dnr BN 2015/0121 XX har ansökt om planändring för att möjliggöra användningen hotell/pensionat inom fastigheten Ugnen 6. Idag finns det redan ett Bed & Breakfast med några rum i delar av befintlig byggnad. XX vill nu utöka sin verksamhet med fler rum till hotellverksamhet. För att möjligöra de åtgärder som fastighetsägaren önskar behöver en ny detaljplan tas fram. Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande i delegation. Beslutsunderlag (PÄ 02/2015) Ansökan om planändring , aktbil 1 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Yrkanden Klas Svanberg (M) yrkar bifall för kontorets förslag. Akram Heidari (S), Mia Honeth (FP), Bernt Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) instämmer i bifallsyrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets förslag. beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att medge hotell och bostäder inom Ugnen 6 i Lund, Lunds kommun. Standardförfarande ska tillämpas. Ärendet ska handläggas i delegation. Planavtal avses upprättas. Beslut expedieras till: XX Akten

15 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Detaljplan för del av Helgonagården 6:16 (korsningen Torna- och Tunavägen). Granskning Dnr BN 2015/0122 Stiftelsen AF Bostäder har ansökt om upprättande av detaljplan för rubricerat område. Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat planförslag innehållande ca kvm bostäder inom planområdet. Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 plan- och bygglagen. Beslutsunderlag (PÄ 24/2011a) Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning Samrådsredogörelse Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Yrkanden Björn Abelson (S) yrkar bifall för kontorets förslag. Mia Honeth (FP), Ulf Nymark (MP), Helmut Moser (V), Klas Svanberg (M), Dimitrios Afentoulis (KD) och Bernt Bertilsson (C) instämmer i bifallsyrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets förslag. beslutar att detaljplan för Helgonagården 6:16 (korsningen Torna- och Tunavägen) i Lund, Lunds kommun, ska hållas tillgänglig för granskning. Protokollsanteckning Björn Abelson (S) avger följande protokollsanteckning: Det är viktigt att öka bostadsbyggandet, vi väljer därför att bifalla förslaget till detaljplan för del av Helgonagården 6:16 i Lund även om vi hellre sett högre bebyggelse mot Tornavägen. Helmut Moser (V) instämmer i protokollsanteckningen.

16 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 16 Beslut expedieras till: Stiftelsen AF Bostäder, XX Akten

17 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Detaljplan för del av Veberöd 17:2 m fl (Etapp 1) i Veberöd. Antagande Dnr BN 2015/0124 Till byggnadsnämnden inkom ansökan från serviceförvaltningen om planläggning för ny skoltomt till Idalaskolan och förskola i Veberöd. Befintliga skolan och förskolan är fuktskadade och serviceförvaltningen bedömer det bättre att ersätta de skadade byggnaderna som byggdes med nya byggnader istället för att renovera. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att anlägga förskola, skola och bostäder i form av villor och radhus samt att förlänga Mäster Knuds väg in till Idalafältet. Beräknat antal bostäder inom planområdet är 24 radhus, 10 kedjehus, 6 lägenheter och 3 fribyggarvillor, sammantaget 43 bostäder. Beslut om samråd togs och samrådsmötet hölls på medborgarkontoret i Veberöd. Beslut om granskning togs och planen hölls utställd under tiden Granskningen ledde till att handlingarna reviderades och berörda förvaltningar godkände ändringarna. Ändringarna innebar en utökning av byggrätten för idrottshallen åt öster, möjlighet att uppföra förråd m.m. runt om idrottshallen, förflyttning av parkering och utökning av byggrätt för skola åt öster. Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 plan- och bygglagen. Beslutsunderlag (PÄ 29/2013i) Detaljplanekarta med planbestämmelser , reviderad Illustration , reviderad Planbeskrivning , reviderad Samrådsredogörelse-planprogram Samrådsredogörelse-samråd Utlåtande Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Yrkanden Björn Abelson (S) yrkar bifall för kontorets förslag. Ulf Nymark (MP), Klas Svanberg (M), Helmut Moser (V), Mia Honeth (FP), Dimitrios Afentoulis (KD) och Bernt Bertilsson (C) instämmer i bifallsyrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets förslag.

18 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 18 beslutar att anta detaljplan för del av Veberöd 17:2 (Etapp 1) i Veberöd, Lunds kommun. Beslut expedieras till: Serviceförvaltningen, Lundafastigheter, XX Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, Malmö + tjänsteskrivelse, utlåtande, planbeskrivning, detaljplanekarta med planbestämmelser, illustration. Lantmäterimyndigheten i Lund Beslut+anvisningar Hur man överklagar (NP) till: XX Beslut för kännedom till: XX XX Akten

19 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Detaljplan för Väster 2:18 m fl. Planuppdrag - standardförfarande i delegation Dnr BN 2015/0125 Mark- och exploateringskontoret inkom med ansökan om planändring för fastigheten Väster 2:18 m.fl. i Lund. Den gällande detaljplanen reglerar användningen till parkeringsändamål. För att möjliggöra bostäder inom planområdet krävs en ny detaljplan. Beslutsunderlag (PÄ 03/2015) Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Yrkanden Björn Abelson (S) yrkar bifall för kontorets förslag. Helmut Moser (V), Klas Svanberg (M), Mia Honeth (FP), Ulf Nymark (MP), Bernt Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) instämmer i bifallsyrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets förslag. beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att möjliggöra bostadsändamål inom Väster 2:18 m.fl. i Lund, Lunds kommun. Standardförfarande ska tillämpas. Ärendet ska handläggas i delegation. Protokollsanteckning Björn Abelson (S) avger följande protokollsanteckning: Detaljplanen ligger på gränsen för att vara för omfattande för att handläggas med standardförförande på delegation. Hanteringen av detaljplaner av denna omfattning bör därför bedömmas från fall till fall. Helmut Moser (V) och Ulf Nymark (MP) instämmer.

20 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 20 Beslut expedieras till: Tekniska nämnden Akten

21 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Burlövs kommun - Granskning av detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl, Södra stambanan genom Åkarp Dnr BN 2015/0110 Burlövs kommun har översänt Detaljplan för Åkarp Södra stambanan genom Arlöv, för granskning. Beslutsunderlag Detaljplan för Åkarp 1:68 m fl Södra stambanan genom Åkarp, granskningshandlingar , se länk: ljplanerpagang/detaljplanfordelavakarp168mflsodrastambanangenomakarp.4.3da ec a7000a.html Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Yrkanden Ulf Nymark (MP) yrkar bifall för kontorets förslag. Dimitrios Afentoulis (KD) instämmer. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets förslag. beslutar att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. Beslut expedieras till: Kommunkontoret Akten

22 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Burlövs kommun - Granskning av detaljplan för Tågarp 15:5 m fl, Södra stambanan genom Arlöv Dnr BN 2015/0111 Burlövs kommun har översänt Detaljplan för Tågarp 15:5 m fl Södra stambanan genom Arlöv, för granskning. Beslutsunderlag Detaljplan för Tågarp 15:5 m fl Södra stambanan genom Arlöv, granskningshandlingar , se länk: ljplanerpagang/detaljplanfortagarp155mflsodrastambanangenomarlov.4.3daec a6e827.html Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Yrkanden Bernt Bertilsson (C) yrkar bifall för kontorets förslag. Dimitrios Afentoulis (KD) instämmer. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets förslag. beslutar att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. Beslut expedieras till: Kommunkontoret Akten

23 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Malmö stad- Förslag till ändring av översiktsplanen för del av Kirseberg (fördjupad översiktsplan) Dnr BN 2015/0099 Malmö stad har översänt samrådsförslag Översiktsplan för del av Kirseberg, fördjupning av översiktsplan för Malmö, för synpunkter. Beslutsunderlag Översiktsplan för del av Kirseberg fördjupning av översiktsplan för Malmö, samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning till Översiktsplan för del av Kirseberg, samrådsunderlag Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Yrkanden Daniel Pettersson (S) yrkar bifall för kontorets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets förslag. beslutar att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. Beslut expedieras till: Kommunkontoret Akten

24 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälan av delegeringsbeslut till nämnden Dnr BN 2015/0131 XX beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

25 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Meddelanden till nämnden Dnr BN 2015/0132 Meddelanden redovisas i förteckning utsänd med kallelsen till sammanträdet. beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-22

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-22 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, kl. 17:00-20:15 Ordförande: Björn Abelson (S) Vice ordförande: Ulf Nymark (MP) 2:e vice ordförande: Klas Svanberg (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-06-05

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-06-05 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Porfyren 1 och 2, Kristallen, Brotorget 1, Plan 7, kl 17:00-19:15 Ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Björn Abelson (S) Ledamöter: Jan-Eric Andersson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-19

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån. Lund, kl. 17:00-18:10 Ordförande: Wallin Christer (M) Vice ordförande: Honeth Mia (FP) 2:e vice ordförande: Abelson Björn

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-10

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-10 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Röda rummet, Bangatan 10 A, Lund, kl 13:00-14:30 Ordförande: Ledamöter: Wallin Christer (M) Bolin Staffan (FP) Abelson Björn (S) --- Övriga närvarande: Yngveson Barbro,

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: 40-61 Pontus Gunnarsson. Ordförande Jörgen Jörgensen. Justerande Martin Andersson

Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: 40-61 Pontus Gunnarsson. Ordförande Jörgen Jörgensen. Justerande Martin Andersson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) 2009-03-19 Plats och tid Sessionssalen Byggmästaregatan 4 kl 17.00 19.45 Ledamöter Ersättare Göran Brinck (m) ordförande; ersatt av Antti Malminen (fp) Jörgen Jörgensen (fp)

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 21.00. Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 17:00-21:20 Ordförande: Lars Johansson (M) 2:e vice ordförande: Ann-Margreth Olsson (S) Ledamöter: Lena Arnesen (M) John

Läs mer

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Kerstin

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 08:00-12.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20. 27 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.00 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Blanka Rutberg (M) ersätter Cecilia Karlsson

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson.

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson. 1 Plats och tid: Rum 429 i Stadshuset, 2013-04-23 kl 13:15-16:45 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Sven Sollenbring (KD) Kjell Erixon (MP) Lars Carlsson

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-06-18

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-06-18 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Boklunden, Torna Hällestad, kl 17:30-18:25 Ordförande: Carolina Nordbeck (FP) Vice ordförande: Inga-Kerstin Eriksson (C) 2:e vice ordförande: Tord Persson (S) Ledamöter:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

Byggnadsförvaltningen 2014-11-11 kl 16.00

Byggnadsförvaltningen 2014-11-11 kl 16.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.25 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Niklas Svalö (S) ordförande Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (C) Niels Madsen (M) Fredrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-21, kl. 13:15-14:30 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande:

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(8) Plats och tid Mörby centrum, Ösby, kl. 19.00-21.20 Paragrafer 10-14 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Anna Wilhelmsson Göthe miljö- och marknadschef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Anna Wilhelmsson Göthe miljö- och marknadschef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 18.10, 18.35 20.30 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.20 Ajournering kl. 14.55-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Nr 8 AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 2 november 2011 sammanträdestid klockan 08.30 10.55 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Gunnar Jönsson (S) med ersättare Martin Andersson Lindh (S) Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: 208-242 Pontus Gunnarsson

Gunnar Jönsson (S) med ersättare Martin Andersson Lindh (S) Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: 208-242 Pontus Gunnarsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (49) *-Plats och tid Sessionssalen Byggmästaregatan 4 kl 17.00 19.00 Ledamöter Ersättare Göran Brinck (M) ordförande; ersatt av Gunilla Widén (M) Jörgen Jörgensen (FP) vice ordförande

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD)

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-08

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl. 18:00 20:05 Ordförande: Petter Forkstam (MP) Vice ordförande: Eleni Rezaii Liakou (S) 2:e vice ordförande: Lars V Andersson

Läs mer

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör

Föredragande tjänstemän: Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Byggnadsnämnden 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 31 januari 2012 kl. 17.00-18.40 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Annica Henrysson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-02

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 15:00-18.15 Ordförande: Helmfrid Mats (M) Vice ordförande: Wallin Christer (M) 2:e vice ordförande: Almgren Anders (S) Ledamöter: Johannessen

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-26 2014-06-27 Sista dag för överklagande: 2014-07 18 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-21

Kommunstyrelsen 2014-06-26 2014-06-27 Sista dag för överklagande: 2014-07 18 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-21 1(3) Plats och tid: SAMMANTRADESPROTOKOLL Uppsala Konsert & Kongress, kl 19.40-20:50 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP) ordf Cecilia Forss (M) Liv Hahne (M) Magnus Åkerman (M) Cecilia Hamenius (FP) Stefan

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-05-12

Tekniska nämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-05-12 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, kl 17:30-20:50 Ajournering: 18:50 19:15 Ordförande: Emma Berginger (MP) Vice ordförande: Lena Fällström (S) 2:e vice ordförande:

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 14 mars 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.45 Sammanträdet ajournerades klockan 14:15-14.30 Erika

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.10 15.50 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, ordf, KD Åke Nilsson, S Kermith Andersson, M Anders Västsäter, KD Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, ordf, KD Åke Nilsson, S Kermith Andersson, M Anders Västsäter, KD Karl-Erik Andersson, C 1(8) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 26 augusti kl 10.00-11.00 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, ordf, KD Åke Nilsson, S Kermith Andersson, M Anders Västsäter, KD

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-02-13

Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-02-13 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00 18.55 Ordförande: Christer Wallin (M) Vice ordförande: Mia Honeth (FP) 2:e vice ordförande: Björn Abelson

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.30 20.40 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande Björn Abelson (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-06-29. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-06-29. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-16.20 1 (7) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Tore Andersson (-) utgick under 96-97 Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

.. I1r... fjhjo. ...sdi(4.-iki~... rf-ts.s)i.. ' ... r.-::.~... :-:... ~ ;c-;; r~~ '( <2..- ... :~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.. I1r... fjhjo. ...sdi(4.-iki~... rf-ts.s)i.. ' ... r.-::.~... :-:... ~ ;c-;; r~~ '( <2..- ... :~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL fjhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa mmanträdesdatum l PI", och t'd S tadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 17 :00-17:4 5 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordfcirande (Fp) Göran Svensson (M) Lars-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

2014-12-17 kl 1700-1930. Anders Hansson (S) Per Svensson (M) fr o m 109 Monika Ekström 111. Johnny Mårtensson (M) Carl Ling (M) Monika Ekström (MP)

2014-12-17 kl 1700-1930. Anders Hansson (S) Per Svensson (M) fr o m 109 Monika Ekström 111. Johnny Mårtensson (M) Carl Ling (M) Monika Ekström (MP) SN 2014/0005 1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund kl 1700-1930 Ordförande Jan B Tullberg (M) Vice ordförande Karl Branzén (FP) 2:e vice ordförande Johan Lambreus-Mattsson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 BYGGNADSNÄMNDEN 1 (16) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson (M) ledamot Ronny

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

PROTOKOLL 2013-05-23

PROTOKOLL 2013-05-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdag 23 maj 2013 kl.18.00 21.33, på Taxinge slott, stallet, Nykvarn. Ajournering kl.19.05 19.34, 20.24 20.35. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg (NP), 1:e

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stora konferensrummet, Renhållningsverkets kontor, Traktorvägen 16, kl 18-20.22 Ordförande: Emma Nilsson (MP) Vice ordförande: Sven-Inge Cederfelt (V) 2:e vice ordförande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Ryman (S), ersättare

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.l... 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) ersättare för Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) ersättare för Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer