Jämställdhet en fråga för revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhet en fråga för revisorer"

Transkript

1 Jämställdhet en fråga för revisorer

2

3 Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsförmåga och andra faktorer. Det är inte bara en fråga om demokrati och om den enskildes rättigheter, utan också en fråga om kvalitet och effektivitet i verksamheten. För att politiker i kommuner och landsting ska kunna ge kvinnor och män likvärdig service i den dagliga verksamheten, måste de föra in ett jämställdhetsperspektiv i sina lednings- och styrsystem. Jämställdhetsintegrerad revision är ett bra stöd i detta arbete, eftersom revisorerna enligt kommunallagen ska granska verksamhetens ändamålsenlighet. Sveriges Kommuner och Landsting har drivit ett utvecklingsarbete för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i de förtroendevalda revisorernas planering, granskning och prövning. Arbetet har genomförts i samarbete med tre revisionsgrupper som fört in jämställdhetspers pektivet i sina ordinarie revisionsprocesser. Med denna skrift vill vi visa hur jämställdhet kan integreras i revisionsarbetet. Ett stort tack till Vellinge kommun, Malmö stad och Landstinget i Jönköpings län som generöst har bidragit med erfarenheter och tankar om vad en jämställdhetsintegrerad revisionsprocess kan innebära i praktiken. Stockholm december 2013 Rodika Klinge Ordförande i SKL:s Revisionsdelegation Sveriges Kommuner och Landsting

4 4 Jämställdhet en fråga för revisorer

5 Jämställdhet viktig fråga för revisionen En jämställd offentlig verksamhet tar tillvara samhällets resurser på ett demokratiskt och effektivt sätt. Jämställdhet är därför en fråga för revisionen även om det inte alltid finns några uttalade verksamhetsmål med könsperspektiv. Internationella konventioner ger kvinnor och män lika värde och samma rättigheter. Dessa har Sveriges riksdag omsatt i nationella jämställdhetspolitiska mål som gäller all offentlig verksamhet. Likaså kräver lagstiftningen på många områden som är offentligt finansierad att verksamheten ska vara både jämställd och jämlik. Eftersom revisionen granskar om nämnder och styrelser har utfört uppdrag enligt mål, beslut, lagar och föreskrifter är det alltså självklart att de också kan och ska ha ett jämställdhetsperspektiv i sin granskning. Som fullmäktiges kontrollinstrument har den kommunala revisionen till uppgift att värna demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och effektivitet. 1 Det innebär att revisionen bland annat kan granska hur kommunen har byggt upp system för att förebygga, upptäcka och åtgärda ojämställdhet i verksamheten. En väl genomförd revision bidrar till att politiska beslut får genomslag i verksamheten. Revisionens resultat är alltså ett viktigt instrument för att visa om verksamheten är lika ändamålsenlig för kvinnor och män. Bra dialog utvecklar verksamheten Många fullmäktige och nämnder saknar uttalade mål för jämställdhet. Därför är revisionen ett viktigt demokratiskt instrument för att granska att den kommunala servicen fungerar likvärdigt för kvinnor och män och att ingen blir diskriminerad. Men det räcker inte att bara väga in jämställdhet Not 1. Prop. 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting. Jämställdhet en fråga för revisorer 5

6 i granskningarna, det är minst lika viktigt att också berätta varför det är angeläget att göra det. Det finns många exempel på att offentlig verksamhet riskerar att diskriminera sina invånare på grund av deras kön. Det gäller bland annat elever, brukare och patienter. Ett exempel är att vissa landsting har körkortsinnehav som grund för att prioritera patienters behov av starroperation. Eftersom färre kvinnor än män i åldersgruppen har körkort, missgynnar kriteriet kvinnor och de riskerar att få vänta längre tid på operation. Att lägga större vikt vid nedsatt synskärpa skulle jämna ut väntetiderna mellan kvinnor och män. Att främja jämställdhet är också ett sätt att höja kvalitet och effektivitet i verksamheten. Att kräva könsuppdelad statistik gör det möjligt att fatta beslut som är baserade på fakta istället för föreställningar om kvinnor och män, flickor och pojkar. Det gäller för alla verksamheter, från äldreomsorg och skola till sjukvård och mediciner. En god dialog mellan revisorer och fullmäktige om uppdrag och roller är A och O i ett sådant arbete. Förutom att dialogen ger revisorerna legitimitet kan den också åstadkomma verklig förändring. I dialogen är det viktigt att lyfta fram revisorerna som fullmäktiges verktyg för att värna demokrati, effektivitet och kvalitet i verksamheten. Hur revisorer samtalar, lyssnar och diskuterar frågan om jämställd service och kvalitet har stor betydelse för hur politiker och verksamhetsansvariga tar till sig budskapet. Det är särskilt viktigt när det gäller frågor som riskerar att uppfattas som utanför uppdraget. Den som granskas måste uppfatta att frågor om styrning och uppföljning av resultat kan leda till likvärdig service för kvinnor och män och därför inte är onödigt slöseri med tid och pengar. En förtroendefull dialogbaserad granskning skapar ofta förståelse för att jämställdhet handlar om kvalitet och likvärdig service till alla oavsett kön. En bra dialog bereder också vägen för de förändringar som förs fram i revisorernas rapporter. Ibland har själva dialogen större praktisk betydelse än en specifik rekommendation i en granskningsrapport. 6 Jämställdhet en fråga för revisorer

7 Mer om dialog och kommunikation finns att läsa i SKL:s vägledning Revisorer kommunicerar (2012). Svensk jämställdhetspolitik Övergripande mål Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1. Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. 4. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Källa: Jämställ.nu Jämställdhet en fråga för revisorer 7

8 Riskbedömning och konsekvenser jämställdhet Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet skall förverkligas är det nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på alla områden såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella. Källa: Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) som har undertecknats av Malmö stad, Landstinget i Jönköpings län samt ytterligare ett 90-tal kommuner och landsting i Sverige. All revision börjar med en riskbedömning där revisorerna identifierar vilka granskningar som ska genomföras. En sådan bedömning innebär att identifiera händelser som skulle kunna göra att verksamheten inte kan leva upp till verksamhetens mål eller de krav som ställs i lagar och föreskrifter. En riskbedömning innebär också att uppskatta sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt bedöma vilka negativa konsekvenser som kan bli följden av en sådan händelse. Revisionen ska också bedöma hur väl kommunen eller landstinget använder riskbedömningar i sin styrning för att säkerställa en effektiv och god service för kvinnor och män. Riskbedömning kan vara en effektiv metod för att identifiera situationer där det finns en risk att invånare utsätts för könsdiskriminering, eller att verksamheten inte skulle nå sina mål likvärdigt för kvinnor och män. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller ett par tusen nyckeltal för offentlig verksamhet. På finns numera också en särskild rapportmall med nyckeltal och indikatorer för jämställdhet i alla kommuner och landsting. Den könsuppdelade statistiken kan vara en bra hjälp vid riskbedömningen. Att fråga efter kön visar skillnaderna När förtroendevalda revisorer har identifierat en granskning utifrån sin riskbedömning, formulerar de sin revisionsfråga. I detta skede är det möjligt att inta två olika positioner. Den första är att uttrycka kön explicit som till exempel: I vilken utsträckning når flickor och pojkar kunskapsmålen i skolan? Den andra är att hålla frågeställningen så neutral som möjligt som till exempel: I vilken utsträckning når eleverna kunskapsmålen i skolan? Fördelen med att uttrycka kön i frågeställningen är att det styr vilken 8 Jämställdhet en fråga för revisorer

9 metod som ska användas och hur de sakkunniga ska hämta in fakta och information. En tydlig frågeställning kan också styra hur presentationen ska ske och hur resultaten ska analyseras. Utifrån den övergripande frågeställningen omfattar granskningen ofta flera specificerade tilläggsfrågor. Sådana frågor gör det möjligt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i en del av en granskning. Om huvudfrågan till nämnden är Styr och följer utbildningsnämnden upp grundskolan på ett ändamålsenligt sätt?, kan den specifika frågan vara Hur säkerställer nämnden att de flickor och pojkar som behöver särskilt stöd får de insatser som de har rätt till? Oavsett om revisorer väljer att fråga efter kön eller använder en neutral frågeställning, är det viktigt att kön syns i granskningsrapportens slutsatser och i revisorernas rekommendationer. För att det ska vara möjligt måste denna ambition formuleras tydligt redan när man bestämmer granskningens metod och upplägg (läs mer om Malmö stads checklista på sidan 8). Om flickors och pojkars skolresultat inte syns i granskningsrapporten finns en risk att mottagaren tolkar innehållet som att det inte finns några skillnader mellan könen. I värsta fall kan resultatet till och med tolkas som ett sakligt belägg för att flickor och pojkar presterar likvärdiga resultat trots att statistiken visar att flickor klarar kunskapsmålen i grundskolan i betydligt större utsträckning än pojkar. Respons från styrelser och nämnder När revisorernas granskning är avslutad kommuniceras resultatet till den styrelse eller nämnd som granskats. Detta kan ske på olika sätt, såväl skriftligt som muntligt. I denna del av processen finns således ytterligare en möjlighet för revisorerna att föra en dialog om värdet av att följa upp verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet en fråga för revisorer 9

10 verksamhetsmål Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. Källa: Mål 11 i kommunfullmäktiges verksamhetsmål för Malmö stad. Malmö stad Checklista och tydliga mål lyfter frågan I Malmö stad är jämställdhetsintegrerad verksamhet en särskild punkt i revisionskollegiets och stadsrevisionens mall för projektplan. För varje fördjupat granskningsprojekt stämmer vi av om granskningen har bäring på jämställdhet i verksamheten enligt kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Som hjälp för att formulera revisionsfrågor har vi en lathund i form av en checklista som fortfarande är under utveckling, säger Anneli Bojesson som är en av dem som tagit initiativet i revisionsgruppen. För att underlätta uppföljningen innehåller årsrapporterna för varje nämnd och styrelse en särskild punkt för måluppfyllelsen av jämställdhetsintegrering på samma sätt som exempelvis skolresultat, sjukfrånvaro och annan personalstatistik. Eftersom Malmö stad nyligen börjat implementera en jämställdhetsintegrerad revisionsprocess har Anneli Bojesson ännu inte sett några konkreta resultat. Men hon är säker på att de kommer: I backspegeln ser vi att tidigare granskningar av bland annat institutionsplaceringar skulle kunnat ge så mycket mer om revisionsfrågan hade innehållit en uppdelning på pojkar och flickor. Det gäller även granskningar inom skolan och äldreomsorgen. 10 Jämställdhet en fråga för revisorer

11 Senhösten 2013 är revisionsgruppen i Malmö i slutfasen med att fastställa Revisionsplan 2014 och arbetar, enligt Anneli Bojesson, konsekvent med jämställdhetsglasögonen på. Vi har det väl serverat genom Malmö stads ambitiösa mål inom jämställdhetsområdet och vår revisionsdirektörs positiva inställning till frågan. Jämställdhet en fråga för revisorer 11

12 verksamhetsmål Landstinget ska kännetecknas av den mångfald som finns i samhället och aktivt bidra till att fördomar och diskriminering motverkas och bekämpas. Ett framgångsrikt arbete för jämställdhet, integration och mångfald bidrar till att Landstingets verksamhet blir bättre och att Landstinget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Källa: Landstinget i Jönköpings läns budget 2012 Landstinget i Jönköpings län Fullmäktige måste sätta tydliga mål Revisorerna i Landstinget i Jönköpings län har tillsammans med elva kommuner gjort en jämställdhetsintegrerad granskning av samverkan när det gäller barns och ungas psykiska ohälsa. Bakgrunden var att alla vet att pojkars och flickors psykiska ohälsa tar sig olika uttryck och att de ofta söker hjälp och vård på olika sätt. Marianne Ericsson ingår i landstingets revisionsgrupp och enligt henne har SKL:s projekt synliggjort jämställdhetsperspektivet och bidragit till att medvetandegöra och lyfta frågan på alla plan. Som man ropar brukar man ju få svar. När vi fått in tänket i vår egen grupp och hos våra sakkunniga påverkar vi verksamheten genom att lyfta fram jämställdhetsperspektivet i våra granskningar, både i våra specifika frågor och i den dialog vi för. De flesta är medvetna om problematiken men insikten förstärks om även vi revisorer lyfter frågan. Marianne Ericsson tycker också att projektet har lett till att revisionsgruppen numera diskuterar jämställdhet på ett mycket tydligare sätt. Granskningen av samverkan när det gäller tjejers och killars psykiska ohälsa presenteras i en huvudrapport samt en delrapport för varje kommun som deltog i granskningen. 12 Jämställdhet en fråga för revisorer

13 Jämställdhet en fråga för revisorer 13

14 Vellinge kommun Ibland måste vi göra olika för att det ska bli lika Vellinge kommun är en liten kommun med stabil politisk majoritet. Liksom i många andra kommuner är den stora utmaningen att ändra strukturen och sluta göra som vi alltid har gjort, menar Rodika Klinge, ordförande i SKL:s revisionsdelegation och vice ordförande i revisionsgruppen i Vellinge kommun. Har kommunen några uttalade jämställdhetsmål? Internt har vi förstås jämställdhetsplaner och är mycket medvetna om frågan vid till exempel rekrytering. Men gentemot medborgarna finns inga mål. Istället pratar vi om alla, alla, alla och framhåller att vi tittar på individen. Däremot pratar vi aldrig om att man ibland kanske måste göra olika för att det ska bli lika. Ni har gjort en granskning av skolan, var det svårt att föra in jämställdhet? Nej, tvärtom. Betyg och annan statistik är ofta redan uppdelad efter kön och med hjälp av personnummer är det lätt att få fram mer. Problemet är att ingen frågar efter den. Det är ett stort avstånd mellan de risker som eventuellt kan uppstå i verksamheten och det som står i lagar och internationella konventioner. 14 Jämställdhet en fråga för revisorer

15 Vilken hjälp fick ni av de sakkunniga? De föreslog en projektplan och formulerade frågor som i början inte var riktigt vad vi tänkt oss. Efter några vändor enades vi om frågorna och avgränsade granskningen till att omfatta fyra grundskolor. Har granskningen gjort något avtryck? Det blev en bra rapport som vi är nöjda med och nämnden planerar flera konkreta åtgärder under nästa år. Det betyder att vi har fått igång en diskussion och möjligen är nämndens ordförande den eldsjäl som behövs för att driva arbetet vidare. Det slutliga målet är att få fullmäktige att fastställa tydliga mål för jämställdhet. Är revisionen rätt väg att uppnå jämställdhet? Ja, jag tror det. Särskilt om vi får en god revisionssed som uppmuntrar revisorer att ta på sig andra glasögon och väga in de övergripande lagar som finns. Men det kommer att ta tid och som inspiration behöver vi fler goda exempel. Jämställdhet en fråga för revisorer 15

16 16 Jämställdhet en fråga för revisorer

17 Lagar som kräver jämställdhet > > Hälso- och sjukvårdslagen (1982:63) 2 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. > > Socialtjänstlagen (2001:453) 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. > > Lag (1993:387) om stöd till personer med funktionsnedsättning 5 Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. > > Skollagen (2010:800) 1 kap, 5 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. > > Plan- och bygglagen (2010:900) 1 Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö > > Diskrimineringslagen (2008:567) Diskrimineringslagen förbjuder bland annat könsdiskriminering inom flera områden där kommuner och landsting är ansvariga: utbildningsverksamhet, hälso- och sjukvård, socialtjänst, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och stöd till start eller bedrivande av näringsverksamhet, men också i relation till sina anställda. Lagen ställer också krav på ett planmässigt arbete för att främja jämställdhet och motverka diskriminering i arbetslivet (jämställdhetsplan) och inom utbildningsväsendet (likabehandlingsplan). Jämställdhet en fråga för revisorer 17

18 Jämlikhet, jämställdhet och genus > > Jämställdhet avser rättvisa förhållanden mellan kvinnor och män, det vill säga jämlikhet mellan kvinnor och män. > > Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår från alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet med mera. > > Genus är det skapade könet, till skillnad från det biologiska, det vill säga våra föreställningar om kvinnligt och manligt. > > Genussystemet är en teori som säger att alla samhällen skapar och upprätthåller ett ordningssystem där kvinnor och män tillskrivs olika uppgifter, roller och positioner. Systemet bygger på två principer, könens isärhållande och manlig överordning. Läs mer om genussystemet på webbportalen Jämställ.nu. 18 Jämställdhet en fråga för revisorer

19 Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 Bestnr: 5326 Text: Birgita Klepke Textbearbetning: Therese Borrman och Magnus Jacobson Foto: Robert Blombäck, omslag samt sid. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14 och 16. Bildarkivet sid. 4. Thomas Carlgren sid.8, 10 och 12. Produktion: Kombinera AB Tryck: LTAB, 2013

20 Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. För att politiker i kommuner och landsting ska kunna ge kvinnor och män likvärdig service i den dagliga verksamheten, måste de föra in ett jämställdhetsperspektiv i sina lednings- och styrsystem. Jämställdhetsintegrerad revision är ett bra stöd i detta arbete, eftersom revisorerna enligt kommunallagen ska granska verksamhetens ändamålsenlighet. Sveriges Kommuner och Landsting har drivit ett utvecklingsarbete för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i de förtroendevalda revisorernas planering, granskning och prövning. Arbetet har genomförts i samarbete med tre revisionsgrupper som har prövat att föra in jämställdhetsperspektivet i sina ordinarie revisionsprocesser. Med denna skrift vill vi visa hur jämställdhet kan integreras i revisionsarbetet. Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se Bestnr: 5326 Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra...

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra... Strategi för jämställdhetsintegrering Gävleborgs län 2014-2016 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Sammanfattning av strategin... 6 Inledning... 8 Vad innebär jämställdhet... 8 Genus

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Pengar nu! En handbok i gender budgeting

Pengar nu! En handbok i gender budgeting Pengar nu! En handbok i gender budgeting Innehåll Förord 3 Inledning 4 Vad innehåller handboken? 5 Att budgetera för jämställdhet och kvinnors rättigheter 6 De jämställdhetspolitiska målen 6 FN:s Kvinnokonvention

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Hur olika får det bli?

Hur olika får det bli? PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT Upplysningar om innehållet: Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer