INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

2 INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8 Biometri 11 Marknad och kunder 13 Teknik, produkter och patent 17 Historik 20 Verksamhetsöversikt 21 Finansiell översikt 28 Aktien och ägarförhållanden 33 Risker 35 Övriga upplysningar 37 Styrelse, ledning och revisorer 39 Skattefrågor 41 Bolagsordning 43 Delårsrapport januari-september Räkenskaper 54 Revisorernas granskningsberättelse 68 Ordlista och adresser, se omslagets insida Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt En (1) gammal aktie ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A Teckningskurs 4 SEK per aktie Avstämningsdag 21 november 2002 Handel med teckningsrätter 26 november - 10 december 2002 Teckning genom betalning 26 november 13 december 2002 Likviddag vid teckning utan företräde 20 december 2002 Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké 5 februari 2003 Bolagsstämma 23 april 2003 Delårsrapport januari - mars april 2003 Prospektet finns tillgängligt på JP Nordiskas kontor, på Precise Biometrics huvudkontor samt på Precise Biometrics hemsida, Med Erbjudande avses i detta prospekt det beskrivna erbjudandet till aktieägarna i Precise Biometrics AB (publ). Med Precise Biometrics eller Bolaget avses i detta prospekt moderbolaget Precise Biometrics AB (publ) såvida inte annat framgår av sammanhanget. Med kronor eller SEK avses svenska kronor om annat ej anges. Detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen (1975:1385), lagen om handel med finansiella instrument (1991:980), Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:21) om prospekt samt NBKs rekommendation om utformning av prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

3 PRECISE BIOMETRICS I KORTHET Tekniskt ledande produkter och patenterad kärnteknik. Stark position inom smartkortsegmenten företags-id-kort, t ex Common-Access-Card, nationella ID-kort och ID-kort för hälso- och sjukvård, genom sin ledande Precise Match-on-Card teknik. Etablerade partnerrelationer med ledande företag inom applikationsmjukvara, smartkortutveckling, systemintegration, sensorutveckling samt distribution. Kundreferenser inom offentlig förvaltning och finanssektorn. Precise Biometrics är ett säkerhetsföretag som utvecklar, marknadsför och säljer biometriska säkerhetslösningar baserade på fingeravtryck. Bolaget bildades 1997 kring produktifieringen av en algoritm 1) för teknisk analys och identifiering av fingeravtryck. Den patenterade teknologin har löpande vidareutvecklats och Precise Biometrics har idag fingeravtrycksbaserade biometriska produkter avsedda för områdena IT-säkerhet, passersystem och inbyggda system. Produkterna ersätter lösenord, PIN-koder och nycklar vid till exempel inloggning på datornätverk och inpassering i byggnader. Bolagets teknik kan även användas vid olika tillämpningar för mobila terminaler, såsom mobiltelefoner och bärbara datorer, samt tillsammans med smartkort 2). Det pågår en förskjutning i produktmixen, från hårdvara till licensförsäljning av mjukvara. Bolaget har idag kunder inom telekom, bank och finans, hälsovård samt myndigheter i USA och inom EU-området. Under 2001 lämnade Precise Biometrics utvecklingsfasen och blev en kommersiell, kundorienterad organisation. Detta har resulterat i stärkta kundrelationer, medverkan i ett antal stora kundprojekt samt flera affärsrelationer. Kundsamarbeten finns idag med bland andra olika delar av amerikanska försvaret, justitiedepartementet i Nederländerna samt Scandinavian Airlines i Sverige. Precise Biometrics har byggt upp ett nätverk av samarbetspartners. Ett stort antal internationella IT- och säkerhetsföretag samt ett flertal av världens största smartkorttillverkare återfinns bland Bolagets samarbetspartners, vilka effektivt kompletterar den egna säljkåren. Bland de mer betydelsefulla kan ActivCard, SchlumbergerSema, Utimaco Safeware och NexWatch nämnas. Precise Biometrics har idag cirka 50 anställda, varav drygt 40 finns på huvudkontoret i Lund och övriga är fördelade på försäljningskontoren i Stockholm och Washington D.C. Affärsidé Precise Biometrics ska tillsammans med samarbetspartners i ett globalt nätverk förse företag och organisationer med värdeskapande biometriska säkerhetslösningar, som är enkla att använda och som bevarar användarens integritet genom ett starkt skydd av privat information. Vision År 2004 ska Precise Biometrics ha en betydande marknadsandel på massmarknaden för biometriska säkerhetsprodukter och system med Precise Personal Proofkonceptet, känt för dess innovativa, pålitliga och säkra teknik som skyddar användarens integritet. 1) Matematisk beräkningsmodell. 2) Kort som innehåller en minneskrets där information kan lagras. 1

4 Precise Biometrics i korthet Mål 2002 Precise Biometrics operativa mål för verksamhetsåret 2002 är att nå ett genombrott i de utvalda segmenten Statliga myndigheter i USA och Skandinaviska kunder. Bolaget ska vidare generera återkommande affärer genom sina samarbetspartners. Genom samarbeten med de flesta ledande smartkorttillverkarna ska tekniken Precise Match-on-Card etableras som global standard för biometrisk autentisering på smartkort. Till följd av den ökade orderingången under andra halvåret bedömer Bolaget att omsättningen för fjärde kvartalet kommer att uppgå till cirka 10 MSEK Bolagets målsättning för 2003 är att expandera in i nya marknadssegment, med framgången inom US Governmentsegmentet som utgångspunkt. Bolaget ska också befästa sin ledande position inom matchning på smartkort genom Precise Match-on-Card. Vidare ska Bolaget etableras som en komponentleverantör inom området mobila tillämpningar. Vad gäller den finansiella utvecklingen ska Bolaget växa minst i takt med marknaden samt uppvisa en successiv resultatförbättring. Bolagets bedömning är att den föreliggande nyemissionen säkerställer finansieringen av hela verksamhetsåret. Marknad Säkerhetslösningar med fingeravtrycksidentifiering används idag för inloggning i datorer och datornätverk samt för passersystem i byggnader. Andra potentiella volymmarknader är marknaderna för mobila terminaler (t ex mobiltelefoner och handdatorer) och nationella IDkort/företags-ID-kort (smartkort). Biometrimarknaden har under sin relativt korta historia visat en hög tillväxttakt. Ett ökat säkerhetsmedvetande i allmänhet och en växande hotbild driver intresset för höjda säkerhetsnivåer med hjälp av biometriska lösningar. Enligt analysföretaget IDC kommer den globala biometrimarknaden att växa med drygt 60 procent per år fram till och med 2004, då dess totala värde väntas uppgå till 1,8 miljarder USD. Vidare bedömer IDC att fingerbiometrin 2004, liksom idag, kommer att utgöra 50 procent av den totala biometrimarknaden. 3) På global basis utgörs biometribranschen för närvarande av ett hundratal aktörer, varav cirka 70 har produkter som bygger på fingeravtrycksidentifiering. Av dessa är ett stort antal distributörer, integratörer och applikationsutvecklare. Antalet bolag som har utvecklat algoritmer för teknisk analys av fingeravtryck är färre än tio. Bland Precise Biometrics direkta konkurrenter kan exempelvis nämnas Identix och Bioscrypt. Indirekt konkurrens kommer även från traditionella säkerhetslösningar baserade på teknik som lätt kan ersättas eller kompletteras med biometri. Strategier Marknads- och försäljningsstrategi Bolaget marknadsför och säljer mjuk- och hårdvara genom direktbearbetning av säkerhetskrävande kundsegment i Skandinavien och USA. Tillsammans med partners erbjuds kunderna kompletta säkerhetslösningar inom IT-säkerhet, passersystem och inbyggda system. Partnerstrategi Precise Biometrics samarbetar med internationellt verksamma företag som har starka distributionskanaler, goda integrationskunskaper samt kundanpassade lösningar och som kompletterar Precise Biometrics teknik. 3) IDC,

5 Precise Biometrics i korthet Forsknings- och produktutvecklingsstrategi All teknik- och produktutveckling utgår från kundens behov och tillsammans med partners skapas kundspecifika lösningar. Forskningsverksamhetens syfte är att bibehålla positionen i den tekniska framkanten. Patentstrategi Då Bolagets verksamhet till stor del baseras på patenterad teknik är patentstrategin offensiv. Strategin syftar till att säkerställa rätten till den egna tekniken, skapa värde för framtida affärer eller uppgörelser samt äga möjlighet att blockera konkurrenter. Åtgärdsprogram Under tredje kvartalet 2002 har Precise Biometrics genomfört ett åtgärdsprogram med avsikt att reducera Bolagets löpande omkostnader med 30 procent jämfört med den genomsnittliga nivån under första kvartalet Personalen har minskat med 12 personer, framför allt inom forskning och utveckling. Neddragningarna kommer inte att påverka vare sig Bolagets förmåga att underhålla och vidareutveckla den befintliga produktportföljen eller förmågan att ge fullgod support till befintliga och nya kunder. Bolaget räknar med att åtgärdsprogrammet ska få fullt genomslag under mitten av fjärde kvartalet Strategi för standardiseringsarbete Precise Biometrics är drivande i ett antal standardiseringskommittéer. Ett viktigt delmål för standardiseringsarbetet är att etablera Precise Match-on-Card som standard i smartkortbranschen. Finansiell översikt Precise Biometrics har sedan Bolaget grundades finansierats genom kontanta nyemissioner. Trots stigande intäkter har uppbyggnad av utvecklings- och försäljningsfunktionerna hittills medfört negativa rörelseresultat. Rörelsemarginalen har förbättrats främst till följd av att andelen licensförsäljning ökat. För räkenskapsåret 2001 uppgick omsättningen till 14,1 MSEK och rörelseresultatet till -71,3 MSEK. 4) Under perioden januari till september 2002 steg omsättningen med 39 procent till 11,8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden januari till september 2002 uppgick till -55,2 MSEK (-51,9). Bolagets kassaflöde för årets första nio månader motsvarade -25,4 MSEK och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13,4 MSEK. 4) Siffrorna är beräknade med hänsyn tagen till ändrad redovisningsprincip. 3

6 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Styrelsen i Precise Biometrics beslutade den 29 oktober 2002, i enlighet med bemyndigande från ordinarie bolagsstämma, 5) att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst aktier av serie A, envar på nominellt 40 öre. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet, vid fullteckning, öka med SEK från SEK till SEK och antalet aktier kommer att öka med aktier från till Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Precise Biometrics att med företrädesrätt teckna nya aktier av serie A i Bolaget. Innehav av en (1) aktie av serie A medför rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. Emissionskursen har fastställts till 4 SEK per aktie, vilket medför att Bolaget tillförs högst 31,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 MSEK. 6) De nya aktierna ska medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget av serie A. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätt, ska styrelsen inom ramen för nyemissionens högsta belopp bestämma i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter ska äga rum. I detta fall kommer tilldelning i första hand att ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. För det fall samtliga nya aktier inte kunnat tilldelas enligt ovan ska styrelsen äga rätt att besluta om och i vilken utsträckning ytterligare tilldelning ska ske. Avsiktsförklaringar Majoriteten av Bolagets större ägare, 7) styrelse samt ledning har meddelat att de avser teckna för minst sin andel. Därigenom bedöms cirka 45 procent av emissionsbeloppet vara säkerställt. Lund den 7 november 2002 Styrelsen för Precise Biometrics AB (publ) 4 5) Vid ordinarie bolagsstämma den 16 april 2002 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission motsvarande högst 100 MSEK. 6) Emissionskostnaderna kommer att dras direkt mot Bolagets eget kapital. 7) Med dessa avses Christer Fåhraeus, Nordea fonder, Odin fonder, Banco fonder, 4:e AP-fonden, Folksam fonder samt Pecunia fond. De institutionella ägarnas avsiktsförklaringar gäller under förutsättning att dessa inte vid tillfället strider mot Finansinspektionens eller andra myndigheters regler avseende bland annat största tillåtna innehav i ett enskilt bolag.

7 BAKGRUND OCH MOTIV Precise Biometrics kärna är en egenutvecklad teknik som krävt stora investeringar i produktutveckling under Bolagets första år. I takt med att utvecklingen resulterat i färdiga produkter för kommersiellt bruk har kapital, parallellt med fortsatta investeringar i produktutveckling, även satsats i en utbyggnad av en försäljningsorganisation. Hittills har Bolaget finansierats genom sju kontanta nyemissioner om sammanlagt 243,4 MSEK. Under utvecklingsfasen och inledningen av kommersialiseringsfasen har rörelsen planenligt genererat förluster. Intresset för Bolagets produkter, samt Bolagets medverkan i ett flertal stora säkerhetsprojekt, skapar förutsättningar för en successiv intäktsökning. Den nya kund- och marknadsorienterade organisationen har visat sig fungera väl, men har ännu inte bidragit till en så stor intäktsökning att ett överskott i rörelsen kunnat genereras. Ett åtgärdsprogram har genomförts under hösten 2002 i syfte att minska Bolagets kostnader. Åtgärderna kommer att ge fullt genomslag under fjärde kvartalet. Mot bakgrund av nuvarande kassaställning och kassaflöde beräknas behållningen av likvida medel vara förbrukad vid utgången av december Den fortsatta utvecklingen av Bolagets kommersiella verksamhet och ökade koncentration på försäljning och produktionshantering, liksom ett ökat behov av rörelsekapital i takt med att produktion och försäljning ökar, ställer därför krav på fortsatt finansiering. En god kapitalbas ger även finansiell styrka och stärker Bolagets konkurrensförmåga i dialogen med kunder och andra industriella aktörer. Kapitalet avses användas i rörelsen för att driva produktutveckling och försäljning vidare. Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen den 29 oktober 2002 att utnyttja det av bolagsstämman erhållna bemyndigandet och fattade beslut om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst 31,7 MSEK. Motivet till emissionen är att långsiktigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emissionen bedöms säkerställa Bolagets finansiering under det kommande verksamhetsåret. I övrigt hänvisar styrelsen till föreliggande prospekt, som upprättats med anledning av förestående nyemission. Styrelsen i Precise Biometrics är ansvarig för innehållet i prospektet. Styrelsen försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, de uppgifter som lämnats i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka den bild av Bolaget som skapats av prospektet. Lund den 7 november 2002 Styrelsen i Precise Biometrics AB (publ) 5

8 VD HAR ORDET Biometrins roll i den totala säkerhetslösningen är idag väl etablerad. Detta får jag dagligen bekräftat genom de många förfrågningar vi får från IT- och säkerhetsansvariga som arbetar med att höja säkerhetsnivån inom det egna företaget eller den egna organisationen. Säkerhetsmedvetandet har definitivt ökat, de hotbilder som tidigare var näst intill osannolika har flyttat sig närmare och vi blir alltmer varse att vårt samhälle är oerhört sårbart. Intresset för Precise Match-on-Card -tekniken är större än någonsin. Företags-ID-kort och nationella ID-kort med fingeravtrycksidentifiering på kortet, i stället för via en databas, ger möjlighet att höja säkerhetsnivån samtidigt som integriteten, och därmed den upplevda öppenheten, bibehålls. Vår position på detta område ser jag som unik och ett bevis för detta är att intresset inte bara kommer från slutkunderna utan framförallt från de stora smartkorttillverkarna, där vi nu har etablerade samarbeten med världsledare som bland andra SchlumbergerSema och Orga. De integrerar vår Precise BioMatch -mjukvara på sina kort och kan på så sätt erbjuda kunderna en komplett lösning för fingeravtrycksidentifiering. Samarbetena innefattar även marknadsföring och försäljning en direkt förstärkning av vår egen organisation. Men det är inte bara Precise Matchon-Card som utvecklas positivt. Under årets tre inledande kvartal har vi börjat se effekterna av den strategi- och organisationsförändring som vi genomförde under slutet av Genom direktbearbetning av strategiskt viktiga kunder i Skandinavien och USA har vi idag kundsamarbeten med bland andra Scandinavian Airlines, Kriminalvårdsstyrelsen och Stockholm Stads skolor i Sverige samt försvarsdepartementet och US Treasury i USA. För Scandinvian Airlines är det Christer Bergman, VD i Precise Biometrics våra produkter för passersystem som är aktuella och för övriga av dessa kunder är det en kombination av olika IT-säkerhetsprodukter. Jag är mycket nöjd med dessa konkreta resultat vilka bekräftar att vi nu har en kundfokuserad organisation, med förmåga att etablera och underhålla kundrelationer. Relationer som är värdefulla både för oss och för kunden. Ett spännande produktområde är inbyggda lösningar för mobila terminaler. Vi har, från det att vi introducerade vår teknikplattform PreciseBioCore på marknaden, arbetat med att via mobiltelefoner och handdatorer föra biometrin till massmarknaden. Även om telekommarknaden för närvarande genomgår ett stålbad ser vi, framför allt i Asien, ett mycket stort intresse för mobilapplikationer som gör biometri och fingeravtrycksidentifiering extra intressant. 6

9 VD har ordet Var och en som läser tidningarnas ekonomisidor och som följer den allmänna konjunkturutvecklingen inser att vi, förutom de vanliga affärsutmaningarna, har ytterligare en faktor att ta hänsyn till i vår dialog med kunderna. Att kunna uppvisa finansiell styrka och därmed uthållighet har stor betydelse för långsiktiga relationer med kunder och partners. Tillsammans med finansieringsbehovet i rörelsen finns därför behov av kapitalförstärkning för att vi ska kunna utnyttja den stora potential som våra produkter och vår marknadsposition erbjuder. I den situation vi befinner oss är det ovärderligt att ha medarbetare med lång erfarenhet från säkerhetsbranschen, som agerar professionellt i varje kundrelation och som visar engagemang och uthållighet. Vi är på god väg att uppfylla våra mål för 2002 och vi ser fram emot att ta Precise Biometrics vidare mot positionen som marknadsledare. Christer Bergman, VD i Precise Biometrics AB (publ) 7

10 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 21 november 2002 är registrerad som aktieägare i Precise Biometrics äger företrädesrätt att för en (1) gammal aktie av serie A, teckna två (2) nya aktier av serie A. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 4 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag för rätt att deltaga i nyemissionen är den 21 november Första dagen för handel med Precise Biometrics-aktier exklusive teckningsrätt är den 19 november Teckningsrätter Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje registrerad aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras en (1) teckningsrätt. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter sker på Stockholmsbörsens O-lista under perioden från och med den 26 november 2002 till och med den 10 december Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningstid Teckning ska ske under tiden från och med den 26 november till och med den 13 december Styrelsen i Precise Biometrics förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning kan ske. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med för räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av VPC AB (VPC). Information från VPC till direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC, för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning med inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel och prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares aktiekonto ( VP-konto ) kommer ej att skickas ut. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav av aktier i Precise Biometrics är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Observera att utnyttjandet av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 13 december Efter teckningstidens utgång blir ej utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Dessa kommer därefter att avregistreras från VP-kontot utan avisering. 8

11 Villkor och anvisningar Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt Anmälan om teckning sker genom samtidig kontant betalning till: Bankaktiebolaget JP Nordiska Emissioner Stockholm Tel: Fax: Besöksadress: Stureplan 19, Stockholm Teckning ska göras antingen med den utsända förtryckta inbetalningsavin eller med särskild anmälningssedel i enlighet med nedanstående alternativ: 1. Emissionsredovisning med inbetalningsavi från VPC I de fall samtliga de på avstämningsdagen erhållna teckningsrätterna utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom betalning. Särskild anmälningssedel användes därvid inte. 2. Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska särskild anmälningssedel användas som underlag för teckning genom betalning. Även anmälan om teckning utan företrädesrätt görs på sådan anmälningssedel. Anmälningssedel medföljer prospektet eller kan erhållas från Bankaktiebolaget JP Nordiska på ovan angiven adress. Den förtryckta inbetalningsavin från VPC ska därvid inte användas. Teckning utan företrädesrätt Om nyemissionen ej blir fulltecknad med stöd av teckningsrätter ska de aktier som tecknats utan företrädesrätt fördelas inom ramen för nyemissionens högsta belopp i enlighet med styrelsens beslut enligt vad som angivits på sid 4. Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 26 november 2002 till och med den 13 december Vid teckning utan företräde är lägsta teckningspost aktier. Intresseanmälan om att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt ska göras på den särskilda anmälningssedel som medföljer prospektet. Anmälningssedeln ska skickas till ovan angiven adress och vara Bankaktiebolaget JP Nordiska tillhanda senast kl den 13 december Anmälan är bindande. Vid överteckning sker tilldelning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Något meddelande utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning. Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt anvisning på avräkningsnota. Betalda tecknade aktier (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller aktieägare med direktregistrerade innehav en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav erhåller normalt sett 9

12 Villkor och anvisningar ingen bekräftelse om inbokning av BTA. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Patent- och registreringsverket, ombokas BTA till aktier. Tidpunkt för ombokning är beräknad till början av januari Ingen avisering sker från VPC vid ombokning från BTA till aktier. Handel med BTA Handel med BTA sker på Stockholmsbörsen från och med den 27 november 2002 fram till att Patent- och registreringsverket registrerat aktiekapitalökningen och omvandling skett till vanliga aktier. Omläggningskonto I de fall teckningsrätterna är registrerade på ett omläggningskonto med VKI (VPC:s Kontoförande Institut) som kontoförande institut måste omläggningskontot övertagas av ett värdepappersinstitut i samband med handel med teckningsrätter. Notering Aktierna i Precise Biometrics är noterade på Stockholmsbörsens O-lista där även de nyemitterade aktierna kommer att noteras. En noteringspost omfattar 200 aktier. Köp och försäljning kommer dock även att kunna ske i mindre poster. 10

13 BIOMETRI Biometri är den teknik som används för att analysera unika mänskliga drag, till exempel fingeravtryck, röst, iris samt hand- och ansiktsgeometri. Vanligast på marknaden idag är analys av fingeravtryck. Unika mänskliga drag lagras digitalt och används sedan för att identifiera individer på ett tillförlitligt sätt. Biometriska produkter och lösningar ersätter på så sätt PIN-koder, lösenord och nycklar. Med hjälp av biometriska säkerhetslösningar kan säkerhetsnivån höjas väsentligt, eftersom det är betydligt svårare att stjäla eller kopiera personliga data än koder och lösenord. Dessutom kommer kundföretagens policies för IT-säkerhet att kunna följas, då det blir omöjligt att låna ut lösenord, kort och koder till någon annan. Tillämpningsområden Tillämpningsområden för de olika biometriska metoderna beror av kostnad, komplexitet och användarvänlighet. Biometriska lösningar används idag främst i passersystem och IT-säkerhetssystem för att ersätta traditionell identifieringsteknik såsom PIN-koder, lösenord och nycklar, men även för att skapa möjligheter för helt nya tillämpningar och därigenom uppnå en högre säkerhetsnivå. Ett passersystem för en säkerhetskrävande byggnad, som till exempel en forskningsanläggning, kan bestå av ett antal fingeravtrycksläsare och ID-kort med biometrifunktion för samtliga anställda. Med hjälp av kort och fingeravtryck identifierar sig varje medarbetare vid ingången. En väsentligt dyrare biometrisk metod är att låta identifieringen ske med hjälp av en iriskamera som scannar ögat. Alternativet till en biometrisk lösning kan i det här exemplet vara ett magnetkort och en PIN-kod, vilket innebär en väsentligt lägre säkerhetsnivå. Nya tillämpningsområden kan vara att identifiera eftersökta personer på offentliga platser med hjälp av biometrisk teknik som analyserar ansiktsgeometri eller att möjliggöra inloggning och avancerade transaktioner över mobila nät på ett säkert sätt med hjälp av fingeravtrycksidentifiering på mobila terminaler. Fingerbiometri Fingerbiometri har en rad fördelar jämfört med alternativa biometriska tekniker. Fingeravtryckets mönster är stabilt över en längre tid jämfört med till exempel röst eller ansiktsform. Att sätta sitt finger mot en liten sensor upplevs ej heller som lika obehagligt som att till exempel låta en iriskamera scanna ögat. Fingerbiometri gör det därtill möjligt att utnyttja biometrins alla fördelar i små produkter då tekniken rent fysiskt inte kräver lika stor plats som några av de alternativa teknikerna. 11

14 Biometri Fördelar med biometri Stöldsäkerhet. Unika mänskliga drag är till skillnad från lösenord, PIN-koder och nycklar svåra att kopiera eller stjäla. Kombineras fingeravtryck med smartkort krävs att såväl kort som fingeravtryck är tillgängligt för den som vill ta sig igenom säkerhetssystemet. Det blir möjligt för de anställda att bättre efterleva företagets säkerhetspolicy. Tappas ej bort. Till skillnad från lösenord och nycklar kan unika mänskliga drag inte glömmas eller tappas bort. Mindre administration. Identifiering av mänskliga drag kräver endast en registrering och behöver inte uppdateras regelbundet eller bytas ut vilket reducerar administrativa kostnader väsentligt. Kostnaden för lösenords/pin-kodsadministration uppskattas till omkring USD per person och år. 8) Skydd av personlig integritet. Det finns biometriska lösningar som gör det möjligt att undvika lagring av mänskliga data i databaser åtkomliga för utomstående. Därmed kan användarens integritet bevaras. 8) Gartner Group, IDC, Meta Group, oktober

15 MARKNAD OCH KUNDER Det oberoende analysföretaget IDC prognostiserar att den globala biometrimarknaden kommer att växa från USD 300 miljoner år 2000 till USD 1,8 miljarder år 2004, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt på cirka 60 procent. 9) Biometri baserad på fingeravtryck har hittills utgjort mer än hälften av den totala biometrimarknaden och enligt IDC kommer denna teknik att fortsätta motsvara en andel över 50 procent av den totala biometrimarknaden till och med år Marknadens drivkrafter En ökad hotbild och enskilda händelser i vår omvärld under de senaste åren har fått företag, organisationer och myndigheter att ge säkerhetsfrågor en allt högre prioritet och fört upp frågan på ledningsoch styrelsenivå. Det har avspeglat sig i att kostnader för IT- och säkerhetslösningar utgör en allt större del av budgeten i ett flertal företag och organisationer. Enligt analysföretaget IDC kommer den nordiska IT-säkerhetsmarknaden att växa med 25 procent per år till och med 2005 då den beräknas vara värd MSEK. 10) Det är en väsentligt högre tillväxttakt än vad som förväntas för IT-sektorn som helhet. Grundläggande säkerhetshöjande åtgärder är alltifrån fysisk bevakning av tillgångar och lokaler till säkerställande av tillgång till information. I det senare fallet avses lagring av verksamhetskritisk information i servrar på flera olika platser i händelse av naturkatastrof eller omfattande krigs- eller terrorattacker. Dataintrång. Ökad kommunikation mellan företag, konsumenter och myndigheter via Internet har ökat tillgängligheten av tidigare slutna IT-system, vilket har medfört att behovet av att skydda systemen från oidentifierade användare växer. Genom att knäcka eller stjäla lösenord kan obehöriga relativt lätt få tillgång till datasystem, där verifiering av användare sker med till exempel lösenord och användarnamn. Terrorattacker. Terrorattacken mot World Trade Center i New York och Pentagon i Washington D.C. har fått effekter på intresset avseende biometriska lösningar. Då passagerarflygplan används som vapen uppstår krav på väsentligt mer noggrann identitetskontroll på flygplatser. Flygplatser och flygbolag har till följd av detta valt att investera i, eller börja testa, säkerhetslösningar baserade på biometriska produkter. Trender För närvarande används biometriska lösningar i huvudsak för autentisering vid inloggning i PC och på datornätverk samt vid inpassering i olika typer av byggnader, där det bedrivs verksamhet med höga säkerhetskrav. I det senare fallet är det ökade krav på att endast behöriga personer ska kunna passera in i till exempel bankvalv, forsknings- och försvarsanläggningar eller myndigheter. Produkterna inom området har dock ännu inte nått massmarknadsvolymer och marknadspenetrationen är fortfarande låg. Marknadspotentialen för biometri finns även i produkter som redan nått massmarknaden, som till exempel mobiltelefoner, handdatorer samt smarta IDkort. Biometrimarknaden för mobila terminaler drivs dels av att rätt användare får access till terminalen, dels av utvecklingen inom mobiltelefonin vars nästa telefon- och nätgenerationer möjliggör mer avancerade mobila tjänster. När det gäller smarta ID-kort pågår det sedan en tid tillbaka ett omfattande projekt inom amerikanska försvaret avseende så kallade Common-Access-Card (CAC). Projektet innebär att samtliga 9) IDC, ) IDC, september

16 Marknad och kunder anställda förses med smarta ID-kort med funktion för fingeravtrycksidentifiering och därigenom erhåller access till byggnader, datorer, nätverk, etc. Konkurrenter På biometrimarknaden finns i storleksordningen 100 aktörer varav cirka två tredjedelar är verksamma inom fingeravtrycksområdet. Bland dessa återfinns såväl integratörer och distributörer som programvarubolag med mjukvaror utvecklade för biometri. Precise Biometrics har endast ett fåtal direkta konkurrenter med liknande teknik inom fingeravtrycksområdet. Dessa utgörs av såväl företag enbart fokuserade på fingeravtrycksområdet som bolag med produkter baserade på andra biometriska tekniker. Identix är ett amerikanskt bolag med produkter baserade på flera biometriska tekniker. Bolaget har nyligen förvärvat biometriföretaget Visionics. Identix är ett väsentligt större bolag än Precise Biometrics även med hänsyn till att mer än hälften av Identix intäkter är service- och konsultrelaterade. Identix konkurrerar med Precise Biometrics inom IT-säkerhetsområdet. Identix är noterat på den amerikanska Nasdaqbörsen. Bioscrypt är ett kanadensiskt bolag med direkt konkurrerande teknik och produkter. Bolaget har utvecklat en liknande algoritm som Precise Biometrics för liknande tillämpningsområden. Bioscrypt är noterat på Torontobörsen och har försäljningsmässigt kommit något längre än Precise Biometrics. Digital Persona är en amerikansk aktör som konkurrerar med Precise Biometrics inom IT-säkerhetsområdet. Digital Persona är ett privatägt bolag. Secugen är ett amerikanskt privatägt bolag, som konkurrerar med Precise Biometrics inom IT-säkerhet och passersystem genom sin egenutvecklade sensor och algoritm för fingerbiometri. Fingerprint Cards är en svensk aktör som delvis konkurrerar med Precise Biometrics. Fingerprint Cards konkurrerar med en algoritm och teknik för fingeravtrycksläsning, men har även utvecklat en sensor som kan användas med Precise Biometrics teknik. Fingerprint Cards är ett mindre bolag än Precise Biometrics vad gäller såväl omsättning som antalet anställda. Fingerprint Cards är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Alternativa tekniker. Indirekt konkurrens kommer från bolag med traditionella säkerhetslösningar på den marknad där biometriföretagen försöker ta marknadsandelar. Det handlar till exempel om företag som utvecklar systemlösningar baserade på magnetkort och PIN-koder. 14

17 Marknad och kunder Kunder Under framför allt 2001 och 2002 har Precise Biometrics kundrelationer utvecklats positivt. Bolaget koncentrerar sin direkta kundbearbetning till två geografiska områden; USA och Skandinavien. I Skandinavien riktar sig försäljningen till företag, organisationer och myndigheter med höga säkerhetskrav och i USA ligger fokus på försvarsmyndigheten och andra statliga myndigheter. Bolaget har aktiva kundsamarbeten inom följande områden: Amerikanska försvaret Telekom Federala myndigheter i USA Myndigheter inom EU-området Bank och finans Hälso- och sjukvård Under senare delen av 2002 har USAmarknaden stått för huvuddelen av Bolagets försäljning. Precise Biometrics ingår sällan avtal direkt med slutkunden, utan Bolagets avtalspart är vanligtvis en system- eller tjänsteleverantör. System- eller tjänsteleverantören köper Precise Biometrics produkter och integrerar dessa med sina egna, varefter produkten säljs till slutkunden. Därigenom når Precise Biometrics produkter fler slutkunder och viktiga referenser erhålls därmed. Flertalet av nedanstående kundsamarbeten är av stor strategisk betydelse för Bolaget snarare än finansiell. Pentagon I september 2000, förvärvade amerikanska försvarsdepartementet vid Pentagon en biometrisk säkerhetslösning från Precise Biometrics, vilken även har installerats på prov. Upphandlingen skedde i konkurrens med ett stort antal företag verksamma inom biometri, smarta kort och kryptografi. Lösningen uppfyller det amerikanska försvarsdepartementets mycket höga krav på säkerhet. Produkt: Precise 100 SC. Partner: Spyrus US Department of the Treasury, USA I september 2002 blev det klart att Precise Biometrics kommer att leverera biometrisk hård- och mjukvara inom ramen för det kontrakt som MAXIMUS (NYSE:MMS) har tecknat med US Department of the Treasury. MAXIMUS, som är en av USAs ledande leverantörer av tjänster till statliga myndigheter, kommer att utforma, utveckla och implementera det nya smartkortet som ska användas av de anställda inom myndigheten. Det inledande ordervärdet för Precise Biometrics uppgår till minst 2,5 MSEK. Produkt: Precise BioKeyboard, Precise 100A, Precise 100MC. Partner: MAXIMUS Fortune 100-företag, USA I oktober 2002 mottog Bolaget genom sin samarbetspartner SAFLINK en inköpsorder från ett amerikanskt Fortune 100-företag. Ordern avser implementering av en biometrisk så kallad single sign-on-lösning hos de anställda som har tillgång till hela företagsnätverket. Lösningen innebär att de anställda på ett enklare sätt får tillgång till nätverkets företagsspecifika funktioner, i och med att det traditionella systemet med ett flertal lösenord ersätts med fingeravtryck. Ordern inkluderar Bolagets mjukvara, hårdvara samt mjukvaruunderhåll. Produkt: Precise 100MC. Partner: SAFLINK Scandinavian Airlines, Sverige I maj 2002 träffade Precise Biometrics och Scandinavian IT Group en överenskommelse med innebörden att tillsam- 15

18 Marknad och kunder mans erbjuda säkerhetslösningar till flygindustrin. Scandinavian IT Group är ett av Skandinaviens största IT-företag. Det första resultatet av samarbetet är ett kundavtal mellan Scandinavian IT Group och Scandinavian Airlines avseende en testinstallation som kan göra incheckning och ombordstigning säkrare och smidigare. Produkt: Precise BioAccess och Precise 100 SC. Partner: Scandinavian IT Group. Kriminalvårdsstyrelsen, Sverige I juni 2002 meddelade Bolaget att kriminalvårdsstyrelsen testar ett antal Precise Biometrics fingeravtrycks- och smartkortläsare, Precise 100 SC, tillsammans med mjukvara från ett av Bolagets partnerföretag. Kriminalvårdsstyrelsen arbetar med att höja IT-säkerheten inom hela myndigheten. Ett sätt att göra detta är att byta ut eller komplettera dagens inloggningsrutiner, som bygger på lösenord, med biometrisk fingeravtrycksidentifiering och smartkort. Beslut om en eventuell bredare implementering kommer att tas under första halvåret Produkt: Precise 100 SC. Partner: Utimaco GWK, Nederländerna I augusti 2001 offentliggjordes kundsamarbetet med GWK, ett bank- och turisttjänsteföretag som bland annat hanterar internationella finanstransaktioner samt bokningar av hotell och utflykter. Lösningen är fullt implementerad med 700 användare på GWKs 65 kontor. Produkt: Precise 100A. Partner: Utimaco Justitiedepartementet, Nederländerna I november 2001 fick Bolaget en order från justitiedepartementet i Nederländerna på fingeravtrycksläsare. I ordern ingår också programvarulicenser till cirka fingeravtrycksläsare. Utvärdering och tester för eventuell bredare implementering pågår. Produkt: Precise 100SC. Partner: Utimaco 16

19 TEKNIK, PRODUKTER OCH PATENT Bolagets produkter baseras på en egenutvecklad teknik, Precise BioMatch, för fingeravtrycksidentifiering, så kallad bildmatchning. Tekniken bygger på att de mest informationstäta delarna av ett fingeravtryck lagras digitalt på ett smartkort, i en PC eller på en server. När samma finger placeras på fingeravtrycksläsarens sensor matchas fingeravtrycket med det lagrade avtrycket och en identifiering kan äga rum. Kärnan i tekniken är en algoritm. Tekniken innebär att små sensorer kan användas för identifieringen, vilket i sin tur är en förutsättning för att åstadkomma enkla lösningar till låg kostnad för inbyggnad i elektroniska massmarknadsprodukter. Tekniken fungerar oberoende av sensorfabrikat. Teknikplattformen har vidareutvecklats och optimerats för lösningar där fingeravtrycksidentifiering kombineras med smartkort. Bolagets teknik, Precise Match-on-Card, ökar säkerheten ytterligare genom att möjliggöra att fingeravtryck kan lagras på ett smartkort och att den lagrade informationen jämförs med kortinnehavarens fingeravtryck utan att det lagrade fingeravtrycket lämnar kortet matchningen sker på kortet. Målet är att Precise Match-on-Card ska bli en världsstandard genom att ledande tillverkare av smartkort integrerar tekniken på korten och på så sätt inkluderar fingeravtrycksidentifiering i sitt totala produkterbjudande. Produkterna Precise BioCore är en kiselkrets som används i inbyggda lösningar i elektroniska produkter. Den används även i fingeravtrycksläsaren för passersystemet Precise BioAccess. Precise BioMatch C och Precise Bio- Match J är en mjukvara för smartkorttillverkare som integrerar biometriska lösningar på smartkort, den senare för Javabaserade smartkort. Precise BioAccess är en fingeravtrycksläsare för passersystem. Produkten bygger på Precise BioCore och finns i två versioner, en optimerad för matchning på smartkort, Precise Match-on-Card, och en avsedd för kontaktlöst smartkort (Mifare) då matchningen sker i läsaren, på en PC eller server. Precise 100 MC, SC, A, och PC-Card, samt SC BioKeyboard och A BioKeyboard är de olika varianterna av fingeravtrycksläsare för inloggning på PC och datanätverk, med eller utan smartkortläsare samt separata eller inbyggda i tangentbord. Patent Bolaget har idag sex patent, varav fem är registrerade i Sverige och ett är registrerat i USA: 1. Teknik för effektiv matchning av binära fingeravtrycksbilder (godkänt i juni 2000). 2. Metod för användande av en liten fingeravtryckssensor (godkänt i december 2001). 17

20 Teknik, produkter och patent 3. Teknik för matchning av delområden i ett fingeravtryck - Bolagets kärnteknik Precise BioMatch (godkänt i USA i juni 2001). 4. Metod för att generera referensdata från ett biometriskt avtryck (godkänt i april 2002). 5. Metod för fingeravtrycksmatchning baserat på data från en linjesensor (godkänt i mars 2002). 6. Teknik för matchning av fingeravtryck på smartkort (godkänt i oktober 2002). Bolagets patent och patentansökningar omfattar totalt 16 uppfinningar rörande teknik för verifiering av människors identitet genom matchning av fingeravtryck, inom olika användningsområden. Teknik för effektiv matchning av binära fingeravtrycksbilder Den teknik som beskrivs i detta patent utnyttjas för effektiv matchning av fingeravtrycksbilder i en PC. Bilder på fingeravtryck kan matchas mot ett antal olika positioner samtidigt och på så sätt snabba upp matchningsprocessen. Metod för användande av en liten fingeravtryckssensor Bolagets patent avseende en metod för användande av en liten fingeravtryckssensor möjliggör att sensorer, genom sin storlek, kostnadseffektivt kan byggas in i exempelvis mobiltelefoner eller handdatorer. Teknik för matchning av delområden i ett fingeravtryck - Bolagets kärnteknik Precise BioMatch Den patenterade tekniken för matchning av delområden i ett fingeravtryck, är en av Bolagets kärntekniker, Precise Bio- Match. För att verifiera en persons identitet läses fingeravtrycken av för att sedan jämföras med mönster, kurvaturer och djup hos det lagrade fingeravtrycket. Tekniken utgör kärnan i samtliga av Bolagets lösningar, såväl de baserade på fingeravtryck som de som kombinerar fingeravtryck och smartkort. Metod för att generera referensdata från ett biometriskt avtryck Detta patent beskriver en metod att utifrån fingeravtrycket generera identisk data var gång samma finger presenteras (trots att våra fingeravtryck ändras något över tiden). 18

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Investera i Briggen Tre Kronor AB

Investera i Briggen Tre Kronor AB Informationsmemorandum ERBJUDANDE NYEMISSION Investera i Briggen Tre Kronor AB Teckna senast 24 februari och säkra en investering i Briggen Tre Kronor AB och fartyget Tre Kronor af Stockholm Ambassadören

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer