INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

2 INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8 Biometri 11 Marknad och kunder 13 Teknik, produkter och patent 17 Historik 20 Verksamhetsöversikt 21 Finansiell översikt 28 Aktien och ägarförhållanden 33 Risker 35 Övriga upplysningar 37 Styrelse, ledning och revisorer 39 Skattefrågor 41 Bolagsordning 43 Delårsrapport januari-september Räkenskaper 54 Revisorernas granskningsberättelse 68 Ordlista och adresser, se omslagets insida Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt En (1) gammal aktie ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A Teckningskurs 4 SEK per aktie Avstämningsdag 21 november 2002 Handel med teckningsrätter 26 november - 10 december 2002 Teckning genom betalning 26 november 13 december 2002 Likviddag vid teckning utan företräde 20 december 2002 Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké 5 februari 2003 Bolagsstämma 23 april 2003 Delårsrapport januari - mars april 2003 Prospektet finns tillgängligt på JP Nordiskas kontor, på Precise Biometrics huvudkontor samt på Precise Biometrics hemsida, Med Erbjudande avses i detta prospekt det beskrivna erbjudandet till aktieägarna i Precise Biometrics AB (publ). Med Precise Biometrics eller Bolaget avses i detta prospekt moderbolaget Precise Biometrics AB (publ) såvida inte annat framgår av sammanhanget. Med kronor eller SEK avses svenska kronor om annat ej anges. Detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen (1975:1385), lagen om handel med finansiella instrument (1991:980), Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:21) om prospekt samt NBKs rekommendation om utformning av prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

3 PRECISE BIOMETRICS I KORTHET Tekniskt ledande produkter och patenterad kärnteknik. Stark position inom smartkortsegmenten företags-id-kort, t ex Common-Access-Card, nationella ID-kort och ID-kort för hälso- och sjukvård, genom sin ledande Precise Match-on-Card teknik. Etablerade partnerrelationer med ledande företag inom applikationsmjukvara, smartkortutveckling, systemintegration, sensorutveckling samt distribution. Kundreferenser inom offentlig förvaltning och finanssektorn. Precise Biometrics är ett säkerhetsföretag som utvecklar, marknadsför och säljer biometriska säkerhetslösningar baserade på fingeravtryck. Bolaget bildades 1997 kring produktifieringen av en algoritm 1) för teknisk analys och identifiering av fingeravtryck. Den patenterade teknologin har löpande vidareutvecklats och Precise Biometrics har idag fingeravtrycksbaserade biometriska produkter avsedda för områdena IT-säkerhet, passersystem och inbyggda system. Produkterna ersätter lösenord, PIN-koder och nycklar vid till exempel inloggning på datornätverk och inpassering i byggnader. Bolagets teknik kan även användas vid olika tillämpningar för mobila terminaler, såsom mobiltelefoner och bärbara datorer, samt tillsammans med smartkort 2). Det pågår en förskjutning i produktmixen, från hårdvara till licensförsäljning av mjukvara. Bolaget har idag kunder inom telekom, bank och finans, hälsovård samt myndigheter i USA och inom EU-området. Under 2001 lämnade Precise Biometrics utvecklingsfasen och blev en kommersiell, kundorienterad organisation. Detta har resulterat i stärkta kundrelationer, medverkan i ett antal stora kundprojekt samt flera affärsrelationer. Kundsamarbeten finns idag med bland andra olika delar av amerikanska försvaret, justitiedepartementet i Nederländerna samt Scandinavian Airlines i Sverige. Precise Biometrics har byggt upp ett nätverk av samarbetspartners. Ett stort antal internationella IT- och säkerhetsföretag samt ett flertal av världens största smartkorttillverkare återfinns bland Bolagets samarbetspartners, vilka effektivt kompletterar den egna säljkåren. Bland de mer betydelsefulla kan ActivCard, SchlumbergerSema, Utimaco Safeware och NexWatch nämnas. Precise Biometrics har idag cirka 50 anställda, varav drygt 40 finns på huvudkontoret i Lund och övriga är fördelade på försäljningskontoren i Stockholm och Washington D.C. Affärsidé Precise Biometrics ska tillsammans med samarbetspartners i ett globalt nätverk förse företag och organisationer med värdeskapande biometriska säkerhetslösningar, som är enkla att använda och som bevarar användarens integritet genom ett starkt skydd av privat information. Vision År 2004 ska Precise Biometrics ha en betydande marknadsandel på massmarknaden för biometriska säkerhetsprodukter och system med Precise Personal Proofkonceptet, känt för dess innovativa, pålitliga och säkra teknik som skyddar användarens integritet. 1) Matematisk beräkningsmodell. 2) Kort som innehåller en minneskrets där information kan lagras. 1

4 Precise Biometrics i korthet Mål 2002 Precise Biometrics operativa mål för verksamhetsåret 2002 är att nå ett genombrott i de utvalda segmenten Statliga myndigheter i USA och Skandinaviska kunder. Bolaget ska vidare generera återkommande affärer genom sina samarbetspartners. Genom samarbeten med de flesta ledande smartkorttillverkarna ska tekniken Precise Match-on-Card etableras som global standard för biometrisk autentisering på smartkort. Till följd av den ökade orderingången under andra halvåret bedömer Bolaget att omsättningen för fjärde kvartalet kommer att uppgå till cirka 10 MSEK Bolagets målsättning för 2003 är att expandera in i nya marknadssegment, med framgången inom US Governmentsegmentet som utgångspunkt. Bolaget ska också befästa sin ledande position inom matchning på smartkort genom Precise Match-on-Card. Vidare ska Bolaget etableras som en komponentleverantör inom området mobila tillämpningar. Vad gäller den finansiella utvecklingen ska Bolaget växa minst i takt med marknaden samt uppvisa en successiv resultatförbättring. Bolagets bedömning är att den föreliggande nyemissionen säkerställer finansieringen av hela verksamhetsåret. Marknad Säkerhetslösningar med fingeravtrycksidentifiering används idag för inloggning i datorer och datornätverk samt för passersystem i byggnader. Andra potentiella volymmarknader är marknaderna för mobila terminaler (t ex mobiltelefoner och handdatorer) och nationella IDkort/företags-ID-kort (smartkort). Biometrimarknaden har under sin relativt korta historia visat en hög tillväxttakt. Ett ökat säkerhetsmedvetande i allmänhet och en växande hotbild driver intresset för höjda säkerhetsnivåer med hjälp av biometriska lösningar. Enligt analysföretaget IDC kommer den globala biometrimarknaden att växa med drygt 60 procent per år fram till och med 2004, då dess totala värde väntas uppgå till 1,8 miljarder USD. Vidare bedömer IDC att fingerbiometrin 2004, liksom idag, kommer att utgöra 50 procent av den totala biometrimarknaden. 3) På global basis utgörs biometribranschen för närvarande av ett hundratal aktörer, varav cirka 70 har produkter som bygger på fingeravtrycksidentifiering. Av dessa är ett stort antal distributörer, integratörer och applikationsutvecklare. Antalet bolag som har utvecklat algoritmer för teknisk analys av fingeravtryck är färre än tio. Bland Precise Biometrics direkta konkurrenter kan exempelvis nämnas Identix och Bioscrypt. Indirekt konkurrens kommer även från traditionella säkerhetslösningar baserade på teknik som lätt kan ersättas eller kompletteras med biometri. Strategier Marknads- och försäljningsstrategi Bolaget marknadsför och säljer mjuk- och hårdvara genom direktbearbetning av säkerhetskrävande kundsegment i Skandinavien och USA. Tillsammans med partners erbjuds kunderna kompletta säkerhetslösningar inom IT-säkerhet, passersystem och inbyggda system. Partnerstrategi Precise Biometrics samarbetar med internationellt verksamma företag som har starka distributionskanaler, goda integrationskunskaper samt kundanpassade lösningar och som kompletterar Precise Biometrics teknik. 3) IDC,

5 Precise Biometrics i korthet Forsknings- och produktutvecklingsstrategi All teknik- och produktutveckling utgår från kundens behov och tillsammans med partners skapas kundspecifika lösningar. Forskningsverksamhetens syfte är att bibehålla positionen i den tekniska framkanten. Patentstrategi Då Bolagets verksamhet till stor del baseras på patenterad teknik är patentstrategin offensiv. Strategin syftar till att säkerställa rätten till den egna tekniken, skapa värde för framtida affärer eller uppgörelser samt äga möjlighet att blockera konkurrenter. Åtgärdsprogram Under tredje kvartalet 2002 har Precise Biometrics genomfört ett åtgärdsprogram med avsikt att reducera Bolagets löpande omkostnader med 30 procent jämfört med den genomsnittliga nivån under första kvartalet Personalen har minskat med 12 personer, framför allt inom forskning och utveckling. Neddragningarna kommer inte att påverka vare sig Bolagets förmåga att underhålla och vidareutveckla den befintliga produktportföljen eller förmågan att ge fullgod support till befintliga och nya kunder. Bolaget räknar med att åtgärdsprogrammet ska få fullt genomslag under mitten av fjärde kvartalet Strategi för standardiseringsarbete Precise Biometrics är drivande i ett antal standardiseringskommittéer. Ett viktigt delmål för standardiseringsarbetet är att etablera Precise Match-on-Card som standard i smartkortbranschen. Finansiell översikt Precise Biometrics har sedan Bolaget grundades finansierats genom kontanta nyemissioner. Trots stigande intäkter har uppbyggnad av utvecklings- och försäljningsfunktionerna hittills medfört negativa rörelseresultat. Rörelsemarginalen har förbättrats främst till följd av att andelen licensförsäljning ökat. För räkenskapsåret 2001 uppgick omsättningen till 14,1 MSEK och rörelseresultatet till -71,3 MSEK. 4) Under perioden januari till september 2002 steg omsättningen med 39 procent till 11,8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden januari till september 2002 uppgick till -55,2 MSEK (-51,9). Bolagets kassaflöde för årets första nio månader motsvarade -25,4 MSEK och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13,4 MSEK. 4) Siffrorna är beräknade med hänsyn tagen till ändrad redovisningsprincip. 3

6 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Styrelsen i Precise Biometrics beslutade den 29 oktober 2002, i enlighet med bemyndigande från ordinarie bolagsstämma, 5) att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst aktier av serie A, envar på nominellt 40 öre. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet, vid fullteckning, öka med SEK från SEK till SEK och antalet aktier kommer att öka med aktier från till Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Precise Biometrics att med företrädesrätt teckna nya aktier av serie A i Bolaget. Innehav av en (1) aktie av serie A medför rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. Emissionskursen har fastställts till 4 SEK per aktie, vilket medför att Bolaget tillförs högst 31,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 MSEK. 6) De nya aktierna ska medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget av serie A. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätt, ska styrelsen inom ramen för nyemissionens högsta belopp bestämma i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter ska äga rum. I detta fall kommer tilldelning i första hand att ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. För det fall samtliga nya aktier inte kunnat tilldelas enligt ovan ska styrelsen äga rätt att besluta om och i vilken utsträckning ytterligare tilldelning ska ske. Avsiktsförklaringar Majoriteten av Bolagets större ägare, 7) styrelse samt ledning har meddelat att de avser teckna för minst sin andel. Därigenom bedöms cirka 45 procent av emissionsbeloppet vara säkerställt. Lund den 7 november 2002 Styrelsen för Precise Biometrics AB (publ) 4 5) Vid ordinarie bolagsstämma den 16 april 2002 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission motsvarande högst 100 MSEK. 6) Emissionskostnaderna kommer att dras direkt mot Bolagets eget kapital. 7) Med dessa avses Christer Fåhraeus, Nordea fonder, Odin fonder, Banco fonder, 4:e AP-fonden, Folksam fonder samt Pecunia fond. De institutionella ägarnas avsiktsförklaringar gäller under förutsättning att dessa inte vid tillfället strider mot Finansinspektionens eller andra myndigheters regler avseende bland annat största tillåtna innehav i ett enskilt bolag.

7 BAKGRUND OCH MOTIV Precise Biometrics kärna är en egenutvecklad teknik som krävt stora investeringar i produktutveckling under Bolagets första år. I takt med att utvecklingen resulterat i färdiga produkter för kommersiellt bruk har kapital, parallellt med fortsatta investeringar i produktutveckling, även satsats i en utbyggnad av en försäljningsorganisation. Hittills har Bolaget finansierats genom sju kontanta nyemissioner om sammanlagt 243,4 MSEK. Under utvecklingsfasen och inledningen av kommersialiseringsfasen har rörelsen planenligt genererat förluster. Intresset för Bolagets produkter, samt Bolagets medverkan i ett flertal stora säkerhetsprojekt, skapar förutsättningar för en successiv intäktsökning. Den nya kund- och marknadsorienterade organisationen har visat sig fungera väl, men har ännu inte bidragit till en så stor intäktsökning att ett överskott i rörelsen kunnat genereras. Ett åtgärdsprogram har genomförts under hösten 2002 i syfte att minska Bolagets kostnader. Åtgärderna kommer att ge fullt genomslag under fjärde kvartalet. Mot bakgrund av nuvarande kassaställning och kassaflöde beräknas behållningen av likvida medel vara förbrukad vid utgången av december Den fortsatta utvecklingen av Bolagets kommersiella verksamhet och ökade koncentration på försäljning och produktionshantering, liksom ett ökat behov av rörelsekapital i takt med att produktion och försäljning ökar, ställer därför krav på fortsatt finansiering. En god kapitalbas ger även finansiell styrka och stärker Bolagets konkurrensförmåga i dialogen med kunder och andra industriella aktörer. Kapitalet avses användas i rörelsen för att driva produktutveckling och försäljning vidare. Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen den 29 oktober 2002 att utnyttja det av bolagsstämman erhållna bemyndigandet och fattade beslut om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst 31,7 MSEK. Motivet till emissionen är att långsiktigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emissionen bedöms säkerställa Bolagets finansiering under det kommande verksamhetsåret. I övrigt hänvisar styrelsen till föreliggande prospekt, som upprättats med anledning av förestående nyemission. Styrelsen i Precise Biometrics är ansvarig för innehållet i prospektet. Styrelsen försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, de uppgifter som lämnats i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka den bild av Bolaget som skapats av prospektet. Lund den 7 november 2002 Styrelsen i Precise Biometrics AB (publ) 5

8 VD HAR ORDET Biometrins roll i den totala säkerhetslösningen är idag väl etablerad. Detta får jag dagligen bekräftat genom de många förfrågningar vi får från IT- och säkerhetsansvariga som arbetar med att höja säkerhetsnivån inom det egna företaget eller den egna organisationen. Säkerhetsmedvetandet har definitivt ökat, de hotbilder som tidigare var näst intill osannolika har flyttat sig närmare och vi blir alltmer varse att vårt samhälle är oerhört sårbart. Intresset för Precise Match-on-Card -tekniken är större än någonsin. Företags-ID-kort och nationella ID-kort med fingeravtrycksidentifiering på kortet, i stället för via en databas, ger möjlighet att höja säkerhetsnivån samtidigt som integriteten, och därmed den upplevda öppenheten, bibehålls. Vår position på detta område ser jag som unik och ett bevis för detta är att intresset inte bara kommer från slutkunderna utan framförallt från de stora smartkorttillverkarna, där vi nu har etablerade samarbeten med världsledare som bland andra SchlumbergerSema och Orga. De integrerar vår Precise BioMatch -mjukvara på sina kort och kan på så sätt erbjuda kunderna en komplett lösning för fingeravtrycksidentifiering. Samarbetena innefattar även marknadsföring och försäljning en direkt förstärkning av vår egen organisation. Men det är inte bara Precise Matchon-Card som utvecklas positivt. Under årets tre inledande kvartal har vi börjat se effekterna av den strategi- och organisationsförändring som vi genomförde under slutet av Genom direktbearbetning av strategiskt viktiga kunder i Skandinavien och USA har vi idag kundsamarbeten med bland andra Scandinavian Airlines, Kriminalvårdsstyrelsen och Stockholm Stads skolor i Sverige samt försvarsdepartementet och US Treasury i USA. För Scandinvian Airlines är det Christer Bergman, VD i Precise Biometrics våra produkter för passersystem som är aktuella och för övriga av dessa kunder är det en kombination av olika IT-säkerhetsprodukter. Jag är mycket nöjd med dessa konkreta resultat vilka bekräftar att vi nu har en kundfokuserad organisation, med förmåga att etablera och underhålla kundrelationer. Relationer som är värdefulla både för oss och för kunden. Ett spännande produktområde är inbyggda lösningar för mobila terminaler. Vi har, från det att vi introducerade vår teknikplattform PreciseBioCore på marknaden, arbetat med att via mobiltelefoner och handdatorer föra biometrin till massmarknaden. Även om telekommarknaden för närvarande genomgår ett stålbad ser vi, framför allt i Asien, ett mycket stort intresse för mobilapplikationer som gör biometri och fingeravtrycksidentifiering extra intressant. 6

9 VD har ordet Var och en som läser tidningarnas ekonomisidor och som följer den allmänna konjunkturutvecklingen inser att vi, förutom de vanliga affärsutmaningarna, har ytterligare en faktor att ta hänsyn till i vår dialog med kunderna. Att kunna uppvisa finansiell styrka och därmed uthållighet har stor betydelse för långsiktiga relationer med kunder och partners. Tillsammans med finansieringsbehovet i rörelsen finns därför behov av kapitalförstärkning för att vi ska kunna utnyttja den stora potential som våra produkter och vår marknadsposition erbjuder. I den situation vi befinner oss är det ovärderligt att ha medarbetare med lång erfarenhet från säkerhetsbranschen, som agerar professionellt i varje kundrelation och som visar engagemang och uthållighet. Vi är på god väg att uppfylla våra mål för 2002 och vi ser fram emot att ta Precise Biometrics vidare mot positionen som marknadsledare. Christer Bergman, VD i Precise Biometrics AB (publ) 7

10 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 21 november 2002 är registrerad som aktieägare i Precise Biometrics äger företrädesrätt att för en (1) gammal aktie av serie A, teckna två (2) nya aktier av serie A. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 4 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag för rätt att deltaga i nyemissionen är den 21 november Första dagen för handel med Precise Biometrics-aktier exklusive teckningsrätt är den 19 november Teckningsrätter Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje registrerad aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras en (1) teckningsrätt. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter sker på Stockholmsbörsens O-lista under perioden från och med den 26 november 2002 till och med den 10 december Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningstid Teckning ska ske under tiden från och med den 26 november till och med den 13 december Styrelsen i Precise Biometrics förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning kan ske. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med för räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av VPC AB (VPC). Information från VPC till direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC, för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning med inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel och prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares aktiekonto ( VP-konto ) kommer ej att skickas ut. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav av aktier i Precise Biometrics är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Observera att utnyttjandet av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 13 december Efter teckningstidens utgång blir ej utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Dessa kommer därefter att avregistreras från VP-kontot utan avisering. 8

11 Villkor och anvisningar Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt Anmälan om teckning sker genom samtidig kontant betalning till: Bankaktiebolaget JP Nordiska Emissioner Stockholm Tel: Fax: Besöksadress: Stureplan 19, Stockholm Teckning ska göras antingen med den utsända förtryckta inbetalningsavin eller med särskild anmälningssedel i enlighet med nedanstående alternativ: 1. Emissionsredovisning med inbetalningsavi från VPC I de fall samtliga de på avstämningsdagen erhållna teckningsrätterna utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom betalning. Särskild anmälningssedel användes därvid inte. 2. Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska särskild anmälningssedel användas som underlag för teckning genom betalning. Även anmälan om teckning utan företrädesrätt görs på sådan anmälningssedel. Anmälningssedel medföljer prospektet eller kan erhållas från Bankaktiebolaget JP Nordiska på ovan angiven adress. Den förtryckta inbetalningsavin från VPC ska därvid inte användas. Teckning utan företrädesrätt Om nyemissionen ej blir fulltecknad med stöd av teckningsrätter ska de aktier som tecknats utan företrädesrätt fördelas inom ramen för nyemissionens högsta belopp i enlighet med styrelsens beslut enligt vad som angivits på sid 4. Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 26 november 2002 till och med den 13 december Vid teckning utan företräde är lägsta teckningspost aktier. Intresseanmälan om att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt ska göras på den särskilda anmälningssedel som medföljer prospektet. Anmälningssedeln ska skickas till ovan angiven adress och vara Bankaktiebolaget JP Nordiska tillhanda senast kl den 13 december Anmälan är bindande. Vid överteckning sker tilldelning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Något meddelande utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning. Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt anvisning på avräkningsnota. Betalda tecknade aktier (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller aktieägare med direktregistrerade innehav en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav erhåller normalt sett 9

12 Villkor och anvisningar ingen bekräftelse om inbokning av BTA. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Patent- och registreringsverket, ombokas BTA till aktier. Tidpunkt för ombokning är beräknad till början av januari Ingen avisering sker från VPC vid ombokning från BTA till aktier. Handel med BTA Handel med BTA sker på Stockholmsbörsen från och med den 27 november 2002 fram till att Patent- och registreringsverket registrerat aktiekapitalökningen och omvandling skett till vanliga aktier. Omläggningskonto I de fall teckningsrätterna är registrerade på ett omläggningskonto med VKI (VPC:s Kontoförande Institut) som kontoförande institut måste omläggningskontot övertagas av ett värdepappersinstitut i samband med handel med teckningsrätter. Notering Aktierna i Precise Biometrics är noterade på Stockholmsbörsens O-lista där även de nyemitterade aktierna kommer att noteras. En noteringspost omfattar 200 aktier. Köp och försäljning kommer dock även att kunna ske i mindre poster. 10

13 BIOMETRI Biometri är den teknik som används för att analysera unika mänskliga drag, till exempel fingeravtryck, röst, iris samt hand- och ansiktsgeometri. Vanligast på marknaden idag är analys av fingeravtryck. Unika mänskliga drag lagras digitalt och används sedan för att identifiera individer på ett tillförlitligt sätt. Biometriska produkter och lösningar ersätter på så sätt PIN-koder, lösenord och nycklar. Med hjälp av biometriska säkerhetslösningar kan säkerhetsnivån höjas väsentligt, eftersom det är betydligt svårare att stjäla eller kopiera personliga data än koder och lösenord. Dessutom kommer kundföretagens policies för IT-säkerhet att kunna följas, då det blir omöjligt att låna ut lösenord, kort och koder till någon annan. Tillämpningsområden Tillämpningsområden för de olika biometriska metoderna beror av kostnad, komplexitet och användarvänlighet. Biometriska lösningar används idag främst i passersystem och IT-säkerhetssystem för att ersätta traditionell identifieringsteknik såsom PIN-koder, lösenord och nycklar, men även för att skapa möjligheter för helt nya tillämpningar och därigenom uppnå en högre säkerhetsnivå. Ett passersystem för en säkerhetskrävande byggnad, som till exempel en forskningsanläggning, kan bestå av ett antal fingeravtrycksläsare och ID-kort med biometrifunktion för samtliga anställda. Med hjälp av kort och fingeravtryck identifierar sig varje medarbetare vid ingången. En väsentligt dyrare biometrisk metod är att låta identifieringen ske med hjälp av en iriskamera som scannar ögat. Alternativet till en biometrisk lösning kan i det här exemplet vara ett magnetkort och en PIN-kod, vilket innebär en väsentligt lägre säkerhetsnivå. Nya tillämpningsområden kan vara att identifiera eftersökta personer på offentliga platser med hjälp av biometrisk teknik som analyserar ansiktsgeometri eller att möjliggöra inloggning och avancerade transaktioner över mobila nät på ett säkert sätt med hjälp av fingeravtrycksidentifiering på mobila terminaler. Fingerbiometri Fingerbiometri har en rad fördelar jämfört med alternativa biometriska tekniker. Fingeravtryckets mönster är stabilt över en längre tid jämfört med till exempel röst eller ansiktsform. Att sätta sitt finger mot en liten sensor upplevs ej heller som lika obehagligt som att till exempel låta en iriskamera scanna ögat. Fingerbiometri gör det därtill möjligt att utnyttja biometrins alla fördelar i små produkter då tekniken rent fysiskt inte kräver lika stor plats som några av de alternativa teknikerna. 11

14 Biometri Fördelar med biometri Stöldsäkerhet. Unika mänskliga drag är till skillnad från lösenord, PIN-koder och nycklar svåra att kopiera eller stjäla. Kombineras fingeravtryck med smartkort krävs att såväl kort som fingeravtryck är tillgängligt för den som vill ta sig igenom säkerhetssystemet. Det blir möjligt för de anställda att bättre efterleva företagets säkerhetspolicy. Tappas ej bort. Till skillnad från lösenord och nycklar kan unika mänskliga drag inte glömmas eller tappas bort. Mindre administration. Identifiering av mänskliga drag kräver endast en registrering och behöver inte uppdateras regelbundet eller bytas ut vilket reducerar administrativa kostnader väsentligt. Kostnaden för lösenords/pin-kodsadministration uppskattas till omkring USD per person och år. 8) Skydd av personlig integritet. Det finns biometriska lösningar som gör det möjligt att undvika lagring av mänskliga data i databaser åtkomliga för utomstående. Därmed kan användarens integritet bevaras. 8) Gartner Group, IDC, Meta Group, oktober

15 MARKNAD OCH KUNDER Det oberoende analysföretaget IDC prognostiserar att den globala biometrimarknaden kommer att växa från USD 300 miljoner år 2000 till USD 1,8 miljarder år 2004, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt på cirka 60 procent. 9) Biometri baserad på fingeravtryck har hittills utgjort mer än hälften av den totala biometrimarknaden och enligt IDC kommer denna teknik att fortsätta motsvara en andel över 50 procent av den totala biometrimarknaden till och med år Marknadens drivkrafter En ökad hotbild och enskilda händelser i vår omvärld under de senaste åren har fått företag, organisationer och myndigheter att ge säkerhetsfrågor en allt högre prioritet och fört upp frågan på ledningsoch styrelsenivå. Det har avspeglat sig i att kostnader för IT- och säkerhetslösningar utgör en allt större del av budgeten i ett flertal företag och organisationer. Enligt analysföretaget IDC kommer den nordiska IT-säkerhetsmarknaden att växa med 25 procent per år till och med 2005 då den beräknas vara värd MSEK. 10) Det är en väsentligt högre tillväxttakt än vad som förväntas för IT-sektorn som helhet. Grundläggande säkerhetshöjande åtgärder är alltifrån fysisk bevakning av tillgångar och lokaler till säkerställande av tillgång till information. I det senare fallet avses lagring av verksamhetskritisk information i servrar på flera olika platser i händelse av naturkatastrof eller omfattande krigs- eller terrorattacker. Dataintrång. Ökad kommunikation mellan företag, konsumenter och myndigheter via Internet har ökat tillgängligheten av tidigare slutna IT-system, vilket har medfört att behovet av att skydda systemen från oidentifierade användare växer. Genom att knäcka eller stjäla lösenord kan obehöriga relativt lätt få tillgång till datasystem, där verifiering av användare sker med till exempel lösenord och användarnamn. Terrorattacker. Terrorattacken mot World Trade Center i New York och Pentagon i Washington D.C. har fått effekter på intresset avseende biometriska lösningar. Då passagerarflygplan används som vapen uppstår krav på väsentligt mer noggrann identitetskontroll på flygplatser. Flygplatser och flygbolag har till följd av detta valt att investera i, eller börja testa, säkerhetslösningar baserade på biometriska produkter. Trender För närvarande används biometriska lösningar i huvudsak för autentisering vid inloggning i PC och på datornätverk samt vid inpassering i olika typer av byggnader, där det bedrivs verksamhet med höga säkerhetskrav. I det senare fallet är det ökade krav på att endast behöriga personer ska kunna passera in i till exempel bankvalv, forsknings- och försvarsanläggningar eller myndigheter. Produkterna inom området har dock ännu inte nått massmarknadsvolymer och marknadspenetrationen är fortfarande låg. Marknadspotentialen för biometri finns även i produkter som redan nått massmarknaden, som till exempel mobiltelefoner, handdatorer samt smarta IDkort. Biometrimarknaden för mobila terminaler drivs dels av att rätt användare får access till terminalen, dels av utvecklingen inom mobiltelefonin vars nästa telefon- och nätgenerationer möjliggör mer avancerade mobila tjänster. När det gäller smarta ID-kort pågår det sedan en tid tillbaka ett omfattande projekt inom amerikanska försvaret avseende så kallade Common-Access-Card (CAC). Projektet innebär att samtliga 9) IDC, ) IDC, september

16 Marknad och kunder anställda förses med smarta ID-kort med funktion för fingeravtrycksidentifiering och därigenom erhåller access till byggnader, datorer, nätverk, etc. Konkurrenter På biometrimarknaden finns i storleksordningen 100 aktörer varav cirka två tredjedelar är verksamma inom fingeravtrycksområdet. Bland dessa återfinns såväl integratörer och distributörer som programvarubolag med mjukvaror utvecklade för biometri. Precise Biometrics har endast ett fåtal direkta konkurrenter med liknande teknik inom fingeravtrycksområdet. Dessa utgörs av såväl företag enbart fokuserade på fingeravtrycksområdet som bolag med produkter baserade på andra biometriska tekniker. Identix är ett amerikanskt bolag med produkter baserade på flera biometriska tekniker. Bolaget har nyligen förvärvat biometriföretaget Visionics. Identix är ett väsentligt större bolag än Precise Biometrics även med hänsyn till att mer än hälften av Identix intäkter är service- och konsultrelaterade. Identix konkurrerar med Precise Biometrics inom IT-säkerhetsområdet. Identix är noterat på den amerikanska Nasdaqbörsen. Bioscrypt är ett kanadensiskt bolag med direkt konkurrerande teknik och produkter. Bolaget har utvecklat en liknande algoritm som Precise Biometrics för liknande tillämpningsområden. Bioscrypt är noterat på Torontobörsen och har försäljningsmässigt kommit något längre än Precise Biometrics. Digital Persona är en amerikansk aktör som konkurrerar med Precise Biometrics inom IT-säkerhetsområdet. Digital Persona är ett privatägt bolag. Secugen är ett amerikanskt privatägt bolag, som konkurrerar med Precise Biometrics inom IT-säkerhet och passersystem genom sin egenutvecklade sensor och algoritm för fingerbiometri. Fingerprint Cards är en svensk aktör som delvis konkurrerar med Precise Biometrics. Fingerprint Cards konkurrerar med en algoritm och teknik för fingeravtrycksläsning, men har även utvecklat en sensor som kan användas med Precise Biometrics teknik. Fingerprint Cards är ett mindre bolag än Precise Biometrics vad gäller såväl omsättning som antalet anställda. Fingerprint Cards är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Alternativa tekniker. Indirekt konkurrens kommer från bolag med traditionella säkerhetslösningar på den marknad där biometriföretagen försöker ta marknadsandelar. Det handlar till exempel om företag som utvecklar systemlösningar baserade på magnetkort och PIN-koder. 14

17 Marknad och kunder Kunder Under framför allt 2001 och 2002 har Precise Biometrics kundrelationer utvecklats positivt. Bolaget koncentrerar sin direkta kundbearbetning till två geografiska områden; USA och Skandinavien. I Skandinavien riktar sig försäljningen till företag, organisationer och myndigheter med höga säkerhetskrav och i USA ligger fokus på försvarsmyndigheten och andra statliga myndigheter. Bolaget har aktiva kundsamarbeten inom följande områden: Amerikanska försvaret Telekom Federala myndigheter i USA Myndigheter inom EU-området Bank och finans Hälso- och sjukvård Under senare delen av 2002 har USAmarknaden stått för huvuddelen av Bolagets försäljning. Precise Biometrics ingår sällan avtal direkt med slutkunden, utan Bolagets avtalspart är vanligtvis en system- eller tjänsteleverantör. System- eller tjänsteleverantören köper Precise Biometrics produkter och integrerar dessa med sina egna, varefter produkten säljs till slutkunden. Därigenom når Precise Biometrics produkter fler slutkunder och viktiga referenser erhålls därmed. Flertalet av nedanstående kundsamarbeten är av stor strategisk betydelse för Bolaget snarare än finansiell. Pentagon I september 2000, förvärvade amerikanska försvarsdepartementet vid Pentagon en biometrisk säkerhetslösning från Precise Biometrics, vilken även har installerats på prov. Upphandlingen skedde i konkurrens med ett stort antal företag verksamma inom biometri, smarta kort och kryptografi. Lösningen uppfyller det amerikanska försvarsdepartementets mycket höga krav på säkerhet. Produkt: Precise 100 SC. Partner: Spyrus US Department of the Treasury, USA I september 2002 blev det klart att Precise Biometrics kommer att leverera biometrisk hård- och mjukvara inom ramen för det kontrakt som MAXIMUS (NYSE:MMS) har tecknat med US Department of the Treasury. MAXIMUS, som är en av USAs ledande leverantörer av tjänster till statliga myndigheter, kommer att utforma, utveckla och implementera det nya smartkortet som ska användas av de anställda inom myndigheten. Det inledande ordervärdet för Precise Biometrics uppgår till minst 2,5 MSEK. Produkt: Precise BioKeyboard, Precise 100A, Precise 100MC. Partner: MAXIMUS Fortune 100-företag, USA I oktober 2002 mottog Bolaget genom sin samarbetspartner SAFLINK en inköpsorder från ett amerikanskt Fortune 100-företag. Ordern avser implementering av en biometrisk så kallad single sign-on-lösning hos de anställda som har tillgång till hela företagsnätverket. Lösningen innebär att de anställda på ett enklare sätt får tillgång till nätverkets företagsspecifika funktioner, i och med att det traditionella systemet med ett flertal lösenord ersätts med fingeravtryck. Ordern inkluderar Bolagets mjukvara, hårdvara samt mjukvaruunderhåll. Produkt: Precise 100MC. Partner: SAFLINK Scandinavian Airlines, Sverige I maj 2002 träffade Precise Biometrics och Scandinavian IT Group en överenskommelse med innebörden att tillsam- 15

18 Marknad och kunder mans erbjuda säkerhetslösningar till flygindustrin. Scandinavian IT Group är ett av Skandinaviens största IT-företag. Det första resultatet av samarbetet är ett kundavtal mellan Scandinavian IT Group och Scandinavian Airlines avseende en testinstallation som kan göra incheckning och ombordstigning säkrare och smidigare. Produkt: Precise BioAccess och Precise 100 SC. Partner: Scandinavian IT Group. Kriminalvårdsstyrelsen, Sverige I juni 2002 meddelade Bolaget att kriminalvårdsstyrelsen testar ett antal Precise Biometrics fingeravtrycks- och smartkortläsare, Precise 100 SC, tillsammans med mjukvara från ett av Bolagets partnerföretag. Kriminalvårdsstyrelsen arbetar med att höja IT-säkerheten inom hela myndigheten. Ett sätt att göra detta är att byta ut eller komplettera dagens inloggningsrutiner, som bygger på lösenord, med biometrisk fingeravtrycksidentifiering och smartkort. Beslut om en eventuell bredare implementering kommer att tas under första halvåret Produkt: Precise 100 SC. Partner: Utimaco GWK, Nederländerna I augusti 2001 offentliggjordes kundsamarbetet med GWK, ett bank- och turisttjänsteföretag som bland annat hanterar internationella finanstransaktioner samt bokningar av hotell och utflykter. Lösningen är fullt implementerad med 700 användare på GWKs 65 kontor. Produkt: Precise 100A. Partner: Utimaco Justitiedepartementet, Nederländerna I november 2001 fick Bolaget en order från justitiedepartementet i Nederländerna på fingeravtrycksläsare. I ordern ingår också programvarulicenser till cirka fingeravtrycksläsare. Utvärdering och tester för eventuell bredare implementering pågår. Produkt: Precise 100SC. Partner: Utimaco 16

19 TEKNIK, PRODUKTER OCH PATENT Bolagets produkter baseras på en egenutvecklad teknik, Precise BioMatch, för fingeravtrycksidentifiering, så kallad bildmatchning. Tekniken bygger på att de mest informationstäta delarna av ett fingeravtryck lagras digitalt på ett smartkort, i en PC eller på en server. När samma finger placeras på fingeravtrycksläsarens sensor matchas fingeravtrycket med det lagrade avtrycket och en identifiering kan äga rum. Kärnan i tekniken är en algoritm. Tekniken innebär att små sensorer kan användas för identifieringen, vilket i sin tur är en förutsättning för att åstadkomma enkla lösningar till låg kostnad för inbyggnad i elektroniska massmarknadsprodukter. Tekniken fungerar oberoende av sensorfabrikat. Teknikplattformen har vidareutvecklats och optimerats för lösningar där fingeravtrycksidentifiering kombineras med smartkort. Bolagets teknik, Precise Match-on-Card, ökar säkerheten ytterligare genom att möjliggöra att fingeravtryck kan lagras på ett smartkort och att den lagrade informationen jämförs med kortinnehavarens fingeravtryck utan att det lagrade fingeravtrycket lämnar kortet matchningen sker på kortet. Målet är att Precise Match-on-Card ska bli en världsstandard genom att ledande tillverkare av smartkort integrerar tekniken på korten och på så sätt inkluderar fingeravtrycksidentifiering i sitt totala produkterbjudande. Produkterna Precise BioCore är en kiselkrets som används i inbyggda lösningar i elektroniska produkter. Den används även i fingeravtrycksläsaren för passersystemet Precise BioAccess. Precise BioMatch C och Precise Bio- Match J är en mjukvara för smartkorttillverkare som integrerar biometriska lösningar på smartkort, den senare för Javabaserade smartkort. Precise BioAccess är en fingeravtrycksläsare för passersystem. Produkten bygger på Precise BioCore och finns i två versioner, en optimerad för matchning på smartkort, Precise Match-on-Card, och en avsedd för kontaktlöst smartkort (Mifare) då matchningen sker i läsaren, på en PC eller server. Precise 100 MC, SC, A, och PC-Card, samt SC BioKeyboard och A BioKeyboard är de olika varianterna av fingeravtrycksläsare för inloggning på PC och datanätverk, med eller utan smartkortläsare samt separata eller inbyggda i tangentbord. Patent Bolaget har idag sex patent, varav fem är registrerade i Sverige och ett är registrerat i USA: 1. Teknik för effektiv matchning av binära fingeravtrycksbilder (godkänt i juni 2000). 2. Metod för användande av en liten fingeravtryckssensor (godkänt i december 2001). 17

20 Teknik, produkter och patent 3. Teknik för matchning av delområden i ett fingeravtryck - Bolagets kärnteknik Precise BioMatch (godkänt i USA i juni 2001). 4. Metod för att generera referensdata från ett biometriskt avtryck (godkänt i april 2002). 5. Metod för fingeravtrycksmatchning baserat på data från en linjesensor (godkänt i mars 2002). 6. Teknik för matchning av fingeravtryck på smartkort (godkänt i oktober 2002). Bolagets patent och patentansökningar omfattar totalt 16 uppfinningar rörande teknik för verifiering av människors identitet genom matchning av fingeravtryck, inom olika användningsområden. Teknik för effektiv matchning av binära fingeravtrycksbilder Den teknik som beskrivs i detta patent utnyttjas för effektiv matchning av fingeravtrycksbilder i en PC. Bilder på fingeravtryck kan matchas mot ett antal olika positioner samtidigt och på så sätt snabba upp matchningsprocessen. Metod för användande av en liten fingeravtryckssensor Bolagets patent avseende en metod för användande av en liten fingeravtryckssensor möjliggör att sensorer, genom sin storlek, kostnadseffektivt kan byggas in i exempelvis mobiltelefoner eller handdatorer. Teknik för matchning av delområden i ett fingeravtryck - Bolagets kärnteknik Precise BioMatch Den patenterade tekniken för matchning av delområden i ett fingeravtryck, är en av Bolagets kärntekniker, Precise Bio- Match. För att verifiera en persons identitet läses fingeravtrycken av för att sedan jämföras med mönster, kurvaturer och djup hos det lagrade fingeravtrycket. Tekniken utgör kärnan i samtliga av Bolagets lösningar, såväl de baserade på fingeravtryck som de som kombinerar fingeravtryck och smartkort. Metod för att generera referensdata från ett biometriskt avtryck Detta patent beskriver en metod att utifrån fingeravtrycket generera identisk data var gång samma finger presenteras (trots att våra fingeravtryck ändras något över tiden). 18

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Villkor och anvisningar 6

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till MSEK 5,8 (5,1) Resultatet för delårsperioden uppgick till MSEK 13,7 ( 17,3)

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till MSEK 5,8 (5,1) Resultatet för delårsperioden uppgick till MSEK 13,7 ( 17,3) Lund den 23 april, 2003 Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Delårsrapport för perioden januari-mars 2003 Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till MSEK 5,8 (5,1) Resultatet

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 KALLELSE till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043, fredagen den 10

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Besök Dignitanas investerarträffar Lund 20 januari 2015 Klockan 18:00-19.30 Dignitana AB Traktorgränden 3, 226 60 Lund Stockholm 22 januari 2015 Klockan

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

effektiv och miljövänlig framställning av etanol

effektiv och miljövänlig framställning av etanol Inbjudan till teckning av A- och B-aktier effektiv och miljövänlig framställning av etanol Taurus har utvecklat och patenterat en avancerad jäsningsteknologi som kan omvandla pentoser, dvs. femkolssocker,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Wireless Independent Provider WIP AB (publ)

Wireless Independent Provider WIP AB (publ) Wireless Independent Provider AB (publ) Wireless Independent Provider AB (publ), i fortsättningen. erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag inom bank

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ) Årsstämman i Tigran Technologies AB (publ) ( Tigran eller Bolaget ) beslutade den 22 juni 2015, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Porösa titangranuler

Porösa titangranuler Porösa titangranuler klätterställning för kroppens benceller Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417 Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för

Läs mer

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ)

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer