Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics"

Transkript

1 Precise Biometrics AB (publ), org nr Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1 (5,2). Årets nettoresultat uppgick till MSEK 67,5 ( 43,4). Omsättning under fjärde kvartalet var MSEK 5,6 (1,2). Nettoresultatet för fjärde kvartalet var MSEK 18,5 (-14,5). Vid årets slut hade bolaget MSEK 38,7 i likvida medel. Dessutom har efter periodens slut genomförts en riktad nyemission till svenska institutionella investerare om MSEK 30,5 före emissionskostnader. I det gynnsamma marknadsläget har bolaget valt att öka försäljningsaktiviteterna vilket medfört ökade kostnader. Bland Precise Biometrics nya kunder kan nämnas Nexwatch, ett dotterbolag till Honeywell, USA:s försvar, statliga myndigheter i USA, holländska justitiedepartementet och Banque de Luxembourg. Partnerskap har ingåtts med bland annat NexWatch, ActivCard, och Utimaco Safeware. Siemens Trusted Networks valde under året Precise Match-on-Card för autentisering av fingeravtryck på smartkort. Flera produkter har lanserats, bland annat passersystemet Precise BioAccess TM, tangentbordet Precise 100 BioKeyboard och den nya fingeravtrycksläsaren för ITsäkerhet, Precise 100 MC. Dessutom introducerades Precise BioMatch TM, programvaran för biometrisk matchning på smartkort. För ytterligare information kontakta: Christer Bergman, VD Telefon: E-post: Precise Biometrics är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på 1

2 VD Christer Bergman kommenterar året som gått: Det gångna året visar att Precise Biometrics är på rätt väg. Med en rad starka order under det andra halvåret befäster vi vår position som ett av de ledande företagen inom biometriska säkerhetslösningar. Att omsättningen under fjärde kvartalet steg till MSEK 5,6 jämfört med MSEK 3,5 under tredje kvartalet är bra. Den nyemission som genomfördes efter periodens slut ger oss möjlighet att finansiera det marknadsgenombrott vi står inför. Det ökade säkerhetsbehovet i världen har inneburit ett starkt växande intresse för de biometriska lösningar som Precise Biometrics erbjuder. Särskilt gäller detta intresse Precise Match-on-Card, vår världsunika teknik för matchning av fingeravtryck på smartkort. Våra lösningar är bekväma, kostnadseffektiva och skalbara, samtidigt som användaren bevarar sin personliga integritet. Ökade satsningar för att vinna nya kunder i en positiv marknad skapar självklart kostnader. Vi har fortsatt nya kunder och kostnadskontroll som fokus. Att satsa i en uppenbart gynnsam marknad är logiskt. Detta har redan gett positivt resultat i form av stora kunder och stigande omsättning. Jag är övertygad om att vi med stöd i den nyemission vi genomfört i starten av 2002 har goda förutsättningar att ytterligare öka våra framgångar på marknaden. Marknaden Efterfrågan på säkerhetslösningar där biometri ingår växer. Detta bekräftas inte bara genom den positiva orderingång som Precise Biometrics märker, utan även i en rad oberoende analyser. För att öka säkerheten och antalet funktioner är dagens vanliga ID-kort, kreditkort och kort för passersystem på väg att bytas ut mot chipbaserade smartkort. En gemensam standard för biometriska lösningar på smartkort blir därmed en central fråga eftersom detta är ett sätt att öka säkerheten och antalet funktioner. Precise Biometrics teknik, Match-on-Card, kan bli denna gemensamma standard. Ett ökat intresse för en biometrisk lösning som samtidigt kan användas för både passersystem och IT-säkerhet är en tydlig trend på marknaden. Precise Biometrics kan redan i dag erbjuda marknaden sådana lösningar. De tragiska händelserna den 11 september 2001 har medfört ett ökat fokus på säkerhetsfrågor och har därmed inneburit ett växande intresse för biometriska säkerhetslösningar. Speciellt fyra faktorer är avgörande för att kunna tillfredsställa marknadens krav på biometriska lösningar. Säkerhetssystemen måste bevara den personliga integriteten, lösningarna skall vara bekväma, kostnadseffektiva och skalbara. 2

3 Verksamheten Under året har partneravtal ingåtts med bland annat ActivCard och Utimaco Safeware. Under fjärde kvartalet har partneravtal slutits med bland annat NexWatch, ett dotterbolag till Honeywell. För att bättre kunna möta marknadens krav har Precise Biometrics under året förändrat organisationen. Detta för att öka fokuseringen på kunderna och för att möta den starka trend som finns i marknaden där lösningar för datorsäkerhet och passerkontroll allt mer smälter samman. Den nya organisationen utgörs av de tre produktområdena IT-säkerhet, Passersystem och Inbyggda Lösningar och av affärsenheterna Statliga myndigheter i USA, Nordiska nyckelkunder, IT-partners, Säkerhetsbranschen och Mobil säkerhet och smartkort. Produktområde IT-säkerhet: Under fjärde kvartalet: - Erhölls en order från holländska justitiedepartementet på fingeravtrycksläsare. I ordern ingår också programvarulicenser till cirka fingeravtrycksläsare, vilket på sikt kan ge order på lika många läsare. - Introducerades en ny fingeravtrycksläsare för PC, Precise 100 MC. Produkten är en optimering av funktionerna för Match-On-Card. Under året: - Har kompletta lösningar varit i fokus inom IT-säkerhetsområdet för att tillsammans med partners leverera den lösning kunden efterfrågar. Partnerskapen med Utimaco och ActivCard är två framgångsrika exempel på detta. Tillsammans med dessa partners har vi under 2001 åstadkommit kundlösningar för till exempel amerikanska försvaret och europeiska banker. - Levererades 350 fingeravtrycksläsare till det holländska bank-och turisttjänsteföretaget GWK. - Banque de Luxembourg har köpt 600 fingeravtrycksläsare till den interna datormiljön. - Presenterades ett nytt tangentbord, Precise 100 BioKeyboard. Fördelen med denna produkt är att fingeravtrycksläsaren finns integrerad i tangentbordet. Produktområde Passersystem: Under fjärde kvartalet: - Slöt Precise Biometrics och NexWatch, ett dotterbolag till Honeywell, som är en ledande aktör inom säkerhetsbranschen, ett partneravtal. En inledande order värd cirka tre miljoner svenska kronor erhölls på fingeravtrycksläsaren för passersystem, Precise BioAccess. Avtalet innebär att Precise Biometrics och NexWatch ingår ett samarbete som ger NexWatch rättighet att sälja och distribuera Precise Biometrics produkter tillsammans med produkter och system som säljs av olika Honeywell-bolag världen över. - Lanserade Precise Biometrics en fingeravtrycksläsare för passersystem till försvaret i USA. Precise BioAccess SC är världens första och för närvarande enda fingeravtrycksläsare för passersystem som stödjer det amerikanska försvarets säkerhetsstandard för smartkort, Common Access Card. Med den nya produkten kan Precise Biometrics erbjuda amerikanska försvaret en komplett lösning för säker identifiering genom fingeravtryck. För att visa Precise BioAccess SC starka koppling till Match-On-Card kommer den i fortsättningen att heta Precise BioAccess MC. 3

4 Produktområde Inbyggda lösningar: Under fjärde kvartalet: - Levererades två utvecklingssystem för Match-on-Card, Precise BioMatch C, till smartkorttillverkaren Siemens. Integrationen av Precise BioMatch C i smartkort innebär att Precise Biometrics ytterligare stärker sitt fäste i säkerhetslösningar och elektroniska ID-kort där smartkortet används för biometrisk lagring och matchning. Precise Biometrics teknik används för att ersätta PIN-koden till de smarta korten. Under året: - Har ett partnerskap med Siemens Trusted Network inletts. Affärsområdet tog under året fram världens första Java-baserade lösning för biometrisk identifiering på ett smartkort. Detta skedde i samarbete med ActivCard. Verksamheten i USA: Under fjärde kvartalet: - Erhölls kontrakt till statliga myndigheter i USA och det amerikanska försvaret på sammanlagt MSEK 1,4, vilket var ett genombrott. Detta handlade om en uppföljningsorder till en statlig myndighet på MSEK 0,7 och om en ny order i Common Access Card-projektet där 4,3 miljoner användare i USA:s försvar skall få nya ID-kort. Via denna order är Precise Biometrics väl positionerat för att ta marknadsandelar av biometridelen inom Common Access Card-projektet. Under året: - Har flera avslut gjorts i affärer med våra strategiska partners på denna betydande marknad. Säkerhetsfrågor är i fokus i USA på många sätt efter 11 september. Ett ökat intresse för säkerheten vad gäller flygtrafik har skett och här är Precise Biometrics en av de viktiga aktörerna. En växande uppmärksamhet märks från denna del av marknaden för våra produkter. - Speciellt den statliga sidan intresserar sig för Precise Biometrics. Detta har redan gett resultat i form av förfrågningar från ett stort antal kunder och en rad mindre kontrakt har slutits för såväl betydande statliga organisationer, som nyckelprojekt med stor potentiell tillväxtkraft. Ökad bearbetning av detta kundsegment kommer att ske i framtiden genom den nya organisationen där affärsenheten statliga myndigheter i USA är en viktig del. - Har den amerikanska marknaden stått för nästan 30 procent av försäljningen inom Precise Biometrics. - Har organisationen i USA förstärkts betydligt. Patent Företaget har under fjärde kvartalet fått ytterligare ett patent beviljat i Sverige. Uppfinningen gäller användandet av en liten fingeravtryckssensor. Denna teknik väntas ha betydelse för autentisering av fingeravtryck i mobila enheter. Uppfinningen rörande pussling av fingeravtrycksbilder för effektiv matchning av fingeravtrycksbilder i en PC, kommer inte att skyddas i USA då företaget beslutat att inte 4

5 fullfölja patentansökan där. Anledningen är att detta patent inte längre bedöms vara viktigt och ingen annan kan heller ansöka om sådant patent här. Precise Biometrics har tre beviljade patent varav två beviljats under Under 2001 lämnades 4 nya patentansökningar avseende två nya uppfinningar. Precise Biometrics har nu 27 pågående patentansökningar avseende 13 olika uppfinningar. Precise Biometrics har tecknat en patentförsäkring för 2002 vilken innebär att bolagets ekonomiska risk väsentligt sänks i det fall bolaget hamnar i en patenttvist. Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång I januari 2002 genomfördes en riktad nyemission till svenska institutionella investerare om MSEK 30,5. I februari slöts ett distributionsavtal med Securitas AS i Norge, dotterbolag till världens ledande säkerhetsföretag Securitas. En första mindre order på Precise Biometrics fingeravtrycksläsare för passersystem, Precise BioAccess, lades i samband med att avtalet slöts. Framtidsutsikter Marknaden för bolagets produkter kommer att fortsatt utvecklas positivt. Precise Biometrics försäljning förväntas fortsatt öka starkt. Resultat och ställning Nettoresultatet uppgick till MSEK 67,5 ( 43,4). Bolagets totala kostnader för fjärde kvartalet ligger på MSEK 21,9. Omsättningen har ökat till MSEK 14,1 (5,2) varav fjärde kvartalet svarade för MSEK 5,6 (1,2). Koncernens egna kapital uppgår till MSEK 91,3. Årets förändring i eget kapital avser periodens resultat samt inbetalning av premier vid utgivande av optionsprogram. Finansiering och likviditet Företagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till MSEK 38,7. Styrelsen beslutade efter periodens slut att genomföra en riktad nyemission till svenska institutionella investerare om MSEK 30,5 före emissionskostnader. Denna emission har genomförts och offentliggjordes den 29 januari Investeringar Under perioden har koncernen förvärvat immateriella rättigheter från Veridicom Inc. för MSEK 8,7. MSEK 3,0 (1,6) har investerats i materiella anläggningstillgångar, huvudsakligen i maskiner och datorer. Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete har aktiverats med MSEK 14,9 (15,9). Vidare har datautgifter aktiverats med ett belopp uppgående till MSEK 0,7 (0). Avskrivning av aktiverade utgifter för forskning och utveckling följer plan och uppgick under perioden till MSEK 7,5 (5,6). Även avskrivning på patent och aktiverade datautgifter följer plan och uppgick under perioden till MSEK 0,3 (0) respektive MSEK 0,1 (0). 5

6 Aktien och investerarrelationer Företagets aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 3 oktober Antalet aktieägare vid periodens slut var Den 31/12 fanns utestående aktier. Antalet utestående teckningsoptioner var vid samma tidpunkt , vilket motsvarar en maximal potentiell utspädning om 7,6 %. Under året har aktien noterats mellan SEK 22,60 och SEK 206. Efter den nyemission som genomfördes i januari 2002 finns det utestående aktier. Personal Den 31 december 2002 hade koncernen 66 anställda, varav 53 män. Företaget är fortsatt framgångsrikt i rekryteringen av kvalificerad personal inom samtliga områden. Bolaget erbjuder anställda att deltaga i optionsprogram som ett led i att säkra nyckelkompetens. Moderbolaget Redogörelsen för koncernens verksamhet och resultatutveckling samt för investeringar och förändringar i likviditet och finansiering överensstämmer huvudsakligen med moderbolaget. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20, Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper följer Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Dessa redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med senast avlämnade årsredovisning. Bolaget tolkar RR9 Inkomstskatter så att frågan om aktivering av uppskjuten skattefordran för underskottsavdrag inte prövas förrän bolaget redovisat ett år med vinst. Per uppgår ackumulerade förlustavdrag till MSEK 69,3 exklusive årets förlust om MSEK 67,5. 6

7 Koncernresultaträkning (Belopp KSEK) * Okt-Dec Okt-Dec Helår Helår Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader FoU kostnader Jämförelsestörande poster** Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande resultatposter Kostnader för nyemission Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Periodens resultat * Koncernen uppstod i april år ** Jämförelsestörande poster avser kostnader i samband med förändringar i bolagets ledning. 7

8 Koncernbalansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Pågående nyemission Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserat resultat Periodens resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Avsättningar Avsättning garantier 381-8

9 Summa avsättningar Långfristiga skulder Lån från kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Lån från kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Företagsinteckningar Pantsatta likvida medel Ansvarsförbindelser Inga Inga Förändringar i koncernens eget kapital Ingående eget kapital enl balansräkning per 31 december Nyemission Pågående nyemisson Premier vid utgivande av optionsprogram Optionsinlösen samt förlust vid försäljning av optioner Periodens resultat Belopp vid periodens utgång

10 Kassaflödesanalys för koncernen Helår Helår Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Aktivering av utvecklingsarbete Aktivering av datautgifter Förvärv av patent Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Pågående nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Nyckeltal 31 Dec 31 Dec Rörelsekapital (KSEK) Kassalikviditet 297% 1017% Soliditet 85% 90% Resultat efter finansnetto per aktie, före utspädning (SEK) Neg Neg Resultat efter finansnetto per aktie, efter utspädning (SEK) Neg Neg Eget kapital per aktie, före utspädning (SEK) 25,9 45,2 Eget kapital per aktie, efter utspädning (SEK) 25,1 44,0 Antal aktier före utspädning Antal aktier efter utspädning Definitioner Nyckeltal Rörelsekapital: Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder Soliditet: Eget kapital per balansdagen i procent av totalt kapital per balansdagen Resultat efter finansnetto per aktie: Resultat efter finansnetto uppdelat på antal aktier per balansdagen Eget kapital per aktie: Eget kapital per balansdagen uppdelat på antal aktier per balansdagen Kommande rapporttillfällen och bolagsstämma Bolagsstämma hålls i Stockholm den 16 april 2002 kl Rapport för första kvartalet 2002 lämnas 16 april Christer Bergman Verkställande direktör, Precise Biometrics AB 11

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012.

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. Seamless Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. 1 Det fjärde kvartalet har kännetecknats av en rekordartad utrullning av SEQR i Sverige och en lyckad företrädesemission som kraftigt övertecknades. Pengarna

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493 ÅRSREDOVISNING för WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer