Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA?"

Transkript

1 Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA? Abstrakt Vad är smarta nät? Hur har smarta nät implementerats i USA? Den här rapporten svarar på dessa frågor genom att använda Austin, delstatshuvudstad i Texas, som ett praktiskt exempel. Rapporten behandlar smarta mätare och förnybara energikällor så väl som Green Building, Green Choice och testprojektet Pecan Street. Johanna Lakso och Li Wiberg Studenter vid Teknisk Fysik sedan 2007

2 Innehåll 1. Vad är ett Smart Grid s Smart Grids i USA s Smart Grid City Austin, Texas s Austin Climate Protection Plan s Green Building s Smarta elmätare s Nya energikällor s Pecan Street Projektet s Enfamiljshuset på 2300 Tom Miller Street, Mueller s Mexikanska restaurangen på 801 Congress Avenue, Mueller s Framtiden för Smart Grids i USA s Frågor s Litteraturförtäckning s Bildreferenser s. 15 2

3 Vad är ett Smart Grid Smart Grid refererar till smarta elnät vilket är en uppdatering av dagens befintliga infrastruktur. Det man vill uppnå är att genom tvåvägskommunikation mellan producenter och konsumenter effektivisera energianvändningen och göra den mer pålitlig. Detta ger en möjlighet att integrera mer fjärrstyrning och automation vilket leder till en större säkerhet i leveranser och reglering. Figur 1: Illustration av ett Smart Grid system hela vägen från produktion till konsumtion Karaktäristisk för ett smart nät är att det: Möjliggör ett aktivt deltagande för konsumenter genom att de får uppdaterad information om deras egen energianvändning, elpriser och statistik. Möjliggör för nya elproducenter att distribuera sin el på det befintliga elnätet. Detta ger stor flexibilitet då både nuvarande energikällor och framtida energikällor kan ansluta till nätet. Möjliggör för marknaden att skapa nya energibesparande produkter och tjänster. Möjliggör för privatpersoner att bättre reglera sin elanvändning till marknadspriset och därmed förebygga höga utgifter under bristsituationer. Detta öppnar för högre kvalité på elleveranserna då användningen jämnas ut över dyngnet. Möjliggör för optimering av elproduktion och elanvändning genom laststyrning. Möjliggör ett säkrare system genom kontinuerliga automatiska kontroller och analyser av olika komponenterna i elnätet. Möjliggör ett mer tillförlitligt elsystem som ger snabbare hantering vid elavbrott och hög säkerhet mot dataintrång. (Smart Grid Information Clearinghouse, 2011) 3

4 Smart Grids i USA I USA infördes Smart Grid som en nationell policy år 2007 i och med lagen Title XIII of the Energy Independence and Security Act. Energimyndigheten i USA har tagit en ledande roll i arbetet och jobbar nu med en nationell omställning av eldistributionssystemet. Arbetet, som omfattar både utformning av ny policyer och standarder samt forskning och utveckling, organiseras av the Federal Smart Grid Task Force. (US Department of Energy b, 2011) Olika delstater och städer har kommit olika långt i utvecklingen av smarta elnät. På topp-tio-listan över städer i USA som har börjat implementera smarta nät finns Austin, Boulder, Fort Collins, Maui, Sacramento, San Diego, Tempe, Toronto, Washington och Worcester (US News & World Report, 2011). Smart Grid City Austin, Texas Austin, delstatshuvudstaden i Texas, är en av de mest framstående städerna i USA vad gäller energieffektivitet och miljöanpassning startade Austin USA:s första GreenBuildingprogram, och idag är det landets mest framgångsrika och använda program för miljömässigt hållbara byggnader. Austin är även den stad i USA som tidigast började lägga grunden för ett Smart Grid-system och de ligger ständigt i framkant i forskningen. Detta har bland annat lett till att flera stora IT-företag som till exempel Google och Yahoo valt att placera sina serverparker just här. (SmartGridNews.com, 2008) Det företag som leder Smart Grid-utvecklingen i staden är Austin Energy, som är USA:s nionde största offentligt ägda elbolag. Austin Energy producerar el från kärnkraft, kol, naturgas och förnybara energikällor upp till 3000 megawatt som når ut till ungefär en miljon slutanvändare. Staden uppmuntrar sina invånare till en miljövänlig livsstil på många sätt, bland annat genom att erbjuda rabatter för dem som köper elfordon. Man arbetar för att var tionde bil i Figur 2: Vacker elanvändning i Austin, delstatshuvudstad i Texas centrala Texas ska vara eldriven innan år (SmartGridNews.com, 2008) (City of Austin b, 2011) (Austin Energy b, 2011) Vi har i det här arbetet valt att titta närmare på hur Austin arbetar med att införa smarta nät, smarta elmätare, förnybar energi och gröna byggnader då Austin ses som en förebild för USA:s satsning på smarta nät. Rapporten behandlar Austin Climate Protection Plan, Green Choice och Pecan Street projektet. 4

5 Austin Climate Protection Plan I februari 2007 beslutade Austins kommunfullmäktige att de skulle börja arbeta aktivt för att fortsätta vara USA:s ledande stad i kampen mot klimatförändringarna. En strategi formulerades i form av Austin Climate Protection Plan, som består av fem huvudpunkter enligt följande. Kommunen Alla kommunala byggnader, fordon och verksamheter ska vara koldioxidneutrala år Dessutom ska alla kommunens avdelningar ta fram varsin klimatskyddsplan. Eldistribution Austin Energys ekologiska avtryck ska förminskas genom att utöka kommunens program för miljövård, energieffektivitet och förnybara energikällor. Detta ska göras bland annat genom att samla in koldioxidutsläpp från nuvarande elkraftverk samt att göra framtida elkraftverk koldioxidneutrala. Bostäder och byggnader Nya byggnader ska byggas enligt uppdaterade energistandard som Austin Energy Green Building Program med målet att vara de mest energieffektiva byggnaderna i USA. Existerande byggnader ska uppgradera sin energieffektivitet till största möjliga mån. Austins invånare Austins invånare, organisationer och företag ska engageras i kampen mot miljöförändringar och växthusgasutsläpp. Go Neutral Austin ska utveckla och tillhandahålla verktyg och resurser för stadens invånare, organisationer, företag och besökare så att de enkelt kan mäta och minska sina ekologiska avtryck. (City of Austin a, 2011) (City of Austin, 2007) Austin Climate Protection Plan har en separat hem- och byggnadsdel som beskriver målen för dessa. År 2015 ska det vara möjligt att göra alla nya enfamiljshus energineutrala. Samtidigt ska energieffektiviteten i alla andra nya byggnader ha ökat med 75 procent. Ett annat mål är att det vid försäljning av hem och byggnader ska vara enkelt för de nya ägarna att läsa om byggnadens tidigare energikonsumtion. Man ska även ta fram certifikat som talar om när en byggnad är koldioxidneutral. (Mueller Austin Homes, 2011) 5

6 Green Building Att arbeta efter ett Green Building-program innebär att man försöker hitta sätt att konstruera, underhålla och använda byggnader så att dessa har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Byggnaderna ska vara resurseffektiva genom hela sin livscykel. Genom att effektivt använda resurser som energi och vatten samt minska avfall och nedsmutsning gör Green Building att mänsklig påverkan på natur, hälsa och miljö blir så liten som möjligt. (US Environmental Protection Agency a, 2010) I USA står byggnader för 39 procent av den totala energiförbrukningen, 12 procent av vattenförbrukningen, 68 procent av elförbrukningen och 38 procent av koldioxidutsläppen. Det är tydligt att byggnader har en väldigt stor påverkan på miljön. Genom att använda Green Building-strategier kan både de ekonomiska, de miljömässiga och de sociala delarna av en byggnads livscykel optimeras. (US Environmental Protection Agency b, 2010) (US Environmental Protection Agency c, 2010) Figur 3: Illustration av hur man implementerar Green Building De miljömässiga fördelarna är bland annat en förbättring och skydd av den biologiska mångfalden och ekosystemen, förbättrad kvalitet på luft och vatten, minskning av avfall samt att naturresurser bevaras och återställs. Ekonomiskt innebär Green Building minskade underhållskostnader, möjligheter att skapa nya marknader för gröna produkter och tjänster samt ökad produktivitet för dem som bor och arbetar i byggnaderna. (US Environmental Protection Agency c, 2010) 6

7 Smarta elmätare För att implementera ett smart nät krävs att alla manuella elmätare byts ut mot nya digitala smarta mätare. Mätarna gör det möjligt att skicka information båda vägarna och ger därmed information både till kunderna och till energileverantörerna. De tidigare manuella mätarna, som vanligtvis lästes av en gång i kvartalet, står i stor kontrast med de nya högteknologimätarna som ger uppdateringar om energianvändningen varje timme, minut eller i vissa fall även i realtid. (SmartGrid.gov b, 2011) Figur 4: I ett smart nät är mätaren i centrum och kommunicerar med alla apparaterna i hushållet I Austin är de smarta mätarna en del av första fasen, eller Smart Grid 1.0. Mätarna började installeras redan år 2003 och idag har mer än enheter, inkluderat både elmätare och termostater, installerats. Mätarna skickar data om kundernas elkonsumtion var femtonde minut och Austin Energy har hittills samlat på sig mer än 100 terrabyte av data. (Carvallo, 2009) Figur 5: Schematisk bild över Austin Energys smart grid planer, både Smart Grid 1.0 och

8 Detta informationsflöde kan tillsammans med ett Energy Management System (EMS) identifiera kunders energilaster, hjälpa dem att minska sin energianvändning och styra sin användning till tider då priserna är låga. Det är detta som är fas två i utvecklingen av det smarta nätet i Austin. Hur kan kundens apparater integreras i nätet för att optimera systemet? Tanken är alltså att systemet ska kunna reglera hushållsapparater så att du som kund bland annat ska kunna fjärrstyra av- och påslagning av din hushållsutrustning. Detta ger också energileverantörerna bättre möjligheter att reglera lasterna under dygnets toppar. (SmartGrid.gov b, 2011) Nya energikällor Målet som president Obama satte upp med 25 % förnybar elenergi till år 2025 är långt ifrån uppnått. Förnybara energikällor, undantaget vattenkraft, står bara för ca 5 % av USA:s elektricitet och en av anledningarna till att andelen inte är större är på grund av elinfrastrukturen. Detta beror både på att många förnybara källor som sol, vind och geotermi finns på avlägsna platser dit infrastrukturens stomstruktur inte sträcker sig och på att det befintliga nätet har svårt att hantera varierande elproduktion från bland annat sol- och vindkraft. (SmartGrid.gov a, 2011) Figur 6: Förnybara energikällor ökar komplexiteten i energisystemet då de är väderberoende Även i Austin är de förnybara alternativen i underläge. Mer än 90 % av den installerade effekten kommer från naturgas, kol och kärnkraft. Austin Energy jobbar dock aktivt med att få kunderna mer intresserade i förnybara alternativ. Bland annat erbjuder de rabatter och lån till familjer och företag som vill installera solceller. I april i år hade Austin Energy tillsammans med sina kunder fler än 1200 solanläggningar med en installerad effekt på totalt 4.7 GW. Austin Energys satsning på solenergi har också möjliggjort för nya arbetstillfällen och etablerat cirka 30 nya solinstallationsföretag i staden. (Austin Energy d, 2011) 8

9 Austin Energy erbjuder även sina kunder att följa programmet Green Choice. Programmet innebär att kunderna frivilligt stödjer förnybar energi genom Austin Energy. Som kund till Green Choice vet du att det alltid produceras lika mycket förnybar energi som du förbrukar. Med andra ord får du 100 % förnybar energi levererat via det här programmet. Green Choice startade 1999 och levererar idag totalt 745 miljoner kwh per år. (Austin Energy a, 2011) Green Choice programmet har blivit utnämnt till vinnare av Green Pricing inte mindre än nio år i rad. Green Pricing är en utmärkelse som delas ut av US Department of Energy till de elbolag som uppfyller något av följande krav: är det elbolag som sålt flest kwh förnybar energi är det elbolag som har flest deltagande kunder i sitt program är det elbolag som har högst procentuellt deltagande i sitt program är det elbolag som har högst andel såld grön energi av den totala försäljningen är det elbolag som har den billigaste gröna energi premien Austin Energy var i mars 2011 det elbolag som sålt flest förnybara kwh under det senaste året. (US Department of Energy a, 2011) Förutom solenergin har Austin Energy andra förnybara kraftslag. Bland annat har de några stora vindfarmer i västra Texas med en total installerad effekt på 439 MW. Texas är en av delstaterna i USA som producerar mest vindenergi. De har även metangasanläggningar där de använder metangas från deponier. Metangasanläggningarna motsvarar en installerad effekt på 13 MW. (Austin Energy c, 2011). Figur 7: Wind fram i Texas 9

10 Pecan Street Projektet Ett stort steg mot Austins framtid med Smart Grids var att starta upp Pecan Street Project lades Robert Mueller-flygplatsen i nordöstra delarna av centrala Austin ned och det beslutades att använda platsen för att utveckla och bygga en ny hållbar stadsdel kallad Mueller. Detta projekt, som är menat att demonstrera nyttan av Smart Grids, leds av Pecan Street Inc. Pecan Street Inc. består av ledande forskare från Texas Universitet, National Renewable Energy Laboratory och Environmental Defense Fund. Med ett bidrag från Energidepartementet på 10,4 miljoner USD samt mer än 14 miljoner USD i bidrag från projektpartners började man bygga år Idag är Mueller en miniatyrstad med miljövänliga och energieffektiva kontor, sjukhus och hem, med invånare som aktivt deltar i energiprojektets utveckling. Projektet beräknas vara färdigt tidigast år Figur 8: En idyllisk översikt av Mueller i Pecan Street projektet I mars 2011 installerades den första fasen av Smart Grid-systemet i 100 bostäder i Mueller. Detta inkluderar ett system där man kan se energianvändningen per minut för hela huset samt för sex stora system och apparater i hemmet. Dessa första 100 hem ska användas av forskarna inom Pecan Street Project för att få detaljerad kunskap om hur och när invånarna använder elektricitet och eldrivna maskiner under dygnet. All data om energianvändningen samlas in i hemmets elcentral, där det sänds till projektets datacenter via Internet. Förutom de 100 hem i Muellersamhället som deltar i den första fasen inkluderar studien även 100 hem utanför Mueller, men i staden Austin, som frivilligt ställt upp. Detta gör att forskarna kan jämföra de energieffektiva hem som projektet utvecklar med ett vanligt amerikanskt hem. (MuellerAustin.com, 2011) 10

11 Enfamiljshuset på 2300 Tom Miller Street, Mueller Ett av husen i Mueller är ett enfamiljshus på 326 kvadratmeter med fyra sovrum. Huset är femstjärnigt rankat i Austin Energy Green Building Program och byggdes med hänsyn till flera liknande miljövänliga byggnadsstrategier för att säkra en långsiktig hållbar prestanda och lång livslängd. Figur 9: Enfamiljshuset på 2300 Tom Miller Street Huset har en öppen planlösning som utnyttjar det passiva luftflödet orsakat av skorstenseffekten och tvärdrag för att kyla bostaden utan energianvändning. Det mekaniska systemet består bland annat av två SEER 14-ventilationsenheter, ett vattenvärmesystem utan vattentank och 1,7 kilowatts solcellspaneler på taket. (MuellerAustin.com, 2009) Huset är isolerat med sprayskumisolering istället för till exempel fiberglasisolering. Sprayskum anses vara ogiftigt och studier gjorda av Energidepartementet i USA visar att energiförlusterna minskar med 50% om man använder sprayskum istället för traditionella isoleringsmaterial. Denna metod gör även att byggnaden är skyddad mot fukt och de skador som kan uppstå på grund av mögel och mjöldagg. Ytterligare en fördel med sprayskum är att väggar, tak och golv blir väldigt välisolerade mot ljud utifrån. Vidare är fönsterna fyllda med E2-argon. (Advanced Foam Insulation, 2010) 11

12 Mexikanska restaurangen på 801 Congress Avenue, Mueller The Chipotle Mexican Grill är en restaurang i energistaden Mueller, som är fyrstjärnigt rankat i Austin Energy Green Building Program. Restaurangen lägger sin fokus på att analysera livscykeln för sina produkter och tjänster och därigenom minska kostnaderna, ekonomiskt och miljömässigt, för dessa. Restaurangen använder sig endast av lågenergilampor som överstiger energikraven med 30 procent. Det högeffektiva vattenvärmesystemet överstiger kraven med 20 procent, och HVACventilationssystemet överstiger dessa med 15 procent. Tack vare dessa åtgärder för att öka energieffektiviteten sparar restaurangen 3000 USD i månaden. De initiala Figur 10: Den mexikanska restaurangen i Mueller extrakostnader som dessa anordningar medförde beräknas vara intjänade inom tre år. Restaurangen är med i Green Choice programmet lett av Austin Energy, som innebär att de endast köper el som kommer från förnybara källor som vindkraft, biogas och solenergi. Elpriset för dem som är med i Austin Energys Green Choice program är något högre än annan el, men i gengäld är priset låst i tio år framöver. När restaurangen designades valde man att gå efter en strategi för att minska avfall. Inredningen består av material som behöver väldigt lite underhåll samt som gör att behovet av nya konstruktionsmaterial minskar. Förutom att använda sig av återvunna material som rostfritt stål, galvaniserat stål och korrugerad plåt har man valt att återanvända gammal klinker till golvet varigenom man sparat ungefär 23 kubikmeter material. Totalt sparade man 76 kubikmeter material genom att tillämpa återvinningsstrategi genom hela byggnadsprocessen. (MuellerAustin.com, 2009) Framtiden för Smart Grids i USA Smart Grid-systemet är långt ifrån färdigimplementerat. Tack vare stora bidrag från amerikanska staten som kommer gå till alla stater utom Alaska ser framtiden för smarta elnät ljus ut i dagsläget. Flertalet projekt liknande Pecan Street-projektet startas runt om i landet, vilket direkt leder till nya upptäckter, utveckling av tekniken och framförallt så öppnar det upp för fler människor att ta del av det nya systemet. (US Department of Energy, 2009) (110th Congress, 2007) 12

13 För att nå målet om 25 % förnybar energi 2025 och för att nå det flexibla samhälle vi vill ha, där vi kan utnyttja alla olika energikällor i så stor utsträckning som möjligt, krävs mer investeringar och utveckling av ny teknik. Infrastrukturen för el måste förbättras så att det blir ett enkelt val att köpa elbil eller att välja att producera sin egen el. Ett medverkande från de amerikanska konsumenterna är nödvändigt, vilket kräver att elbolagen och den amerikanska staten visar för privatkonsumenterna att det är möjligt att påverka sin egen konsumtion och att man kan spara miljön samtidigt som man sparar pengar. Utveckling mot smarta elnät är alltså även ett steg mot en mer hållbar och miljövänlig elanvändning och en förutsättning för införandet av mer förnybar energi i USA. Frågor Instuderingsfrågor till Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA : 1. Nämn tre saker som Smart Grids möjliggör. 2. Förklara kortfattat hur de nya smarta mätarna fungerar. 3. I rapporten nämns energiprogram som Green Choice, Green Building och Austin Climate Protection Plan. Redogör för nyttan av sådana program och strategier. Litteraturförteckning 110th Congress. (2007). Energy Independence and Security Act of Hämtat från den 27 september 2011 Advanced Foam Insulation. (2010). Foam Insulation vs Standard Insulations. Hämtat från den 21 september 2011 Austin Energy a. (2011). Green Choice. Hämtat från tm den 28 september 2011 Austin Energy b. (2011). Plug-In Partners. Hämtat från den 17 september 2011 Austin Energy c. (2011). Power Plants. Hämtat från den 28 september 2011 Austin Energy d. (2011). Solar Photovoltaics. Hämtat från s/index.htm den 28 september

14 Carvallo, A. (2009). LIGHTSON: Austin Energy Delivers First Smart Grid in the US. Hämtat från Electric Energy Online: den 21 september 2011 City of Austin a. (2011). About the Program. Hämtat från den 21 september 2011 City of Austin b. (2011). Electric Vehicle Incentives. Hämtat från den 21 september 2011 City of Austin. (2007). Resolution No Hämtat från den 20 september 2011 Mueller Austin Homes. (2011). Lower Your Utility Bills Now. Hämtat från den 27 september 2011 MuellerAustin.com. (2011). Energy Smart Grid goes live at Mueller. Hämtat från den 17 september 2011 MuellerAustin.com. (2009). Mueller Green Resources Guide. Hämtat från den 21 september 2011 Smart Grid Information Clearinghouse. (2011). Learn more about Smart Grid. Hämtat från Smart Grid Information Clearinghouse: den 7 september 2011 SmartGrid.gov a. (2011). Renewable energy. Hämtat från den 9 september 2011 SmartGrid.gov b. (2011). The smart home. Hämtat från den 10 september 2011 SmartGridNews.com. (2008). Austin Energy Delivers Opportunity. Hämtat från unity.htm den 21 september 2011 US Department of Energy a. (2011). Green Pricing. Hämtat från 50 den 28 september 2011 US Department of Energy b. (2011). Smart Grid. Hämtat från den 7 September

15 US Department of Energy. (2009). Federal Energy Regulators Propose Priorities for Smart Grid Standards. Hämtat från den 27 september 2011 US Environmental Protection Agency a. (2010). Green Building - About. Hämtat från den 27 september 2011 US Environmental Protection Agency b. (2010). Green Buildings - Frequent Questions. Hämtat från den 27 september 2011 US Environmental Protection Agency c. (2010). Green Buildings - Why Build Green. Hämtat från den 27 september 2011 US News & World Report. (2011). 10 Cities Adopting Smart Grid Technology. Hämtat från den 27 september 2011 Bildreferenser Försättsblad: Figur 1: Figur 2: Figur 3: Figur 4: Figur 5: Figur 6: Figur 7: 13-billion-wind-power-grid-expansion-contract-51455/ Figur 8: Figur 9: Figur 10: 15

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Cleantech och nätfrågor i ett internationellt perspektiv

Cleantech och nätfrågor i ett internationellt perspektiv Cleantech och nätfrågor i ett internationellt perspektiv Vindkraftens roll i USA nu och i framtiden Karin Widegren Teknisk vetenskaplig Attaché Tillväxtanalys, San Francisco Drivkrafter för Cleantech Globalt

Läs mer

Johan Söderström, ABB Sverige, Ett hållbart energisystem nära användarna med fokus på förnybar energi är möjligt idag

Johan Söderström, ABB Sverige, Ett hållbart energisystem nära användarna med fokus på förnybar energi är möjligt idag Johan Söderström, ABB Sverige, 2014-05-05 Ett hållbart energisystem nära användarna med fokus på förnybar energi är möjligt idag Month DD, YYYY Slide 1 Global ledare inom teknik Igår, idag och i morgon

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot www.swedishsmartgrid.se IVA seminarium, Stockholm, 1 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Källa http://www.oe.energy.gov/documentsandmedia/smartgrid_diagram.pdf arför

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Smart Energisystem. IVA Internet of Things 10 April 2013. Bo Normark

Smart Energisystem. IVA Internet of Things 10 April 2013. Bo Normark Smart Energisystem IVA Internet of Things 10 April 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles network

Läs mer

Klimatkontrakt för Hyllie

Klimatkontrakt för Hyllie Klimatkontrakt för Hyllie Undertecknat den 17 februari 2011 Ill: David Wiberg Bakgrund I slutet av 2009 antog Malmö stad Miljöprogram för 2009-2020 samt Energistrategi Malmö. Miljöprogrammets ambition

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling Bra miljö är en mänsklig rättighet Milan Obradovic Ordförande Miljönämnden Malmö FAH dagarna 18-19 april 2013 Flyget Flygindustrin står för ca 2%

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Den smarta staden, innovation för framtiden.

Den smarta staden, innovation för framtiden. Den smarta staden, innovation för framtiden. Vart är automation på väg och varför är det viktigt för oss att vara med? Var förbrukas energin? Industri & infrastruktur Datahallar & nätverk Fastigheter Hushåll

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Jimmy Ehnberg Chalmers Tekniska Högskola 031-772 16 56 jimmy.ehnberg@chalmers.se En presentation med Carolina Dolff (SP) 2016-02-11 Chalmers 2 2016-02-11 Chalmers

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Stora och små strömavbrott Trender inom elanvändning Världen Statistik Sverige Värmebehov Installerad

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

SOLCELLER ETABLERAD OCH EN AV FRAMTIDENS ELPRODUCENTER? SOLCELLER

SOLCELLER ETABLERAD OCH EN AV FRAMTIDENS ELPRODUCENTER? SOLCELLER ETABLERAD OCH EN AV FRAMTIDENS ELPRODUCENTER? Hållbar elproduktion» Vatten, vind och sol bygger framtidens förnybara elsystem.» Binder samman nya kraftkällor till ett fungerande nät.» Smarta elnät, Smart

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Erik Axelsson 217-3-8 Nyligen avslutat projekt på Profu Utbyggnad av solel i Sverige Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

El från förnybara källor. Den nya torktumlaren

El från förnybara källor. Den nya torktumlaren El från förnybara källor Den nya torktumlaren Många stora förändringar Ved (förnybart) Kol och olja Kol och olja Kol, olja och vattenkraft (förnybart) Kol, olja och vattenkraft Vattenkraft och kärnkraft

Läs mer

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Erfarenheter från Sverige Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Traditionell passiv värmelagring Energibesparingarna mellan 0-12 % (köpt energi) för

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Aktiva hus i smarta elnät. Ralf Späth, Välkommen till det hållbara samhället

Aktiva hus i smarta elnät. Ralf Späth, Välkommen till det hållbara samhället Aktiva hus i smarta elnät Ralf Späth, Välkommen till det hållbara samhället Framtida nät Traditionella nät Elnät i förändring Från traditionella till framtida nät Centraliserad kraftgenerering Envägs kraftflöde

Läs mer

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Om integration av större mängder vind +sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta gäller framtiden, troligen efter

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Koncept för hållbara städer trender och utmaningar. Maj, 2011 Mattias Örtenvik, E.ON Nordic

Koncept för hållbara städer trender och utmaningar. Maj, 2011 Mattias Örtenvik, E.ON Nordic Koncept för hållbara städer trender och utmaningar Maj, 2011 Mattias Örtenvik, E.ON Nordic Världen står inför stora utmaningar som kräver nya lösningar för en hållbar utveckling EU:s mål 2020 20 % reduktion

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 100 % förnybart f 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svensk mästare m i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 Förnybar energi Konflikter! Energiutbyte? Bioenergi till allt..!?

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Framtidens elproduktion är småskalig. Diedrik Fälth, Öresundskraft

Framtidens elproduktion är småskalig. Diedrik Fälth, Öresundskraft Framtidens elproduktion är småskalig Diedrik Fälth, Öresundskraft Vad vet vi om framtiden? Framtidsforskning är konsten att klia sig innan det börjar klia - Peter Sellers Innan vi ser framåt ska vi se

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt.

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt. De industrialiserade ländernas välstånd har kunnat utvecklas tack vare den nästan obegränsade tillgången på fossila bränslen, speciellt olja. Nu råder emellertid stor enighet om att utsläppen från användning

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Ramverk för Gröna obligationer

Ramverk för Gröna obligationer program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Per Eckemark, Oct 16, 2015. Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet

Per Eckemark, Oct 16, 2015. Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet Per Eckemark, Oct 16, 2015 Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet Om ABB Slide 3 Power and productivity for a better world ABB s vision As one of the world s leading engineering

Läs mer

Ingmarie Ahlberg. Exploateringskontoret Stockholms stad

Ingmarie Ahlberg. Exploateringskontoret Stockholms stad Ingmarie Ahlberg Exploateringskontoret Stockholms stad, * Hammarby sjöstad * Tre nya miljöprofilprojekt - Lövholmen - Norra Djurgårdsstaden - Miljöprofilering Järva upprustning miljonprogramsområdena 2

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass 2012-05-07 VISION NDS - en miljöstadsdel i världsklass Klimat ÖVERGRIPANDE MÅL Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

BIOGAS i Tyskland, England och Polen

BIOGAS i Tyskland, England och Polen BIOGAS i Tyskland, England och Polen 2011-11-24 Anna Olsson WSP Bakgrund BiogasSys EU-finansierat demonstrationsprojekt 2010-2015 - utöka potentialen för biogas i Skåne produktion och konsumtion - ta fram

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Hållbara städer med informationsteknologi

Hållbara städer med informationsteknologi Hållbara städer med informationsteknologi www.teknikforetagen.se Hållbara städer med informationsteknologi Utmaningen är uppenbar. Storstäderna växer i Sverige och i hela världen, och allt fler flyttar

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla -

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Fredrik Dolff Noden för näringslivs- och affärsutveckling Västra Götalandsregionen, Miljösavdelningen 010-441 40 33 fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Översikt Små och stora strömavbrott Trender inom elanvändning Statistik Sverige Energiläget g 2007 Världen

Läs mer

VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR

VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR Jenny Larsson, Chef Vattenfall Värme Sverige Dagens Industri Värmedagen 2016-06-01 1 VATTENFALLS ROLL I DET FRAMTIDA ENERGISYSTEMET Elektrifiering av transporter

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Klimatsynk 17 november 2016 Christine Riber Marklund Energimyndigheten Energimyndigheten.se/fyraframtider #fyraframtider Vad kan hända? Vägval och utmaningar för

Läs mer

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Tes om integration av större mängder vind+sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta är tekniskt

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer