Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA?"

Transkript

1 Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA? Abstrakt Vad är smarta nät? Hur har smarta nät implementerats i USA? Den här rapporten svarar på dessa frågor genom att använda Austin, delstatshuvudstad i Texas, som ett praktiskt exempel. Rapporten behandlar smarta mätare och förnybara energikällor så väl som Green Building, Green Choice och testprojektet Pecan Street. Johanna Lakso och Li Wiberg Studenter vid Teknisk Fysik sedan 2007

2 Innehåll 1. Vad är ett Smart Grid s Smart Grids i USA s Smart Grid City Austin, Texas s Austin Climate Protection Plan s Green Building s Smarta elmätare s Nya energikällor s Pecan Street Projektet s Enfamiljshuset på 2300 Tom Miller Street, Mueller s Mexikanska restaurangen på 801 Congress Avenue, Mueller s Framtiden för Smart Grids i USA s Frågor s Litteraturförtäckning s Bildreferenser s. 15 2

3 Vad är ett Smart Grid Smart Grid refererar till smarta elnät vilket är en uppdatering av dagens befintliga infrastruktur. Det man vill uppnå är att genom tvåvägskommunikation mellan producenter och konsumenter effektivisera energianvändningen och göra den mer pålitlig. Detta ger en möjlighet att integrera mer fjärrstyrning och automation vilket leder till en större säkerhet i leveranser och reglering. Figur 1: Illustration av ett Smart Grid system hela vägen från produktion till konsumtion Karaktäristisk för ett smart nät är att det: Möjliggör ett aktivt deltagande för konsumenter genom att de får uppdaterad information om deras egen energianvändning, elpriser och statistik. Möjliggör för nya elproducenter att distribuera sin el på det befintliga elnätet. Detta ger stor flexibilitet då både nuvarande energikällor och framtida energikällor kan ansluta till nätet. Möjliggör för marknaden att skapa nya energibesparande produkter och tjänster. Möjliggör för privatpersoner att bättre reglera sin elanvändning till marknadspriset och därmed förebygga höga utgifter under bristsituationer. Detta öppnar för högre kvalité på elleveranserna då användningen jämnas ut över dyngnet. Möjliggör för optimering av elproduktion och elanvändning genom laststyrning. Möjliggör ett säkrare system genom kontinuerliga automatiska kontroller och analyser av olika komponenterna i elnätet. Möjliggör ett mer tillförlitligt elsystem som ger snabbare hantering vid elavbrott och hög säkerhet mot dataintrång. (Smart Grid Information Clearinghouse, 2011) 3

4 Smart Grids i USA I USA infördes Smart Grid som en nationell policy år 2007 i och med lagen Title XIII of the Energy Independence and Security Act. Energimyndigheten i USA har tagit en ledande roll i arbetet och jobbar nu med en nationell omställning av eldistributionssystemet. Arbetet, som omfattar både utformning av ny policyer och standarder samt forskning och utveckling, organiseras av the Federal Smart Grid Task Force. (US Department of Energy b, 2011) Olika delstater och städer har kommit olika långt i utvecklingen av smarta elnät. På topp-tio-listan över städer i USA som har börjat implementera smarta nät finns Austin, Boulder, Fort Collins, Maui, Sacramento, San Diego, Tempe, Toronto, Washington och Worcester (US News & World Report, 2011). Smart Grid City Austin, Texas Austin, delstatshuvudstaden i Texas, är en av de mest framstående städerna i USA vad gäller energieffektivitet och miljöanpassning startade Austin USA:s första GreenBuildingprogram, och idag är det landets mest framgångsrika och använda program för miljömässigt hållbara byggnader. Austin är även den stad i USA som tidigast började lägga grunden för ett Smart Grid-system och de ligger ständigt i framkant i forskningen. Detta har bland annat lett till att flera stora IT-företag som till exempel Google och Yahoo valt att placera sina serverparker just här. (SmartGridNews.com, 2008) Det företag som leder Smart Grid-utvecklingen i staden är Austin Energy, som är USA:s nionde största offentligt ägda elbolag. Austin Energy producerar el från kärnkraft, kol, naturgas och förnybara energikällor upp till 3000 megawatt som når ut till ungefär en miljon slutanvändare. Staden uppmuntrar sina invånare till en miljövänlig livsstil på många sätt, bland annat genom att erbjuda rabatter för dem som köper elfordon. Man arbetar för att var tionde bil i Figur 2: Vacker elanvändning i Austin, delstatshuvudstad i Texas centrala Texas ska vara eldriven innan år (SmartGridNews.com, 2008) (City of Austin b, 2011) (Austin Energy b, 2011) Vi har i det här arbetet valt att titta närmare på hur Austin arbetar med att införa smarta nät, smarta elmätare, förnybar energi och gröna byggnader då Austin ses som en förebild för USA:s satsning på smarta nät. Rapporten behandlar Austin Climate Protection Plan, Green Choice och Pecan Street projektet. 4

5 Austin Climate Protection Plan I februari 2007 beslutade Austins kommunfullmäktige att de skulle börja arbeta aktivt för att fortsätta vara USA:s ledande stad i kampen mot klimatförändringarna. En strategi formulerades i form av Austin Climate Protection Plan, som består av fem huvudpunkter enligt följande. Kommunen Alla kommunala byggnader, fordon och verksamheter ska vara koldioxidneutrala år Dessutom ska alla kommunens avdelningar ta fram varsin klimatskyddsplan. Eldistribution Austin Energys ekologiska avtryck ska förminskas genom att utöka kommunens program för miljövård, energieffektivitet och förnybara energikällor. Detta ska göras bland annat genom att samla in koldioxidutsläpp från nuvarande elkraftverk samt att göra framtida elkraftverk koldioxidneutrala. Bostäder och byggnader Nya byggnader ska byggas enligt uppdaterade energistandard som Austin Energy Green Building Program med målet att vara de mest energieffektiva byggnaderna i USA. Existerande byggnader ska uppgradera sin energieffektivitet till största möjliga mån. Austins invånare Austins invånare, organisationer och företag ska engageras i kampen mot miljöförändringar och växthusgasutsläpp. Go Neutral Austin ska utveckla och tillhandahålla verktyg och resurser för stadens invånare, organisationer, företag och besökare så att de enkelt kan mäta och minska sina ekologiska avtryck. (City of Austin a, 2011) (City of Austin, 2007) Austin Climate Protection Plan har en separat hem- och byggnadsdel som beskriver målen för dessa. År 2015 ska det vara möjligt att göra alla nya enfamiljshus energineutrala. Samtidigt ska energieffektiviteten i alla andra nya byggnader ha ökat med 75 procent. Ett annat mål är att det vid försäljning av hem och byggnader ska vara enkelt för de nya ägarna att läsa om byggnadens tidigare energikonsumtion. Man ska även ta fram certifikat som talar om när en byggnad är koldioxidneutral. (Mueller Austin Homes, 2011) 5

6 Green Building Att arbeta efter ett Green Building-program innebär att man försöker hitta sätt att konstruera, underhålla och använda byggnader så att dessa har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Byggnaderna ska vara resurseffektiva genom hela sin livscykel. Genom att effektivt använda resurser som energi och vatten samt minska avfall och nedsmutsning gör Green Building att mänsklig påverkan på natur, hälsa och miljö blir så liten som möjligt. (US Environmental Protection Agency a, 2010) I USA står byggnader för 39 procent av den totala energiförbrukningen, 12 procent av vattenförbrukningen, 68 procent av elförbrukningen och 38 procent av koldioxidutsläppen. Det är tydligt att byggnader har en väldigt stor påverkan på miljön. Genom att använda Green Building-strategier kan både de ekonomiska, de miljömässiga och de sociala delarna av en byggnads livscykel optimeras. (US Environmental Protection Agency b, 2010) (US Environmental Protection Agency c, 2010) Figur 3: Illustration av hur man implementerar Green Building De miljömässiga fördelarna är bland annat en förbättring och skydd av den biologiska mångfalden och ekosystemen, förbättrad kvalitet på luft och vatten, minskning av avfall samt att naturresurser bevaras och återställs. Ekonomiskt innebär Green Building minskade underhållskostnader, möjligheter att skapa nya marknader för gröna produkter och tjänster samt ökad produktivitet för dem som bor och arbetar i byggnaderna. (US Environmental Protection Agency c, 2010) 6

7 Smarta elmätare För att implementera ett smart nät krävs att alla manuella elmätare byts ut mot nya digitala smarta mätare. Mätarna gör det möjligt att skicka information båda vägarna och ger därmed information både till kunderna och till energileverantörerna. De tidigare manuella mätarna, som vanligtvis lästes av en gång i kvartalet, står i stor kontrast med de nya högteknologimätarna som ger uppdateringar om energianvändningen varje timme, minut eller i vissa fall även i realtid. (SmartGrid.gov b, 2011) Figur 4: I ett smart nät är mätaren i centrum och kommunicerar med alla apparaterna i hushållet I Austin är de smarta mätarna en del av första fasen, eller Smart Grid 1.0. Mätarna började installeras redan år 2003 och idag har mer än enheter, inkluderat både elmätare och termostater, installerats. Mätarna skickar data om kundernas elkonsumtion var femtonde minut och Austin Energy har hittills samlat på sig mer än 100 terrabyte av data. (Carvallo, 2009) Figur 5: Schematisk bild över Austin Energys smart grid planer, både Smart Grid 1.0 och

8 Detta informationsflöde kan tillsammans med ett Energy Management System (EMS) identifiera kunders energilaster, hjälpa dem att minska sin energianvändning och styra sin användning till tider då priserna är låga. Det är detta som är fas två i utvecklingen av det smarta nätet i Austin. Hur kan kundens apparater integreras i nätet för att optimera systemet? Tanken är alltså att systemet ska kunna reglera hushållsapparater så att du som kund bland annat ska kunna fjärrstyra av- och påslagning av din hushållsutrustning. Detta ger också energileverantörerna bättre möjligheter att reglera lasterna under dygnets toppar. (SmartGrid.gov b, 2011) Nya energikällor Målet som president Obama satte upp med 25 % förnybar elenergi till år 2025 är långt ifrån uppnått. Förnybara energikällor, undantaget vattenkraft, står bara för ca 5 % av USA:s elektricitet och en av anledningarna till att andelen inte är större är på grund av elinfrastrukturen. Detta beror både på att många förnybara källor som sol, vind och geotermi finns på avlägsna platser dit infrastrukturens stomstruktur inte sträcker sig och på att det befintliga nätet har svårt att hantera varierande elproduktion från bland annat sol- och vindkraft. (SmartGrid.gov a, 2011) Figur 6: Förnybara energikällor ökar komplexiteten i energisystemet då de är väderberoende Även i Austin är de förnybara alternativen i underläge. Mer än 90 % av den installerade effekten kommer från naturgas, kol och kärnkraft. Austin Energy jobbar dock aktivt med att få kunderna mer intresserade i förnybara alternativ. Bland annat erbjuder de rabatter och lån till familjer och företag som vill installera solceller. I april i år hade Austin Energy tillsammans med sina kunder fler än 1200 solanläggningar med en installerad effekt på totalt 4.7 GW. Austin Energys satsning på solenergi har också möjliggjort för nya arbetstillfällen och etablerat cirka 30 nya solinstallationsföretag i staden. (Austin Energy d, 2011) 8

9 Austin Energy erbjuder även sina kunder att följa programmet Green Choice. Programmet innebär att kunderna frivilligt stödjer förnybar energi genom Austin Energy. Som kund till Green Choice vet du att det alltid produceras lika mycket förnybar energi som du förbrukar. Med andra ord får du 100 % förnybar energi levererat via det här programmet. Green Choice startade 1999 och levererar idag totalt 745 miljoner kwh per år. (Austin Energy a, 2011) Green Choice programmet har blivit utnämnt till vinnare av Green Pricing inte mindre än nio år i rad. Green Pricing är en utmärkelse som delas ut av US Department of Energy till de elbolag som uppfyller något av följande krav: är det elbolag som sålt flest kwh förnybar energi är det elbolag som har flest deltagande kunder i sitt program är det elbolag som har högst procentuellt deltagande i sitt program är det elbolag som har högst andel såld grön energi av den totala försäljningen är det elbolag som har den billigaste gröna energi premien Austin Energy var i mars 2011 det elbolag som sålt flest förnybara kwh under det senaste året. (US Department of Energy a, 2011) Förutom solenergin har Austin Energy andra förnybara kraftslag. Bland annat har de några stora vindfarmer i västra Texas med en total installerad effekt på 439 MW. Texas är en av delstaterna i USA som producerar mest vindenergi. De har även metangasanläggningar där de använder metangas från deponier. Metangasanläggningarna motsvarar en installerad effekt på 13 MW. (Austin Energy c, 2011). Figur 7: Wind fram i Texas 9

10 Pecan Street Projektet Ett stort steg mot Austins framtid med Smart Grids var att starta upp Pecan Street Project lades Robert Mueller-flygplatsen i nordöstra delarna av centrala Austin ned och det beslutades att använda platsen för att utveckla och bygga en ny hållbar stadsdel kallad Mueller. Detta projekt, som är menat att demonstrera nyttan av Smart Grids, leds av Pecan Street Inc. Pecan Street Inc. består av ledande forskare från Texas Universitet, National Renewable Energy Laboratory och Environmental Defense Fund. Med ett bidrag från Energidepartementet på 10,4 miljoner USD samt mer än 14 miljoner USD i bidrag från projektpartners började man bygga år Idag är Mueller en miniatyrstad med miljövänliga och energieffektiva kontor, sjukhus och hem, med invånare som aktivt deltar i energiprojektets utveckling. Projektet beräknas vara färdigt tidigast år Figur 8: En idyllisk översikt av Mueller i Pecan Street projektet I mars 2011 installerades den första fasen av Smart Grid-systemet i 100 bostäder i Mueller. Detta inkluderar ett system där man kan se energianvändningen per minut för hela huset samt för sex stora system och apparater i hemmet. Dessa första 100 hem ska användas av forskarna inom Pecan Street Project för att få detaljerad kunskap om hur och när invånarna använder elektricitet och eldrivna maskiner under dygnet. All data om energianvändningen samlas in i hemmets elcentral, där det sänds till projektets datacenter via Internet. Förutom de 100 hem i Muellersamhället som deltar i den första fasen inkluderar studien även 100 hem utanför Mueller, men i staden Austin, som frivilligt ställt upp. Detta gör att forskarna kan jämföra de energieffektiva hem som projektet utvecklar med ett vanligt amerikanskt hem. (MuellerAustin.com, 2011) 10

11 Enfamiljshuset på 2300 Tom Miller Street, Mueller Ett av husen i Mueller är ett enfamiljshus på 326 kvadratmeter med fyra sovrum. Huset är femstjärnigt rankat i Austin Energy Green Building Program och byggdes med hänsyn till flera liknande miljövänliga byggnadsstrategier för att säkra en långsiktig hållbar prestanda och lång livslängd. Figur 9: Enfamiljshuset på 2300 Tom Miller Street Huset har en öppen planlösning som utnyttjar det passiva luftflödet orsakat av skorstenseffekten och tvärdrag för att kyla bostaden utan energianvändning. Det mekaniska systemet består bland annat av två SEER 14-ventilationsenheter, ett vattenvärmesystem utan vattentank och 1,7 kilowatts solcellspaneler på taket. (MuellerAustin.com, 2009) Huset är isolerat med sprayskumisolering istället för till exempel fiberglasisolering. Sprayskum anses vara ogiftigt och studier gjorda av Energidepartementet i USA visar att energiförlusterna minskar med 50% om man använder sprayskum istället för traditionella isoleringsmaterial. Denna metod gör även att byggnaden är skyddad mot fukt och de skador som kan uppstå på grund av mögel och mjöldagg. Ytterligare en fördel med sprayskum är att väggar, tak och golv blir väldigt välisolerade mot ljud utifrån. Vidare är fönsterna fyllda med E2-argon. (Advanced Foam Insulation, 2010) 11

12 Mexikanska restaurangen på 801 Congress Avenue, Mueller The Chipotle Mexican Grill är en restaurang i energistaden Mueller, som är fyrstjärnigt rankat i Austin Energy Green Building Program. Restaurangen lägger sin fokus på att analysera livscykeln för sina produkter och tjänster och därigenom minska kostnaderna, ekonomiskt och miljömässigt, för dessa. Restaurangen använder sig endast av lågenergilampor som överstiger energikraven med 30 procent. Det högeffektiva vattenvärmesystemet överstiger kraven med 20 procent, och HVACventilationssystemet överstiger dessa med 15 procent. Tack vare dessa åtgärder för att öka energieffektiviteten sparar restaurangen 3000 USD i månaden. De initiala Figur 10: Den mexikanska restaurangen i Mueller extrakostnader som dessa anordningar medförde beräknas vara intjänade inom tre år. Restaurangen är med i Green Choice programmet lett av Austin Energy, som innebär att de endast köper el som kommer från förnybara källor som vindkraft, biogas och solenergi. Elpriset för dem som är med i Austin Energys Green Choice program är något högre än annan el, men i gengäld är priset låst i tio år framöver. När restaurangen designades valde man att gå efter en strategi för att minska avfall. Inredningen består av material som behöver väldigt lite underhåll samt som gör att behovet av nya konstruktionsmaterial minskar. Förutom att använda sig av återvunna material som rostfritt stål, galvaniserat stål och korrugerad plåt har man valt att återanvända gammal klinker till golvet varigenom man sparat ungefär 23 kubikmeter material. Totalt sparade man 76 kubikmeter material genom att tillämpa återvinningsstrategi genom hela byggnadsprocessen. (MuellerAustin.com, 2009) Framtiden för Smart Grids i USA Smart Grid-systemet är långt ifrån färdigimplementerat. Tack vare stora bidrag från amerikanska staten som kommer gå till alla stater utom Alaska ser framtiden för smarta elnät ljus ut i dagsläget. Flertalet projekt liknande Pecan Street-projektet startas runt om i landet, vilket direkt leder till nya upptäckter, utveckling av tekniken och framförallt så öppnar det upp för fler människor att ta del av det nya systemet. (US Department of Energy, 2009) (110th Congress, 2007) 12

13 För att nå målet om 25 % förnybar energi 2025 och för att nå det flexibla samhälle vi vill ha, där vi kan utnyttja alla olika energikällor i så stor utsträckning som möjligt, krävs mer investeringar och utveckling av ny teknik. Infrastrukturen för el måste förbättras så att det blir ett enkelt val att köpa elbil eller att välja att producera sin egen el. Ett medverkande från de amerikanska konsumenterna är nödvändigt, vilket kräver att elbolagen och den amerikanska staten visar för privatkonsumenterna att det är möjligt att påverka sin egen konsumtion och att man kan spara miljön samtidigt som man sparar pengar. Utveckling mot smarta elnät är alltså även ett steg mot en mer hållbar och miljövänlig elanvändning och en förutsättning för införandet av mer förnybar energi i USA. Frågor Instuderingsfrågor till Smarta nät en förutsättning för grön energi i USA : 1. Nämn tre saker som Smart Grids möjliggör. 2. Förklara kortfattat hur de nya smarta mätarna fungerar. 3. I rapporten nämns energiprogram som Green Choice, Green Building och Austin Climate Protection Plan. Redogör för nyttan av sådana program och strategier. Litteraturförteckning 110th Congress. (2007). Energy Independence and Security Act of Hämtat från den 27 september 2011 Advanced Foam Insulation. (2010). Foam Insulation vs Standard Insulations. Hämtat från den 21 september 2011 Austin Energy a. (2011). Green Choice. Hämtat från tm den 28 september 2011 Austin Energy b. (2011). Plug-In Partners. Hämtat från den 17 september 2011 Austin Energy c. (2011). Power Plants. Hämtat från den 28 september 2011 Austin Energy d. (2011). Solar Photovoltaics. Hämtat från s/index.htm den 28 september

14 Carvallo, A. (2009). LIGHTSON: Austin Energy Delivers First Smart Grid in the US. Hämtat från Electric Energy Online: den 21 september 2011 City of Austin a. (2011). About the Program. Hämtat från den 21 september 2011 City of Austin b. (2011). Electric Vehicle Incentives. Hämtat från den 21 september 2011 City of Austin. (2007). Resolution No Hämtat från den 20 september 2011 Mueller Austin Homes. (2011). Lower Your Utility Bills Now. Hämtat från den 27 september 2011 MuellerAustin.com. (2011). Energy Smart Grid goes live at Mueller. Hämtat från den 17 september 2011 MuellerAustin.com. (2009). Mueller Green Resources Guide. Hämtat från den 21 september 2011 Smart Grid Information Clearinghouse. (2011). Learn more about Smart Grid. Hämtat från Smart Grid Information Clearinghouse: den 7 september 2011 SmartGrid.gov a. (2011). Renewable energy. Hämtat från den 9 september 2011 SmartGrid.gov b. (2011). The smart home. Hämtat från den 10 september 2011 SmartGridNews.com. (2008). Austin Energy Delivers Opportunity. Hämtat från unity.htm den 21 september 2011 US Department of Energy a. (2011). Green Pricing. Hämtat från 50 den 28 september 2011 US Department of Energy b. (2011). Smart Grid. Hämtat från den 7 September

15 US Department of Energy. (2009). Federal Energy Regulators Propose Priorities for Smart Grid Standards. Hämtat från den 27 september 2011 US Environmental Protection Agency a. (2010). Green Building - About. Hämtat från den 27 september 2011 US Environmental Protection Agency b. (2010). Green Buildings - Frequent Questions. Hämtat från den 27 september 2011 US Environmental Protection Agency c. (2010). Green Buildings - Why Build Green. Hämtat från den 27 september 2011 US News & World Report. (2011). 10 Cities Adopting Smart Grid Technology. Hämtat från den 27 september 2011 Bildreferenser Försättsblad: Figur 1: Figur 2: Figur 3: Figur 4: Figur 5: Figur 6: Figur 7: 13-billion-wind-power-grid-expansion-contract-51455/ Figur 8: Figur 9: Figur 10: 15

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Prins Daniel Fellowship ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Energianvändning historik, nuläge, och framtidsscenarier Prins Daniel Fellowship Prins Daniel Fellowship MÄNSKLIGHETENS TIO STÖRSTA UTMANINGAR 1996

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

Koncept för hållbara städer trender och utmaningar. Maj, 2011 Mattias Örtenvik, E.ON Nordic

Koncept för hållbara städer trender och utmaningar. Maj, 2011 Mattias Örtenvik, E.ON Nordic Koncept för hållbara städer trender och utmaningar Maj, 2011 Mattias Örtenvik, E.ON Nordic Världen står inför stora utmaningar som kräver nya lösningar för en hållbar utveckling EU:s mål 2020 20 % reduktion

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä SOLAR POWER SET GRÖN OCH HÅLLBAR ELPRODUKTION InnoVentums idé InnoVentums Solar Power Set är en solpanelsmodul med en kapacitet på 2kWp. Den är perfekt anpassad för både privat och industriellt bruk. PV

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Om integration av större mängder vind +sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta gäller framtiden, troligen efter

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt.

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt. De industrialiserade ländernas välstånd har kunnat utvecklas tack vare den nästan obegränsade tillgången på fossila bränslen, speciellt olja. Nu råder emellertid stor enighet om att utsläppen från användning

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 Anmälan till Husbyggnadsvaror HBV Förening senast 15 september 2015 1(6) 1 Inbjudan Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 100 % förnybart f 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svensk mästare m i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 Förnybar energi Konflikter! Energiutbyte? Bioenergi till allt..!?

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg Smart Gridett FUD projekt i Ludvika Henrik Stomberg 1 Agenda 1. STRI 2. Bakgrund 3. SmartGrids - EU 4. Smart Grid - ett FUD projekt 5. Vinnova projekt 6. Frågor 2 3 STRI verksamhetsområden l Isolation

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Christofer Sundström 13 april 2015 Outline 1 Elmarknad Energibehov & kraftkällor Prissättning Mikroproduktion 2 Smarta Elnät Definition

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference

25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference Valencia 6 10 september 2010 Solenergibranschen ångar på med Sverige i släptåg PV Status Report Joint Research Centre Under 2009 växte solcellsproduktionen

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Hållbara städer och energilösningar - utmaningar och möjligheter. Mattias Örtenvik, Head of Sustainable city, E.ON Sverige October 23 rd, 2012 Malmö

Hållbara städer och energilösningar - utmaningar och möjligheter. Mattias Örtenvik, Head of Sustainable city, E.ON Sverige October 23 rd, 2012 Malmö Hållbara städer och energilösningar - utmaningar och möjligheter Mattias Örtenvik, Head of Sustainable city, E.ON Sverige October 23 rd, 2012 Malmö Accelererande urbanisering i Sverige, Europa och globalt

Läs mer

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Tes om integration av större mängder vind+sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta är tekniskt

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Erfarenheter från Sverige Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Traditionell passiv värmelagring Energibesparingarna mellan 0-12 % (köpt energi) för

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet

En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet Thomas Broberg Centrum för miljö och naturresursekonomi www.cere.se Centre for Environmental and natural Resource Economics. Umeå Universitet och Svenska

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk Energieffektivitet med Siemens Schutzvermerk / Copyright-Vermerk 90 % av hushållsapparaternas resursförbrukning kommer från användningen. 8% Produktion 1% Råmaterial Transport Skrotning 1% 90% Användning

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i? t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a

Läs mer

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 014 MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT SWEPs MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 014 OM SWEP SWEP grundades 1983 av en liten grupp ingenjörer inom termoteknik som var bland de första som kommersialiserade tekniken

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren. Undersökning från TNS SIFO juni 2011

Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren. Undersökning från TNS SIFO juni 2011 Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren Undersökning från TNS SIFO juni Stort intresse för att sälja egenproducerad el till energibolagen. Nära 9 av 10 är positiva

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer