Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 187/ Remissvar Trafikverkets Förslag till nya föreskrifter för väg 52, Sörmlands län. Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Remissen besvaras med skrivning enligt tjänsteutlåtande Beskrivning av ärendet Trafikverket har inkommit med en remiss med förslag till ändringar i föreskrifter för väg 52 i Sörmlands län. Vägen är ur flera olika perspektiv viktig för Vingåkers kommun och de föreändringar som föreslås kommer påverka kommunen negativt. Bland annat föreslås hastighetsbegränsningar för den del av vägen som går inom Vingåkers kommun. Detta påverkar såväl arbetspendling, besöksnäringarna samt transportnäringarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår handläggare Maria Pestrea , Remissvar yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg 52, Sörmlands län Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Anta nedanstående skrivning som remissvar. Sammanfattning Trafikverket har i inkommen remiss föreslagit ändrade hastighetsbegränsningar gällande bland annat riksväg 52. Vägen är ur flera olika perspektiv viktig för utvecklingen av Vingåkers kommun, både för pendlare, besökare och för transportnäringen i Sörmland/Mellansverige. De föreslagna ändringarna kommer att påverka Vingåkers kommun negativt. Ärendets beredning - Kommunledningsförvaltningen har i dialog tillsammans med kommunstyrelsens presidier kommit fram till nedanstående svar på inkommen remiss. VK101S v , tjut remissvar trafikverket gällande rv 52.doc Bakgrund Trafikverket har inkommit med en remiss den 6 juli 2012 på föreslagna nya hastighetsbegränsningar gällande bland annat riksväg 52. Remissen ska besvaras och vara inskickad den till 17 augusti Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

3 Förvaltningens ståndpunkt gällande remiss inkommen från Trafikverket gällande Förslag till nya föreskrifter för väg 52, Sörmlands län Det förslag som ligger från Trafikverket innebär för Vingåkers kommun att hastigheten sänks på en stor del av vårt vägnät i närområdet från 90 km till 80 km. Detta går tvärt emot den ambition Trafikverket tar upp i sin remiss om att skapa förutsättningar för positiv regional utveckling vad avser möjlighet till arbetspendling och utbildning på annan ort. 2 (3) Vingåkers kommun är en pendlarkommun, där man pendlar både med bil och kollektivtrafik. Arbetspendlingen går främst till Katrineholm men även till övriga närliggande större orter; bl a Norrköping, Nyköping, Eskilstuna, Västerås, Örebro, Södertälje och Stockholm. Då Vingåkers kommun inte har tillräckligt med arbetstillfällen så är en smidig pendling avgörande för att många av kommunens invånare ska ha möjlighet att bo och leva i Vingåker. Merparten av kommunens gymnasieelever går i skolan i Katrineholm vilket innebär pendling med framför allt kollektivtrafiken. Det närmaste universitet ligger i Örebro vilket innebär färd västerut på. I undersökningen framkommer tydligt att det är högt trafikflöde av både personbil och tung trafik på riksväg 52 på sträckan Örebro länsgräns - Katrineholm. Underlaget till remissen belyser inte vilka konsekvenserna blir av en hastighetsbegränsning mellan Örebro länsgräns och Katrineholm i utökad restid, enbart resultat för sträckan Örebro länsgräns väg 53 Nyköping. Utan stöd av någon större undersökning står det ändå klart att den sänkta hastighetsbegränsningen innebär en längre restid både för pendlare och kollektivtrafiken. Detta kan innebära problem för dem som i dagsläget kombinerar sitt pendlande med buss till Katrineholm för vidare tåganslutning från Katrineholm till t ex Eskilstuna, Västerås och Norrköping. Det redan pressade schemat för skolbussarna kan innebära att eleverna inte hinner fram i tid till gymnasieskolorna. Vingåker är även välbesökt av tillresande besökare, framför allt till Vingåkers outletområde (ca besökare/år) men även feriegäster och övriga besökare. En sänkning av hastigheten på riksväg 52 drabbar dessa näringsar och även den transportnäring som ska till och från Vingåkers kommun med leveranser. I beredningsunderlaget framkommer att riksväg 52 är en del av Vingåkers kommuns huvudstråk mot Stockholm. Tilläggas skall att den även är ett viktigt huvudstråk även mot Örebro, E20 och E18. Riksväg 52 är därmed av stor betydelse i ett större regionalt perspektiv som en transportled i östlig-västlig riktning. Vägen används för transporter från orter i Sörmland, Östergötland och Stockholmsregionen till orter i Örebro län, Västra Götalands län och Värmlands

4 län. För de västliga länen i Mellansverige är vägen av central betydelse för transporter till t.ex. hamnarna i Norrköping och Oxelösund. Vägen trafikeras av en stor andel tung trafik. I ett regionalt och även mellansvenskt tillväxtperspektiv vore en standardhöjning för riksväg 52 att föredra. För Vingåkers kommun, som är helt beroende av vägen, är en standardhöjning avgörande för en möjlig framtida positiv utveckling. 3 (3) Att sänka hastigheter ter sig som ett sätt att skjuta problemet framför sig. Vägnätet är redan idag eftersatt vad gäller underhåll. Vingåkers kommun anser att resurser måste tillsättas för att höja standarden på vägsträckorna. De behöver anpassas för en hastighet av 100 km/h, vilket idag är ett rimligt krav på mellanregionala pendlingsstråk. En förbättrad vägstandard skulle underlätta arbetspendling och möjliggöra för fler att bo kvar eller bosätta sig i Vingåker. Även med hänsyn till vägens stora betydelse i ett tillväxtperspektiv är det synnerligen önskvärt med en upprustning av väg 52. Om den föreslagna justering av hastighet kommer att ske ser vi med oro på vad detta kommer att innebära för riksväg 52 i förlängningen. Kommer vägen att underhållas mindre då den har fått en lägre hastighet? Om så är fallet kommer det inte innebära en förbättring av trafiksäkerheten på riksväg 52 trots sänkningar av hastigheterna. De föreslagna sänkningarna i Läppe och Baggetorp ser vi att det kan finnas säkerhetsfördelar med att genomföra, däremot en höjning vid Viala från 70 till 80 km/h ser vi som en stor fara. Då krävs investeringar av bättre avfarter till bostadsoch sommarstugeområdena i Viala samt till badplatsen vid sjön Viren. VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Maria Pestrea Tf utvecklingschef

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr Baggetorps skola och förskola Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Kostnadsberäkningar har gjorts för tillbyggnad/ombyggnad av Baggetorps skola och förskola. Beslutsunderlag Kostnadsberäkning Baggetorps skola och förskola GKAK Byggledning AB, budgetkalkyl Kartskiss Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Baggetorps skola och förskola Baggetorps förskola kostnader 2011 Yta: 340 kvm Bokfört värde: kr Avskrivning: kr Ränta: kr (4,2 %) Driftskostnad: kr Total kostnad: kr/år Tillbyggnad: Kostnadsberäknad till kr. Ger en utökad kostnad på kapital o drift med kr kr = kr Kostnad efter tillbyggnad: kr/år Baggetorps skola kostnader 2011 Yta: 1055 kvm Bokfört värde: kr Avskrivning: kr Ränta: kr Driftskostnad: kr (Beräknad utifrån att byggnaden används i sin helhet och indexberäknad utifrån tidigare driftskostnad) Total kostnad: kr/år Detta ger en kostnad på 533 kr/kvm om hela byggnaden används. För en ombyggnad till förskola och fritidshem åtgår 383 kvm och en kostnadsbedömning har gjorts av GKAK Byggledning AB för ombyggnaden av denna del och även övriga delar av byggnaden. Om byggnaden ska användas till

7 förskola, fritidshem m.m. är bedömningen att även de delar som inte kommer att användas måste åtgärdas. Det är bl.a. konvertering från direktverkande el till vattenburen bergvärme, byte av fönster, målning utvändigt och åtgärdande av den yttre miljön. Detta motiveras med att en flyttning av ovan nämnda verksamheter måste ses som en långsiktig lösning och görs inte dessa åtgärder från början kommer kraven att uppstå inom kort tid. Kostnaden för denna ombyggnad bedöms till kr (se bilaga). Ytmässigt behövs alltså 383 kvm för förskola och fritidshem. I denna yta är inte gymnastikhall och omklädningsrum inräknade. Detta medför att 672 kvm kommer att vara outhyrt, vilket motsvarar 64 %. Installationen av bergvärme bedöms ge en besparing på ca kr/år Värmepumpsinstallationen medför en kostnad på ca kr och nya radiatorer med undercentral blir kr. Åtgärderna som avser hela fastigheten medför en kostnad på kr och detta ger en ökad kapitalkostnad på kr/år. Ny kostnad för skolan blir: kr kr kr = kr viket medför att kostnaden per kvm före en ombyggnad till förskola är 623 kr/kvm för hela byggnaden. Kostnaden för ombyggnad till förskola och Fritids är kr kr = kr. Detta ger en ökad kapitalkostnad på kr/år. Årlig kostnad för den ombyggda delen blir 623 kr * 383 kvm kr vilket ger en total hyra på kr/år Årlig kostnad för den outhyrda delen blir 623 kr * 672 kvm = kr. Total kostnad Hyra för fritids och förskola Outhyrt Summa total hyra kr/år kr/år kr/år I detta sammanhang ska också beaktas den förväntade realisationsförlusten vid en försäljning. För skolan blir den ungefär kr och vid en försäljning av förskolan är det sannolika att den blir större.

8 De beräkningar som är gjorda har som utgångspunkt den kostnadsberäkning som har gjorts utifrån erfarenhet från liknande projekt. För att få ett bättre underlag för beräkning fordras att projektet projekteras i detalj och det kräver både mera tid och även att kostnaden blir betydligt högre eftersom det i ett sådant läge tillkommer arkitekt och konsultkostnader. Övriga bilagor Karta över kommunal mark i Baggetorp

9 GKAK Byggledning AB PROJEKTERING, BYGGLEDNING, KONTROLL, BESIKTNING BAGGETORPS DAGHEM, VINGÅKER Tillbyggnad Budgetkalkyl Underlag: Skiss tillbyggnad Byggnadsarea BYA: 72 m 2 Bruttoarea BTA: 36 m 2 Budgetkalkyl Bygg :- Mark :- El :- Vent :- Rör :- Byggherrekostnader 15% av : : :- Samtliga kostnader exkl moms. Bygg: Tillbyggnad enligt skiss. Ny torpargrund, bottenbjälklag, ytterväggar Vindsbjälklag och yttertak. 5 st fönster, dörr mot uteplats. Trädäck i höjd med rum, för uteplats med räcke och trappa. Målnings och golvarbeten. Mark: Schakt och återfyllning, dränering som ansluts till bef, Flytt av ett styck lekutrustning, läggning av 4 st plattrader utmed ny grund. El: Installation uteplats: 2 st väggarmaturer, 1 st kapslat vägguttag och 1 st kronomkopplare. Installation rum:4 st takarmaturer, 5 st 2-vägs vägguttag och 1 st strömbrytare. Övrigt: Ny gruppmatning 1-fas 10A från bef central för strömförsörjning av tillbyggnad. Ny gruppmatning till Ventaggregat. Vent-styr: Nytt ventilationsaggregatför från och tilluft monterat på vinden. Installation av kanaler och don. Rör: Installation av 3 st radiatorer. Byggherrekostnader: I byggherrekostnader ingår Projektering, kontroll, besiktning, myndighetsavgifter, byggherrens egenkostnad, finansieringskostnad. Katrineholm GKAK Byggledning AB

10

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 326/ Energismarta hus Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2011 informerade Björn Andersson (M) om projektet med klimatsmarta hus. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utforma riktlinjer för markupplåtelse till tomter för energismarta hus (Ks , 214). Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 102/ Kommunal avfallsplan Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Fastställa kommunal avfallsplan mål och strategier daterad xx-xx Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse avfallsplanens efterlevnad under planperioden. Kommunstyrelsen fastställer kommunal avfallsplan underlag samt åtgärdsprogram. Kommunstyrelsen vid större avvikelser eller beslut med större konsekvenser delger detta till kommunfullmäktige för yttrande eller beslut. Förslag till kommunstyrelsen Fastställa underlag och åtgärdsprogram daterat 2012-xx-xx med möjlighet till årlig revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut. Fastställa samrådsredogörelse 2012-xx-xx Befintlig arbetsgrupp (tjänstemän) och styrgrupp (politiker) har i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt årligen ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram och underlag. Beskrivning av ärendet En kommunal avfallsplan har framtagits i samarbete mellan Flen, Katrineholm och Flen. Planen ska gälla under perioden och omfattar ett måldokument som beslutas av kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsprogram och ett underlagsdokument som beslutas av kommunstyrelse eller motsvarande och som revideras årligen. Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Forts Ks Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunal avfallsplan, Strategier och mål, Kommunal avfallsplan, Åtgärdsprogram, Kommunal avfallsplan, Underlag, Kommunal avfallsplan, Samrådsredogörelse, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Flen, Katrineholm och Vingåker Tjänsteskrivelse För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen gäller för perioden Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsprogram och ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som revideras årligen. Strategier och mål redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod. Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika samråd under planprocessen. Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås. Samrådsredogörelsen redovisar de synpunkter som inkommit via remiss- och utställningsfasen med svar från ansvarig arbets- och styrgrupp. Kommunstyrelsen föreslås besluta att; 1

15 fastställa underlag och åtgärdsprogram daterat 2012-XX-XX med möjlighet till årlig revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för yttrande eller beslut fastställa samrådsredogörelse 2012-XX-XX befintlig arbetsgrupp (tjänstemän) och styrgrupp (politiker) har i uppdrag att under planperioden driva processen med att följa upp och summera mål och åtgärder samt årligen ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram och underlag Kommunfullmäktige föreslås besluta att; fastställa kommunal avfallsplan mål och strategier daterad 2012-XX-XX kommunstyrelsen fastställer kommunal avfallsplan - underlag samt åtgärdsprogram kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse avfallsplanens efterlevnad under planperioden kommunstyrelsen vid större avvikelser eller beslut med större konsekvenser delger detta till kommunfullmäktige för yttrande eller beslut

16 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Flen, Katrineholm och Vingåker Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2012-XX-XX Version

17 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det är också viktigt att ge en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma håll. Kommunala avfallsplanen är framtagen i en process där Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun medverkat. En projektgrupp med representanter från de tre kommunerna och Sörmland Vatten och Avfall AB har tillsammans med extern resurs drivit arbetet. Avfallsplanen gäller för perioden Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som revideras årligen. Dokumentstrukturen framgår nedan där denna del är skuggad: Avfallsplan Underlag Avfallsplan Strategier och mål Avfallsplan Åtgärdsprogram Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika samråd under planprocessen. Underlaget fastställs ej i kommunfullmäktige då det kan ändras årligen. Utifrån behoven har en prioritering gjorts för den kommande perioden, vilket har resulterat i avfallsplanens mål, strategier och åtgärder. Strategier och mål redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.

18 Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås. Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen och fastställs i kommunstyrelsen som också fastställer delegering av ansvar för olika åtgärder. Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras. Uppföljningen tillsammans med en analys om förändrade förutsättningar ligger sedan till grund för en årlig revidering av åtgärdsprogrammet.

19 INNEHÅLL AVFALLSHANTERING ÅR System och ansvar... 1 Styrkor och svagheter... 2 UTMANINGAR FÖR AVFALLSHANTERINGEN... 3 STRATEGIER OCH MÅL... 5 Ledstjärnor... 6 Förebyggande av hushållsavfall... 7 Källsortering hushållsavfall... 7 Farligt avfall... 8 Kärlavfall... 9 Grovavfall... 9 Latrin och slam från enskilda brunnar Verksamhetsavfall Nedlagda deponier Nedskräpning FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER Miljökonsekvenser Ledstjärnor UPPFÖLJNING FÖRKLARINGAR... 15

20 AVFALLSHANTERING ÅR 2011 SYSTEM OCH ANSVAR Kommunerna ansvarar för att omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa kommunal renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan och att besluta om renhållningstaxa. Alla hushåll är skyldiga att sortera ut avfall enligt av kommunfullmäktige beslutat system (minimum farligt avfall, tidningar och förpackningsmaterial). Kommunens utsedda renhållare ansvarar för att ombesörja det kommunala ansvaret med att insamla och omhänderta hushållsavfall och därtill hörande administration och service. Grovavfall hanteras på likartat sätt där hushållen dels kan få grovavfall hämtat vid fastighet och dels kan lämna avfallet vid en återvinningscentral (ÅVC). I Katrineholm, Flen och Vingåker samlas det mesta kärlavfallet in som blandat brännbart/matavfall för transport till avfallsförbränningsanläggningar för energiutvinning (fjärrvärme, el). Gemensamma uppsamlingsplatser förekommer framförallt i Flen. I Katrineholm förekommer gemensamma markbehållare vid flerfamiljsfastigheter. I Vingåker är det till största del individuella kärl. I flerbostadshus är fastighetsägare ansvarig för att informera boende om gällande regler om avfallshantering och att tillhandahålla utrymmen och ge förutsättningar i övrigt för att ordna avfallshantering. Förpacknings- och tidningsmaterial som normalt lämnas vid återvinningsstationer (ÅVS) ansvarar producenterna för att samla in och omhänderta (ej kommunen). Ansvaret för verksamheternas avfall åligger verksamhetsutövarna. Länsstyrelsen och miljökontor ansvarar för tillsyn, anmälningar/tillståndsärenden och myndighetsbeslut enligt gällande regelverk. I underlaget framgår fakta och statistik om den kommunala avfallshanteringen i Flen, Katrineholm och Vingåker. 1

21 STYRKOR OCH SVAGHETER Kommunerna tar varje år fram statistik i branschföreningen Avfall Sveriges Avfall web. Under 2011 genomfördes dessutom plockanalys och kundenkät. Resultat redovisas mer utförligt i underlagsdelen. Tillsammans med statistik som kommunerna redovisar branschföreningen Avfall Sverige så kan styrkor och svagheter sammanfattas enligt följande; STYRKOR Liten mängd grovavfall Goda kundomdömen om hur ett besök vid ÅVC fungerar Goda kundomdömen för hur insamling av kärlavfall fungerar Goda kundomdömen om tillgänglighet att lämna farligt avfall KOMMENTAR 127 kg/person samlas in i FKV kommunerna jämfört med 192 i Sverige. Kundenkät 2011 Kundenkät 2011 Kundenkät 2011 Låg mängd farligt avfall i kärlavfall Plockanalys 2011 SVAGHETER KOMMENTAR Dåliga kundomdömen om öppettider ÅVC Låg kundnöjdhet gällande återvinningsstationer (ÅVS) Hög mängd förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall Separat insamling av matavfall saknas Avser främst omdömet om att lämna förpackningar etc vid ÅVS och stationernas dåliga skötsel med städning och överfulla behållare. Plockanalys 2011 Nationellt miljömål 2

22 UTMANINGAR FÖR AVFALLSHANTERINGEN En avfallsplan ska möta behovet av att utveckla hanteringen av såväl det befintliga avfallet som de föremål som istället för att bli avfall kan hitta nya användare och nya användningsområden. Dessa behov bestäms av: - mål och regler som sätts av EU, riksdag, regering och nationella myndigheter - samhällsutvecklingens tekniska, sociala och politiska dimensioner - regionens specifika aktuella förutsättningar i form av invånare, avfallsflöden och befintlig infrastruktur för avfallshanteringen Dessa områden finns närmare beskrivna i Avfallsplanens underlagsdel. I det följande redogörs kortfattat för vilka utmaningar som följer av dess punkter. Miljö- och resursfrågornas utrymme i den offentliga debatten varierar stort över tiden. Den långa trenden är dock att de långsiktiga hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare både för enskilda individer, för företag och organisationer och för politiska beslutsfattare. Det innebär att förväntningarna på slutna, effektiva och rena kretslopp ökar vilket förutsätter en fortsatt utveckling av teknik och kompetens inom avfallshanteringen. Exempel på aktuella krav är förväntningar på att minska avfallet inom livsmedelssektorn samt ta vara på matavfallets energiinnehåll. Konkurrensen om avfallets resursvärden och uppdraget att ta vara på det ökar. En allt snabbare teknikutveckling innebär både en utmaning att kunna ta hand om nya produkter och nya material och en möjlighet att utveckla nya metoder för avfallshanteringen. Den politiska inriktningen från EU-nivå och nedåt kan beskrivas som en strävan att minska avfallsmängderna och åstadkomma resurseffektiva och giftfria kretslopp. Avfallshierarkin eller avfallstrappan åskådliggör den grundläggande strategin i detta arbete. Avfallshierarkin är fastställd på EU-nivå och ska tillämpas i lagstiftning och avfallsplaner på både nationell och lokal nivå. 3

23 4

24 STRATEGIER OCH MÅL Övergripande mål och riktlinjer EU direktiv Nationella miljömål Nationell avfallsplan Flen, Katrineholm och Vingåkers förutsättningar Utvärdering av tidigare avfallsplaner Ledstjärnor Samhällstrender Strategier Strategier som visar det arbetssätt som ska tillämpas för att nå de övergripande målen Åtgärdsprogram Åtgärder som visar tydliga delsteg på vägen mot målen Mål Preciserade mätbara mål i kommunerna utifrån övergripande mål och riktlinjer Utveckling av resurseffektiva och rena kretslopp 5

25 Inledningsvis anges de Ledstjärnor som avses vara vägledande för alla beslut och åtgärder inom Flen, Katrineholm och Vingåkers avfallssektor. Ledstjärnorna har varit vägledande i hela processen med framtagande av nya kommunala avfallsplaner. Strategier och mål är sedan indelade i ett antal delområden som avser att täcka in avfallsområdets alla perspektiv, utifrån den kommunala avfallsplanens ansvarsområde. Strategier och mål utgör en prioritering av avfallsarbetet för den kommande planperioden. I avfallsplanens underlagsdel finns dessa delområden belysta utifrån en utvärdering av tidigare avfallsplan och de samlade behov som har framkommit i avfallsplaneprocessen. För varje delområde har det fastställts mål som är mätbara. Till dessa mål har det kopplats strategier som visar på det arbetssätt som generellt ska tillämpas för att nå de preciserade målen. I det separata åtgärdsdokumentet finns därtill specificerade praktiska åtgärder angivna som utgör tydliga delsteg på vägen mot målen. LEDSTJÄRNOR Fem ledstjärnor föreslås vägleda avfallsarbetet i Flen, Katrineholm och Vingåker den kommande femårsperioden: Det ska vara enkelt att göra rätt - Enkelhet för kund och medborgare - God pedagogik (förståelse, tydlighet, konkret) - Tillgänglighet Positiva budskap - Peka på goda exempel - Viktigt att känna sig duktig Långsiktighet - Helhetssyn - Hållbarhet - Förebygga att avfall uppstår Effektivitet - Samordning - Kostnadseffektivitet - Effektiv resursanvändning God arbetsmiljö - Vid planering - Vid hantering av avfall 6

26 FÖREBYGGANDE AV HUSHÅLLSAVFALL Det vill säga det arbete som sker innan avfall uppstår STRATEGIER Fortsätta arbetet med att kommunicera budskap om den egna konsumtionens påverkan på avfallsmängden Arbeta förebyggande för att avfall ej ska uppstå och för en ökad återanvändning av produkter och varor Arbeta tillsammans med storkök och handel för att minska mängden matavfall MÅL ÅR 2017 (BASÅR 2011 OM INTE ANNAT ANGES) 1. Matavfall i kommunal offentlig verksamhet (skola, äldreomsorg och hemtjänst/särskilt boende) har minskat med 10 % utifrån 2012 års nivå (kg/person) KÄLLSORTERING HUSHÅLLSAVFALL Det vill säga det arbete som hushåll och företag utför när avfall uppstått och det ska sorteras rätt STRATEGIER Källsortering ska vara enkel att utföra på rätt sätt Arbeta för välstädade återvinningsstationer med god tillgänglighet Arbeta med positiva budskap med återkoppling till nyttan av sorteringsinsatsen Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel avseende källsortering Källsortering av matavfall ska införas MÅL ÅR 2017 (BASÅR 2011 OM INTE ANNAT ANGES) 2. Andelen hushåll som är ganska eller mycket nöjda med information om källsortering överstiger 70 % 7

27 3. Andelen hushåll som har ganska eller mycket stort förtroende för att insamlat avfall omhändertas på ett riktigt sätt överstiger 75 % 4. Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall understiger 20 % Mål nr Mål år 2017 Flen 2011 Katrineholm 2011 Vingåker 2011 Sverige % 70 % 63 % 62 % 68 % 3 75 % 58 % 66 % 56 % 65 % 4 20 % 22 % 27 % 24 % 28 % FARLIGT AVFALL Det vill säga insamling, transport och behandling av utsorterat farligt avfall STRATEGIER Hushåll ska kunna lämna ifrån sig farligt avfall på ett enkelt sätt Informera om farligt avfall utifrån nationellt initierade informationsinsatser med särskilt vikt vid läkemedel och elektronikavfall samt särskilt farliga ämnen som kvicksilver, kadmium och bly MÅL ÅR 2017 (BASÅR 2011 OM INTE ANNAT ANGES) 5. Farligt avfall ska inte förekomma i kärlavfallet. 6. Andelen hushåll som tycker att de har ganska eller mycket bra tillgänglighet för att lämna farligt avfall överstiger 75 % 8

28 Mål nr Mål år 2017 Flen 2011 Katrineholm 2011 Vingåker 2011 Sverige % 73 % 69 % 70 % 66 % KÄRLAVFALL Det vill säga insamling, transport och behandling av kärlavfall STRATEGIER Ökad samordning av regler och rutiner inom insamling av kärlavfall Biologisk behandling av matavfall ska införas MÅL ÅR 2017 (BASÅR 2011 OM INTE ANNAT ANGES) 7. Minst 50 % av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara. GROVAVFALL Det vill säga insamling, transport och behandling av grovavfall STRATEGIER Hushåll ska kunna lämna grovavfall på ett enkelt sätt Återvinningscentralerna ska användas för att informera och kommunicera med hushåll MÅL ÅR Andelen hushåll som tycker att det är ganska eller mycket enkelt att lämna grovavfall ökar till år 2017 jämfört med

29 LATRIN OCH SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR Det vill säga insamling, transport och behandling av latrin och slam från enskilda brunnar STRATEGIER Fosforföreningar i avlopp ska återföras till åkermark MÅL ÅR 2017 (BASÅR 2011 OM INTE ANNAT ANGES) 9. Mottagningsanläggningar för slam från enskilda brunnar ska REVAQ 1 certifieras senast 2015 och slammet ska återföras till åkermark VERKSAMHETSAVFALL Det vill säga hantering av företagens avfall STRATEGIER Uppmärksamma verksamheter att arbeta för en ökad återanvändning av produkter och varor Kommunalt avloppsslam ska REVAQ certifieras Samarbeta mellan tillsynsmyndighet, plankontor och renhållaren kring fettavskiljare samt bygg- och rivningsavfall 1 REVAQ är Svenskt Vattens certifieringssystem för att certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark. Certifieringen innebär att man bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar avloppsreningsverket och är öppen med all information. 10

30 MÅL ÅR 2017 (BASÅR 2011 OM INTE ANNAT ANGES) 10. Minst 60 % av fosforföreningarna i kommunalt avloppsslam ska tas tillvara och återföras till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark (nationellt miljömål) NEDLAGDA DEPONIER STRATEGIER Samordna arbete med riskklassificering och åtgärder av nedlagda deponier mellan de tre kommunerna och länsstyrelse MÅL ÅR 2017 (BASÅR 2011 OM INTE ANNAT ANGES) 11. Minst två nedlagda kommunala deponier, där MIFO fas 1 har visat behov av detta, ska riskklassificeras enligt MIFO Fas 2 per kommun och år 2. NEDSKRÄPNING STRATEGIER Samordning av regler och rutiner rörande dumpning av avfall 2 MIFO fas 1 är en orienterande studie. Riskklassningen av området görs utifrån besök på platsen och tillgängliga uppgifter om vilken verksamhet som bedrivits, vilka ämnen som hanterats m.m. MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen på platsen. Syftet är främst att kontrollera om det finns föroreningar och i vilka halter dessa förekommer samt spridningsvägar. 11

31 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER MILJÖKONSEKVENSER Vid genomförandet av de åtgärder som föreslås i planen kan både positiv och negativ miljöpåverkan uppstå. Följande miljöbedömning är gjord av arbetsgruppen. Förväntad betydande positiv miljöpåverkan vid genomförande av avfallsplanen är: Minskad föroreningsproblematik och minskat läckage av skadliga ämnen från avfallshantering Minskad resursförbrukning genom ökad återanvändning och återvinning Minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken genom rötning till biogas, vilken kan ersätta fossila fordonsbränslen Minskad nedskräpning och dumpning av avfall i naturen Betydande negativ miljöpåverkan som skulle kunna uppstå vid genomförande av avfallsplanen är: Risk för ökade utsläpp av klimatpåverkande gaser på grund av ökade transporter vid separat insamling och rötning av matavfall LEDSTJÄRNOR Avfallsplanens genomförande bedöms ge främst positiva effekter på ledstjärnorna. Nedan sammanfattas avfallsplanens intentioner kopplat till ledstjärnorna. DET SKA VARA ENKELT ATT GÖRA RÄTT Planen innehåller strategier, mål och åtgärder som avser att förenkla för invånare att källsortera och lämna hushållsavfall till rätt ställe, exempelvis förpackningar, farligt avfall och grovavfall. POSITIVA BUDSKAP Information och kommunikation ska vara inriktad på positiva budskap och föredömen ska identifieras för att sprida goda exempel. 12

32 LÅNGSIKTIGHET Planen syftar till att för sträva uppåt i EUs avfallshierki i många avseenden, som att förebygga avfall via minskad konsumtion, öka förutsättningarna till återanvändning och ökad återvinning av förpackningar och grovavfall. Minimering av deponering och säkerställande av att nedlagda deponier ej blir ett framtida miljöproblem fortsätter under perioden. EFFEKTIVITET Bättre källsortering medför normalt lägre kostnader främst gällande förpackningar och tidningsmaterial. Ledstjärnan effektivitet ska vara vägledande som en utvärderingskriterie vid utredningar som berör transporter av avfall. GOD ARBETSMILJÖ I föreskrifter om avfallshantering avses god arbetsmiljö säkerställas genom att enas om regler vid exempelvis hämtning av kärlavfall och slam från enskilda brunnar. 13

33 UPPFÖLJNING Planen ska årligen följas upp med Sörmland Vatten som ansvarig. I maj månad sammankallas utsedd projektgrupp till ett möte där summering av föregående års verksamhet presenteras följt av en diskussion gällande behov av revidering av åtgärdsdokument. Vid behov kallas även utsedd referensgrupp. Efter mötet färdigställs summering samt förslag på reviderat åtgärdsprogram för lokal förankring. Större avvikelser från ursprungligt åtgärdsprogram ska godkännas politiskt på sedvanligt sätt. 1/1-1/3 Framtagande av statistik 1/7-1/9 Lokal förankring 1/3-1/5 Summering och planering 1/6-1/7 Färdigställande av summering och åtgärdsprogram 1/5-1/6 Genomförande av årligt revideringsmöte 14

34 FÖRKLARINGAR BEGREPP Avfall Sverige Centrala uppsamlingsplatser Delade kärl Farligt avfall Förebyggande av avfall Grovavfall Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall FÖRKLARING Rikstäckande branschorganisation där kommuner och företag är medlemmar. Arbetar för att hjälpa medlemmarna i dess utveckling av avfallsverksamheten och agerar som lobbyist mot myndigheter och samhälle. Plats där flera fastighetsägare fått godkännande om att lägga sitt kärlavfall (matavfall och brännbart) i gemensamma behållare. Används exempelvis vid förhindrande transportförhållanden eller när fastighetsägare vill effektivisera hämtningsarbetet (lägre avgifter). Två fastighetsägare som överenskommer om att dela abonnemang på ett kärl. Används exempelvis när fastighetsägare vill effektivisera hämtningsarbetet. Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till exempel giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Formellt sett avfall som är markerat med * i bilaga 2 till Avfallsförordningen 4. Åtgärder som vidtas för att hindra att avfall uppkommer. Exempelvis minimera inköp av skolmat, undvika inköp av produkter eller lämnande av använda saker till återanvändning. Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl Hushåll Matavfall och brännbart som läggs i kärl. Grovavfall Latrin och slam från enskilda avloppsanläggningar 15

35 Farligt avfall Avfall som omfattas av producentansvar 3 Verksamheter Hushållssopor och städsopor från personalutrymmen, restauranger, storkök och liknande Livsmedelsavfall från butiker Avfall från allmänna papperskorgar på allmänna platser Slam från fettavskiljare Matlagningsfett från verksamheter Latrin Komposteringsanläggningar Plockanalys Producentansvar Anläggning där biologiskt avfall bryts ned under förbrukning av syre. Jordfraktion bildas. Till skillnad mot rötningsanläggning bildas ej gas som kan energiutvinnas. Undersökning där avfall på ett systematiskt och statistiskt vedertaget sätt sorteras i efterhand för att utröna hur väl källsorteringen fungerar. Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under hela dess livscykel inklusive design, produktion och omhändertagande som avfall. Exempelvis tidningspapper och förpackningar av papper, well, glas och metall. Även däck, bilar, läkemedel och elavfall omfattas. Mer om producentansvar framgår av Renhållare Återanvändning Av kommunen utsedd förvaltning, kommunalägt bolag eller kommunalförbund som ombesörjer kommunens ansvar inom avfallshanteringen enligt miljöbalken. Användning av en kasserad produkt utan föregående förädling. Exempelvis när hushåll lämnar saker till ta till vara eller biståndsorganisationer där saken ska 3 Kommun ansvarar för avfall som omfattas av producentansvar om det inte lämnas i producenternas system 16

36 användas till samma ändamål som den är gjord för. Återvinning Återvinningscentral (ÅVC) Återvinningsstation (ÅVS) Användning, behandling eller omhändertagande av material, näringsämnen eller energi från avfall. Exempelvis glas, papper, tidningar och metall återvinns till framställning av nya produkter. Bemannad anläggning för mottagning av grovavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall, etc Obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar och returpapper. Ansvar förpackningsoch tidningsinsamlingen (ej kommun). 17

37 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Flen, Katrineholm och Vingåker Åtgärdsprogram Version

38 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det är också viktigt att ge en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma håll. Kommunala avfallsplanen är framtagen i en process där Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun medverkat. En projektgrupp med representanter från de tre kommunerna alla kommuner och Sörmland Vatten och Avfall AB har tillsammans med extern resurs drivit arbetet. Avfallsplanen gäller för perioden Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som revideras årligen. Dokumentstrukturen framgår nedan där denna del är skuggad: Avfallsplan Underlag Avfallsplan Strategier och mål Avfallsplan Åtgärdsprogram Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika samråd under planprocessen. Underlaget fastställs ej i kommunfullmäktige då det kan ändras årligen. Utifrån behoven har en prioritering gjorts för den kommande perioden, vilket har resulterat i avfallsplanens mål, strategier och åtgärder. Strategier och mål redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod. 2

39 Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås. Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen och fastställs i kommunstyrelsen som också fastställer delegering av ansvar för olika åtgärder. Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras. Uppföljningen tillsammans med en analys om förändrade förutsättningar ligger sedan till grund för en årlig revidering av åtgärdsprogrammet. 3

40 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅTGÄRDSPROGRAM...1 Anvisningar... 1 Övergripande... 2 Förebyggande av hushållsavfall... 3 Källsortering av hushållsavfall... 3 Farligt avfall... 4 Kärlavfall... 4 Grovavfall... 5 Latrin och slam från enskilda brunnar... 6 Verksamhetsavfall... 6 Nedlagda deponier... 7 Nedskräpning

41 ÅTGÄRDSPROGRAM ANVISNINGAR Åtgärd: Tidplan: Ansvar: Beskrivning av aktivitet för att nå strategi eller mål. År då åtgärd avses påbörjas respektive avslutas SVAAB = Sörmland Vatten och Avfall AB MN = Miljönämnden eller motsvarande SN = Stadsbyggnadsnämnden eller motsvarande KN = Kostnämnden eller motsvarande KS = Kommunstyrelsen Under kommunansvar anges lokala åtgärder med kommunnamn följd av löpnummer (ex Flen:1). Kursiverade lokala åtgärder anger att alla kommuner rekommenderas genomföra åtgärden, oftast som följd av regionala åtgärder. 1

42 ÖVERGRIPANDE FLEN, KATRINEHOLM, VINGÅKER TIDPL AN ANSVAR KOMMENTAR 1. Ta fram informations- och kommunikationsplan (Infoplan) för uppfyllande av strategier och mål i hela avfallsplanen SVAAB Samverkan med kostenhet och miljökontor Engagera ungdomar och studenter Informationsmaterial som framhäver positiva budskap med återkoppling Utgå från kundenkäter och plockanalyser Stödja införande av källsortering matavfall Information vid återvinningscentraler Stödja källsortering i kommunala verksamheter Farliga ämnen (läkemedel, kvicksilver, bly, kadmium, etc). Samverka med äldreomsorg särskilt hemtjänst. Involvera skola 2. Fortlöpande sammanställa, analysera och delge nyheter från nationell/regional nivå till lokal nivå samt vid behov initiera utbildnings- eller informationsinsatser SVAAB Lagar och myndighetskrav Miljömål Nationella och regionala utredningar 2

43 Nationella kampanjer 3. Införa en avfallsgrupp som träffas vid behov, minst två gånger per år med representanter från kommunerna och SVAAB 2012 SVAAB SVAAB är sammankallande 4. Säkerställ att kommunen beaktar avfallshantering inkl källsortering i samhällsplaneringen 2013 SN Ex med hjälp av checklista på hur avfallshantering och källsortering kan beaktas i planer, exploateringsavtal, rivningslov, m.m FÖREBYGGANDE AV HUSHÅLLSAVFALL FLEN, KATRINEHOLM, VINGÅKER TIDPLAN ANSVAR KOMMENTAR 5. Kartlägga och mäta svinnet av matavfall i kommunal offentlig verksamhet och sedan minska det KN Samordning med kostplaner 6. Genomför dialog med de större livsmedelskedjorna kring minskning av matavfall samt biologisk behandling MN Samarbete med näringslivskontor, miljöstrategiskt råd, näringslivsråd och SVAAB Se infoplan (åtgärd 1) 7. Utveckla möjligheten att lämna produkter och varor, exempelvis textilier, till återanvändning/försäljning på återvinningscentraler SVAAB Samarbete med organisationer som bedriver välgörenhet? Lions, Röda Korset etc KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSAVFALL FLEN, KATRINEHOLM, VINGÅKER TIDPLAN ANSVAR KOMMENTAR 8. Ta fram goda förebilder i hushåll som 2013 SVAAB Livsstilsrelaterat ex kopplat 3

44 används för att kommunicera miljöeffekter och miljönyttan till matavfall, textilier, etc Se infoplan (åtgärd 1) 9. Säkerställ att kommuner och dess kommunala verksamheter källsorterar KS Involvera miljöstrategiskt råd och näringslivsråd. Samråda med SVAAB. 10. Utreda insamlingsmetod och tillgänglighet gällande förpackningsmaterial SVAAB Invänta nationell utredning. Samordna med utredning kring insamling av matavfall. FARLIGT AVFALL FLEN, KATRINEHOLM, VINGÅKER TIDPLAN ANSVAR KOMMENTAR 11. Utveckla metoder för förbättrad servicenivå för insamling av farligt avfall (inkl elavfall) SVAAB Översyn av befintlig mobilinsamling, fastighetsnära eller butiksnära system ( Samlaren, Elis, etc) 12. Utreda behov av förbättrad hantering kring källsortering och medicinskt avfall inom hemtjänsten 2015 KS Samordning med SVAABs uppströmsarbete för Revaccertifiering av slam. Samråd med landstinget kring utskrivning och hantering av läkemedel och läkemedelsrester. KÄRLAVFALL FLEN, KATRINEHOLM, VINGÅKER TIDPLAN ANSVAR KOMMENTAR 13. Utred metoder och fastställ genomförandeplan för utsortering och insamling av matavfall i hushåll, restauranger, storkök och butiker till biologisk behandling SVAAB För- och nackdelar utifrån ledstjärnor Matavfallskvarnar beaktas 4

45 14. Ta fram regler och riktlinjer för 2013 SVAAB Arbetsmiljö, effektivisering, centrala uppsamlingsplatser 1 kundnöjdhet, erfarenheter från plockanalys 15. Inför identifikation av kärl i Flen och Vingåker 16. Utveckla och samordna strategier och regler för hemkompostering 2014 SVAAB Ger även en översyn och uppdatering av kundregister 2014 SVAAB Diskussion kring kompostering och rötning och taxan som styrmedel. Kravet på att rötresten/ biomassan ska kunna återföras till åkermark Samråd med tillsynsmyndighet GROVAVFALL FLEN, KATRINEHOLM, VINGÅKER TIDPLAN ANSVAR KOMMENTAR 17. Ta fram mallar för spridande av positiva budskap och nytta att användas vid information på återvinningscentraler 18. Förbättra tillgänglighet och service för insamling och avlämning av grovavfall 2013 SVAAB Se infoplan (åtgärd 1) 2013 SVAAB Bland annat utifrån kundenkät Inkludera behov av passersystem 1 Centrala uppsamlingsplatser avser container/kärl som används av flera fastigheter. Vanligt framförallt på landsbygden i Flen. 5

46 LATRIN OCH SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR FLEN, KATRINEHOLM, VINGÅKER TIDPLAN ANSVAR KOMMENTAR 19. REVAQ certifiera slam från enskilda brunnar 20. Ta fram regler och riktlinjer för hantering av fosforfällor inklusive tömning och behandling 2015 SVAAB Inkludera uppdatering av kundregister och identifikation av brunnar Läkemedel 2013 SVAAB Samarbete med tillsynsmyndighet Följ nationellt arbete Inarbetas i föreskrifter VERKSAMHETSAVFALL FLEN, KATRINEHOLM, VINGÅKER TIDPLAN ANSVAR KOMMENTAR 21. Kartlägg behov av insats kring hantering av bygg- och rivningsavfall 22. Ta fram och implementera regler och riktlinjer för hantering av fettavskiljare och frityranläggningar 23. REVAQ certifiera slam från verksamheter Kopplas till kommande VAplan KS MN SVAAB 24. Synliggöra fördelar för verksamheter att återanvända produkter och varor 2014 KS Involvera miljöstrategisktråd och näringslivsråd. Koppla till avfall och ansvar för avfall som uppstår vid VAarbeten ex. grus och schaktmassor. Exempelvis genom seminarium, miljöpris till verksamheter Samarbete med 6

47 Näringslivskontor NEDLAGDA DEPONIER FLEN, KATRINEHOLM, VINGÅKER TIDPLAN ANSVAR KOMMENTAR 25. Ta fram plan för riskklassning av nedlagda deponier. Genomföra MIFO 2-undersökningar enligt mål där MIFO fas 1 har visat behov av detta KS Kommunen som verksamhetsutövare ansvarar NEDSKRÄPNING FLEN, KATRINEHOLM, VINGÅKER TIDPLAN ANSVAR KOMMENTAR 26. Samordning av regler och rutiner rörande dumpning av avfall 2013 MN 7

48 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Flen, Katrineholm och Vingåker Underlag Version

49 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det är också viktigt att ge en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma håll. Kommunala avfallsplanen är framtagen i en process där Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun medverkat. En projektgrupp med representanter från de tre kommunerna alla kommuner och Sörmland Vatten och Avfall AB har tillsammans med extern resurs drivit arbetet. Avfallsplanen gäller för perioden Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som revideras årligen. Dokumentstrukturen framgår nedan där denna del är skuggad: Avfallsplan Underlag Avfallsplan Strategier och mål Avfallsplan Åtgärdsprogram Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika samråd under planprocessen. Underlaget fastställs ej i kommunfullmäktige då det kan ändras årligen. Utifrån behoven har en prioritering gjorts för den kommande perioden, vilket har resulterat i avfallsplanens mål, strategier och åtgärder. Strategier och mål redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod. Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås. Sid 2

50 Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen och fastställs i kommunstyrelsen som också fastställer delegering av ansvar för olika åtgärder. Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras. Uppföljningen tillsammans med en analys om förändrade förutsättningar ligger sedan till grund för en årlig revidering av åtgärdsprogrammet. Sid 3

51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL I AVFALLSPLAN 1 PLANENS FRAMTAGANDE 1 EU DIREKTIV 2 RIKSDAGENS GENERATIONSMÅL 3 MILJÖBALKEN 3 NATIONELLA MILJÖMÅL (REMISSVERSION) 4 God bebyggd miljö 4 Giftfri miljö 5 NATIONELL AVFALLSPLAN (REMISSVERSION) 8 Bygg- och rivningsavfall 9 Hushållsavfall 9 Resurshushållning i livsmedelskedjan 13 Avfallsbehandling 18 BEFOLKNING OCH BOENDE 20 HUSHÅLLSAVFALL 20 Insamlingssystem 20 Återvinningsstationer 21 Avfallsmängder 22 Avfallets omhändertagande 25 Avfallsanläggningar 26 Sid 4

52 Nedlagda deponier 27 Flen 27 Katrineholm 29 Vingåker 31 Kundnöjdhet 32 Kvalitet källsortering 37 UPPFÖLJNING FÖREGÅENDE AVFALLSPLAN 41 Flen Vingåker Katrineholm TRENDER SOM FORMAR FRAMTIDEN 45 Politik 45 Socialt 46 Teknik 46 REDOVISNING FRÅN ARBETSGRUPPENS DISKUSSIONER 47 Förebyggande av avfall 47 Källsortering hushållsavfall 48 Farligt avfall 49 Kärlavfall 50 Grovavfall 50 Latrin och slam från enskilda brunnar 51 Tillsyn, nedskräpning, verksamhetsavfall och nedlagda deponier 52 SAMRÅD 53 Sid 5

53 Genomförande 53 Intresseområden 53 Synpunkter vid samråd 54 MILJÖBEDÖMNING AV PLANEN 55 Inledning 55 Miljöproblem kopplat till avfall och avfallshantering 55 Ökande avfallsmängder och outnyttjade resurser i avfallet 55 Skadliga ämnen 55 Växthusgaser 56 Förorening av mark, grund- och ytvatten 56 Relevanta avfalls-, miljökvalitets- och folkhälsomål 56 Folkhälsomål 56 Bedömning av miljöpåverkan 57 Betydande miljöpåverkan 57 Miljöaspekter som kan komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av planen 57 Miljöaspekter som inte bedöms komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av planen 58 Förslag till åtgärder 59 Sid 6

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Flen, Katrineholm och Vingåker Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2012-11-29, 140 Version 2012-06-26 Förord För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Kommunal avfallsplan 2013-2017

Kommunal avfallsplan 2013-2017 Styrdokument Kommunal avfallsplan 2013-2017 Giltighetstid Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (29) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-15, 218 Ändring av kommunfullmäktige Ägare 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland.

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Avfallsplan Söderhamns kommun 2015-2030 Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Del 1 Strategier och mål Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 Förord För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Dnr 2014-265 Version 2014-05-16 Kommunstyrelsen 160315 53 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Version 2014-05-16 Kommunfullmäktige 16-04-04 24 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 Plan för ökad återvinning och resurshushållning Åtgärdsprogram Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-2017 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Strategier och mål Gagnefs kommun Beslutad i kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallsplan. Söderhamns kommun Del 2 Åtgärder. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland.

Avfallsplan. Söderhamns kommun Del 2 Åtgärder. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Avfallsplan Söderhamns kommun 2015-2030 Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Del 2 Åtgärder Antagen av kommunstyrelsen 2016-01-12 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan LUDVIKA KOMMUN Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram UTSTÄLLNINGS- OCH REMISSVERSION

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Vansbro Kommun FÖRORD För varje kommun ska det

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-05-22 43 Sida Ks Dnr 102/2012 450 Remiss kommunal avfallsplan Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Vingåkers kommun har inget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2012-05-07 40 Au Dnr 102/2012 450 Remiss kommunal avfallsplan. Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen Vingåkers kommun

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan SMEDJEBACKENS Kommun Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram 2013-2017 FÖRORD För varje

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Åtgärdsprogram. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Åtgärdsprogram. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Åtgärdsprogram 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-10-24 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Ludvika kommun Antagen i kommunfullmäktige

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Strategier och mål Mora, Orsa och Älvdalens kommun Gemensam

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Utgör del av kommunens renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) enligt 15 kap, 11 MB Antagen av: Kommunfullmäktige 268 2016-12-19

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 Reviderad 2014 En

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 BORÄNE KOMMUN ÅTÄRDSPRORAM Bilaga till avfallsplan Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 Innehållsförteckning 1 Inledning och anvisningar 1 2 emensamma åtgärder i Dalarna 1 2.1 Farligt avfall från

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Avfallsplan Avfallsplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Catarina Östlund Tel: 08-698 10 47 catarina.ostlund@naturvardsverket.se Konsekvensanalys 2005-09-22 Dnr 641-4711-05 Beskrivning och konsekvensanalys av förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Nya Renhållningsföreskrifter 2016

Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Lofsdalen 2016-06-08 Lina Eklund - renhållningschef Mathias Wiberg - enhetschef ÅVC Ida Dahl - eko-/renhållningsingenjör Mikael Holmström - näringslivsutvecklare Renhållningsordning

Läs mer

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun 1 (5) Tekniska förvaltningen Remiss Teknisk administratör Olsson, Anna Tfn 040-42 5182 Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun Tekniska förvaltningen i Vellinge kommun har tagit fram ett förslag

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512)

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(3) 271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till renhållningstaxa

Läs mer

Avfallsplan. Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen. Karlskoga kommun

Avfallsplan. Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen. Karlskoga kommun Avfallsplan Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen Karlskoga kommun Politisk referensgrupp Samtliga partier, som är representerade i kommunfullmäktige, har anmält en representant till

Läs mer

Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan och föreskrifter

Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan och föreskrifter Amanda Bergvall Avfall 08-508 465 87 amanda.bergvall@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2007-10-23 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan 2008-2012

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

Statistik är en mycket viktig branschfråga.

Statistik är en mycket viktig branschfråga. Avfall Web för din skull! Introduktion till Avfall Sveriges statistikverktyg Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN. Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29

AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN. Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29 AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29 Innehåll 1 Nuvarande avfallshantering 1 1.1 Hushållsavfall 1 1.2 Verksamhetsavfall 2 1.3 Avfallsmängder 2 2 Lagar, miljömål och riktlinjer

Läs mer

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Avfallsplan för Eskilstuna kommun 24 augusti 2012 Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Remisshandling 2012-08-24 1 1 INLEDNING I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i

Läs mer

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2014-06-25 1 (9) Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och kommer kvarstå för kommande avfallsplanperiod.

Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och kommer kvarstå för kommande avfallsplanperiod. Samrådsredogörelse Bakgrund Arbetet med revidering av ny renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) har varit organiserat med en styrgrupp och en projektgrupp. Tjänstemän och politiker från kommunerna,

Läs mer

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SAMMANFATTNING Avfallsplan för Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner 2012-2017. TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE AVFALLSHANTERING Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner har en gemensam

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1 Miljöbedömning av avfallsplaner... 5 1.2 Samråd om miljöbedömning av avfallsplanen... 5 2 Avfallsplanens syfte

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Gällivare Kommuns renhållningsordning

Gällivare Kommuns renhållningsordning Gällivare Kommuns renhållningsordning Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering Denna renhållningsordning gäller för Gällivare kommun och berör dig som bor och verkar i kommunen. För varje kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer