Årsredovisning Sh bygg, sten & anläggning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB

2 Sh bygg Årsredovisning innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål Mål t o m Organisation...10 Miljöarbete...11 Etik och moral...11 Kvalitetsarbete BF9K...12 Medarbetarna på Sh bygg...13 Finansiella rapporter...14 Resultaträkning...15 Balansräkning...16 Eget kapital och skulder...17 Kassaflödesanalys...18 Noter...19 Förslag till utdelning...24 Underskrifter...25 Revisionsberättelse var det första året med en förändrad ägarbild. Sh bygg, sten och anläggning AB ägs numera till 100 procent av mig, Lars Svensson. Mina två syskon, och tidigare delägare, har valt att ta det lite lugnare och därmed att inte engagera sig i entreprenadbolaget Sh bygg. Genomförandet av ägarförändringen har varit mer omfattande än vad vi förväntat oss på Sh bygg. Utredningar, proformabalansräkningar och avstämningar i hög omfattning har genomförts under 2011 och Det känns fantastiskt kul att som en Svensson få driva farfars företag vidare världens roligaste jobb! På Sh bygg har vi en sedan länge en obruten ide om att våra projekt skall i möjligaste mån genomföras av egen anställd personal. Detta innebär inte att vi på Sh bygg skall ha egna elektriker, rörmokare eller andra specialkompetenser denna typ av kompetens är inte den som skall finnas hos oss. Det innebär inte heller att vi kan bemanna företaget utifrån förväntade arbetstoppar vi måste ha en kostnadseffektiv och lönsam organisation. Men det innebär att vi skall bygga ett företag där vi har egna erforderliga produktionsresurser och egen kompetens för att genomföra våra projekt inom mark, sten, anläggning och byggnation. Ett sådant val ställer större krav och förväntan på att företagets personal är engagerade och dedikerade. Och till min stora glädje har väldigt många klivit fram ytterligare och visat just på detta under Vi har nått framgångar och hanterat motgångar och vi lär oss av båda. Det är kul att jobba då! Under hösten 2011 och under hela 2012 har vi fokuserat än mer på hur vi budgeterar, kalkylerar och särskilt på hur vi bygger upp våra årsplaner verksamhetsplaner i företaget. Stora delar av företagets anställda har bidragit i detta omfattande arbete. Vi har tillsammans satt mål och utifrån dessa formulerat aktiviteter och arbetat med bl.a kompetensutveckling. Allt för att bli ännu bättre. Det är både kul och spännande när vi nu följer upp detta utvecklings- och förändringsarbete på månadsbasis i våra olika enheter. Vårt fokus på lönsamhet och stabilitet i organisationen blir väldigt tydligt. I år fyller Sh bygg 90 år. Företaget startades formellt av Sven Heribert Svensson 1923 och han valde företagsnamnet SH Svenssons Stensätteri Aktiebolag. Att det blev just SH berodde på att det redan på 20-talet var lite skämmigt att heta Sven Heribert, så farfar hade sedan länge valt att kalla sig för SH. Sedan dess har såväl min pappa Rune som mina syskon Janne och Lena jobbat i företaget. Det är en lång historia med krumbukter och utvikningar som jag gärna berättar om och som inte bara innefattar sten men även långfärdsskridskor, bland annat. Att Sh fyller så mycket som 90 år är en unik händelse. Såvitt jag vet så är bara FO Pettersson i Göteborg äldre (och eventuellt Skanska/Skånska Cementgjuteriet). Vi kan nog med rätta titulera oss Sveriges äldsta familjeägda stenföretag, och ett av de äldsta familjeägda entreprenadbolagen. Jag ser fram emot 2013 med tillförsikt! Lars Svensson Verkställande Direktör Copyright: Sh Bygg, 2013 Projektledning: Pelle Vamstad Grafisk form: Matador kommunikation Foto: Jeanette Hägglund Tryck: Åtta45

3 4 Årsredovisning 2012 Sh bygg Sh bygg Årsredovisning året i korthet ny koncern Genom de ägarförändringar som genomförts har en ny koncern bildats med ett holdingbolag som äger de fyra verksamhetsbolagen Sh bygg, sten & anläggning AB, Sh Maskin i Uppsala AB, samt fastighetsutvecklingsbolagen Sh bygg fastighetsutveckling AB och Fastighetsbolaget Rotnätet AB. Koncernen ägs numera enbart av Lars Svensson till 100 procent. Se koncernstruktur nedan. organisationsförändringar Stockholm hanteras numera som en enhet innehållande verksamhetsgrenarna bygg respektive sten och anläggning. Ansvarig för denna enhet är vvd Torbjörn Sohlberg. Produktionsstöd Sh byggs centrala stabs- och stödfunktion sorterar numera direkt under VD och har delats upp i följande ansvarsenheter: IT, HR, Juridik, Ekonomi, Kvalitet, Miljö, Inköp samt Marknad och Verksamhetsutveckling. stärkta ledningsfunktioner Under 2012 har vi skapat en HR funktion som utöver traditionella personalfrågor skall utveckla och systematisera vår kompetenshöjning genom Sh Akademin samt tydliggöra våra karriärvägar och vilka kompetenskrav vi ställer på de olika tjänsterna inom Sh bygg. Vi har tillsatt och tydliggjort en KMI-funktion Kvalitet-Miljö-Inköp för att utveckla arbetet inom dessa områden. En central del är att arbeta med kvalitetscertifieringssystemet Bf9K som sedan en längre tid är arbetsformatet i verksamheten i Stockholm. Under 2013 kommer även affärsområdena i Uppsala att införa detta viktiga kvalitetssystem. Vi arbetar också med att utveckla inköpsarbetet för att nå än större effektivitet genom centrala upphandlingar och avtal. framgångar 2012 Under det gångna året har flera större projekt tagits in och startats, bla Frihamnen i Stockholm ett avancerat kajprojekt med starka tidskrav, svår miljö att arbeta i och bland annat undervattensgjutning med mera. Sparrisen i Huvudsta är ett annat stort projekt. Här konverterar vi kontor till ca 100 hyresbostäder samt att vi ovanpå fastigheten uppför åtta radhus som säljs som egnahem av fastighetsägaren! Vi har under 2012 också etablerat oss ytterligare i norra Uppland där vi förutom att öppna platskontor också investerat i mark för framtiden samt glädjande också fått ansvar för att renovera och bygga om Österbyskolan i Österbybruk. I Uppsalaregionen flyter det på med bland annat förnyat förtroende i Upplands Väsby (årsvolym över 50 MKr!) och en god orderingång generellt. utmaningar 2012 Under 2012 har vi satsat på att bygga upp organisationen i Stockholm och investera i denna marknad. Vi har fått strukturera om delar av verksamheten vilket resulterat i att vi avslutat projekt med negativ påverkan på verksamheten. I Uppsala har ett större, komplicerat, projekt slutförts där erfarenheterna visat på vikten av de stärkta åtgärder som genomförts 2012 och som vi arbetar vidare med Sammantaget har dessa utmaningar och erfarenheter belastat företaget med över 15 Mkr Trots detta kan vi leverera ett positivt resultat, en soliditet på 21 procent och en sund balansräkning. Lars Svensson 100 % ägande Lars Svensson Holding AB 100 % ägande i respektive dotterbolag Sh Maskin i Uppsala AB Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg fastighetsutveckling AB Fastighetsbolaget Rotnätet AB

4 6 Årsredovisning 2012 Sh bygg Sh bygg Årsredovisning snabba fakta Resultat och ställning (belopp i Kkr) År Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Nettomarginal 0,8% Neg 0,3% 1,7% 1,9% Räntabilitet på sysselsatt kapital 14% Neg 5% 18% 20% Räntabilitet på eget kapital 9% Neg 2% 13% 13% Soliditet 21% 16% 26% 31% 28% Marknaden Byggkonjunkturen i landet är ganska skakig vilket bland annat är en effekt av de finansiella problem vi har i världen, EU och t.ex Grekland och Spanien idag. Våra huvudmarknader Stockholm och Uppsala län och de produktgrupper vi i huvudsak sysslar med, klarar sig dock mycket bra ur ett efterfrågeperspektiv. Tillväxten och framförallt inflyttningen i Stockholm/Uppsala regionen är fortsatt stark samtidigt som Norduppland ser mycket lovande ut. Vi verkar i en region med stark tillväxt och stora infrastrukturbehov. Vår bedömning är därför att marknaden i våra segment är lika stor eller något större för Det hot vi ser är i första hand om andra företag väljer att försöka bryta sig in på de marknader vi agerar på och därmed pressar de redan tuffa marginalerna ytterligare. Vår position är dock stark på marknaden. Vid ingången till 2013 är vår A-orderstock större än normalt, den överstiger normalt inte 30 procent. Orderläget ser bra ut med ett snitt för bolaget på 44 procent vid 2013 års start. Definitioner framgår av not 21. nettoomsättning (kkr) nettomarginal 2 % 1 % 0 % - 1 % % antal anställda

5 8 Årsredovisning 2012 Sh bygg Bygg Sh bygg Årsredovisning Affärsidé Sh bygg skall bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning samt tillhandahålla relevant service inom dessa områden för utvalda kundgrupper. Vision Sh bygg skall vara det attraktivaste entreprenadföretaget. Vision innebär för Sh bygg ett eftersträvansvärt tillstånd/ läge som är representativt för vad vi står för. Visionen är vår ledstjärna som i alla avseenden tjänar som ett riktmärke för hur vi vill jobba och vara. Visionen är inte ett mål, mer något att alltid sträva mot, att vilja vara. Vi landar i det enkla men ändå utmanande faktum att vi vill vara det attraktivaste entreprenadföretaget. Attraktivaste är ett begrepp som måste definieras för att vara distinkt och för oss innebär det hur vi upplevs hos våra kunder, våra leverantörer och bland våra medarbetare. För våra kunder vill vi vara de attraktivaste genom att ge rätt lösningar, rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Vi upprätthåller en nära kommunikation för vi ser att tydlighet och ansvar inför uppgiften är något vi står för. Vi jobbar långsiktigt, vill se helheter och ge det mervärde som våra kunder söker. Våra leverantörer å sin sida skall veta och känna att de möter oss som förutsägbara, konsekventa och tydliga. Vi förväntar oss samma sak och långsiktiga relationer som kan växa i förtroende där vi hjälper varandra när det ibland går fel, för vi vet att vi alla är människor. Våra medarbetare är kärnan. Vi ser att genom att satsa på egenanställd personal skapar vi team och samarbete. Vi vet att vi kan nå de mål vi sätter tillsammans med våra kunder och leverantörer. Eftersom vi över tid på detta sätt bygger kompetens ger det unika möjligheter för den enskilde medarbetaren att ta eget ansvar och påverka utvecklingen för sig själv, projekt och företag. Våra mål 2013 Under de senaste åren har Sh bygg vuxit starkt volymmässigt. Vi har därför för 2013 satt ett kortsiktigt konsolideringsmål där vi landar vår nya organisation och fokuserar på lönsamheten som ett trappsteg inför kommande stegvis kontrollerad expansion. Våra mål till När vi når år 2015s sista dag vill vi kunna mäta oss som Sveriges attraktivaste entreprenadbolag genom att ha nått ekonomiska mål som är mycket tydliga vi omsätter då ca 1 Mrd kr. Vi har ett genomsnittligt resultat som ligger över 3 procent i snitt de senaste 3 åren med en god soliditet och likviditet. Vi har en stark organisation som är en bra plattform för nästa expansionsfas. Vårt medarbetarindex har stigit för varje år som gått liksom vårt kundindex. Vårt aktiva miljöarbete syns i våra projekt och kundrelationer och vi överträffar de kundkrav som ställs inom detta område.

6 10 Årsredovisning 2012 Sh bygg Bygg Sh bygg Årsredovisning Organisation Som redan sagts ingår Sh bygg i en ny koncernstruktur som beskrivs under Året i korthet. Sh bygg, sten & anläggning AB är organiserat utifrån de två geografiska områden som bolaget verkar inom Uppsala län och Stockholms län: Miljöarbete Under 2012 har Sh bygg utvecklat sitt miljöarbete ytterligare. Arbetet är affärskritiskt då det dels handlar om hur Sh bygg samverkar med vår omvärld och samhället, dels de direkta kundkrav som ställs i de projekt vi genomför. Sh bygg avser vara ett företag i framkant och utvecklar nu löpande miljöarbetet. Arbetet är direkt kopplat mot vårt kvalitetssystem Bf9K där dokumentation och uppföljning sker. Genom vårt löpande arbete och fortsatta utveckling har vi kapacitet att möta kunderna i de flesta miljösystem de väljer. Etik och moral AO Bygg Stockholms län STAB Prod. stöd AO Sten & anläggning VD AO Bygg Uppsala län AO Sten & anläggning Entreprenadverksamhet är en bransch med problem kring dessa svåra och viktiga frågor. Med rätta är frågorna uppe för debatt i samhället och det sker glädjande nog ett löpande utvecklings och kravarbete i de upphandlingssystem som finns hos våra kunder. På samma sätt arbetar vi löpande med att utveckla oss och våra system för att hantera dessa frågor visavi våra kunder och våra leverantörer. Mycket av detta handlar, förutom om kontrollsystem, om attityder. Vi har därför valt att komplettera vårt systemarbete med att under 2012 fastlägga etiska riktlinjer samt att vi löpande utbildar alla tjänstemän i dessa riktlinjer, lagkrav och regler, förhållningssätt samt har en ständigt närvarande dialog kring hur vi tänker kring detta inom Sh bygg. Vi ser detta som ett oerhört viktigt arbete för oss som företag och för branschen som helhet. Att vi tar ansvar för detta är centralt för oss i relation med kunden kunden skall känna sig trygg.

7 12 Årsredovisning 2012 Sh bygg Bygg Sh bygg Årsredovisning Kvalitetsarbete BF9K Medarbetarna på Sh bygg Vi är i vår Stockholmsverksamhet sedan 3 år tillbaka certifierade i det kvalitetssystem som tagits fram av Stockholms Byggmästarförening Bf9K. Bf9K står för byggbranschens kvalitets-, miljö, och arbetsmiljösystem 9000 och är ett system som tagits fram för att certifiera slutprodukterna och garantera kvalitativa leveranser. Systemet är erkänt bra och vi har nu beslutat att under 2013 etablera detta som bolagsstandard och därmed införa det i Uppsala istället för de kvalitetssystem vi tidigare använt. Kvalitetsstyrningssystem är affärsvitala och vi ser att det system som vi nu valt som bolagsstandard är det för oss optimala. Arbetet med kvalitetsuppföljning och dokumentation är central för oss. BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet-, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen. BF9K har samma grundprinciper som ISO 9001, ISO och OHSAS 18001/AFS 2001:1 och syftet är att arbetet med systemet ska leda till ständig förbättring. Sh bygg har en etablerad grundinställning att vi, då det är organisatoriskt och affärsmässigt möjligt, skall arbeta med egenanställd personal. Vi vet att vi på detta sätt kan utveckla vår kompetens långsiktigt, få betydande fördelar kring vårt kvalitativa arbete och dessutom skapa den positiva arbetsmiljö vi vill ha. I linje med det har vi också under 2012 startat arbetet med Sh Akademin som operationaliseras under Inom detta utbildningssystem dokumenteras alla våra utbildningar ned på individnivå vilket också stärker oss när vi sätter samma de projektgrupper som skall arbeta med olika kundprojekt. Under 2012 var vi i genomsnitt 299 heltidsanställda. Branschen vi verkar inom är dock påtagligt säsongsvarierad och totalt har över 330 personer under året varit anställda hos oss. Vår medarbetarstyrka växer också stadigt och har från 2007 gått från 250 medarbetare till 2012 års 299st. Könsfördelningen är påtagligt skev inom entreprenadbranschen som är mansdominerad. Från Sh byggs sida ser vi att det är viktigt att arbeta med denna fråga och försöka få en bättre balans. I vårt personalarbete ligger detta som ett särskilt verksamhetsmål. Under 2012 var 20 av de 299 årsanställda kvinnor.

8 14 Årsredovisning 2012 Sh bygg finansiella rapporter Årsredovisning Finansiella rapporter RESULTATRÄKNING (Belopp i sek) Not Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat 2,3,4, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Aktuell skatt 0 1 Uppskjuten skatt Årets resultat

9 16 Årsredovisning 2012 finansiella rapporter finansiella rapporter Årsredovisning BALANSRÄKNING (belopp i sek) TILLGÅNGAR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Förbättringsutgift annan fastighet Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st) Reservfond Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Uppskjuten skattefordran Summa eget kapital Summa anläggningstillgångar Obeskattade reserver Omsättningstillgångar Avsättningar Varulager Kortfristiga skulder Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Upparbetad ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Utnyttjad checkkredit Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Fakturerad ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa omsättningstillgångar Ställda säkerheter SUMMA TILLGÅNGAR Ansvarsförbindelser

10 18 Årsredovisning 2012 finansiella rapporter finansiella rapporter Årsredovisning KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Realisationsvinst vid försäljning av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt 0 1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Lån koncernbolag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 20 Årsredovisning 2012 finansiella rapporter finansiella rapporter Årsredovisning NOTER TILL ÅRSREDOVISNING Not 1 Redovisningsprinciper Not 4 Avskrivningar i resultaträkningen Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Med stöd av ÅRL 7:2 upprättas ingen särskild koncernredovisning för denna underkoncern, utan koncernredovisningen ingår i den koncernredovisning som upprättas av moderbolaget Lars Svensson Holding AB, org. nr Successiv vinstavräkning tillämpas vid avräkning av entreprenadverksamhetsprojekt. Detta innebär att intäkter och resultat som är hänförliga till projekten redovisas baserat på färdigställandegraden per balansdag, varvid färdigställandegraden definieras på basis av nedlagda kostnader. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej. Avskrivning på förbättringsutgifter på annan fastighet sker efter färdigställande på kvarvarande tid av hyreskontraktet. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Lokalhyra har betalats till koncernbolag med kr ( ). Under året har fakturering skett till koncernbolag med kr ( ). Inköp från koncernbolag uppgår till kr Goodwill 20 % Maskiner och andra tekniska anläggningar 20 % Inventarier, verktyg och installationer 20 % Not 5 Rörelseresultat Not 3 Medelantalet anställda Avskrivningar ingår med kr ( ) i bolagets rörelseresultat. Revisionsarvode uppgår till kr ( ). Medelantalet anställda har uppgått till: Varav män I löner och ersättning har sammanlagt utbetalats till: styrelse och verkställande direktör övriga anställda Sociala kostnader Varav pensionskostnader Därav pensionskostnader avseende styrelse och verkställande direktör Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Summa Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Könsfördelning i företagsledning Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Kvinnor 1 2 Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Män 3 3 Ingående avskrivningar enligt plan Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledning: Kvinnor 1 0 Män 7 8 Justering för avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde

12 22 Årsredovisning 2012 finansiella rapporter finansiella rapporter Årsredovisning Not 9 Förbättringsutgift på annan fastighet Ingående anskaffningsvärde 0 0 Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Not 14 Checkräkningskredit Beviljad checkkredit Utnyttjad checkkredit Ställda säkerheter för checkkredit och bankgarantier utgör företagsinteckningar på kr ( ). Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 Not 15 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Belopp vid årets ingång Utgående avskrivningar 0 0 Vinstdisposition Utdelning 0 Utgående planenligt restvärde Aktieägartillskott Årets resultat Not 10 Andelar i koncernföretag Belopp vid årets utgång Bolag Antal andelar Bokfört värde Sh maskin i Uppsala AB Not 16 Obeskattade reserver Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte: Summa Bolag Kapitalandel Rösträttsandel Org. nummer Säte Sh maskin i Uppsala AB 100 % 100 % Uppsala Not 17 Avsättningar Avsättningar för pensioner Not 11 Uppskjuten skatt Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag Avsättning till garantiriskreserv Summa Not 12 Upparbetad ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt Fakturerad intäkt Summa Not 18 Fakturerad ej upparbetad intäkt Fakturerad intäkt Upparbetad intäkt Summa Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringar Hyror Bonus och rabatter Upplupen intäkt Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa Övriga kostnader Summa Not 20 Ansvarsförbindelser FPG/PRI Summa

13 24 Årsredovisning 2012 finansiella rapporter finansiella rapporter Årsredovisning Not 21 Nyckeltalsdefinitioner Nettomarginal Resultat efter finansnetto i procent av omsättning underskrifter Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto med återläggning av finansiella kostnader i procent av sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Årets resultat med tillägg för bokslutsdispositioner, efter avdrag för skatt, i procent av justerat eget kapital. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Justerat eget kapital Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt. Lars Svensson, VD Torbjörn Wennberg Sysselsatt kapital Balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt i obeskattade reserver. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Lena Svensson Yngve Kihlström, Ordförande Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: balanseras i ny räkning Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer. Lars Svensson, vd, Ynge Kihlström, ordförande, och Torbjörn Wennberg. På bilden saknas Lena Svensson.

14 26 Årsredovisning 2012 Sh bygg

15 Uppsala Sofielundsgatan 7 Box 417, Uppsala Telefon: Fax Stockholm Sundbybergsvägen 1C Box 1484, Solna Telefon: Fax: Östhammar Truckvägen Östhammar Telefon:

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer