Årsredovisning Sh bygg, sten & anläggning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB

2 Sh bygg Årsredovisning innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål Mål t o m Organisation...10 Miljöarbete...11 Etik och moral...11 Kvalitetsarbete BF9K...12 Medarbetarna på Sh bygg...13 Finansiella rapporter...14 Resultaträkning...15 Balansräkning...16 Eget kapital och skulder...17 Kassaflödesanalys...18 Noter...19 Förslag till utdelning...24 Underskrifter...25 Revisionsberättelse var det första året med en förändrad ägarbild. Sh bygg, sten och anläggning AB ägs numera till 100 procent av mig, Lars Svensson. Mina två syskon, och tidigare delägare, har valt att ta det lite lugnare och därmed att inte engagera sig i entreprenadbolaget Sh bygg. Genomförandet av ägarförändringen har varit mer omfattande än vad vi förväntat oss på Sh bygg. Utredningar, proformabalansräkningar och avstämningar i hög omfattning har genomförts under 2011 och Det känns fantastiskt kul att som en Svensson få driva farfars företag vidare världens roligaste jobb! På Sh bygg har vi en sedan länge en obruten ide om att våra projekt skall i möjligaste mån genomföras av egen anställd personal. Detta innebär inte att vi på Sh bygg skall ha egna elektriker, rörmokare eller andra specialkompetenser denna typ av kompetens är inte den som skall finnas hos oss. Det innebär inte heller att vi kan bemanna företaget utifrån förväntade arbetstoppar vi måste ha en kostnadseffektiv och lönsam organisation. Men det innebär att vi skall bygga ett företag där vi har egna erforderliga produktionsresurser och egen kompetens för att genomföra våra projekt inom mark, sten, anläggning och byggnation. Ett sådant val ställer större krav och förväntan på att företagets personal är engagerade och dedikerade. Och till min stora glädje har väldigt många klivit fram ytterligare och visat just på detta under Vi har nått framgångar och hanterat motgångar och vi lär oss av båda. Det är kul att jobba då! Under hösten 2011 och under hela 2012 har vi fokuserat än mer på hur vi budgeterar, kalkylerar och särskilt på hur vi bygger upp våra årsplaner verksamhetsplaner i företaget. Stora delar av företagets anställda har bidragit i detta omfattande arbete. Vi har tillsammans satt mål och utifrån dessa formulerat aktiviteter och arbetat med bl.a kompetensutveckling. Allt för att bli ännu bättre. Det är både kul och spännande när vi nu följer upp detta utvecklings- och förändringsarbete på månadsbasis i våra olika enheter. Vårt fokus på lönsamhet och stabilitet i organisationen blir väldigt tydligt. I år fyller Sh bygg 90 år. Företaget startades formellt av Sven Heribert Svensson 1923 och han valde företagsnamnet SH Svenssons Stensätteri Aktiebolag. Att det blev just SH berodde på att det redan på 20-talet var lite skämmigt att heta Sven Heribert, så farfar hade sedan länge valt att kalla sig för SH. Sedan dess har såväl min pappa Rune som mina syskon Janne och Lena jobbat i företaget. Det är en lång historia med krumbukter och utvikningar som jag gärna berättar om och som inte bara innefattar sten men även långfärdsskridskor, bland annat. Att Sh fyller så mycket som 90 år är en unik händelse. Såvitt jag vet så är bara FO Pettersson i Göteborg äldre (och eventuellt Skanska/Skånska Cementgjuteriet). Vi kan nog med rätta titulera oss Sveriges äldsta familjeägda stenföretag, och ett av de äldsta familjeägda entreprenadbolagen. Jag ser fram emot 2013 med tillförsikt! Lars Svensson Verkställande Direktör Copyright: Sh Bygg, 2013 Projektledning: Pelle Vamstad Grafisk form: Matador kommunikation Foto: Jeanette Hägglund Tryck: Åtta45

3 4 Årsredovisning 2012 Sh bygg Sh bygg Årsredovisning året i korthet ny koncern Genom de ägarförändringar som genomförts har en ny koncern bildats med ett holdingbolag som äger de fyra verksamhetsbolagen Sh bygg, sten & anläggning AB, Sh Maskin i Uppsala AB, samt fastighetsutvecklingsbolagen Sh bygg fastighetsutveckling AB och Fastighetsbolaget Rotnätet AB. Koncernen ägs numera enbart av Lars Svensson till 100 procent. Se koncernstruktur nedan. organisationsförändringar Stockholm hanteras numera som en enhet innehållande verksamhetsgrenarna bygg respektive sten och anläggning. Ansvarig för denna enhet är vvd Torbjörn Sohlberg. Produktionsstöd Sh byggs centrala stabs- och stödfunktion sorterar numera direkt under VD och har delats upp i följande ansvarsenheter: IT, HR, Juridik, Ekonomi, Kvalitet, Miljö, Inköp samt Marknad och Verksamhetsutveckling. stärkta ledningsfunktioner Under 2012 har vi skapat en HR funktion som utöver traditionella personalfrågor skall utveckla och systematisera vår kompetenshöjning genom Sh Akademin samt tydliggöra våra karriärvägar och vilka kompetenskrav vi ställer på de olika tjänsterna inom Sh bygg. Vi har tillsatt och tydliggjort en KMI-funktion Kvalitet-Miljö-Inköp för att utveckla arbetet inom dessa områden. En central del är att arbeta med kvalitetscertifieringssystemet Bf9K som sedan en längre tid är arbetsformatet i verksamheten i Stockholm. Under 2013 kommer även affärsområdena i Uppsala att införa detta viktiga kvalitetssystem. Vi arbetar också med att utveckla inköpsarbetet för att nå än större effektivitet genom centrala upphandlingar och avtal. framgångar 2012 Under det gångna året har flera större projekt tagits in och startats, bla Frihamnen i Stockholm ett avancerat kajprojekt med starka tidskrav, svår miljö att arbeta i och bland annat undervattensgjutning med mera. Sparrisen i Huvudsta är ett annat stort projekt. Här konverterar vi kontor till ca 100 hyresbostäder samt att vi ovanpå fastigheten uppför åtta radhus som säljs som egnahem av fastighetsägaren! Vi har under 2012 också etablerat oss ytterligare i norra Uppland där vi förutom att öppna platskontor också investerat i mark för framtiden samt glädjande också fått ansvar för att renovera och bygga om Österbyskolan i Österbybruk. I Uppsalaregionen flyter det på med bland annat förnyat förtroende i Upplands Väsby (årsvolym över 50 MKr!) och en god orderingång generellt. utmaningar 2012 Under 2012 har vi satsat på att bygga upp organisationen i Stockholm och investera i denna marknad. Vi har fått strukturera om delar av verksamheten vilket resulterat i att vi avslutat projekt med negativ påverkan på verksamheten. I Uppsala har ett större, komplicerat, projekt slutförts där erfarenheterna visat på vikten av de stärkta åtgärder som genomförts 2012 och som vi arbetar vidare med Sammantaget har dessa utmaningar och erfarenheter belastat företaget med över 15 Mkr Trots detta kan vi leverera ett positivt resultat, en soliditet på 21 procent och en sund balansräkning. Lars Svensson 100 % ägande Lars Svensson Holding AB 100 % ägande i respektive dotterbolag Sh Maskin i Uppsala AB Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg fastighetsutveckling AB Fastighetsbolaget Rotnätet AB

4 6 Årsredovisning 2012 Sh bygg Sh bygg Årsredovisning snabba fakta Resultat och ställning (belopp i Kkr) År Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Nettomarginal 0,8% Neg 0,3% 1,7% 1,9% Räntabilitet på sysselsatt kapital 14% Neg 5% 18% 20% Räntabilitet på eget kapital 9% Neg 2% 13% 13% Soliditet 21% 16% 26% 31% 28% Marknaden Byggkonjunkturen i landet är ganska skakig vilket bland annat är en effekt av de finansiella problem vi har i världen, EU och t.ex Grekland och Spanien idag. Våra huvudmarknader Stockholm och Uppsala län och de produktgrupper vi i huvudsak sysslar med, klarar sig dock mycket bra ur ett efterfrågeperspektiv. Tillväxten och framförallt inflyttningen i Stockholm/Uppsala regionen är fortsatt stark samtidigt som Norduppland ser mycket lovande ut. Vi verkar i en region med stark tillväxt och stora infrastrukturbehov. Vår bedömning är därför att marknaden i våra segment är lika stor eller något större för Det hot vi ser är i första hand om andra företag väljer att försöka bryta sig in på de marknader vi agerar på och därmed pressar de redan tuffa marginalerna ytterligare. Vår position är dock stark på marknaden. Vid ingången till 2013 är vår A-orderstock större än normalt, den överstiger normalt inte 30 procent. Orderläget ser bra ut med ett snitt för bolaget på 44 procent vid 2013 års start. Definitioner framgår av not 21. nettoomsättning (kkr) nettomarginal 2 % 1 % 0 % - 1 % % antal anställda

5 8 Årsredovisning 2012 Sh bygg Bygg Sh bygg Årsredovisning Affärsidé Sh bygg skall bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning samt tillhandahålla relevant service inom dessa områden för utvalda kundgrupper. Vision Sh bygg skall vara det attraktivaste entreprenadföretaget. Vision innebär för Sh bygg ett eftersträvansvärt tillstånd/ läge som är representativt för vad vi står för. Visionen är vår ledstjärna som i alla avseenden tjänar som ett riktmärke för hur vi vill jobba och vara. Visionen är inte ett mål, mer något att alltid sträva mot, att vilja vara. Vi landar i det enkla men ändå utmanande faktum att vi vill vara det attraktivaste entreprenadföretaget. Attraktivaste är ett begrepp som måste definieras för att vara distinkt och för oss innebär det hur vi upplevs hos våra kunder, våra leverantörer och bland våra medarbetare. För våra kunder vill vi vara de attraktivaste genom att ge rätt lösningar, rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Vi upprätthåller en nära kommunikation för vi ser att tydlighet och ansvar inför uppgiften är något vi står för. Vi jobbar långsiktigt, vill se helheter och ge det mervärde som våra kunder söker. Våra leverantörer å sin sida skall veta och känna att de möter oss som förutsägbara, konsekventa och tydliga. Vi förväntar oss samma sak och långsiktiga relationer som kan växa i förtroende där vi hjälper varandra när det ibland går fel, för vi vet att vi alla är människor. Våra medarbetare är kärnan. Vi ser att genom att satsa på egenanställd personal skapar vi team och samarbete. Vi vet att vi kan nå de mål vi sätter tillsammans med våra kunder och leverantörer. Eftersom vi över tid på detta sätt bygger kompetens ger det unika möjligheter för den enskilde medarbetaren att ta eget ansvar och påverka utvecklingen för sig själv, projekt och företag. Våra mål 2013 Under de senaste åren har Sh bygg vuxit starkt volymmässigt. Vi har därför för 2013 satt ett kortsiktigt konsolideringsmål där vi landar vår nya organisation och fokuserar på lönsamheten som ett trappsteg inför kommande stegvis kontrollerad expansion. Våra mål till När vi når år 2015s sista dag vill vi kunna mäta oss som Sveriges attraktivaste entreprenadbolag genom att ha nått ekonomiska mål som är mycket tydliga vi omsätter då ca 1 Mrd kr. Vi har ett genomsnittligt resultat som ligger över 3 procent i snitt de senaste 3 åren med en god soliditet och likviditet. Vi har en stark organisation som är en bra plattform för nästa expansionsfas. Vårt medarbetarindex har stigit för varje år som gått liksom vårt kundindex. Vårt aktiva miljöarbete syns i våra projekt och kundrelationer och vi överträffar de kundkrav som ställs inom detta område.

6 10 Årsredovisning 2012 Sh bygg Bygg Sh bygg Årsredovisning Organisation Som redan sagts ingår Sh bygg i en ny koncernstruktur som beskrivs under Året i korthet. Sh bygg, sten & anläggning AB är organiserat utifrån de två geografiska områden som bolaget verkar inom Uppsala län och Stockholms län: Miljöarbete Under 2012 har Sh bygg utvecklat sitt miljöarbete ytterligare. Arbetet är affärskritiskt då det dels handlar om hur Sh bygg samverkar med vår omvärld och samhället, dels de direkta kundkrav som ställs i de projekt vi genomför. Sh bygg avser vara ett företag i framkant och utvecklar nu löpande miljöarbetet. Arbetet är direkt kopplat mot vårt kvalitetssystem Bf9K där dokumentation och uppföljning sker. Genom vårt löpande arbete och fortsatta utveckling har vi kapacitet att möta kunderna i de flesta miljösystem de väljer. Etik och moral AO Bygg Stockholms län STAB Prod. stöd AO Sten & anläggning VD AO Bygg Uppsala län AO Sten & anläggning Entreprenadverksamhet är en bransch med problem kring dessa svåra och viktiga frågor. Med rätta är frågorna uppe för debatt i samhället och det sker glädjande nog ett löpande utvecklings och kravarbete i de upphandlingssystem som finns hos våra kunder. På samma sätt arbetar vi löpande med att utveckla oss och våra system för att hantera dessa frågor visavi våra kunder och våra leverantörer. Mycket av detta handlar, förutom om kontrollsystem, om attityder. Vi har därför valt att komplettera vårt systemarbete med att under 2012 fastlägga etiska riktlinjer samt att vi löpande utbildar alla tjänstemän i dessa riktlinjer, lagkrav och regler, förhållningssätt samt har en ständigt närvarande dialog kring hur vi tänker kring detta inom Sh bygg. Vi ser detta som ett oerhört viktigt arbete för oss som företag och för branschen som helhet. Att vi tar ansvar för detta är centralt för oss i relation med kunden kunden skall känna sig trygg.

7 12 Årsredovisning 2012 Sh bygg Bygg Sh bygg Årsredovisning Kvalitetsarbete BF9K Medarbetarna på Sh bygg Vi är i vår Stockholmsverksamhet sedan 3 år tillbaka certifierade i det kvalitetssystem som tagits fram av Stockholms Byggmästarförening Bf9K. Bf9K står för byggbranschens kvalitets-, miljö, och arbetsmiljösystem 9000 och är ett system som tagits fram för att certifiera slutprodukterna och garantera kvalitativa leveranser. Systemet är erkänt bra och vi har nu beslutat att under 2013 etablera detta som bolagsstandard och därmed införa det i Uppsala istället för de kvalitetssystem vi tidigare använt. Kvalitetsstyrningssystem är affärsvitala och vi ser att det system som vi nu valt som bolagsstandard är det för oss optimala. Arbetet med kvalitetsuppföljning och dokumentation är central för oss. BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet-, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen. BF9K har samma grundprinciper som ISO 9001, ISO och OHSAS 18001/AFS 2001:1 och syftet är att arbetet med systemet ska leda till ständig förbättring. Sh bygg har en etablerad grundinställning att vi, då det är organisatoriskt och affärsmässigt möjligt, skall arbeta med egenanställd personal. Vi vet att vi på detta sätt kan utveckla vår kompetens långsiktigt, få betydande fördelar kring vårt kvalitativa arbete och dessutom skapa den positiva arbetsmiljö vi vill ha. I linje med det har vi också under 2012 startat arbetet med Sh Akademin som operationaliseras under Inom detta utbildningssystem dokumenteras alla våra utbildningar ned på individnivå vilket också stärker oss när vi sätter samma de projektgrupper som skall arbeta med olika kundprojekt. Under 2012 var vi i genomsnitt 299 heltidsanställda. Branschen vi verkar inom är dock påtagligt säsongsvarierad och totalt har över 330 personer under året varit anställda hos oss. Vår medarbetarstyrka växer också stadigt och har från 2007 gått från 250 medarbetare till 2012 års 299st. Könsfördelningen är påtagligt skev inom entreprenadbranschen som är mansdominerad. Från Sh byggs sida ser vi att det är viktigt att arbeta med denna fråga och försöka få en bättre balans. I vårt personalarbete ligger detta som ett särskilt verksamhetsmål. Under 2012 var 20 av de 299 årsanställda kvinnor.

8 14 Årsredovisning 2012 Sh bygg finansiella rapporter Årsredovisning Finansiella rapporter RESULTATRÄKNING (Belopp i sek) Not Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat 2,3,4, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Aktuell skatt 0 1 Uppskjuten skatt Årets resultat

9 16 Årsredovisning 2012 finansiella rapporter finansiella rapporter Årsredovisning BALANSRÄKNING (belopp i sek) TILLGÅNGAR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Förbättringsutgift annan fastighet Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st) Reservfond Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Uppskjuten skattefordran Summa eget kapital Summa anläggningstillgångar Obeskattade reserver Omsättningstillgångar Avsättningar Varulager Kortfristiga skulder Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Upparbetad ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Utnyttjad checkkredit Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Fakturerad ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa omsättningstillgångar Ställda säkerheter SUMMA TILLGÅNGAR Ansvarsförbindelser

10 18 Årsredovisning 2012 finansiella rapporter finansiella rapporter Årsredovisning KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Realisationsvinst vid försäljning av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt 0 1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Lån koncernbolag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 20 Årsredovisning 2012 finansiella rapporter finansiella rapporter Årsredovisning NOTER TILL ÅRSREDOVISNING Not 1 Redovisningsprinciper Not 4 Avskrivningar i resultaträkningen Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Med stöd av ÅRL 7:2 upprättas ingen särskild koncernredovisning för denna underkoncern, utan koncernredovisningen ingår i den koncernredovisning som upprättas av moderbolaget Lars Svensson Holding AB, org. nr Successiv vinstavräkning tillämpas vid avräkning av entreprenadverksamhetsprojekt. Detta innebär att intäkter och resultat som är hänförliga till projekten redovisas baserat på färdigställandegraden per balansdag, varvid färdigställandegraden definieras på basis av nedlagda kostnader. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej. Avskrivning på förbättringsutgifter på annan fastighet sker efter färdigställande på kvarvarande tid av hyreskontraktet. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Lokalhyra har betalats till koncernbolag med kr ( ). Under året har fakturering skett till koncernbolag med kr ( ). Inköp från koncernbolag uppgår till kr Goodwill 20 % Maskiner och andra tekniska anläggningar 20 % Inventarier, verktyg och installationer 20 % Not 5 Rörelseresultat Not 3 Medelantalet anställda Avskrivningar ingår med kr ( ) i bolagets rörelseresultat. Revisionsarvode uppgår till kr ( ). Medelantalet anställda har uppgått till: Varav män I löner och ersättning har sammanlagt utbetalats till: styrelse och verkställande direktör övriga anställda Sociala kostnader Varav pensionskostnader Därav pensionskostnader avseende styrelse och verkställande direktör Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Summa Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Könsfördelning i företagsledning Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Kvinnor 1 2 Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Män 3 3 Ingående avskrivningar enligt plan Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledning: Kvinnor 1 0 Män 7 8 Justering för avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde

12 22 Årsredovisning 2012 finansiella rapporter finansiella rapporter Årsredovisning Not 9 Förbättringsutgift på annan fastighet Ingående anskaffningsvärde 0 0 Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Not 14 Checkräkningskredit Beviljad checkkredit Utnyttjad checkkredit Ställda säkerheter för checkkredit och bankgarantier utgör företagsinteckningar på kr ( ). Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 Not 15 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Belopp vid årets ingång Utgående avskrivningar 0 0 Vinstdisposition Utdelning 0 Utgående planenligt restvärde Aktieägartillskott Årets resultat Not 10 Andelar i koncernföretag Belopp vid årets utgång Bolag Antal andelar Bokfört värde Sh maskin i Uppsala AB Not 16 Obeskattade reserver Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte: Summa Bolag Kapitalandel Rösträttsandel Org. nummer Säte Sh maskin i Uppsala AB 100 % 100 % Uppsala Not 17 Avsättningar Avsättningar för pensioner Not 11 Uppskjuten skatt Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag Avsättning till garantiriskreserv Summa Not 12 Upparbetad ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt Fakturerad intäkt Summa Not 18 Fakturerad ej upparbetad intäkt Fakturerad intäkt Upparbetad intäkt Summa Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringar Hyror Bonus och rabatter Upplupen intäkt Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa Övriga kostnader Summa Not 20 Ansvarsförbindelser FPG/PRI Summa

13 24 Årsredovisning 2012 finansiella rapporter finansiella rapporter Årsredovisning Not 21 Nyckeltalsdefinitioner Nettomarginal Resultat efter finansnetto i procent av omsättning underskrifter Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto med återläggning av finansiella kostnader i procent av sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Årets resultat med tillägg för bokslutsdispositioner, efter avdrag för skatt, i procent av justerat eget kapital. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Justerat eget kapital Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt. Lars Svensson, VD Torbjörn Wennberg Sysselsatt kapital Balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt i obeskattade reserver. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Lena Svensson Yngve Kihlström, Ordförande Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: balanseras i ny räkning Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer. Lars Svensson, vd, Ynge Kihlström, ordförande, och Torbjörn Wennberg. På bilden saknas Lena Svensson.

14 26 Årsredovisning 2012 Sh bygg

15 Uppsala Sofielundsgatan 7 Box 417, Uppsala Telefon: Fax Stockholm Sundbybergsvägen 1C Box 1484, Solna Telefon: Fax: Östhammar Truckvägen Östhammar Telefon:

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Snabba fakta 6 Marknaden 7 Affärsidé 8 Vision och mål 9 Vår verksamhet 10 Organisation 10 Miljö handlar

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer