ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

2 INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Snabba fakta 6 Marknaden 7 Affärsidé 8 Vision och mål 9 Vår verksamhet 10 Organisation 10 Miljö handlar om hållbarhet 11 BF9K en del av miljöarbetet 11 Etiken som styr vårt arbete 12 Vår främsta tillgång 13 Finansiella rapporter 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 18 Noter 20 Förslag till vinstdisposition 24 Underskrifter 25 Revisionsberättelse 26 Copyright: Sh Bygg, 2014 Projektledning: Kommunikationsinstitutet Grafisk form: Kollektivet Foto: Jeanette Hägglund, Linda Hedrén, Johannes Rousseau Tryck: Åtta45

3 Sh bygg Årsredovisning VD HAR ORDET 2013 inleddes med en god känsla och ett mycket gott orderläge och i Uppsala och Uppland infriades förväntningarna både inom bygg respektive anläggning. Vi har en fortsatt stark utveckling där och utvidgar och stärker oss i Östhammar och Enköping. I Stockholm däremot är resultatet sämre och vi tvingades till omfattande förändringar i vår organisation för att under hösten skapa en nystart för vår verksamhet där. Ett starkt och engagerat omorganisationsarbete gör att jag känner att Sh bygg går stärkt ur detta. Vi firade också vårt 90-årsjubileum under Ett fantastiskt år att få uppleva Sh bygg, Sveriges äldsta familjeägda entreprenadbolag! Vi har under våra 90 år upplevt framgångar och motgångar och stadigt utvecklat oss till att nu vara bland Sveriges 20 största entreprenadbolag och omsätta närmare en miljard kronor. Fantastiskt! Det hade inte varit möjligt utan aktiva och engagerade medarbetare som hela tiden satsat, jag är så stolt över detta. Det känns fantastiskt kul att som en Svensson få driva farfars företag vidare jag har världens roligaste jobb! Under 2013 har vi också, fullt ut i hela organisationen, infört BF9K ett branschspecifikt kvalitetscertifieringssystem. Hela bolaget arbetar nu enligt detta system vilket möter våra kunders önskningar avseende spårbarhet och dokumentation på ett ännu bättre sätt På Sh bygg har vi sedan länge en obruten idé om att våra projekt ska i möjligaste mån genomföras av egen anställd personal. Detta innebär inte att vi på Sh bygg skall ha egna elektriker, rörmokare eller andra specialkompetenser denna typ av kompetens är inte den som ska finnas hos oss. Det innebär inte heller att vi kan bemanna företaget utifrån förväntade arbetstoppar vi måste ha en kostnadseffektiv och lönsam organisation. Det innebär att vi ska bygga ett företag där vi har egna tillräckliga produktionsresurser och egen kompetens för att genomföra våra projekt inom mark, sten, anläggning och byggnation. Ett sådant val ställer större krav och förväntan på att företagets personal är engagerade och dedikerade. Vi har utvecklat vårt arbete med uppföljningar och kontroll än mer under 2013 och jag räknar med att vi under 2014 får ytterligare utväxling på detta viktiga utvecklingsarbete. Fokus finns nu i hela organisationen på hur vi på ett tydligt sätt identifierar och bedömer möjlighet och risk. Stora delar av företagets anställda bidrar i detta omfattande arbete. Vi har tillsammans satt mål och utifrån dessa formulerat aktiviteter och arbetat med bland annat kompetensutveckling. Allt för att bli ännu bättre. Vårt fokus på kund, lönsamhet och stabilitet i organisationen är väldigt tydligt. När vi nu går in på vårt nittioförsta år känner jag att vi tillsammans tagit ett stort steg mot vår vision att vara det attraktivaste entreprenadföretaget. Vi har tillsammans på ett berömvärt sätt hanterat en svår situation i Stockholm, vi har en bra grund att arbeta från. Vi har utvecklats oerhört starkt i Uppsala och Uppland med fina siffror och prestationer och vi har inom koncernen ett ännu starkare systerbolag i Sh Maskin som flyttat till nya lokaler. Jag känner att 2014 kommer att bli ett bra år för oss på Sh! Lars Svensson Verkställande Direktör

4 Våra medarbetare trivs på Sh bygg, sjukfrånvaron minskade under 2013 till 3,54 procent.

5 Sh bygg Årsredovisning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNEN Lars Svensson äger genom sitt holdingbolag, Lars Svensson Holding AB, de fyra verksamhetsbolagen: Sh bygg, sten och anläggning AB, Sh maskin i Uppsala AB samt fastighetsutvecklingsbolagen Sh bygg Fastighetsutveckling AB och Fastighetsbolaget Rotnätet AB. ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR Den negativa utvecklingen i affärsområdena i Stockholm föranledde kraftfulla åtgärder under hösten. Omorganisation skedde för att skära kostnader, stärka och förtydliga ledning samt skapa kostnadskontroll: Sten och Anläggning Stockholm fick ny affärsområdeschef, Crister Isaksson, som nu leder båda affärsområdena avseende Sten och Anläggning Bygg Stockholm leds av Michael Bogren Arbetsstyrkan har reducerats Som en konsekvens av omstruktureringen har dessa båda affärsområden mindre budgeterade volymer för 2014 kombinerat med höga resultatkrav kring.med dessa tidigare och kraftfulla åtgärder säkerställer vi den framtida positiva utvecklingen. FRAMGÅNGAR OCH UTMANINGAR 2013 Under 2013 har vi haft en fantastisk utveckling i Uppsala och Uppland, inom bygg, sten och anläggning. Vi har vuxit med lönsamhet samtidigt som vi stärkt organisationen och leveransförmågan. Vi har också etablerat oss på ett tydligt sätt och kommit igång i Enköping och Östhammars kommun. Året har, som sagt, varit utmanande i Stockholm och konsekvenser har dragits av detta både organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Erfarenheterna visar på vikten och behovet av det kontinuerliga kvalitets- och förbättringsarbete som vi bedriver. Sammantaget har dessa utmaningar och erfarenheter i Stockholm belastat företaget under 2013 medan framgångarna i Uppsala stärkt bolaget. Vi kan därför leverera ett positivt resultat, en ytterligare förstärkt soliditet på 22 procent och en sund balansräkning. UTBLICK 2014 Under det kommande året ser vi hur vi fortsatt kommer att växa positivt i Uppsala och Uppland med fokus på Östhammars och Enköpings kommuner. Under 2014 bygger vi därför nytt kontor i Östhammar för att, i linje med vår strategi, vara etablerade där vi verkar. Vår omstrukturering i Stockholm medför att vi kommer att nå lägre volymer där under året. Att stärka kundnöjdhet, organisation och leveransförmåga står i fokus. I linje med detta förändrar vi också vår kontorsetablering i Stockholm och delar upp den i två projektkontor sten och anläggning i Upplands Väsby och bygg i Västberga för att på så sätt bäst kunna möta kundernas behov och vår egen logistik. Genom denna lokalisering kan de olika verksamheterna också samnyttja varandras lokaler för bästa effektivitet i kundprojekt. Under 2014 kommer också Sh byggs styrelse att förändras då Åsa Hedenberg på grund av nya utmaningar på Specialfastigheter därmed lämnar styrelsen. Som nya ledamöter till styrelsen välkomnar vi Ann-Christine Norrström och Kjell Karlsson. Deras erfarenheter kommer att tillföra Sh bygg mycket och vi är glada att de vill medverka till att stärka styrelsen ytterligare. Lars Svensson Lars Svensson Holding AB Sh maskin i Uppsala AB Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Fastighetsutveckling AB Fastighetsbolaget Rotnätet AB

6 6 Årsredovisning 2013 Sh bygg SNABBA FAKTA RESULTAT OCH STÄLLNING (BELOPP I KKR) År Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Balansomslutning Nettomarginal 1,1% ,8% Neg 0,3% 1,7% Räntabilitet på sysselsatt kapital 11% 14% Neg 5% 18% Räntabilitet på eget kapital % 9% Neg 2% 13% Soliditet % 21% 17% 26% 31% Antalet anställda Definitioner framgår av not 20. NETTOOMSÄTTNING (KKR) NETTOMARGINAL % % % % -240 % ANTAL ANSTÄLLDA % % % % %

7 Sh bygg Årsredovisning MARKNADEN Byggkonjunkturen i landet står och väger även om den i vår region Uppland, Uppsala och Stockholm är i god tillväxt. Sammantaget uppfattar vi dock att branschens utveckling ser ljusare och ljusare ut. Våra huvudmarknader Stockholm och Uppsala län - och de produktgrupper vi i huvudsak sysslar med, klarar sig fortsatt bra ur ett efterfrågeperspektiv. Tillväxten och framförallt inflyttningen i Stockholm/Uppsala-regionen är fortsatt stark samtidigt som Norduppland ser mycket lovande ut. Vi verkar i en region med stark tillväxt och stora infrastrukturbehov. Vår bedömning är därför att marknaden i våra segment är lika stor eller något större för Det hot vi ser är i första hand om andra företag väljer att försöka bryta sig in på de marknader vi agerar på och därmed pressar de redan tuffa marginalerna ytterligare. Vår position är dock stark på marknaden. Vid ingången till 2014 är vår A-orderstock (bekräftade beställningar) större än normalt, den överstiger normalt inte 30 procent. Orderläget ser bra ut med ett snitt för bolaget på cirka 50 procent vid 2014 års start. Våra marknader präglas av stark tillväxt och stora infrastrukturbehov.

8 8 Årsredovisning 2013 Sh bygg AFFÄRSIDÉ Sh bygg skall bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning samt tillhandahålla relevant service inom dessa områden för utvalda kundgrupper

9 Sh bygg Årsredovisning VISION & MÅL Sh bygg skall vara det attraktivaste entreprenadföretaget Sh bygg skall vara det attraktivaste entreprenadföretaget för våra målgrupper i Uppsala, Stockholm, Enköping och Östhammar med omnejd. För Sh bygg innebär vision ett långsiktigt och eftersträvansvärt läge som är representativt för vad vi står för. Visionen är vår ledstjärna och tjänar som ett riktmärke för hur vi vill arbeta och vara. Visionen är inte ett mål som i alla delar är mätbart, utan snarare något vi alltid strävar mot och vill vara. Vi landar i det enkla men ändå utmanande faktum att vi vill vara det attraktivaste entreprenadföretaget. För våra kunder vill vi vara den attraktivaste leverantören genom att finna rätt lösningar av rätt kvalitet, och att göra så på rätt tid och till rätt pris. Med varje kund ska vi ha en nära och öppen kommunikation och på så vis skapa trovärdighet och trygghet kunden ska helt enkelt känna att Sh bygg tar ansvar för uppdraget på alla sätt. Våra leverantörer å sin sida ska uppleva Sh bygg som kunniga, pålitliga, konsekventa och tydliga. Vi förväntar oss samma sak tillbaka och strävar efter långsiktiga relationer med enkel och tydlig kommunikation och där vi hjälper varandra när det uppstår oförutsedda utmaningar. Vår framgång och förmåga att uppnå uppställda mål utgår från våra medarbetare. Genom att sträva efter att i möjligaste mån arbeta med egenanställd personal skapar vi kontinuitet, teamkänsla och arbetsglädje internt. Externt får vi då enklare att nå de mål vi tillsammans med våra kunder sätter upp och det skapar dessutom ökad trygghet för kunderna. Vårt arbetssätt ger den enskilde medarbetaren stora möjligheter att ta eget ansvar och vara med och påverka sin egen utveckling, och därmed också utveckla projekten och Sh bygg. VÅRA MÅL Under de senaste åren har Sh bygg vuxit starkt volymmässigt så även 2013 trots motgångar i Stockholm. Vi har därför för 2014 fortsatt fokus på konsolidering och förstärkning av vår organisation samt lönsamheten som en stabil grund för kommande stegvis och kontrollerad expansion. VÅRA MÅL TILL När vi når 2015 års sista dag vill vi kunna mäta oss som ett av Sveriges attraktivaste entreprenadbolag genom att ha nått våra mycket tydliga ekonomiska mål där vi omsätter cirka en miljard kronor; har en långsiktig robust lönsamhet på tre procent och en god soliditet och likviditet, har en stark organisation som är en bra plattform för nästa expansionsfas, vårt medarbetarindex har stigit för varje år som gått liksom vårt kundindex samt att vårt aktiva miljöarbete syns i våra projekt och kundrelationer och vi överträffar de kundkrav som ställs inom detta område.

10 10 Årsredovisning 2013 Sh bygg VÅR VERKSAMHET Som entreprenadbolag har vi följande verksamhetsgrenar och specialkompetenser inom vilka vi avser vara det attraktivaste alternativet: Partnering Bygg Byggservice Sten Anläggning Trädgård Asfalt Säkerhet i allt större utsträckning arbetar vi enligt Sh byggs partneringmetod. I en process tillsammans med uppdragsgivaren arbetar vi systematiskt och stegvis fram den effektiva och resurssäkra formen för samverkan som skapar det bästa helhetsresultatet. vi åtar oss nybyggnationsprojekt där vi får vara med och bidra från start. Vi är också mycket starka inom renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten) där vi löpande har stora uppdrag. Vi har också lång och gedigen erfarenhet av att varsamt renovera känsliga miljöer, som till exempel k-märkta fastigheter. hjälper med kort varsel våra kunder med serviceuppdrag. Löpande renoveringar kombineras också med mindre renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten). vi är kända för vår unika spetskompetens och yrkesskicklighet inom marksten, gatsten, fasader, murar, kajer och specialarbeten. vi tar hand om schaktning, rörläggning, grundläggning och betonggjutning. Vi utför även arbeten med fjärrvärme och fjärrkyla åt de stora kraftbolagen och vår maskinpark är givetvis miljöklassad. vår trädgårdsgrupp erbjuder spetskompetens i form av trädgårdsmästare, landskapsarkitekter och arborister. Våra kunder är fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting. erbjuder asfaltering av allt från flygplatser och vägar till garageuppfarter. Vi jobbar såväl med konventionell asfalt som med flera egna asfaltssorter, som ger ett bättre och starkare resultat till en ofta lägre kostnad för kunden. Sedan många år utför vi säkerhetsklassade uppdrag med särskilda krav på oss från våra uppdragsgivare. ORGANISATION Sh bygg, sten och anläggning AB är organiserat utifrån de två geografiska områden som bolaget verkar inom Uppsala län och Stockholms län: VD STAB Prod. stöd Stockholms län Uppsala län AO Bygg AO Sten & anläggning AO Bygg AO Sten & anläggning

11 Sh bygg Årsredovisning MILJÖ HANDLAR OM HÅLLBARHET Under 2013 har vi utvecklat miljöarbetet ytterligare. Ständig utveckling av miljöarbetet är en självklarhet i vårt dagliga arbete, ett aktivt förhållningssätt och en del av vår företagskultur eftersom vi bygger framtid tillsammans med våra kunder. Den framtiden måste vara hållbar. Arbetet är alltså affärskritiskt då det dels handlar om hur Sh bygg samverkar med omvärlden och samhället, dels de direkta kundkrav som ställs i de projekt vi genomför. På Sh bygg är miljöarbetet inte statiskt utan en ständigt pågående process som hela tiden förändras och utvecklas. När det kommer till miljöarbete vill vi hela tiden möta våra kunders högt ställda krav samt givetvis de myndighetskrav som ställs inom miljöområdet. Arbetet är direkt kopplat mot vårt kvalitetssystem BF9K där dokumentation och uppföljning sker. Genom vårt löpande arbete och fortsatta utveckling har vi kapacitet att möta kunderna i de flesta miljösystem de väljer liksom deras olika behov och särskilda idéer. BF9K EN DEL AV MILJÖARBETET Som ett led i vår ambition att bidra till att bygga en hållbar framtid är Sh bygg certifierat enligt BF9K. Det är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen. Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen. BF9K har samma grundprinciper som ISO 9001, ISO och OHSAS 18001/AFS 2001:1 och syftet är att arbetet med systemet ska leda till ständig förbättring. I vår strävan att alltid leverera bästa resultat har vi utvecklat flera egna asfaltssorter, vilket många gånger också har inneburit lägre kostnader för kunden.

12 12 Årsredovisning 2013 Sh bygg ETIKEN SOM STYR VÅRT ARBETE Vår kultur och de värderingar vi står för på Sh bygg är enkla; vi ska behandla varandra väl, på samma vis som vi själva vill bli behandlade då håller vi hög kvalitet i våra relationer och vårt umgänge. Våra värderingar är inte något komplicerat regelverk utan bygger på sunt förnuft. Konkret handlar det om att vi behandlar alla lika - oaktat kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning. Var och en av oss har en del i, och ett ansvar för, resultatet. Vi är alla öppna och delaktiga i ett lagspel som inspirerar till framgång. Vi är lagspelare som värnar om ett gott samarbete såväl internt som externt, vi tar helt enkelt hand om varandra. Då skapar vi också arbetsglädje, och glädjen är en grundförutsättning för att slutresultatet ska hålla den höga kvalitet Sh bygg alltid strävar efter. Vi arbetar löpande med att utveckla oss och våra system för att hantera dessa frågor visavi våra kunder och våra leverantörer. Mycket av detta handlar, förutom om kontrollsystem, om attityder. Vi har därför valt att parallellt med vårt systemarbete - fastlägga etiska riktlinjer. Vi utbildar löpande alla tjänstemän i dessa riktlinjer, lagkrav och regler samt har en ständigt närvarande dialog kring hur vi tänker kring etiska frågor inom Sh bygg. Vi ser detta som ett viktigt arbete för oss som företag och för branschen som helhet. Oaktat vilken tjänst man har på Sh bygg så är arbetsglädjen alltid central i allt vi gör.

13 Sh bygg Årsredovisning VÅR FRÄMSTA TILLGÅNG Sh bygg har en etablerad grundinställning att vi, då det är organisatoriskt och affärsmässigt möjligt, ska arbeta med egenanställd personal. Vi vet att vi på detta sätt kan utveckla vår kompetens långsiktigt, få betydande fördelar i vårt kvalitetsarbete och dessutom skapa den positiva arbetsmiljö vi vill ha. Det ger våra kunder bästa kvalitet och långsiktig hållbarhet. Vi ser det som en grund för att vara det attraktivaste entreprenadföretaget. I linje med det har vi under 2013 inom Sh Akademin genomfört 452 utbildningar, totalt timmar, inom bland annat områden som arbetsrätt, arbetsmiljö, entreprenadjuridik, hjärt/lungräddning, heta arbeten, säkerhet på väg, ledarskap, etik och moral med mera. Inom detta utbildningssystem dokumenteras alla våra utbildningar på individnivå vilket också stärker oss när vi sätter samma de projektgrupper som ska arbeta med olika kundprojekt. Vi vill att våra medarbetare mår bra. Sjukfrånvaron är därför givetvis något vi mäter, jobbar med, och har som mål att sänka. Under 2013 var vår sjukfrånvaro 3,52 procent, vilket innebär en minskning från 2012 års siffra på 4 procent. Under 2013 var vi i genomsnitt 280 heltidsanställda med en medelålder av 43 år. Det är lite färre än 2012 då vi i snitt var 299 anställda. Könsfördelningen är tyvärr rejält skev inom entreprenadbranschen som är mansdominerad. Från Sh byggs sida ser vi att det är viktigt att arbeta med denna fråga och försöka få en bättre balans. I vårt personalarbete ligger detta som ett viktigt långsiktigt mål. Under 2013 var 22 av de 280 årsanställda kvinnor, vilket kan jämföras med 20 av 299 heltidsanställda En liten men stadig förbättring. Under 2013 genomförde Sh bygg via Sh Akademin 452 utbildningar för personalen.

14 FINANSIELLA RAPPORTER

15 finansiella rapporter Årsredovisning RESULTATRÄKNING (BELOPP I SEK) Not Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat 2,3,4, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Aktuell skatt Skatteffekt koncernbidrag Uppskjuten skatt Årets resultat

16 16 Årsredovisning 2013 finansiella rapporter BALANSRÄKNING (BELOPP I SEK) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Förbättringsutgift annan fastighet Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Fordringar hos koncernbolag Upparbetad ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 finansiella rapporter Årsredovisning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Avsättningar Kortfristiga skulder Utnyttjad checkkredit Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Fakturerad ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

18 18 Årsredovisning 2013 finansiella rapporter KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Realisationsvinst vid försäljning av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av aktier Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Lån koncernbolag Utnyttjad checkkredit Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 En av Sh byggs specialiteter är avancerade renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten.

20 20 Årsredovisning 2013 finansiella rapporter NOTER TILL ÅRSREDOVISNING Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Bolaget ingår i den koncernredovisning som upprättas av moderbolaget Lars Svensson Holding AB, org. nr Successiv vinstavräkning tillämpas vid avräkning av entreprenadverksamhetsprojekt. Detta innebär att intäkter och resultat som är hänförliga till projekten redovisas baserat på färdigställandegraden per balansdag, varvid färdigställandegraden definieras på basis av nedlagda kostnader. Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Lokalhyra har betalats till koncernbolag med kr ( ). Under året har fakturering skett till koncernbolag med kr ( ). Inköp från koncernbolag uppgår till kr ( ). Not 3 Medelantalet anställda Medelantalet anställda har uppgått till: Varav män I löner och ersättning har sammanlagt utbetalats till: styrelse och verkställande direktör övriga anställda Sociala kostnader Varav pensionskostnader Därav pensionskostnader avseende styrelse och verkställande direktör Könsfördelning i företagsledning Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Kvinnor 1 1 Män 3 3 Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledning: Kvinnor 1 1 Män 6 7

21 finansiella rapporter Årsredovisning Not 4 Avskrivningar i resultaträkningen I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej. Avskrivning på förbättringsutgifter på annan fastighet sker efter färdigställande på kvarvarande tid av hyreskontraktet. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Förbättringsutgift annan fastighet 20% 20% 20% Not 5 Rörelseresultat Avskrivningar ingår med kr ( ) i bolagets rörelseresultat. Revisionsarvode uppgår till kr ( ). Not 6 Bokslutsdispositioner Förändring överavskrivningar avseende materiella anläggningstillgångar Årets avsättning till periodiseringsfond Summa Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på sålda/utrangerade maskiner Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde

22 22 Årsredovisning 2013 finansiella rapporter Not 9 Förbättringsutgift på annan fastighet Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 10 Uppskjuten skatt Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag Not 11 Upparbetad ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt Fakturerad intäkt Summa Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringar Hyror Bonus och rabatter Upplupen intäkt Övriga kostnader Summa Not 13 Checkräkningskredit Beviljad checkkredit Utnyttjad checkkredit Ställda säkerheter för checkkredit och bankgarantier utgör företagsinteckningar på kr ( ).

23 finansiella rapporter Årsredovisning Not 14 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Utdelning 0 Aktieägartillskott Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 15 Obeskattade reserver Periodiseringsfond, 2014 års taxering Ackumulerade överavskrivningar på materiella anläggningstillgångar Summa Not 16 Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning till garantiriskreserv Summa Not 17 Fakturerad ej upparbetad intäkt Fakturerad intäkt Upparbetad intäkt Summa Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa Not 19 Ansvarsförbindelser FPG/PRI Summa

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Building Green in Sweden AB avger

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

PETROKRAFT AB

PETROKRAFT AB Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2012-30 juni 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer