ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

2 INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Snabba fakta 6 Marknaden 7 Affärsidé 8 Vision och mål 9 Vår verksamhet 10 Organisation 10 Miljö handlar om hållbarhet 11 BF9K en del av miljöarbetet 11 Etiken som styr vårt arbete 12 Vår främsta tillgång 13 Finansiella rapporter 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 18 Noter 20 Förslag till vinstdisposition 24 Underskrifter 25 Revisionsberättelse 26 Copyright: Sh Bygg, 2014 Projektledning: Kommunikationsinstitutet Grafisk form: Kollektivet Foto: Jeanette Hägglund, Linda Hedrén, Johannes Rousseau Tryck: Åtta45

3 Sh bygg Årsredovisning VD HAR ORDET 2013 inleddes med en god känsla och ett mycket gott orderläge och i Uppsala och Uppland infriades förväntningarna både inom bygg respektive anläggning. Vi har en fortsatt stark utveckling där och utvidgar och stärker oss i Östhammar och Enköping. I Stockholm däremot är resultatet sämre och vi tvingades till omfattande förändringar i vår organisation för att under hösten skapa en nystart för vår verksamhet där. Ett starkt och engagerat omorganisationsarbete gör att jag känner att Sh bygg går stärkt ur detta. Vi firade också vårt 90-årsjubileum under Ett fantastiskt år att få uppleva Sh bygg, Sveriges äldsta familjeägda entreprenadbolag! Vi har under våra 90 år upplevt framgångar och motgångar och stadigt utvecklat oss till att nu vara bland Sveriges 20 största entreprenadbolag och omsätta närmare en miljard kronor. Fantastiskt! Det hade inte varit möjligt utan aktiva och engagerade medarbetare som hela tiden satsat, jag är så stolt över detta. Det känns fantastiskt kul att som en Svensson få driva farfars företag vidare jag har världens roligaste jobb! Under 2013 har vi också, fullt ut i hela organisationen, infört BF9K ett branschspecifikt kvalitetscertifieringssystem. Hela bolaget arbetar nu enligt detta system vilket möter våra kunders önskningar avseende spårbarhet och dokumentation på ett ännu bättre sätt På Sh bygg har vi sedan länge en obruten idé om att våra projekt ska i möjligaste mån genomföras av egen anställd personal. Detta innebär inte att vi på Sh bygg skall ha egna elektriker, rörmokare eller andra specialkompetenser denna typ av kompetens är inte den som ska finnas hos oss. Det innebär inte heller att vi kan bemanna företaget utifrån förväntade arbetstoppar vi måste ha en kostnadseffektiv och lönsam organisation. Det innebär att vi ska bygga ett företag där vi har egna tillräckliga produktionsresurser och egen kompetens för att genomföra våra projekt inom mark, sten, anläggning och byggnation. Ett sådant val ställer större krav och förväntan på att företagets personal är engagerade och dedikerade. Vi har utvecklat vårt arbete med uppföljningar och kontroll än mer under 2013 och jag räknar med att vi under 2014 får ytterligare utväxling på detta viktiga utvecklingsarbete. Fokus finns nu i hela organisationen på hur vi på ett tydligt sätt identifierar och bedömer möjlighet och risk. Stora delar av företagets anställda bidrar i detta omfattande arbete. Vi har tillsammans satt mål och utifrån dessa formulerat aktiviteter och arbetat med bland annat kompetensutveckling. Allt för att bli ännu bättre. Vårt fokus på kund, lönsamhet och stabilitet i organisationen är väldigt tydligt. När vi nu går in på vårt nittioförsta år känner jag att vi tillsammans tagit ett stort steg mot vår vision att vara det attraktivaste entreprenadföretaget. Vi har tillsammans på ett berömvärt sätt hanterat en svår situation i Stockholm, vi har en bra grund att arbeta från. Vi har utvecklats oerhört starkt i Uppsala och Uppland med fina siffror och prestationer och vi har inom koncernen ett ännu starkare systerbolag i Sh Maskin som flyttat till nya lokaler. Jag känner att 2014 kommer att bli ett bra år för oss på Sh! Lars Svensson Verkställande Direktör

4 Våra medarbetare trivs på Sh bygg, sjukfrånvaron minskade under 2013 till 3,54 procent.

5 Sh bygg Årsredovisning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNEN Lars Svensson äger genom sitt holdingbolag, Lars Svensson Holding AB, de fyra verksamhetsbolagen: Sh bygg, sten och anläggning AB, Sh maskin i Uppsala AB samt fastighetsutvecklingsbolagen Sh bygg Fastighetsutveckling AB och Fastighetsbolaget Rotnätet AB. ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR Den negativa utvecklingen i affärsområdena i Stockholm föranledde kraftfulla åtgärder under hösten. Omorganisation skedde för att skära kostnader, stärka och förtydliga ledning samt skapa kostnadskontroll: Sten och Anläggning Stockholm fick ny affärsområdeschef, Crister Isaksson, som nu leder båda affärsområdena avseende Sten och Anläggning Bygg Stockholm leds av Michael Bogren Arbetsstyrkan har reducerats Som en konsekvens av omstruktureringen har dessa båda affärsområden mindre budgeterade volymer för 2014 kombinerat med höga resultatkrav kring.med dessa tidigare och kraftfulla åtgärder säkerställer vi den framtida positiva utvecklingen. FRAMGÅNGAR OCH UTMANINGAR 2013 Under 2013 har vi haft en fantastisk utveckling i Uppsala och Uppland, inom bygg, sten och anläggning. Vi har vuxit med lönsamhet samtidigt som vi stärkt organisationen och leveransförmågan. Vi har också etablerat oss på ett tydligt sätt och kommit igång i Enköping och Östhammars kommun. Året har, som sagt, varit utmanande i Stockholm och konsekvenser har dragits av detta både organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Erfarenheterna visar på vikten och behovet av det kontinuerliga kvalitets- och förbättringsarbete som vi bedriver. Sammantaget har dessa utmaningar och erfarenheter i Stockholm belastat företaget under 2013 medan framgångarna i Uppsala stärkt bolaget. Vi kan därför leverera ett positivt resultat, en ytterligare förstärkt soliditet på 22 procent och en sund balansräkning. UTBLICK 2014 Under det kommande året ser vi hur vi fortsatt kommer att växa positivt i Uppsala och Uppland med fokus på Östhammars och Enköpings kommuner. Under 2014 bygger vi därför nytt kontor i Östhammar för att, i linje med vår strategi, vara etablerade där vi verkar. Vår omstrukturering i Stockholm medför att vi kommer att nå lägre volymer där under året. Att stärka kundnöjdhet, organisation och leveransförmåga står i fokus. I linje med detta förändrar vi också vår kontorsetablering i Stockholm och delar upp den i två projektkontor sten och anläggning i Upplands Väsby och bygg i Västberga för att på så sätt bäst kunna möta kundernas behov och vår egen logistik. Genom denna lokalisering kan de olika verksamheterna också samnyttja varandras lokaler för bästa effektivitet i kundprojekt. Under 2014 kommer också Sh byggs styrelse att förändras då Åsa Hedenberg på grund av nya utmaningar på Specialfastigheter därmed lämnar styrelsen. Som nya ledamöter till styrelsen välkomnar vi Ann-Christine Norrström och Kjell Karlsson. Deras erfarenheter kommer att tillföra Sh bygg mycket och vi är glada att de vill medverka till att stärka styrelsen ytterligare. Lars Svensson Lars Svensson Holding AB Sh maskin i Uppsala AB Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Fastighetsutveckling AB Fastighetsbolaget Rotnätet AB

6 6 Årsredovisning 2013 Sh bygg SNABBA FAKTA RESULTAT OCH STÄLLNING (BELOPP I KKR) År Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Balansomslutning Nettomarginal 1,1% ,8% Neg 0,3% 1,7% Räntabilitet på sysselsatt kapital 11% 14% Neg 5% 18% Räntabilitet på eget kapital % 9% Neg 2% 13% Soliditet % 21% 17% 26% 31% Antalet anställda Definitioner framgår av not 20. NETTOOMSÄTTNING (KKR) NETTOMARGINAL % % % % -240 % ANTAL ANSTÄLLDA % % % % %

7 Sh bygg Årsredovisning MARKNADEN Byggkonjunkturen i landet står och väger även om den i vår region Uppland, Uppsala och Stockholm är i god tillväxt. Sammantaget uppfattar vi dock att branschens utveckling ser ljusare och ljusare ut. Våra huvudmarknader Stockholm och Uppsala län - och de produktgrupper vi i huvudsak sysslar med, klarar sig fortsatt bra ur ett efterfrågeperspektiv. Tillväxten och framförallt inflyttningen i Stockholm/Uppsala-regionen är fortsatt stark samtidigt som Norduppland ser mycket lovande ut. Vi verkar i en region med stark tillväxt och stora infrastrukturbehov. Vår bedömning är därför att marknaden i våra segment är lika stor eller något större för Det hot vi ser är i första hand om andra företag väljer att försöka bryta sig in på de marknader vi agerar på och därmed pressar de redan tuffa marginalerna ytterligare. Vår position är dock stark på marknaden. Vid ingången till 2014 är vår A-orderstock (bekräftade beställningar) större än normalt, den överstiger normalt inte 30 procent. Orderläget ser bra ut med ett snitt för bolaget på cirka 50 procent vid 2014 års start. Våra marknader präglas av stark tillväxt och stora infrastrukturbehov.

8 8 Årsredovisning 2013 Sh bygg AFFÄRSIDÉ Sh bygg skall bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning samt tillhandahålla relevant service inom dessa områden för utvalda kundgrupper

9 Sh bygg Årsredovisning VISION & MÅL Sh bygg skall vara det attraktivaste entreprenadföretaget Sh bygg skall vara det attraktivaste entreprenadföretaget för våra målgrupper i Uppsala, Stockholm, Enköping och Östhammar med omnejd. För Sh bygg innebär vision ett långsiktigt och eftersträvansvärt läge som är representativt för vad vi står för. Visionen är vår ledstjärna och tjänar som ett riktmärke för hur vi vill arbeta och vara. Visionen är inte ett mål som i alla delar är mätbart, utan snarare något vi alltid strävar mot och vill vara. Vi landar i det enkla men ändå utmanande faktum att vi vill vara det attraktivaste entreprenadföretaget. För våra kunder vill vi vara den attraktivaste leverantören genom att finna rätt lösningar av rätt kvalitet, och att göra så på rätt tid och till rätt pris. Med varje kund ska vi ha en nära och öppen kommunikation och på så vis skapa trovärdighet och trygghet kunden ska helt enkelt känna att Sh bygg tar ansvar för uppdraget på alla sätt. Våra leverantörer å sin sida ska uppleva Sh bygg som kunniga, pålitliga, konsekventa och tydliga. Vi förväntar oss samma sak tillbaka och strävar efter långsiktiga relationer med enkel och tydlig kommunikation och där vi hjälper varandra när det uppstår oförutsedda utmaningar. Vår framgång och förmåga att uppnå uppställda mål utgår från våra medarbetare. Genom att sträva efter att i möjligaste mån arbeta med egenanställd personal skapar vi kontinuitet, teamkänsla och arbetsglädje internt. Externt får vi då enklare att nå de mål vi tillsammans med våra kunder sätter upp och det skapar dessutom ökad trygghet för kunderna. Vårt arbetssätt ger den enskilde medarbetaren stora möjligheter att ta eget ansvar och vara med och påverka sin egen utveckling, och därmed också utveckla projekten och Sh bygg. VÅRA MÅL Under de senaste åren har Sh bygg vuxit starkt volymmässigt så även 2013 trots motgångar i Stockholm. Vi har därför för 2014 fortsatt fokus på konsolidering och förstärkning av vår organisation samt lönsamheten som en stabil grund för kommande stegvis och kontrollerad expansion. VÅRA MÅL TILL När vi når 2015 års sista dag vill vi kunna mäta oss som ett av Sveriges attraktivaste entreprenadbolag genom att ha nått våra mycket tydliga ekonomiska mål där vi omsätter cirka en miljard kronor; har en långsiktig robust lönsamhet på tre procent och en god soliditet och likviditet, har en stark organisation som är en bra plattform för nästa expansionsfas, vårt medarbetarindex har stigit för varje år som gått liksom vårt kundindex samt att vårt aktiva miljöarbete syns i våra projekt och kundrelationer och vi överträffar de kundkrav som ställs inom detta område.

10 10 Årsredovisning 2013 Sh bygg VÅR VERKSAMHET Som entreprenadbolag har vi följande verksamhetsgrenar och specialkompetenser inom vilka vi avser vara det attraktivaste alternativet: Partnering Bygg Byggservice Sten Anläggning Trädgård Asfalt Säkerhet i allt större utsträckning arbetar vi enligt Sh byggs partneringmetod. I en process tillsammans med uppdragsgivaren arbetar vi systematiskt och stegvis fram den effektiva och resurssäkra formen för samverkan som skapar det bästa helhetsresultatet. vi åtar oss nybyggnationsprojekt där vi får vara med och bidra från start. Vi är också mycket starka inom renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten) där vi löpande har stora uppdrag. Vi har också lång och gedigen erfarenhet av att varsamt renovera känsliga miljöer, som till exempel k-märkta fastigheter. hjälper med kort varsel våra kunder med serviceuppdrag. Löpande renoveringar kombineras också med mindre renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten). vi är kända för vår unika spetskompetens och yrkesskicklighet inom marksten, gatsten, fasader, murar, kajer och specialarbeten. vi tar hand om schaktning, rörläggning, grundläggning och betonggjutning. Vi utför även arbeten med fjärrvärme och fjärrkyla åt de stora kraftbolagen och vår maskinpark är givetvis miljöklassad. vår trädgårdsgrupp erbjuder spetskompetens i form av trädgårdsmästare, landskapsarkitekter och arborister. Våra kunder är fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting. erbjuder asfaltering av allt från flygplatser och vägar till garageuppfarter. Vi jobbar såväl med konventionell asfalt som med flera egna asfaltssorter, som ger ett bättre och starkare resultat till en ofta lägre kostnad för kunden. Sedan många år utför vi säkerhetsklassade uppdrag med särskilda krav på oss från våra uppdragsgivare. ORGANISATION Sh bygg, sten och anläggning AB är organiserat utifrån de två geografiska områden som bolaget verkar inom Uppsala län och Stockholms län: VD STAB Prod. stöd Stockholms län Uppsala län AO Bygg AO Sten & anläggning AO Bygg AO Sten & anläggning

11 Sh bygg Årsredovisning MILJÖ HANDLAR OM HÅLLBARHET Under 2013 har vi utvecklat miljöarbetet ytterligare. Ständig utveckling av miljöarbetet är en självklarhet i vårt dagliga arbete, ett aktivt förhållningssätt och en del av vår företagskultur eftersom vi bygger framtid tillsammans med våra kunder. Den framtiden måste vara hållbar. Arbetet är alltså affärskritiskt då det dels handlar om hur Sh bygg samverkar med omvärlden och samhället, dels de direkta kundkrav som ställs i de projekt vi genomför. På Sh bygg är miljöarbetet inte statiskt utan en ständigt pågående process som hela tiden förändras och utvecklas. När det kommer till miljöarbete vill vi hela tiden möta våra kunders högt ställda krav samt givetvis de myndighetskrav som ställs inom miljöområdet. Arbetet är direkt kopplat mot vårt kvalitetssystem BF9K där dokumentation och uppföljning sker. Genom vårt löpande arbete och fortsatta utveckling har vi kapacitet att möta kunderna i de flesta miljösystem de väljer liksom deras olika behov och särskilda idéer. BF9K EN DEL AV MILJÖARBETET Som ett led i vår ambition att bidra till att bygga en hållbar framtid är Sh bygg certifierat enligt BF9K. Det är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen. Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen. BF9K har samma grundprinciper som ISO 9001, ISO och OHSAS 18001/AFS 2001:1 och syftet är att arbetet med systemet ska leda till ständig förbättring. I vår strävan att alltid leverera bästa resultat har vi utvecklat flera egna asfaltssorter, vilket många gånger också har inneburit lägre kostnader för kunden.

12 12 Årsredovisning 2013 Sh bygg ETIKEN SOM STYR VÅRT ARBETE Vår kultur och de värderingar vi står för på Sh bygg är enkla; vi ska behandla varandra väl, på samma vis som vi själva vill bli behandlade då håller vi hög kvalitet i våra relationer och vårt umgänge. Våra värderingar är inte något komplicerat regelverk utan bygger på sunt förnuft. Konkret handlar det om att vi behandlar alla lika - oaktat kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning. Var och en av oss har en del i, och ett ansvar för, resultatet. Vi är alla öppna och delaktiga i ett lagspel som inspirerar till framgång. Vi är lagspelare som värnar om ett gott samarbete såväl internt som externt, vi tar helt enkelt hand om varandra. Då skapar vi också arbetsglädje, och glädjen är en grundförutsättning för att slutresultatet ska hålla den höga kvalitet Sh bygg alltid strävar efter. Vi arbetar löpande med att utveckla oss och våra system för att hantera dessa frågor visavi våra kunder och våra leverantörer. Mycket av detta handlar, förutom om kontrollsystem, om attityder. Vi har därför valt att parallellt med vårt systemarbete - fastlägga etiska riktlinjer. Vi utbildar löpande alla tjänstemän i dessa riktlinjer, lagkrav och regler samt har en ständigt närvarande dialog kring hur vi tänker kring etiska frågor inom Sh bygg. Vi ser detta som ett viktigt arbete för oss som företag och för branschen som helhet. Oaktat vilken tjänst man har på Sh bygg så är arbetsglädjen alltid central i allt vi gör.

13 Sh bygg Årsredovisning VÅR FRÄMSTA TILLGÅNG Sh bygg har en etablerad grundinställning att vi, då det är organisatoriskt och affärsmässigt möjligt, ska arbeta med egenanställd personal. Vi vet att vi på detta sätt kan utveckla vår kompetens långsiktigt, få betydande fördelar i vårt kvalitetsarbete och dessutom skapa den positiva arbetsmiljö vi vill ha. Det ger våra kunder bästa kvalitet och långsiktig hållbarhet. Vi ser det som en grund för att vara det attraktivaste entreprenadföretaget. I linje med det har vi under 2013 inom Sh Akademin genomfört 452 utbildningar, totalt timmar, inom bland annat områden som arbetsrätt, arbetsmiljö, entreprenadjuridik, hjärt/lungräddning, heta arbeten, säkerhet på väg, ledarskap, etik och moral med mera. Inom detta utbildningssystem dokumenteras alla våra utbildningar på individnivå vilket också stärker oss när vi sätter samma de projektgrupper som ska arbeta med olika kundprojekt. Vi vill att våra medarbetare mår bra. Sjukfrånvaron är därför givetvis något vi mäter, jobbar med, och har som mål att sänka. Under 2013 var vår sjukfrånvaro 3,52 procent, vilket innebär en minskning från 2012 års siffra på 4 procent. Under 2013 var vi i genomsnitt 280 heltidsanställda med en medelålder av 43 år. Det är lite färre än 2012 då vi i snitt var 299 anställda. Könsfördelningen är tyvärr rejält skev inom entreprenadbranschen som är mansdominerad. Från Sh byggs sida ser vi att det är viktigt att arbeta med denna fråga och försöka få en bättre balans. I vårt personalarbete ligger detta som ett viktigt långsiktigt mål. Under 2013 var 22 av de 280 årsanställda kvinnor, vilket kan jämföras med 20 av 299 heltidsanställda En liten men stadig förbättring. Under 2013 genomförde Sh bygg via Sh Akademin 452 utbildningar för personalen.

14 FINANSIELLA RAPPORTER

15 finansiella rapporter Årsredovisning RESULTATRÄKNING (BELOPP I SEK) Not Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat 2,3,4, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Aktuell skatt Skatteffekt koncernbidrag Uppskjuten skatt Årets resultat

16 16 Årsredovisning 2013 finansiella rapporter BALANSRÄKNING (BELOPP I SEK) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Förbättringsutgift annan fastighet Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Fordringar hos koncernbolag Upparbetad ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 finansiella rapporter Årsredovisning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Avsättningar Kortfristiga skulder Utnyttjad checkkredit Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Fakturerad ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

18 18 Årsredovisning 2013 finansiella rapporter KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Realisationsvinst vid försäljning av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av aktier Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Lån koncernbolag Utnyttjad checkkredit Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 En av Sh byggs specialiteter är avancerade renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten.

20 20 Årsredovisning 2013 finansiella rapporter NOTER TILL ÅRSREDOVISNING Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Bolaget ingår i den koncernredovisning som upprättas av moderbolaget Lars Svensson Holding AB, org. nr Successiv vinstavräkning tillämpas vid avräkning av entreprenadverksamhetsprojekt. Detta innebär att intäkter och resultat som är hänförliga till projekten redovisas baserat på färdigställandegraden per balansdag, varvid färdigställandegraden definieras på basis av nedlagda kostnader. Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Lokalhyra har betalats till koncernbolag med kr ( ). Under året har fakturering skett till koncernbolag med kr ( ). Inköp från koncernbolag uppgår till kr ( ). Not 3 Medelantalet anställda Medelantalet anställda har uppgått till: Varav män I löner och ersättning har sammanlagt utbetalats till: styrelse och verkställande direktör övriga anställda Sociala kostnader Varav pensionskostnader Därav pensionskostnader avseende styrelse och verkställande direktör Könsfördelning i företagsledning Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Kvinnor 1 1 Män 3 3 Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledning: Kvinnor 1 1 Män 6 7

21 finansiella rapporter Årsredovisning Not 4 Avskrivningar i resultaträkningen I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej. Avskrivning på förbättringsutgifter på annan fastighet sker efter färdigställande på kvarvarande tid av hyreskontraktet. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Förbättringsutgift annan fastighet 20% 20% 20% Not 5 Rörelseresultat Avskrivningar ingår med kr ( ) i bolagets rörelseresultat. Revisionsarvode uppgår till kr ( ). Not 6 Bokslutsdispositioner Förändring överavskrivningar avseende materiella anläggningstillgångar Årets avsättning till periodiseringsfond Summa Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på sålda/utrangerade maskiner Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde

22 22 Årsredovisning 2013 finansiella rapporter Not 9 Förbättringsutgift på annan fastighet Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 10 Uppskjuten skatt Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag Not 11 Upparbetad ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt Fakturerad intäkt Summa Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringar Hyror Bonus och rabatter Upplupen intäkt Övriga kostnader Summa Not 13 Checkräkningskredit Beviljad checkkredit Utnyttjad checkkredit Ställda säkerheter för checkkredit och bankgarantier utgör företagsinteckningar på kr ( ).

23 finansiella rapporter Årsredovisning Not 14 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Utdelning 0 Aktieägartillskott Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 15 Obeskattade reserver Periodiseringsfond, 2014 års taxering Ackumulerade överavskrivningar på materiella anläggningstillgångar Summa Not 16 Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning till garantiriskreserv Summa Not 17 Fakturerad ej upparbetad intäkt Fakturerad intäkt Upparbetad intäkt Summa Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa Not 19 Ansvarsförbindelser FPG/PRI Summa

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter. ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 GÖTEBORGS EGNAHEMS AB Årsredovisning 2014 GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 XXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXX Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se VI BYGGER ÖVERALLT MEN BARA

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad 2011 ÅRSREDOVISNING JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag i JM-koncernen verksamt i Stockholms län.vi arbetar med professionella beställare inom områdena anläggning, husbyggnad, mur- och putsarbeten.

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

Årsredovisning 2013. grafisk manual. xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx. Göteborgs Egnahems AB. www.egnahemsbolaget.se. www.egnahemsbolaget.

Årsredovisning 2013. grafisk manual. xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx. Göteborgs Egnahems AB. www.egnahemsbolaget.se. www.egnahemsbolaget. GÖTEBORGS EgnaHEMS AB Årsredovisning 2013 grafisk manual ÅRSREDOVISNING 2013 xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se Vi har bara göteborg på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer