tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005"

Transkript

1 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för en pilotinstallation av ett delsystem av MeatTrac. Efter perioden har styrelsen beslutat att genomföra en riktad nyemission till 3 industriella och finansiella investerare. Emissionen tillför bolaget 5 MSEK. Beslutet skall godkännas av en extra bolagsstämma och stöds av ägare med en kvalificerad röstmajoritet. Tractechnology s omsättning uppgick till KSEK (2 192 KSEK under 2004). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till KSEK ( KSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten, före finansiering, för perioden var KSEK ( KSEK). Tractechnology s styrelse föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret Resultat per aktie blev -0,46 kr/aktie (-0,37 kr/aktie) TracTechnology i korthet TracTechnology grundades mot bakgrund av de stora kostnader och problem, för konsumenter och producenter, som orsakats av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler i Europa. Med modern teknik och en hög ambitionsnivå för att möta ökade krav på ursprungsmärkning och livsmedelssäkerhet, hjälper vi våra kunder att uppnå förbättringar i spårbarhet, produktivitet och kvalitet. Inom livsmedelssäkerhet utvecklar vi ett systemkoncept, MeatTrac, där ursprungsmärkning och spårbarhet av exempelvis nötkött, gris, får/lamm, och fågel är viktiga målområden. TracTechnology har också patent för lösningar där spårbarhet förs in i hela produktionskedjan, från gård till distribution, vilket gör vår långsiktiga position stark. MeatTrac fullt utbyggt, leder till säker, effektiv och kostnadsbesparande spårbarhet och produktionsuppföljning genom hela förädlingskedjan, från uppfödning över slakt, styckning och förädling till försäljning. Utöver MeatTrac erbjuder vi idag kundanpassade RFID-lösningar inom områden som kontantfria betalningssystem, tidsregistrering, inpassage-kontroll m.m. RFID-teknologi används även inom MeatTrac. TracTechnology är sedan december 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn TRAT B)

2 Omsättning och resultat Under 2005 skedde uteslutande försäljning av övriga RFID lösningar, då MeatTrac fortfarande var i ett utvecklingsskede. Koncernens totala intäkter uppgick till KSEK jämfört med KSEK i Minskningen av fakturerad försäljning beror av en större engångsorder som erhölls under Övrig försäljning ökade mellan 2004 och Resultat efter skatt uppgick till KSEK ( KSEK i 2004). Investeringar Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till KSEK (2 010 KSEK i 2004) primärt härrörande till balanserade utvecklingskostnader. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten, före finansiering, uppgick till KSEK ( KSEK i 2004). Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel ökade under året med KSEK och uppgick vid periodens utgång till KSEK. Bolaget genomförde i samband med notering av bolaget på Aktietorget, en nyemission som tillförde bolaget KSEK före emissionskostnader. Bolaget har långfristiga skulder i form av banklån på KSEK, samt kortfristiga lån på KSEK. Villkoren för amortering av en majoritet av de kortfristiga lånen är kopplade till att en minsta likviditet bibehålls i bolaget. Personal Bolaget hade vid periodens utgång 4 anställda. Väsentliga händelser Under 2005 lanserades ett antal RFID baserade lösningar, primärt access och betalsystem och de första installationerna gjordes. Årets försäljning härrörde sig till en övervägande del av nyutvecklade lösningar. Utveckling av MeatTrac systemet fortsatte, i samarbete med potentiella kunder. Ett avtal om ett pilot system ingicks med en ledande uppfödare på Gotland. VD Rutger Vannerus slutar i bolaget per den 30/ Anders Tormod engageras som tillförordnad VD per den 1/ Bolaget noterades på Aktietorget per den 30/ och genomförde i samband med detta en nyemission. Efter perioden har styrelsen beslutat att genomföra en riktad nyemission till 3 industriella och finansiella investerare. Emissionen tillför bolaget 5 MSEK. Beslutet skall godkännas av en extra bolagsstämma och stöds av ägare med en kvalificerad röstmajoritet Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 0 KSEK (0 KSEK i 2004) och Resultat efter finansnetto till KSEK ( KSEK i 2004). Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2005 ej skall ske. Koncernens soliditet uppgick till 43 % (63 % i 2004) och det egna kapitalet till KSEK (5 300 KSEK i 2004)

3 Styrelsearbetet Styrelsen har under 2005 haft 5 protokollförda möten. Styrelsen har i samband med möten erhållit skriftlig information om företagets utveckling och har med ledning av den och VD:s muntliga föredragning fattat beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. Styrelsen har valt att inte utse någon separat kommitté avseende nomineringar av styrelseledamöter. Styrelsen har heller inte utsett en särskild revisionskommitté utan har löpande haft möten och kontakt med bolagets revisor. Styrelsens ordförande har tillsammans med bolagets huvudägare haft mandat att handlägga frågor som berör VD:s anställnings- och ersättningsvillkor. Framtidsutsikter MeatTrac konceptet är i en utvecklingsfas och en pilotinstallation av ett delsystem genomförs nu. Bolagets målsättning är att under 2006 genomföra ytterligare pilotinstallationer samt att kommersiellt lansera MeatTrac konceptet. Bolaget ser ett stort värde i sina beviljade metodpatent rörande spårbarhet inom köttproduktion. Diskussioner kommer att föras med potentiella licenstagare, med fokus på den amerikanska marknaden. Redovisningsprinciper Från och med detta bokslut upprättar TracTechnology sin koncernredovisning i enlighet med IFRS. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, varvid övergångsdatum är den 1 januari IFRS 1 föreskriver att minst ett jämförelseår ska redovisas enligt IFRS. Bolaget bedömer att övergången till IFRS inte kommer att ha någon kvantitativ effekt på öppningsbalansen , resultaträkningen för 2004, kassaflödesanalysen för 2004 eller på balans- och egetkapitalräkningen per Det som påverkas är uppställningsformer, klassificering samt omfattningen på tilläggsupplysningarna. Bolaget har genomfört impairment test av aktiverade utvecklingskostnader som ännu inte börjat skrivas av. Enligt denna föreligger inget nedskrivningsbehov per den 31 december Övrig ekonomisk information Årsredovisning för 2005 kommer att finnas tillgänglig sent april 2006 på bolagets hemsida. Den kan också beställas genom att sända ett mail till Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 17 maj 2006 klockan Plats meddelas senare. Styrelsen har beslutat att från och med 2006 lämna rapport halvårsvis. Delårsrapport för perioden januari till juni 2006 publiceras den 7/ Stockholm den 22 Mars 2006 Styrelsen för TracTechnology AB (publ) Org. nr Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké enligt den rekommendation som FAR utfärdat (RevR 3). En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att kommunikén inte uppfyller de krav som Årsredovisningslagen ställer på delårsrapporter. Arne Engvall Auktoriserad Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB - 3 -

4 Resultaträkning koncernen Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa omkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Justering av verkligt värde finansiella tillgångar Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster och före skatt Inkomstskatt - - Resultat efter skatt Resultat per aktie - 0,46-0,37-4 -

5 Balansräkning koncernen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Balanserade utgifter FoU MeatTrac Balanserade utgifter FoU Övriga produkter Patent Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar värderat till verkligt värde via resultaträkningen Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Tecknat men ej inbetalt kapital Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 EGET KAPITAL Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad förlust Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Räntebärande skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Räntebärande skulder till kreditinstitut Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda Säkerheter Företagsinteckningar ställda som säkerhet för lån. SHB SHB Nordea ALMI ALMI Summa

7 Förändring av eget kapital koncernen Aktiekapital Belopp vid årets ingång Nyemission Fondemission Belopp vid årets utgång Övrigt tillskjutet kapital Belopp vid årets ingång Nyemission Nyemission registrerad Fondemission Emissionskostnader Belopp vid årets utgång Ansamlad förlust Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Summa kapital vid årets utgång

8 Kassaflödesanalys - koncernen Årets resultat justerat för ej kassaflödespåverkande poster Förändring av lager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde efter investeringar Likvid från emission av stamaktier Upptagna lån Amortering av lån Förändring av likvida medel/periodens kassaflöde Likvida medel (UB) Likvida medel (IB) Summa

9 Noter Nedan redovisas några av de mest väsentliga redovisningsprinciperna som ej framgick av senaste årsredovisningen, men som kommer att inkluderas i årsredovisningen för Balanserade utvecklingskostnader Följande principer för aktivering har tillämpats; Utgifter för utveckling, där resultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Specifikt har kostnader relaterade till utveckling av MeatTrac plattformen aktiverats till 100 %. Kostnader relaterade till övriga produkter har aktiverats om de härrör till generella plattformar som skall ingå i ett generellt och långsiktigt erbjudande. Kostnader relaterade till marknadsinsatser, kundspecifik utveckling och liknande har ej aktiverats. Avskrivningar av anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan, från det att de tagits i kommersiellt bruk över den bedömda nyttjandeperioden. Restvärdet bedöms vara försumbart. Följande avskrivningsprocent har använts; Balanserade kostnader relaterade till utvecklingsarbete: 20 % per år baserat på anskaffningsvärdet. Balanserade kostnader relaterade till patent och liknande tillgångar: 10 % per år baserat på anskaffningsvärdet. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. Impairment Test av Immateriella Anläggningstillgångar Ett Impairment Test, dvs. validering av det värde som är upptaget i bolagets balansräkning för immateriella anläggningstillgångar, har genomförts. Enligt denna värdering föreligger inget nedskrivningsbehov. Värderingen har gjorts med hjälp av kalkylering av nuvärde av förväntat kassaflöde. Tidsperioden har varit 7 år med ett årligt avkastningskrav om 25 %. Den potentiella markanden för MeatTrac konceptet har bedömts utifrån antalet anläggningar som kan adresseras och den kommersiella potentialen av varje installation. Marknaden har bedömts växa med 25 % per år. Övriga RFID tillämpningar har bedömts växa organiskt inom befintliga segment

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer