Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)"

Transkript

1 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/ Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av utbildningsplan Styrelsen för dåvarande Högskolan i Växjö har genom tidigare beslut inrättat Internationella Ekonomlinjen som efter har benämningen Internationella Ekonomprogrammet. Föreliggande utbildningsplan har genom beslut , Dnr: 908/ , fastställts och gäller retroaktivt fr o m Allmänna riktlinjer De allmänna riktlinjerna som gäller i högskolelagen skall tillämpas i utbildningen. 2. Utbildningens organisation Internationella Ekonomprogrammet består av två delar, ett basblock omfattande 80 poäng samt en fördjupningsdel omfattande 100 poäng. För samtliga fördjupningsalternativ omfattar studierna för Internationell Ekonomie Magisterexamen 180 poäng. 3. Utbildningens mål (Här anges endast huvudmål för utbildningen som helhet. För specificerade mål se respektive kursplan.) - Utbildningen skall syfta till att ge sådana allmänna och grundläggande kunskaper och färdigheter som erfordras för självständigt, kritiskt och utvecklande arbete med ekonomiskt och kommersiellt inriktade uppgifter inom näringsliv samt för motsvarande funktioner inom den offentliga förvaltningen och organisationsväsendet. Den skall också ge en förberedelse för forskarutbildning. - Utbildningen skall syfta till att utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra, att muntligt och skriftligt redovisa ekonomiskt inriktat kunskapsstoff samt att praktiskt tillämpa förvärvade kunskaper. Detta skall även kunna ske på det språk (franska, tyska, engelska eller spanska) som den enskilde studenten väljer att studera. - Utbildningen skall särskilt syfta till att utveckla den studerandes förmåga att identifiera, strukturera och analysera ekonomiska problem, att tolka ekonomiska problem, att förstå grundläggande ekonomiska sammanhang och ekonomins funktion i samhället samt att växla mellan olika perspektiv på ekonomiska företeelser och skeenden. - Utbildningen skall särskilt syfta till att utveckla den studerandes förmåga att uttrycka sig obehindrat i skrift och tal på ett främmande språk (franska, tyska, engelska eller spanska),

2 2 samt att utveckla en förståelse för ekonomiska sammanhang och hur den franska, tyska, engelska eller spanska samhällsekonomin fungerar. - Utbildningen skall präglas av allsidighet och kritisk granskning beträffande olika parters skilda mål och intressen. Ekonomiska beslut och åtgärders konsekvenser för olika intressenter skall belysas, liksom skillnader mellan olika intressenters krav på sådana beslut. Utbildningen skall utveckla en förmåga att förstå olika intressenters perspektiv på ekonomiska skeenden och företeelser som de värderingskonflikter som kan finnas i olika partsrelationer. Samhälls-, löntagar-, konsument- och ägarintressen skall belysas. 4. Utbildningens huvudsakliga innehåll 4.1 Med fördjupning i företagsekonomi Grundläggande studier i företagsekonomi, 40 poäng Studier i grundläggande företagsekonomi med introduktion till studier i internationell ekonomi. Vidare studier inom områdena ekonomistyrning, marknadsföring, organisation, logistik samt Cross Cultural Management. I samtliga kurser skall tillämpningar med internationell inriktning göras, där så är möjligt. Undervisning på engelska kan förekomma. De grundläggande studierna i företagsekonomi skall i normalfallet läsas under basblocksstudierna. Fördjupningsstudier i företagsekonomi, 60 poäng Studenterna väljer 1. Att följa något av de 40-poängs fördjupningsalternativ på kandidatnivå i företagsekonomi som erbjuds vid Ekonomihögskolan (dock ej med inriktning mot systemekonomi), inkluderande en 10-poängs uppsats på kandidatnivå. Variationer i utbudet kan förekomma över åren. Förkunskaper motsvarande basblocksstudier krävs för tillträde (se även punkt 8 nedan). Undervisning på engelska kan förekomma. 2. Vidare studerar man 10 poäng fördjupningskurser/-er på magisternivå under utlandsstudierna under termin 8. Dessa kurser läses alltså normalt på karaktärsspråket (franska, tyska, engelska eller spanska). 3. Fördjupningsstudierna avslutas med författandet av en uppsats omfattande 10 poäng på magisternivå, vilken i normalfallet genomförs under termin 9. Uppsatsen skall ha en inriktning som är att relatera till programmets innehåll, dvs den skall ha någon form av internationell koppling. Vidare skall magisteruppsatsens sammanfattning skrivas på karaktärsspråket och betygsättas ur språksynpunkt (vilket sedan sammanvägs med övrig betygsättning av uppsatsen).

3 3 Nationalekonomi, 20 poäng Studierna i nationalekonomi omfattar Statistik, 5 poäng poäng makroteori och 5 poäng mikroteori med tillämpningar med internationell inriktning, vilket i normalfallet läses under basblocksstudierna. 2. Studier i nationalekonomi omfattande 5 poäng mikroteori eller annan inriktning enligt den enskilde studentens önskemål. Dessa poäng läses i normalfallet under utlandsvistelsen under termin 8. Studier och tillämpningar av grundläggande statistik, inkluderande beskrivande statistik och undersökningsmetodik, samt sannolikhetslära och tidsserieanalys. Svensk och Europeisk handelsrätt, 10 poäng Introduktion till juridik, samt studier och tillämpningar av svensk och europeisk handelsrätt. Viss inblick i internationell rätt. Språk, franska, tyska, engelska eller spanska, 40 poäng Franska De första 10 poängen består av kurserna Språk och kommunikation som avser att utveckla studentens skriftliga språkfärdigheter samt Samhälle och kommunikation som avser att ge studenten kännedom om de franskspråkiga länderna och att utveckla studentens muntliga språkfärdighet och förståelse av det talade språket. I delkurserna 3-6 befästes studentens kunskaper i franska avseende läsförståelse av litterära texter och fackprosa samt förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. Här ges en orientering om ekonomiska system, litteratur, kultur och samhällsförhållanden i Frankrike och andra franskspråkiga länder. I delkurserna 7 och 8 tränas den muntliga och skriftliga språkfärdigheten genom översättning av texter och studier av ekonomisk fackprosa. Tyska Studierna under programmets 2:a termin omfattar: Text I och formlära, 5 poäng och Text II med muntlig framställning och uttal, 5 poäng. Text I avser att höja den allmänna språkfärdigheten och att utveckla god förståelse av litterära och ekonomiska texter. Texterna bildar utgångspunkt för en genomgång av det tyska språkets formsystem. Text II tar upp uttalslära med tonvikt på skillnader mellan svenskan och tyskan. Muntlig framställning med anknytning till texterna och ekonomiska ämnen är en viktig del av kursen. Studierna under den 6:e terminen omfattar Realia I, 3 poäng, Grammatik, 3 poäng, Referat, 2 poäng och Text III, 2 poäng. Realiakursen ger en allmän

4 4 orientering som avser att förmedla grundläggande kunskaper om de tyskspråkiga ländernas historia, politiska system och geografi, grammatikkursen en syste- matisk genomgång av det tyska språkets formsystem och syntax med tonvikt på kontrastiva drag. Referatövningarna är skrivövningar med ekonomisk inriktning och textkursen är speciellt inriktad mot ekonomisk terminologi. Studierna under den 7:e terminen omfattar Realia II, 2 poäng, Översättning med grammatik, 3 poäng, Muntlig språkfärdighet med textstudium, 3 poäng, Interkulturell kommunikation, 2 poäng. Realia II avser att förmedla fördjupade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas ekonomiska historia och geografi, ekonomiska system, massmedia samt den dagsaktuella näringspolitiska situationen. Översättning av sakprosa från och till tyska och grammatiska övningar. Muntlig framställning på tyska i olika talsituationer med anknytning till ekonomi och näringsliv. Några sakprosatexter läses i samband med kursen. Interkulturell kommunikation med inriktning mot de tysktalande länderna. i Studierna under den 9:e terminen omfattar Text IV, 3 poäng, Realia III, 3 poäng, Uppsats, 2 poäng och Affärskorrespondens, 2 poäng. Textkursen omfattar moderna skönlitterära klassiker. Realia III avser att förmedla grundläggande kunskaper om de tyskspråkiga ländernas kultur och litteratur. Därutöver träning att skriva uppsats på tyska om främst ekonomiska ämnen och övningar i att skriva tyska affärsbrev, curriculum vitae, ansökningar m m. Engelska Under de första 10 poängen studeras grammatik och sakprosa med inriktning mot, för studenterna relevanta områden, samt en realia och kulturkurs med inriktning på antingen brittiskt eller amerikanskt samhällsliv. Delkurserna 3-6 (11-30 poäng) innehåller olika sorters översättnings- och allmänna språkfärdighetsövningar samt vidare kulturstudier med inriktning mot för studenterna relevanta områden. Kurserna tar också upp vokabulärträning och skönlitteratur. I delkurserna 7-8 studeras det engelska språkets struktur och ekonomisk fackprosa men också skönlitteratur med inriktning mot studenternas studieområde. Samt-liga delkurser har som mål att utveckla studenternas muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Spanska De första 10 poängen ägnas åt studier av spansk grammatik och realia med muntlig framställning, med syfte att utveckla studenternas språkfärdigheter samt att ge kunskap om Spanien och Latinamerikas geografi, historia, litteratur och samhällsförhållanden. Dessa färdigheter och kunskaper breddas och fördjupas under de följande kurserna, som innehåller fortsatta grammatikstudier, studier av skönlitteratur och ekonomiskt inriktad fackprosa, översättning av texter, muntlig framställning samt studier av kultur, samhälle och näringsliv i de spanskspråkiga länderna. Samtliga kurser syftar till att öva upp studenternas muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Valfritt, 5 poäng

5 5 Fördjupningsstudier i ekonomi eller annat ämne omfattande 5 poäng enligt den enskilde studentens önskemål. Dessa poäng läses i normalfallet under utlandsvistelsen under termin Med fördjupning i nationalekonomi Grundläggande nationalekonomi, 20 poäng Studier i grundläggande nationalekonomi omfattande 10 poäng makroteori och 10 poäng mikroteori med tillämpningar med internationell inriktning. Fördjupningsstudier i nationalekonomi, 60 poäng Studenter följer 1. Det 40-poängs fördjupningsalternativ i nationalekonomi som erbjuds vid Ekonomihögskolan, inkluderande en 10-poängs uppsats på kandidatnivå. Variationer i utbudet kan förekomma över åren. Förkunskaper motsvarande basblocksstudier krävs för tillträde (se även punkt 8 nedan). Undervisning på engelska kan förekomma. 2. Vidare studerar man 10 poäng fördjupningskurs/-er på magisternivå under utlandsstudierna under termin 8. Dessa kurser läses alltså normalt på karaktärsspråket (franska, tyska, engelska eller spanska ). 3. Fördjupningsstudierna avslutas med författandet av en uppsats om 10 poäng på magisternivå, vilken i normalfallet genomförs under termin 9. Uppsatsen skall ha en inriktning som är att relatera till programmets innehåll, dvs den skall ha någon form av internationell koppling. Vidare skall magisteruppsatsens sammanfattning skrivas på karaktärsspråket och betygsättas ur språksynpunkt (vilket sedan sammanvägs med övrig betygsättning av uppsatsen). Företagsekonomi, 35 poäng Studier i grundläggande företagsekonomi med introduktion till studier i internationell ekonomi. Vidare studier inom områdena ekonomistyrning, marknadsföring, organisation samt Cross Cultural Management. I samtliga kurser skall tillämpningar med internationell inriktning göras, där så är möjligt. Undervisning på engelska kan förekomma. De grundläggande studierna i företagsekonomi skall i normalfallet läsas under basblocksstudierna. Statistik, 5 poäng Studier och tillämpningar av grundläggande statistik, inkluderande beskrivande statistik och undersökningsmetodik samt sannolikhetslära och tidsserieanalys. Svensk och Europeisk handelsrätt, 10 poäng

6 6 Introduktion till juridik samt studier och tillämpningar av svensk och europeisk handelsrätt. Viss inblick i internationell rätt. Språk, franska, tyska, engelska eller spanska, 40 poäng Franska De första 10 poängen består av kurserna Språk och kommunikation som avser att utveckla studentens skriftliga språkfärdigheter samt Samhälle och kommunikation som avser att ge studenten kännedom om de franskspråkiga länderna och att utveckla studentens muntliga språkfärdighet och förståelse av det talade språket. I delkurserna 3-6 befästes studentens kunskaper i franska avseende läsförståelse av litterära texter och fackprosa samt förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. Här ges en orientering om ekonomiska system, litteratur, kultur och samhällsförhållanden i Frankrike och andra franskspråkiga länder. I delkurserna 7 och 8 tränas den muntliga och skriftliga språkfärdigheten genom översättning av texter och studier av ekonomisk fackprosa. Tyska Studierna under programmets 2:a termin omfattar: Text I och formlära, 5 poäng och Text II med muntlig framställning och uttal, 5 poäng. Text I avser att höja den allmänna språkfärdigheten och att utveckla god förståelse av litterära och ekonomiska texter. Texterna bildar utgångspunkt för en genomgång av det tyska språkets formsystem. Text II tar upp uttalslära med tonvikt på skillnader mellan svenskan och tyskan. Muntlig framställning med anknytning till texterna och ekonomiska ämnen är en viktig del av kursen. tyskspråkiga en systemed tonvikt ekonomisk terminologi. Studierna under den 6:e terminen omfattar Realia I, 3 poäng, Grammatik, 3 poäng, Referat, 2 poäng och Text III, 2 poäng. Realiakursen ger en allmän orientering som avser att förmedla grundläggande kunskaper om de ländernas historia, politiska system och geografi, grammatikkursen matisk genomgång av det tyska språkets formsystem och syntax på kontrastiva drag. Referatövningarna är skrivövningar med inriktning och textkursen är speciellt inriktad mot ekonomisk Studierna under den 7:e terminen omfattar Realia II, 2 poäng, Översättning med grammatik, 3 poäng, Muntlig språkfärdighet med textstudium, 3 poäng, Interkulturell kommunikation, 2 poäng. Realia II avser att förmedla fördjupade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas ekonomiska historia och geografi, ekonomiska system, massmedia samt den dagsaktuella näringspolitiska situationen. Översättning av sakprosa från och till tyska och grammatiska övningar. Muntlig framställning på tyska i olika talsituationer med anknytning till ekonomi och näringsliv. Några sakprosatexter läses i samband med kursen. Interkulturell kommunikation med inriktning mot de tysktalande länderna. Studierna under den 9:e terminen omfattar Text IV, 3 poäng, Realia III, 3 poäng, Uppsats, 2 poäng och Affärskorrespondens, 2 poäng. Textkursen omfattar

7 7 i moderna skönlitterära klassiker. Realia III avser att förmedla grundläggande kunskaper om de tyskspråkiga ländernas kultur och litteratur. Därutöver träning att skriva uppsats på tyska om främst ekonomiska ämnen och övningar i att skriva tyska affärsbrev, curriculum vitae, ansökningar m m. Engelska Under de första 10 poängen studeras grammatik och sakprosa med inriktning mot, för studenterna, relevanta områden samt en realia och kulturkurs med inriktning på antingen brittiskt eller amerikanskt samhällsliv. Delkurserna 3-6 (11-30 poäng) innehåller olika sorters översättnings- och allmänna språkfärdighetsövningar samt vidare kulturstudier med inriktning mot, för studenterna, relevanta områden. Kurserna tar också upp vokabulärträning och skönlitteratur. I delkurserna 7-8 studeras det engelska språkets struktur och ekonomisk fackprosa men också skönlitteratur med inriktning mot studenternas studieområde. Samtliga delkurser har som mål att utveckla studenternas muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Spanska De första 10 poängen ägnas åt studier av spansk grammatik och realia med muntlig framställning, med syfte att utveckla studenternas språkfärdigheter samt att ge kunskap om Spanien och Latinamerikas geografi, historia, litteratur och samhällsförhållanden. Dessa färdigheter och kunskaper breddas och fördjupas under de följande kurserna, som innehåller fortsatta grammatikstudier, studier av skönlitteratur och ekonomiskt inriktad fackprosa, översättning av texter, muntlig framställning samt studier av kultur, samhälle och näringsliv i de spanskspråkiga länderna. Samtliga kurser syftar till att öva upp studenternas muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Valfritt, 10 poäng Fördjupningsstudier i ekonomi eller annat ämne omfattande 10 poäng enligt den enskilde studentens önskemål. Dessa poäng läses i normalfallet under utlandsvistelsen under termin Villkor för behörighet att antas till utbildningen Behörig att antas till utbildningen är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet som anges i högskoleförordningen, dels uppfyller följande villkor för standardbehörighet D.4.1 samt C.2 för respektive språkområde: Matematik kurs C eller 3 åk S, E, N, T eller 2 åk Te eller etapp 3 Samhällskunskap kurs A eller 2 åk från tvåårig linje eller minst 2 åk på treårig linje eller etapp 2 Svenska kurs B eller Svenska som andra språk, kurs B eller 3 åk H, S, E, N, T eller etapp 3

8 8 Franska/tyska/engelska/ lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller spanska etapp 3 6. Examination, kunskapskontroll och betyg Examinationen kan ske skriftligt, muntligt och/eller i form av skriftliga rapporter (individuellt eller i grupp) vilka även kan komma att behandlas i seminarieform. Varje kurs betygsätts med betygsgraderna Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Examen ges enligt den gällande examensförordningens regler och lokala beslutade normer för kvalitet i utbildningen. 7. Examensbevis, examensbenämning Studerande kan efter att ha genomgått hela programmet enligt fastställda examinationsformer med lägst betyget Godkänd på samtliga delkurser på begäran ansöka om examensbevis vid studentcentrum. Om inriktningen är mot företagsekonomi är examensbenämningen: Internationell Ekonomie Magisterexamen (Master of Science in International Business Studies and Economics, Major subject: Business Administration) Om inriktningen är mot nationalekonomi är examensbenämningen: Internationell Ekonomie Magisterexamen (Master of Science in International Business studies and Economics, Major subject: Economics) 8. Övrigt För tillträde till fördjupningarna krävs minst 70 godkända poäng från basblocket. För tillträde till termin 9 krävs minst 140 godkända poäng inom programmet, varav 10 poäng skall utgöra kandidatuppsats.

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum 2002-05-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng Dnr. 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen Maj 1996 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Läs mer

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 2011-08-09 Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod IEP 111 Kursens benämning. Dnr 99:73D Beslutsdatum 991021. Tyska inom internationella ekonomprogrammet

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod IEP 111 Kursens benämning. Dnr 99:73D Beslutsdatum 991021. Tyska inom internationella ekonomprogrammet Kursplan Engelsk benämning Ämne Dnr 99:73D Beslutsdatum 991021, German Tyska Poängtal 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 990701 Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte Kursen ingår i det

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng Dnr: 186/333-01. Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-19 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

LTY110, Tyska, grundkurs för blivande lärare, 30 högskolepoäng

LTY110, Tyska, grundkurs för blivande lärare, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 08 LTY110, Tyska, grundkurs för blivande lärare, 30 högskolepoäng German for Teacher Education and Training, Introductory Course, 30 Higher Education Credits Grundnivå/First Cycle 1.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng Dnr. 1301/333-04 Fastställd av institutionsstyrelsen 2003-03-13 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro Högskolan Kristianstad Högskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng Dnr: 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30 högskolepoäng. (French: Intermediate course, 30 higher education credits)

FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30 högskolepoäng. (French: Intermediate course, 30 higher education credits) Humanistisk fakultetsnämnd FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30 högskolepoäng (French: Intermediate course, 30 higher education Grundnivå (First cycle) 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Internationell ekonomi, kandidat Antagna Vår 2014

Internationell ekonomi, kandidat Antagna Vår 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2016/2017 Internationell ekonomi, kandidat Antagna Vår 2014 BESLUTSDATUM 2014-06-10 BESLUTSFATTARE Enhetschef, Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/573 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration Programme with foreign language, 180 credits

Läs mer

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp.

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i litteraturvetenskap Master's Programme in Literature 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HMLVO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2013-11-27 Ändrad: 2014-11-26

Läs mer

Ämnesblock franska 142,5 hp

Ämnesblock franska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock franska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan 2011-08-09 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492

HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492 HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492 H2ÖPR Översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Avancerad nivå/second cycle Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen 2016-12-xx

Läs mer

Finska som främmande språk II, GN, 30 hp

Finska som främmande språk II, GN, 30 hp inska som främmande språk II, N, 30 hp fter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att: inhämta fördjupade kunskaper i finsk formlära, ordbildning och syntax, utveckla den skriftliga färdigheten

Läs mer

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Humanistiska fakultetsnämnden ÖU2100, Översättarutbildning 1 Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Professional Translation 1, 60 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140/160 poäng. Dnr: 50/333-01

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140/160 poäng. Dnr: 50/333-01 UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140/160 poäng Dnr: 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5)

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) Utbildningsplanen är fastställd 2002-12-18 av Utbildnings- och forskningsnämnden med stöd av 6 kap 8-9 högskoleförordningen. 1. Reglering Högskolestyrelsen fastställer

Läs mer

Ämnesblock spanska 142,5 hp

Ämnesblock spanska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 6 Ämnesblock spanska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan 2011-08-09 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Programmet för personal och arbetsliv, 120/160 poäng Human Resource Management Programme, 180/240 points (ECTS)

Programmet för personal och arbetsliv, 120/160 poäng Human Resource Management Programme, 180/240 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 499/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Programmet för personal och arbetsliv, 120/160 poäng Human Resource Management Programme, 180/240 points (ECTS)

Läs mer

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II.

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Stockholms universitet Kursens namn Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 45 hp Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Portugisiska III Portuguese III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO3300 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2015-03-04 Institution Romanska och

Läs mer

LTY210, Tyska, Fortsättningskurs för blivande lärare, 30 högskolepoäng

LTY210, Tyska, Fortsättningskurs för blivande lärare, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 08 LTY210, Tyska, Fortsättningskurs för blivande lärare, 30 högskolepoäng German for Teacher Education and Training, Intermediate Course, 30 Higher Education Credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Civilekonom Antagna Höst 2013

Civilekonom Antagna Höst 2013 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Civilekonom Antagna Höst 2013 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef, Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160

Läs mer

Finska som främmande språk I, GN, 30 hp

Finska som främmande språk I, GN, 30 hp inska som främmande språk I, N, 30 hp fter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att: inhämta grundläggande kunskaper i finsk formlära och syntax, uttrycka sig skriftligt på finska i vardagliga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

TYS B11: Tyska nybörjarkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

TYS B11: Tyska nybörjarkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning TYS B11: Tyska nybörjarkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser, vilka beskrivs nedan: - Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel, 7,5 högskolepoäng - Skriftlig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1200 Japanska, fortsättningskurs I, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course I, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR Utbildningsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogrammet ekonomi hållbar utveckling, 180 högskolepoäng Syllabus for the Bachelor's programme in Business and Economics Sustainable Development, 180 credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Ämnesblock engelska 112,5 hp

Ämnesblock engelska 112,5 hp Ämneslärarexamen inriktning årskurs 7-9 Sida 1 av 5 Ämnesblock engelska 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 2011-08-09 Inriktningsblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik

Läs mer

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: MDH 2.1.2-997/10 Programkod: GKE02/GKV02 Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2016/702 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Politices kandidat Programkod: Programmets benämning: SGPOL Politices kandidat Högskolepoäng/ECTS: 180 Political Science Beslut

Läs mer

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning 30.0 hp 1EN000 English A, General Course 30.0 credits Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 01:30D Beslutsdatum 2001-05-28 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Business and Economics, 240 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen är fastställd

Läs mer

K U R S P L A N. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgrupp språk. Tyska och svenska. Grundnivå. G1, grundkurs

K U R S P L A N. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgrupp språk. Tyska och svenska. Grundnivå. G1, grundkurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska, allmän kurs German, general course Kurskod TY1001 Dnr HUM 2007/114-514 Beslutsdatum 2007-01-10 Beslutande organ Beredningsgrupp språk Gäller från 2007-07-01

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

RY1201, Ryska, fortsättningskurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Intermediate Course, Part 1, 15.0 higher education credits

RY1201, Ryska, fortsättningskurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Intermediate Course, Part 1, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN RY1201, Ryska, fortsättningskurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Intermediate Course, Part 1, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Inledning Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap är en utbildning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer