UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng"

Transkript

1 UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/ Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E Reviderad av institutionsstyrelsen E Reviderad av institutionsstyrelsen E Postadress Besöksadress Telefon Postgiro Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad Inst f ekonomi KRISTIANSTAD Fax VAT

2 Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Bakgrund Redovisningen har en historia på flera tusen år. Den har gått hand i hand med övrig social och ekonomisk utveckling. I takt med att handeln utvecklats har också behovet av redovisning ökat. Redovisning och därpå följande revision är viktiga samhälleliga institutioner vilka reducerar osäkerhet, skapar stabilitet och därigenom underlätta företagande och handel. Redovisning kan ses som en slags infrastruktur vilken stödjer samordning och underlättar allokering av resurser. God redovisning och revision är viktiga fundament, vilka är av stor betydelse för upprätthållandet och utvecklingen av demokratiska styrformer. Ett företags eller organisations verksamhet och agerande har betydelse för en rad olika aktörer och individer. Inte minst för dess huvudmän och finansiärer. Redovisningen är den redovisningsskyldiges avrapportering av hur dennes fögderi har förvaltats och ligger till grund för prövning av dennes ansvarsfrihet. Revision har sin utgångspunkt i behovet av att öka tilltron till erhållen återrapportering eller att få den avslöjad som felaktig. En huvudman kan följaktligen ha anledning att ge ett uppdrag till någon oberoende part, att granska den redovisningsskyldiges återrapportering och därefter avge ett uttalande. En revisors viktigaste roll är, att på uppdrag från huvudmannen, genomföra en oberoende, professionell granskning och bedömning av den redovisningsskyldiges räkenskaper. I en revisors arbete ingår förutom revision även rådgivning och olika konsultativa uppdrag, vilka blivit allt mer omfattande beroende på revisorers kunskap om företag. Controller eller skattmästare har under tidigare århundraden varit företagens förvaltare av fonder, penningplaceringar och kassarörelse. Efter hand som företag och organisationer växer ökar också behoven av samordning och ekonomisk styrning. Industrialisering och internationalisering har lett till att intresset för redovisning av interna händelser ökat. Controllers fokus har flyttats från en passiv registrering av affärshändelser till en aktiv uttolkning av data till stöd för företagsledningens beslutsfattande. Mål med utbildningen enligt högskolelagen Civilekonomprogrammet Revisor/Controller skall, utöver relevanta kunskaper och färdigheter, ge studenten förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studentens förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

3 Mål med utbildningen vid Högskolan Kristianstad Ett grundläggande mål i utbildningen är att studenten skall skaffa sig kunskaper och färdigheter som generellt krävs för att självständigt arbeta med ekonomifrågor i näringsliv och offentlig förvaltning. Detta innebär att en målsättning är att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter inom allmän företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, statistik och informatik. Utifrån denna grund skall därefter studenten utveckla specialistkunnande inom området extern redovisning och revision.. Studenten ska efter avklarad utbildning som ekonom kunna utföra kvalificerade analytiska arbetsuppgifter inom företag och andra organisationer. Studenten skall vidare tränas i att söka och tillgodogöra sig aktuella forskningsresultat och relevant teori. Vidare skall studenten under sin utbildning ges möjlighet, att i direkt dialog med yrkesverksamma, studera och diskutera praktiska problem och företeelser. Ett annat viktigt mål är att studenten under utbildningen skall uppnå färdigheter i att göra såväl skriftliga som muntliga presentationer. Målsättningen med utbildningen är sammanfattningsvis att studenten skall utvecklas till en kompetent yrkesman/yrkeskvinna med förmåga att självständigt strukturera och analysera problem med hjälp av aktuell och relevant teori. Vidare förväntas studenten kunna förmedla resultatet av sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Utbildningens allmänna uppläggning Utbildningen rymmer studier i följande ämnen: Företagsekonomi Nationalekonomi Handelsrätt Statistik Informatik Ev valfri/a kurs/er Utbildningen sker under sju eller åtta terminer (3,5 / 4 år). Studenten kan efter avklarad kandidatexamen välja att fördjupa alternativt bredda sina studier inom ramen för programmet under en åttonde termin. Under de första fem terminerna läggs en bred grund för utbildningens inriktning genom studier i olika ekonomiämnen. Denna del omfattar allmänna kurser i huvudämnet företagsekonomi 40 poäng, kurser i ämnena nationalekonomi 20 poäng, handelsrätt 20 poäng varav 10 poäng beskattningsrätt ingår, statistik 10 poäng och informatik 10 poäng.

4 Under termin sex och sju läses specialkurser inriktade mot externredovisning och handelsrätt. Dessa omfattar delkurser i företagsekonomi 20 poäng, varav en uppsats om 10 poäng ingår, samt handelsrätt 20 poäng. Summerat består utbildningens första sju terminer (140 poäng) av studier i följande ämnen: Företagsekonomi 60 poäng Nationalekonomi 20 poäng Handelsrätt 40 poäng Statistik 10 poäng Informatik 10 poäng Den studerande kan välja att avsluta utbildningen efter 140 poäng eller fortsätta med ytterligare en termins studier. Den åttonde terminen kan då antingen inriktas mot handelsrätt, där ytterligare 20 poäng handelsrätt, varav en uppsats om 10 poäng ingår, eller mot företagsekonomi där ytterligare 20 poäng företagsekonomi, varav en uppsats om 10 poäng, ingår. För att uppfylla Revisorsnämndens krav om 160 poäng kan även alternativet att själv sätta samman valfria kurser om 20 ytterligare poäng väljas den åttonde terminen. För den som väljer att läsa åtta terminer (160 poäng) inom ramen för utbildningsprogrammet kommer studierna att omfattas av följande ämnen: Företagsekonomi poäng, Handelsrätt poäng Nationalekonomi 20 poäng Statistik 10 poäng Informatik 10 poäng Ev valfri/a kurs/er 20 poäng Utbildningsprogrammet Nedan beskrivs de delkurser som ges inom programmets ram. Läsår Kursbenämning Ämne Nivå Läsår 1: Ekonomiintroduktion, 5p. Företagsekonomi 1-20 Redovisning, 5 p. Företagsekonomi 1-20 Marknadsföring, 5p. Företagsekonomi 1-20 Organisationsteori, 5 p. Företagsekonomi 1-20 Kalkylering 5 p. Företagsekonomi Statistik, 10 p. Statistik 1-20 IT för företagande, 5 p. Informatik 1-20 Läsår 2: Finansiering 5 p Företagsekonomi Mikroekonomisk teori, 10 p. Nationalekonomi 1-20 Makroekonomisk teori, 10 p. Nationalekonomi 1-20 Handelsrättslig översiktskurs, 10 p. Handelsrätt 1-20 Ekonomistyrning och informationssystem 5 p. Informatik 1-20

5 Läsår 3: Ekonomistyrning 5 p. Företagsekonomi Företagsbedömning 5 p. Företagsekonomi Externredovisning I 5 p. Företagsekonomi Externredovisning II 5p. Företagsekonomi Beskattningsrätt I 10 p. Handelsrätt 1-20 Allmän handelsrätt I 10 p. Handelsrätt 1-20 Läsår 4: Allmän handelsrätt II 10 p. Handelsrätt Examensarbete 10 p. Företagsekonomi Inriktning mot handelsrätt Beskattningsrätt II 10 p. Handelsrätt 1-20 Kandidatuppsats 10 p. Handelsrätt Inriktning mot företagsekonomi Magisterkurser 10 p. Företagsekonomi Magisteruppsats 10 p. Företagsekonomi Exempel på valfr/ia kurs/er Beskattningsrätt II 10 p. Handelsrätt 1-20 Engelska för ekonomer 10 p. Engelska 1-20 Behörighet Grundläggande behörighet samt Matematik C och Samhällskunskap A. Examination Examination sker i olika former under utbildningen. Normalt sker examinationen genom en individuell skriftlig tentamen i slutet av varje delkurs. Denna examinationsform kompletteras ofta med andra former som skriftiga och muntliga presentationer som presenterar resultat av grupparbeten eller individuella uppgifter. Andra examinationssätt, exempelvis muntlig tentamen, kan också förekomma. Prestationskrav Antagning till programmet innebär att den studerande tillhör en sammanhållen studerandegrupp vid institutionen, har förtur till programmets obligatoriska kurser vid ordinarie studietillfälle samt erhåller ett examensbevis med speciell inriktning på examen. En programstuderande måste, för att få fortsätta i programmet vid starten av läsåren två och tre, ha uppnått minst följande antal poäng på programmets hittillsvarande kurser: vid starten av läsår två: 25 poäng vid starten av läsår tre: 55 poäng

6 Poängberäkningarna skall innefatta eventuella tentamenstillfällen i augusti före terminsstarten samt eventuella tillgodoräknanden av kurser inom programmet. Prefekten kan bevilja dispens från dessa prestationskrav om särskilda skäl föreligger. För att få skriva kandidatuppsats i företagsekonomi krävs 45 avklarade poäng i företagsekonomi av programmets kurser inklusive 5 poäng på C-nivå. Betyg I programmet används betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd. Betyg sätts för varje delkurs. Utvärdering Enskilda delkurser utvärderas kontinuerligt och rapporteras till studenternas ekonomförening och prefekt efter varje kursavslutning. Utvärdering sker i dialog med studenter genom enkäter och samrådsgrupper. Utvärdering av programmet i sin helhet sker genom studentuppföljning efter avklarat program och genom undersökningar av studenter som avslutat sina studier. Utvärdering sker även med programråd där programansvariga samråder med studenter, intressenter från näringslivet och akademisk expertis. Tillgodoräknande av kurser Tillgodoräknande prövas vid respektive högskola i enlighet med SFS 1993:100 (med senare ändringar) högskoleförordningen, 6 kap samt i enlighet med Högskolan Kristianstads föreskrifter fastställda av Utbildnings- och Forskningsnämnden Examensbevis och examensbenämning Examens- och kursbevis utfördas i enlighet med SFS 1993:100 (med senare ändringar) högskoleförordningen, 6 kap Utbildningsprogrammet leder fram till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne (minst 60 poäng). De studenter som väljer att den åttonde terminen läsa handelsrätt kan efter fullgjorda kurser även erhålla en filosofie kandidatexamen med handelsrätt som huvudämne (60 poäng). De studenter som väljer att den åttonde terminen läsa företagsekonomi kan efter fullgjorda kurser erhålla en ekonomie magisterexamen med företagsekonomi som huvudämne (80 poäng). Examensbevis erhålls efter fullgjorda kurser inom utbildningsprogrammet om poäng. Vidareutbildning Efter avlagd ekonomie kandidatexamen är studenten behörig att söka till vidare studier i företagsekonomi p, nationalekonomi p samt till doktorandutbildning i företagsekonomi. Övrigt Programmet utvecklas kontinuerligt och därför kan institutionsstyrelsen antaga nya anvisningar som berör antagna programstuderande.

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Information Systems Analysis Programme) Utbildningsplan för antagna 2009 Syfte Utbildningen är en samhällsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer