Nummer 4 November 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 4 November 2010"

Transkript

1 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet Kallelse till IDUN:s årsmöte Kassören informerar... 6 Information från KPR Vad har hänt sedan sist? Svamppromenad i Rinkebyskogen Röd sol över Kina Månadsmöten och utflykter Anslagstavlan Föreläsningar i ABF-huset Demensföreningen i Stockholms län Friskvårdsaktiviteter Brevduvor sökes Styrelse, funktionsansvariga... 20

2 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad, tfn Gunnar Helsing, tfn Tiden går. Året närmar sig sitt slut. Men innan vi tar julledigt möts vi ytterligare några gånger i IDUNs regi. En av träffarna gäller endast våra strävsamma Brevduvor. Utan er skulle utskicken till de fler än 1000 medlemmarna bli betydligt svårare och alldeles förfärligt mycket dyrare. Som ett ringa tack till alla som fyra gånger om året ser till att Medlemsbladet hamnar på rätt adress vill vi bjuda in till en brevduveträff med lite förtäring och en smula underhållning. Den 7 december träffas vi. Personlig inbjudan skickas ut. Ett par dagar senare har vi tillfälle att komma till Östasiatiska museet och deras utställning Kinas Terrakottaarmé. Mycket har skrivits om denna fantastiska utställning. De föremål som visas har tidigare bara ställts ut på ett fåtal platser i Europa. Och kanske aldrig i en så suggestiv miljö som i Östasiatiskas bergrum på Skeppsholmen. Man kan naturligtvis gå dit på egen hand och titta och läsa sig fram. Men en kunnig och medryckande guide ger så mycket mer. IDUN har lyckats få guidning för en grupp den 9 december. Inträdet, 150 kronor, betalar var och en själv. Guiden betalas av föreningen. Ring och anmäl dig så snart som möjligt. Fler uppgifter finns i kalendariet. IDUN tillhör Stockholmsdistriktet av SPF. Och Distriktet anordnar allt som oftast resor, inbjuder till föreläsningar mm. Några av våra medlemmar har efterlyst information om distriktsaktiviteterna. Vi kan inte lösa infoproblematiken genom notiser i Medlemsbladet. Vårt blad kommer ut alltför sällan och Distriktets framförhållning är alltför kort. Vi får göra som så många andra. Hänvisa till nätet. Genom att gå in på IDUNs hemsida kan man lätt klicka sig fram till såväl Distriktet som Förbundet och ta del av utbudet. Så har vi fått en del frågor med anledning av de s.k. åldringsbrotten som tyvärr är alltför vanliga. Det gäller väskryckning, fickstölder, stöld i bostaden mm. Hur gör man om man råkat ut för stöld, inbrott, bedrägeri? Så här säger polisen:! Du ska anmäla brottet. Det är en förutsättning för att det ska kunna klaras upp. Och det är ofta ett krav för att försäkringen ska gälla. 2

3 ! Om brottet är pågående, ring 112! Om brottet redan skett, ring eller besök polisstationen! Du ska vid anmälan vara beredd att lämna personnummer och namn på ditt försäkringsbolag.! Du ska försöka ange exakt tid och plats för brottet. Låt oss hoppas att våra medlemmar inte behöver utnyttja de här råden. KALLELSE TILL IDUNS ÅRSMÖTE 2011 Föreningens årsmöte kommer att hållas tisdagen den 15 februari 2011 kl i Danderyds församlingsgård. Detta är den formella kallelsen som enligt stadgarna skall delges alla medlemmar senast tre veckor före mötet. För förtäringen krävs anmälan om deltagande senast den 10 februari till Maud Reuterwall på tfn Handlingar till årsmötet kommer att som vanligt finnas i Medlemsbladet nr , som beräknas utkomma den 3 februari Motion som medlem vill få behandlad på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda två veckor före mötet, d.v.s. senast den 1 februari Sänd motionen per post till SPF Idun, Edsviksvägen 1 A, Danderyd eller per e-post till Anteckna mötestiden i din kalender och var mycket välkommen. Styrelsen 3

4 KASSÖREN INFORMERAR Monica Wikman, tfn Rutinen för utskick av inbetalningskort för medlemsavgiften har ändrats. Personliga inbetalningskort kommer att skickas ut med Medlemsbladet i mitten av februari nästa år. Årsavgiften för 2011, som är oförändrad 200 kr - skall betalas senast 28 februari. Om du föredrar att betala tidigare, går det bra att göra det till vårt plusgiro OBS. Glöm inte att uppge namn och adress på inbetalningskortet. Uteblivna uppgifter måste tyvärr debiteras med 60 kronor, vilket är den avgift plusgirot tar ut för sökning av inbetalare. INFORMATION FRÅN KPR Britt Berggren, tfn Vår ambition är att söka hålla våra medlemmar informerade om vad som avhandlas i Kommunala pensionärsrådet (KPR), ett samarbetsorgan med deltagare från SPF IDUN, PRO och Danderyds kommun. Margareta Heimer har informerat om budgeten för Ersättning till särskilt boende föreslås ökas med 1,8%. Socialnämndens budgetprognos visar på ett överskott. Inom äldreomsorgen väntas dock ett underskott, eftersom hemtjänsttimmarna ökar mycket, nattinsatserna ökar och korttidsboende ökar mycket, medan särskilda boenden visar på överskott. Totalt sett kommer äldreomsorgen att redovisa ett underskott på ca 0,5 mkr. Trygghetsboende innebär lägenheter för seniorboende med tillgång till lunchrestaurang, lokaler för fritidsaktiviteter och personal alla dagar i veckan minst en timme per dag. Kevinge pensionärslägenheter och övriga 4

5 pensionärslägenheter kommer att erbjudas via ett kösystem som innebär att man måste ha fyllt 70 år för att ställa sig i kö och vara minst 75 år gammal vid inflyttning. Information kommer att skickas ut när administrativa detaljer i ärendet är klara. Socialkontoret har påbörjat utredning av frågan. Regelverket för KPR kommer att ses över under hösten. Senaste revidering skedde KPR:s arbetsutskott blir bollplank till socialkontoret och ärendet kommer att behandlas i socialnämndens sammanträde i oktober. Margareta Funemyr, MAS, dvs medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättade om ett läkemedelsprojekt för att kvalitetssäkra hela läkemedelskedjan på särskilda boenden, ett projekt som skall pågå under ett och ett halvt år, med start i oktober 2010 och inleds på Annebergsgården och Tallgården. En farmaceut skall finnas på boendet 2-3 dagar per vecka i ca fjorton veckor. Ett pågående nutritionsprojekt med undervisning av personal inom äldreomsorgen kommer att fortsätta och dietisten kommer att besöka alla äldreboenden för att se hur det fungerar och om undervisningen givit resultat. På fråga upplyste hon också om att Anneberg, Klingsta, Stocksundsgården och Tallgården själva lagar maten. Christine Dahlbom Nygren, enhetschef, informerade om planeringen för nytt äldreboende och korttidsplatser. Lokalerna i Odinslund är slitna och svårarbetade. Tanken är att Odinslund och Mörbylund skall ersättas med ett nytt äldreboende 62 platser behövs för att ersätta de befintliga. Hemtjänstföretaget Olivia har godkänts enligt LOV (lagen om vård av äldre) som hemtjänstleverantör. De har också fått i uppdrag av kommunen att sköta motsvarande på Eddavägen (ett gruppboende för funktionsnedsatta). Man avser att införa förenklad nyckelhantering och tidsregistrering i hemtjänsten (KTH) och Christine Dahlbom Nygren demonstrerade hur nyckelhanteringen fungerar. Kunden betalar ingenting för installationen. Avsikten med tidsregistreringen är att kunden endast betalar för den tid personal är där. Information skall gå ut till hemtjänstkunder i de områden som skall bli pilotområden. Man bör alltid komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring om man har hemtjänst och släpper in personer i sitt hem, vare sig man öppnar med mobiltelefon eller lämnar ifrån sig nyckel. Samma sak gäller på äldreboenden. Socialkontoret skall sammanställa information. 5

6 Birgith Ljung hade en fråga angående platser på Birgittasystrarna. Kostnaden för enskild är kr per månad, vilket inkluderar mat, men för den som beviljats hemtjänst gäller kommunens taxa. Det finns inga insatser för hälso- och sjukvård, utan vanlig vårdcentral anlitas. I Enebybergs pensionärshus har det tydligen uppstått problem då en flyktingfamilj flyttat in mitt i längan av hus, Det har tidigare gått ut ett brev med information till närboende och flyktingsamordnaren Anna Kimming skall bli ännu tydligare angående problemen vid information till dem som flyttar in. Av rapporterna från förtroenderåden framgår att allt verkar bra på Odinslund och Klingsta. Från Stocksundsgården rapporteras att den gamla hissen efter underhållsservice fungerar tillfredsställande. Tidsplanen för den nya hissen är ca 5 månader förskjuten! Den blir inte klar i november som utlovats, utan tillbyggnad inklusive hiss beräknas färdigt i maj Vid nästa sammanträde kommer ansvarige för byggnadsprojektet att redovisa orsaken till dröjsmålet. Tidpunkt för färdigställande av tillagningskök är ännu inte klar. Under sommaren har sex feriearbetande skolungdomar arbetat i två perioder om tre veckor inte i vården utan med läsning, promenader o dyl. En assistenttjänst (50%) har inte kunnat tillsättas p g a att ventilationen inte fungerar. Jag har i ett tidiga nummer av medlemsbladet berättat att KPR reagerat på att Danderyd inte längre har avtal med Furuhöjden om avlastningsplatser. Detta innebär att patienter som normalt är föremål för rehabilitering tvingas till uppehåll i denna vid korttidsboende, vilket kan få långtgående konsekvenser. På uppdrag av KPR har Birgith Ljung från SPF IDUN och Åke Werner från PRO författat en skrivelse till Kommunstyrelsens ordförande kommunalrådet Gunnar Oom, att behandla som ett ärende vid kommunstyrelsens sammanträde. Skrivelsen återges nedan i dess helhet: Avlastningsplatser med vård och rehabilitering på Furuhöjden. Anhörigvården gör en otroligt bra och värdefull insats för sina nära och kära, med stor betydelse för kommunen som annars skulle tvingas till andra insatser. Men arbetet är tungt, både fysiskt och psykiskt och en avlastnings- 6

7 möjlighet med möjlighet till vila och återhämtning för anhörigvårdaren är viktig och nödvändig. Sådana platser har också Danderyds kommun. Men för de patienter/anhöriga som drabbats av t ex stroke eller varit föremål för ortopediska operationer och är rullstolsbundna, är det absolut nödvändigt att de rehabiliteringsåtgärder i form av kvalificerad sjukgymnastik som dessa patienter är beroende av, inte avbryts under vistelsen på avlastningsplatsen. På Furuhöjden finns kompetensen och resursen. Men att få ta del av dessa visar sig vara svårt, av kamerala skäl. Ersättningsfrågan, problemet med dubbla huvudmannaskap, har inte kunnat lösas tillfredsställande. Kommunen och Landstinget måste lösa denna fråga och komma överens om betalningen, så att patienternas självklara rätt till fortsatt rehabilitering under avlastningstiden inte hindras. I dagsläget blir dessa patienter utan sin nödvändiga rehabilitering, något som kan vara svårt att reparera senare. Därför föreslår vi att Kommunen snarast tar upp förhandlingar med Landstinget för att lösa finansieringsfrågan och därmed återskapa förtroendet för den vård som patienterna har rätt till. VAD HAR HÄNT SEDAN SIST Svamppromenad i Rinkebyskogen Maud Reuterwall, tfn I strålande höstväder samlades tolv IDUN-medlemmar med korgar och svampblicken påkopplad (tisdagen den 14 september) för att få möjlighet att kanske vidga kunnandet något. Styrelsens ambition var att locka ut inte så vana svampplockare på en gemensam skogstur. Vädrets makter var alltså på vår sida dagen innan hade det regnat och på eftermiddagen kom ett riktigt busväder. Visst blev det en och annan sopp, många fina karljohan, smörsopp och örsopp, fjällig bläcksvamp och honungsskivlings lektion samt lite kremlor. Där fanns också vita och röda flugsvampar så vi kunde påpeka: Ta ALDRIG en vit svamp som är vit runt om, alltså också vita lameller! 7

8 Röd sol över Kina Britt Berggren, tfn *** Torsdagen den 7 oktober var det dags för ett nytt besök i Anders Hansers biograf på Kommendörsgatan. Det blev som väntat en mäktig upplevelse med fantastiska vyer och bilder av det skiftande folklivet i detta väldiga rike, både det moderna Kina och det gamla klassiska. Det hela beledsagades av stämningsskapande kinesisk musik, något som jag fann en aning tröttande, främst på grund av den höga ljudnivån (men det var min egen lilla reservation). Filmen tog ca en och en halv timme, så vi fick också en bensträckarpaus med vin, alternativt cider och tillfälle till mingel. Hanser tog oss med på en resa från Shanghai, Hangzhou och Suzhou i öster till gamla städer som Pingyao, kejsarstaden Xian och huvudstaden Beijing i norr och till Sichuanprovinsen och Emeiberget, ett av Kinas 37 världsarv. Inte mindre än elva av världsarven besöktes. Från den sydvästliga provinsen Yunnan visades bilder från städerna Kunming och Lijiang. Längst i söder ligger Sockertoppsbergen. Hanser uppdaterar ständigt filmen, så vi bjöds också på bilder från världsutställningen Expo Omtumlade av alla intryck vacklade vi sedan ut i verkligheten i ett småregnigt Stockholm. 8

9 MÅNADSMÖTEN OCH UTFLYKTER Tord Céwe, tfn Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande vänner och anhöriga. Det är mycket viktigt att den, som anmält sig till utfärd men får förhinder meddelar detta omgående, eftersom arrangemangen kan vara fulltecknade och det därför kan finnas personer på väntelista. Anmälan är bindande om ersättare inte hinner meddelas. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare! *** TV-kommentator i Moskva Tisdagen den 30 november kl i Danderyds Församlingsgård. Stig Fredrikson, politisk kommentator i TV, berättar om sina många år i Moskva och särskilt om kontakterna med nobelpristagaren Solzjenitsyn. Pris: 50 kr/medlem, 80 kr/medföljande Anmälan senast 25 november till Tord och Lillemor Céwe, tel eller mail *** Kinas terrakottaarmé. Ny programpunkt!!! Torsdagen den 9 december kl Obs tiden! Östasiatiska museet, Skeppsholmen. Ingång omedelbart till vänster efter Skeppsholmsbron. Tag tunnelbanan till Centralen, sedan buss 65 från Centralplan till Skeppsholmen eller tunnelbana till Kungsträdgården. Pris 150 kr/medlem. Betalas vid ingången. OBS begränsat antal deltagare. Anmälan senast måndagen den 6 december till Tord och Lillemor Céwe, tel eller mail 9

10 *** Jarlen och kungariket Onsdagen den 19 januari kl i Danderyds församlingsgård. Gudrun Wessnert, författare, bl a verksam på Stockholms Medeltidsmuseum, berättar om sin senaste bok: Jarlen och kungariket, som ger en exposé över Birger Jarl och hans omgivning. Pris: 50 kr/medlem, 80 kr/ medföljande Anmälan senast den 14 januari till Ann Hamilton på tfn *** Om konsten att göra en väderprognos. Torsdagen den 3 februari kl i Kevinge pensionärsboende. Lage Larsson, meteorolog på TV, berättar. Pris: 50 kr/medlem, 80 kr/ medföljande. Anmälan senast den 28 januari till Britt Berggren på tfn , eller mail: *** SPF:s årsmöte Tisdagen den 15 februari kl i Danderyds församlingsgård. Handlingar utsänds med nästa medlemsblad och kommer att finnas på vår hemsida. Årsmötesförhandlingarna följs av The NO Trio som ger En hyllning till glada jazzlåtar i tal och ton. Som vanligt serveras kaffe och semla. Anmälan senast torsdagen den 10 februari till Maud Reuterwall på tfn *** 10

11 Anna Lindhagen - samhällsmodern - rösträttskämpen - fredsvännen. Tisdagen den 1 mars kl i Kevinge pensionärsboende. Birgit Persson berättar om Anna Lindhagen. Pris 50 kr/medlem, 80 kr/ medföljande. Anmälan senast den 24 februari till Margareta Almquist på tfn ANSLAGSTAVLAN Föreläsningar i ABF-huset Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, SV, PRO och SPF inbjuder till föreläsningar i ABF-huset, Sveavägen 41, hösten 2010 över temat Samhället och de äldre. Endast en av dem återstår under hösten. Entré: 20 kr för SPF och PRO-medlemmar (visa medlemskort), övriga 40 kr. Tid: Torsdagen den 2 december. Anhörigas insatser kan de lösa äldreomsorgens problem? Anhöriga utför redan idag omfattande insatser för att hjälpa och vårda sina sjuka och skröpliga närstående. Föreläsare: med. dr, leg. läkare Anders Wimo *** 11

12 Demensföreningen i Stockholms län Vi har fått en del information från ovannämnda förening som ber oss sprida budskapet vidare till våra medlemmar. Föreningen arbetar för de demenssjukas rättigheter och verkar för att de och deras anhöriga skall få ett värdigt liv. Bland annat stöder man medicinsk, psykologisk och social forskning om demens och vill att samhället skall ge bättre stöd åt sjuka och anhöriga. Vårdpersonal skall ha adekvat utbildning. Demensföreningen ordnar föreläsningar, informationsmöten och anhöriggrupper, med syfte att ge anhöriga och närstående möjligheter att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. De arbetar ideellt och har telefonrådgivning måndag - fredag kl på tfn Övriga tider finns telefonsvarare. Deras hemsida är och e-postadress: FRISKVÅRDSAKTIVITETER Du har nog hört det många gånger redan - vi uppmanas att motionera minst en halvtimme om dagen. Det finns en del att välja på här nedan. Några av dessa aktiviteter kräver också en hel del hjärnaktivitet. Boule: Kontakta: Elisabet Orve på tfn Bridge: Fredagar i Kevinge pensionärsboende: kontakta Margareta Magni på tfn Nybörjarkurs i bridge startar 13 januari Lokal: Kevinge pensionärsboende, Edsviksvägen 1A nb Tid: torsdagar (12ggr) Kursledare: Johan Saxbäck Anmälan till Åsa Orrgård tfn eller mail: Golf: Efter återbud var det inte fler än åtta stycken som tävlade om vandringspriset i årets IDUN-golf. Visst borde vi kunna vara många flera! Vi ser fram emot ett mycket större startfält till nästa år. De som spelade på den fina Kevingebanan i år hade garanterat trevligt även 12

13 om resultaten inte blev direkt lysande. Men det viktigaste är ju inte att vinna utan den sociala samvaron och trivseln med likasinnade Idungolfare. De som lyckades bäst var: 1. Tage Svedestig 2. Bengt Rudberg 3. Anita Strihagen Till sist - Tack för i år och välkomna tillbaka år 2011 Tävlingsledare Bengt Rudberg Tfn Schack: IDUN har fått följande inbjudan, som vi med glädje framför: Danderyds Schackkamrater tar gärna emot pensionärer som vill friska upp minnen och erfarenheter från tidigare schackverksamhet. Vi träffas torsdagskvällar kl 19 i Fritidslokalen, Mörbylund 21 (ingång från gaveln), och programmet omfattar egna tävlingar med kortare eller längre partier, samt eventuellt deltagande i Stockholmsserien, som arrangeras av Stockholms Schackförbund. Närmare upplysningar genom undertecknad, på telefon eller e-post MVH Göran Kjellberg. sekr. Brevduvor sökes till distrikt 2 som är beläget kring Inverness, Mörbylund, Skogsslingan. Cirka 30 brevinkast. Idun har 38 brevduvor, 7 brevombud och 5 personer på en reservlista. Vi delar ut medlemsbladet 4 gånger per år. Är du intresserad så kontakta Solweig Johansson telefon eller e-post Följande utskick är planerade för 2011: Vårblad, 1/2011: 3 februari, Sommarblad, 2/2011: 12 maj, Höstblad, 3/2011: 1 september och Vinterblad, 4/2011: 17 november 13

14 SPF IDUN:s STYRELSE 2010 Tom Thyblad ordf Gunnar Helsing vice ordf Ann Hamilton sekreterare Marie-Louise Björkman vice sekreterare Monica Wikman kassör Margareta Almquist medl.-sekreterare Britt Berggren redaktör Maud Reuterwall klubbmästare Pia Söderström vice klubbmästare Tord Céwe programansvarig Karl-Johan Fyrö webbansvarig Ulla Julander medlem Ann Charlotte Sillén medlem FUNKTIONSANSVARIGA 2010 Brevdistribution Solweig Johansson Programansvarig Tord Céwe Annonsansvarig Christina Thyblad

15 Boule Elisabet Orve Bridge Margareta Magni Nybörjarkurs: Åsa Orrgård Golf Bengt Rudberg Vårdsektorskommittéer Birgith Ljung KPR-ledamöter Birgith Ljung Tom Thyblad Kjell Henrikson Herrick Baltscheffsky Hörselombud Anita Strihagen Per-Axel Werner Synombud Margareta Myrenberg Kerstin Nietsche Trafikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad Webbmästare Karl-Johan Fyrö Brevombud Tel (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm 15

16 Britt-Marie Klasén Stocksund Inga-Britta Wickman Kevinge pensionärsboende Valberedning Lillemor Céwe (sammankallande) Maya Falck Annabella Wrangel Redaktionsgrupp Britt Berggren (sammankallande), Gunnar Helsing, Ann Hamilton, Tom Thyblad, Karl-Johan Fyrö (för tfn och e-post-adresser se ovan) Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Ann Hamilton, Elisabeth Lagerman (tfn , e-post: Margareta Almquist, Maud Reuterwall, Britt Berggren (för tfn och e-post-adresser se ovan) Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Kansli Edsviksvägen 1 A Danderyd Telefonsvarare* PlusGiro Medlemsavgift 200 kronor per år E-post Hemsida Nästa medlemsblad kommer i början av februari 2011 Manusstopp 4 januari 2011 *OBS!: IDUN:s telefonsvarare kan inte avlyssnas dagligen. Vid brådskande ärenden kontakta funktionsansvarig medlem, t ex i vårdfrågor Birgith Ljung på tfn

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 1 Februari 2010

Pensionärsföreningen IDUN Danderyd. Nummer 1 Februari 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 1 Februari 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Försöksverksamhet med hjälppool......... 5 SPF IDUN:s årsmöte 2010, dagordning

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2011 När Kina är som bäst! Sista-Minuten- Erbjudande- Spara upp till 2395 kr! Upplev Kina på hösten! Nu erbjuder vi dig som medlem i Idun Danderyd

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2011 Skön höst i Kina 5-10% rabatt ".ƫ ġ medlemmar* Upplev Kina när vädret är som bäst. Peking ligger endast 8 timmar bort och väntar med en fantastisk

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2013 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl. 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), och Åke T Carlestam (MP) Bengt Edling SPF/KOM,

Läs mer

SPF Sydporten, Hörnefors

SPF Sydporten, Hörnefors SPF Sydporten, Hörnefors Verksamhetsplan 2015 2 Verksamhetsplan för Sydporten under 2015 förblir och skall vara Kamratskap, Trevnad och Samhörighet. Vår ambition är att ta vara på medlemmarnas önskemål

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON, 6-10 Rune Furufors Sävedalen PRO Siv

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Pensionärsrådet 2014-09-03 16 (21) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 03 september 2014, klockan 10.00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordf. socialnämnden Bo

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2014-08-28 1 (8) Plats och tid Öjagårdens samlingssal, kl 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, kl 08.30 13.30 Beslutande Mona Persson, SPF ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 11.30 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Åke Andersson, PRO Birgit Hansson, PRO Kerstin

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-9

Sammanträdesdatum Sida 1-9 Sammanträdesdatum Sida 1-9 pensionärsrådet 2009-03-16 Plats och tid KS-rummet, Kommunhuset, Mora, kl 09.30-11.30 ande Bernt Persson (s) KS, ordförande Terje Andersson (c) KS Jaakko Mattila, (c) KS ers

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2012 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala handikapprådet 2009-05-19 6 Plats och tid Tullbackagården, 2009-05-19 kl 17.30-18.55 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Ingvar Öhrn, SPF/KOM Margareta Bergström, PRO Marianne Tomaszewski, Kårsta PRO Bengt-Olof Andersson, SPF/Attunda Leif Nilsson, RPG

Ingvar Öhrn, SPF/KOM Margareta Bergström, PRO Marianne Tomaszewski, Kårsta PRO Bengt-Olof Andersson, SPF/Attunda Leif Nilsson, RPG Pensionärsrådet 13 september 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 11, Vallentuna torsdagen den 13 september kl. 13.00 15.00. Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2012 Oförväntade och lyckosamma upptäckter Nu finns det en ny affär i Danderyd för dig med intresse för inredning, hem och trädgård. Med en personlig

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

SPF Tunasol Uppgifter för Styrelse, Valberedning m fl

SPF Tunasol Uppgifter för Styrelse, Valberedning m fl 1 November 2012 SPF Tunasol Uppgifter för Styrelse, Valberedning m fl Styrelsemedlem generellt sid 2 Ordförande 2 Vice ordförande 2 Friskvårdsombud 2 Kassör 2 Klubbmästare 3 Coffee Boys 3 Medlemssekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Beslutande Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 Jane Holmström Björkman,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Reumatikerföreningen Skara-Götene

Reumatikerföreningen Skara-Götene Medlemsbrev 1. Januari - juli 2015 Reumatikerföreningen Skara-Götene Ordföranden har ordet: Kära medlemmar! Och särskilt välkomna ni som är nya i vår förening. Nyss har vi haft julhelgerna med sina härliga

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12 UPS Styrelse Dag: 7 november 2012 Tid: 13.00 16.00 Plats: Storgatan 11 Närvarande; Percy Westerlund, ordförande Roland Edwardsson Ewon Enqvist Ewa Gosselman Inger Grandell Margret Kihlén Sven-Olov Larsson

Läs mer

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping.

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Protokoll S8/2009 Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 20090803 kl 9.0011.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Närvarande: Stig Karlsson, ordf., Ingrid Lundh, v ordf., KarlErik Lööv,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Rebecca Rönnquist. Majvor Westberg Jönsson. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Rebecca Rönnquist. Majvor Westberg Jönsson. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (11) Plats och tid: Guldsmeden, sal A klockan 13:00-15:45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Majvor Westberg Jönsson (S) Ordf. Lillian Holmgren (S) Birgitta Medin (M) Bo Lindgren (PRO)

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00 Plats: Närvarande: Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Sonja Klemensson,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

PROTOKOLL 2013-10-01. Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301. Siv-Mari Skarp Andersson (C)

PROTOKOLL 2013-10-01. Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301. Siv-Mari Skarp Andersson (C) Tid och plats för sammanträdet Från socialnämnden Från pensionärsorganisationerna Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301 Thomas Nilsonne (M), ordf Siv-Mari Skarp Andersson

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer