Nummer 4 November 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 4 November 2010"

Transkript

1 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet Kallelse till IDUN:s årsmöte Kassören informerar... 6 Information från KPR Vad har hänt sedan sist? Svamppromenad i Rinkebyskogen Röd sol över Kina Månadsmöten och utflykter Anslagstavlan Föreläsningar i ABF-huset Demensföreningen i Stockholms län Friskvårdsaktiviteter Brevduvor sökes Styrelse, funktionsansvariga... 20

2 STYRELSEN HAR ORDET Tom Thyblad, tfn Gunnar Helsing, tfn Tiden går. Året närmar sig sitt slut. Men innan vi tar julledigt möts vi ytterligare några gånger i IDUNs regi. En av träffarna gäller endast våra strävsamma Brevduvor. Utan er skulle utskicken till de fler än 1000 medlemmarna bli betydligt svårare och alldeles förfärligt mycket dyrare. Som ett ringa tack till alla som fyra gånger om året ser till att Medlemsbladet hamnar på rätt adress vill vi bjuda in till en brevduveträff med lite förtäring och en smula underhållning. Den 7 december träffas vi. Personlig inbjudan skickas ut. Ett par dagar senare har vi tillfälle att komma till Östasiatiska museet och deras utställning Kinas Terrakottaarmé. Mycket har skrivits om denna fantastiska utställning. De föremål som visas har tidigare bara ställts ut på ett fåtal platser i Europa. Och kanske aldrig i en så suggestiv miljö som i Östasiatiskas bergrum på Skeppsholmen. Man kan naturligtvis gå dit på egen hand och titta och läsa sig fram. Men en kunnig och medryckande guide ger så mycket mer. IDUN har lyckats få guidning för en grupp den 9 december. Inträdet, 150 kronor, betalar var och en själv. Guiden betalas av föreningen. Ring och anmäl dig så snart som möjligt. Fler uppgifter finns i kalendariet. IDUN tillhör Stockholmsdistriktet av SPF. Och Distriktet anordnar allt som oftast resor, inbjuder till föreläsningar mm. Några av våra medlemmar har efterlyst information om distriktsaktiviteterna. Vi kan inte lösa infoproblematiken genom notiser i Medlemsbladet. Vårt blad kommer ut alltför sällan och Distriktets framförhållning är alltför kort. Vi får göra som så många andra. Hänvisa till nätet. Genom att gå in på IDUNs hemsida kan man lätt klicka sig fram till såväl Distriktet som Förbundet och ta del av utbudet. Så har vi fått en del frågor med anledning av de s.k. åldringsbrotten som tyvärr är alltför vanliga. Det gäller väskryckning, fickstölder, stöld i bostaden mm. Hur gör man om man råkat ut för stöld, inbrott, bedrägeri? Så här säger polisen:! Du ska anmäla brottet. Det är en förutsättning för att det ska kunna klaras upp. Och det är ofta ett krav för att försäkringen ska gälla. 2

3 ! Om brottet är pågående, ring 112! Om brottet redan skett, ring eller besök polisstationen! Du ska vid anmälan vara beredd att lämna personnummer och namn på ditt försäkringsbolag.! Du ska försöka ange exakt tid och plats för brottet. Låt oss hoppas att våra medlemmar inte behöver utnyttja de här råden. KALLELSE TILL IDUNS ÅRSMÖTE 2011 Föreningens årsmöte kommer att hållas tisdagen den 15 februari 2011 kl i Danderyds församlingsgård. Detta är den formella kallelsen som enligt stadgarna skall delges alla medlemmar senast tre veckor före mötet. För förtäringen krävs anmälan om deltagande senast den 10 februari till Maud Reuterwall på tfn Handlingar till årsmötet kommer att som vanligt finnas i Medlemsbladet nr , som beräknas utkomma den 3 februari Motion som medlem vill få behandlad på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda två veckor före mötet, d.v.s. senast den 1 februari Sänd motionen per post till SPF Idun, Edsviksvägen 1 A, Danderyd eller per e-post till Anteckna mötestiden i din kalender och var mycket välkommen. Styrelsen 3

4 KASSÖREN INFORMERAR Monica Wikman, tfn Rutinen för utskick av inbetalningskort för medlemsavgiften har ändrats. Personliga inbetalningskort kommer att skickas ut med Medlemsbladet i mitten av februari nästa år. Årsavgiften för 2011, som är oförändrad 200 kr - skall betalas senast 28 februari. Om du föredrar att betala tidigare, går det bra att göra det till vårt plusgiro OBS. Glöm inte att uppge namn och adress på inbetalningskortet. Uteblivna uppgifter måste tyvärr debiteras med 60 kronor, vilket är den avgift plusgirot tar ut för sökning av inbetalare. INFORMATION FRÅN KPR Britt Berggren, tfn Vår ambition är att söka hålla våra medlemmar informerade om vad som avhandlas i Kommunala pensionärsrådet (KPR), ett samarbetsorgan med deltagare från SPF IDUN, PRO och Danderyds kommun. Margareta Heimer har informerat om budgeten för Ersättning till särskilt boende föreslås ökas med 1,8%. Socialnämndens budgetprognos visar på ett överskott. Inom äldreomsorgen väntas dock ett underskott, eftersom hemtjänsttimmarna ökar mycket, nattinsatserna ökar och korttidsboende ökar mycket, medan särskilda boenden visar på överskott. Totalt sett kommer äldreomsorgen att redovisa ett underskott på ca 0,5 mkr. Trygghetsboende innebär lägenheter för seniorboende med tillgång till lunchrestaurang, lokaler för fritidsaktiviteter och personal alla dagar i veckan minst en timme per dag. Kevinge pensionärslägenheter och övriga 4

5 pensionärslägenheter kommer att erbjudas via ett kösystem som innebär att man måste ha fyllt 70 år för att ställa sig i kö och vara minst 75 år gammal vid inflyttning. Information kommer att skickas ut när administrativa detaljer i ärendet är klara. Socialkontoret har påbörjat utredning av frågan. Regelverket för KPR kommer att ses över under hösten. Senaste revidering skedde KPR:s arbetsutskott blir bollplank till socialkontoret och ärendet kommer att behandlas i socialnämndens sammanträde i oktober. Margareta Funemyr, MAS, dvs medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättade om ett läkemedelsprojekt för att kvalitetssäkra hela läkemedelskedjan på särskilda boenden, ett projekt som skall pågå under ett och ett halvt år, med start i oktober 2010 och inleds på Annebergsgården och Tallgården. En farmaceut skall finnas på boendet 2-3 dagar per vecka i ca fjorton veckor. Ett pågående nutritionsprojekt med undervisning av personal inom äldreomsorgen kommer att fortsätta och dietisten kommer att besöka alla äldreboenden för att se hur det fungerar och om undervisningen givit resultat. På fråga upplyste hon också om att Anneberg, Klingsta, Stocksundsgården och Tallgården själva lagar maten. Christine Dahlbom Nygren, enhetschef, informerade om planeringen för nytt äldreboende och korttidsplatser. Lokalerna i Odinslund är slitna och svårarbetade. Tanken är att Odinslund och Mörbylund skall ersättas med ett nytt äldreboende 62 platser behövs för att ersätta de befintliga. Hemtjänstföretaget Olivia har godkänts enligt LOV (lagen om vård av äldre) som hemtjänstleverantör. De har också fått i uppdrag av kommunen att sköta motsvarande på Eddavägen (ett gruppboende för funktionsnedsatta). Man avser att införa förenklad nyckelhantering och tidsregistrering i hemtjänsten (KTH) och Christine Dahlbom Nygren demonstrerade hur nyckelhanteringen fungerar. Kunden betalar ingenting för installationen. Avsikten med tidsregistreringen är att kunden endast betalar för den tid personal är där. Information skall gå ut till hemtjänstkunder i de områden som skall bli pilotområden. Man bör alltid komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring om man har hemtjänst och släpper in personer i sitt hem, vare sig man öppnar med mobiltelefon eller lämnar ifrån sig nyckel. Samma sak gäller på äldreboenden. Socialkontoret skall sammanställa information. 5

6 Birgith Ljung hade en fråga angående platser på Birgittasystrarna. Kostnaden för enskild är kr per månad, vilket inkluderar mat, men för den som beviljats hemtjänst gäller kommunens taxa. Det finns inga insatser för hälso- och sjukvård, utan vanlig vårdcentral anlitas. I Enebybergs pensionärshus har det tydligen uppstått problem då en flyktingfamilj flyttat in mitt i längan av hus, Det har tidigare gått ut ett brev med information till närboende och flyktingsamordnaren Anna Kimming skall bli ännu tydligare angående problemen vid information till dem som flyttar in. Av rapporterna från förtroenderåden framgår att allt verkar bra på Odinslund och Klingsta. Från Stocksundsgården rapporteras att den gamla hissen efter underhållsservice fungerar tillfredsställande. Tidsplanen för den nya hissen är ca 5 månader förskjuten! Den blir inte klar i november som utlovats, utan tillbyggnad inklusive hiss beräknas färdigt i maj Vid nästa sammanträde kommer ansvarige för byggnadsprojektet att redovisa orsaken till dröjsmålet. Tidpunkt för färdigställande av tillagningskök är ännu inte klar. Under sommaren har sex feriearbetande skolungdomar arbetat i två perioder om tre veckor inte i vården utan med läsning, promenader o dyl. En assistenttjänst (50%) har inte kunnat tillsättas p g a att ventilationen inte fungerar. Jag har i ett tidiga nummer av medlemsbladet berättat att KPR reagerat på att Danderyd inte längre har avtal med Furuhöjden om avlastningsplatser. Detta innebär att patienter som normalt är föremål för rehabilitering tvingas till uppehåll i denna vid korttidsboende, vilket kan få långtgående konsekvenser. På uppdrag av KPR har Birgith Ljung från SPF IDUN och Åke Werner från PRO författat en skrivelse till Kommunstyrelsens ordförande kommunalrådet Gunnar Oom, att behandla som ett ärende vid kommunstyrelsens sammanträde. Skrivelsen återges nedan i dess helhet: Avlastningsplatser med vård och rehabilitering på Furuhöjden. Anhörigvården gör en otroligt bra och värdefull insats för sina nära och kära, med stor betydelse för kommunen som annars skulle tvingas till andra insatser. Men arbetet är tungt, både fysiskt och psykiskt och en avlastnings- 6

7 möjlighet med möjlighet till vila och återhämtning för anhörigvårdaren är viktig och nödvändig. Sådana platser har också Danderyds kommun. Men för de patienter/anhöriga som drabbats av t ex stroke eller varit föremål för ortopediska operationer och är rullstolsbundna, är det absolut nödvändigt att de rehabiliteringsåtgärder i form av kvalificerad sjukgymnastik som dessa patienter är beroende av, inte avbryts under vistelsen på avlastningsplatsen. På Furuhöjden finns kompetensen och resursen. Men att få ta del av dessa visar sig vara svårt, av kamerala skäl. Ersättningsfrågan, problemet med dubbla huvudmannaskap, har inte kunnat lösas tillfredsställande. Kommunen och Landstinget måste lösa denna fråga och komma överens om betalningen, så att patienternas självklara rätt till fortsatt rehabilitering under avlastningstiden inte hindras. I dagsläget blir dessa patienter utan sin nödvändiga rehabilitering, något som kan vara svårt att reparera senare. Därför föreslår vi att Kommunen snarast tar upp förhandlingar med Landstinget för att lösa finansieringsfrågan och därmed återskapa förtroendet för den vård som patienterna har rätt till. VAD HAR HÄNT SEDAN SIST Svamppromenad i Rinkebyskogen Maud Reuterwall, tfn I strålande höstväder samlades tolv IDUN-medlemmar med korgar och svampblicken påkopplad (tisdagen den 14 september) för att få möjlighet att kanske vidga kunnandet något. Styrelsens ambition var att locka ut inte så vana svampplockare på en gemensam skogstur. Vädrets makter var alltså på vår sida dagen innan hade det regnat och på eftermiddagen kom ett riktigt busväder. Visst blev det en och annan sopp, många fina karljohan, smörsopp och örsopp, fjällig bläcksvamp och honungsskivlings lektion samt lite kremlor. Där fanns också vita och röda flugsvampar så vi kunde påpeka: Ta ALDRIG en vit svamp som är vit runt om, alltså också vita lameller! 7

8 Röd sol över Kina Britt Berggren, tfn *** Torsdagen den 7 oktober var det dags för ett nytt besök i Anders Hansers biograf på Kommendörsgatan. Det blev som väntat en mäktig upplevelse med fantastiska vyer och bilder av det skiftande folklivet i detta väldiga rike, både det moderna Kina och det gamla klassiska. Det hela beledsagades av stämningsskapande kinesisk musik, något som jag fann en aning tröttande, främst på grund av den höga ljudnivån (men det var min egen lilla reservation). Filmen tog ca en och en halv timme, så vi fick också en bensträckarpaus med vin, alternativt cider och tillfälle till mingel. Hanser tog oss med på en resa från Shanghai, Hangzhou och Suzhou i öster till gamla städer som Pingyao, kejsarstaden Xian och huvudstaden Beijing i norr och till Sichuanprovinsen och Emeiberget, ett av Kinas 37 världsarv. Inte mindre än elva av världsarven besöktes. Från den sydvästliga provinsen Yunnan visades bilder från städerna Kunming och Lijiang. Längst i söder ligger Sockertoppsbergen. Hanser uppdaterar ständigt filmen, så vi bjöds också på bilder från världsutställningen Expo Omtumlade av alla intryck vacklade vi sedan ut i verkligheten i ett småregnigt Stockholm. 8

9 MÅNADSMÖTEN OCH UTFLYKTER Tord Céwe, tfn Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande vänner och anhöriga. Det är mycket viktigt att den, som anmält sig till utfärd men får förhinder meddelar detta omgående, eftersom arrangemangen kan vara fulltecknade och det därför kan finnas personer på väntelista. Anmälan är bindande om ersättare inte hinner meddelas. Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare! *** TV-kommentator i Moskva Tisdagen den 30 november kl i Danderyds Församlingsgård. Stig Fredrikson, politisk kommentator i TV, berättar om sina många år i Moskva och särskilt om kontakterna med nobelpristagaren Solzjenitsyn. Pris: 50 kr/medlem, 80 kr/medföljande Anmälan senast 25 november till Tord och Lillemor Céwe, tel eller mail *** Kinas terrakottaarmé. Ny programpunkt!!! Torsdagen den 9 december kl Obs tiden! Östasiatiska museet, Skeppsholmen. Ingång omedelbart till vänster efter Skeppsholmsbron. Tag tunnelbanan till Centralen, sedan buss 65 från Centralplan till Skeppsholmen eller tunnelbana till Kungsträdgården. Pris 150 kr/medlem. Betalas vid ingången. OBS begränsat antal deltagare. Anmälan senast måndagen den 6 december till Tord och Lillemor Céwe, tel eller mail 9

10 *** Jarlen och kungariket Onsdagen den 19 januari kl i Danderyds församlingsgård. Gudrun Wessnert, författare, bl a verksam på Stockholms Medeltidsmuseum, berättar om sin senaste bok: Jarlen och kungariket, som ger en exposé över Birger Jarl och hans omgivning. Pris: 50 kr/medlem, 80 kr/ medföljande Anmälan senast den 14 januari till Ann Hamilton på tfn *** Om konsten att göra en väderprognos. Torsdagen den 3 februari kl i Kevinge pensionärsboende. Lage Larsson, meteorolog på TV, berättar. Pris: 50 kr/medlem, 80 kr/ medföljande. Anmälan senast den 28 januari till Britt Berggren på tfn , eller mail: *** SPF:s årsmöte Tisdagen den 15 februari kl i Danderyds församlingsgård. Handlingar utsänds med nästa medlemsblad och kommer att finnas på vår hemsida. Årsmötesförhandlingarna följs av The NO Trio som ger En hyllning till glada jazzlåtar i tal och ton. Som vanligt serveras kaffe och semla. Anmälan senast torsdagen den 10 februari till Maud Reuterwall på tfn *** 10

11 Anna Lindhagen - samhällsmodern - rösträttskämpen - fredsvännen. Tisdagen den 1 mars kl i Kevinge pensionärsboende. Birgit Persson berättar om Anna Lindhagen. Pris 50 kr/medlem, 80 kr/ medföljande. Anmälan senast den 24 februari till Margareta Almquist på tfn ANSLAGSTAVLAN Föreläsningar i ABF-huset Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, SV, PRO och SPF inbjuder till föreläsningar i ABF-huset, Sveavägen 41, hösten 2010 över temat Samhället och de äldre. Endast en av dem återstår under hösten. Entré: 20 kr för SPF och PRO-medlemmar (visa medlemskort), övriga 40 kr. Tid: Torsdagen den 2 december. Anhörigas insatser kan de lösa äldreomsorgens problem? Anhöriga utför redan idag omfattande insatser för att hjälpa och vårda sina sjuka och skröpliga närstående. Föreläsare: med. dr, leg. läkare Anders Wimo *** 11

12 Demensföreningen i Stockholms län Vi har fått en del information från ovannämnda förening som ber oss sprida budskapet vidare till våra medlemmar. Föreningen arbetar för de demenssjukas rättigheter och verkar för att de och deras anhöriga skall få ett värdigt liv. Bland annat stöder man medicinsk, psykologisk och social forskning om demens och vill att samhället skall ge bättre stöd åt sjuka och anhöriga. Vårdpersonal skall ha adekvat utbildning. Demensföreningen ordnar föreläsningar, informationsmöten och anhöriggrupper, med syfte att ge anhöriga och närstående möjligheter att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. De arbetar ideellt och har telefonrådgivning måndag - fredag kl på tfn Övriga tider finns telefonsvarare. Deras hemsida är och e-postadress: FRISKVÅRDSAKTIVITETER Du har nog hört det många gånger redan - vi uppmanas att motionera minst en halvtimme om dagen. Det finns en del att välja på här nedan. Några av dessa aktiviteter kräver också en hel del hjärnaktivitet. Boule: Kontakta: Elisabet Orve på tfn Bridge: Fredagar i Kevinge pensionärsboende: kontakta Margareta Magni på tfn Nybörjarkurs i bridge startar 13 januari Lokal: Kevinge pensionärsboende, Edsviksvägen 1A nb Tid: torsdagar (12ggr) Kursledare: Johan Saxbäck Anmälan till Åsa Orrgård tfn eller mail: Golf: Efter återbud var det inte fler än åtta stycken som tävlade om vandringspriset i årets IDUN-golf. Visst borde vi kunna vara många flera! Vi ser fram emot ett mycket större startfält till nästa år. De som spelade på den fina Kevingebanan i år hade garanterat trevligt även 12

13 om resultaten inte blev direkt lysande. Men det viktigaste är ju inte att vinna utan den sociala samvaron och trivseln med likasinnade Idungolfare. De som lyckades bäst var: 1. Tage Svedestig 2. Bengt Rudberg 3. Anita Strihagen Till sist - Tack för i år och välkomna tillbaka år 2011 Tävlingsledare Bengt Rudberg Tfn Schack: IDUN har fått följande inbjudan, som vi med glädje framför: Danderyds Schackkamrater tar gärna emot pensionärer som vill friska upp minnen och erfarenheter från tidigare schackverksamhet. Vi träffas torsdagskvällar kl 19 i Fritidslokalen, Mörbylund 21 (ingång från gaveln), och programmet omfattar egna tävlingar med kortare eller längre partier, samt eventuellt deltagande i Stockholmsserien, som arrangeras av Stockholms Schackförbund. Närmare upplysningar genom undertecknad, på telefon eller e-post MVH Göran Kjellberg. sekr. Brevduvor sökes till distrikt 2 som är beläget kring Inverness, Mörbylund, Skogsslingan. Cirka 30 brevinkast. Idun har 38 brevduvor, 7 brevombud och 5 personer på en reservlista. Vi delar ut medlemsbladet 4 gånger per år. Är du intresserad så kontakta Solweig Johansson telefon eller e-post Följande utskick är planerade för 2011: Vårblad, 1/2011: 3 februari, Sommarblad, 2/2011: 12 maj, Höstblad, 3/2011: 1 september och Vinterblad, 4/2011: 17 november 13

14 SPF IDUN:s STYRELSE 2010 Tom Thyblad ordf Gunnar Helsing vice ordf Ann Hamilton sekreterare Marie-Louise Björkman vice sekreterare Monica Wikman kassör Margareta Almquist medl.-sekreterare Britt Berggren redaktör Maud Reuterwall klubbmästare Pia Söderström vice klubbmästare Tord Céwe programansvarig Karl-Johan Fyrö webbansvarig Ulla Julander medlem Ann Charlotte Sillén medlem FUNKTIONSANSVARIGA 2010 Brevdistribution Solweig Johansson Programansvarig Tord Céwe Annonsansvarig Christina Thyblad

15 Boule Elisabet Orve Bridge Margareta Magni Nybörjarkurs: Åsa Orrgård Golf Bengt Rudberg Vårdsektorskommittéer Birgith Ljung KPR-ledamöter Birgith Ljung Tom Thyblad Kjell Henrikson Herrick Baltscheffsky Hörselombud Anita Strihagen Per-Axel Werner Synombud Margareta Myrenberg Kerstin Nietsche Trafikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad Webbmästare Karl-Johan Fyrö Brevombud Tel (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm 15

16 Britt-Marie Klasén Stocksund Inga-Britta Wickman Kevinge pensionärsboende Valberedning Lillemor Céwe (sammankallande) Maya Falck Annabella Wrangel Redaktionsgrupp Britt Berggren (sammankallande), Gunnar Helsing, Ann Hamilton, Tom Thyblad, Karl-Johan Fyrö (för tfn och e-post-adresser se ovan) Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Ann Hamilton, Elisabeth Lagerman (tfn , e-post: Margareta Almquist, Maud Reuterwall, Britt Berggren (för tfn och e-post-adresser se ovan) Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Kansli Edsviksvägen 1 A Danderyd Telefonsvarare* PlusGiro Medlemsavgift 200 kronor per år E-post Hemsida Nästa medlemsblad kommer i början av februari 2011 Manusstopp 4 januari 2011 *OBS!: IDUN:s telefonsvarare kan inte avlyssnas dagligen. Vid brådskande ärenden kontakta funktionsansvarig medlem, t ex i vårdfrågor Birgith Ljung på tfn

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

MEDLEMSBLAD 4 2012. Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje.

MEDLEMSBLAD 4 2012. Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje. MEDLEMSBLAD 4 2012 Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje. Alla våra aktiviteter sker i samverkan med ABF INNEHÅLL

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M.

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. AKTUELLT Nr 3 år 2013 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE I LOMMA. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. PRO Lommas expedition på Bredgatan 26 är öppen helgfria måndagar

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 1 Kunskaper ger färdighet sägs det Förbundet hade helgen 23-25 april en riktig arbetshelg. Först var det styrelsemöte fredag kväll,

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer