1 Konsekvensutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Konsekvensutredning"

Transkript

1 1 Konsekvensutredning 1.1 Inledning Det finns många olika typer av cisterner som kan ligga både ovan eller i mark samt utomhus eller inomhus. Cisterner används bl.a. för att lagra brandfarliga vätskor såsom exempelvis diesel, eldnings- och spilloljor eller andra flytande kemiska produkter. Idag har flera myndigheter föreskrifter som innehåller krav rörande cisterner. För cisterner för brandfarliga vätskor gäller Naturvårdsverkets 1 (NFS 2003:24) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) (MSBFS 2014:5) föreskrifter. För att föreskrifterna inte ska överlappa varandra framgår av MSB:s föreskrifter att dessa uttryckligen inte gäller för de cisterner som regleras av Naturvårdsverkets föreskrift. Naturvårdsverkets föreskrifter 2 syftar till att förhindra att innehållet i cisternen läcker ut och orsakar skador på miljön. MSB:s föreskrifter 3 syftar till att förhindra brand och explosion. Dessa föreskrifter gäller för olika typer av cisterner men gemensamt för båda föreskrifterna är att de innehåller tekniska krav för konstruktion, installation och kontroller för att bl.a. förhindra läckage. Naturvårdsverkets föreskrifter har den senaste tiden uppfattats av MSB och verksamhetsutövare som otidsenliga samt nyttan med två separata föreskrifter har ifrågasatts. MSB har därför efterfrågat ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter. Naturvårdsverket ser med anledning av dessa synpunkter över möjligheten att upphäva Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. MSB:s föreskrifter omfattar idag inte de cisterner som regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter. Vid ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter är tanken att MSB:s föreskrifter ska inkludera även de cisterner som idag omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter. 1 Ändringar av denna föreskrift har skett den 6 december 2006 (NFS 2006:16) och den 29 april 2009 (NFS 2009:3). 2 Beslutats med stöd av 26 förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 3 Beslutats med stöd av 25 förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt 3 förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. 1

2 Syftet med denna konsekvensutredning är att analysera vilka konsekvenser ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skulle medföra Bakgrund till dagens reglering Naturvårdsverkets föreskrifter har funnits sedan drygt två och en halv decennier tillbaka och tillkommit för att Sprängämnesinspektionens (numera MSB) föreskrifter inte behandlar cisterner där risker för mark- och vattenförorening förekommer, t.ex. markförlagda cisterner för förvaring av dieseloch eldningsolja. Naturvårdsverkets föreskrifter gällande cisterner har ändrats flera gånger sedan tillkomsten. År 2000 reviderades dåvarande SNFS 1990:5 med tillhörande allmänna råd 90:17 om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och ersattes av SNFS 2000:4. Föreskriften upphävdes därefter genom rubricerad föreskrift. Tidigare fanns också tillhörande allmänna råd som numera även de har upphävts. Denna föreskrift ändrades senare genom beslut om ändring vid ytterligare två tillfällen, den 6 december 2006 (NFS 2006:16) och den 29 april 2009 (NFS 2009:3). I Naturvårdsverkets föreskrifter regleras förvaring av dieselbrännolja eller eldningsolja med en flampunkt högre än 55 C eller spilloljor i öppna cisterner i mark som rymmer mer än 1 m 3 vätska, samt tillhörande rörledningar och slangledningar 4. Dessa föreskrifter gäller också markförlagda rörledningar och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor enligt ovan samt spilloljor 5 och rymmer mer än 1 m 3 men högst 10 m 3. Dessutom ställer dessa föreskrifter ytterligare krav inom vattenskyddsområden om mer än 250 liter brandfarlig vätska hanteras. Motivet att reglera markförlagda cisterner för diesel- och eldningsoljor var att dessa regler tillsammans med MSB:s föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor gemensamt skulle täcka in de krav som ställs beträffande markförlagda cisterner för brandfarliga vätskor vad avser konstruktion, installation, kontroller och handhavande. Kategorin spilloljor togs med för att spilloljor relativt ofta förvaras i markförlagda cisterner, exempelvis på bensinstationer, och för att det ofta inte är känt vilken flampunkt spilloljan har. Det innebär att samtliga markförlagda spilloljecisterner, oberoende av flampunkt, innefattas av Naturvårdsverkets föreskrifter kap. NFS 2003: kap. NFS 2003:24. 2

3 Syftet med föreskrifterna är sammanfattningsvis i första hand att förhindra förorening av mark och vatten på grund av läckage eller spill av brandfarliga vätskor eller spilloljor. Tillsammans med MSB:s föreskrifter ska de alltså täcka in de krav som ställs beträffande markförlagda cisterner för brandfarliga vätskor vad avser konstruktion, installation och kontroller under cisternens hela livslängd, så att ett godtagbart miljöskydd nås utan en dubbelreglering Problembeskrivning Idag har både Naturvårdsverket och MSB föreskrifter som reglerar cisterner innehållande brandfarliga vätskor. Vilka föreskrifter som gäller för vilken cistern beror på cisternens volym, vad cisternen ska innehålla samt var cisternen ska placeras. Det är den som brukar cisternen som ansvarar för cisternen och efterlevnaden av de krav som ställs. Ett harmoniserat regelsystem som förenklar utan att åsidosätta miljöskyddet skulle vara det bästa för både vägledande och tillsynande myndigheter men inte minst verksamhetsutövare. Naturvårdsverkets föreskrifter gäller som nämnts förvaring av dieselbrännolja eller eldningsolja med en flampunkt högre än 55 0 C eller spilloljor i öppna cisterner i mark som rymmer mer än 1 m 3 men högst 10 m 3 vätska, samt tillhörande rörledningar och slangledningar. Föreskrifterna gäller också markförlagda rörledningar och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avseedda för förvaring av brandfarliga vätskor enligt ovan samt spilloljor och rymmer mer än 1 m 3 men högst 10 m 3. Dessa föreskrifter gäller också för cisterner med mer än 250 liter brandfarlig vätska som hanteras inom vattenskyddsområde. MSB:s författning anges innehålla krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner med anslutna rörledningar eller slangledningar för hantering av brandfarliga vätskor, samt krav på korrosionsskyddssystem. Dock omfattas som sagt inte cisterner och rörledningar eller slangledningar som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter. Gemensamt för de olika myndigheternas föreskrifter är att de innehåller tekniska krav på konstruktion och installation samt krav på kontroller. Till stor del överensstämmer kraven på cisternerna i de olika föreskrifterna men det finns vissa skillnader som i första hand har betydelse för miljöskyddet. Att olika myndigheter har föreskrifter med tekniska krav på cisterner som till stora delar är lika men till vissa delar skiljer sig åt medför problem och det kan uppfattas som rörigt för alla inblandade parter, d.v.s. tillverkare, verksamhetsutövare och även tillsynsmyndigheter. Att flera centrala myndigheter har föreskrifter med tekniska krav för cisterner innebär också att flera myndigheter behöver lägga resurser på att föreskriva och vägleda kring detta. 3

4 Enligt uppgift från MSB regleras troligtvis merparten av existerande cisterner genom MSB:s föreskrifter (2014:5) om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. Dessa föreskrifter har inte till syfte att skydda miljön utan istället syftar de till att skydda mot brand och explosion. Även om syftet med föreskrifterna är olika så är sättet att uppnå dessa snarlika. Det ska även nämnas här att de centrala myndigheterna som har meddelat föreskrifterna har utnyttjat olika bemyndiganden för att föreskriva om tekniska krav för cisterner. Naturvårdsverket har utnyttjat ett bemyndigande i 15 kap. miljöbalken (1998:808) medan MSB har utnyttjat ett bemyndigande i Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och syftar till att minska risken för brand och explosion. Detta får till följd att det är olika tillsynsmyndigheter som ska tillsyna cisternerna beroende på vilken föreskrift de omfattas av. De cisterner som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter tillsynas av kommunens miljönämnd medan de cisterner som omfattas av MSB:s föreskrifter tillsynas av kommunens räddningsnämnd Beskrivning av utredningsalternativ I uppdraget ingår att utreda och analysera vilka konsekvenser ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter kan ge upphov till. Utifrån hur uppdraget ser ut finns det endast två alternativa lösningar, dels ett nollalternativ och dels ett alternativ att upphäva föreskrifterna. 1. Nollalternativet att behålla föreskrifterna så som de ser ut idag. 2. Föreslaget alternativ att upphäva Naturvårdsverkets föreskrifter. Ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter kommer att ske i samverkan med MSB. Avsikten är att de cisterner som idag faller under Naturvårdsverkets föreskrifter istället ska omfattas av MSB:s föreskrifter. Ett förtydligande av detta bör i sådana fall göras i MSB:s föreskrift. Ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter innebär att även den reglering som gäller särskilt för vattenskyddsområden försvinner. Vattenskyddsområden är en fråga som har tagits över av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Behovet av nya föreskrifter gällande cisterner inom vattenskyddsområden bör därför bedömas av HaV Metod och avgränsningar Konsekvensutredningen utgår ifrån uppdraget att se över möjligheten att upphäva Naturvårdsverkets föreskrifter, vilket innebär att alla cisterner istället kommer att omfattas av MSB:s föreskrifter. Detta innebär att arbetet har avgränsats till att handla om detta. Ett alternativ som inte har utretts närmare skulle vara att Naturvårdsverket behåller sina föreskrifter men uppdaterar dem. Det alternativet skulle innebära att det även fortsättningsvis kommer att vara två statliga myndigheter 4

5 som lägger resurser på uppdatering av föreskrifter och vägledning kring samma krav. Detta innebär enligt vår mening ett omotiverat dubbelarbete och att statens resurser inte används på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Vi har heller inte utrett möjligheten att behålla endast 10 kap. i föreskrifterna eftersom det numera är HaV som är ansvarig myndighet för vattenskyddsområden. HaV har tagit över ansvaret för Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden. Det skulle därför inte vara logiskt att Naturvårdsverket föreskriver om vad som ska gälla för just cisterner inom vattenskyddsområden. För att kunna identifiera och beräkna konsekvenser måste ett utgångsläge definieras och fastställas, ett s.k. nollalternativ. Nollalternativet utgörs av dagens regelverk. För att kunna genomföra en snabb, dock inte fördjupad, konsekvensutredning kontaktades telefonledes några länsstyrelser samt några kommuners miljö- och hälsoskyddskontor och räddningsnämnder. Underlag till denna konsekvensutredning är grundat på enskilda möten med MSB och några tillsynsmyndigheter samt enskilda tjänstemännens synpunkter. Syftet med dessa kontakter var inte att få fram några exakta siffror eller en exakt bild av situationen över hela landet utan snarare att få en indikation om vilka konsekvenser för miljöskyddet som ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter kan komma att få. Vi är samtidigt medvetna om att ett sådant förfarande är en svaghet i analysen av dagens situation och verkligheten ute i landet. Vilket innebär att utredningen och slutsatserna som följer måste bedömas utifrån dessa förutsättningar. Därför skickas konsekvensutredningen på remiss för att få en bredare bild av situationen i fråga. 1.2 Beskrivning av utredningsalternativ I detta avsnitt presenterar vi dels vad nollalternativet innebär och dels vad ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter skulle innebära Nollalternativ Nollalternativet innebär att dagens reglering behålls och att Naturvårdsverket arbetar vidare med dagens resurser för vägledning. Detta alternativ innebär således att Naturvårdsverket även fortsättningsvis reglerar vissa typer av cisterner. Det innebär även att det krav på information till tillsynsmyndigheten vid installation och kravet på anmälan när cisternerna tas ur bruk kommer att finnas kvar tillsammans med de särskilda reglerna för cisterner inom vattenskyddsområden. Det innebär också att de oklarheter som idag finns kvarstår. Detta kan leda till olika tillämpningar i kommunerna runt om i landet samt även till osäkerhet vid rättstillämpningen bland annat hos domstolarna. 5

6 De övriga cisterner innehållande brandfarliga vätskor som inte regleras genom Naturvårdsverkets föreskrifter kommer att fortsätta vara reglerade genom föreskrifter från MSB. MSB:s föreskrifter är uppdaterade Som nämnts ovan innebär detta att olika myndigheter har föreskrifter med tekniska krav på cisterner som till vissa delar är lika men till vissa delar skiljer sig åt. Detta medför problem för tillverkare, verksamhetsutövare, kontrollorgan och även tillsynsmyndigheter Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om cisterner Ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter skulle innebära att MSB:s regler och krav omfattar även de cisterner som idag regleras genom Naturvårdsverkets föreskrifter och att alla dessa cisterner tillsynas av samma tillsynsmyndighet. Därmed skulle inte samma problem som finns i nuläget uppstå för tillverkare eller verksamhetsutövare att veta vilka regler som gäller. Ett upphävande skulle innebära en förändring för de verksamhetsutövare som har cisterner som idag omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter. I och med att de istället skulle komma att omfattas av MSB:s föreskrifter skulle de till viss del omfattas av andra krav. En övergångstid innan förändringen träder i kraft måste därför tillämpas så att verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter samt tillverkare får en rimlig möjlighet att ställa om. Ett upphävande skulle innebära att kraven på skriftlig information och kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten innan installation påbörjas eller hanteringen inleds faller bort och istället delvis ersätts av de krav på tillstånd som MSB:s föreskrifter ställer. Anmälan till tillsynsmyndigheten då cisternen och rörledningen ska tas ur bruk och därmed tömmas, rengöras samt hindras att återanvändas faller bort. Ett upphävande skulle även innebära att det inte finns någon generell reglering av cisterner inom vattenskyddsområden. Dock finns idag möjligheten för kommunerna att föreskriva om särskilda krav för vattenskyddsområden. 1.3 Identifierade konsekvenser I det här kapitlet redogörs för den förändring som ett upphävande skulle innebära samt vilka konsekvenser förändringen skulle medföra för verksamheter, miljöskyddet, olika myndigheter samt övriga berörda Verksamheter De som berörs av ändringen i detta fall är tillverkare och verksamhetsutövare. 6

7 På längre sikt innebär upphävandet en förenkling både för tillverkare och för verksamhetsutövare i och med att alla cisterner kommer att omfattas av samma regler. Därmed blir det också tydligare vilka tekniska krav som gäller. De eventuella problem som idag uppstår för tillverkare och verksamhetsutövare att veta vilka regler som gäller kommer således att minska. Förändringen medför också att alla cisterner kommer att tillsynas av samma tillsynsmyndighet, vilket gör att verksamhetsutövarna inte behöver tveka på vilken myndighet de ska vända sig till med frågor. Idag förekommer det att cisterner först registreras som en typ och sedan omregisteras till en annan typ för att komma runt krav som följer av att olika föreskrifter gäller. Om samma regler gäller för alla cisterner skulle omregistreringarna undvikas och de resurser som läggs på det sparas. På kortare sikt, i samband med övergången kommer upphävandet innebära en förändring för de som idag innehar en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter. Detta som en följd av att andra regler och krav istället kommer att gälla framöver. Kravet på anmälan till tillsynsmyndigheten då cisternen och rörledningen ska tas ur bruk faller bort. Detta kommer att innebära mindre arbete och mindre kostnader för verksamhetsutövarna Konsekvenser för miljöskyddet Tekniska krav/miljökrav Miljöskyddet vid cisterner tillgodoses i dagsläget till stor del genom föreskrifternas tekniska krav på cisternerna, krav på anmälan och kontroller samt krav på sekundärt skydd. De tekniska kraven ska säkerställa att läckage och spill minimeras. Även MSB:s föreskrifter med sina tekniska krav och kontroller bidrar för att minska riskerna för läckage eller spill dock med den skillnaden att det inte är miljön som är det primära målet, utan skydd mot brand och explosion. Gränser för när olika kontroller ska ske i enlighet med MSB:s föreskrifter kan skilja sig något åt från vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Dock är det svårt att precisera till vilken grad som miljöskyddssyftet kan nås genom MSB:s eller andra myndigheters föreskrifter. Till exempel finns skillnader som att MSB inte har befogenhet att av miljöskyddsskäl ställa krav på invallning av cisternerna i sina föreskrifter. Miljönämnden kommer dock även fortsättningsvis kunna ställa krav på verksamhetsutövare med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 7

8 Vattenskyddsområden I 10 kap. i Naturvårdsverkets föreskrifter finns särskilt reglerat vad som gäller för cisterner inom vattenskyddsområden. Denna särskilda reglering kommer att upphöra om föreskrifterna upphävs. Att skyddet tas bort kan vara negativt för miljön med anledning av att den extra regleringen leder till extra skydd samt även leder till att färre verksamhetsutövare förlägger cisterner inom vattenskyddsområden. Även här kommer dock miljönämnderna även fortsättningsvis kunna ställa krav på verksamhetsutövare med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Frågor gällande vattenskyddsområden har förts över till HaV varför det inte längre ligger inom Naturvårdsverkets ansvarsområde. HaV blir därför den myndighet som får utreda om en särskild reglering gällande cisterner inom vattenskyddsområden är nödvändig och i så fall hur den ska utformas samt möjligheterna att få bemyndigande att meddela sådana föreskrifter. Tillsynsmyndighet Idag är det kommunen genom räddningsnämnden som ska utföra tillsynen på de cisterner som omfattas av MSB:s föreskrifter. Enligt uppgifter från MSB är detta merparten av antalet cisterner. De cisterner som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter tillsynas av miljönämnden. I stor utsträckning är det samma saker som kontrolleras, nämligen att cisternerna uppfyller de tekniska krav som ställs, dock sker det utifrån olika tillsynsperspektiv. Miljökontoret och räddningsnämnden har olika kompetenser och därmed är det sannolikt att tillsynen kan komma att få olika fokus beroende på vilken myndighet som tillsynar. Naturvårdsverket har i nuläget inte tillräckligt med information om detta. Vid ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter, skulle alla cisterner istället omfattas av MSB:s föreskrifter. Detta innebär att kommunen genom räddningsnämnden tar över ansvaret för tillsynen från miljönämnden. Att tillsynen av alla cisterner fortsättningsvis läggs på en del inom kommunen istället för att fördelas mellan två olika delar bör antagligen underlätta kommunens arbete och vara mer resurseffektivt. Miljönämnden har givetvis fortfarande möjlighet att tillsyna alla cisterner med stöd av miljöbalkens generella hänsynsregler och kraven på egenkontroll. Information till miljönämnden Ett upphävande kommer att innebära en förändring för kommunens miljöskyddsarbete i och med att andra regler kommer att gälla framöver. Exempelvis kommer det att innebära att kraven på skriftlig information till miljönämnden innan installation påbörjas eller hanteringen inleds faller bort och att kontrollrapporter endast lämnas till tillsynsmyndigheten på direkt upp- 8

9 maning. Detta kommer troligtvis att medföra mindre kostnader och tidsbesparing för kommunerna. Ett upphävande kommer också att innebära att kravet på anmälan till tillsynsmyndigheten då cisternen och rörledningen ska tas ur bruk och därmed töms, rengörs samt hindras att återfyllas, kommer att falla bort. Det kommer sannolikt att medföra mindre arbete för miljönämnderna då det inte längre behövs upprätthålla och ajourhålla register över cisterner som ska tas ur drift. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att det miljöskydd som följer av Naturvårdsverkets föreskrifter troligen gäller en mindre andel av alla cisterner i Sverige. Flertalet av cisternerna omfattas således av annan reglering. Det är också sannolikt att en del cisterner hör samman med annan tillståndspliktig eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, vilket innebär att de cisternerna prövas och tillsynas som en del av den miljöfarliga verksamheten. Dessutom kan tillsynsmyndigheterna även fortsättningsvis ställa krav utifrån bestämmelser i bl.a. 2 kap. miljöbalken och egenkontrollförordningen Konsekvenser för Länsstyrelsen En konsekvens som ett upphävande skulle medföra för länsstyrelserna är att de kan komma att påverkas i sin roll som vägledande myndighet gentemot kommunerna. Till en början kommer det att finnas ett ökat behov av vägledning vilket kräver mer resurser av länsstyrelserna Konsekvenser för kommuner Kommunen kommer att beröras av förändringen dels genom att samma regler kommer att gälla för alla cisterner och dels genom att alla cisterner kommer att tillsynas av samma tillsynsmyndighet. Enligt uppgift från MSB faller idag majoriteten av cisternerna under MSB:s föreskrifter och tillsynas av kommunen genom räddningsnämnden. En något mindre andel av cisternerna faller under Naturvårdsverkets föreskrifter och tillsynas av miljönämnderna. Miljönämnden har dock möjlighet att tillsyna alla cisterner med stöd av 2 kap. miljöbalken. Vid ett upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter, skulle alla cisterner istället omfattas av MSB:s föreskrifter. Detta innebär att kommunen genom räddningsnämnden tar över ansvaret för tillsynen från miljönämnden av de tekniska kraven som gäller för de cisterner som idag omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter. Förändringen innebär en lättnad i arbetsbördan för miljönämnden eftersom den inte längre kommer att ansvara för tillsynen. För räddningsnämnden 9

10 innebär förändringen att den åläggs att tillsyna fler objekt vilket innebär att arbetsbördan flyttas från den ena kommunala nämnden till den andra. Eftersom det är sannolikt att merparten av cisternerna redan faller under räddningsnämndens tillsyn och eftersom nämnden har rutiner för tillsynen bör tillsynen av de tillkommande cisternerna inte innebära någon markant ökning av arbetsbelastningen med anledning av förväntade samordningsvinster med tillsyn och regelverk Konsekvenser för centrala myndigheter Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter berör främst Naturvårdsverket och MSB. Eventuellt kan även HaV komma att beröras med anledning av regleringen av cisterner i vattenskyddsområden. För Naturvårdsverkets del innebär upphävandet att Naturvårdsverket inte längre kommer att ha några föreskrifter gällande cisterner. Ett upphävande skulle innebära att Naturvårdsverket spar resurser genom att de frågor som idag ställs till handläggare och jurister istället kommer att tas omhand av MSB. För MSB innebär upphävandet att fler cisterner kommer att omfattas av MSB:s regelverk. För att detta ska bli tydligt innebär detta att MSB måste ändra formuleringen i 1 kap. 1 i sina föreskrifter. Sannolikt kommer förändringen, särskilt under en övergångstid, innebära mer vägledningsarbete för MSB. MSB är dock den myndighet som har efterfrågat denna förändring, varför Naturvårdsverket utgår från att MSB har beaktat detta. På längre sikt kommer dock ökningen sannolikt inte vara särskilt stor i och med att merparten av cisternerna redan omfattas av MSB:s regelverk. I och med att samma reglering kommer att gälla för alla cisterner framöver kommer antalet frågor gällande gränsdragningen mellan de olika föreskrifterna att upphöra. Staten som helhet kommer, både med beaktande av detta och med beaktande av att frågorna centraliseras till en myndighet, att spara resurser på förändringen. Om Naturvårdsverkets föreskrift upphävs kommer även den särskilda reglering som finns gällande cisterner i vattenskyddsområden att upphöra att gälla. Ansvaret för vattenskyddsområden har övertagits av HaV och är inte längre en fråga som Naturvårdsverket ansvarar för. Om HaV ser ett behov av att det även fortsättningsvis finns särskilda regler för vattenskyddsområden och HaV då väljer att utfärda nya föreskrifter gällande dessa områden kommer detta innebära ett visst arbete för HaV, både med att ta fram en föreskrift och med vägledning kring denna. 10

11 1.3.6 Konsekvenser för övriga aktörer NÄRMAST BERÖRDA OCH MILJÖORGANISATIONER Naturvårdsverket har inga uppgifter på att miljöorganisationer eller andra föreningar skulle beröras av upphävandet ÖVRIGA T.EX. KONSULTER Övriga t.ex. konsulter som kommer att beröras är de kontrollorgan som utför kontroll av cisternerna. Enligt uppgift från MSB är kontrollorganen desamma oavsett vilka förskrifter som gäller. Vid ett upphävande behöver kontrollorganen bara kontrollera utifrån ett regelverk, vilket bör underlätta deras arbete Övriga konsekvenser Naturvårdsverket bedömer att förslaget inte leder till några negativa konsekvenser för jämställdhet, brottslighet, den offentliga servicen i olika delar i landet, integrationspolitiska målen eller medföra konsekvenser för den personliga integriteten. 11

12 2 Övriga bedömningar 2.1 Överensstämmelser med EU-regleringar Naturvårdsverket anser att upphävandet inte påverkar de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 2.2 Tidpunkt för ikraftträdande Tidpunkten för upphävandet är tänkt att sättas något framåt i tiden. Anledningen till det är att det krävs en övergångstid för att verksamhetsutövare ska ha möjlighet att anpassa sig till de (för dem) nya reglerna. Tiden kommer att sättas med beaktande av de synpunkter som kommer in under remissrundan. I samband med att Naturvårdsverkets föreskrifter upphävs kommer MSB:s föreskrifter gällande cisterner att ta över. 12

13 Källförteckning Lagstiftning SNFS 1990:5 med tillhörande allmänna råd 90:17 SNFS 2000:4 NFS 2003:24 MSBFS 2011:8 MSBFS 2014:5 Övrigt Cisterner för brandfarliga vätskor- Handbok till MSB:s föreskrifter 2014:5 13

Cisterndagarna 2017 Göteborg januari

Cisterndagarna 2017 Göteborg januari Cisterndagarna 2017 Göteborg 24-25 januari Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 Kyriakos Zachariadis, Frida Rudsander Handläggare Naturvårdsverket 1 Ansvarsfördelning tillsynsmyndigheter MB (NV)

Läs mer

Vattenskyddshandläggarträff

Vattenskyddshandläggarträff Vattenskyddshandläggarträff Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) Kyriakos Zachariadis, handläggare Naturvårdsverket 1 Lagstiftning och ansvarsfördelning Hantering av brandfarliga vätskor regleras

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 1.

Läs mer

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken AXEBILAGA 1 1 (5) Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken a = timtaxa (timavgift) = timtaxa x nedlagd tid i ärendet ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MM. (2 KAP illsyn i övrigt illsyn

Läs mer

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN Taxebilaga 1 Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONORE 1 (6) axebilaga 1 Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn. SKYDD AV NAUREN a = timtaxa = timtaxa x nedlagd tid i ärendet AVGIF av ansökan om tillstånd

Läs mer

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Bostadsändamål Annat ändamål av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Sammanställd av branschorganen

Sammanställd av branschorganen METOD- HANDBOK För kontroll av cisterner, rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverkets gällande föreskrifter.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor;

Läs mer

Bilaga 1 Fasta avgifter

Bilaga 1 Fasta avgifter Bilaga 1 Fasta avgifter ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(7) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att

Läs mer

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Taxebilaga 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN Avgiften för varje timme nedlagd handläggningstid på ärenden markerade med i taxebilaga 1 och 2 är: 1 240 kronor

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. 1(6) Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 14-03-26 56 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. Med h avses gällande timavgift. ALLMÄNNA

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från TAXEBILAGA 1 Sid 1 kronor 723 SKYDD AV NATUREN Tidsfaktor Avgift timmar av ansökan om dispens från 723 strandskyddsbestämmelserna 1 av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 3 2169 som inte

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Taxebilaga 1 Version:

Taxebilaga 1 Version: 1 Taxebilaga 1 Version: 080301-1 SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,

Läs mer

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken TAXEBILAGA Sida (7) Datum 204-09-0 Antagen av KF 204--27, 7 Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn Sid 1(6) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Avgift över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs

Läs mer

Taxebilaga 1 Ärendetyper

Taxebilaga 1 Ärendetyper Taxebilaga 1 Ärendetyper AVGIFT SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1) Miljö- och byggnadsnämnden ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE PARAGRAF 156, 2015-10-19 BILAGA 2 TILL TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 1 (7) Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Dokumentnamn och uppdateringsinfo

Dokumentnamn och uppdateringsinfo Arbetsmiljö allmänt SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag (1977:1160) t.o.m. SFS 2010:1225 SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) t.o.m. SFS 2009:1164 AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING Taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Avgift = Grundbelopp 855 kr X antal h VERKSAMHETER M M NATURVÅRD Gäller fr o m 2015-01-01 Handläggning av anmälan om en verksamhet

Läs mer

Information till dig som har eller tänker skaffa oljetankar/cisterner

Information till dig som har eller tänker skaffa oljetankar/cisterner Har du frågor? Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret Besöksadress: Västra Storgatan 12 Postadress. Kristianstads Kommun, 291 80 KRISTIANSTAD Tfn 044-13 53 33 e-post: mhk@kristianstad.se www.kristianstad.se/mhk

Läs mer

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Digitala verktyg, Brand & Risk Digitala verktyg, webbanpassade lösningar och gedigen kunskap om lagstiftningen.

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD

Läs mer

Leverans av petroleumprodukter. Information till dig som beställer och tar emot bränsle

Leverans av petroleumprodukter. Information till dig som beställer och tar emot bränsle Leverans av petroleumprodukter Information till dig som beställer och tar emot bränsle Bränsleleveranser Spill av eldningsolja och andra petroleumprodukter kan ge svåra skador på miljön, hälsan och byggnader.

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Nya föreskrifter om tillstånd MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Program Allmänt om tillstånd Genomgång av MSBFS 2013:3 Förändringar mot tidigare

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern enligt 4 kap. 1.NFS (2003:24) Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan Person-/organisationsnummer

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Bilaga 3:A. Anmälnings- och ansökningsavgifter (3 a)

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Bilaga 3:A. Anmälnings- och ansökningsavgifter (3 a) MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 9 kap Tillstånd till inrättande av vattentoalett med sluten tank enligt 13 första stycket förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1.1.a)

Läs mer

MSBFS 2014:5 Seminariet inleds 13.00

MSBFS 2014:5 Seminariet inleds 13.00 MSBFS 2014:5 Seminariet inleds 13.00 Jan-Erik Lindström, SPT Program 2 december 2014 Plats: Norra Latin Drottninggatan 71b, Stockholm 13,00 13-10 Inledning Jan-Erik Lindström, SPT 13,10 14,00 Förändringar

Läs mer

Allmän miljölagstiftning. Avfall. Dokumentnamn

Allmän miljölagstiftning. Avfall. Dokumentnamn Allmän miljölagstiftning Högskolelag (1992:1434) (1 kap. 5 ) Miljöbalk (1998:808) Sveriges nationella miljökvalitetsmål Uppsala läns regionala miljömål Avfall Avfallsförordning (2001:1063) Föreskrifter

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8)

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Peter Wikström, 010-730 9798 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Nya föreskrifter om tillstånd MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Program Allmänt om tillstånd Genomgång av MSBFS 2013:3 Förändringar mot tidigare

Läs mer

Tillsyn på maskinstationer 2010

Tillsyn på maskinstationer 2010 Foto: Karl Asp med tillstånd för publicering från verksamhetsutövaren Tillsyn på maskinstationer 2010 Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Rapport nr 1/10 Inledning Inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Kemikaliehantering. Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen

Kemikaliehantering. Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen Örnsköldsviks kommun januari 2017 Kemikaliehantering Syftet med det här bladet är att övergripande informera företag om kemikalieregelverket samt om hur man ska hantera kemikalier i sin verksamhet för

Läs mer

CISTERNER SLUTRAPPORT

CISTERNER SLUTRAPPORT TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-10-20 RH06090 CISTERNER SLUTRAPPORT Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1 + 46 (0)35-17 98 00 + 46

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn!

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! www.vgregion.se/miljo/miljosamverkan Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47, fax 0532-187 70 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia

Läs mer

RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013.

RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADFÖRVALTNINGEN SIDA 1 (7) Rapportförfattare: Emma Henriksson RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013. Handläggare som har medverkat i projektet: Emma

Läs mer

Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) YTTRANDE 2016-10-10 Dnr: 2016/641 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel 2014-10-01 Björn Thews Emil Jansson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-10-01 1 Ny förordning om bekämpningsmedel

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Cisterner. Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och andra flytande kemikalier

Cisterner. Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och andra flytande kemikalier Cisterner Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och andra flytande kemikalier December 2011 Den som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Nya föreskrifter om tillstånd MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Tillståndsprövning Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga

Läs mer

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt KOMMENTARER Sida 1 av 5 Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt 2 Enskild brunnsanläggning De föreslagna skyddsföreskrifterna anger, Primär

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Tillsyn 2008. Fordonstvättar. Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm

Tillsyn 2008. Fordonstvättar. Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm Tillsyn 2008 Fordonstvättar Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm Inledning Miljökontoret i Ängelholm har under februari och mars genomfört ett tillsynsprojekt med inspektioner vid de verksamheter som bedriver

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer 1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer