Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28"

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina Sjöström (mp) Vård- och omsorgsnämnden Ann-Mari Storm SPF Arne Harrysson SPF Sven Englesson PRO Karl-Erik Lindqvist PRO Kerstin Dilton SKPF Marianne Holmgren Vision:s pensionärssektion Ersättare Maj Adolfsson (kd) Vård- och omsorgsnämnden John E Nilsson SPF Inga-Britt Larsson SPF Sten Lindskog PRO Ingegerd Nilsson PRO Anita Åberg Vision:s pensionärssektion Övriga Seth Pettersson Vård- och omsorgsförvaltningen Gun-Marie Lindgren Vård- och omsorgsförvaltningen Inbjudna: Mats Olsson Björkbacken Carina Westerelve Vård- och omsorgsförvaltningen Utses att justera John E Nilsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare 1-8 Ordförande Justerande

2 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 2 Studiebesök på Björkbacken Lars Bergwall hälsar alla välkomna och överlämnar ordet till Mats Olsson, verksamhetschef på Björkbacken. Mats Olsson informerar att Carema care övertog driftsansvaret 1 september Björkbacken byggdes år 2003 och omfattar totalt 42 lägenheter. Någon särskild enhet för personer med demenssjukdom finns inte. En lägenhet är avsedd för personer som är i behov av växelvård. Samtliga personer bor i egen lägenhet omfattande ett rum med handikappanpassad toalett/dusch, pentry samt tillgång till gemensamhetslokaler. Till varje lägenhet på bottenplan finns en uteplats. Utemiljön är trivsam och tillgänglig. De boende har också tillgång till ett lusthus som tyvärr används allt för sällan. Enheten arbetar enligt Carema cares koncept Den Goda Dagen. Verksamhetskonceptet är uppbyggt för att ge brukaren en individanpassad vård och omsorg som bygger på omtanke och valfrihet. Kontaktmannaskap tillämpas liksom teamarbete. Linda Larsby äldrepedagog informerar om arbetet som bedrivs för att öka stimulansen i vardagen för brukarna och hur samverkan med pensionärs- och frivillig organisationerna fungerar. Ledamöterna ställde frågor om verksamheten efter att ha visats runt på avdelningarna. Lars Bergwall avlutade diskussionen med att tacka personalen för information, visning och gott kaffe med bröd. 1 Dagordning Lars Bergwall, ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. att godkänna dagordningen. 2 Tyst minut Ordförande Lars Bergwall höll en tyst minut för Sven Johansson som avlidit och som tidigare har varit ledamot i Kommunala pensionärsrådet.

3 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 3 3 Värdegrund och lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen Carina Westerelve, kvalitetschef informerar att en nationell värdegrund för äldreomsorgen infördes den 1 januari Den nationella värdegrunden handlar om att tydliggöra etiska värden och att äldreomsorgen ska säkerställa att äldre personer ska kunna ha ett meningsfullt liv och känna sammanhang. Regeringen har föreslagit att kommunerna formulerar lokala värdighetsgarantier som innehåller ett förtydligande och en konkretisering av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som erbjuds inom äldreomsorgen. Förslag till lokal värdegrund och värdighetsgarantier för både äldre och för personer med funktionsnedsättning har utarbetats av förvaltningen. Förslagen har remitterats till pensionärs- och handikapporganisationerna för yttrande. Den 15 februari 2012 antog vård- och omsorgsnämnden en lokal värdegrund med värdighetsgarantier för äldre och för personer med funktionsnedsättning, vilka biläggs protokollet. att lägga informationen till handlingarna. 4 Nationell brukarundersökning 2011 Hemvården i Lund Carina Westerelve, kvalitetschef informerar att under hösten 2011 genomförde socialstyrelsen en nationell brukarundersökning i hemtjänsten. Undersökningen syftar till att ta reda på hur brukare värderar olika delar av hemtjänsten. Den nationella undersökningen genomfördes i Sveriges samtliga kommuner med ett urval av brukare, 65 år och äldre som har hemtjänst enligt socialstyrelsens äldreomsorgsregister. Brukare som endast har trygghetslarm och/eller matdistribution ingår inte i undersökningen. I Lunds kommun genomfördes en totalunderökning med 882 brukare. Enkäten besvarades av 613 personer, en svarsfrekvens på 70 procent. Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI). Modellanalysen syftar till att ge en helhetsbild av hemtjänsten genom att peka ut vilka områden inom hemtjänsten som bör prioriteras i ett förbättringsarbete.

4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 4 Sju kvalitetsfaktorer ingår i undersökningen; Information, Bemötandet, Inflytandet, Tryggheten, Hjälpens omfattning, Social samvaro och aktiviteter, Hälpens utförande. Helhetsbetyget, Nöjd-Kund-Index (NKI) för Lund blev i årets undersökning 76, vilket kan jämföras med 73 i hela riket. Carina Westerelve presenterar hemtjänstens resultat. att lägga informationen till handlingarna. 5 Vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2011 Seth Pettersson, förvaltningschef informerar att kommunfullmäktiges mål för vård- och omsorgsnämnden har till stor del uppfyllts under året. Möjligheten för äldre och yngre personer med funktionsnedsättning att välja utförare har ökat. Brukare med hemvård har fått ökad säkerhet och trygghet och stödet till anhöriga har förbättrats. Flera av de kvalitetsmätningar och uppföljningar som genomförts visar att brukarna är nöjda med hur verksamheten utförs. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat för 2011, minus 40,9 mnkr. Det negativa resultatet förklaras i huvudsak av ökad volym och behovsförändringar inom hemvården, övergångskostnader kopplat till beslut om minskat antal platser i särskilda boenden samt engångskostnader för anpassning av lokaler inom hemvården samt särskilda avgifter för ej verkställda beslut enligt LSS. Det ekonomiska underskottet 2011 är till vissa delar engångskostnader som inte påverkar I internbudget för 2012 är flera åtgärder beslutade för att sänka kostnaderna. Mot bakgrund av det nu kända bokslutet kan konstateras att dessa åtgärder inte är tillräckliga. Ytterligare åtgärder kommer att krävas för att nå ekonomisk balans. Seth Pettersson informerar att kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att minska vård- och omsorgsnämndens ram 2012 med 5,5 mnkr. För att få balans i budgeten har vård- och omsorgsnämnden gett förvaltningen 12 utredningsuppdrag, vilka ska redovisas successivt till nämnden under våren. Seth Pettersson informerar om utredningsuppdragen. att lägga informationen till handlingarna.

5 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 5 6 Information om aktuella ärenden i a ) Kommunstyrelsen Lars Bergwall informerar att kultur- och fritidsnämnden tagit fram en beskrivning av det kommunala ändamålet med en ny ridanläggning, dess placering och ekonomi. Kommunstyrelsen har beslutat förorda en placering på Ladugårdsmarken 5:8 i enlighet med utredningens förslag. Kommunstyrelsen har tillstyrkt planförslag om att uppföra tre nya bostadshus samt en förskola i bottenvåningen på två av husen inom kvarteren Snickaren. Vidare har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska nämndens förslag om att överlåta fastigheterna Banken 5, Banken 6 och del av Dalby 24:35 till Bonum seniorboende (del av Riksbyggen). Kommunstyrelsen har beviljat verksamhets- och elevbidrag till Kulturcentrum Skåne. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att vara kommunens kontakt gentemot Kulturcentrum Skåne avseende skolverksamheten med ansvar för utbetalning av bidrag samt uppsikt av verksamheten. Lars Bergwall informerar att kommunstyrelsen beslutat att tillsätta Anette Henriksson som kommundirektör i Luns kommun. Vidare informerar Lars Bergwall att den ekonomiska utvecklingen för kommunen ser bekymmersam ut. Bokslutsprognosen för 2011 pekar på ett negativt resultat som enligt lagstiftningen ska återställas inom tre år. Kommunfullmäktige fastställde i juni månad 2011 budget för Under sommaren försämrades de ekonomiska förutsättningarna vilket lett till revideringar av skatteunderlagsprognoserna för den kommunala sektorn Med nuvarande bedömningar finns det en uppenbar risk att resultatet för 2012 blir negativt. Den svaga utvecklingen av skatteunderlaget försämrar även förutsättningarna för den kommande planeringsperioden Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför diskuterat den ekonomiska situationen och föreslagit att åtgärder vidtas för att få budget 2012 i balans. Kommunstyrelsen har bl.a. beslutat att nämndernas budgetramar för 2012 reduceras med 21,2 mkr. Kommunstyrelsen har tillstyrkt planprogram för kvarteret Galten med tillägg enligt yttrande från Tove Klette (FP), Lars Bergwall (c), Christer Wallin (M), Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP). Planprogramområdet är beläget söder om Mårtenstorget och omfattar utöver kvarteret Galten även kvarteret Toppen samt delar av Bankgatan och Lilla Tvärgatan. I kvarteret föreslås en tät kvartersstruktur med offentligt tillgängliga innegårdar och miljöer. Förslaget omfattar ca kvm ny BTA innehållande såväl bostäder som centrumverksamhet och skola.

6 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 6 Centerpartiet har i en skrivelse anfört att kommunkontoret bör få i uppdrag att i samråd med berörda tjänstemän på andra förvaltningar presentera förslag till förändringar på upphandlingsområdet som gör det lättare för lokala småföretag att lägga anbud på livsmedel och andra varor och tjänster. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för upphandling. b ) Vård- och omsorgsnämnden Seth Pettersson inleder med att som ni redan fått information om har vård- och omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att lämna förslag till åtgärder som minskar verksamhetens nettokostnader, dels under innevarande år och dels långsiktigt. Nämnden har också antagit en lokal värdegrund med värdighetsgarantier för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Regelverk för utmaningsrätt inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet i Lunds kommun har fastställts av nämnden att gälla fr.o.m. den 1 mars Syftet med utmaningsrätt är att öka möjligheten att förbättra verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. Den som anser att den med bättre kvalitet (t.ex. utifrån annan profil) eller till lägre kostnad med bibehållen kvalitetsnivå, kan bedriva en av vård- och omsorgsnämndens verksamheter på entreprenad, kan genom utmaningsrätt få möjlighet att utmana den verksamhet som nämnden ansvarar för. Vård- och omsorgsnämnden prövar huruvida en upphandling i enlighet med utmaningen ska genomföras. Seth Pettersson informerar att vård- och omsorgsnämnden beslutat övergå till ett koncept med kyld mat i flerportionsförpackningar som slutbereds på avdelningarna i samtliga särskilda boenden i egen regi, där så är tekniskt möjligt och tackat ja till Måltidsservice erbjudande att i egen regi leverera den kylda maten. c ) Regionfullmäktige Ingen av närvarande ledamöter är insatt i frågorna, varför punkten utgår. att lägga informationen till handlingarna.

7 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 7 7 Sammanträden 2012 Förslag om datum för sammanträden 2012 diskuteras. att sammanträden ska hållas tisdagen den 22 maj, 18 september och 20 november kl på vård- och omsorgsförvaltningen, norrskenssalen, Fäladstorget 1 i Lund. 8 Övrigt Lars Bergwall informerar att seniorrådet i Greifswald besöker Lund fredagen den 9 mars 2012 (programblad har sänts ut tidigare). Representanter från PRO och SPF deltar i informations- och diskussionspunkterna på eftermiddagen. Ann-Marie Storm påminner om att i skrivelse Vitalisering av kommunala pensionärsrådet föreslog SPF-Lundakretsen att en översyn skulle göras av reglerna så att KPR blev en förberedande instans inför varje enskilt sammanträde med vård- och omsorgsnämnden och att KPR skulle utse två delegater att deltaga i den s.k. Äldreriksdagen. Vård- och omsorgsnämnden avslog förslag om att KPR skulle vara en förberedande instans men ställde sig positiva till att kommunstyrelsen gör en översyn av reglementet för KPR. Bland annat lyftes frågan om att se över vilka nämnder som är representerade i rådet. Ann-Marie Storm om kommunstyrelsen gjort en översyn av reglementet. Lars Bergwall svarar nej och lovar ta upp frågan med kommunstyrelsen igen. Vidare påpekar Ann-Marie Storm att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts föredragningslista inte har lagts ut på kommunens hemsida och inte heller mejlats till respektive ordförande i pensionärsorganisationerna. Seth Pettersson beklagar detta och lovar påminna handläggarna på förvaltningen, informations- och nämndssekreterarna, om att så ska ske. Ann-Marie Storm informerar att den femte Äldreriksdagen äger rum den april 2012 i Stockholm och undrar om en representat från SPF kan delta på kommunens bekostnad. Årets konferens handlar om ett bättre liv för sjuka äldre. Diskussion förs om möjligheten att dela kostnaderna mellan kommunstyrelsen och pensionärsorganisationerna. Lars Bergwall beslutar att kommunstyrelsen svarar för konferenskostnaden á kr för två ledamöter i KPR, en från SPF och PRO. Resa och hotell bekostas av respektive pensionärsorganisation. Anmälan till konferensen sker genom Gun-Marie Lindgren före den 19 mars.

8 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 8 Kerstin Dilton meddelar att år 2012 är utsett till det Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer (Äldreåret) och undrar på vilket sätt äldreåret kommer att uppmärksammas i Lund. Lars Bergwall svarar att frågan inte har varit på kommunstyrelsens agenda. Sven Englesson frågar om kommunstyrelsen behandlat PRO: skrivelse om förslag till äldreomsorgsplan. Lars Bergwall svarar att kommunstyrelsen bordlagt ärende. Lars Bergwall avlutar sammanträdet med att be ledamöterna lämna förslag till temadag 2013 till nästa sammanträde. Enligt KPR:s reglemente ska temadag arrangeras varje mandatperiod.

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer