Shortcut Media AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Shortcut Media AB (publ)"

Transkript

1 Delårsrapport för Shortcut Media AB (publ) Org.nr januari 30 september november 2016

2 Med Shortcut avses Shortcut Media AB (publ), org. nr , inklusive dotterbolag. Styrelsen och verkställande direktören för Shortcut får härmed avge delårsrapport för 2016, avseende perioden 1 januari 30 september I denna rapport presenteras även resultat för det tredje kvartalet 2016, avseende perioden 1 juli 30 september Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i Tkr med föregående års tal inom parentes, om inte annat anges. Kvartalsöversikt : 1 jul 30 sep 2016 Viktiga händelser Shortcut förvärvade 60% av Good Motion den 30 september för 1,26 Mkr En av de största grafikbeställningarna hittills mottagen av Bond Street En av de största efterbearbetningsbeställningarna hittills mottagen av Shortcut Post Shortcut har inlett förhandlingar om förvärv av produktionsbolag i södra Sverige med en omsättning om ca Mkr och en rörelsemarginal om ca 10%. Sannolikhet för affär bedöms överstiga 50% Finansiell översikt Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 438% jämfört med samma period föregående år, till Tkr Pro forma organisk tillväxt uppgick till 107% jämfört med samma period föregående år Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 507 (-577) Tkr Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 470 (-636) Tkr EBITA-marginal uppgick till 4% (-14%) Omsättning, ackumulerat EBITA, ackumulerat Q1 Q2 Q3 Omsättning 2015 Omsättning Q1 Q2 Q3 EBITA 2015 EBITA

3 Sammanfattning av delåret, 1 januari 30 september 2016 Nettoomsättningen för koncernen uppgick till (8 070) Tkr, en ökning med 271% jämfört med samma period föregående år Pro forma organisk tillväxt var 44% jämfört med samma period föregående år Resultatet före avskrivningar (EBITDA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader 1 uppgick till Tkr (-204) Tkr Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till Tkr (-204) Tkr Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader 1 uppgick till Tkr (-75) Tkr Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till (-75) Tkr Sammanfattning av tredje kvartalet, 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen för koncernen uppgick till (2 377) Tkr, en ökning med 438% jämfört med samma period föregående år Pro forma organisk tillväxt var 107% jämfört med samma period föregående år Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 507 (-577) Tkr Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 470 (-636) Tkr Shortcut förvärvade 60% av Good Motion den 30 september för 1,26 Mkr Shortcut har inlett förhandlingar om förvärv av produktionsbolag i södra Sverige med en omsättning om ca Mkr och en rörelsemarginal om ca 10%. Förhandlingarna förväntas bli färdiga Q Nyckeltal Talen avser koncernen (Tkr) mån 3 mån 9 mån 9 mån Helår Nettoomsättning förändring % 438% 271% EBITDA, Rörelseresultat före avskrivningar marginal % 4% - 24% 6% - 3% 2% EBITA, Rörelseresultat före GW- avskrivningar marginal % 4% - 27% 5% - 5% 0% Periodens resultat marginal % - 3% - 31% - 1% - 10% - 4% - Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie - 0,05 SEK - 0,04 SEK Resultat per aktie som tillfaller aktieägarna - 0,09 SEK - 0,16 SEK Antal utestående aktier vid periodens slut Avser rapporterade lönsamhetsmått justerat för de ca 500 Tkr i strukturinsatser som nämns i föregående kvartalsrapport, sid 4. 3

4 Väsentliga händelser under samt efter kvartalet Kvartal tre har präglats av hög tillväxttakt samt nödvändiga tillhörande investeringar i teknik och personal. Under kvartalet uppgick total omsättningstillväxt till 438% och organisk omsättningstillväxt till 107%, jämfört med samma period föregående år. Shortcuts förvärvsstrategi förblir aktiv. Vi har skrivit en icke-bindande avsiktsförklaring om förvärv av ett produktionsbolag i södra Sverige med en omsättning om ca Mkr och en rörelsemarginal om ca 10%. Förhandlingarna förväntas bli färdiga Q Ytterligare tre förvärvsdialoger pågår med bolag som omsätter ca 4-8 Mkr vardera. De sistnämnda dialogerna har inte nått förhandlingsstadie utan bedrivs i explorativt syfte. Dialogerna förväntas konkluderas under första halvåret Två av dessa bolag är Stockholms-baserade. Vi bedömer oss i dagsläget kunna finansiera majoriteten, men inte samtliga, av ovan nämnda förvärv med befintliga medel. Ifall samtliga affärer genomförs kan därmed ett visst ytterligare kapitaltillskott komma att behövas. För tydlighet och transparens ska understrykas att ingen av ovan nämnda förvärvsdialoger kan garanteras leda till affär. Formuleringen avsiktsförklaring avseende produktionsbolaget i södra Sverige innebär att styrelsens uppfattning är att sannolikheten för en affär överstiger 50%. För övriga tre dialoger, som omnämns förvärvsdialoger, bedöms sannolikheten för respektive affär ej överstiga 50% i dagsläget. Den 8 september mottog Bond Street en av sina största grafikbeställningar hittills. Produktion är påbörjad under kvartalet och görs tillsammans med nytillkomna systerbolaget Good Motion. Den 30 september förvärvades 60% av aktierna i Good Motion för 1,26 Mkr. Ekonomiskt tillträde till förvärvet skedde 1 augusti, vilket innebär att Good Motion:s finansiella siffror är inkluderade fr.o.m. detta datum i kvartalsrapporten. 25% av köpeskillingen erlades kontant vid affärstillfället, med återstående köpeskilling att erläggas om 25% vardera en gång per år under kommande tre år. Den 30 september publicerades Shortcuts första nyhetsbrev, vilket finns att läsa här. Nästa nyhetsbrev kommer att publiceras den 9 januari Under oktober tilldelades Bond Street Film fyra guld, ett silver och ett brons i två internationella tävlingar. De segrande bidragen finns att se här. här, här, här, här och här. Den 7 oktober mottog helägda dotterbolaget Shortcut Post en beställning om drygt 3 Mkr, en av de största som mottagits i bolagets historia. Produktion kommer att påbörjas i slutet av november och fortgår minst till slutet av Q Drygt två tredjedelar av arbetet utförs under Q På eftermiddagen onsdagen 26 oktober hölls öppet hus för investerare med rundvandring på Shortcuts kontor på Karlavägen samt Bond Streets kontor på Ynglingagatan i Stockholm. 4

5 Verkställande direktörens kommentar Förvärvet av Good Motion, mottagandet av en stor order till Shortcut Post, en rad nomineringar och priser till Bond Street samt publicering av Shortcuts första nyhetsbrev avrundade årets tredje kvartal. Som framgår ovan har vi haft en mycket hög tillväxt under kvartalet, såväl sett till total som till organisk tillväxt. Den organiska tillväxten hittills i år uppgår till 44%, högre än målet på 20%. För att hantera den snabbt växande verksamheten har vi gjort investeringar i teknik, personal och lokaler. Detta har fått viss negativ effekt på rörelsemarginalen under kvartalet, samtidigt som det ökat vår kapacitet att fortsätta driva på tillväxten. Exempel på investeringar som har gjorts är inköp av två kameror med tillbehör, varav en anpassad för 360/VR-inspelning. Vi har även rekryterat flera nya medarbetare, bl.a. regissör till Bond Street som redan tillträtt, en producent till Shortcut Film som tillträder i januari och en handfull projektanställda personer som ska arbeta med den stora beställning inom efterbearbetning som Shortcut Post mottagit. Vi har haft ett händelserikt kvartal vad gäller förvärvsdialoger, där flera av de bolag vi nu talar med kring strukturaffär har valt att approchera oss. Detta verkar dels vara till följd av marknadsnoteringen och den uppmärksamhet som den har fört med sig, dels till följd av att de bolag som hittills gjort affärer med oss är nöjda med samarbetet. Tack vare antalet pågående förvärvsdialoger förväntar vi oss en något mer intensiv period på förvärvssidan de närmaste ca 6-9 månaderna än vad som tidigare kommunicerats. Detta tillsammans med den starka organiska tillväxten innebär att vi nu har möjlighet att etablera en marknadsledande position i Sverige i relativ närtid och överträffa våra tillväxtmål. Styrelsen i Shortcut har till följd av detta tagit ett enhälligt beslut att prioritera tillväxt för att kunna säkra en ledande position på den svenska marknaden, även om detta på kort sikt kan komma att innebära något lägre rörelsemarginal än målet om en EBITA-marginal på 11%. Förvärvet av Good Motion är ett mycket välkommet nytillskott. Bolaget har specialistkompetens inom både 3D-animation, visuella effekter och Virtual Reality (VR). En del av denna har vi redan har fått användning för i gruppen, då Good Motion samarbetar med Bond Street i den större grafikbeställning som mottogs under kvartalet. Den kompetens Good Motion tillför inom 3D-animerad VR innebär också ett teknologiskt steg framåt, vilket kompletterar Shortcut Films teknik och kompetens inom inspelad VR på ett bra sätt. Shortcut kan därmed nu producera VR både i form av inspelad och animerad VR-film. Vi arbetar kontinuerligt på ledningsnivå för att säkerställa att koncernen både i nuvarande och i en eventuell framtida, större skepnad ska ha en god organisation och struktur. Detta arbete kommer att fortgå under kommande kvartal med målsättningen att lägga grunden för en fortsatt hög, uthållig tillväxt. Genom successiv dialog med Unlimited Stories har vi fått en ökad insikt i detta bolags verksamhet och projekt. Ett par större projekt har börjat produceras hos Unlimited och vi har under november planerat in produktionsmöten med bolagets ledning för att stämma av om något av dessa kan vara ömsesidigt gynnsamma att samarbeta kring. Förhoppningen är att Unlimited ska börja driva affär till Shortcut under Q2 eller Q3 2017, då de första projekten börjar gå in i efterbearbetningsfas. Fokus under nästkommande kvartal blir att närma oss en konkludering av pågående förvärvsförhandling och dialoger, fortsätta driva organisk tillväxt samt sätta en koncernstruktur anpassad för en större organisation. Anders Brinck, VD 5

6 Intäkter och resultat Niomånadersperioden 1 januari 30 september 2016 Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till (8 070) Tkr, en ökning med 271% jämfört med motsvarande period föregående år. Den kraftiga ökningen i omsättning beror dels på förvärvet av Bond Street Film Stockholm AB samt Good Motion AB, dels på organisk tillväxt. Jämfört med en pro forma-omsättning föregående år är den organiska ökningen 44%. Resultatet före avskrivningar (EBITDA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader 2 uppgick till Tkr. Resultatet före Goowill-avskrivningar (EBITA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader 2 uppgick till Tkr. Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till (-204) Tkr. Resultat före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till (-378) Tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK. Detta tal avser resultat efter Goodwill-avskrivningar. För mer information om Goodwill, vänligen se rubriken Viktig information om Goodwill, nedan. Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till (2 377) Tkr, en ökning med 438 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den kraftiga ökningen i omsättning beror dels på förvärvet av Bond Street Film Stockholm AB samt Good Motion AB, dels på organisk tillväxt. Jämfört med en pro forma-omsättning föregående år är ökningen 107%. Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 507 (-577) Tkr. Resultat före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 470 (-636) Tkr, en resultatförbättring om ca 1,1 Mkr jämfört med samma period föregående år. Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK. Detta tal avser resultat efter Goodwill-avskrivningar. För mer information om Goodwill, vänligen se rubriken Viktig information om Goodwill, nedan. Tilläggsköpeskilling Genomförda förvärv är ibland förknippade med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingens konstruktion och storlek kan variera från ett förvärv till ett annat. Ofta är det kopplat till en viss resultatnivå i det förvärvade bolaget och utgår till säljaren efter att resultatet fastställts. Koncernen följer i detta avseende gällande redovisningspraxis vilket innebär att erforderlig avsättning för eventuellt tillkommande köpeskilling avsättes i räkenskaperna. Den avsättning som finns redovisad i balansräkningen avser förvärvet av Bond Street Film Stockholm AB och avgörs av bolagets resultat under Viktig information om Goodwill Eftersom koncernen redovisar enligt K3 skrivs Goodwill av kontinuerligt, till skillnad från principerna i redovisningsstandarden IFRS, där Goodwill endast skrivs ned om värdet av förvärvet bedöms understiga redovisad Goodwill. Koncernen skriver av Goodwill från tre förvärv på 5 respektive 10 år. Förvärven av Goodmotion AB och Redigerarna Tidblom & Vågesjö AB skrivs av på 5 år, medan förvärvet av Bond Street Film Stockholm AB skrivs av på 10 år. 2 Avser rapporterade lönsamhetsmått justerat för de ca 500 Tkr i strukturinsatser som nämns i föregående kvartalsrapport, sid 4. 6

7 Shortcut anser att de för koncernen mest relevanta lönsamhetsmåtten är EBITDA samt EBITA. EBITDA minus finansiella kostnader och skatt bedöms ge en god approximation av kassaflödet från den löpande verksamheten. EBITA bedöms ge en god approximation av vilket rörelseresultat koncernen hade uppvisat vid redovisning under IFRS, där Goodwill inte skrivs av på samma sätt som i K3. Aktien Shortcuts aktie (SMG) noterades på AktieTorget den 20 juni 2016 och har ISIN-kod SE Totalt fanns st utestående aktier fördelat på 679 st ägare per (källa: Euroclear). Risker och osäkerhetsfaktorer För information avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till detaljerad redovisning i det informationsmemorandum som finns publicerat på Shortcuts hemsida. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och osäkerhetsfaktorer har identifierats under kvartalet. Redovisningsprinciper All finansiell information i denna rapport är framtaget i enlighet med K3, vilket är det regelverk som följs. För detaljerad beskrivning av detta hänvisas till senast avlämnad årsredovisning. Resultat- och balansräkningar är i vissa fall något komprimerade i denna rapport. Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Nästa rapport Shortcuts bokslutskommuniké kommer att publiceras den 28 februari Stockholm den 15 november 2016, Anders Brinck VD 7

8 För ytterligare information, vänligen kontakta: Shortcut Media AB (Publ) Karlavägen 108, 8tr Stockholm Investor relations kontakt: Anders Brinck VD Shortcut Media Group Tel: Alt. Christer Karlsson CFO Shortcut Media Group Tel:

9 Koncernens resultaträkningar (Tkr) mån 3 mån 9 mån 9 mån Helår Nettoomsättning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före av-/nedskrivningar (EBITDA) Av-/nedskrivningar av anl.tillgångar exkl Goodwill Rörelseresultat före Goodwillavskrivningar (EBITA) Av-/nedskrivningar av Goodwill Rörelseresultat (EBIT) Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat (aktuell) Årets resultat Varav hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse * Goodwill-avskrivningar utgör

10 Koncernens balansräkningar (Tkr) TILLGÅNGAR Goodwill Hyresrätter och liknande Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital för aktieägarna i bolaget Minoritetens egna kapital Summa eget kapital Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder & avsättningar Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i koncernen Företagsinteckningar Aktier och tillgångar med äganderättsförbehåll Övriga ställda säkerheter Summa ställda säkerheter Summa övriga ansvarsförbindelser

11 Moderbolagets resultaträkningar (Tkr) mån 3 mån 9 mån 9 mån Helår Nettoomsättning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före av-/nedskrivningar (EBITDA) Av-/nedskrivningar av anl.tillgångar exkl Goodwill Rörelseresultat före Goodwillavskrivningar (EBITA) Av-/nedskrivningar av Goodwill Rörelseresultat (EBIT) Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 174 Resultat före skatt Skatt på årets resultat (aktuell) Årets resultat

12 Moderbolagets balansräkningar (Tkr) TILLGÅNGAR Goodwill Hyresrätter och liknande Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Bundet eget kapital 0 - Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital för aktieägarna i bolaget Minoritetens egna kapital Summa eget kapital Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder & avsättningar Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i koncernen Företagsinteckningar Aktier och tillgångar med äganderättsförbehåll Övriga ställda säkerheter Summa ställda säkerheter Summa övriga ansvarsförbindelser

Shortcut Media AB (publ)

Shortcut Media AB (publ) Presentation avseende Shortcut Media AB (publ) 1 januari - 31 december 2016 28 februari 2017 Viktiga händelser Q4 Shortcut ingick avsiktsförklaring om förvärv av 60 % av Oddway Film & Television i Göteborg

Läs mer

Shortcut Media AB (publ)

Shortcut Media AB (publ) Delårsrapport för Shortcut Media AB (publ) Org.nr. 556849-1830 Kvartal 1, jan-mars 2016 1 Med Shortcut avses Shortcut Media AB (publ), 556849-1830, inklusive dotterbolag. Alla siffror och kommentarer avser

Läs mer

Kvartalsöversikt : 1 okt 31 dec 2016

Kvartalsöversikt : 1 okt 31 dec 2016 Med Shortcut avses Shortcut Media AB (publ), org. nr. 556849-1830, inklusive dotterbolag. Styrelsen och verkställande direktören för Shortcut får härmed avge bokslutskommuniké för 2016. I denna rapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport kvartal för Amnode koncernen

Delårsrapport kvartal för Amnode koncernen Delårsrapport kvartal 3 2013 för Amnode koncernen Första tre kvartalen 2013 ackumulerat. Nettoomsättningen uppgick till 17,1 MSEK (20,4) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,5 MSEK (0,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017

TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017 TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017 Q3 Tourn International AB Kvartalsrapport Q3, 2017 2 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-sep 2017 Totala intäkter uppgick till 32 877 (7 402)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Delårsrapport

HomeMaid AB (publ) Delårsrapport HomeMaid AB (publ) Delårsrapport 2008-01-01-2008-09-30 Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 21 020 kkr (16 513 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 27% Tillväxten inom affärsområdet

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AWARDIT AB 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT AWARDIT AB 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2017 DELÅRSRAPPORT AWARDIT AB 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2017 Juli september 2017 - Omsättningen uppgick till 9,0 mkr (9,3 mkr juli september 2016) - Rörelsemarginalen uppgick till 32,7 (31,8) procent - Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

FINEPART SWEDEN AB (PUBL)

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063 DELÅRSRAPPORT 1 DEN 31 MAJ 2017 JANUARI MARS 2017, KVARTAL 1 Rörelsens intäkter uppgick till 885 tkr(218). Rörelsens kostnader uppgick till -2466 tkr(-1424). Rörelseresultatet

Läs mer