Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Breviksskolan i Oxelösunds kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Breviksskolan i Oxelösunds kommun."

Transkript

1 Oxelösunds kommun Tomas Ekholnn tomas.ekholm oxelosund.se efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Breviksskolan i Oxelösunds kommun Skolinspektionen. Box 156, Lund.

2 1(11) Inledning Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet i årskurs 7-9 under hösten 2016 och början av Det övergripande syftet med granskningen är att granska om de elever som har behov av studiehandledning på modersmålet får tillräckligt stöd för att utveckla sina ämneskunskaper så att de uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås. Granskningen inleddes med att 40 skolor i landet valdes ut. Detta urval gjordes slumpmässigt bland de skolor som enligt senast tillgänglig statistik (Skolverkets sammanställning den 15 oktober 2015) hade minst 10 nyalända- /nyinvandrade elever. Därefter kontaktades skolorna för en telefonintervju med rektor kring studiehandledning på modersmålet. I ett andra steg gjordes därefter ett urval om 15 verksamheter som ingår i granskningen. Huvudkriteriet för att en verksamhet ska bli aktuell för urvalet är inte bara att det finns elever som har behov av studiehandledning på modersmålet, utan att studiehandledning faktiskt tillhandahålls. Breviksskolan i Oxelösunds kommun besöktes den 11 och den 12 januari Ansvariga inspektörer har varit utredare Renata Grelak och utredare Åsa Lindbäck. I samband med besöket på skolan genomfördes intervjuer med ett urval av elever som får studiehandledning på modersmålet, studiehandledare, ämneslärare, rektor och representant för huvudmannen. I detta beslut redovisar Skolinspektionen iakttagelser, analyser och bedömningar. I de fall Skolinspektionen identifierat väl fungerande inslag finns dessa beskrivna i beslutet och därefter följer en beskrivning av de utvecklingsområden som bedömts vara mest centrala att prioritera på skolan. När kvalitetsgranskningen i dess helhet är avslutad redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. Målsättningen är att samtliga rektorer och huvudmän som ingått i granskningen kan använda rapporten i utvecklande syfte. Den kan också fungera som ett stöd för andra rektorer och huvudmän som har elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet. Det enskilda beslutet kan därmed sättas in i ett större sammanhang.

3 2(11) Sammanfattande bedömning Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att samarbetet mellan studiehandledare och ansvariga ämneslärare fungerar väl. Studiehandledare och ämneslärare har en kontinuerlig dialog kring elevernas kunskaper och förförståelse för ämnet. Studiehandledare använder lärares pedagogiska planering som grund för planeringen av studiehandledning. De är också införstådda med de mål undervisningen ska riktas mot samt vad varje elev behöver fokusera på för att utvecklas mot målen. Studiehandledare och ansvariga ämneslärare stämmer regelbundet av med varandra hur det går för eleven och anpassar studiehandledningen utifrån elevernas förutsättningar och behov. Granskningen visar vidare att den studiehandledning som bedrivs på skolan till övervägande del utgör ett adekvat stöd för eleverna. Studiehandledningen genomförs på ett sådant sätt att centrala begrepp och termer inte enbart översätts utan vid behov också sätts in i ett sammanhang utifrån aktuellt ämnesområde. Huvudmannen och rektorn behöver dock vidta åtgärder för att säkerställa att studiehandledare och ansvariga ämneslärare ges den kompetensutveckling som behövs för att de på bästa sätt ska kunna stötta flerspråkiga elevers utveckling av ämneskunskaper. Väl fungerande inslag Skolinspektionen bedömer att följande inslag i Breviksskolans arbete med studiehandledning på modersmålet fungerar väl: Ämneslärare och studiehandledare planerar studiehandledningen tillsammans med utgångspunkt i en bedömning av elevens språk- och ämneskunskaper. Identifierat utvecklingsområde I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete i första hand behöver inledas inom följande områden: Huvudman och rektor behöver se till att studiehandledare och ämneslärare får relevant kompetensutveckling utifrån de behov som skolan har identifierat. Exempelvis handlar det om kompetensutveckling för studiehandledare beträffande deras stödjande uppdrag och för ämneslärarna om interkulturellt förhållningssätt.

4 3(11) Beskrivning av huvudman och besökt verksamhet Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har drygt invånare. Inom kommunen finns det sammanlagt fyra grundskolor. Breviksskolan som Skolinspektionen i denna granskning har besökt är en skola för elever i årskurs 6-9. Skolan ligger både centralt och naturnära och har drygt 400 elever. Lärare arbetar i arbetslag runt en årskurs i taget, det vill säga varje arbetslag har samma elever under fyra år. Skolenheten leds av en rektor. Ansvaret för studiehandledning på modersmålet ligger på rektorn vilket innebär att det inte finns några centralt anställda studiehandledare. När en nyanländ elev kommer till skolan tas eleven emot av skolans så kallade mottagningsenhet som genomför kartläggning av elevens kunskaper och skolbakgrund. Inledningsvis får eleven sin undervisning i en förberedelsegrupp för att så småningom få placering i en ordinarie klass. I samband med klassplaceringen får eleven en mentor och ett individuellt schema av vilket framgår vilka ämnen eleven ska få i den ordinarie klassen och vilka ämnen som ska läsas med förberedelsegruppen. Vid tiden för skolbesöket är det flest elever i årskurs 7-9 som får studiehandledning på arabiska och dan. I båda dessa språk finns det studiehandledare anställda på skolan, som dock jobbar i olika omfattning. Samtliga studiehandledare ingår i det/de arbetslag som ansvarar för undervisning av de elever som är i behov av studiehandledning. Skolinspektionens bedömningar Nedan redogör Skolinspektionen mer utförligt för sina bedömningar kring frågeställningarna. 1. Stöttas elevens utveckling av ämneskunskaper genom att studiehandledaren på modersmålet och ansvariga ämneslärare arbetar tillsammans? 1.1 Planerar studiehandledare på modersmålet och ansvariga ämneslärare tillsammans med utgångspunkt i en bedömning av elevens språk- och ämneskunskaper?

5 4(11) Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att skolans arbete med att planera studiehandledning med utgångspunkt i en bedömning av elevens språk- och ämneskunskaper i huvudsak fungerar väl. Studiehandledare på modersmålet och ansvariga ämneslärare samverkar kring planeringen av studiehandledningen som dels utgår från lärares pedagogiska planeringar, dels bygger på en kontinuerlig dialog inom arbetslaget. De olika formerna av kommunikation leder också till att studiehandledare och ämneslärare har en gemensam bild av elevernas kunskaper och förståelse för ämnet. Detta utgör en av utgångspunkterna för planeringen. Skolinspektionens utredning Studiehandledare och ämneslärare samverkar kring planeringen av studiehandledningen I intervjuer med studiehandledare och ämneslärare framkommer att ämneslärama delar sina pedagogiska planeringar med studiehandledarna. Av planeringarna framgår vilka mål som undervisningen i det aktuella ämnet riktar sig mot samt vilka kunskapskrav som eleverna behöver arbeta med för att utvecklas mot målen. Med vilken framförhållning ämneslärarna bidrar till planeringen av studiehandledningen kan dock enligt biträdande rektor skilja sig beroende på ämnet och läraren. Vissa ämneslärare har en tydlig planering för en hel termin medan andra planerar från dag till dag. "Studiehandledare lyfter själva att de inte kan få ett prov ena dagen och översätta det till nästa dag" säger biträdande rektorn. De intervjuade eleverna uppger att studiehandledarna tar del av lärares planeringar och att de därför vet vad det är som de som arbeta med under studiehandledningen. Vidare uppger eleverna att lärarna kommer med förslag på uppgifter eller med prov som eleverna kan göra med hjälp av studiehandledaren. Studiehandledarna uppger att de har tid avsatt för planering och att de utgår från lärares pedagogiska planering och det material som klassen ska jobba med för att förbereda sig inför mötet med eleven. Men både studiehandledarna och ämneslärarna lyfter vikten av "det personliga samtalet". Även rektorn beskriver i intervjun att studiehandledningen bygger på en dialog mellan studiehandledare och ämneslärare. Enligt rektorn ska studiehandledare vara med på arbetslagsmöten men i praktiken har vissa studiehandledare större möjligheter än andra att delta i samtliga möten. "Det blir sviktande för studiehandledare för mindre språkgrupper" säger biträdande rektorn. Samtidigt uttrycker rektorn att det är studiehandledarnas och lärarnas ansvar att se till att de har dialog kring eleverna.

6 5(11) Studiehandledning planeras med utgångspunkt i en bedömning av elevers språk- och kunskapsutveckling Lärarna uppger att den aktuella organisationen av studiehandledning, som innebär att studiehandledarna följer klassens ordinarie undervisning samt ingår i skolans arbetslag, underlättar för samverkan och planeringen. En av lärarna beskriver hur hen, tillsammans med studiehandledaren, kommer att gå igenom aktuell lektionsplanering samt vad som förväntas av eleverna inom det aktuella arbetsområdet. Även studiehandledarna beskriver att de hela tiden kommunicerar kring studiehandledning i arbetslaget. En studiehandledare tillägger "Om jag inte hinner kontakta ämnesläraren kommer läraren till mig och berättar vilket material de ska jobba med". De intervjuade studiehandledarna och ämneslärarna uppger sig vara nöjda med den ömsesidiga kommunikationen. En studiehandledare beskriver att om en fråga dyker upp kan hen vända sig till ämnesläraren eller elevens mentor. Vidare uppger såväl studiehandledarna som ämneslärarna att diskussion kring elevernas behov och kunskapsutveckling kontinuerligt sker i arbetslaget. "Eftersom vi jobbar mest med dem [eleverna] och vi förstår språket vet vi vad de behöver" säger en studiehandledare. Eleverna uppger att de diskuterar kunskapskrav och mål med studiehandledare och ämneslärare. En av de intervjuade eleverna ger exempel då studiehandledaren och ämnesläraren hade en dialog kring vilken hjälp eleven behövde för att höja sitt betyg i ett ämne. 1.2 Följer studiehandledare på modersmålet och ansvariga ämneslärare tillsammans kontinuerligt upp elevens kunskapsutveckling? Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att studiehandledares och ansvariga ämneslärares kontinuerliga uppföljning av elevens kunskapsutveckling fungerar väl. Granskningen visar att ämneslärare och studiehandledare regelbundet stämmer av med varandra hur det går för eleven och vid behov justerar upplägg och genomförande av studiehandledningen. De för också en dialog med eleven om elevens kunskapsutveckling. Skolinspektionens utredning Elevernas behov och progression följs upp i samverkan mellan studiehandledare och ämneslärare Enligt rektorn är studiehandledarnas löpande dialog med undervisande lärare om elevernas situation fastslaget i den uppdragsbeskrivning som har utarbetats för varje studiehandledare. Rektorn uppger att skolledningen har, genom att

7 6(11) knyta studiehandledare till skolans arbetslag, skapat förutsättningar för informationsutbyte kring elevernas språk- och kunskapsutveckling. "I arbetslaget kan de [studiehandledarel få information och ge information om eleverna" säger biträdande rektorn. Rektorn tillägger att studiehandledarna inte ska agera som tolk utan att de faktiskt känner eleverna och ser deras utveckling. Vidare säger rektorn att studiehandledarna är mycket engagerade i eleverna och att de kommer och berättar om de känner oro för vissa elever. Studiehandledarna och ämneslärarna uttrycker samstämmigt i intervjuer att de tillsammans kontinuerligt följer upp enskilda elevers kunskapsutveckling och behov. Lärare berättar att en sådan uppföljning sker under lektionens gång, vid provtillfällen och i samtal med studiehandledaren. Vidare lyfter såväl studiehandledarna som ämneslärarna arbetslagets regelbundna möten som ett viktigt forum där elevernas progression, starka sidor och behov diskuteras. "Där kan vi också prata ifall vi har märkt att det är någon elev som behöver mer studiehandledning än vad eleven har. Eller också tvärtom" säger en lärare. Eftersom studiehandledning ges under ordinarie lektioner uppger lärarna att det underlättar för dem att kontinuerligt följa elevernas progression. "Förut var det mer prov- och resultatinriktat. Nu kan vi se progressionen i klassrummet", säger en lärare. Enligt studiehandledarna signalerar de ibland till lärare att material eller uppgifter behöver anpassas till en elev. Lärare och studiehandledare säger att de för en dialog när elevernas kunskapsutveckling i de olika ämnena ska bedömas, men att det alltid är tydligt att det är läraren som ansvarar för att sätta betygen. Eleverna får återkoppling på sin kunskapsutveckling Studiehandledarna berättar att de har dialog kring elevers behov och kunskapsutveckling inte enbart med ämneslärarna utan också med eleverna. Eleverna bekräftar i intervjuer att de får löpande återkoppling från studiehandledare eller ämneslärare var de befinner sig kunskapsmässigt. Eleverna säger också att deras ämneslärare följer upp med dem hur det gick på studiehandledningen och ifall den hjälpte dem att förstå ämnesområdet. Samtliga intervjuade uppger att studiehandledarna också närvarar vid utvecklingssamtal där elever, elevernas vårdnadshavare och elevernas mentorer deltar. 2. Ges eleven adekvata förklaringar och kontextualiseringar av ämnesspecifika begrepp och terminologi? 2.1 Ges eleven genom studiehandledningen adekvat stöd i att utveckla sina ämneskunskaper?

8 7(11) Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att den studiehandledning som bedrivs på skolan till övervägande del ger eleverna ett adekvat stöd i att utveckla sina ämneskunskaper. Granskningen visar att studiehandledning som regel ges som direkt hjälp under en pågående lektion och att den typen av stöd uppskattas av såväl eleverna som ämneslärarna. Det framkommer också att eleverna ges förklaringar av begrepp på olika sätt och att studiehandledarna försäkrar sig om att eleverna förstår. Studiehandledare använder sig vid behov av såväl svenska som elevernas modersmål samt sätter ämnesterminologi och begrepp i ett för eleven meningsfullt sammanhang. Men skolan skulle kunna överväga om det finns elever som bättre gynnas av studiehandledning som går ut på att hjälpa eleverna att befästa och repetera kunskaper eller att ge dem förförståelse för ämnet. Skolinspektionens utredning Studiehandledning under pågående lektion dominerar Av studiehandledares uppdragsbeskrivning framgår att det ingår i rollen som studiehandledare att, utifrån elevens individuella förutsättningar, avgöra om studiehandledning ska ske innan, under eller efter genomförda lektioner. Enligt rektorn och biträdande rektorn förekommer alla dessa modeller på skolan, dock i olika utsträckning. Den studiehandledning som eleverna får under sin första tid på skolan, i den så kallade förberedelsegruppen, ses som ett sätt att förbereda dem inför undervisning i den ordinarie klassen. När eleverna väl har slussats ut och deltar i lektioner med sin ordinarie klass är det vanliga att de får studiehandledning under en pågående lektion. Vidare uppger rektorerna att det även finns möjlighet att använda drop-in tid då studiehandledare är tillgängliga för eleverna så att de kan komma med olika uppgifter. Lärarna beskriver i intervjun att de under de senaste åren har prövat olika modeller för studiehandledning. Studiehandledarna har bland annat varit med i klassrummet men de har även arbetat med sina språkgrupper i en annan del av skolan. Lärarna uppger att de har sett fördelar med att arbeta med studiehandledning i klassrummet och därför är det den modell som numera dominerar. Enligt lärarna underlättar det för studiehandledarna eftersom de hör vad som gås igenom och vad som pågår när de är med på klassens gemensamma genomgångar och i övrigt följer den ordinarie undervisningen. Lärarna beskriver att det även är lättare för dem att följa elevernas arbete och deras progression samt vid behov komma in och ta sitt ansvar som undervisande ämneslärare. Studiehandledarna och ämneslärarna säger i intervjun att studiehandledning som syftar till att ge eleverna förförståelse för ämnet sällan förekommer. Både ämneslärama och studiehandledarna uttrycker att de inte hinner med detta då

9 8(11) de har valt att ge eleverna stöd i klassrummet. Studiehandledarna uppger dock att eleverna bland annat kan använda inläsningstjänst för att själva förberedda sig inför en kommande lektion. "Vi har visat eleven vägen till att få förkunskaper men det är mycket upp till eleverna också", säger en studiehandledare. På Skolinspektionens fråga om eleverna tror att de skulle bli hjälpta av studiehandledning som syftar till att ge dem förf örstålse inför en kommande lektion svarar en av eleverna: "Ja, det skulle kunna vara bra. Då förstår vi vad läraren säger och vi kan bli effektivare i klassen och svara på frågorna som lärarna har och fråga läraren om saker". Även en av ämneslärarna uppger i intervjun att det som eventuellt skulle kunna bli bättre med studiehandledningen är att hitta tid för att kunna förberedda eleverna inför lektioner genom att ge dem förkunskaper. Studiehandledare förklarar och kontextualiserar begrepp och terminologi Studiehandledarna beskriver hur de arbetar med eleverna för att på bästa sätt stödja deras språk- och kunskapsutveckling. De uppger bland annat att stödet behöver anpassas till varje enskild elev. Vissa elever får det material som studiehandledaren har förberett och klarar mycket på egen hand, medan andra behöver aktiv hjälp och stöttning. En studiehandledare beskriver hur hen anpassar stödet till de elever som inte har någon skolbakgrund. Enligt studiehandledaren lär sig eleverna snabbare om de jobbar med praktiska exempel. "Att bara översätta leder inte till att eleverna lär sig lika snabbt" säger studiehandledaren. En studiehandledare berättar att hen kommit överens med ämnesläraren att skapa ordlistor med svåra ämnesbegrepp som både översätts till elevens modersmål och förklaras. Studiehandledarna ger i intervjuer några exempel på hur de sätter in ämnesbegrepp och termer i ett sammanhang som eleverna känner igen. När eleverna jobbade med demokrati diskuterade de betydelsen av ett fritt samhälle. Studiehandledaren har då jämfört kvinnors rättigheter och skyldigheter i Sverige och elevens hemland. Lärarna uttrycker i intervjun att den studiehandledning som elever får i deras ämnen inte enbart handlar om översättning utan också om att sätta det aktuella ämnesområdet i ett sammanhang. Samtidigt tillägger ämneslärarna att det skiljer sig mellan olika studiehandledare hur mycket de jobbar med att enbart översätta och hur mycket de ägnar sig åt att förklara för eleven. Eleverna uttrycker i intervjuer att studiehandledarna är måna om att eleverna har förstått genom att förklara, ge exempel eller visa olika hjälpmedel på intemet. Eleverna får stöd i att tillägna sig ämnesterminologi på såväl svenska som modersmålet Studiehandledarna beskriver att studiehandledning genomförs växelvis på

10 9(11) modersmålet och på svenska. Först går studiehandledarna igenom det aktuella momentet på modersmålet och successivt "slänger in" motsvarande begrepp på svenska. På så sätt får eleverna tillägna sig ämnesterminologi på båda språken. En av de intervjuade studiehandledarna berättar vidare att hen efter genomgången på båda språken försäkrar sig om eleverna har förstått vad begreppen betyder. När eleverna ska jobba med de tilldelade uppgifterna berättar studiehandledaren att hen först kollar om de kan svara på frågan. "Då kan de svara på vilket språk de vill bara för att jag vill se att de har förstått begreppen", säger studiehandledaren. Därefter formulerar eleverna, med studiehandledarens hjälp, svaren på svenska. Rektorn och biträdande rektorn uppger att syftet med studiehandledningen är att eleverna ska utvecklas kunskapsmässigt, både i ett specifikt ämne och i svenska. Eleverna ska därför kunna visa sina ämneskunskaper på modersmålet. Men samtidigt ska de uppmuntras att använda och lära sig det svenska språket. "I verkligheten är det kanske lite för mycket på modersmålet. Där kan en studiehandledare möta motstånd i att eleverna väljer att svara på modersmålet" säger biträdande rektorn. 2.2 Ges studiehandledare på modersmålet och ansvariga ämneslärare den kompetensutveckling som krävs för att kunna stötta elevens utveckling av ämneskunskaper? Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att den kompetensutveckling som erbjuds studiehandledare och ansvariga ämneslärare behöver vidareutvecklas för att dessa i ännu högre grad ska kunna stötta elevernas kunskapsutveckling. Granskningen visar att studiehandledarna kontinuerligt skaffar sig kunskap om kursplaner och ämnesspecifik terminologi. Här ligger ett stort ansvar på studiehandledare och ämneslärare och höga krav på den samverkan som sker dem emellan. Skolan har identifierat behov av kompetensutveckling för studiehandledare beträffande deras stödjande uppdrag men även för ämneslärarna om interkulturellt förhållningssätt. Rektorn behöver därför säkerställa att såväl studiehandledarna och ämneslärarna får och fullföljer den kompetensutveckling som krävs för att de på bästa sätta ska kunna stötta flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Skolinspektionens utredning Studiehandledare skaffar sig insikt i kursplaner och ämnesspecifika begrepp Studiehandledarna, lärarna och rektorn uppger samstämmigt i intervjuerna att studiehandledares bakgrund har stor betydelse ifråga om nödvändiga kunskaper för att kunna stötta eleverna i olika ämnen. De studiehandledare som Skolinspektionen intervjuat har själva en pedagogisk bakgrund och de uppger

11 10(11) att de har relevant kompetens för uppdraget. Studiehandledarna uppger vidare att de får kunskap om respektive ämnes mål och kunskapskrav genom lärares pedagogiska planeringar. Enligt dem handlar det om ett löpande arbete för att tillägna sig såväl mål som ämnesspecifika begrepp och terminologi. "Jag måste vara förberedd om eleven kommer med en fråga för att de ska ha förtroende för mig" säger en studiehandledare. Enligt lärare har studiehandledarna kunskap om respektive ämnes mål och kunskapskrav samt behärskar ämnets terminologi i tillräcklig omfattning för att stödja eleverna så att de når de kunskapskrav som minst ska uppnås. Men lärarna tillägger att det skiljer sig mellan olika studiehandledare hur mycket ämneskunskap de har. Lärarna berättar att det ställs stora krav på studiehandledare att förbereda sig och lägga mycket tid på att läsa in sig på ett arbetsområde. Att vara med på lektionerna är också ett sätt att ta till sig nödvändiga kunskaper, uppger lärarna. Enligt eleverna är deras studiehandledare kunniga och har tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa dem i de olika ämnena. Vidare säger eleverna att studiehandledare kan få hjälp av ämneslärare med att förstå och förklara för eleven svårare moment inom ett ämne. Kompetensutveckling för studiehandledare och ämneslärare behöver stärkas Studiehandledarna uppger i intervjun att de efterfrågar en utbildning som riktar sig till studiehandledare, något som en grannkommun har planerat att anordna. Utbildningen har dock ännu inte påbörjats och enligt biträdande rektorn är det osäkert om och när den startar. Vidare uppger studiehandledarna att de på arbetslagsmöten kan lyfta frågor om exempelvis skillnader mellan olika länders skolsystem eller styrdokument. En studiehandledare beskriver: "I Sverige är det mest frågor om att eleven ska vara självgående och självständig. Eleverna från Syrien saknar den biten". Enligt studiehandledaren har lärarna i arbetslaget uppmärksammats på detta men det händer sällan att den typen av diskussioner förs på skolövergripande nivå. Inte heller har de intervjuade studiehandledarna deltagit i någon fortbildning gällande flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. De intervjuade lärarna berättar att de har blivit erbjudna en utbildning som handlar om nyanlända elever men att de på grund av tidsbrist fick prioritera ned detta. I övrigt har lärare i svenska som andraspråk fått någon form av fortbildning och varit piloter för övriga lärare på skolan.

12 11(11) Biträdande rektorn och rektorn uppger i intervjun att de har uppmärksammat behov av kompetensutveckling, framför allt hos de lärare som tar emot eleverna när de slussas ut från förberedelsegruppen till ordinarie klass. Dessa lärare behöver fortbildning i interkulturellt förhållningssätt. En grupp lärare kommer enligt rektorn att delta i en sådan utbildning inom någon månad. Vidare uppger rektorerna att "språkutvecklingsarbetet" är ytterligare ett område där lärarnas kompetenser behöver höjas. Enligt rektorn borde det finnas en mer systematisk lösning för att säkerställa att studiehandledarna har relevant kompetens för uppdraget. Rektorerna uttrycker att det bör finnas en utbildning för studiehandledare så att de får lära sig grundläggande kunskaper om det svenska skolsystemet. Studiehandledarna behöver också avgränsade arbetsuppgifter; "det har funnits studiehandledare som har tagit för stort ansvar socialt", säger biträdande rektorn. Rektorerna inväntar svar från grannkommunen som eventuellt ska anordna en utbildning för studiehandledare. Uppföljning Huvudmannen ska senast den 16 augusti 2017 skriftligt redovisa till Skolinspektionen vidtagna åtgärder samt resultat av de vidtagna åtgärderna. Redogörelser skickas per post till Skolinspektionen, Box 156, Lund eller per e-post till med en kopia till föredragande inspektör. Hänvisa till Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr :3531) i de handlingar som sänds in. På Skolinspektionens vägnar f Gabriel Brandström Enhetschef 6;~ ata Glak Utredare

Beslut. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Hälsinggårdsskolan i Falu kommun

Beslut. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Hälsinggårdsskolan i Falu kommun esiut Falu kommun kontaktcenterafalun.se Rektor anette.m.blonnqvistafalun.se Beslut efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Hälsinggårdsskolan i Falu kommun Skolinspektionen.

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Liljestensskolan 1 i Götene kommun

Beslut. efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Liljestensskolan 1 i Götene kommun Beslut Huvudman ciotene.kommunadotene.se Rektor anna.helqessonaciotene.se Beslut efter kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet vid Liljestensskolan 1 i Götene kommun Skolinspektionen. Box

Läs mer

Publiceringsår Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7 9

Publiceringsår Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7 9 Publiceringsår 2017 Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7 9. 2 (29) Kvalitetsgranskning 2017 Diarienummer: 400-2015:3531 Foto: Thomas Henrikson 3 (29) Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning...

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Sammanfattning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9. Granskningen genomfördes i tio kommunala

Läs mer

Huvudman; Dnr :6993 Rektor: Beslut

Huvudman; Dnr :6993 Rektor: Beslut Beslut Huvudman; 2017-05-24 peter.bergstrom@futuraskolan.se Dnr 400-2016:6993 Rektor: catharina.tornberg@futuraskolan.se Beslut för Futuraskolan Rådan i Sollentuna kommun efter kvalitetsgranskning av undervisningens

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik

Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik 01 Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 01 Modersmål Studiehandledning Eget ämne Modersmålsläraren planerar

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Jelena Vasic lärare IK Mats Fahlgren lärare IK Kajsa Andersson rektor Agnetha Ehrenholm bitr rektor Organisation av nyanlända elever på

Läs mer

Skolans arbete med extra anpassningar. Ulf Pantzare Utredare/projektledare

Skolans arbete med extra anpassningar. Ulf Pantzare Utredare/projektledare Skolans arbete med extra anpassningar Ulf Pantzare Utredare/projektledare Nya bestämmelser i skollagen 1 juli 2014 Om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning grin Skolinspektionen Bes Huvudman info.forskolansputnik@gmail.com Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Sputniks förskola belägen i Stockholms kommun med Sputnik

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut rin Skolinspektionen Beslut Drottning Blankas Gymnasieskolor AB 2017-11-13 Annika.silyerupadbgy.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-08-15 Håslövs byaskola Rektorn vid Håslövs byaskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Håslövs byaskola i Vellinge kommun Skoiinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6)

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Skolinspekti lönen Utbildningsdepartementet 2013-05-20 103 33 Stockholm 1(6) Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Sammanfattning Skolinspektionen anser sammanfattningsvis

Läs mer

Omprövning av beslut för Internationella Engelska Skolan i Halmstad

Omprövning av beslut för Internationella Engelska Skolan i Halmstad w Skolinspektionen Beslut Internationella Engelska Skolan i Sverige 2014-05-28 AB 10) info@engelska.se 44-2014:81 Rektorn vid Internationella Engelska skolan i Halmstad tomas.andreasson.halmstad@engelska.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av fördelning av 'ärar - resurser i Lidköpings kommun, Lilleskogs skola och Östbyskolan

Beslut. efter kvalitetsgranskning av fördelning av 'ärar - resurser i Lidköpings kommun, Lilleskogs skola och Östbyskolan Lidköpings kommun kommun@lidkoping.se Rektor vid Lilleskogs skola magnus.hammar@lidkoping.se Rektor vid Östbyskolan maria.westberg@lidkoping.se efter kvalitetsgranskning av fördelning av 'ärar - resurser

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

3eslu HO. förskolleklass och gru ridskola

3eslu HO. förskolleklass och gru ridskola (I Skolinspektionen Mönsterås kommun kommun@monsteras.se 3eslu HO Il förskolleklass och gru ridskola efter tillsyn i Krungårdsskolan F-6 i Mönsterås kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut. för Södertälje friskola i Södertälje kommun efter kvalitetsgranskning av undervisningens organisation på skolor där det finns obehöriga lärare

Beslut. för Södertälje friskola i Södertälje kommun efter kvalitetsgranskning av undervisningens organisation på skolor där det finns obehöriga lärare Huvudman för Södertälje friskola expedition@sodertaljefriskola.se Beslut 2017-05-05 Dnr 400-2016:6993 Rektor Leif Åhlin leif.ahlin@sodertaljefriskola.se Beslut för Södertälje friskola i Södertälje kommun

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Ht 2016 Språkutvecklande plan Fagersjö-Magelungsskolan Bakgrund: Skolan skall sträva efter att varje elev: Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-28 Uppvidiiige kommun Rektorn vid Lenhovdaskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lenhovdaskolan i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Språk- och kunskapsutveckling

Språk- och kunskapsutveckling Sammanfattning Rapport 2010:16 Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska Skolinspektionens rapport 2010:16 Diarienummer 40-2009:1849 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer