Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016 STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016 STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET"

Transkript

1 Finansiell utveckling oktober - december Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Omsättningen ökade under perioden med 10 procent till 193,8 Mkr jämfört med 176,5 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 16,2 Mkr jämfört med 14,1 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,2 Mkr (1,1) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv. Resultatet före skatt för kvartalet belastas med en kostnad om 2,4 Mkr avseende avyttring av intressebolaget Instacruit A/S. Resultatet före skatt uppgick till 13,6 Mkr jämfört med 13,7 Mkr motsvarande period föregående år. Periodens resultat uppgick till 10,0 Mkr jämfört med 10,3 Mkr motsvarande period föregående år. Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,36 kr (1,39 kr). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,33 kr (1,39 kr). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22,2 Mkr (24,2 Mkr). Finansiell utveckling januari - december Omsättningen ökade under perioden med 13 procent till 706,4 Mkr jämfört med 625,2 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 12 procent. Rörelseresultatet uppgick till 43,3 Mkr jämfört med 34,0 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 4,6 Mkr (1,1) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv. Resultatet före skatt belastas med en kostnad om 2,0 Mkr avseende avyttring av intressebolaget Instacruit A/S. Resultatet före skatt uppgick till 41,5 Mkr jämfört med 33,6 Mkr motsvarande period föregående år. Periodens resultat uppgick till 31,2 Mkr jämfört med 25,4 Mkr motsvarande period föregående år. Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,23 kr (3,44 kr). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,16 kr (3,44 kr). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 41,0 Mkr (38,6 Mkr). Viktiga händelser under fjärde kvartalet Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 9 november. Till ledamöter i valberedningen utsågs Peter Birath, Per Åhlgren och Georg Vesslund. Ulrika Linnersjö utnämndes till ny vd i dotterbolaget Edge HR AB och inträdde i Wise Groups ledningsgrupp vid tillträdandet den 9 februari Wise Group AB (publ) överlät sitt innehav i det norska bolaget Instacruit A/S vilket innebär att resultatet före skatt för fjärde kvartalet belastas med en icke kassaflödespåverkande kostnad om 2,4 Mkr. Viktiga händelser efter kvartalets slut Nathalie Berthelius utnämndes till HR chef för Wise Group AB och inträdde i Wise Groups ledningsgrupp vid tillträdandet den 1 februari Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 22,2 Mkr (18,4 Mkr) motsvarande 3,00 kr (2,50 kr) per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 11 maj 2017.

2 VD ord Wise Group visar fortsatt god tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat. Under årets fjärde kvartal ökade omsättningen med 10 procent och rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent. Med 16,2 Mkr i rörelseresultat (14,1 Mkr) blev det vårt starkaste kvartal under året och det starkaste någonsin. På helåret ledde detta till en omsättning om 706,4 Mkr (625,2 Mkr), en tillväxt på 12 procent, och ett rörelseresultat om 43,3 Mkr (34,0) vilket ger en marginal på 6,1 procent. Vår svenska verksamhet stod för 97 procent av denna omsättning och samtliga regioner i Sverige utvecklades väl. Som framgår av tabellen på sidan fem visade samtliga segment; Rekrytering, Konsultuthyrning och HR-tjänster, tillväxt under kvartalet, varav Rekrytering och Konsultuthyrning växer mest. På helåret uppvisar Konsultuthyrning en markant förbättring av rörelseresultatet medan de två andra segmenten presterar på ungefär samma nivå som föregående år. Såväl koncernen som dotterbolagen har en stark position och ett gott renommé i Sverige, mycket tack vare långsiktigt arbete med kultur, ledarskap och försäljning. Det har givit återkommande kunder samt god attraktionskraft beträffande riktigt bra medarbetare. Som vi har meddelat i tidigare kvartalsrapporter så har segmentet HR-tjänster belastats av att vi inte fullt ut kunnat tillgodogöra oss de positiva effekter som relaterar till vårt förvärv av Comaea Internationals svenska verksamhet. På grund av hur vi periodiserar bolagets intäkter, kan vi inte tillgodoräkna oss all nyförsäljning under perioden samtidigt som vi bär de fulla kostnaderna. I tillägg måste vi göra avskrivningar på de immateriella tillgångarna som följde med förvärvet. Det är dock värt att notera att utan denna påverkan skulle även segmentet HR-tjänster uppvisat ett kraftigt förbättrat resultat. Kvartalets rörelseresultat belastas inte men däremot belastar dessa poster vårt rörelseresultat med 5,1 Mkr på helåret. Inom våra utländska bolag har vi fortsatt en del utmaningar. På helåret har vi i Danmark en god tillväxt medan den finska verksamheten har minskat något i omfattning. Rörelseresultaten i båda länderna är negativa och till stor del kan detta tillskrivas vårt beslut att successivt etablera allt fler av våra dotterbolag i Köpenhamn och Helsingfors. Vår långsiktiga strategi är att vi ska kunna bygga upp samma position och renommé i dessa marknader som vi har i den svenska delen av koncernen. Under året har totalt tre nyetableringar av dotterbolag ägt rum vilket leder till omedelbara kostnader men meningsfulla intäkter först på något års sikt. Etableringarna följer i stort sett plan men kommer fortsatt belasta resultatet, om än i mindre omfattning, under ytterligare något år. Jag är nöjd med det vi presterade under året. Wisegroup fortsatte att växa vilket är en av de viktigaste drivkrafterna för våra medarbetare och något som definierar hela vår kultur. Vår svenska verksamhet visar på en mycket positiv utveckling och det är glädjande att se att samtliga segment här växer sig allt starkare. Vi har god kontroll vad gäller våra utlandsverksamheter har alla förutsättningar att bli ett bra år med fortsatt tillväxt, förbättrade marginaler och ökad lönsamhet för hela koncernen. Roland Gustavsson VD MSEK 250 Omsättning per kvartal MSEK Rörelseresultat och rörelsemarginal per kvartal 18,0 9,0% ,0 8,0% 14,0 7,0% ,0 6,0% 10,0 5,0% 100 8,0 4,0% 6,0 3,0% 50 4,0 2,0% 2,0 1,0% 0 Kv 4 Kv Kv 3 Kv Kv 2 Kv Kv 1 Kv ,0 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 0,0% Rekrytering HR-Tjänster Konsultuthyrning WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4

3 KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 oktober - 31 december Omsättning Koncernens omsättning för perioden oktober - december uppgick till 193,8 Mkr, en ökning med 10 procent jämfört med 176,5 Mkr för motsvarande period föregående år. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 16,2 Mkr jämfört med 14,1 Mkr för motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,2 Mkr hänförliga till inkråmsförvärv som skett i tredje kvartalet 2015 (1,1). Resultat före skatt Resultat före skatt uppgick till 13,6 Mkr jämfört med 13,7 Mkr motsvarande period föregående år. Finansnettot för kvartalet uppgick till -2,6 Mkr (-0,4). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 10,0 Mkr jämfört med 10,3 Mkr motsvarande period föregående år. Skatt Skattekostnaden för fjärde kvartalet uppgick till -3,5 Mkr (-3,4). KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 januari - 31 december Omsättning Koncernens omsättning för perioden januari - december uppgick till 706,4 Mkr, en ökning med 13 procent jämfört med 625,2 Mkr för motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 12 procent. I jämförbara enheter har omsättning om 7,4 Mkr eliminerats hänförligt till Comaea. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 43,3 Mkr jämfört med 34,0 Mkr för motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 4,6 Mkr hänförliga till inkråmsförvärv som skett i tredje kvartalet 2015 (1,1). Resultat före skatt Resultat före skatt uppgick till 41,5 Mkr jämfört med 33,6 Mkr motsvarande period föregående år. Finansnettot för perioden uppgick till -1,8 Mkr (-0,4). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 31,2 Mkr jämfört med 25,4 Mkr motsvarande period föregående år. Skatt Skattekostnaden för perioden januari - december uppgick till -10,3 Mkr (-8,2). Omsättning Omsättning ksek Rörelsens Kv kostnader 4 Kv Förändring Rörelsens Helår kostnader Helår 2015 Förändring Omsättning Avskrivningar Avskrivningar ,8% ,0% Rörelseresultat ,9% ,3% Rörelsemarginal 8,4% 8,0% 4,6% 6,1% 5,4% 12,7% Resultat per aktie 1,47 kr 1,39 kr 5,6% 4,34 kr 3,44 kr 26,2% Investeringar ,2% ,6% Kassaflöde från den ,6% ,3% löpande verksamheten Likvida medel vid periodens slut ,4% ,4% Resultat per aktie är beräknat på antalet aktier efter aktiesammanläggning 20:1 som skedde den 23 juni WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4 3

4 Kassaflöde och finansiell ställning Under perioden januari december var koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 41,0 Mkr (38,6). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 43,1 Mkr (26,4). Moderbolaget är innehavare av koncernens cashpoolkonto. From redovisas det totala saldot på cashpoolkontot som likvida medel i moderbolaget. Dotterbolagens andel av cashpoolkonton redovisas som fordran/skuld mot koncernbolag. Omklassificeringar har skett på motsvarande sätt för jämförelseperioderna. Koncernen har en beviljad checkkredit på 40 MSEK (40), vilken per den 31 december var outnyttjad (0,0). Koncernen hade vid denna tidpunkt utestående lån om 10,5 Mkr (13,5). Kundfordringarna uppgick till 108,7 Mkr (97,9). Soliditeten var 43,7 procent (41,9). Det egna kapitalet var 120,3 Mkr (108,1), motsvarande 16,3 kronor per aktie (14,5). Beräkningen av eget kapital per aktie är beräknat på antalet aktier efter sammanläggningen som skedde den 23 juni Investeringar och förvärv Investeringar och förvärv av materiella anläggningstillgångar under perioden januari - december uppgick till 2,9 Mkr (2,9). Avskrivningarna av materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,7 Mkr (2,4) och avskrivningarna av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 5,7 Mkr (2,0) varav 4,6 Mkr (1,1) avsåg avskrivningar hänförliga till inkråmsförvärv som skett under Utvecklingsutgifter Under perioden januari - december har utvecklingsutgifter uppgått till 0,2 Mkr (1,1) varav 0,2 Mkr (1,1) har aktiverats avseende produktutveckling i Edge HR AB. Resultat per aktie Resultat per aktie baseras på resultat efter skatt och påverkas av såväl skattekostnader som valutakursdifferenser. Resultat per aktie var för perioden januari - december 4,23 kr (3,44). Resultat per aktie efter utspädning var för perioden januari - december 4,16 kr (3,44). 4 WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4

5 OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER SEGMENT Koncernens verksamhet är uppdelad i tre segment Rekrytering, Konsultuthyrning och HR-tjänster. Vissa centrala overheadkostnader är ej fördelade på segmenten. Wise Group har verksamhet i Sverige, Danmark och Finland. Vissa koncernjusteringar ingår i den svenska verksamhetens rörelseresultat. Ledningen följer upp nettoomsättning och resultat per rörelsesegment samt per geografiskt område där koncernen verkar. Rekrytering Rörelsesegmentet Rekrytering ökade omsättningen i kvartal fyra till 45,9 Mkr (40,0), en ökning om 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden blev 2,3 Mkr (3,9) vilket gav en rörelsemarginal på 5 procent (10). Rekryteringens andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under fjärde kvartalet av 24 procent (23). För perioden januari - december ökade omsättningen till 167,4 Mkr (139,5), en ökning om 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden blev 8,0 Mkr (7,1) vilket gav en rörelsemarginal på 5 procent (5). Rekryteringens andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under året av 24 procent (22). Omsättning och rörelseresultat rekrytering ksek Omsättning Kv 4 Kv 4 Förändring Omsättning Kv 1-4 Kv 1-4 Förändring Rekrytering Rörelsens 2015 % Rörelsens 2015 % Omsättning kostnader % kostnader % Rörelseresultat Avskrivningar % Avskrivningar % Rörelsemarginal 5% 10% 5% 5% Konsultuthyrning Rörelsesegmentet Konsultuthyrning ökade omsättningen i fjärde kvartalet till 76,2 Mkr (68,1), en ökning om 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 8,6 Mkr (5,9) vilket gav en rörelsemarginal på 11 procent (9). Konsultuthyrningens andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under fjärde kvartalet av 39 procent (38). För perioden januari - december ökade omsättningen till 284,1 Mkr (254,4), en ökning om 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden blev 26,0 Mkr (14,5) vilket gav en rörelsemarginal på 9 procent (6). Konsultuthyrningens andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under året av 40 procent (41). Omsättning och rörelseresultat konsultuthyrning HR-Tjänster Rörelsesegmentet HR-tjänster ökade omsättningen i fjärde kvartalet till 71,7 Mkr (68,5), en ökning om 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 7,5 Mkr (7,3) vilket gav en rörelsemarginal på 10 procent (11). HR-tjänsternas andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under fjärde kvartalet av 37 procent (39). För perioden januari - december ökade omsättningen till 254,9 Mkr (231,3), en ökning om 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden blev 19,2 Mkr (19,2) vilket gav en rörelsemarginal på 8 procent (8). HR-tjänsternas andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under året av 36 procent (37). Principen för redovisning av digitala HR-tjänster har ändrats. Jämförelseperiodens siffor för kv har därmed omarbetats. Omsättningen har förändrats med en minskning om ksek, rörelseresultatet har minskats med 938 ksek och rörelsemarginalen med 1 procentenhet. Omsättning och rörelseresultat HR-tjänster ksek Omsättning Kv 4 Kv 4 Förändring Omsättning Kv 1-4 Kv 1-4 Förändring HR-tjänster Rörelsens 2015 % Rörelsens 2015 % Omsättning kostnader % kostnader % Rörelseresultat Avskrivningar % Avskrivningar % Rörelsemarginal 10% 11% 8% 8% Sverige I den svenska verksamheten ökade omsättningen i kvartal fyra till 188,8 Mkr (172,2), en ökning om 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 18,8 Mkr (15,3) vilket gav en rörelsemarginal på 10 procent (9). Sveriges andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under fjärde kvartalet av 98 procent (98). För perioden januari - december ökade omsättningen till 684,4 Mkr (604,3), en ökning om 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden blev 48,5 Mkr (36,2) vilket gav en rörelsemarginal på 7 procent (6). Sveriges andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under året av 97 procent (96). Omsättning och rörelseresultat Sverige ksek Omsättning Kv 4 Kv 4 Förändring Omsättning Kv 1-4 Kv 1-4 Förändring Rörelsens 2015 % Rörelsens 2015 % Rekrytering kostnader % kostnader % Konsultuthyrning Avskrivningar % Avskrivningar % HR-Tjänster % % Omsättning % % Rörelseresultat % % Rörelsemarginal 10% 9% 7% 6% ksek Omsättning Kv 4 Kv 4 Förändring Omsättning Kv 1-4 Kv 1-4 Förändring Konsultuthyrning Rörelsens 2015 % Rörelsens 2015 % Omsättning kostnader % kostnader % Rörelseresultat Avskrivningar % Avskrivningar % Rörelsemarginal 11% 9% 9% 6% Antal arbetsdagar Danmark I den danska verksamheten minskade omsättningen i kvartal fyra till 2,3 Mkr (2,6) vilket innebär en negativ tillväxt med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden var -2,3 Mkr (-0,8). Danmarks andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under fjärde kvartalet av 1 procent (1). WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4 5

6 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR För perioden januari - december ökade omsättningen till 13,0 Mkr (10,8), en ökning om 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden blev -5,0 Mkr (-3,0). Danmarks andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under året av 2 procent (2). Ovanstående belopp redovisas i koncernens gemensamma valuta Sek. Omsättning och rörelseresultat Danmark ksek Omsättning Kv 4 Kv 4 Förändring Omsättning Kv 1-4 Kv 1-4 Förändring Rörelsens % Rörelsens 2015 % Rekrytering kostnader % kostnader % HR-Tjänster Avskrivningar % Avskrivningar % Omsättning % % Rörelseresultat % % Rörelsemarginal -98% -30% -38% -28% Finland Den finska verksamheten hade en omsättning om 2,7 Mkr (1,7) med ett rörelseresultat på -0,3 Mkr (-0,3) i fjärde kvartalet. Finlands andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under fjärde kvartalet av 1 procent (1). För perioden januari - december minskade omsättningen till 9,0 Mkr (10,1). Rörelseresultatet för perioden blev -0,2 Mkr (0,8). Finlands andel av koncernens nettoomsättning utgjordes under året av 1 procent (2). Ovanstående belopp redovisas i koncernens gemensamma valuta Sek. Omsättning och rörelseresultat Finland ksek Omsättning Kv 4 Kv 4 Förändring Omsättning Kv 1-4 Kv 1-4 Förändring Rörelsens 2015 % Rörelsens 2015 % Rekrytering kostnader % kostnader % HR-Tjänster Avskrivningar Avskrivningar Omsättning % % Rörelseresultat % % Rörelsemarginal -11% -20% -2% 8% Moderbolaget I moderbolaget bedrivs koncernledning samt administration och finansförvaltning för hela koncernen. Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 9,6 Mkr (8,5) och resultatet före skatt uppgick till 41,9 Mkr (31,2). Omsättningen för perioden januari - december uppgick till 37,8 Mkr (33,7) och resultat före skatt uppgick till 34,8 Mkr (27,5). Medarbetare Medelantalet anställda i Wise Group under perioden 1 januari till 31 december uppgick till 658 (592) personer. Antal anställda vid periodens slut var 679 personer (647). Viktiga händelser under fjärde kvartalet Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 9 november. Till ledamöter i valberedningen utsågs Peter Birath, Per Åhlgren och Georg Vesslund. Ulrika Linnersjö utnämndes till ny vd i dotterbolaget Edge HR AB och inträdde i Wise Groups ledningsgrupp vid tillträdandet den 9 februari Wise Group AB (publ) överlät sitt innehav i det norska bolaget Instacruit A/S vilket innebär att resultatet före skatt för fjärde kvartalet belastas med en icke kassaflödespåverkande kostnad om 2,4 Mkr. Optioner Årsstämman i Wise Group AB beslutade den 10 maj att emittera teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier. Totalt finns utestående teckningsoptioner per den 31 december, om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med totalt stycken, från aktier till aktier, motsvarande en utspädning på ca 1,6 procent. Koncernens kostnader för teckningsoptionsprogrammet uppgick till 0,1 Mkr (0,0). Beskrivningen av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet finns på bolagets hemsida under IR > bolagsstyrning > teckningsoptioner. Viktiga händelser efter kvartalets slut Nathalie Berthelius utnämndes till HR chef för Wise Group AB och inträdde i Wise Groups ledningsgrupp vid tillträdandet den 1 februari Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 22,2 Mkr (18,4 Mkr) motsvarande 3,00 kr (2,50 kr) per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 11 maj Säsongsvariationer Wise Groups omsättning och resultat påverkas av viss säsongsmässig fluktuation beroende på de olika bolagens verksamheter. Andra och fjärde kvartalet är normalt de starkaste kvartalen i jämförelse med resten av året. Segmentet Konsultuthyrnings fluktuation påverkas till stor del av antal arbetsdagar vilket gör att segmentets starkaste period är årets sista kvartal. För perioden januari - december var antalet arbetsdagar 252 stycken (250). 6 WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4

7 Risker och känsligheter Koncernens och moderbolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar affärsmässiga och finansiella risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 not 38. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms finnas på balansdagen. Transaktioner med närstående Koncernen har inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden förutom sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen. Segmentsrapportering Ett rörelsesegment är en redovisningsmässigt identifierbar del av företaget som bedriver en affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och kostnader. IFRS tillämpas som redovisningsnorm i segmentsrapporteringen. Segmentsredovisningen används i första hand av styrelse och koncernledning för att följa rörelsesegmentens rörelseresultat och omsättning. Från och med 1 januari 2015 tillämpar koncernen även segmentsredovisning per geografiskt område där koncernen verkar. De geografiska områdena är Sverige, Danmark och Finland. Förvärvade bolag ingår i segmentsrapportering från och med den dagen då verksamheten är konsoliderad i koncernen. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning i juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. De redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs i årsredovisningen för år 2015, not 1. Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar från IFRIC med påverkan fr o m har inte haft någon betydande påverkan på koncernens finansiella rapportering. Principen för redovisning av digitala HR tjänster har ändrats. Jämförelseperiodens siffor har därmed omarbetats. Omsättningen för segmentet HR-tjänster 2015 har förändrats med en minskning om ksek, rörelseresultatet med en minsking om 938 ksek och periodens resultat med en minskning om 732 ksek. Den ackumulerade resultateffekten av tidigare års justeringar har redovisats direkt mot eget kapital och uppgår till 2,2 Mkr. Årsstämma Årsstämma för verksamhetsåret hålls tisdagen den 9 maj 2017 kl i bolagets lokaler på Sveavägen 13, Stockholm. Årsredovisning kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida inför stämman och kommer att finnas tillhanda i bolagets lokaler senast den 18 april. Ekonomisk information Delårsrapport januari - mars onsdag 10 maj, 2017 Delårsrapport januari - juni fredag 25 augusti, 2017 Delårsrapport januari - september fredag 17 november, 2017 Bokslutskommuniké för 2017 torsdag 15 februari, 2018 Årsstämma för tisdag 9 maj, 2017 Stockholm 15 februari, Wise Group AB (publ) Styrelsen och Verkställande direktören Kontaktperson: Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ) Sveavägen 13, 12tr Box 22109, Stockholm Tel: , e-post: Organisationsnummer: hemsida: Utdelning Wise Group AB ska uppvisa en god utdelningstillväxt som dock långsiktigt ska följa bolagets vinstutveckling. Som grundregel ska två tredjedelar av koncernens resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Periodvis, när bolagets finansiella ställning så tilllåter eller kräver, kan utdelningen tillåtas avvika från denna norm. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 22,2 Mkr (18,4 Mkr) motsvarande 3,00 kr (2,50 kr) per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 11 maj WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4 7

8 Koncernens resultaträkning i sammandrag ksek Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,36 1,39 4,23 3,44 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1,33 1,39 4,16 3,44 Rapport över koncernens totalresultat i sammandrag ksek Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat som kan återföras över resultaträkningen Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Resultat per aktie är beräknat på antalet aktier efter sammanläggning 20:1 som skedde den 23 juni WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4

9 Rapport över koncernens finansiella ställning i sammandrag ksek 31 Dec 31 Dec 2015 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) Summa räntebärande skulder Rapport över koncernens förändring av eget kapital i sammandrag ksek Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Ingående eget kapital Ändrad periodiseringsprincip Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Teckningsoptioner Utdelning Utgående eget kapital Varav hänförligt till Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Utgående eget kapital WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4 9

10 Rapport över kassaflöden, koncern i sammandrag ksek Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Andel av intressebolags resultat Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysning till kassaflödet Erhållen ränta Betald ränta Antal aktier Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Ingående antal aktier Utgående antal aktier Genomsnittligt antal aktier Ingående antal aktierätter Aktierätter Utgående antal aktierätter Antal aktier efter utspädning Antal aktier Antal utestående aktierätter Totalt antal aktier efter utspädning En sammanläggning av Wiseaktien skedde den 23 juni Sammanläggningen innebar att tjugo (20) befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie av samma slag. Antalet aktier är beräknat på antal aktier efter sammanläggningen 20:1 för både 2015 och. 10 WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4

11 Segmentsredovisning ksek Januari - December Rekrytering Konsultuthyrning HR-Tjänster Koncerngemensamt 1 Totalt Koncern Nettoomsättning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Övriga immateriella tillgångar Goodwill Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Summa skulder Investeringar anläggningstillgångar Avskrivningar ksek Januari - December 2015 Rekrytering Konsultuthyrning HR-Tjänster Koncerngemensamt Totalt Koncern Nettoomsättning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Övriga immateriella tillgångar Goodwill Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Summa skulder Investeringar anläggningstillgångar Avskrivningar ) Efter fördelning av gemensamma rörelsekostnader. Vissa centrala overheadkostnader ej fördelade på affärsområdena. 2) Moderbolagets nettofordran redovisas ej i denna segmentsrapportering 3) Materiella och immateriella anläggningstillgångar Förvärvade bolag ingår i segmentsrapportering från och med den dagen då verksamheten är konsoliderad i koncernen. Då den danska och finska verksamheten endast står för 3 procent av den totala omsättningen och ej är att anse som väsentlig görs ingen segmentsredovisning per land. Ingen kund svarar för mer än 10 procent av omsättningen. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Koncern Moderbolag Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4 11

12 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag ksek Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat. 1) Omsättningen i moderbolaget avser arvoden för koncernledning samt administration och finansförvaltning för hela koncernen. Moderbolagets balansräkning i sammandrag ksek 31 Dec 31 Dec 2015 Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade resever Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) Summa räntebärande skulder WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4

13 Koncernens nyckeltal 31 Dec 31 Dec 2015 Nettoomsättning, ksek Rörelseresultat, ksek Resultat efter finansiella poster, ksek Resultat per aktie, kr 4,23 3,44 Eget kapital per aktie, kr 16,28 14,63 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 1 27,3% 24,9% Avkastning på genomsnittligt totalt kapital, % 1 11,7% 10,8% Rörelsemarginal % 6,1% 5,4% Soliditet % 43,7% 41,9% Antal anställda, årsmedeltal Antal anställda, vid periodens slut ) Vid beräkning av avkastningsmått omfattar resultatet rullande 12-månader Beräkningen av resultat per aktie och eget kapital per aktie är beräknat på antalet aktier efter sammanläggning. Definitioner, se årsredovisning 2015 Förklaring och definition av alternativa nyckeltal Ett alternativt nyckeltal (Alternative Performance Measure, APM) definieras som ett finansiellt mått avseende ett företags historiska eller framtida resultatutveckling, ekonomiska ställning eller kassaflöde som inte definieras i de redovisningsregelverk som företaget tillämpar. För ett företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen, blir de flesta nyckeltal alternativa då IFRS har få definitioner på nyckeltal. Kassaflöde från den löpande verksamheten utgörs av koncernens huvudsakliga intäktsgenerande aktiviteter och visar bland annat försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar. Kassaflödet används för att skapa en överblick över de likvida medel som strömmar in och ut ur verksamheten. Investeringar avser periodens investeringar i materiella och immateriella tillgångar. Rörelseresultat visas i resultaträkningen och är periodens nettoomsättning minus rörelsens kostnader före finansiella poster. Detta är ett mått på företagets resultat för den operationella verksamheten. Eget kapital per aktie beräknas som periodens eget kapital dividerat med utgående antal aktier. Detta nyckeltal visar substansvärdet i koncernen. Detta nyckeltal ger en riktlinje kring hur högt eller lågt koncernens aktie är värderad av börsen i förhållande till de pengar som finns i koncernen. Avkastning på genomsnittligt eget kapital beräknas som periodens resultat på rullande tolv månader dividerat med genomsnittligt eget kapital (vilket beräknas som ingående balans summa eget kapital plus utgående balans summa eget kapital dividerat med två). Detta nyckeltal anges för att läsaren skall kunna göra en lönsamhetsanalys. Nyckeltalet visar avkastningen på eget kapital. Avkastning på genomsnittligt totalt kapital beräknas som periodens resultat på rullande tolv månader dividerat med genomsnittligt totalt kapital (vilket beräknas som ingående balans summa eget kapital och skulder plus utgående balans summa eget kapital och skulder dividerat med två). Detta nyckeltal anges för att läsaren skall kunna utvärdera hur effektivt tillgångarna har kunnat utnyttjas för att skapa överskott i verksamheten på rullande tolv månader. Rörelsemarginalen beräknas som periodens rörelseresultat dividerat med koncernens nettoomsättning för perioden, detta nyckeltal anges för att visa hur effektivt koncernen har bedrivit affärsverksamheten med hänsyn till allt förutom finansieringen. Soliditeten beräknas som periodens eget kapital dividerat med periodens balansomslutning, detta nyckeltal anges för att påvisa koncernens betalningsförmåga på lång sikt. Detta nyckeltal anger hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Medelantal anställda beräknas på summan av antalet anställda omräknat till antalet heltidstjänster med normal årsarbetstid på rullande tolv månader. Detta nyckeltal anges för att läsaren ska kunna se hur antalet anställda har utvecklats under perioden. WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4 13

14 Styrelsens underskrifter Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Stockholm den 15 februari 2017 Erik Mitteregger Styrelseordförande Peter Birath Styrelseledamot Emma Claesson Styrelseledamot Lottie Knutson Styrelseledamot Stefan Rossi Styrelseledamot Torvald Thedéen Styrelseledamot Roland Gustavsson VD 14 WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4

15 Jämförelse åtta kvartal ksek Omsättning Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Rörelsens Nettoomsättning kostnader Avskrivningar Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat för perioden Koncernens finansiella ställning ksek 31 Dec 30 Sep 30 Jun 31 Mar 31 Dec 30 Sep 30 Jun 31 Mar Immateriella anläggn.tillg Materiella anläggn.tillg Finansiella anläggn.tillg Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 08:30 CET. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q4 15

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 STABIL TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 STABIL TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 STABIL TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 POSITIV INLEDNING PÅ ÅRET

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 POSITIV INLEDNING PÅ ÅRET Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 POSITIV INLEDNING PÅ ÅRET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 FORTSATT GOD TILLVÄXT MED BRA LÖNSAMHET

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 FORTSATT GOD TILLVÄXT MED BRA LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 FORTSATT GOD TILLVÄXT MED BRA LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2010

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2010 Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning och HR/Personalområdet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer