Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010"

Transkript

1 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för såväl operativ som strategisk HR. Genom att förstå våra kunders affärer och se hela HR-processen som ett verktyg för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer lönsamma. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Borås. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra dotterbolag är: Wise Professionals AB Wise OnLine AB Wise Consulting AB K2 Search AB Finansiell utveckling juli - september Omsättningen för perioden uppgick till 27,2 Mkr (19,6 Mkr), en ökning med 39 % jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 Mkr jämfört med 1,1 Mkr motsvarande period föregående år. Resultatet före skatt uppgick till 0,8 Mkr jämfört med 1,5 Mkr motsvarande period förgående år. Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,01 kr). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 8,1 Mkr (3,7 Mkr) och bolaget hade vid denna tidpunkt inga utestående lån. Finansiell utveckling januari - september Omsättningen för perioden uppgick till 86,5 Mkr (63,8 Mkr), en ökning med 36 % jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 3,6 Mkr jämfört med -2,6 Mkr motsvarande period föregående år. Resultatet före skatt förbättrades till 3,8 Mkr jämfört med -2,3 Mkr motsvarande period förgående år. Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (-0,02 kr). Viktiga händelser under tredje kvartalet Wise OnLine AB bytte leverantör av rekryteringsverktyg till GlobeSoft Business Systems AB. Viktiga händelser efter kvartalets slut Inga väsentliga händelser finns att rapportera. 1

2 VD Stefan Rossi Wise Group fortsätter att visa hög tillväxt med god lönsamhet. Omsättningen under tredje kvartalet steg med 39 procent. Resultatet var något lägre än motsvarande period föregående år vilket förklaras av kostnader förknippade med bytet av leverantör av e-rekryteringssystem inom Wise OnLine AB samt det stora antalet nyanställningar under det senaste kvartalet. Resultatet för årets första nio månader är dock betydligt bättre än. Orderingången är stark och vi kan konstatera att antalet kunder som köper tjänster från fler än ett dotterbolag ökar kraftigt. Kunderna är nöjda med vårt arbete och är beredda att även prova andra tjänster som vi erbjuder inom koncernen. Jag känner mig trygg i att de inte kommer bli besvikna då vi överlag håller hög kvalitet i det vi levererar. Antalet nyanställda under kvartalet har varit stort och det är glädjande att många av dem mycket snabbt har blivit belagda med uppdrag. Wise Group har uppvisat en fin tillväxt de senaste åren, bortsett från hacket i samband med finanskrisen. Men det är historia nu ser vi framåt. Vår målsättning är fortsatt snabb tillväxt under god lönsamhet. Det är en ambitiös målsättning, men när vi blickar framåt tyder det mesta på att vi kommer att klara detta de kommande kvartalen med lika eller till och med stigande lönsamhet. Därtill ser vi goda möjligheter att genom företagsköp ytterligare öka tillväxten och lönsamheten. Den starka framtidstron hänger samman med att vi internt arbetar med fungerande värdeord; Passion, Kvalitet och Tillväxt. Att vi ska ha marknadens bästa kvalitet är för oss en självklarhet. Det är en förutsättning för att våra kunder ska vara så nöjda att de rekommenderar oss till andra. Hög kvalitet är därför grundbulten för vår tillväxt, som i sin tur ger förutsättningar till stigande avkastning för Wise Group. Passion är ett värdeord som kanske inte är så vanligt i företagssammanhang men jag ser det som det viktigaste. Att vår personal har passion i sitt arbete leder till att kunderna får valuta för pengarna. Passion leder till kvalitet och tillväxt. Sammantaget ser jag mycket positivt på affärsläget för hela Wise Group och min målsättning är nu att det goda resultatet från 2008 väsentligt ska överträffas och att vi därmed når vårt bästa resultat hittills i bolagets historia. Dotterbolagen Wise Professionals Bolaget utvecklas starkt, under det senaste kvartalet blev tillväxten 113 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Wise Professionals finns nu i Malmö Göteborg och Stockholm och vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter i samtliga regioner. Bolaget har en stor bredd inom både bemanning och rekrytering på tjänster inom områden som ekonomi, sälj/marknad/ HR, teknik, IT, bygg/fastighet med mera. Bolaget slog nytt omsättningsrekord i september och vi räknar med att överträffa det flera gånger redan i år. K2 Search Under augusti tillträdde Roland Gustavsson som VD och K2 Search har fortsatt sin starka återhämtning sedan förra året. De nyanställda konsulterna har redan många pågående uppdrag och vi gläds åt alla nya och gamla kunder som köper tjänster från bolaget. Fokus just nu ligger på att ytterligare förbättra våra processer att bli ännu mer effektiva. Orderläget för resten av året ser mycket positivt ut. Wise Consulting Den ökade orderingången som inleddes i slutet av våren har fortsatt och till och med accelererat. Bolaget ser ökad efterfrågan inom samtliga tjänsteområden. Även Wise Consulting har slagit nytt omsättningsrekord under september. Wise Online Under det gångna kvartalet har vi bytt leverantör av vårt e-rekryteringssystem. Ny leverantör är Globesoft AB. Övergången till det nya systemet innebär merarbete, men vi räknar med att de negativa konsekvenserna blir begränsade. På längre sikt ser vi istället förbättrade tillväxtmöjligheter tack vare det nya systemets bättre funktionalitet och större flexibilitet. Försäljningen av våra traditionella abonnemangstjänster av HR-lösningar till svenska företag, där vi har över kunder, har utvecklats enligt plan. Vi har en stabil säljstyrka som ökar sina resultat månad för månad och vi har hög tilltro till den kommande utvecklingen. För att få en tydligare bild av respektive dotterbolags erbjudande rekommenderar jag ett besök på deras hemsidor som kan nås via Stefan Rossi Huvudägare och VD 2

3 Omsättning och rörelseresultat per kvartal ksek Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 OnLine Konsulttjänster Omsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Internförsäljning eliminerad 1) K2 Search, Professionals, Consulting Omsättning och rörelseresultat per kvartal ksek Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Konsulttjänster1 OnLine Rörelseresultat Kv 3 Omsättning och resultat juli september. Omsättningen för perioden juli till september uppgick till 27,2 Mkr, en ökning med 39 procent jämfört med 19,6 för motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 Mkr att jämföra med 1,1 Mkr för motsvarande period föregående år. Resultat före skatt uppgick till 0,8 Mkr jämfört med 1,5 Mkr motsvarande period föregående år. I moderbolaget bedrivs koncernledning samt administration och finansförvaltning för hela koncernen. Omsättningen för perioden juli till september uppgick till 2,2 (1,7) Mkr och resultatet efter finansiella poster till - 0,8 (- 0,5) Mkr. Omsättning och resultat januari - september Omsättningen för perioden januari till september uppgick till 86,5 Mkr, en ökning med 36 procent jämfört med 63,8 för motsvarande period föregående år. I affärsområdet OnLine sjönk abonnemangsförsäljningen före redovisningsmässiga intäktsperiodiseringar med 1 procent till 19,3 Mkr (19,4). Periodiserade framtida intäkter i balansräkningen uppgick vid periodens slut till 10,6 Mkr (10,7). Försäljningen av konsulttjänster ökade med 55 procent till 66,8 Mkr (43,2). Rörelseresultatet förbättrades till 3,6 Mkr att jämföra med 2,6 Mkr för motsvarande period föregående år. Resultat före skatt uppgick till 3,8 Mkr jämfört med -2,3 Mkr motsvarande period föregående år. Moderbolagets omsättning för perioden januari till september uppgick till 6,7 (6,1) Mkr och resultatet efter finansiella poster till 2,7 (- 2,7) Mkr. Kassaflöde och finansiell ställning Under perioden januari september var koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 1,2 Mkr (-3,0). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 8,1 Mkr (3,7). Bolaget hade vid denna tidpunkt inga utestående lån. Kundfordringarna uppgick till 17,2 Mkr (10,6). Soliditeten var 59,0 procent (58,4). Det egna kapitalet var 43,5 Mkr (37,7), motsvarande 0,33 kronor per aktie (0,29). Investeringar och förvärv Investeringar och förvärv av materiella anläggningstillgångar under perioden januari - september uppgick till 0,1 Mkr (0,1). Avskrivningarna på materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 Mkr (0,3) och avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,7 Mkr (2,0). Utvecklingskostnader Under perioden januari - september har inga (0,0) utvecklingskostnader aktiverats. Risker och känslighet Koncernens och moderbolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar affärsmässiga och finansiella risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms finnas vid balansdagen. Medarbetare Medelantalet anställda i Wise Group under perioden 1 juli, till 30 juni, uppgick till 112 personer (103). Transaktioner med närstående Koncernen har inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden. Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser finns att rapportera. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2.3 Redovisning i juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. De redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs i årsredovisningen för år, not 1. Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter medför ändringar avseende koncernredovisning och redovisning av förvärv. De omarbetade standarderna har tillämpats för Wise Group från och med 1 januari. Framtidsutsikter Efter den starka tillväxten under tredje kvartalet är det nu styrelsens målsättning att koncernen ska visa en omsättningstillväxt på lägst 30 % för helåret och att rörelseresultatet väsentligt ska överstiga det bästa resultat koncernen hittills har presterat (4,5 Mkr 2008). Ekonomisk information Bokslutskommuniké för fredag 18 februari, 2011 Stockholm 27 oktober, Stefan Rossi VD Kontaktperson: Stefan Rossi, VD Wise Group AB (publ) Sveavägen 13, 14tr Box 22109, Stockholm Tel: , e-post: Organisationsnummer: hemsida: 3

4 Koncernens totalresultat i sammandrag Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec ksek Nettoomsättning Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Summa resultat och totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie, kr 0,01 0,01 0,03-0,02 0,00 Det finns inga utestående konverteringslån, teckningsoptioner eller liknande i Wise Group AB som skulle kunna föranleda en potentiell utspädning för aktieägarna. Koncernens finansiella ställning i sammandrag 30 sep 30 sep 31 dec ksek Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Aktiekapital kvotvärde per aktie är 0,01 kronor Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl årets resultat Summa eget kapital Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 1) Varav räntebärande

5 Koncernens förändring av eget kapital Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec ksek Ingående eget kapital Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Utgående eget kapital Ingen väsentlig skillnad i segmenttillgångar sedan årsskiftet Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec ksek Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Andel av intressebolags resultat Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Antal aktier Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Ingående antal aktier Utgående antal aktier Genomsnittligt antal aktier Det finns inga utestående konverteringslån, teckningsoptioner eller liknande i Wise Group AB som skulle kunna föranleda en potentiell utspädning för aktieägarna. 5

6 Nettoomsättning och resultat per affärsområde jan - sep ksek Online Professionals Consulting K2 Search Eliminering/ OH kostnad Totalt koncernen Fakturerad nettoomsättning Periodiserad intäkt Nettoomsättning efter periodisering Rörelseresultat före periodisering 1, Periodiserade intäkter och kostnader Rörelseresultat Nettoomsättning och resultat per affärsområde jan - sep ksek Online Professionals Consulting K2 Search Eliminering/ OH kostnad Totalt koncernen Fakturerad nettoomsättning Periodiserad intäkt Nettoomsättning efter periodisering Rörelseresultat före periodisering 1, Periodiserade intäkter och kostnader Rörelseresultat ) Rörelseresultat före periodisering av abonnemangsintäkter 2) Efter fördelning av gemensamma rörelsekostnader. Vissa centrala overheadkostnader ej fördelade på affärsområdena. 3) Periodiserade kostnader avser partnerarvode periodiseras löpande med intäktsperiodiseringen. Koncernens nyckeltal Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Nettoomsättning, ksek Rörelseresultat, ksek Resultat efter finansiella poster, ksek Resultat per aktie, kr 0,03-0,02 0,00 Eget kapital per aktie, kr 0,33 0,29 0,30 Avkastning på eget kapital, % 1 14,4% neg. neg. Avkastning på totalt kapital, % 1 5,5% neg. neg. Rörelsemarginal % 4,2% -4,1% -1,2% Soliditet % 59,0% 58,4% 58,1% Antal anställda, årsmedeltal ) Vid beräkning av avkastningsmått omfattar resultatet rullande 12-månader Definitioner, se årsredovisning 6

7 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec ksek Nettoomsättning Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 30 Sep 30 Sep 31 Dec ksek Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Bundet eget kapital Aktiekapital kvotvärde per aktie 0,01 kronor Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat inkl årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 1) Varav räntebärande

8 Jämförelse 8 kvartal Koncernens resultaträkningar per kvartal Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Ksek 2008 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Summa totalresultat för perioden Koncernens balansräkningar per kvartal 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec ksek 2008 Immateriella anläggn.tillg Goodwill Materiella anläggn.tillg Finansiella anläggn.tillg Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Bal. vinstmedel inkl. årets res Summa eget kapital Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 8

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2009 VD har ordet Vi tror på stark tillväxt År 2009 innebar en utmaning för många bolag inom rekrytering och bemanning. Vi ställde några frågor till VD-Koncernchef Stefan Rossi.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni Finansiell information januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 30,6 Mkr (22,6), en ökning med 35 procent. Resultat före skatt uppgick till -2,2

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Förbättrat resultat för Lernia

Förbättrat resultat för Lernia 1 januari 31 december Förbättrat resultat för Lernia Helåret (jmf samma period föregående år)* Fjärde kvartalet (jmf samma period föregående år)* Intäkter (mkr): 2 659 (2 524) 756 (648) Rörelseresultat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Kvartal 1 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Kvartal 1 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) artal 1 2014 Koncernens nyckeltal 1 2014 1 2013 Helår 2013 Nettoomsättning, MSEK 87,8 47,7 242,2 Omsättningstillväxt, % 84,0% -12,4% 63,5% Nettoomsättning per anställd,

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni 2012 InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av design som leder

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer