Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT"

Transkript

1 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Borås och Köpenhamn. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Finansiell utveckling januari - mars 2013 Omsättningen ökade under kvartalet med 19 procent till 114,8 Mkr (96,8 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr jämfört med 5,2 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar om 1,4 Mkr (1,4 Mkr) hänförliga till förvärv. Resultatet före skatt uppgick till -0,3 Mkr jämfört med 5,1 Mkr motsvarande period föregående år. Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (0,02 kr). Resultat per aktie exklusive avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv uppgick till 0,01 kr (0,03). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 31,7 Mkr (66,3 Mkr) och bolaget hade vid denna tidpunkt 33,1 Mkr (52,4 Mkr) i utestående lån. Viktiga händelser under första kvartalet Wise Online och Talentum HR, gick samman och bildar från och med den 1 januari 2013 det gemensamma bolaget Edge HR AB. Wise Consulting AB, K2 Search AB och SalesOnly Sverige AB har öppnat ett gemensamt kontor i Köpenhamn med lokal personal till respektive verksamhet. Resurs Bemanning CNC AB ändrade namn till Wise IT AB och IT-Resurs CNC AB ändrade namn till Wise IT Konsult AB. Viktiga händelser efter kvartalets slut Inget väsentligt finns att rapportera.

2 VD Roland Gustavsson Vi fortsätter att växa men efter flera kvartal med mycket stark tillväxt kan vi konstatera att tillväxten i första kvartalet är lägre än tidigare. För jämförbara enheter minskade omsättningen marginellt. Lönsamheten har fallit under första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Vårt mål att fortsätta vår starka tillväxt har krävt en hel del investeringar som tynger resultatet på kort sikt men som långsiktigt kommer att göra det möjligt för oss att öka vår lönsamhet igen. Den lägre lönsamheten går att hänföra till främst fyra anledningar; Vi fortsätter att bygga våra bolag med sikte på långsiktig tillväxt. Det innebär bland annat att vi fortfarande rekryterar till oss själva i stor utsträckning. Detta gör vi för att även fortsättningsvis ta marknadsandelar och för att vi ska kunna leverera hög kvalitet till våra kunder. Alla nyanställda är inte fullt belagda ännu. Vi har under kvartalet haft ökade lokalkostnader då vi har flyttat in i större lokaler i Andra hötorgshuset i Stockholm, öppnat kontor i Köpenhamn samt haft dubbla hyreskostnader för Wise ITs (f.d. IT Resurs) kontor efter att de har flyttat in i Wise nya lokaler på Sveavägen. Under första kvartalet har vi öppnat vårt Köpenhamnskontor, där tre av våra bolag idag är verksamma; K2 Search, Wise Consulting och SalesOnly. Utöver lokalkostnader har vi tagit kostnader för infrastruktur, rekryteringar och dylikt. Vi har under det senaste kvartalet upplevt en något svagare efterfrågan på tjänsterna i några av våra bolag. Främst är det rekrytering och outplacement som inte kommer upp till de nivåer vi avslutade förra året med. I dessa delar har vi fortsatt att anställa för att vara förberedda på fortsatt tillväxt samtidigt som vi inte haft samma omsättningshastighet i affärerna som under förra året. Ett antal framgångar har också noterats under första kvartalet; Sammanslagningen av Wise Online och Talentum HR, som nu är Edge HR, har varit framgångsrik och uppvisar en mycket god lönsamhet. Vi har lanserat Kimm, ett nytt affärsområde inom Wise Professionals inriktat på rekrytering inom kommunikation, information, media och marknad, som har haft en god start. Bolagen inom den nyöppnade verksamheten i Köpenhamn har pågående uppdrag och intäkterna är enligt budget. Potentialen för expansion är god. Vidare har omprofileringen av Wise IT, som ska leda till högre lönsamhet på lite sikt, mötts av en mycket positiv respons från marknaden. Då vi vet att den lägre lönsamheten till stor del kommer från offensiva satsningar som syftar till tillväxt, och vi samtidigt ser positiva tecken i många delar av vår verksamhet, är vi övertygade om att vår strategi för framgång är rätt. Så snart våra satsningar ger effekt, till exempel i form av ökad beläggning av nyanställda, borde detta leda till en relativt sett bättre utveckling under de kommande kvartalen. Roland Gustavsson VD Omsättningsfördelning per affärsområde 2013 Omsättningsfördelning per affärsområde 2012 januari - mars januari - mars 2 WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q1 2013

3 Omsättning och resultat januari - mars. Omsättningen för perioden januari - mars uppgick till 114,8 Mkr, en ökning med 19 procent jämfört med 96,8 Mkr för motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr jämfört med 5,2 Mkr för motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar om 1,4 Mkr (1,4 Mkr) hänförliga till förvärv. Resultat före skatt uppgick till -0,3 Mkr jämfört med 5,1 Mkr motsvarande period föregående år. I moderbolaget bedrivs koncernledning samt administration och finansförvaltning för hela koncernen. Omsättningen för perioden januari - mars uppgick till 7,8 Mkr (5,0) och resultatet före skatt uppgick till -1,1Mkr (-0,9). Omsättning och rörelseresultat per kvartal ksek Omsättning Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Rörelsens Rekrytering kostnader # Konsultuthyrning Avskrivningar HR-Tjänster Omsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Internförsäljning eliminerad ksek!" $%&'()%'*+,!"-$./01+2)%'!"# )5)7('+*+,!"!" $8'%62%'%256)9) I rörelsesegmentet Rekrytering minskade omsättningen till 22,4 Mkr jämfört med 23,9 Mkr för motsvarande period föregående år, rörelsemarginalen var negativ. Rörelsesegmentet Konsultuthyrning ökade omsättningen till 51,1 Mkr jämfört med 28,4 Mkr för motsvarande period föregående år, rörelsemarginalen var 5 procent. Rörelsesegmentet HR-Tjänster minskade omsättningen till 41,4 Mkr jämfört med 44,6 Mkr för motsvarande period föregående år, rörelsemarginalen var 9 procent. Förvärvade bolag ingår i segmentsrapportering från och med den dagen då verksamheten är konsoliderad i koncernen. Kassaflöde och finansiell ställning Under perioden januari mars var koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten -0,9 Mkr (17,1). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 31,7 Mkr (66,3). Koncernen hade vid denna tidpunkt 33,1 Mkr (52,4 Mkr) i utestående lån varav 33,1 Mkr var räntebärande samt en outnyttjad checkkredit på 2,0 Mkr. Kundfordringarna uppgick till 85,1 Mkr (74,4). Soliditeten var 41,1 procent (34,1). Det egna kapitalet var 100,0 Mkr (93,2), motsvarande 0,68 kronor per aktie (0,63). Investeringar och förvärv Investeringar och förvärv av materiella anläggningstillgångar under perioden januari - mars uppgick till 2,0 Mkr (0,2). Avskrivningarna på materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 Mkr (0,2) och avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,7 Mkr (2,2) varav 1,4 Mkr (1,4) avsåg avskrivningar av immateriella anläggningtillgångar som har uppkommit i samband med företagsförvärv. Utvecklingskostnader Under perioden januari - mars har 0,3 Mkr (0,0) i utvecklingskostnader aktiverats. Segmentsrapportering Ett rörelsesegment är en redovisningsmässigt identifierbar del av företaget som bedriver en affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och kostnader. IFRS 8, Rörelsesegment tillämpas som redovisningsnorm. Segmentsredovisningen används i första hand av styrelse och koncernledning för att följa rörelsesegmentens rörelseresultat och omsättning. Från och med första kvartalet 2012 är rörelsesegmenten tre stycken: Rekrytering, Konsultuthyrning och HR- Tjänster. Tidigare redovisades segmenten enligt juridiskperson. Då det har tillkomit flera bolag i koncernen med samma verksamheter visar den nya segmenteringen tydligare hur de olika affärsområdena utvecklas. Förvärvade bolag ingår i segmentsrapportering från och med den dagen då verksamheten är konsoliderad i koncernen. Risker och känsligheter Koncernens och moderbolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar affärsmässiga och finansiella risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms finnas på balansdagen. Medarbetare Medelantalet anställda i Wise Group under perioden 1 april 2012 till 31 mars 2013 uppgick till 531 personer (237). Antal anställda vid periodens slut var 560 personer (478). Transaktioner med närstående Koncernen har inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden förutom sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen. WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q

4 Viktiga händelser under första kvartalet Wise Online och Talentum HR gick samman och bildar från och med den 1 januari 2013 det gemensamma bolaget Edge HR AB Wise Consulting AB, K2 Search AB och SalesOnly Sverige AB har öppnat ett gemensamt kontor i Köpenhamn med lokal personal till respektive verksamhet. Resurs Bemanning CNC AB ändrade namn till Wise IT AB och IT-Resurs CNC AB ändrade namn till Wise IT Konsult AB. Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser finns att rapportera. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning i juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. De redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs i årsredovisningen för år 2012, not 1. Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar från IFRIC med påverkan fr o m 2013 har inte haft någon betydande påverkan på koncernens finansiella rapportering. Ekonomisk information Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september fredag 30 augusti torsdag 21 november Bokslutskommuniké för 2013 fredag 21 februari, 2014 Stockholm 15 maj, 2013 Wise Group AB (publ) Styrelsen och Verkställande direktören Kontaktperson: Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ) Sveavägen 13, 12tr Box 22109, Stockholm Tel: , e-post: Organisationsnummer: hemsida: Framtidsutsikter Styrelsens målsättning är att koncernen under 2013 ska visa fortsatt organisk tillväxt men med en något lägre lönsamhet än föregående år. Utdelning Wise Group AB ska uppvisa en god utdelningstillväxt som dock långsiktigt ska följa bolagets vinstutveckling. Som grundregel ska två tredjedelar av koncernens resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Periodvis, när bolagets finansiella ställning så tillåter eller kräver, kan utdelningen tilllåtas avvika från denna norm. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 14,8 Mkr (11,8 Mkr) motsvarande 0,10 kr ( 0,08 kr) per aktie. Den föreslagna utdelningen motsvarar ca två tredejedelar av koncernens resultat efter skatt. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 29 maj Årsstämma Årsstämma för verksamhetsåret 2012 hålls fredagen den 24 maj 2013 kl i bolagets lokaler på Sveavägen 13, Stockholm. Årsredovisning finns tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida och i bolagets lokaler inför stämman. 4 WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q1 2013

5 Koncernens totalresultat i sammandrag ksek Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Övrigt totalresultat SUMMA RESULTAT OCH TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,00 0,02 0,15 Resultat per aktie, exklusive avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv, kr 0,01 0,03 0,17 Det finns inga utestående konverteringslån, teckningsoptioner eller liknande i Wise Group AB som skulle kunna föranleda en potentiell utspädning för aktieägarna. Koncernens finansiella ställning i sammandrag ksek 31 Mar 31 Mar 31 Dec Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inklusive årets resultat Summa eget kapital Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 1) Summa räntebärande skulder WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q

6 Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag ksek Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Ingående eget kapital Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Nyemission Utdelning Utgående eget kapital Rapport över kassaflöden, koncern i sammandrag ksek Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Andel av intressebolags resultat Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Antal aktier Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Ingående antal aktier Apportemission Utgående antal aktier Genomsnittligt antal aktier Det finns inga utestående konverteringslån, teckningsoptioner eller liknande i Wise Group AB som skulle kunna föranleda en potentiell utspädning för aktieägarna. 6 WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q1 2013

7 Andelar i koncernföretag ksek Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Anskaffningar varav förvärskostnader uppgår till 10 ksek (1 861) Aktieägartillskott Utgående anskaffningsvärde Utgående bokfört värde Wise IT Konsult AB erhöll ett villkorat aktieägartillskott på 200 tkr i januari 2013 från Wise Group AB. Slutlig förvärvanalys Wise IT AB Köpeskilling Kontant betald köpeskilling Apportvärde Totalt anskaffningsvärde Tilläggsköpeskilling - uppskattad 0 Sammanlagd köpeskilling Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar Goodwill Wise IT AB förvärvat Utgifter för förvärvet som har redovisats i koncernens totalresultat 2012 uppgick till 1,9 mk Kontant erlagd köpeskilling samt utgifter direkt hänförliga till förvärvet: Likvida medel i förvärvat bolag: Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet: Den goodwill som Wise Group har betalt för verksamheten är hänförlig till nyttjandevärde samt till de synergier som blev tillgängliga i och med förvärvet. Wise IT AB konsoliderades per förvärvsdatumet den 15 mars Om förvärvet hade inträffat den 1 januari 2012, skulle koncernens omsättning 2012 blivit 21,5 Mkr högre d v s totalt 473,1 Mkr och rörelseresultatet för koncernen skulle ha blivit 32,0 Mkr. Synergieffekter av samgåendet: Genom avnotering av Wise IT minskas kostnader för exempelvis framtagandet av finansiella rapporter, revision samt avgifter till OMX. Det nya bolaget kommer även att få en bättre position i upphandlingar av tjänster. En gemensam central administration för den nya koncernen innebär ytterligare kostnadsbesparingar med start Wise ser redan idag hur bolagen i koncernen ofta och i betydande omfattning lyckas öppna dörrar för övriga koncernbolag. Internt kallas detta för cross selling och stöds av processer och rutiner såsom arbetsgrupper som kontinuerligt och strukturerat arbetar för att utveckla denna typ av försäljning. Styrelsen bedömer att det kan uppstå intäktssynergier då Wise IT blir en del av Wise genom cross selling men att det är svårt att uppskatta värdet av detta. Det förvärvade bolagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Wise IT AB Redovisade värden Verkligt värde justering Verkliga värden Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder: ) Okapitaliserad ränta om 195 Sek justerad enligt IAS 39 omfört från upplupna intäkter till likvida medel. WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q

8 Slutlig förvärvsanalys av övriga förvärv 2012 Forte Executives AB Wise Consulting ApS SalesOnly ApS K2 Search ApS Total köpeskilling Varav erlagt med likvida medel Slutlig förvärvsanalys av förvärv 2013 Wise IT Konsult AB EkonomResurs AB Wise IT Bemanning AB Total köpeskilling Varav erlagt med likvida medel Nettoomsättning och resultat per rörelsesegment ksek Januari - Mars 2013 Rekrytering Konsultuthyrning HR-Tjänster Eliminering/ OH kostnad 1 Totalt Koncern Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat ksek Januari - Mars 2012 Rekrytering Konsultuthyrning HR-Tjänster Eliminering/ OH kostnad 1 Totalt Koncern Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat ) Efter fördelning av gemensamma rörelsekostnader. Vissa centrala overheadkostnader ej fördelade på affärsområdena. Förvärvade bolag ingår i segmenstrapportering från och med den dagen då verksamheten är konsoliderad i koncernen. Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, ksek Rörelseresultat, ksek Resultat efter finansiella poster, ksek Resultat per aktie, kr 0,00 0,02 0,15 Eget kapital per aktie, kr 0,68 0,63 0,67 Avkastning på eget kapital, % 1 19,4 % 23,0 % 27,4 % Avkastning på totalt kapital, % 1 7,2 % 9,2 % 10,2 % Rörelsemarginal % 0,2 % 5,3 % 7,2 % Soliditet % 41,1 % 34,1 % 40,0 % Antal anställda, årsmedeltal Antal anställda, vid periodens slut ) Vid beräkning av avkastningsmått omfattar resultatet rullande 12-månader Definitioner, se årsredovisning WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q1 2013

9 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag ksek Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat. 1) Omsättningen i moderbolaget avser koncernledning samt administration och finansförvaltning för hela koncernen. Moderbolagets balansräkning i sammandrag ksek 31 Mar 31 Mar 31 dec Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat inklusive årets resultat Summa eget kapital Obeskattad resev Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser ) Summa räntebärande skulder WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q

10 Jämförelse åtta kvartal ksek Omsättning Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Rörelsens Nettoomsättning kostnader Avskrivningar Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Summa totalresultat för perioden Koncernens finansiella ställning ksek 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun Immateriella anläggn.tillg Goodwill Materiella anläggn.tillg Finansiella anläggn.tillg Varulager Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Bal. vinstmedel inkl. periodens resultat Summa eget kapital Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 10 WISE GROUP DELÅRSRAPPORT Q1 2013

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2009 VD har ordet Vi tror på stark tillväxt År 2009 innebar en utmaning för många bolag inom rekrytering och bemanning. Vi ställde några frågor till VD-Koncernchef Stefan Rossi.

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni Finansiell information januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 30,6 Mkr (22,6), en ökning med 35 procent. Resultat före skatt uppgick till -2,2

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

VD och koncernchef Stig Engcrantz kommenterar

VD och koncernchef Stig Engcrantz kommenterar Perioden oktober-december Intäkterna uppgick till 117,0 MSEK (83,0), tillväxt 40,1 % Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (3,9), rörelsemarginal 5,6 % (4,7 %) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Kurvorna vänder upp i Sigma

Kurvorna vänder upp i Sigma Sigma AB (publ) Delårsrapport januari-september Kurvorna vänder upp i Sigma Januari september Omsättning 811,0 mkr (840,5) Rörelseresultatet 32,5 mkr (36,6) Rörelsemarginal 4,0 % (4,4) Kassaflöde 33,6

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Förbättrat resultat för Lernia

Förbättrat resultat för Lernia 1 januari 31 december Förbättrat resultat för Lernia Helåret (jmf samma period föregående år)* Fjärde kvartalet (jmf samma period föregående år)* Intäkter (mkr): 2 659 (2 524) 756 (648) Rörelseresultat

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport

Knowit AB Delårsrapport ... Knowit AB Delårsrapport januari september 2013... Viktiga händelser... Ökat resultat per aktie i tredje kvartalet Förbättrat kassaflöde JANUARI SEPTEMBER 2013 JULI SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport

Knowit AB Delårsrapport ... Knowit AB Delårsrapport januari mars 2013... Viktiga händelser... Fortsatt svag marknad Resultat och mariginal i nivå med kvartal fyra 2012 Stark tillväxt inom offentlig sektor men svagare inom finans

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 01 DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Högre resultat och omsättning Nya satsningar i Norge Fortsatta åtgärder i Finland JANUARI SEPTEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 3,4 PROCENT TILL 1 474,9 (1

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

203 WEB GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Q1 2014 - 1 940. n/a - 2 186 - 0,13 100 MILJ 90 MILJ 80 MILJ 70 MILJ 60 MILJ 50 MILJ 40 MILJ 30 MILJ

203 WEB GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Q1 2014 - 1 940. n/a - 2 186 - 0,13 100 MILJ 90 MILJ 80 MILJ 70 MILJ 60 MILJ 50 MILJ 40 MILJ 30 MILJ DelårsRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal (EBITDA)

Läs mer