Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010"

Transkript

1 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för såväl operativ som strategisk HR. Genom att förstå våra kunders affärer och se hela HR-processen som ett verktyg för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer lönsamma. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Borås. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra dotterbolag är: Wise OnLine AB Wise Consulting AB Wise Professionals AB K2 Search AB Finansiell utveckling januari - mars 2010 Omsättningen för perioden uppgick till 26,5 Mkr (21,6 Mkr), en ökning med 23 % jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 0,0 Mkr jämfört med -2,5 Mkr motsvarande period föregående år. Resultatet före skatt förbättrades till 0,1 Mkr jämfört med -2,5 Mkr motsvarande period förgående år. Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,02 kr). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,2 Mkr (3,6 Mkr) och bolaget hade vid denna tidpunkt inga utestående lån. Viktiga händelser under första kvartalet Wise Professionals AB och K2 Search AB tecknade ramavtal med ett av Sveriges största byggbolag. Viktiga händelser efter kvartalets slut Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission av högts aktier. 1

2 VD Stefan Rossi Under årets första kvartal har vi haft god efterfrågan inom de flesta av koncernens bolag. Vi visar vinst, om än blygsam, för tredje kvartalet i rad och har haft en omsättningsökning på 23 % jämfört med motsvarande kvartal. Framför allt har rekryteringsuppdragen inom både K2 Search och Wise Professionals ökat. Dessutom har antalet uthyrda konsulter inom Wise Professionals ökat markant jämfört med motsvarande period. Jag räknar med att detta bolag på några års sikt ska stå för en betydande del av Wise omsättning. Vi ser åter en stark efterfrågan på våra e-rekryteringssystem samt Chefsportalen som säljs av Wise OnLine. Wise Consulting har däremot inte utvecklats som förväntat. Efterfrågan på coachning har varit låg under perioden. Anledningen till detta är troligen att allt fler väljer att använda de mindre kvalificerade tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder i coachningsavtalet. I nuvarande konjunkturläge har företagen inte heller några större behov av att minska antalet anställda. Flera av Wise Consultings huvudkonkurrenter ger samma signaler. Dotterbolagen fortsätter att vara offensiva och fler medarbetare har anställts i de flesta bolagen. Vi kommer att flytta in i nya större lokaler i Göteborg efter sommaren och under augusti räknar jag med att all verksamhet i Stockholm har flyttat till Andra Hötorgshuset där vi har hyrt större lokaler. Wise Professionals AB Bolaget visar positivt resultat och både bemanning och rekrytering visar mycket hög tillväxt. Wise Professionals ambition att utmana Sveriges större bemanningsaktörer ligger fast. Vi ser att verksamheten i Malmö utvecklas mycket positivt och inleder rekrytering av medarbetare till Göteborg där vi kommer att starta efter sommaren. K2 Search AB Inom K2 Search kan vi, utöver ett tillfredsställande resultat, glädjas åt att många av våra tidigare kunder återkommer och vill rekrytera fler nyckelmedarbetare. Vi ser inte att det är några speciella branscher som är mer aktiva än andra. K2 Search finns inom de flesta branscher och är därmed inte sårbart om en enskild bransch har lägre aktivitet. Vi kan framförallt se att antalet mer kvalificerade uppdrag inom executive search ökat under perioden. Wise Consulting AB Bolaget visar relativt stort negativt resultat beroende på vikande efterfrågan inom coachning. Vi har dragit ned på kostnaderna, men bedömer samtidigt att vi framöver kommer att få se en viss ökning på efterfrågan. Försäljningen av Wise Consultings tjänster inom HR-konsulting och Interim Management är fortsatt god. Wise OnLine AB Bolaget fortsätter att ge bra avkastning. Vi har 15 personer som via telefon säljer våra abonnemangstjänster med strukturerad information och arbetsrättsliga dokument inom HR. Vi ser även en mycket stor efterfrågan på våra Internetbaserade system för e-rekrytering och Chefsportaler. Dessa typer av system tror jag kommer att få en stor utbredning under den kommande konjunkturcykeln. Prioritet nummer ett i koncernen är att sälja mer. Jag tror att det finns betydande marknadsandelar att ta för samtliga bolag om vår aktivitetsnivå är hög. Det ska vi ta vara på. Stefan Rossi Huvudägare och VD 2

3 Omsättning och rörelseresultat per kvartal ksek 2008 Kv 2 Kv OnLine Konsulttjänster Omsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Internförsäljning eliminerad Omsättning och rörelseresultat per kvartal ksek Risker och känslighet Koncernens och moderbolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar affärsmässiga och finansiella risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms finnas vid balansdagen. Medarbetare Medelantalet anställda i Wise Group under perioden 1 april, till 31 mars, 2010 uppgick till 102 personer (97). Transaktioner med närstående Koncernen har inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden. Händelser efter rapportperiodens utgång Årsstämma för verksamhetsåret hölls torsdagen den 15 april Till styrelseledamöter omvaldes Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Erik Mitteregger, Stefan Rossi och Torvald Thedéen. Erik Mitteregger omvaldes till styrelseordförande vid konstituerande styrelsemöte. Erik Mitteregger har varit styrelseledamot i koncernen sedan Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden framtill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst aktier. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34 och årsredovisningslagen. IFRS 8 och omarbetad IAS 1 tillämpas. De redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs i årsredovisningen för år, not 1. Framtidsutsikter Förutsatt att konjunkturläget fortsatt stabiliseras är det styrelsens målsättning att koncernen ska visa en omsättningstillväxt på lägst 20 % och att rörelseresultatet ska överstiga det bästa resultat koncernen hittills har presterat (4,5 Mkr 2008) Kv 2 Kv 3 Konsulttjänster OnLine Rörelseresultat 2010 Ekonomisk information Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september fredag 12 augusti fredag 27 oktober Omsättning och resultat januari - mars Omsättningen för perioden januari till mars uppgick till 26,5 Mkr, en ökning med 23 procent jämfört med 21,6 för motsvarande period föregående år. I affärsområdet OnLine ökade abonnemangsförsäljningen före redovisningsmässiga intäktsperiodiseringar med 5 procent till 7,9 Mkr (7,5). Periodiserade framtida intäkter i balansräkningen uppgick vid periodens slut till 12,3 Mkr (12,3). Försäljningen av konsulttjänster ökade med 35 procent till 19,8 Mkr (14,7). Rörelseresultatet förbättrades till 0,0 Mkr att jämföra med -2,5 Mkr för motsvarande period föregående år. Resultat före skatt uppgick till 0,1 Mkr jämfört med -2,5 Mkr motsvarande period föregående år. Kassaflöde och finansiell ställning Under perioden januari mars var koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 0,3 Mkr (-0,5). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,2 Mkr (3,6). Bolaget hade vid denna tidpunkt inga utestående lån. Koncernen har en checkräkningskredit på 2,0 Mkr som vid periodens utgång var outnyttjad. Kundfordringarna uppgick till 14,6 Mkr (9,7). Soliditeten var 56,8 procent (58,1). Det egna kapitalet var 39,8 Mkr (37,4), motsvarande 0,30 kronor per aktie (0,29). Investeringar och förvärv Investeringar och förvärv av materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,1). Avskrivningarna på materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 Mkr (0,1) och avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 Mkr (0,7). Utvecklingskostnader Under kvartalet har inga (0,0) utvecklingskostnader aktiverats. Bokslutskommuniké för 2010 fredag 18 februari, 2011 Stockholm 28 april, 2010 Stefan Rossi VD Kontaktperson: Stefan Rossi, VD Wise Group AB (publ) Sveavägen 13, 14tr Box 22109, Stockholm Tel: , e-post: Organisationsnummer: hemsida: 3

4 Koncernens totalresultat i sammandrag ksek 2010 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie, kr 0,00-0,02 0,00 Det finns inga utestående konverteringslån, teckningsoptioner eller liknande i Wise Group AB som skulle kunna föranleda en potentiell utspädning för aktieägarna. Koncernens finansiella ställning i sammandrag 31 mar 31 mar 31 dec ksek 2010 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Aktiekapital kvotvärde per aktie är 0,01 kronor Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl årets resultat Summa eget kapital Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 1) Varav räntebärande

5 Koncernens förändring av eget kapital ksek 2010 Ingående eget kapital Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Utgående eget kapital Ingen väsentlig skillnad i segmenttillgångar sedan årsskiftet Antal aktier 2010 Ingående antal aktier Utgående antal aktier Genomsnittligt antal aktier Det finns inga utestående konverteringslån, teckningsoptioner eller liknande i Wise Group AB som skulle kunna föranleda en potentiell utspädning för aktieägarna. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag ksek 2010 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Andel av intressebolags resultat Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nettoomsättning och resultat per affärsområde jan - mar 2010 ksek Online Professionals Consulting K2 Search Eliminering/ OH kostnad Totalt koncernen Fakturerad nettoomsättning Avgår periodiserad intäkt Nettoomsättning efter periodisering Rörelseresultat före periodisering 1, Periodiserade intäkter och kostnader Rörelseresultat ) Rörelseresultat före periodisering av abonnemangsintäkter 2) Efter fördelning av gemensamma rörelsekostnader. Vissa centrala overheadkostnader ej fördelade på affärsområdena. 3) Periodiserade kostnader avser partnerarvode periodiseras löpande med intäktsperiodiseringen. 5

6 Koncernens nyckeltal 2010 Nettoomsättning, ksek Rörelseresultat, ksek Resultat efter finansiella poster, ksek Resultat per aktie, kr 0,00-0,02 0,00 Eget kapital per aktie, kr 0,30 0,29 0,30 Avkastning på eget kapital, % 1 6,3% 3,1% neg. Avkastning på totalt kapital, % 1 3,6% 1,6% neg. Rörelsemarginal % 0,0% -11,7% -1,2% Soliditet % 56,8% 58,1% 58,1% Antal anställda, årsmedeltal ) Vid beräkning av avkastningsmått omfattar resultatet rullande 12-månader Definitioner, se årsredovisning Moderbolagets resultaträkning i sammandrag ksek 2010 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 31 Mar 31 Mar 31 Dec ksek 2010 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Bundet eget kapital Aktiekapital kvotvärde per aktie 0,01 kronor Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat inkl årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 1) Varav räntebärande

7 Jämförelse 8 kvartal Koncernens resultaträkningar per kvartal Kv 3 Kv 2 Kv 3 Kv 2 Ksek Nettoomsättning Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Summa totalresultat för perioden Koncernens balansräkningar per kvartal 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun ksek Immateriella anläggn.tillg Goodwill Materiella anläggn.tillg Finansiella anläggn.tillg Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Bal. vinstmedel inkl. årets res Summa eget kapital Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 7

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - juni 2010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer