Rapport; Försök med hämtning av 8 fraktioner från villahushåll i Lunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport; Försök med hämtning av 8 fraktioner från villahushåll i Lunds kommun"

Transkript

1 Rapport; Försök med hämtning av 8 fraktioner från villahushåll i Lunds kommun

2 Innehåll Inledning... 3 Fast service... 4 Försöksområde och deltagande... 4 Personalbehov... 4 Enkäter... 4 Tömningsfordon... 5 Fordon... 6 Fyrfackskärlen... 6 Transporter... 7 Arbetsmiljö... 7 Buller och framkomlighet... 7 Renhet och fyllnadsgrader... 7 Utvärdering av miljöeffekter... 8 Externt intresse och studiebesök... 8 Avfallsmängder och återvinning... 8 Hushållens synpunkter... 8 Övriga erfarenheter... 9 Tabeller Lunds Renhållningsverk 2002 Traktorvägen 16, Lund tel: , fax: Text: Anna Wilhelmsson Göthe, Foto/form: Lena Wallin, Foto: Maria Lundahl

3 Inledning Lunds renhållningsverk utvärderade 2002 det stora försök med hämtning av åtta fraktioner returmaterial och hushållsavfall från villahushåll som pågått sedan hösten 2000 och under hela Syftet var att få fram en insamlingsmodell för att kunna erbjuda även villahushåll den fastighetsnära service som sedan flera år varit en verklighet för flerbostadshusen. Insamlingssystemet skulle ge en god och prisvärd service till hushållen och innebära en god arbetsmiljö för hämtningspersonalen. Erbjudande om deltagande i projektet, som var frivilligt, skickades under andra halvåret 2000 till nästan 2000 hushåll. Insamlingsmodellen med kärl och insamlingsfordon visades därefter upp under några timmar på lördagsförmiddagar i varje utvalt område för att invånarna skulle kunna se hur insamlingsmodellen såg ut och kunna ställa frågor innan de bestämde sig för att delta i försöket. Av de hushåll som erbjöds att delta i försöket var det cirka 50 % som antog erbjudandet. Något större intresse kunde märkas från yngre familjer med barn. Argument för att inte delta var att man var så få personer i hushållet och därför hade så lite avfall eller att de två kärlen tog för stor plats. Det blev ingen extra kostnad för hushållen att delta i försöket, utan man betalade vanlig sophämtningstaxa. Den insamlingsmodell som tagits fram till försöket med en nybyggd gasdriven fyrfacksbil och två kärl med insatsboxar grundades delvis på ett mindre försök i 150 hushåll som genomförts något år tidigare. I detta tidigare försök var två kärl utrustade med påhängsboxar. Dessa motsvarade inte de krav på en god arbetsmiljö som Lunds renhållningsverk önskade, och därför har de nya kärlen tagits fram i samarbete med Perstorp Waste System AB. De invändiga behållarna är bra då hämtningspersonalen inte behöver lyfta ur dem vid tömning. Bilens bakre lyft tar den tvådelade innerbehållaren direkt ur kärlet, och medan denna töms så töms kärlets större fack med bilens andra sidomonterade lyft. Invändig box gör också att kärlets lock täcker alla behållarna, vilket gör hämtningen lättare och förvaringen mera hygienisk. Några klagomål på lukt har inte kommit från abonnenterna under försöksperioden. Vi har konstaterat att komprimering behövs i de större facken där trädgårdsavfall, hushållsavfall, kartong och returpapper lastas. Två bilar med komprimering i två fack har byggts och tagits i bruk under Dessa tar de mindre boxarna med sidlyft och tömmer själva kärlet med baktömmare. Nästa bil som beställs blir ett fordon som kan tömma alla behållarna bakifrån. Detta gör tömning på smala gator lättare och går också snabbare. 3

4 Fast service Då försöket blivit en sådan succé, beslutades det att servicen skulle ingå i det utbud som villahushållen kunde välja. Kommunfullmäktige antog i oktober 2001 en taxa, som innebär att den nya servicen kostar lika mycket som att abonnera på ett 190 liters kärl med hushållsavfall med hämtning varannan vecka. Renhållningsverket räknar med att under första året som servicen finns tillgänglig, år 2002, så kommer av villahushåll att ansluta sig. Alla villahushåll kommer att få tömt sina kärl med fyrfacksbil oavsett om de abonnerar på den nya servicen eller har separata kärl för endast hushållsavfall och trädgårdsavfall. Försöksområden och deltagande I försöket deltog 857 hushåll i 10 olika villaområden inom kommunen. Områdena var i Lund Annehem, Linero/ Mårtens fälad, Oskarshem, Gamla Väster och Norra Fäladen. Utanför centralorten ingick områden i Dalby, Södra Sandby, Genarp, Veberöd och Stångby. Hushållen har varit mycket positiva till servicen de provat och 97 % av dessa har önskat behålla den. Det har visat sig att hushållen varit bra på att sortera ut returmaterial. Personalbehov Fyrfackskärlet Hushållsavfallet har minskat med drygt 30 % och andelen returmaterial har ökat jämfört med genomsnittet i kommunen. Om alla invånare skulle producera denna mängd hushållsavfall så skulle denna avfallstyp minska med 25 % eller ton i kommunen. Projektet har under försöksperioden på drygt ett år genererat 1,5 heltidstjänst. På lång sikt kan det bli 5 tjänster om alla villahushållen, cirka , väljer den nya servicen. Det beräknas att det behövs 4 tjänster för det utökade insamlingsarbetet och 1 tjänst för att hantera det insamlade returmaterialet vidare till återvinning. Enkäter Enkätundersökningar har utförts vid två tillfällen. I maj 2001 gjordes telefonintervjuer med cirka 100 hushåll. Detta var främst för att få reda på om den nya servicen var efterfrågad. Om så var fallet, var det viktigt att redan under sommaren konstruera en taxa för servicen som kunde antas av kommunfullmäktige i november. Den ev. nya servicen skulle då kunna erbjudas till villahushållen redan under Under hösten 2001 skickades en enkät för utvärdering av hela försöket ut till samtliga deltagande hushåll. Visning av fyrfackskärl och bil i bostadsområde 4

5 Tömningsfordon För tömningen av fyrfackskärlen konstruerades en enkel bakåttippande fordonspåbyggnad utan komprimering med fackindelning enligt följande: 3m 3 13 m 3 Färgat glas alt. Växtavfall alt. Ofärgat glas Kartong 3 m 3 13m 3 Plastförpackn. alt. Hushållsavfall alt. Metallförpackn. Returpapper hushållen ändrar sina vanor på denna punkt. Det fanns därför skäl att ta med denna fraktion för att minska villaägarnas transporter av maximalt 3,9 m 3 växtavfall per år. De villaägare som har större mängder hushållsavfall skulle härigenom också kunna få sina behov bättre tillgodosedda genom att välja bort växtavfallet till förmån för en större volym hushållsavfall, vilket oväntat många, cirka 30 % gjorde. Detta beror kanske på att hushållen som deltog i försöket var förhållandevis stora. Inom de olika försöksområdena varierade antalet hushållsstorlekar från 2,94 till 3,67 personer. Genomsnittet låg på 3,14 boende per hushåll. I småhusbebyggelse i kommunen som helhet är det 2,76 boende per hushåll. Försöket som bedrevs på tio platser i kommunen visade också på väldigt stora geografiska variationer i mängderna för de olika materialslagen. Inledningsvis var det meningen att hushållsavfallet skulle delas upp i en brännbar och en biologisk fraktion, eftersom det fanns planer på att bygga en anläggning för biologisk behandling i Lund. När dessa planer inte gick att genomföra så kompletterades försöket istället med insamling av växtavfall, trots att ambitionen är att denna fraktion skall hemkomposteras. Villaägarna är emellertid, av alla transporter till återvinningscentralerna att döma, inte intresserade av hemkompostering. Avgiftsfri mottagning av trädgårdsavfall på återvinningscentralerna bidrar ju knappast till att Ursprungsskiss på tömningsfordonet 5

6 Geografiska variationer i årsmängd av respektive materialslag Mängd i kg/hushåll Materialslag Lägst Medel Högst Kärl 1 Hushållsavfall Växtavfall Färgat glas Hårdplastförpackn Kärl 2 Returpapper Kartongförpackn Ofärgat glas Metallförpackn Fordon Utökningen med växtavfall och möjligheterna att välja bort växtavfall till förmån för hushållsavfall samt den konstaterade stora områdesvisa spridningen i fråga om mängden ställer tillsammans med årstidsvariationer till problem när det gäller fordonsdimensioneringen. Fordonet som användes i försöket kunde som regel lasta kärl/lass. Denna kapacitet är otillfredsställande, men i övrigt har fordonet fungerat som tänkt med undantag från lite barnsjukdomar som successivt åtgärdats. Endast vid ett tillfälle har ett annat fordon behövts sättas in för fullföljandet av tömningen. Hybriddrift för kärllyftarna efterfrågades, men denna önskan har inte leverantören kunnat leva upp till. Detta är synd, eftersom fordonet genom sin enkla och energisnåla konstruktion hade varit väl lämpad för detta ändamål. Hämtning av flera fraktioner tar längre tid i anspråk, vilket betyder att stilleståndstiderna på varje hämtningsställe blir längre. Under denna tid skulle fordonets gasdrivna motor inte behöva vara igång utan energiförsörjningen av kärllyftarna skulle kunna ombesörjas av ett batteripaket. Detta skulle, utöver energibesparing, ge tystare gång och hämtningspersonalen skulle slippa andas in avgaser. Detta projekt får emellertid skjutas på framtiden tills tiden är mogen för tillverkarna att ta sig an idén. Om det befintliga fordonet skulle användas vidare för samma ändamål behövs en komplettering med en anordning för bättre lastfördelning i sidled kombinerat med en enklare typ av komprimering i de båda större facken. Fyrfackskärl, närbild Fyrfackskärlen Kärlen måste däremot anses ha fyllt sin uppgift på ett mycket tillfredsställande sätt, eftersom nära 97 % av hushållen vill ha kvar servicen. I tabellen visas att den tillgängliga volymen för 5 av fraktionerna täcker behovet alltid eller nästan alltid för cirka 95 % av hushållen. Synpunkter på dimensioneringen av kärlvolym Alltid Nästan alltid Summa räckt till räckt till % % % Kärl 1 Hushållsavfall Växtavfall Färgat glas Hårdplastförpackn Kärl 2 Returpapper Kartongförpackn Ofärgat glas Metallförpackn För de övriga tre fraktionerna returpapper, kartongförpackningar och trädgårdsavfall, är % nöjda med den tillgängliga volymen. Om man vikt ihop kartongerna lite bättre och tagit bättre vara på utrymmet för returpapper skulle antalet nöjda säkerligen också nå upp till 95 % eller fler. Möjligen kan dessa brister minska med ökad information och vana att sortera. Vad växtavfallet beträffar så kan den tillgängliga volymen troligen inte räcka till under alla förhållanden, men tillgången till utrymmet tycks trots detta upplevas som en meningsfull del i servicen. När denna utökade service nu erbjuds samtliga villahushåll från år 2002 kommer konventionella insamlingsfordon med två komprimerande och två icke komprimerande fack att tas i drift. Enligt de uppskattningar som gjorts kommer 50 % av villaägarna att ansluta sig till det nya serviceutbudet under Med hjälp av de nya insamlingsfordonen så 6

7 kan både fyrfackskärlen och de vanliga oförändrade abonnemangen med hämtning endast av hushållsavfall få tömt på samma insamlingsrunda i samma bil. Nyttolasten beräknas med detta insamlingssystem kunna uppgå till cirka 5 ton per lass. Ökningen av själva transportarbetet beräknas uppgå till cirka 35 %. Efter några år när hämtningsunderlaget blivit något så när stabilt är det kanske återigen dags att fundera över det optimala fordonet. Transporter Enligt enkäten har de cirka 750 hushållen, som besvarade enkäten, sparat in cirka besök/år vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Vid full utbyggnad omfattande cirka villahushåll bör besöken minska med st på årsbasis. Om varje besök genererar 4 km körning blir transportminskningen mil per år med personbil motsvarande cirka 2,7 mil per villahushåll. Den nuvarande insamlingen av hushållsavfall i villabebyggelse har beräknats ge upphov till ungefär mils körning per år eller 0,83 mil per hushåll. Med det nya tömningssystemet ökar körningen med cirka 35 % eller cirka 0,3 mil per hushåll. Vid full anslutning är det därför rimligt att räkna med att miljöbelastningen från transporter minskar till följd av den utökade servicen, vilket innebär att 0,3 mils körning med sopbil jämställs med 1,8 mils körning med personbil. Om endast 50 % av villahushållen ansluter sig så minskar transporterna med endast 1,3 mil per villahushåll och år. I enkäten framgår att villahushållen sparar tid. Tidsbesparingen har beräknats uppgå till cirka 6 timmar per villahushåll och år. Tidsåtgången för tömning av de nya kärlen ökar emellertid. Tidsstudier kommer att genomföras först när den nya fordonstypen är inkörd. Ökningen av tidsåtgången har beräknats till cirka 35 %, vilket ungefär motsvarar cirka 2,5 heltidsanställda renhållningsarbetare. Därtill kommer tömningen av det kärl som töms var 6:e vecka. Vid en prestation motsvarande 200 tömningar per dag ger detta upphov till ett personalbehov om cirka 1 person. Sammantaget är det således rimligt att räkna med att personalbehovet ökar med cirka 4 personer. Arbetsmiljö Vid tömning av kärlet för hushållsavfall uppmättes den högsta genomsnittliga vikten per område till 32 kg (Annehem). Högsta genomsnittliga vikten för det andra kärlet var 40 kg. Mellanväggen och insatserna i kärlet höjer kärlvikten med 10 kg. Det är vanligt att denna kärltyp används för fastighetsnära insamling av tidningar i flerbostadshus (utan mellanvägg och innerbehållare), vilket innebär genomsnittliga vikter på cirka 65 kg. Detta har hittills inte medfört några problem och därför finns det ingen anledning att tro att de vikter som uppnåtts i försöket skulle leda till arbetsskador. Tömningen av fyra fraktioner innebär att tidsåtgången för själva tömningsmomentet ökar med 30 sekunder till cirka 50 sekunder. Den ökade tidsåtgången medför färre tömningar per arbetsdag och därmed ännu färre in- och ursteg från fordonet. Dessa sistnämnda faktorer bidrar till att förbättra arbetsmiljön. I och ur fordonet anses vara ett arbetsmoment som sliter hårt på kroppen. Företagshälsovården har studerat insamlingssystemet. De anmärkningar som framförts har riktats mot kärllyften. Dessa problem har kunnat åtgärdas utan större svårigheter. Buller och framkomlighet Tömningen av fyrfackskärlen sker både med baklastning och sidlastning. Sidlastningen gör att det kan vara svårt att klara tömning på mycket trånga gator. Om lastningen av alla fyra facken kan ske bakifrån gör detta systemet mindre sårbart. Lunds renhållningsverk arbetar med att få fram en sådan bil. Några klagomål från villaägare har förekommit vid tömning av glasbehållarna tidiga morgnar. Det är viktigt att ytterligare förbättra dämpning och isolering i det fack i bilen där glas tippas. Förutom att inte störa boende är detta viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Renheter och fyllnadsgrader Det har konstaterats att renheten på returmaterialet varit mycket bra. Det är svårt att uttrycka detta i mätbara termer, men intrycket är att det är bättre sorterat än det returmaterial som samlas in via återvinningsstationerna. Fyllnadsgraderna har beräknats utifrån invägda mängder material och avfall och ställts mot renhållningsverksföreningens uppskattning av specifika vikter. I genomsnitt är fyllnadsgraden på hushållsavfallet 77 % och returpappret 80 %. Kartongen har en fyllnadsgrad på 108 %. I enkäten svarade cirka 25 % av villahushållen att volymerna för returpapper och kartong/pappersförpackningar inte räcker till med en tömningsfrekvens på 6 veckor. Svaren i enkäten pekar inte på att man inte klarar volymen om man har två dagstidningar och att man klarar denna om man bara har en dagstidning. En del hushåll med endast en tidning anser inte att volymen räcker och en del hushåll med två tidningar anser att volymen räcker till. Det handlar nog ganska mycket om hur man fyller kärlen och hur bra man är på att vika ihop kartongen/pappersförpackningarna. 7

8 Utvärdering av miljöeffekter Minskade utsläpp till följd av minskning av hushållens transporter med trädgårdsavfall och returmaterial till återvinningscentraler och återvinningsstationer blir följden om man inför den nya servicen. Hur stora utsläppsminskningarna blir beror på hur många av hushållen som ansluter sig, se beskrivning under rubriken transporter. Den ökade mängden insamlat returmaterial sparar resurser då återvinningen ökar. Minskningen av hushållsavfallet är också en miljövinst, vilket ofta är ett mål i olika typer av miljöplaner. Externt intresse och studiebesök Hämtningen av åtta fraktioner från villahushåll enligt Lundamodellen har väckt mycket stort intresse både från andra kommuner och renhållningsbolag och från utländska besökare. Under 2001 har Lunds renhållningsverk haft ett 30-tal studiebesök, som varit intresserade av vårt försök. Avfallsmängder och återvinning Hushållsavfallet minskade i försöket jämfört med genomsnittssiffrorna per hushåll och returmaterialet ökade. Allt som samlats in i försöket är vägt och antal hushåll har vid varje tömningstillfälle noterats, så att siffrorna ska bli riktigt rätt. Statistik från försöket finns med som bilagor. Hushållens synpunkter Det har varit en mycket positiv inställning till den service som testats. Det framgår av bifogade enkätrapporter hur hushållen tyckte att behållarvolymerna räckte för de olika materialslagen. Ett av de vanligaste argumenten för att inte prova servicen var att man tyckte att det var svårt att placera två kärl av den storlek som servicen omfattar. Dock var det bara 21 % som angav att man hade haft problem med placeringen. Det var tydligen ett problem man tyckte gick att lösa eftersom 97 % var positiva till att behålla kärlen även i framtiden. Det var 1 % som inte ville ha kvar tjänsten och 2 % som inte besvarade frågan. Cirka 90 % av hushållen anser att man fått tillräcklig information om försöket och hur man ska sortera. Drygt 55 % anser att de blivit mera miljömedvetna sedan de gått med i försöket med fastighetsnära insamling. Besöken på återvinningsstationerna var som väntat betydligt färre under försöksperioden än tidigare. Detta är ju en av miljövinsterna att minska de privata transporterna. Tömning av kärlet i bakre delen av fordonet 8

9 Hushållen uppgav också att de sparat tid då de inte behövt åka så ofta till återvinningsstationer och återvinningscentraler. Besparingen varierade från 1 timme till 30 timmar. Drygt hälften angav att man sparat 1-4 timmar med den nya servicen. Övriga erfarenheter Lunds kommun blev 2001 utnämnd till Sveriges återvinningskommun, vilket vi naturligtvis är väldigt stolta över. Det utvecklingsarbete som Lunds renhållningsverk bedriver sedan länge har givit resultat, och hämtningen av 8 fraktioner från villahushåll är en viktig del av detta utvecklingsarbete. Juryn:s motivering till utmärkelsen lyder: Lunds kommun har på ett imponerande sätt tagit ett helhetsansvar för arbetet för miljö och återvinning inom kommunen. Arbetet med återvinning inleddes redan tidigt på 80-talet och Lund är en av pionjärkommunerna när det gäller insamling av återvinningsbart material. Under de senare åren har Lunds kommun arbetat aktivt med att minska avfallsmängderna från hushållen och istället öka återvinningen, vilket har lyckats över förväntan. Lunds kommuns arbete för miljö och återvinning är så framgångsrikt att det även rönt internationellt intresse. Lunds kommun är en mycket värdig mottagare till utmärkelsen Sveriges Återvinningskommun I Naturvårdsverkets rapport 5145 Insamling av hushållsavfall lämnas en beskrivning av LRV:s sätt att arbeta med insamling av returmaterial. Rapporten, som nyligen givits ut, har skrivits av P O Berg och Cecilia Mattsson, som båda är verksamma på Högskolan i Dalarna. I denna rapport kan man bl a läsa följande: Man kan här notera att finurligheten, uppfinningsrikedomen och glädjen att konstruera och ta fram fantastiska tekniska lösningar är en väsentlig del av teknikutvecklingen även vad gäller insamling av avfall. Ett bra exempel på glad teknikutveckling i god renhållartradition är det arbete som bedrivs hos Lunds Renhållningsverk, där man gör avsevärda insatser inom utvecklingen av fordonspåbyggnader, med tre- och fyrfacksfordon. LRV ingår dessutom som representant för Lunds kommun i Naturvårdsverkets delprojekt Goda exempel på insamling och behandling av hushållsavfall tillsammans med ett 10-tal andra kommuner som också har en hög ambition ifråga om långtgående källsortering och återvinning av avfall. Den första fyrfacksbilen Ett stort tack! Lunds Renhållningsverk vill rikta ett tack till alla som bidragit till att genomföra försöket, både deltagande hushåll och all berörd personal vid Lunds Renhållningsverk samt Perstorp Waste System. Ett särskilt tack ska riktas till Lars-Åke Svensson för idén och genomdrivandet av projektet och till Per Månsson för det outtröttliga arbete han lagt ner på att planera, samla in materialet, väga och i övrigt tackla de problem som uppstått under försökstiden. Lunds Renhållningsverk Anna Wilhelmsson Göthe Miljö- och marknadschef 9

10 Kärl 1 kg/hushåll 450,0 400,0 350,0 300,0 426,4 Hushållsavfall Trädgårdsavfall Färgat glas kg 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 147,9 40,4 10,6 Totalt alla insamlingsområden Hårdplast Antal tömda kärl: st Mängd hushållsavfall: 317,7 ton Mängd trädgårdsavfall: 110,18 ton Mängd färgat glas: 30, 06 ton Mängd hårdplast: 7,9 ton 30,6 % av hushållen har valt bort växtavfallet I statistiken har mängden dock fördelats på samtliga i försöket deltagande hushåll. kg Kärl 1 kg/invånare 160,0 140,0 135,8 Hushållsavfall 120,0 100,0 80,0 Trädgårdsavfall Färgat glas 60,0 40,0 20,0 0,0 47,1 12,9 3,4 Hårdplast Totalt alla insamlingsområden 10

11 Kärl 2 kg/hushåll 250,0 200,0 208,5 Kartong Returpapper 150,0 kg 100,0 Ofärgat glas Metall 50,0 0,0 35,1 27,7 9,8 Antal tömda kärl: 6576 st Totalt alla insamlingsområden Mängd kartong: 26,56 ton Mängd returpapper: 157,76 ton Mängd ofärgat glas: 20,94 ton Mängd metall: 7,44 ton Kärl 2 kg/invånare kg 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 66,4 Kartong Returpapper Ofärgat glas Metall 20,0 10,0 0,0 11,2 8,8 3,1 Totalt alla insamlingsområden 11

12 Lunds Renhållningsverk 2002

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

GUIDE # 6 Januari 2014

GUIDE # 6 Januari 2014 GUIDE # 6 Januari 2014 Införande av system för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper I korthet Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (FNI) ökar de insamlade mängderna

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2014-11-26 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun PM Mölndal 2014-12-04 PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun Inledning RAMBO har under de senaste åren undersökt förutsättningarna att införa fastighetsnärainsamling av hushållens förpackningar,

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

RVF Utveckling 2005:06

RVF Utveckling 2005:06 Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Bilaga 2b: Resultat från plockanalyser RVF Utveckling 2005:06 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL KOMMUNER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION FÖR DEN KOMMUN SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

Taxa för fastighetsrenhållning 2015

Taxa för fastighetsrenhållning 2015 Taxa för fastighetsrenhållning 2015 för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Taxa för fastighetsrenhållning för Härnösand Avfallshanteringen regleras i miljöbalken

Läs mer

Grundavgifter och rörliga avgifter

Grundavgifter och rörliga avgifter Förslag till avfallstaxa för Danderyds kommun Följande dokument presenterar förslag till ny avfallstaxa för Danderyds kommun. Tekniska kontorets förslag är att den nya taxan skall träda i kraft 1 april

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall

Erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall Erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall Förord Samtliga kommuner med insamling av matavfall har tillfrågats om utformning av felsorteringslappar samt korta erfarenheter

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

Välkomna till informationsmöte!

Välkomna till informationsmöte! Välkomna till informationsmöte! Ekonomiska föreningen Bredsätra 2008-03-13 På dagordningen Uppgradering av kabel-tv, kl 19-20 Ny sophantering i området, kl 20-21 Kabel-tv Redovisning av enkätsvar Information

Läs mer

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-26 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko

Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko Lundaeko Åtgärderna i programmet genomförs av ansvariga nämnder och styrelser. Alternativa åtgärder kan ersätta de beslutade om de har minst samma ambitionsnivå och leder till måluppfyllelse. (LundaEko

Läs mer

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Försöket Bruna påsen Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Summering av försöket med Bruna påsen våren 2015 Under våren 2015

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Villiger underjordsbehållare

Villiger underjordsbehållare Villiger underjordsbehållare Med välkänd schweizisk kvalitet har familjen Villiger sedan 1984 utvecklat det som idag är Europas bredaste sortiment av produkter för krantömning och underjordsinsamling av

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 20.40 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti Malminen (fp)

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm RAPPORT Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm För Stockholms Stad, Trafikkontoret (Avfall) Jan-Olov Sundqvist 2008-03-25 Arkivnummer: Rapporten godkänd: 2008-04-01 Box 21060,

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015. Samtliga priser inklusive moms. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015. Samtliga priser inklusive moms. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-20 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Ny avfalls-strategi i Västerås. rapport från ett studiebesök

Ny avfalls-strategi i Västerås. rapport från ett studiebesök Ny avfalls-strategi i Västerås rapport från ett studiebesök Dokumentation från en studieresa arrangerad av Stockholms Stad den 25/5 1999 FÖRORD I arbetet med att miljöanpassa Skärholmen är avfallshanteringen

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

HALLSBERGS KOMMUN. Information om latrinhantering. HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd

HALLSBERGS KOMMUN. Information om latrinhantering. HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd HALLSBERGS KOMMUN Information om latrinhantering HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd Tekniska avdelningen Avfallsenheten WC I kommunens fritidshusområden är det tillåtet

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Fastighetsnära. insamling av förpackningar och tidningar

Fastighetsnära. insamling av förpackningar och tidningar Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar Litteraturstudie 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 11 1.1 Bakgrund och syfte... 11 1.2 Metod... 11 1.3

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer