Rapport; Försök med hämtning av 8 fraktioner från villahushåll i Lunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport; Försök med hämtning av 8 fraktioner från villahushåll i Lunds kommun"

Transkript

1 Rapport; Försök med hämtning av 8 fraktioner från villahushåll i Lunds kommun

2 Innehåll Inledning... 3 Fast service... 4 Försöksområde och deltagande... 4 Personalbehov... 4 Enkäter... 4 Tömningsfordon... 5 Fordon... 6 Fyrfackskärlen... 6 Transporter... 7 Arbetsmiljö... 7 Buller och framkomlighet... 7 Renhet och fyllnadsgrader... 7 Utvärdering av miljöeffekter... 8 Externt intresse och studiebesök... 8 Avfallsmängder och återvinning... 8 Hushållens synpunkter... 8 Övriga erfarenheter... 9 Tabeller Lunds Renhållningsverk 2002 Traktorvägen 16, Lund tel: , fax: Text: Anna Wilhelmsson Göthe, Foto/form: Lena Wallin, Foto: Maria Lundahl

3 Inledning Lunds renhållningsverk utvärderade 2002 det stora försök med hämtning av åtta fraktioner returmaterial och hushållsavfall från villahushåll som pågått sedan hösten 2000 och under hela Syftet var att få fram en insamlingsmodell för att kunna erbjuda även villahushåll den fastighetsnära service som sedan flera år varit en verklighet för flerbostadshusen. Insamlingssystemet skulle ge en god och prisvärd service till hushållen och innebära en god arbetsmiljö för hämtningspersonalen. Erbjudande om deltagande i projektet, som var frivilligt, skickades under andra halvåret 2000 till nästan 2000 hushåll. Insamlingsmodellen med kärl och insamlingsfordon visades därefter upp under några timmar på lördagsförmiddagar i varje utvalt område för att invånarna skulle kunna se hur insamlingsmodellen såg ut och kunna ställa frågor innan de bestämde sig för att delta i försöket. Av de hushåll som erbjöds att delta i försöket var det cirka 50 % som antog erbjudandet. Något större intresse kunde märkas från yngre familjer med barn. Argument för att inte delta var att man var så få personer i hushållet och därför hade så lite avfall eller att de två kärlen tog för stor plats. Det blev ingen extra kostnad för hushållen att delta i försöket, utan man betalade vanlig sophämtningstaxa. Den insamlingsmodell som tagits fram till försöket med en nybyggd gasdriven fyrfacksbil och två kärl med insatsboxar grundades delvis på ett mindre försök i 150 hushåll som genomförts något år tidigare. I detta tidigare försök var två kärl utrustade med påhängsboxar. Dessa motsvarade inte de krav på en god arbetsmiljö som Lunds renhållningsverk önskade, och därför har de nya kärlen tagits fram i samarbete med Perstorp Waste System AB. De invändiga behållarna är bra då hämtningspersonalen inte behöver lyfta ur dem vid tömning. Bilens bakre lyft tar den tvådelade innerbehållaren direkt ur kärlet, och medan denna töms så töms kärlets större fack med bilens andra sidomonterade lyft. Invändig box gör också att kärlets lock täcker alla behållarna, vilket gör hämtningen lättare och förvaringen mera hygienisk. Några klagomål på lukt har inte kommit från abonnenterna under försöksperioden. Vi har konstaterat att komprimering behövs i de större facken där trädgårdsavfall, hushållsavfall, kartong och returpapper lastas. Två bilar med komprimering i två fack har byggts och tagits i bruk under Dessa tar de mindre boxarna med sidlyft och tömmer själva kärlet med baktömmare. Nästa bil som beställs blir ett fordon som kan tömma alla behållarna bakifrån. Detta gör tömning på smala gator lättare och går också snabbare. 3

4 Fast service Då försöket blivit en sådan succé, beslutades det att servicen skulle ingå i det utbud som villahushållen kunde välja. Kommunfullmäktige antog i oktober 2001 en taxa, som innebär att den nya servicen kostar lika mycket som att abonnera på ett 190 liters kärl med hushållsavfall med hämtning varannan vecka. Renhållningsverket räknar med att under första året som servicen finns tillgänglig, år 2002, så kommer av villahushåll att ansluta sig. Alla villahushåll kommer att få tömt sina kärl med fyrfacksbil oavsett om de abonnerar på den nya servicen eller har separata kärl för endast hushållsavfall och trädgårdsavfall. Försöksområden och deltagande I försöket deltog 857 hushåll i 10 olika villaområden inom kommunen. Områdena var i Lund Annehem, Linero/ Mårtens fälad, Oskarshem, Gamla Väster och Norra Fäladen. Utanför centralorten ingick områden i Dalby, Södra Sandby, Genarp, Veberöd och Stångby. Hushållen har varit mycket positiva till servicen de provat och 97 % av dessa har önskat behålla den. Det har visat sig att hushållen varit bra på att sortera ut returmaterial. Personalbehov Fyrfackskärlet Hushållsavfallet har minskat med drygt 30 % och andelen returmaterial har ökat jämfört med genomsnittet i kommunen. Om alla invånare skulle producera denna mängd hushållsavfall så skulle denna avfallstyp minska med 25 % eller ton i kommunen. Projektet har under försöksperioden på drygt ett år genererat 1,5 heltidstjänst. På lång sikt kan det bli 5 tjänster om alla villahushållen, cirka , väljer den nya servicen. Det beräknas att det behövs 4 tjänster för det utökade insamlingsarbetet och 1 tjänst för att hantera det insamlade returmaterialet vidare till återvinning. Enkäter Enkätundersökningar har utförts vid två tillfällen. I maj 2001 gjordes telefonintervjuer med cirka 100 hushåll. Detta var främst för att få reda på om den nya servicen var efterfrågad. Om så var fallet, var det viktigt att redan under sommaren konstruera en taxa för servicen som kunde antas av kommunfullmäktige i november. Den ev. nya servicen skulle då kunna erbjudas till villahushållen redan under Under hösten 2001 skickades en enkät för utvärdering av hela försöket ut till samtliga deltagande hushåll. Visning av fyrfackskärl och bil i bostadsområde 4

5 Tömningsfordon För tömningen av fyrfackskärlen konstruerades en enkel bakåttippande fordonspåbyggnad utan komprimering med fackindelning enligt följande: 3m 3 13 m 3 Färgat glas alt. Växtavfall alt. Ofärgat glas Kartong 3 m 3 13m 3 Plastförpackn. alt. Hushållsavfall alt. Metallförpackn. Returpapper hushållen ändrar sina vanor på denna punkt. Det fanns därför skäl att ta med denna fraktion för att minska villaägarnas transporter av maximalt 3,9 m 3 växtavfall per år. De villaägare som har större mängder hushållsavfall skulle härigenom också kunna få sina behov bättre tillgodosedda genom att välja bort växtavfallet till förmån för en större volym hushållsavfall, vilket oväntat många, cirka 30 % gjorde. Detta beror kanske på att hushållen som deltog i försöket var förhållandevis stora. Inom de olika försöksområdena varierade antalet hushållsstorlekar från 2,94 till 3,67 personer. Genomsnittet låg på 3,14 boende per hushåll. I småhusbebyggelse i kommunen som helhet är det 2,76 boende per hushåll. Försöket som bedrevs på tio platser i kommunen visade också på väldigt stora geografiska variationer i mängderna för de olika materialslagen. Inledningsvis var det meningen att hushållsavfallet skulle delas upp i en brännbar och en biologisk fraktion, eftersom det fanns planer på att bygga en anläggning för biologisk behandling i Lund. När dessa planer inte gick att genomföra så kompletterades försöket istället med insamling av växtavfall, trots att ambitionen är att denna fraktion skall hemkomposteras. Villaägarna är emellertid, av alla transporter till återvinningscentralerna att döma, inte intresserade av hemkompostering. Avgiftsfri mottagning av trädgårdsavfall på återvinningscentralerna bidrar ju knappast till att Ursprungsskiss på tömningsfordonet 5

6 Geografiska variationer i årsmängd av respektive materialslag Mängd i kg/hushåll Materialslag Lägst Medel Högst Kärl 1 Hushållsavfall Växtavfall Färgat glas Hårdplastförpackn Kärl 2 Returpapper Kartongförpackn Ofärgat glas Metallförpackn Fordon Utökningen med växtavfall och möjligheterna att välja bort växtavfall till förmån för hushållsavfall samt den konstaterade stora områdesvisa spridningen i fråga om mängden ställer tillsammans med årstidsvariationer till problem när det gäller fordonsdimensioneringen. Fordonet som användes i försöket kunde som regel lasta kärl/lass. Denna kapacitet är otillfredsställande, men i övrigt har fordonet fungerat som tänkt med undantag från lite barnsjukdomar som successivt åtgärdats. Endast vid ett tillfälle har ett annat fordon behövts sättas in för fullföljandet av tömningen. Hybriddrift för kärllyftarna efterfrågades, men denna önskan har inte leverantören kunnat leva upp till. Detta är synd, eftersom fordonet genom sin enkla och energisnåla konstruktion hade varit väl lämpad för detta ändamål. Hämtning av flera fraktioner tar längre tid i anspråk, vilket betyder att stilleståndstiderna på varje hämtningsställe blir längre. Under denna tid skulle fordonets gasdrivna motor inte behöva vara igång utan energiförsörjningen av kärllyftarna skulle kunna ombesörjas av ett batteripaket. Detta skulle, utöver energibesparing, ge tystare gång och hämtningspersonalen skulle slippa andas in avgaser. Detta projekt får emellertid skjutas på framtiden tills tiden är mogen för tillverkarna att ta sig an idén. Om det befintliga fordonet skulle användas vidare för samma ändamål behövs en komplettering med en anordning för bättre lastfördelning i sidled kombinerat med en enklare typ av komprimering i de båda större facken. Fyrfackskärl, närbild Fyrfackskärlen Kärlen måste däremot anses ha fyllt sin uppgift på ett mycket tillfredsställande sätt, eftersom nära 97 % av hushållen vill ha kvar servicen. I tabellen visas att den tillgängliga volymen för 5 av fraktionerna täcker behovet alltid eller nästan alltid för cirka 95 % av hushållen. Synpunkter på dimensioneringen av kärlvolym Alltid Nästan alltid Summa räckt till räckt till % % % Kärl 1 Hushållsavfall Växtavfall Färgat glas Hårdplastförpackn Kärl 2 Returpapper Kartongförpackn Ofärgat glas Metallförpackn För de övriga tre fraktionerna returpapper, kartongförpackningar och trädgårdsavfall, är % nöjda med den tillgängliga volymen. Om man vikt ihop kartongerna lite bättre och tagit bättre vara på utrymmet för returpapper skulle antalet nöjda säkerligen också nå upp till 95 % eller fler. Möjligen kan dessa brister minska med ökad information och vana att sortera. Vad växtavfallet beträffar så kan den tillgängliga volymen troligen inte räcka till under alla förhållanden, men tillgången till utrymmet tycks trots detta upplevas som en meningsfull del i servicen. När denna utökade service nu erbjuds samtliga villahushåll från år 2002 kommer konventionella insamlingsfordon med två komprimerande och två icke komprimerande fack att tas i drift. Enligt de uppskattningar som gjorts kommer 50 % av villaägarna att ansluta sig till det nya serviceutbudet under Med hjälp av de nya insamlingsfordonen så 6

7 kan både fyrfackskärlen och de vanliga oförändrade abonnemangen med hämtning endast av hushållsavfall få tömt på samma insamlingsrunda i samma bil. Nyttolasten beräknas med detta insamlingssystem kunna uppgå till cirka 5 ton per lass. Ökningen av själva transportarbetet beräknas uppgå till cirka 35 %. Efter några år när hämtningsunderlaget blivit något så när stabilt är det kanske återigen dags att fundera över det optimala fordonet. Transporter Enligt enkäten har de cirka 750 hushållen, som besvarade enkäten, sparat in cirka besök/år vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Vid full utbyggnad omfattande cirka villahushåll bör besöken minska med st på årsbasis. Om varje besök genererar 4 km körning blir transportminskningen mil per år med personbil motsvarande cirka 2,7 mil per villahushåll. Den nuvarande insamlingen av hushållsavfall i villabebyggelse har beräknats ge upphov till ungefär mils körning per år eller 0,83 mil per hushåll. Med det nya tömningssystemet ökar körningen med cirka 35 % eller cirka 0,3 mil per hushåll. Vid full anslutning är det därför rimligt att räkna med att miljöbelastningen från transporter minskar till följd av den utökade servicen, vilket innebär att 0,3 mils körning med sopbil jämställs med 1,8 mils körning med personbil. Om endast 50 % av villahushållen ansluter sig så minskar transporterna med endast 1,3 mil per villahushåll och år. I enkäten framgår att villahushållen sparar tid. Tidsbesparingen har beräknats uppgå till cirka 6 timmar per villahushåll och år. Tidsåtgången för tömning av de nya kärlen ökar emellertid. Tidsstudier kommer att genomföras först när den nya fordonstypen är inkörd. Ökningen av tidsåtgången har beräknats till cirka 35 %, vilket ungefär motsvarar cirka 2,5 heltidsanställda renhållningsarbetare. Därtill kommer tömningen av det kärl som töms var 6:e vecka. Vid en prestation motsvarande 200 tömningar per dag ger detta upphov till ett personalbehov om cirka 1 person. Sammantaget är det således rimligt att räkna med att personalbehovet ökar med cirka 4 personer. Arbetsmiljö Vid tömning av kärlet för hushållsavfall uppmättes den högsta genomsnittliga vikten per område till 32 kg (Annehem). Högsta genomsnittliga vikten för det andra kärlet var 40 kg. Mellanväggen och insatserna i kärlet höjer kärlvikten med 10 kg. Det är vanligt att denna kärltyp används för fastighetsnära insamling av tidningar i flerbostadshus (utan mellanvägg och innerbehållare), vilket innebär genomsnittliga vikter på cirka 65 kg. Detta har hittills inte medfört några problem och därför finns det ingen anledning att tro att de vikter som uppnåtts i försöket skulle leda till arbetsskador. Tömningen av fyra fraktioner innebär att tidsåtgången för själva tömningsmomentet ökar med 30 sekunder till cirka 50 sekunder. Den ökade tidsåtgången medför färre tömningar per arbetsdag och därmed ännu färre in- och ursteg från fordonet. Dessa sistnämnda faktorer bidrar till att förbättra arbetsmiljön. I och ur fordonet anses vara ett arbetsmoment som sliter hårt på kroppen. Företagshälsovården har studerat insamlingssystemet. De anmärkningar som framförts har riktats mot kärllyften. Dessa problem har kunnat åtgärdas utan större svårigheter. Buller och framkomlighet Tömningen av fyrfackskärlen sker både med baklastning och sidlastning. Sidlastningen gör att det kan vara svårt att klara tömning på mycket trånga gator. Om lastningen av alla fyra facken kan ske bakifrån gör detta systemet mindre sårbart. Lunds renhållningsverk arbetar med att få fram en sådan bil. Några klagomål från villaägare har förekommit vid tömning av glasbehållarna tidiga morgnar. Det är viktigt att ytterligare förbättra dämpning och isolering i det fack i bilen där glas tippas. Förutom att inte störa boende är detta viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Renheter och fyllnadsgrader Det har konstaterats att renheten på returmaterialet varit mycket bra. Det är svårt att uttrycka detta i mätbara termer, men intrycket är att det är bättre sorterat än det returmaterial som samlas in via återvinningsstationerna. Fyllnadsgraderna har beräknats utifrån invägda mängder material och avfall och ställts mot renhållningsverksföreningens uppskattning av specifika vikter. I genomsnitt är fyllnadsgraden på hushållsavfallet 77 % och returpappret 80 %. Kartongen har en fyllnadsgrad på 108 %. I enkäten svarade cirka 25 % av villahushållen att volymerna för returpapper och kartong/pappersförpackningar inte räcker till med en tömningsfrekvens på 6 veckor. Svaren i enkäten pekar inte på att man inte klarar volymen om man har två dagstidningar och att man klarar denna om man bara har en dagstidning. En del hushåll med endast en tidning anser inte att volymen räcker och en del hushåll med två tidningar anser att volymen räcker till. Det handlar nog ganska mycket om hur man fyller kärlen och hur bra man är på att vika ihop kartongen/pappersförpackningarna. 7

8 Utvärdering av miljöeffekter Minskade utsläpp till följd av minskning av hushållens transporter med trädgårdsavfall och returmaterial till återvinningscentraler och återvinningsstationer blir följden om man inför den nya servicen. Hur stora utsläppsminskningarna blir beror på hur många av hushållen som ansluter sig, se beskrivning under rubriken transporter. Den ökade mängden insamlat returmaterial sparar resurser då återvinningen ökar. Minskningen av hushållsavfallet är också en miljövinst, vilket ofta är ett mål i olika typer av miljöplaner. Externt intresse och studiebesök Hämtningen av åtta fraktioner från villahushåll enligt Lundamodellen har väckt mycket stort intresse både från andra kommuner och renhållningsbolag och från utländska besökare. Under 2001 har Lunds renhållningsverk haft ett 30-tal studiebesök, som varit intresserade av vårt försök. Avfallsmängder och återvinning Hushållsavfallet minskade i försöket jämfört med genomsnittssiffrorna per hushåll och returmaterialet ökade. Allt som samlats in i försöket är vägt och antal hushåll har vid varje tömningstillfälle noterats, så att siffrorna ska bli riktigt rätt. Statistik från försöket finns med som bilagor. Hushållens synpunkter Det har varit en mycket positiv inställning till den service som testats. Det framgår av bifogade enkätrapporter hur hushållen tyckte att behållarvolymerna räckte för de olika materialslagen. Ett av de vanligaste argumenten för att inte prova servicen var att man tyckte att det var svårt att placera två kärl av den storlek som servicen omfattar. Dock var det bara 21 % som angav att man hade haft problem med placeringen. Det var tydligen ett problem man tyckte gick att lösa eftersom 97 % var positiva till att behålla kärlen även i framtiden. Det var 1 % som inte ville ha kvar tjänsten och 2 % som inte besvarade frågan. Cirka 90 % av hushållen anser att man fått tillräcklig information om försöket och hur man ska sortera. Drygt 55 % anser att de blivit mera miljömedvetna sedan de gått med i försöket med fastighetsnära insamling. Besöken på återvinningsstationerna var som väntat betydligt färre under försöksperioden än tidigare. Detta är ju en av miljövinsterna att minska de privata transporterna. Tömning av kärlet i bakre delen av fordonet 8

9 Hushållen uppgav också att de sparat tid då de inte behövt åka så ofta till återvinningsstationer och återvinningscentraler. Besparingen varierade från 1 timme till 30 timmar. Drygt hälften angav att man sparat 1-4 timmar med den nya servicen. Övriga erfarenheter Lunds kommun blev 2001 utnämnd till Sveriges återvinningskommun, vilket vi naturligtvis är väldigt stolta över. Det utvecklingsarbete som Lunds renhållningsverk bedriver sedan länge har givit resultat, och hämtningen av 8 fraktioner från villahushåll är en viktig del av detta utvecklingsarbete. Juryn:s motivering till utmärkelsen lyder: Lunds kommun har på ett imponerande sätt tagit ett helhetsansvar för arbetet för miljö och återvinning inom kommunen. Arbetet med återvinning inleddes redan tidigt på 80-talet och Lund är en av pionjärkommunerna när det gäller insamling av återvinningsbart material. Under de senare åren har Lunds kommun arbetat aktivt med att minska avfallsmängderna från hushållen och istället öka återvinningen, vilket har lyckats över förväntan. Lunds kommuns arbete för miljö och återvinning är så framgångsrikt att det även rönt internationellt intresse. Lunds kommun är en mycket värdig mottagare till utmärkelsen Sveriges Återvinningskommun I Naturvårdsverkets rapport 5145 Insamling av hushållsavfall lämnas en beskrivning av LRV:s sätt att arbeta med insamling av returmaterial. Rapporten, som nyligen givits ut, har skrivits av P O Berg och Cecilia Mattsson, som båda är verksamma på Högskolan i Dalarna. I denna rapport kan man bl a läsa följande: Man kan här notera att finurligheten, uppfinningsrikedomen och glädjen att konstruera och ta fram fantastiska tekniska lösningar är en väsentlig del av teknikutvecklingen även vad gäller insamling av avfall. Ett bra exempel på glad teknikutveckling i god renhållartradition är det arbete som bedrivs hos Lunds Renhållningsverk, där man gör avsevärda insatser inom utvecklingen av fordonspåbyggnader, med tre- och fyrfacksfordon. LRV ingår dessutom som representant för Lunds kommun i Naturvårdsverkets delprojekt Goda exempel på insamling och behandling av hushållsavfall tillsammans med ett 10-tal andra kommuner som också har en hög ambition ifråga om långtgående källsortering och återvinning av avfall. Den första fyrfacksbilen Ett stort tack! Lunds Renhållningsverk vill rikta ett tack till alla som bidragit till att genomföra försöket, både deltagande hushåll och all berörd personal vid Lunds Renhållningsverk samt Perstorp Waste System. Ett särskilt tack ska riktas till Lars-Åke Svensson för idén och genomdrivandet av projektet och till Per Månsson för det outtröttliga arbete han lagt ner på att planera, samla in materialet, väga och i övrigt tackla de problem som uppstått under försökstiden. Lunds Renhållningsverk Anna Wilhelmsson Göthe Miljö- och marknadschef 9

10 Kärl 1 kg/hushåll 450,0 400,0 350,0 300,0 426,4 Hushållsavfall Trädgårdsavfall Färgat glas kg 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 147,9 40,4 10,6 Totalt alla insamlingsområden Hårdplast Antal tömda kärl: st Mängd hushållsavfall: 317,7 ton Mängd trädgårdsavfall: 110,18 ton Mängd färgat glas: 30, 06 ton Mängd hårdplast: 7,9 ton 30,6 % av hushållen har valt bort växtavfallet I statistiken har mängden dock fördelats på samtliga i försöket deltagande hushåll. kg Kärl 1 kg/invånare 160,0 140,0 135,8 Hushållsavfall 120,0 100,0 80,0 Trädgårdsavfall Färgat glas 60,0 40,0 20,0 0,0 47,1 12,9 3,4 Hårdplast Totalt alla insamlingsområden 10

11 Kärl 2 kg/hushåll 250,0 200,0 208,5 Kartong Returpapper 150,0 kg 100,0 Ofärgat glas Metall 50,0 0,0 35,1 27,7 9,8 Antal tömda kärl: 6576 st Totalt alla insamlingsområden Mängd kartong: 26,56 ton Mängd returpapper: 157,76 ton Mängd ofärgat glas: 20,94 ton Mängd metall: 7,44 ton Kärl 2 kg/invånare kg 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 66,4 Kartong Returpapper Ofärgat glas Metall 20,0 10,0 0,0 11,2 8,8 3,1 Totalt alla insamlingsområden 11

12 Lunds Renhållningsverk 2002

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Lokala förhållanden i Vimmerby, Hultsfred och Högsby av betydelse vid etablering av insamlingssystem med utökad källsortering

Lokala förhållanden i Vimmerby, Hultsfred och Högsby av betydelse vid etablering av insamlingssystem med utökad källsortering PM Lokala förhållanden i Vimmerby, Hultsfred och Högsby av betydelse vid etablering av insamlingssystem med utökad källsortering Nedan beskrivs översiktligt fysiska förutsättningar i Vimmerby, Hultsfreds

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Bättre återvinning med kommunalt ansvar

Bättre återvinning med kommunalt ansvar Bättre återvinning med kommunalt ansvar Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV ÄN ÅTERVINNINGSSTATIONER 3 3. KOMMUNERNA TAR SJÄLVA ÖVER INSAMLINGEN

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar. Mål att skapa en smidig övergång. Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m

Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar. Mål att skapa en smidig övergång. Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m Anders Asp Fokusgrupp Uppdrag Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar Mål att skapa en smidig övergång Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m Kostnadseffektiva system Hög kvalitet på insamlat

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

A B. D E Handläggare: Johan Castwall Tfn: Renhållningsförvaltningen. Rapport om tidningsinsamlingen. Renhållningsnämnden

A B. D E Handläggare: Johan Castwall Tfn: Renhållningsförvaltningen. Rapport om tidningsinsamlingen. Renhållningsnämnden A B Rhn 2005-01-26 Tjänsteutlåtande SID 1 (5) 2005-01-17 Dnr 29-0021/05 Ärende nr 16 C Renhållningsförvaltningen D E Handläggare: Johan Castwall Tfn: 08 508 465 53 Renhållningsnämnden Rapport om tidningsinsamlingen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Handbok för fastighetsägare En- och tvåbostadshus och fritidshus

Handbok för fastighetsägare En- och tvåbostadshus och fritidshus Handbok för fastighetsägare En- och tvåbostadshus och fritidshus Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall i Hässleholms kommun Inledning Dessa råd och anvisningar

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Så funkar det med sopkärl!

Så funkar det med sopkärl! Så funkar det med sopkärl! Fakta och goda råd inför bytet från säck till kärl. Därför byter vi sopsäckarna till kärl. Nu byter vi ut sopsäcken mot kärl av plast, etapp för etapp, i Lysekils kommun. De

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med fyrfacksbilen ofärgad glasförpackning matavfall plastförpackning tidning pappersförpackning ofärgad glasförpackning metallförpackning restavfall

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Etapp NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil

Etapp NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Etapp 2 NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil ofärgad glasförpackning matavfall plastförpackning tidning pappers förpackning ofärgad glasförpackning metallförpackning

Läs mer

Renhållning villa. Prislista 2016

Renhållning villa. Prislista 2016 Renhållning Renhållning villa Prislista 2016 Sorterat Du sorterar ditt avfall i matavfall, brännbart och deponi. Matavfallet lägger du i en påse för matavfall och därefter i det bruna kärlet som alltid

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-04-19

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-04-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Konferensrummet, Traktorvägen 16, Lund, kl 18:00 20:00 Ordförande: Czernyson Torsten (KD) Vice ordförande: Dahlquist Lars (M) 2:e vice ordförande: Ivarsson Mätta

Läs mer

GUIDE # 6 Januari 2014

GUIDE # 6 Januari 2014 GUIDE # 6 Januari 2014 Införande av system för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper I korthet Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (FNI) ökar de insamlade mängderna

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

BILAGA 1 SAMVERKANSAVTAL

BILAGA 1 SAMVERKANSAVTAL Bilaga 1 BILAGA 1 SAMVERKANSAVTAL FTI:s ÅVS-POLICY 2 (8) I denna ÅVS-policy beskrivs FTI:s rutiner och tillvägagångssätt vid etablering av nya Återvinningsstationer (ÅVS). Policyn beskriver FTI:s utgångspunkter

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall En ingående beskrivning av projektet Kompletterande informationsbroschyr till tjänstemannautlåtandet kring nytt insamlingssystem

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

Renhållningsplan i korthet

Renhållningsplan i korthet Renhållningsplan i korthet Mises renhållningsplan för perioden 2014-2024 är uppdelad i två faser med olika fokus. Fram till 2019 inriktar vi oss på att stabilisera systemet, 2019-2024 ligger fokus på miljöarbete.

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 14 december 2005, 189. Dnr: KS 1220/05 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 224 Dnr: KS 1078/10 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, 129

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2013 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Beslutad 2012-11-28 Gäller fr.o.m. 2013-04-01 Innehållsförteckning 1. Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

AVFALLSPRISER FÖR VILLAKUNDER

AVFALLSPRISER FÖR VILLAKUNDER 1 av 13 AVFALLSPRISER FÖR VILLAKUNDER Priser gällande fr. o. m. 2015-07-01 Priskod Pris per år Intervall Kärlstorlek Anmärkningar inkl. moms A1 1 838,- var 14:e dag 190 l bb Grundservice kärlen vid tomtgräns

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. Utrymmen för avfall

RÅD OCH ANVISNINGAR. Utrymmen för avfall RÅD OCH ANVISNINGAR Utrymmen för avfall RÅD OCH ANVISNINGAR Utrymmen för avfall För att de boende ska få så bra service som möjligt, och sophämtarna en så bra arbetsmiljö som möjligt, har dessa råd och

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

ABCDE. Renhållningsförvaltningen M ILJÖ & U TVECKLING

ABCDE. Renhållningsförvaltningen M ILJÖ & U TVECKLING Renhållningsförvaltningen M ILJÖ & U TVECKLING Handläggare: Henrik Lilliehöök Tfn: 08-50846557 Renhållningsnämnden Rhn 2006-03-22 Tjänsteutlåtande SID 1 (12) 2006-03-07 Dnr 51-0176/06 Ärende nr 11 Utvecklad

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016

Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016 2015-10-01 Dnr: 15NM3 1 (7) Mats Cronqvist Avfallsnämnden Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016 FÖRSLAG TILL BESLUT Avfallsnämnden föreslås besluta att att godkänna förslag

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart ditt/dina nya kärl. I

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

ABCDE. Renhållningsförvaltningen K OMMUNIKATION & KUNDSERVICE. Anmälan av brukarundersökning. Renhållningsnämnden. Förslag till beslut

ABCDE. Renhållningsförvaltningen K OMMUNIKATION & KUNDSERVICE. Anmälan av brukarundersökning. Renhållningsnämnden. Förslag till beslut Renhållningsförvaltningen K OMMUNIKATION & KUNDSERVICE Handläggare: Erica Lawesson / Christina Durling Tfn: 08-508 465 56 / 08 508 465 66 Renhållningsnämnden Hn 2006-03-22 Tjänsteutlåtande SID 1 (9) 2006-02-28

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer