Svensk/engelsk. Engelsk/svensk. För domstolsväsendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk/engelsk. Engelsk/svensk. För domstolsväsendet"

Transkript

1 Svensk/engelsk Engelsk/svensk För domstolsväsendet

2 Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket Omtryckt av Jordbruksverekts repro, februari 2004

3 Ordlista för domstolsväsendet Svensk/engelsk Engelsk/svensk Utdrag ur förordet till första upplagan Det har blivit allt vanligare med utländska kontakter inom det svenska domstolsväsendet. Önskemål har därför framförts om en ordlista som kan vara till hjälp, t.ex. för att vid ett studiebesök beskriva det svenska rättsväsendet. Mot denna bakgrund har nu en ordlista tagits fram. Ordlistan tar upp ord som beskriver det sv enska domstolsväsendets organisation och funktion medan däremot materiella juridiska termer måst ulämnas av utrymmesskäl. Det skall betonas att ordlistan på intet sätt gör anspråk på att vara fullständig. Härtill hänvisas till sedvanliga lexikon och ordböcker av så väl juridisk som allmän karaktär. Det har v arit DV:s strävan att ta med ord som är repr esentativa för verksamheten vid våra domstolar. Urvalet av ord kan emellertid alltid diskuteras och DV tar tacksamt emot förslag till förbättringar. När det gäller den engelska översättningen har genomgående använts ord med anknytning till det brittiska rättssystemet. Det bör därvid observeras att de svenska och brittiska rättssystemen skiljer sig åt. Det har inom ramen för denna ordlista ine varit möjligt att klargöra denna skillnad och att alltid finna den adekvata engelska termen. Den mest näraliggande termen har då valts. Ordlistan består av två delar. Den första delen tar upp ord med anknytning till olika domstolars verksamhet. Under rubriken för respektive domstol är orden huvudsakligen funktionellt ordnande, t.ex. såsom underlag för ett anförande. Ordlistans andra del, som är den största, innehåller för domstolarna gemensamma ord och uttryck i alfabetisk ordning, först i en svensk - engelsk version och därefter i en motsvarande engelsk - svensk. I grammatiskt hänseende har ordlistan gjorts så enkel som möjligt. Orden återges i strikt boksta vsordning och där ord har flera betydelser anges de viktigaste och vanligaste först, med substanstiven före verben. Skilda betydelser och ordklasser markeras endast med kommatecken. Den som önskar närmare upplysningar hänvisas till sedvanliga lexikon, varav några anges nedan. Såsom underlag för ordlistan har använts tillgängliga lexikon och uppslagsverk. Särskilt kan nämnas A Concise Dictionary of Law (Oxf ord Reference), Anderson - Angloscandinavian Law Dictionary (Uni versitietsförlaget, Oslo), Backe m.fl. - Concise Swedish-Eng lish Glossary of Legal Termns (Gleerups), English Law Dictionary (Esselte), Färm - EG-ord, Prismas Engelska Ordbok, Wenström- Harlock - Svensk-Engelsk ordbok, Kärre m.fl.- Engelsk-Svensk Ordbok. Hovrättsrådet Thomas Främby har utarbetat ordlistan och universitetsadjunkten Åsa Sundh har medverkat i språkgranskningen. Domstolsverket i juni 1994 Förord till andra, reviderade utgåvan Ordlistan har rönt stor uppskattning och dess första upplaga är sedan länge slut. Åtskilliga värdefulla förslag till förbättringar har också inkommit, varför DV nu beslutat ge ut en andra upplaga. Den största förändringen jämfört med den första upplagan är att den nu ges ut i elektronisk form på Internet, tillgänglig för alla utan kostnad. 1

4 Grundprinciperna från den första upplagan har bibehållits, varvid dock inkomna synpunkter beaktats. DV riktar ett varmt tack till alla bidragsgivare. I förordet till den första upplagan angavs att brittisk-engelska och armerikansk-engelska termer skiljer sig åt från svenska motsvarigheter och att i huvudsak brittisk-engelska termer valts. Ett exempel på motsatsen är ordet tingsrätt, som saknar direkt motsvarighet i det brittiska rättssystemet. I stället har den amerikanska termen district (city) court valts, vilken också torde vara vanligast förekommande i svenska översättningar. Sådana val kan naturligtvis alltid diskuteras och DV tar i dessa, och övriga frågor angående ordlistan, även i fortsättningen tacksamt emot för slag till förbättringar till eventuellt kommande upplagor. I syfte att förenkla har nu också vissa myndigheter, författning ar m.m. br utits ut till en särskild del. Denna andra utgåva av ordlistan har, liksom den första, utarbetats av numera rådmannen Thomas F rämby och universitetsadjunkt Åsa Sundh, Umeå universitet. Domstolsverket i oktober

5 Ordlista för domstolsväsendet Svensk/Engelsk Swedish/English Del 1 - Svensk/Engelsk Domstolars verksamhet och domstolspersonal Allmänna domstolar district courts legal staff, lawyers chief judge senior judge judge assistant judge law clerk office secretary recording clerk usher lay judge civil action, civil case criminal action, cri- minal case matters tingsrätter jurister lagman chefsrådman rådman fiskal notarie kansli sekreterare protokollförare vaktmästare nämndeman tvistemål brottmål ärenden Tvistemål kärande svarande ombud advokat fullmakt rättshjälp dispositivt mål indispositivt mål stämningsansökan stämning förberedelse skriftligt avgörande huvudförhandling yrkande General courts Civil cases plaintiff defendant, respondent counsel barrister, solicitor power of attorney legal aid action amenable to outof-court settlement action not amenable to out-of-court settlement application for a summons summons oral or written preparation written decision main hearing petition, claim sakframställning bevisning plädering kostnader dom fullföljdshänvisning Brottmål statement of the facts evidence, proof pleading, plea costs judgment appeal instruction, notice of right to appeal Criminal cases polisen the police förundersökning preliminary investigation åklagare prosecutor misstänkt suspect försvarare defence counsel stämningsansökan application for a summons tilltalad the defendant offentlig försvarare public defence stämning summons häktning detention personutredning personal case study huvudförhandling main hearing gärningspåstående statement of the criminal act, statement of the deed sakframställning statement of the facts förhör med tilltalad hearing of the defendant bevisning evidence, proof plädering pleading, plea kostnader costs dom judgment (sentence = brottmålsdomens påföljdsdel) fullföljdshänvisning appeal instruction, notice of right to appeal 3

6 4 Domstolsärenden Court matters namnbyte change of name boutredningsman estate administrator bouppteckning estate inventory deed lagfart entry into the land register inteckning mortgage konkurs bankruptcy ackord composition verkställigheter executional matters tvistigt contentious otvistigt non-contentious skriftlig handläggning written procedure muntlig handläggning oral procedure Hovrätter avdelningar jurister president lagman hovrättsråd hovrättsassessor fiskal kansli sekreterare protokollförare vaktmästare nämndeman prövningstillstånd, dispens överklagande klagande motpart tvistemål brottmål övriga mål skriftlig förberedelse sakprocess bevisning dispositivt mål indispositivt mål Courts of Appeal divisions legal staff, lawyers President Head of division Judge of appeal Associate Judge of appeal reporting clerk office secretary recording clerk usher lay judge review permit appeal plaintiff of an appeal, appellant defendant of an appeal, appellee civil action, ~ case criminal action, ~ case other cases written preparation proceedings on facts evidence, proof action amenable to out-of-court settlement action not amenable to out-of-court settlement föredragning huvudförhandling hovrättsting dom beslut personutredning skriftlig process Högsta domstolen jurister justitieråd revisionssekreterare kansli protokollförare vaktmästare prövningstillstånd dispens prejudikat resning domvilla tvistemål brottmål bevisning föredragning huvudförhandling dom rättsfallssamling lagrådet Allmänna förvaltningsdomstolar länsrätter jurister lagman chefsrådman rådman fiskal notarie kansli sekreterare protokollförare vaktmästare report main hearing court of appeal session in another town judgment decision personal case study written proceedings the Supreme Court legal staff, lawyers Justice of the Supreme Court Judge referee to the Supreme Court office recording clerk usher review permit exemption precedent new trial grave procedural error civil case criminal case evidence, proof report main hearing judgment law reports the Council on Legislation, the Law Council Administrative Courts county administrative courts legal staff, lawyers Chief judge Senior judge Judge assistant judge law clerk office secretary recording clerk usher

7 nämndeman taxering körkort socialförsäkring omhändertagande taxeringsintendent allmänt ombud skattskyldig föredragning föredragande muntlig förhandling officialprövning Kammarrätter avdelningar jurister president lagman kammarrättsråd assessor fiskal kansli sekreterare lay judge assessment driving licence social national insurance preventive detention tax inspector public counsel taxpayer report reporting clerk hearing official examination Administrative Courts of Appeal divisions legal staff, lawyers President Head of division Judge of appeal Associate judge of appeal reporting clerk office secretary protokollförare vaktmästare nämndeman Regeringsrätten jurister regeringsråd regeringsrättssekr. kansli protokollförare vaktmästare prövningstillstånd dispens prejudikat Specialdomstolar recording clerk usher lay judge the Supreme Administrative Court legal staff, lawyers Justice of the Supreme Administrative Court Judge referee to the Supreme Administrative Court office recording clerk usher review permit exemption precedent Special courts, Tribunals Arbetsdomstolen The Labour Court Marknadsdomstolen The Market Court Hyresnämnd/arrende- Rent and Tenancy Trinämnd bunal 5

8 Del 2 - Svensk/Engelsk Ord och uttryck i alfabetisk ordning Ackord ADB administrativ adoption advokat advokatsamfundet ajournera ajournering akt, handlingar i mål akt, urkund aktie aktiebolag aktuarie alkoholist allemansrätt allmän allmän handling allmän åklagare allmänheten allmänna medel allmänprevention ange till åtal angivare anhålla anhållan, begäran anhållningsbeslut anhängig anhängiggjort förfarande anhängiggöra anhörig anklaga anklagelse anlita anmana, anmoda anmäla, rapportera anmälan, rapport anpassning anslag, pengar 6 composition EDP (electronic data processing) administrative adoption barrister, solicitor the Bar Association adjourn, postpone adjournment, postponement file document, record share limited company (Ltd) registrar alcoholic common right of access to private land general, public official document public prosecutor the public public funds general prevention inform against informer arrest petition, application, request warrant of arrest pending pending proceeding bring into court next of kin, relative accuse, indict, charge incrimination, indictment, accusation, charge engage request, urge, instruct report report adaptation grant anslå, bevilja medel grant anspråk claim, demand anstalts- institutional anstaltsvård institutional care anstånd respite, delay, extension of time anställning employment anständig decent anständighet decency ansvar liability, responsibility ekonomiskt ~ liability straffrättsligt ~ culpability, guilt yrka ~ prefer charges, demand conviction ansvara be liable, be responsible ansöka apply ansökan application anteckna i protokoll record anteckning note anteckning i protokoll entry anvisning instruction, regulation anvisningar directions arbetarskydd occupational safety, industrial safety arbetsförmedling labour exchange, employment office arbetsgivare employer arbetslös unemployed arbetsordning regulation arbetsplats workplace arbetsrätt labour law, labour legislation arbetstagare employee arbetstid working hours arkivarie archivist arrendator leaseholder, tenant, lessee arrende lease, tenancy arrendenämnd tenancy tribunal arvode fee arvsskatt succession tax arvskifte distribution of an estate auktion (exekutiv) compulsory auction avbetalning instalment

9 avbrott, i förhandling recess avdrag deduction avgift charge, fee avgöra decide, determine, settle avgörande ruling, decision avkastning profit, return, revenue avkunna dom deliver a judgment, pass a judgment, pass a sentence avliden deceased avsikt intention, purpose avsiktlig deliberate, intentional avsked dismissal avskeda dismiss avskrift copy avskriva mål, ärende dismiss avskrivning dismissal, writing off avslag refusal, rejection avsluta, t.ex. talan close avslå reject avtal agreement, contract avtjäna (straff) serve a sentence avvikande mening dissenting opinion avvisa invändning overrule, reject ~ talan dismiss avvisning dismissal, rejection Bandinspelning tape recording bedrägeri fraud beediga confirm by oath begå ett brott commit a crime begäran request behörighet competence, qualification bekänna confess bekännelse confession benåda pardon berusad drunk, intoxicated beskattning taxation beslag seizure, confiscation beslagta impound, seize, confiscate beslut decision, order ~ under rättegång ruling slutligt ~ final decision besluta decide bestraffning punishment bestrida contest, dispute bestridande oppostition, claim bestridd, omtvistad controversial, litigious bestämmelse provision, regulation besvär appeal besvära sig appeal besvärshänvisning appeal instruction besvärsinlaga petition for appeal besvärstid term of appeal betalningsföre- injunction to pay läggande betalningssäkra impound betyg, arbets- character betyg, vitsord character, testimonial betänkande report betänketid period for consideration bevis evidence, proof bevisbörda burden of evidence bevisuppgift statement of evidence bevittna, intyga certify bevittna, åse witness bifall approval bifoga enclose bilaga attachment, appendix bildskärm visual display unit (VDU) bindande conclusive, binding blankett form blodundersökning blood test bolag company borgenär creditor bouppteckning estate inventory deed brott crime, offence ~ försök attempted crime grovt ~ serious crime, felony lindrigare ~ misdemeanour brottmål criminal action, criminal case brottslig criminal brottslighet criminality brottsling criminal, culprit ungdoms~ young offender, juvenile delinquent brottspåföljd sanction brottsutredning crime investigation budgetår fiscal year byråkrati bureaucracy, red tape böta pay a fine 7

10 böter bötesstraff bötfälla Chefsjurist civilrätt civilrättslig Dagbok dagsbot dator datoriserad datum decentralisera deldom delegation delegera delgivning delgivning, personlig delgivningsbevis departement departementschef dispositiv dissens dissident dom avkunna ~ frikännande ~ fällande ~ ovillkorlig ~ påföljds~ tredsko~ villkorlig ~ domare domare, ordförande domared domarkår dombok domför domförhet domkrets domsaga domskäl domslut 8 fines pecuniary penalty, fine fine Chief Legal Adviser civil law, private law civil diary day-fine computer computerized date decentralize separate judgment, part ~ delegation delegate service of process personal service certificate of service ministry minister optional dissenting opinion dissident judgment deliver a sentence acquittal conviction unconditional sentence sentence judgment by default suspended sentence judge presiding judge judicial oath judiciary judgment book quorum quorum court district territorial jurisdiction of a court opinion, reasoning, finding, grounds for the decision judgment, verdict, judicial decision domstol court of law, law court domstols- judicial domstolspraxis court practice domstolsprocess court action/case domstolstrots contempt of court domstolsväsendet the judiciary, the court organisation drogmissbruk drug addiction, drug abuse drogmissbrukare drug addict dödsbo estate döma adjudicate döma (för brott) sentence, convict döma (i civilmål) judge, pass a judgment dömande verksamhet adjudication process Ed oath avlägga ~ take the oath enhällig unanimous enligt according to ensamdomare single judge enskild överläggning deliberation in camera enskilt anspråk private claim entlediga dismiss entledigande dismissal erkänna ett brott plead guilty erkännande confession ersättning (till vittne) reimbursement ersättningsanspråk claim for compensation expeditionstid office hours expropriation expropriation Fackförening trade union faderskapsmål paternity case faktum fact faktura invoice fakultativ discretionary, optional fall case familjerätt family law fara danger, peril, risk fast egendom realty, real estate fastighet real estate fastighetsdomstol land court fastställa fix, settle ~ belopp assess ~ en dom affirm a judgment fax fax fingerad fictitious fingerad rättegång moot case, mock trial

11 fiskalisk flykting folkbokföring folkrätt fordra fordran formell formkrav forum framställning sak~ fri fot, på frige frigiven frihetsberövande frihetsstraff frikänna frikännande frist frivillig frivårdsmyndighet frånskild frånvarande person frånvaro frånvaro (brist på bevis) fullfölja talan fullföljdshänvisning fullmakt (för ombud) fysisk person fängelse (påföljd) föra någons talan förarbeten förberedelse (av mål) muntlig ~ förbudsföreläggande föredra (mål) föredragande föredragningslista förelägga inställelse föreläggande förening (av mål) företag företagare fiscal refugee national registration international law claim, demand claim, demand formal form prescribed by law jurisdiction, forum statement, presentation statement of facts at large, free discharge, release on probation released on probation deprivation of liberty imprisonment acquit acquittal respite, term, extension of time voluntary probation and parole authority divorced absentee absence lack of evidence appeal appeal instruction power of attorney natural person, physical person imprisonment appear for somebody legislative history preparatory proceedings preparatory hearing injunction report reporting clerk agenda subpoena order, summons, subpoena joinder enterprise businessman företräda represent förfarande practice rättegångs~ proceedings författning constitution, statute författningsbestäm- statutory regulations melser författningsdomstol constitutional court författningsenlig constitutional författningssamling statute-book författningsstridig unconstitutional förflyttning transfer förhandling hearing, session häktnings~ hearing on the detention issue förhinder, ha ~ be prevented förhör interrogation, examination förhöra interrogate, question, examine förklarande respondent förkortning (av lag) short title förlika conciliate, mediate förlikning conciliation, mediation, settlement out of court förmynderskap guardianship förmånsrätt preference förmögenhet capital förmögenhetsskatt capital tax förneka deny förordna appoint, nominate förordning decree förplikta bind, obligate församling (kyrklig) parish förseelse misdemeanour försummelse negligence fösutten tid expired time försvar defence försvara defend försvara (mot beskylln.)vindicate försvarare counsel for the defence offentlig ~ public defence försäkring insurance försäkringskassa social insurance office försätta i konkurs declare bankrupt försätta på fri fot release försök attempt förundersökning preliminary investigation förvaltning administration 9

12 förvaltningsrätt förvar ta i ~ förverka förvisa förvisning förvärvskälla förändring, tillägg Genkäromål genmäla genmäle giltig giltighet gisslan god man god tro i ~ ~ gottfinnande granskning gratis gravationsbevis grov (allvarlig) grund för talan grundlön grundskola gymnasieskola gåva gåvoskatt gäld gäldenär gällande rätt gällande (i kraft) gärning gärningsbeskrivning gärningsman Handelskammare handelsrätt handfängsel handling handling (dokument) lägga till ~ handlägga handläggning 10 administrative law custody take into custody confiscate, forfeit expel expulsion source of income amendment counterclaim reply reply valid validity hostage custodian good faith in good faith discretion examination free of charge abstract of the land register gross the ultimate facts, cause of action basic salary, basic wages comprehensive school upper secondary school gift gift tax, legacy duty debt debtor the law in force, valid, in effect deed, criminal act statement of the criminal act charged offender, culprit chamber of commerce commercial law handcuffs act, action document, record file deal with, hear hearing, trial, dealing, procedure handräckning judicial assistance handskriven handwritten harmonisering harmonisation heder och samvete honour på ~ ~ ~ on one s honour hemortskommun place of domicile hemvist residence huvudkäromål main claim huvudman principal hypotek mortgage, security hyra (ersättning) rent, hire hyresnämnd rent tribunal häkta detain häktad detained person häkte custody häktning detention häktningsbeslut detention order häktningstid detention period hämta (till domstol) fetch hämtning fetching händelse event högskola university Identitetskort ID ikraftträdande coming into force immunitet immunity indragning revocation, withdrawal indriva (t.ex. böter) collect indrivning collection infinna sig attend informationsblad fact sheet informell informal införsel, (t.ex. i lön) garnishment inledning introduction inhemsk domestic inhibera cancel, stop, inhibit inhämta yttrande obtain an opinion inkasso collection of debts, collecting of debt inkomst income, revenue inkomstskatt income tax inlaga i rättegång plea, pleading inleda (t.ex. rättegång) initiate inom stängda dörrar in camera inre marknad internal market inregistrera register inskrivning registration inskrivningsdomare land court registrar

13 instans instance slut~ final court of appeal, the highest ~ ~ ~ instansordning court hierarchy inställa sig appear in court inställa sig personligen attend in person inställa, inhibera cancel, stay inställelse appearance, attendance första ~ first hearing instämma i concur in, agree to insyn control insända med post deliver by mail intagen prisoner intagen i fängelse prisoner inmate inteckna mortgage inteckning mortgage intermistisk interim, temporary intervenera intervene intervenient intervener intressekonflikt conflict of interests invaliditet disability invandrare immigrant invandring immigration invända object invändning objection Jakande affirmative jakträtt shooting rights jordbruksfastighet farm property jour duty jourhavande on duty judiciell judicial juridik law, jurisprudence juridisk fakultet law school juridisk person legal person juridisk vetenskap jurisprudence juridiskt judicial, legal juris kandidat Master of Law, L.L.M jurist lawyer jury jury juryledamot juror jurys avgörande verdict justering av talan claim adjustment justering av åtal prosecution adjustment jämka (skadestånd) adjust jämkning mediation, adjustment ~ av skatt tax adjustment jämställdhet equal opportunities jämställdhetsprogram equal opportunities programme jäv disqualification jävig challengeable jävsinvändning challengeability Kalender calendar kalla (till domstol) summon, subpoena kallele (till domstol) summons, subpoena kansli office kanslichef (HD, RR) head of administration klaga complain, make a complaint klagan, besvär appeal, complaint klagande appellant klander protest klandertalan protest action klient client kollektivavtal collective agreement kollusion tampering with evidence kommittébetänkande committee report kommun municipality kommunicera communicate kompetensområde domain kompromiss compromise konkurs bankruptcy gå i ~ go bankrupt konkursansökan bankruptcy petition konkursförvaltare trustee konsument consumer kontor office kontorsmaterial stationery kontorstid office hours kopia copy kostnad cost, expense kostnadsersättning compensation for expenses kostnadsfri free (of cost) kraft effect, force i ~ effective, in force, in effect träda i ~ (om lag) come into force, take effect vara i ~ be in force vinna laga ~ become final, gain legal force äga laga ~ have legal force krav claim, demand kriminalitet criminality 11

14 kriminalstatistik kriminalvård i frihet kriminalvård kriminalvårdsanstalt kronofogde, utmätningsman kränka (lag, rättighet) kränkning kumulation kumulera kungörelsedelgivning kvarskatt kvarstad belägga med ~ kvitto kyrklig samfällighet kyrkobokföring kärande käromål käromål, genkäromål, huvud- 12 crime statistics non-institutional treatment correctional treatment jail, penal institution, correctional facility enforcement officer infringe upon, violate infringement, violation joinder (of claims, parties, offences) join service by publication residual tax sequestration sequester receipt federation of parishes parish registration plaintiff claim counterclaim main claim for relief Lag code, act, la w, statute antaga en ~ enact a bill, pass a bill bryta en ~ break a law, violate a ~, infringe a ~ efterleva en ~ obey a law, obser ve a ~ enligt ~ by law skriven ~ statutory law tillämpa ~ administer the law laga, lagenlig, laglig legal, lawful ~ befogenhet lawful authority ~ domstol competent court ~ förfall lawful excuse, lawful absence lagakraft legal force laga, lagenlig, laglig legal, lawful lagakraftbevis legal validity cerificate lagakraftvunnen dom legally binding judgment lagbok Statute Book lagfaren domare legally trained judge lagfart entry into the land register of little lagföring (undandra evade legal proceesig ~) dings lagförslag bill anta ett ~ pass a bill lagparagraf article lagrum section of a law lagstadgad laid down by law lagstifta legislate lagstiftande legislative lagstiftande församling legislature lagstiftande makt legislative power lagstiftare legislator lagstiftning legislation lagstridig unlawful lagtext text of a law lagtillämpning adjudication process lagtolkning interpretation of the law lagändring amendment of a law lagöverträdare offender unga ~ young offenders, juvenile offenders legitimationskort identity card lekman layman lekmannadomare lay judge levnadskostnader living costs likvidation liquidation lindra, mildra mitigate lindring mitigation litispendens pending action livstids fängelse life imprisonment ljudupptagning tape recording lotta ett mål på ngn assign a case by lot to somebody lyckta (stängda)dörrar in camera lydelse wording lägga till handlingarna file läkarintyg medical certificate läkarundersökning medical examination län county länsstyrelse County Administration länsåklagare county prosecutor löneförhandlingar pay talks Majoritet maka, make efterlevande ~ massmedia materiell medbestämmande medborgare utländsk ~ majority spouse surviving spouse mass media material, substantive co-determination citizen alien

15 medborgarskap citizenship medborgerlig civil meddela en dom pass a sentence, medgiva (erkänna admit fakta) ~ (käromål, yrkande) concede ~ (samtycka till) consent to ~ (tillåta) allow, grant, permit medgivande acknowledgement, admitting ~ (av käromål, concession yrkande) ~ (erkännande av admission fakta) ~ (samtycke) consent, granting, permission medel (allmänna) public funds medlare mediator, intermediary medling mediation medpart co-party mellandom intermediate judgment mened perjury mening opinion ~ (vid omröstning) opinion ~ (skiljaktig) dissenting opinion merit merit mervärdesskatt value-added tax, VAT mildra (ett straff) mitigate, reduce miljö environment miljödomstol environmental court miljömål environmental case, ~ matter, ~ issue minderårig infant, minor, under age minoritet minority missbruk (felaktig misuse, abuse användning) missbruka (använda misuse, abuse felaktigt) mot (NN mot XX) versus motiv motive, reason motpart adversary, adverse party, opponent, opposite party motstridiga uppgifter conflicting versions mottagningsbevis delivery note, acknowledgement of receipt muntlig oral, verbal muntlighet oral procedure muntligt orally, verbally myndighet (offentlig) authority myndighetsutövning exercise of public authority myndighetsålder legal age, age of majority mål (vid domstol) case målsägande party injured mäklare broker Namnteckning egenhändig ~ narkoman narkotika nationalitet nattarbete nedlägga ett åtal nettoinkomst neutralitet notarie notarietjänstgöring nyttjanderätt nåd begära ~ få ~ nådeansökan nämnd nämndeman närvara närvaro nöjdförklaring signature personal signature drug addict narcotics, drugs nationality night-work withdraw a prosecution net income neutrality law clerk serving as a law clerk right of use pardon, mercy ask a royal pardon be pardoned petition for pardon panel of lay judges lay judge attend attendance declaration of satisfaction Oaktsamthet negligence obestridd, oemotsagd unchallenged obestånd insolvency obligationsrätt law of contracts obligatorisk compulsory, mandatory offentlig public ~ förhandling public hearing ~ försvarare public defence, defence counsel assigned by the court ~ rätt public law ~ sektor public sector ~ (officiell) official offentliggöra make public offentlighet (vid för- public attendance handling) 13

16 offentlighetsprincipen the right of public access to official records oförstånd ignorance ogift (ensamstående) single ogilla (talan) reject the action ogiltig invalid, void ogiltig (ej tillämplig) not applicable, n.a. ogiltig (ur kraft) inoperative ogiltigförklara (upp- annul, cancel häva) olaga illegal, unlawful, illicit olaglig illegal, unlawful, illicit olaglighet illegality, unlawfulness, illicitness olovlig unlawful, illicit olyckshändelse accident olägenhet inconvenience ombud i rättegång attorney, counsel ombud (enl. fullmakt) authorized representative, proxy omhänderta för sam- commit to social prehällsvård ventive care omhänderta (gripa) apprehend ~ (ta handom) take care of ompröva re-examine ompröva (i högre rätt) review omprövning re-examination, review område, territorium ambit, area omröstning vote, voting omröstning (sluten) secret ballot omröstning (öppen) open voting omständighet circumstance omsättning turnover omyndig legally incompetent person omyndig (p.g.a. ålder) under age, minor onormal abnormal oordning disorder opartisk impartial ordagrant verbatim ordinarie domare permanent judge ordinarie tjänst permanent post ordningsbot breach-of-regulations fine ordningsförseelse petty offence ordningspolis uniformed police oriktig incorrect, wrong orsak cause orsak, skäl reason orsaka cause orättvis unjust orättvisa injustice osann untrue oskyldig innocent oskälig excessive, unreasonable ostridig non-contentious ostridiga fakta stipulated facts Paragraf section, article parkeringsbot (avgift) parking fine part party part (i rättegång) litigant, party, side partsförhör party examination partsinlaga party writing partsutsaga party statement patent patent pension pension gå i ~ retire pensionera sig retire pensionering retirement pensionär pensioner permittering redundancy, lay off personal staff personalomsättning staff turnover personlig inställelse personal attendance personligen in person personnummer civil registration number personutredning personal case study plats (brotts~) scene of crime plats, ort, ställe location plenum plenary meeting plikt duty plädera argue, plead plädering argument, pleading polisanmälan report to the police polisbevakning police supervision polisdistrikt police district polisförhör police interrogation postadress postal address postnummer postcode, postal code praxis (stadig) established practice prejudikat precedent preliminär preliminary, provisional preliminärskatt preliminary tax prenumerera subscribe 14

17 preskription barring by limitation, statutory limitation privat private privaträtt civil law process action, lawsuit ~ (handläggning) proceedings ~ (rättegång) litigation, process, trial processa litigate processbehörighet procedural capacity processhinder procedural hindrance processordning rules of procedure processrätt procedural code projekt project promemoria memorandum proposition(regerings~)government bill protokoll record, minutes föra ~ take the minutes protokollförare recording clerk provisorisk provisional pröva (avgöra ett mål) adjudicate ~ (utreda) examine prövning (av mål) adjudication, trial ~ (utredning) examination prövningstillstånd review permit prövotid parole period, probationary period psykiater psychiatrist psykiatrisk undersök- psychiatric examinaning tion psykiatrisk vård psychiatric care sluten ~ ~ closed psychiatric care öppen ~ ~ open psychiatric care påföljd (brotts~) sanction Recit recitals redogöra för account for regel rule regeringen the Cabinet register index, list, register registrator registrar registrera register, record registrering registration, entry resekostnader travelling expenses reservation statement of a dissenting opinion reservera sig dissent resning new trial, review restskatt unpaid tax arrears, retroaktiv revisor back tax retroactive auditor, accountant riktig (rättvis) just, appropriate rimlig, rättvis fair ~ (sannolik) probable ~ (skälig) reasonable risk peril, risk ~ (fara) danger, risk rubrik heading rymning escape råd advice råda advise, counsel rådgivande organ advisory body, council rätt (domstol) court inför sittande ~ in open court ~ (lag, rättsvetenskap)law materiell ~ substantive law ~ (riktig) just, appropriate ~ (rättighet) right ~ (rättvisa) justice ~ (äganderätt) title äga ~ till be entitled to rätta correct rättegång judicial process, litigation, trial rättegång proceedings ~ (mål) case rättegångsfel procedural error rättegångsfullmakt power of attorney rättegångshinder procedural hindrance rättegångskostnader litigation costs rättegångsombud attorney, counsel rättelse correction, rectification rättelse (av dom/beslut)correction rättighet right rätts-, rättslig judicial, legal rättschef Head of the Legal Department/Division rättsfall case rättsfallssamling law reports rättsfråga issue of law, legal question, legal issue rättshandling legal act, legal transaction rättshandlingsförmåga legal competence rättshjälp legal aid rättskipning adjudication, administration of justice 15

18 rättskraft rättsläkare rättsmedel rättsmedel (extraord.) rättsmedicin rättsmedicinsk undersökning rättsordning rättspraxis rättspsykiatri rättsregel rättssal rättssamhälle rättssystem rättssäkerhet rättstillämpning 16 rättsverkan rättsverkan (särskild) rättsvetenskap rättsväsendet rättvis ~ (berättigad) justified ~ (billig) fair ~ (opartisk) impartial rättvisa rörelse (handel) röst rösta legal force medico-legal practitioner remedy extraordinary remedies forensic medicine medico-legal exa- mination legal system, law case law forensic psychiatry legal rule court room community governed by law legal system legal security adjudication, application of law legal consequence, legal effect special legal effect jurisprudence the judicial system just fairness, justice, impartiality business, trade vote vote Sak (abstrakt) matter, subject, subject matter ~ (egendom) property ~ (fråga) case, issue, question ~ (föremål) object hörande till ~ relevant sakframställning, statement of facts, presentation opening presentation sakfråga issue of fact, matter of fact sakkunnig expert sakkunnigutlåtande expert opinion sakägare party concerned sambo cohabitant, live-in partner samfällighet society, association samhälle society samhällsvård preventive care sammanbo cohabit, live in with sammanboende cohabitation sammanläggning joinder sammanträde conference, meeting, hearing ~ för förberedelse preparatory hearing sammanträdesdag session day sanktion sanction sann true sanning truth sanningsförsäkran ruth af firmation sed (sedvana, sed- custom, practice, vänja, bruk) usage sedvanerätt common law, customary law sekretess confidentiality, secrecy sekretessbelagd classified as secret semester holiday sinnessjuk insane sinnessjukdom insanity, mental disease, mental disorder självdeklaration income-tax return skadestånd damages, tort ådöma någon ~ award damages against somebody skadeståndsskyldig liable to pay damages skatt tax förmögenhets~ capital tax, property tax inkomst~ income tax kvar~ arrears tax mervärdes~ value added tax (VAT) preliminär~ preliminary tax rest~ tax arrears, unpaid taxes skattelagstiftning fiscal legislation, tax legislation skattemyndighet tax authority skattskyldig taxpayer skiljaktig mening dissenting opinion skiljaktig (vara ~) dissent skiljedom award, arbitration skiljedomsförfarande arbitration proceedings skiljedomstol arbitrational tribunal skiljeman arbitrator skilsmässa divorce skrift (från part) petitition skriftligt bevis documentary evidence

19 skrivelse official letter skuld (ansvar) guilt penning~ debt skulder debts skyddstillsyn probation skäl reason ~ (argument) argument ~ (bevekelsegrund) motive ~ (orsak) cause, ground sannolika ~ probable cause synnerliga ~ extraordinary reasons särskilda ~ special reasons skälig reasonable skön (gottfinnande) discretion skönsavgörande ad hoc decision skönsmässig discretionary sluten psykiatrisk vård closed psychiatric care slutföra conclude slutgiltig final slutlig final slutplädering closing argument slutsats conclusion slutsats, dra conclude slutsats (i domskäl) finding släktingar relatives sociala avgifter social charges, social fees socialbidrag social welfare allowance socialförsäkring social insurance scheme socialt bistånd social assistance specialdomstol tribunal specialisering specialization specialist specialist specialkunskap expertise stadfästa confirm stadfästelse confirmation stadgande provision, rule, regulation staten the State statistik statistics statsbidrag government grant, subsidy statsminister Prime Minister statssekreterare Under-Secretary of State stenografi shorthand straff punishment att avtjäna ~ serve a sentence staffa punish strafflag penal code straffmätning meting out of punishment straffrätt penal law straffskala range of punishment strafföreläggande summary imposition of a fine stridig, omtvistad disputed stryka delete studerande student stycke (i lagparagraf) paragraph styrelse board styrka (bevisa) prove ~ (med vittnen) attest, verify ~ (skriftligt) certify stämma summon, sue, take legal action stämma (väcka talan) bring an action before a court stämning summons stämningsansökan application for a summons, a plaint stämningsman process server, summoner stängda dörrar in camera subsidiär subsidiary summarisk summary summarisk process summary proceedings svarande defendant, respondent svaromål defence, plea ingå i ~ reply (to a charge) sveda och värk pain and suffering svära (avlägga ed) swear, take an oath syfte intent, intention, purpose lagens ~ the purpose of the law syn inspection, examination, survey systembolag state liquor shop säkerhetsåtgärd security measure söka apply sökande applicant, petitioner, appellant Talan: action ~ mot appeal from ansvars~ charge of criminal liability föra någons ~ appear for somebody ~ (invändning) defence 17

20 justering av ~ claim adjustment ~ (käromål) claim, plaint, complaint ogillad ~ action dismissed on the merits ~ (svaromål) defence, plea utföra ~ prosecute an action väcka ~ bring an action before a court återkalla ~ withdraw an action taxerad inkomst assessed income taxering assessment telefax facsimile, fax testamente will tidsfrist time limit, deadline tillnärmning (harmoni- approximation, harsering) monization tilltalad (den tilltalade) defendant, prosecuted person tilltro (till vittne) confidence, trust tillägg, förändring amendment tillämpa apply tillämpa lagen administer the law tillämpligt på applicable to tillämpningsföre- bylaws skrifter tillämpningsområde purview ting (domstolssam- court session manträde) tingsnotarie law clerk tjänstefel breach of duty tolk interpreter tolka (lag, avtal o.d.) construe ~ språk interpret tolkning interpretation tredskodom judgment by default tryckfrihetsmål press libel case träda i kraft become effective, take effect tull customs tullavgift customs duty turism tourism tvingande non-optional, imperative, compulsory, mandatory tvingande bestämmelseimperative provision tvingande regler mandatory rules tvist dispute, controversy ~ (i rättegång) litigation 18 tvista contend, dispute ~ (processa) litigate tvistefråga issue, matter in dispute tvisteföremål subject matter tvistemål civil case, civil action, dispute dispositivt ~ case amenable to out-of-court settlement indisposivt ~ case not amenable to out-of-court settlement tvistig (bestridd) controversial, contentious tvångsmedel coercive measures tystnadsplikt obligation of secrecy Umgängesrätt visitation right undanröja (dom, beslut)quash, set aside undanröjande quashing, setting aside undantag exception, exemption undantagsfall exceptional case underhands- informal underhåll (av fastigh., maintenance inventarier) underhållsbidrag allowance, maintenance ~ till make alimony underhållsskyldighet duty to support underhållsstöd maintenance support underordnad subordinate underrätt lower court, court of first instance underårig infant, minor unga lagöverträdare young offenders, juvenile offenders ungdomsbrottslighet juvenile delinquency ungdomsbrottsling juvenile delinquent uppdragstagare employee uppehållstillstånd residence permit upphovsrätt copyright upphäva annul, cancel ~ (dom/beslut) reverse, set aside ~ (lag) abolish, abrogate, repeal ~ (prejudikat) overrule ~ (tillfälligt) suspend ~ (återkalla) revoke, withdraw upprättelse relief, redress uppskatta estimate, evaluate uppskattning estimate, evaluation

21 uppskjuta postpone uppskjuta (ajournera) adjourn uppskov adjournment, postponement, respite uppsåt intent, intention straffrättsligt ~ criminal intent, malice uppsätta (dom, beslut) draft a judgment, draft a decision uppta bevis take evidence uppträda (inför domst.)appear utdöma(vite) impose (a fine) utdömande av vite imposition of a fine utebli (från domst.) fail to appear in court utevaro failure to appear utfärda (föreläggande): issue ~ lag enact a law, pass a law utfärdande enactment utkast draft utlåtande (rapport): report ~ (yttrande) opinion utlägg expenditure utlämna (till annat extradite land) utlämning extradition utländsk foreign utlänning foreigner, alien utmäta execute, distrain utmäta (straff) mete out utmätning execution, attachment and sale utmätningsman law enforcement officer utnämning appointment utom rätta out of court utreda examine, investigate utredning examination, investigation utsaga statement, testimony utskrift transcript utslag (beslut) decision jurys ~ verdict utsätta (mål) schedule utvecklingsstörd intellectually incapacitated utvisa expel utvisning expulsion, deportation Vakant vacant verk (statligt) government agency, government office ämbets~ authority, depar tment verksamhet business verkställa effect, execute ~ (en dom) enforce a judgment, execute a court decision vigsel marriage, wedding vikarie locum, substitute vikariera för stand in for vilandeförklara stay the proceedings vilandeförklaring staying of proceedings villkor condition, term villkorlig conditional villkorlig dom villkorlig frigivning conditional sentence conditional discharge, parole, release on probation villkorligt frigiva parole villkorligt frigiven parolee, person released on probation vistelse abode, stay ~ (bostad) residence tillfällig ~ temporary abode vistelseort dwelling-place, domicile visum visa vite (processuellt) conditional fine vid ~ av under penalty of a fine vitesförbud prohibition under penalty of a fine vitesföreläggande imposition of a conditional fine vitsorda attest, testify, certify vittna testify, give evidence vittne witness kallelse av ~ subpoena of a witness motsträvigt ~ hostile witness trovärdigt ~ credible witness vittnesbevis testimonial proof vittnesbås witness-box, witness stand vittnesed oath of a witness vittnesed (avlägga) take the oath vittnesförhör examination of a witness vittnesmål testimony, evidence skriftligt ~ deposition 19

22 vittnesplikt obligation to give evidence vittnespsykolog witness psychologist vittnesutsaga oral testimony, evidence votering voting, vote votum opinion, vote vård care ~ i anstalt institutional care ~ utom anstalt non-institutional care ~ enl. LPT/LRV care under the Closed Psychiatric Care Act ~ enl. LVM care under the Misuser Act ~ enl. LVU care under the Child Welfare Act sluten psykiatrisk ~ closed, psychiatric care öppen psykiatrisk ~ open psychiatric care överlämna till ~ commit to care väsentlig material, important Yrka yrkande (grund för) processuellt ~ sakligt ~ yttrande yttrande, utlåtande claim, petitition cause of action motion claim opinion opinion, report Åberopa refer to ådöma (brottspåföljd) sentence ~ någon böter fine somebody, impose a fine on somebody åklagare prosecutor allmän ~ public prosecutor chefs~ chief district prosecutor distrikts~ district prosecutor kammar~ chamber prosecutor region~ county prosecutor stats~ state prosecutor över~ head prosecutor åklagarmyndighet prosecution authority åklagarmyndigheten the Office of the Public Prosecutor åtal prosecution allmänt ~ public prosecution enskilt ~ private prosecution justering av ~ prosecution adjustment lägga ned ~ withdraw the prosecution åtala prosecute åtalad, den åtalade the defendant, the prosecuted person återbetala (återgälda) reimburse, repay återförvisa ett mål remand a case to the court below återförvisning remand återkalla (talan) discontinue, withdraw återställande av för- restitution of the time sutten tid expired återuppta resume ~ ett mål reinstate a case ~ till behandling review återvinning reopening åtgärd arrangement, measure Äktenskap matrimony äktenskaps- matrimonial ändra (beslut) reverse ~ (lag/talan) amend ~ (praxis) overrule ~ (straff) commute ändring alteration, modification ~ (av lag) amendment ~ (av talan) claim amendment, claim adjustment ärende matter, court matter ärende (domstols~) non-contentious matter äventyr jeopardy, risk vid ~ av at the risk of, on pain of vid ~ av vite on pain of fines Ögonvittne eyewitness överbevisa convince ~ (om brott) incriminate överflytta (mål) transfer överflyttning transfer överförmyndare chief guardian övergångsbestäm- provisional regulamelser tions överklaga appeal överklagande appeal överlägga deliberate överläggning deliberation enskild ~ deliberation in camera 20

23 överlämna till vård överlämnande till särskild vård överpröva överrätt övertid överträdelse brotts~ övervakare övervakning surrender for care, commit to care surrender for special care, commit for special care retry superior court overtime breach criminal offence probation officer probation 21

24 Ordlista för domstolsväsendet Engelsk/Svensk Del 3 - Engelsk/Svensk Ord och uttryck i alfabetisk ordning Abnormal onormal, abnorm abode vistelse permanent ~ stadigvarande vistelse temporary ~ tillfällig vistelse abolish upphäva lag abrogate upphäva lag absence: frånvaro lawful ~ laga förfall absentee frånvarande abstract of the gravationsbevis land register access tillgång public ~ to official offentlighetsprincipen records right of ~ umgängesrätt accident olycka, olyckshändelse according to enligt account for redogöra för, redovisa accusation anklagelse accuse anklaga acknowledgement erkännande, mottagningsbevis, kvitto acquit frikänna acquittal frikännande dom action process, talan cause of ~ grund för talan civil ~ tvistemål bring an ~ before a stämma, väcka talan court dismissed ~ ogillad talan pendency of an ~ litispendens ~ protest klandertalan withdraw an ~ återkalla talan actuary aktuarie adaptation anpassning address (postal) postadress ad hoc decision in casu avgörande addict missbrukare drug ~ narkoman adjourn ajournera, uppskjuta adjournment uppskov, ajournering adjudicate avgöra ett mål 22 adjudication avgörande av mål adjudication process dömande verksamhet, rättstillämpning adjustment: jämkning claim~ justering (ändring) av talan prosecution ~ justering av åtal administer the law tillämpa lagen administration förvaltning ~ of justice rättskipning administrative administrativ administrative judi- förvaltningsprocess cial procedure administrative law förvaltningsrätt administrator förvaltare, god man admission medgivande, erkännanav fakta admit medge, erkänna fakta adoption adoption adversary, adver- motpart sary party advice råd advise råda advisory body rådgivande organ affirm (a judgment) faställa (en dom) affirmative jakande age ålder ~ of majority myndighetsålder under ~ omyndig pga. ålder agency (government ~)statligt verk agenda föredragningslista, dagordning, uppropslista agreement överenskommelse, avtal aid hjälp legal ~ rättshjälp alcoholic alkoholist alien utländsk medborgare, utlänning, främling alimony underhållsbidrag till make

25 allow medge, tillåta allowance bidrag maintenance ~ underhållsbidrag alteration ändring ambit område amend ändra lag, ~ talan amendment: lagändring, rättelse av dom eller beslut, tillägg claim ~ ändring av talan annul annullera, ogiltigförklara, upphäva answer svaromål, gå i svaromål appeal besvär, klagan, överklagande, bsvära sig, överklaga ~ from talan mot ~ instruction besvärshänvisning, fullföljdshänvisning leave to ~ prövningstillstånd petition of ~ besvärsinlaga take an ~ överklaga, fullfölja talan term of besvärstid appear uppträda, visa sid i domstol ~ in court inställa sig i domstol ~ for somebody föra någons talan fail to ~ utebli (t.ex. från förhandling) failure to ~ utevaro appearance inställelse appellant klagande appendix bilaga applicable to tillämplig på applicant sökande application ansökan ~ for a summons stämningsansökan ~ of the law rättstillämpning apply ansöka, tillämpa apply for söka, ansöka appoint förordna appointment utnämning apportion jämka (skadestånd) apportionment jämkning (av skadestånd) apprehend omhänderta, gripa approval bifall approximation tillnärmande, harmoniering arbitration förlikning, skiljedom ~ award skiljedom ~ tribunal skiljedomstol, skiljenämnd ~ proceedings skiljedomsförfarande arbitrator förlikningsman, skiljeman archivist arkivarie area område argue plädera argument argument, skäl closing ~ slutplädering arrangement åtgärd arrest anhålla ~ warrant anhållningsbeslut proceedings to place häktningsförhandling somebody under ~ article paragraf assembly sammankomst, möte assess (an amount) fastställa (belopp) assessment beskattning, taxering assign by lot lotta ett mål assistance hjälp judicial ~ handräckning social ~ socialt bistånd attachment bilaga attempt försök attend infinna sig, närvara ~ in person inställa sig personligen attendance inställelse, närvaro personal ~ personlig inställelse public ~ offentlighet vid förhandling attest styrka (med vittne) attorney ombud i rättegång, rättegångsombud power of attorney rättegångsfullmakt auditor revisor authority myndighet, ämbetsverk, fullmakt exercise of public ~ myndighetsutövning lawful ~ laga befogenhet tax ~ skattemyndighet authorization fullmakt award damages ålägga någon skadeagainst somebody ståndsskyldighet Back tax bailiff restskatt, kvarskatt utmätningsman 23

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling?

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Lag & Rätt Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Sverige ett rättssamhälle inget straff utan lag Alla är lika inför lagen ingen

Läs mer

PROCESSRÄTT Daniel Nordström

PROCESSRÄTT Daniel Nordström PROCESSRÄTT Daniel Nordström AGENDA Juridiska begrepp Svenska domstolarna Rättegångsförfarande vid tvistemål Juridik hjälp Alternativa konfliktlösningsmetoder Skiljeförfarande Förhandlingsteknik vid tvistemål

Läs mer

Straffprocessrätt 2/18/14. En översiktlig introduktion. Föreläsningens huvudteman. Processrätt. Processtyper och -lagar. Processens funktioner

Straffprocessrätt 2/18/14. En översiktlig introduktion. Föreläsningens huvudteman. Processrätt. Processtyper och -lagar. Processens funktioner Straffprocessrätt En översiktlig introduktion Föreläsning av Eric Bylander den 17 februari 2014 Föreläsningens huvudteman Processrätten definierad Processens funktioner Straffprocessens särdrag Central

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Hur du väcker talan vid fredsdomaren

Hur du väcker talan vid fredsdomaren Enligt en allmän grundlagsfäst princip (artikel 24 i Italiens konstitution) fordras biträde i rättegångar. Huvudregeln är att personer ska företrädas av ett ombud. Det finns dock undantag från kravet på

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om patent- och marknadsdomstolar; SFS 2016:188 Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/10 Mål nr B 52/10. Fråga om avvisning av stämningsansökan.

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/10 Mål nr B 52/10. Fråga om avvisning av stämningsansökan. ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/10 Mål nr B 52/10 Sammanfattning Fråga om avvisning av stämningsansökan. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag 103 11 STOCKHOLM Telefax 09.00-12.00

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

INSPECTION PROTOCOL Company copy

INSPECTION PROTOCOL Company copy INSPECTION PROTOCOL Company copy For more information, see back Case no Company file no Page no 1 of totally COMPANY INFORMATION Name Organisation number Postal address Telephone Visiting address Telefax

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Utrikesdepartementet Sverige

Utrikesdepartementet Sverige Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! ANSÖKAN ENLIGT HAAGKONVENTIONEN 25 OKTOBER 1980 OM DE CIVILA ASPEKTERNA PÅ INTERNATIONELLA BORTFÖRANDEN AV BARN Ansökan om återförande umgänge, enligt

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål

Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål Vid huvudförhandlingen deltar normalt: Rätten (en alternativt tre juristdomare eller en juristdomare och tre nämndemän i vissa familjemål) En protokollförare Parterna

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk

Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk Del 1 Realia Provnummer: Tolkspråk: Realiafrågorna avser aktuell lagstiftning i Sverige och övriga svenska förhållanden. Ange korrekt antal exempel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 21 juni 2001 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE Advokat Jonas Rosengren Nordisk maritim og offshore voldgift 9 december 2015 jonas.rosengren@vinge.se The information contained in this presentation is of a general nature

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] SFS 1942:740 Källa: Rixlex. Utfärdad: 1942-07-18 FÖRSTA AVDELNINGEN. Uppdaterad: t.o.m.

Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] SFS 1942:740 Källa: Rixlex. Utfärdad: 1942-07-18 FÖRSTA AVDELNINGEN. Uppdaterad: t.o.m. SFS 1942:740 Källa: Rixlex Utfärdad: 1942-07-18 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:401 Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] FÖRSTA AVDELNINGEN Om domstolsväsendet 1 Kap. Om allmän underrätt 1 Tingsrätt

Läs mer

Fjärde avdelningen Om rättegången i underrätt. 42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling

Fjärde avdelningen Om rättegången i underrätt. 42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Fjärde avdelningen Om rättegången i underrätt I. Om rättegången i tvistemål 42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

SÖ 2000: (SÖ

SÖ 2000: (SÖ Nr 21 Överenskommelse med Storbritannien om utsträckning av den territoriella tillämpningen av den Europeiska konventionen den 20 april 1959 (SÖ 1968:15) om inbördes rättshjälp i brottmål till att även

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB 1(5) Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Fastställd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB att gälla fr.o.m. 2014-06-18. Inledning Disciplinstadgan syftar till att värna

Läs mer

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010 20.4.2010 Publikationens titel Genomförande av medlingsdirektivet Författare Justitieministeriets publikation Medlingsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare lagstiftningsrådet Maarit Leppänen Betänkanden

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Rättigheter och Rättsskipning

Rättigheter och Rättsskipning Rättigheter och Rättsskipning Syfte: Lag och Rätt Att eleverna förstår delar av det svenska rättssystemet och sambandet mellan lagar och de skyldigheter vi medborgare har i vårt demokratiska samhälle.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna Frågor och Svar Frågor och Svar VAD ÄR DEN EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? Dessa frågor och svar har förberetts av domstolens kansli.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 februari 2017 Ö 5688-15 KLAGANDE Alektum Group AB, 556331-1678 Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: Advokat PH och jur.kand. HÅ-L MOTPART

Läs mer

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler 1 Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler Kontakt: skiljedom@handelskammaren.com Antagna och i kraft från och med den 18 mars 2016 Parter som i skiljeavtal hänvisar till Sydsvenska Industri-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 februari 2006 Ö 4330-05 SÖKANDE OCH KLAGANDE HÖ Ombud: ÖI MOTPART AK Hansa AB, 556631-8712 753 83 Uppsala Ombud: LE SAKEN Resning

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd givna den 1 oktober 1996, reviderade den 1 mars 2002, reviderade 27 september 2015 Kontakt: skiljedom@handelskammaren.com Regler för Sydsvenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Lag (1999:116) om skiljeförfarande [Fakta & Historik]

Lag (1999:116) om skiljeförfarande [Fakta & Historik] SFS 1999:116 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-03-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:622 Lag (1999:116) om skiljeförfarande [Fakta & Historik] Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer