också omfattande allmänna råd om tillämpningen Regler som berör ställningar finns även Föreskrifterna ska finnas på arbetsplatsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "också omfattande allmänna råd om tillämpningen Regler som berör ställningar finns även Föreskrifterna ska finnas på arbetsplatsen."

Transkript

1

2

3

4 Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen. Brister i ställningar De vanligaste bristerna i ställningar är: bristfällig förankring och uppställning bristfälliga och ej kompletta skyddsräcken bristfälligt upplagda och fastsatta ställningslag dåliga tillträdesleder bristande diagonalstagning Det är inte bara vid uppförande av nya ställningar som det kan finnas brister. Brister kan också uppstå om ställningar byggs om på ett felaktigt sätt eller om man har tagit bort förankringar som behövs för säkerheten. Observera att det är straffbart att utan giltigt skäl ta bort skyddsanordningar som till exempel skyddsräcken. Brister och risker går att undvika. Det är särskilt viktigt att de som uppför ställningar har den kunskap och erfarenhet som behövs, och att arbetet leds av en kompetent person. Även när ställningen används ska planen för uppförande m.m. och monteringsinstruktionerna alltid finnas på plats. Samordningsansvar och arbetsgivaransvar När två eller flera företag samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samråda för att se till att arbetsmiljön är säker. Samordningsansvaret på en byggarbetsplats ligger i första hand på byggherren, men överlåts ofta på byggentreprenören. Det samordningsansvariga företaget ska bland annat se till att allmänna skyddsanordningar, till exempel ställningar, utförs och underhålls, och att de finns kvar så länge de behövs. Anslag ska visa vilket företag som är samordningsansvarigt. Observera att varje arbetsgivare fortfarande har det normala skyddsansvaret för sina arbetstagare, och ställningarna ingår i detta. Mindre entreprenörer och underentreprenörer måste känna till sitt arbetsgivaransvar och sin uppgift att kontrollera och instruera då deras personal ska jobba från ställningarna. Ofta tror underentreprenörernas personal att det är ställningsföretaget eller huvudentreprenören som har ansvaret för ställningarna de använder så är det alltså inte. Även underentreprenörer har arbetsgivaransvar! Jobba rätt planera före När ställningar ska användas är det viktigt att planera i god tid så att en lämplig ställningstyp, anpassad till behovet kan väljas. Innan arbete med uppförande, användning och nedmontering påbörjas, ska en plan för dessa moment tas fram. Den som tar fram planen måste vara kompetent på området! Använd gärna den blankett som finns på Se även till att planen finns kvar på arbetsplatsen ända tills ställningen är nedmonterad. När det gäller större eller mer komplicerade ställningar, som fasadställningar, ska en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet utses att leda arbetet med ställningarnas uppförande. Monteringspersonal ska få nödvändiga instruktioner för arbetets utförande. Även de som monterar och använder rullställningar ska ha de kunskaper som behövs för detta! De måste ha tagit del av monteringsanvisningarna innan ställningen monteras och de måste ha tillgång till anvisningarna så att de vid behov kan titta i dem. Ställningarna ska även avgränsas under uppförandet, så att inte obehöriga arbetstagare eller andra tar sig upp på dem eller kommer för nära. När ställningen är klar Alla ställningar ska kontrolleras innan de tas i bruk, så att man är säker på att de är rätt monterade. Glöm inte att dokumentera kontrollen! Det är särskilt viktigt om den är byggd av ett annat företag. Dokumentation Den här dokumentationen behövs oftast för ställningar: Plan för uppförande, användning och nedmontering. Planen Tänk på detta vid: alla typer av ställningar Vilka typer av arbeten ska den användas till? Vilka yrkeskategorier ska använda ställningen? Hur många är det som ska använda den? Vilka material ska läggas upp på den, vilka belastningar blir den utsatt för? Vilken storlek, längd, bredd, höjd ska den ha? Vilka tillträdesleder, till exempel trappor eller hissar ska finnas? Vilken typ/fabrikat av ställning är lämplig? Vilket företag är samordningsansvarigt på arbetsplatsen? Vem bygger ställningen, och har de rätt kunskaper/utbildning? Är de skyddade mot fall och belastningsskador när de bygger ställningen? Vem ansvarar för underhåll och fortlöpande kontroll av den färdiga ställningen? Systemställningar och kopplingar ska ha genomgått typkontroll. Begär gärna att få se typkontrollintyg. fasadställningar Behövs det skydd mot trafik? Finns det risk för påkörning? Ska ställningen kläs in? Hur förankras den till byggnaden på ett säkert sätt? rullställningar Är underlaget lämpligt för en rullställning, det vill säga tillräckligt hårt, plant och jämnt? Finns det hål i golvet som kan medföra risk att ställningen stjälper? Hur ska ställningen stabiliseras? måste tas fram innan arbetet med uppförande påbörjas. På finns ett förslag till blankett för planen. Instruktioner för uppförande, användning, nedtagning och skötsel (för prefabricerade ställningar). Dessa ska vara på svenska och finnas på arbetsplatsen. Handlingar som visar att ställningen har betryggande hållfasthet och stabilitet vid högsta avsedda last. Oftast går det bra med typkontrollintyg (för prefabricerade ställningar) eller att en röroch kopplingsställning överensstämmer med typfall. Om man byggt ställningen på annat sätt, behöver oftast beräkningar tas fram. Nya regler börjar gälla 1 juli 2006! Från den 1 juli 2006 träder nya regler i kraft, som i korthet innebär detta: De som uppför, väsentligt ändrar eller monterar ner ställningar ska ha utbildning för det. Vilken utbildning som behövs beror på vilka ställningar det gäller. Se till att de anställda har den utbildning som krävs! De handlingar som visar att ställningen har betryggande hållfasthet och stabilitet vid högsta avsedda last, ska utgöras av eller vara baserade på beräkningar. Ofta är typkontrollintyg tillräckligt, men ibland krävs särskilda beräkningar. Det går ofta att vända sig till leverantören. Mer information kommer, se Där finns alla Arbetsmiljöverkets regler, övrig information m.m. De kommande reglerna finns redan nu att läsa på webbplatsen! AB Danagårds Grafiska, 2005/19607 Föreskrifter om ställningar Föreskrifterna om Ställningar AFS 1990:12 (ändrad i AFS 1994:14, AFS 1995:7, AFS 2003:5 och AFS 2004:4). I dessa finns också omfattande allmänna råd om tillämpningen av reglerna. Regler som berör ställningar finns även i AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete. Föreskrifterna ska finnas på arbetsplatsen. Regler och ytterligare exemplar av denna broschyr beställs från: PUBLIKATIONSSERVICE Box Solna telefon fax ADI 512 Arbetsmiljöverket

5 Byggnadsställningar används vid tillfälliga arbeten på höjder över 1,25 meter. De används bland annat som tillträdesled, transportled och arbetsplats. Det ska finnas handlingar som visar att ställningens hållfasthet och stabilitet är betryggande. Då ställningar byggs, används och rivs ska man motverka risker för fall och ras och undvika olämpliga arbetsbelastningar. Tio tips för montering av säkra ställningar Planer och monteringsinstruktioner. Se till att dessa är framtagna och finns på plats samt att arbetet leds av en kompetent person. När det gäller instruktioner för uppförande av ställningar vänd dig till leverantören. Du kan också rådgöra med företagets arbetsmiljöingenjör/skyddsingenjör. Materialtransport vid uppförandet. Se till att det finns lyftanordningar, materialhiss eller annan utrustning som gör att ställningsmaterialet kan lyftas upp innan det slutligen monteras. Skydd mot fall vid uppförandet. Var noga med att de som uppför ställningen är skyddade mot fall! Om inte ställningen är konstruerad så att räcke finns då man kommer upp på ett plan, finns det temporära räckessystem att använda. Om ingen annan möjlighet är lämplig kan personlig skyddsutrustning användas. Fotplatta av stål med styrtapp/justerbar fotspindel. Montera dessa på underpallningar av plank eller liknande. Även på asfalt och återfylld eller frusen mark kan sådana underpallningar behövas. Skyddsräcken. Se till att de är tvålediga och cirka en meter höga eller mer om så behövs, och att de har fotlist. Se även till att det inte finns för stort mellanrum mellan bomlag och räcke. När ställningen används som fallskydd vid takarbete, kan skyddsräcket behöva vara helt inbrädat eller bestå av till exempel nätgrindar. Tillträdesleder och nödutrymning. Trappa ska så gott som alltid finnas. Ofta krävs även hiss, beroende på höjden och på hur mycket gångtrafik upp och ner det blir. Lodrät stege är för det mesta olämplig som tillträdesled. Man måste kunna ta sig ner från ställningen vid brand eller annan fara om man inte kommer åt den ordinarie tillträdesleden. En fast stege kan duga. Väggförankra ställningen tillräckligt tätt för att staga denna och se också till att förankringarna är tillräckligt kraftiga för att ta upp vindkrafterna. Lämpliga förankringsavstånd kan tas ur monteringsinstruktionen eller ur särskild beräkning. Att förankringarna sitter ordentligt fast kan kontrolleras med en utdragsprovare. Avsträvning med diagonalstag behövs för att säkerställa ställningens stabilitet. (Se pil i figuren högst upp.) Närmare uppgifter för montering av dessa kan hämtas ur monteringsinstruktionen. Avståndet vägg bomlag ska vara så litet som möjligt. Det bör inte överstiga 10 cm vid murningsarbete och bör aldrig vara större än 30 cm vid annat arbete. Eventuellt kan skyddsräcke behövas även på insidan. Ställningslaget. Många svåra olyckor har berott på att plank eller trall tippat eller glidit av ställningen. Det är viktigt att fästa planen ordentligt, så de inte flyttas oavsiktligt. Där bomlaget består av plank är det särskilt viktigt att detta förses med ok eller fästs samman på lämpligt sätt, så att så kallat orgeltramp undviks. Fixera trall med fotlist eller på annat sätt. Låt inte ställningsdelar som kan beträdas sticka utanför stödytorna om de inte är fästade så att de inte kan tippa. Tänk på detta vid montering och användning av rullställningar! Det är viktigt att följa monteringsanvisningen. Om du hyr rullställningen, se till att du också får med monteringsanvisningen! Använd utriggare eller annan stabiliseringsanordning eller förankra ställningen om den är hög. Ibland behövs stabiliserande vikter på ställningens nederdel. En grov tumregel är att basbredden behöver vara minst en tredjedel av höjden om ställningen används utomhus, och minst en fjärdedel av höjden om den används inne. För noggrannare besked om bygghöjder och stabilitet se monteringsanvisningen eller typkontrollintyget. Se till att alla hjul är låsta när någon arbetar på eller från ställningen eller att ställningen är fixerad på annat sätt. Det är förbjudet att arbeta på ställning som kan komma i rullning. Allvarliga olyckor har hänt på grund av att ställningen rullat iväg under arbetet. Hjulen ska sitta fast, så att de inte kan lossna om ställningen exempelvis rullas över ett hål. Se till att verktyg, material eller liknande inte kan falla ner och skada någon, när ställningen flyttas! Det är högst olämpligt att någon person är kvar på ställningen under förflyttningen. Det är mycket olämpligt att klättra på utsidan av gavelramarna! Många allvarliga fallolyckor har hänt på grund av detta. I vissa fall är det dessutom stor risk att ställningen stjälper om man klättrar på utsidan. Man bör alltså klättra på insidan och det är viktigt att det finns mellanplattformar om ställningen är lite högre. Så gott som alltid behövs bättre tillträdesled än gavelramarna. Trappa, eller ibland lutande stege, som är fast monterade är acceptabla lösningar. Att klättra vertikalt accepteras endast om höjden är lägre än två meter. Vid de flesta arbeten behöver man ha med sig material och verktyg upp på ställningen. I så fall måste man ha en trappa. Det är omöjligt att klättra på en lodrät stege eller ställningsram och samtidigt ha någonting med sig utan att förflyttningen blir riskabel! Se till att tvålediga skyddsräcken och fotlist finns runt arbetsytan! De ska alltid finnas om höjden till marken är mer än två meter.

6 1 PLAN FÖR UPPFÖRANDE, ANVÄNDNING OCH NEDMONTERING AV STÄLLNING enligt 14 AFS 1990:12 Ställningar Planen gäller:? Uppförande? Användning? Nedmontering 1. Person- och adressuppgifter Beställare (av ställning/ställningsuppförande):... - Kontaktperson (namn, adress, tel/mobiltelnr):... Uppförare av ställningen (företag):... - Kontaktperson (namn, adress, tel/mobiltelnr):... Samordningsanvarig för arbetsplatsen: Uppgifter om platsen där ställningen ska användas Kommun och fastighetsbeteckning:... Arbetsplatsens adress:... Övriga uppgifter:... (t.ex. vilken byggnad, lokal e.dyl.)? Inomhus? Utomhus 3. Uppgifter om den färdiga ställningen? Fasadställning? Rullställning? Annan typ av ställning (ange vilken): Ställningens storlek:... Prefabricerad (ange fabrikat och typ):... Rör- och kopplingsställning (typ):... Lastklass: Tillträdesled: Höjd: Bredd: 4. Uppgifter om arbetet från ställningen Följande arbete/arbeten skall utföras från ställningen: Ställningen skall användas följande tid:...

7 2 5. Uppförande och nedmontering PLAN FÖR UPPFÖRANDE, ANVÄNDNING OCH NEDMONTERING AV STÄLLNING enligt 14 AFS 1990:12 Ställningar Tidpunkt för uppförande:... Planerad t idpunkt för nedmontering:... Tidpunkt för väsentlig ändring (specificera):... Ställningen kommer att avgränsas på följande sätt under uppförande och nedmontering: Metod för upp- och nedtransport av ställningsmaterial:? Kran? Materialhiss? Manuell lyftanordning (t.ex. lyftblock)? Annan maskinell lyftanordning (wirespel e.dyl.)? Annan metod (ange vilken):... Skydd mot fall (för de som uppför eller nedmonterar ställningen ):? Ställningskyddsräcke, som monteras innan resp. plan beträds (endast möjligt för vissa fabrikat)? Temporärt skyddsräcke? Annat (ange vilket skydd)...? Personlig skyddsutrustning 6. Bilagor Följande handlingar hör till planen:? Generell monteringsinstruktion:...? Särskild monteringsinstruktion:...? Typkontrollintyg (ange nr):...? Beräkningshandling (beteckning):...? Annan handling (beteckning):... ============================================================ Uppgiftslämnare Ort och datum:... Underskrift:... Telefonnr:... Namnförtydligande: Företag/befattning:......

8 3 PLAN FÖR UPPFÖRANDE, ANVÄNDNING OCH NEDMONTERING AV STÄLLNING enligt 14 AFS 1990:12 Ställningar Anvisningar för blankettens ifyllande Allmänna anvisningar Denna blankett bygger på de krav som finns i AFS 1990:12 Ställningar, 14 (ändrad i AFS 2004:4 med ikraftträdandedatum ). Det är obligatoriskt att upprätta en plan för uppförande, användning eller nedmontering av ställning, men däremot är det inte obligatori skt att använda denna blankett, utan den ska ses som ett exempel. Den är främst avsedd för ställningar med högre höjd till arbetsplan än 2 meter. För de flesta lägre ställningar (t.ex. hantverkarställningar) kan planen utföras enklare och med en generell instruktion som viktigaste del. Planen ska upprättas av en kompetent person, med hänsyn taget till ställningens komplexitet (se 14 AFS 1990:12). Det är lämpligt att planen finns på arbetsplatsen under den tid som ställningen uppförs, används och nedmonteras. Däremot skall planen inte sändas in till Arbetsmilj.överket. Arbetsmiljöverket kan dock begära att planen tillhandahålls i samband med tillsyn. OBS! Även om blanketten är fullständigt ifylld innebär detta inte att den aktuella ställningen uppfyller de krav som ställs. Anvisningar till särskilda punkter 1. Person- och adressuppgifter Många företag kan vara användare av ställning. Därför är uppgiften om vem som är samordningsansvarig viktig. 3. Uppgifter om den färdiga ställningen För annan typ av ställning: Här anges t.ex. ställning som skydd vid takarbete, konsolställning, hängande ställning, utbredd ställning e.dyl. Fabrikat och typ för prefabricerad ställning: Detta skall framgå av typkontrollintyg och monteringsinstruktion. Om ställningar hyrs skall instruktioner för montering m.m. medfölja (se 15 AFS 1990:12). För rör- och kopplingsställning avses beteckning enligt AFS 1990:12, bilaga 3. OBS! Dessa upphör att gälla ! Försök att översiktligt beskriva storleken på ställningen, t.ex. total längd och maximal höjd (om fasadställning), eller på annat sätt. Lastklass: Ange klass enligt AFS 1990:12, allmänt råd till 11, eller enligt SS-EN Tillträdesled: Den huvudsakliga tillträdesleden avses. Ange trappa, stege (trappstege) eller hiss. OBS! I de flesta fall erfordras trappa. Höjd: Ange höjden från mark till det översta arbetsplanet.

9 4 4. Uppgifter om arbetet från ställningen Utöver vilka direkta arbeten som ska utföras från ställningen kan här även noteras om ställningen är avsedd som skydd vid takarbete. 5. Uppförande och nedmontering Även väsentliga ändringar räknas som uppförande eller nedmontering. Skyddsåtgärder mot fallrisker erfordras i princip alltid. Personlig skyddsutrustning kan användas om inga andra åtgärder är möjliga eller mycket svårgenomförbara (se Arbetsmiljölagen, AML, 2 kap 7 ; samt AFS 1999:3). 6. Bilagor En generell monteringsinstruktion gäller i första hand de utföranden som täcks av typkontrollintyg/motsvarande. Vid specialbyggen är leverantören skyldig att se till att särskilda instruktioner tas fram, om inte detta framgår av de generella instruktionerna (se 15 AFS 1990:12). Leverantörer kan ibland leverera ställning och även uppföra ställningen, och ibland enbart leverera ställningsmaterialet, där sedan andra uppför ställningen. I båda fallen skall instruktioner medfölja leveransen. Om inte den utförda ställningen täcks av typkontrollintyg (för prefabricerade ställningar) eller omfattas av typfall enligt AFS 1990:12, bilaga 3 (för rör- och kopplingsställningar) erfordras särskilda handlingar som visar att ställningen har betryggande hållfasthet och stabilitet vid högsta avsedda last (se 17 AFS 1990:12). Sådana handlingar utgörs så gott som alltid av beräkningar. Andra handlingar kan t.ex. vara provningsprotokoll eller ritning på komplicerade ställningskonstruktioner.

10 sida 1 (1) Datum: Arbetsplats: CHECKLISTA STÄLLNINGSKONTROLL Arbetsledare: Projekt nr: Företag som utför ställningsarbetet: Ställningen avsedd för: Handläggare: Telefon: Lastklass 2 (150 kg/m2) Arb med endast lätta verktyg. Ej materialupplag. 3 (200 kg/m2) Arb med mtrl för omedelbart bruk, trad putsställning. 4 (300 kg/m2) Endast lätt materialuppläggning. 5 (450 kg/m2) Tyngre mtrl uppläggning & trad murningsarbeten. Antal samtidigt belastade bomlag Ställningstyp Systemställning Rörställning Rullställning Pos Åtgärd Anmärkning Godkänd 1 Monteringsanvisning Skall finnas tillgänglig vid montage och användn. 2 Underlägg, pallning, fotspindlar, fotplattor Tillräcklig bärighet. Fast underlag. Enl AFS 1990:12, 18 med kommentar 3 Bomlagshöjd Enl monteringsanvisning 4 Fackbredd och konsoler Enl monteringsanvisning 5 Avstånd till vägg Så litet som möjligt, max 0,3 m Enl AFS 1990:12, 23 med kommentar 6 Facklängd Enl monteringsanvisning 7 Vertikalspiror Enl monteringsanvisning 8 Horisontalrör Enl monteringsanvisning 9 Skyddsräcken och fotlist Dubbla räcken och fotlist Vid fallhöjd >2m. Om det även finns risk att föremål eller person glider ner skall det finnas fotlist enl AFS 1990:12, 3 10 Avsträvning med erf antal diagonaler Enl monteringsanvisning samt enl AFS 1990:12, 11 med kommentar 11 Ställningsplan Rätt typ och fastsättning enl monteringsanvisning 12 Tillträdesled Enl AFS 1990:12, 4+ 5 med kommentar samt AFS 1993:3 13 Väggförankring Tillräckligt antal och rätt utförd. Enl AFS 1990:12 bil 3 och 4 samt monteringsanvisning 14 Vippändor får inte finnas Ställningsplanken skall gå tillräckligt omlott. Fixera trall med fotlist eller på annat sätt. Bomlag av plank kan förses med ok eller fästas samman för att undvika sk orgeltramp. 15 Nödutrymning Utrymningsväg vid brand eller annan fara om man inte kommer åt den ordinarie tillträdesleden. En fast stege kan duga. 16 Ev Intäckning Hänsyn till förankringar beaktas 17 Ev Skyddstak 18 Ev Trafikskydd Övrigt att notera Datum Ställningsbyggare Arbetsledare

11 Dokument sida 1 (1) CHECKLISTA FÖR RULLSTÄLLNINGAR Projekt Projekt nr Datum Revidering Underskrift/Sign Checklista för rullställningar Monteringsanvisning skall finnas tillgänglig vid montaget samt under användningstiden. Se till att monteringsanvisningen finns med även då ställningen är hyrd. Underlaget är stadigt och lämpligt för en rullställning? Dvs tillräckligt hårt, plant och jämnt. Stagning och förankring beaktad om ställningen är hög. En grov tumregel är att minsta basbredden behöver vara minst en tredjedel av höjden om ställningen används utomhus och minst en fjärdedel av höjden om den används inne. Använd utriggare eller annan stabiliseringsanordning om ställningen är hög. Se vidare i monteringsanvisningen. Hjulenheten är säkrad i ställningen och låsta när ställningen används. Hjulen är fastsatta så att de inte kan lossna om ställningen exempelvis rullas över ett hål. Rullställning med luftfyllda hjul har höj och sänkbara stöd. Tillträdesled finns. Ingen klättring på utsidan av gavelramarna. Trappa eller lutande stege som är fast monterad är acceptabla lösningar. Är ställningen lite högre är det viktigt att det finns mellanvilplaner. Tvålediga skyddsräcken med fotlist är monterade runt arbetsytan. De skall alltid finnas om höjden till mark är mer än två meter. Verktyg, material eller liknande skall inte kunna falla ner och skada någon, när ställningen förflyttas. Personal får aldrig befinna sig på ställning som flyttas. Tänk på detta vid val av rullställning: Vilken typ av arbeten skall den användas till? Vilka yrkeskategorier skall använda ställningen? Vilka material skall läggas upp på den? / vilka belastningar blir den utsatt för? Vilken storlek längd/ bredd/ höjd skall den ha? Vilka tillträdesleder (trappor, stegar, mellanvilplaner) skall finnas? Vilken typ av ställning är lämplig? Vem bygger ställningen? Vem ansvarar för underhåll av ställningen? Är underlaget lämpligt för en rullställning? Hur skall ställningen stabiliseras?

12 &+(&./,67$ 67b//1,1* // 81'(5/$*3$//1,1*)273/$7725(QO$)6 PHG WLOOK UDQGHNRPPHQWDU /,**$5(9,',11(563,5251$ Ã 3ODFHUDVHQO$)6ELODJD9LGV\VWHPVWlOOQLQJDUHQOPRQWDJHDQYLVQLQJ $967c1'7,//9b**6nOLWHWVRPP MOLJWHQO$)6 PHG WLOOK UDQGHNRPPHQWDU $9675b91,1* (UIRUGHUOLJWDQWDOGLDJRQDOHUVDPWUlWWSODFHUDGH HQO$)6 PHGWLOOK UDQGHNRPPHQWDU,13/$1.1,1*6WlOOQLQJVODJHQO$)6 PHGWLOOK UDQGH NRPPHQWDUVDPWRNQLQJHQO$)6 PHGWLOOK UDQGHNRPPHQWDU 67b//1,1*63/$1 )DVWVlWWQLQJHQOPRQWHULQJVDQYLVQLQJ 7,//75b'(6/('(57,//67b//1,1*(QO$)6 RFK PHGWLOOK UDQGHNRPPHQWDUHUVDPW$)6LWLOOlPSOLJDGHODU )g5$1.5,1* 7LOOUlFNOLJWDQWDORFKUlWWXWI UGHQO$)6ELODJD RFK9LGV\VWHPVWlOOQLQJDUHQOPRQWHULQJVDQYLVQLQJ 6.<''65b&.(12&+)27/,67,HQVWlOOQLQJVNDOOVN\GGVUlFNH ILQQDVGlUIDOOK MGHQlUWYnPHWHUHOOHUPHU'lUGHWILQQVVlUVNLOGULVNI UIDOO NDQGHWYDUDQ GYlQGLJWDWWVN\GGVUlFNHLQEUlGDVHOOHUI UVHVPHGNUDIWLJWWUnG QlW2PGHWILQQVULVNDWWI UHPnOHOOHUSHUVRQJOLGHUQHUVNDOOGHWILQQDVIRWOLVW HQO$)6 PHGWLOOK UDQGHNRPPHQWDU g95,*7$77127(5$ CHECKLISTA SEPTEMBER 2002 LN/ELN

13 )$.7$20 67b//1,1*(1 %(67b//$5( %(67b//$5(16.217$.70$1 7(/ 67b//1,1*6(175(35(1g5 67b//1,1*6(175(35(1g5(16.217$.70$1 7(/ $5%(763/$76 67b//1,1*(1$96('')g5 7<3$9$5%(7( 67b//1,1*61800(5 /$67./$66(1/$)6.RPPHQWDUWLOO 0$;/$67.*0 à $17$/%(/$67$'(%20/$*67 g95,*7$77127(5$ 67b//1,1*(1g9(5/b01$'7,//%(67b//$5(1'(1 $96<1$'2&+$9 Beställare/Ombud à 9,.7,*7 y6wlooqlqjvhqwuhsuhq UHQXWI U HJHQNRQWUROODYVWlOOQLQJHQ LQQDQGHQ YHUOlPQDVWLOOEH VWlOODUHQ y6wlooqlqjhqvndooi UHDQYlQG QLQJRFKIRUWO SDQGHNRQWURO OHUDVXQGHUDQYlQGQLQJVWLGHQ DYEHVWlOODUHQ$)6 y,qjuhsslvwlooqlqjhqinuhqeduw XWI UDVDYSHUVRQDOPHGHU IRUGHUOLJNXQVNDS$)6 CHECKLISTA SEPTEMBER 2002 LN/ELN

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

Brister i ställningar

Brister i ställningar Byggnadsställningar Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

Fasader Ställningar - allmänt

Fasader Ställningar - allmänt 50 AFH.61 Fasader Ställningar - allmänt Alltför många ställningar kontrolleras inte! Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid olika arbeten

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist.

Om det finns risk att föremål eller person glider under räcket skall det ha fotlist. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens kungörelse (AFS 1990:12) med föreskrifter om ställningar 1) samt i styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Beslutad den 13

Läs mer

STÄLLNINGAR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:4

STÄLLNINGAR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:4 ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:4 STÄLLNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:12) om ställningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Fasader Murnings- och putsställning

Fasader Murnings- och putsställning 50.1 AFH.61 Fasader Murnings- och putsställning Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid murnings- och putsningsarbeten Se även allmänt om

Läs mer

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Utgåva 201403 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 Ramställning 2:16 Allmänt Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Läs mer

Instruktioner för byggnadsställningar hos SSAB EMEA AB, Oxelösund

Instruktioner för byggnadsställningar hos SSAB EMEA AB, Oxelösund Instruktion 213413/3.0 Företagsintern 1 av 9 Författare Datum Arkiveringstid Collings, Hugh 2017-02-20 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Branteryd, Kristina 2017-01-31 2020-01-23 Instruktioner

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 2-2005 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 2 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabricerade byggkomponenter. Systembredden

Läs mer

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift

Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift Innehållsförteckning Sida Hur vet jag att min ställning är säker?.......................................................................... 3 Är det

Läs mer

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR SNABB och ENKEL MONTERING Monteringsanvisning FLEXY Steens Mekaniska har lång erfarenhet och stora kunskaper om byggbranschen

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om ställningar

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om ställningar AFS 1990:12 11 Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om ställningar Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05 Rullställning MONTERINGSINSTRUKTION Layher är Europas ledande

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 4-2013 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabrice - rade byggkomponenter. systembredden

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2010 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen SB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med EB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1

Super 9 uppfyller ställningsstandarden SS-EN 12810-1 MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Observera innan du bygger 3 Beskrivning av Super 9 4 Delar/Komponenter: Bottenskruv, Spira 5 Horisontalräcke, Längd & tvärbalk, Gitterräcke,

Läs mer

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning

Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Monteringsinstruktion UNIHAK Modulställning Unihak AB 2006 2 Allmänt Unihak Modulställning byggs med spiror av typen FSB (bajonettskarv) och LB längdbalkar samt vanligtvis med ERB tvärstag. I en arbetsställning

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Trapptorn består av prefabricerade HAKI komponenter. Trapptornet

Läs mer

Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak

Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak En kort sammanfattning av de krav som ska ställas på en ställning i olika situationer vid arbete med och på tak Plåt- och Ventbranschernas arbetsmiljökommitté

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Olycksfall (t ex fall, fallande föremål, fordon)

Olycksfall (t ex fall, fallande föremål, fordon) Olycksfall (t ex fall, fallande föremål, fordon) Risken för fall Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på bl a byggarbetsplatser. Risken för fall ska vara förebyggd. Om det behövs ska

Läs mer

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16 1 Väglednings-PM Diarienummer: CTB 2004/34762 Beslutad datum: 2004-09-16 Handläggare: Väderskydd Åke Norelius, CTB 1. Bakgrund Detta dokument är avsett som vägledning för inspektionen i syfte att åstadkomma

Läs mer

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning

- hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser. Monteringsanvisning - hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser Monteringsanvisning Allmänt Denna monteringsanvisning innehåller instruktioner för korrekt montering och säker användning av Alufase

Läs mer

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Utdrag ur SP-Rapport 2006:58 Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar - Utvärdering

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion TREBEX byggnadsställning Lastklass: 2-3-4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt TREBEX är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING STÄLLNINGAR. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2004-05-18) AFS 1990:12

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING STÄLLNINGAR. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2004-05-18) AFS 1990:12 AFS 1990:12 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 STÄLLNINGAR Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2004-05-18) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01

assco Kombiställningar SL70 / SL100 Monteringsanvisning Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 assco Kombiställningar SL70 / SL100 Januari 2000 Typkontrollerad Nr. 14 46 01 Allmänt SL70 är en byggnadsställning med stål och aluminiumramar, SL100 endast stålramar och består av prefabricerade byggkomponenter.

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN 204600_Alu_Stalln_8_sid 05-04-04 11.36 Sida 1 SKEPPSHULT SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE-333 93 SKEPPSHULT, SWEDEN TEL. +46(0)371-362 90 FAX. +46(0)371-360 95 STEGEN www.skeppshultstegen.se

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL S6 ALUMINIUM S6 S6 s6 s6 s6 HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter

Läs mer

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 EAGLE RULLSTÄLLNNG SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 1 S TEKNSKA DATA EAGLE rullställning Max plattformshöjd 4,7 m Uppfyller europeisk

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad byggnadsställning

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION MONTERINGSINSTRUKTION L HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd med

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

Det lönsamma alternativet

Det lönsamma alternativet Det lönsamma alternativet Modern Trebex byggnadsställningssystem är ett modernt svenskutvecklat ställningssystem som kan användas för alla typer av arbeten. Ett kännetecken för en modern ställning är att

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge

MONTERINGSINSTRUKTION. HAKI Galge MONTERINGSINSTRUKTION HAKI Galge HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m

Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m Montage- och bruksanvisning FLEXY Aluminiumställningar 0,70 m/1,40 m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att

Läs mer

Xxxxxxxxxxxxx. Ställningar. Arbetsmiljöverkets författningssamling

Xxxxxxxxxxxxx. Ställningar. Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:XX 2013:4 Xxxxxxxxxxxxx Ställningar Arbetsmiljöverkets författningssamling Ställningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKTION HAKI RAM HAKI AB 2004 HAKIs monteringsinstruktion och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Ställning uppbyggd

Läs mer

Rullställning Uni-Roll

Rullställning Uni-Roll Monteringsinstruktion Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05. SS-EN 1004:2005. Beteckning: EN 1004 3 8/12

Läs mer

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 & RT 1400XR RULLSTÄLLNING RT 750 & RT 750XR TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 & FT 750XR EN 1298 - IM - sv SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG wibeladders.se

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Span 300 Montageanvisning

Span 300 Montageanvisning Span 300 Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den 30:e januari

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter 1 Generell säkerhetsinstruktion 1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter Integrering av skyddsanordningar Byggnadsställning med fallskydd ska användas Det skall finnas en ställningsplan och vem som har

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Smalställning (650 alt. 720). Ställningen byggs med en

Läs mer

Hantverkarställning Zifa

Hantverkarställning Zifa Monteringsinstruktion Enligt SS-EN 0:2005 Typkontrollintyg: 5 8 0 Beteckning: EN 0 3 5/5 XXCD Instruktioner: EN 28-IM-SV Arbetsplattform 0,5 x,8 m max. Arbetshöjd,3m Tillåten last: 2,0 kn/m 2 på max ett

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Rullställning Gäller för 0,7m och 1,4m stegramsbredd och längderna 1,7m, 2,4m, 3,0m För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN HAKI AB 2011 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGS INSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2010 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

(Ändringar införda t.o.m. den 28 juni 2011) AFS 2004:3

(Ändringar införda t.o.m. den 28 juni 2011) AFS 2004:3 (Ändringar införda t.o.m. den 28 juni 2011) AFS 2004:3 STEGAR OCH ARBETSBOCKAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Arbetsmiljöverkets

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Modulställningen Modular Last klass 1 6

Modulställningen Modular Last klass 1 6 Modulställningen Modular Last klass 1 6 Version 2-2007 Typkontrollintyg Nr. 39 44 03 1 Allmänt Murarställning Modular Ställningen har hos SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutet typkontrollerats

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ Detta innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt större där än på många andra arbetsplatser. Det finns regler

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008

LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008 LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008 - Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ - Det innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VENTILATIONSMONTAGE

CHECKLISTA FÖR VENTILATIONSMONTAGE CHECKLISTA FÖR VENTILATIONSMONTAGE ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med eller Nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir underlag till

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

2008.05 Tryckeri, Berndtssons Tryck: cramo www.syre.se SAFETy Produktion:

2008.05 Tryckeri, Berndtssons Tryck: cramo www.syre.se SAFETy Produktion: CRAMO SAFETY CRAMO SAFETY SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN På Cramo har vi alltid arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Under begreppet Cramo Safety erbjuder vi produkter/lösningar som gör ert arbete både effektivare

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI AB 2014 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden Futuro 14 4 0 1 Allmänt Modulställning Futuro ställningen har hos SP sveriges Tekniska Forskningsinstitutet typkontrollerats för lastklass enligt AFs 1990:12 Typkontrollintyg nr. 14 4 0. Produktbeskrivning

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKtiON

MONTERINGSINSTRUKtiON MONTERINGSINSTRUKtiON HAKI Rullställning HAKI AB 2013 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och

Läs mer

INNEHÅLL ALL INCLUSIVE MODELLÖVERSIKT TRAPPSTÄLLNING ST 1400 BRED RULLSTÄLLNING RT 1400XR SMAL RULLSTÄLLNING RT 750XR HANTVERKARSTÄLLNING FT 750XR

INNEHÅLL ALL INCLUSIVE MODELLÖVERSIKT TRAPPSTÄLLNING ST 1400 BRED RULLSTÄLLNING RT 1400XR SMAL RULLSTÄLLNING RT 750XR HANTVERKARSTÄLLNING FT 750XR Wibe Ladders ställningssortiment är konstruerat för vårt hårda nordiska klimat och utvecklat för att vara både säkert och enkelt att använda. Med våra kompletta paketlösningar är det också enklare än någonsin

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med Ja eller Nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir underlag

Läs mer

Modulställning ALFIX Modul plus II

Modulställning ALFIX Modul plus II 1 Modulställning Ställningen har granskats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Typkontrollintyg nr 44 72 02 2 Kopia av SP:s certifikat 3 INNEHÅLL Kopia av SP's Typkontrollintyg 1. Beskrivning av

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Grenställ

Montage- och bruksanvisning. Grenställ Montage- och bruksanvisning Grenställ Verktyg som behövs för montaget Blocknyckel alt. mutterdragare och hylsor med nyckelvidd 24 mm (för M16) 16 mm (för M10) Stagfästen placeras enligt sid 4-5 Hammare,

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

UPP&NER HISSAR STAVDAL.SE

UPP&NER HISSAR STAVDAL.SE UPP &NER HISSAR HISSAR FÖR ALLA BEHOV Bygghissar används i första hand för att transportera två olika saker material och personal. Valet av bygghiss är på många sätt en säkerhetsoch arbetsmiljöfråga. Att

Läs mer