Handledning av AT-läkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning av AT-läkare"

Transkript

1 Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården

2 Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. Allmäntjänstgöringen omfattar mellan 18 månader och 21 månader. Fullgjord allmäntjänstgöring eller utländsk legitimation som godkänts av socialstyrelsen är en förutsättning för svensk läkarlegitimation. Av allmäntjänstgöringen skall nio månader fördelas mellan invärtesmedicinska och opererande specialiteter med en minimitid av tre månader inom respektive grupp. AT-läkaren skall vidare tjänstgöra minst tre månader inom psykiatri och sex månader inom allmänmedicin. Tjänstgöringen avslutas med ett skriftligt och ett muntligt kunskapsprov ( AT-provet ). Den muntliga delen kan ersättas av en medsittningsbedömning av en patienthandläggning från varje huvudplacering (vg se nedan). Efter fullgjord tjänstgöring och godkänt AT-prov kan Socialstyrelsen utfärda läkarlegitimation, som är förutsättning för att påbörja en specialiseringstjänstgöring (ST). Hur är AT-placeringen upplagd på Kirurgkliniken NUS? Samtliga AT-läkare som är anställda inom NU-sjukvården har en placering på 12 veckor på kirurgkliniken. Om AT-läkaren har dessutom sin valfria placeringen på kirurgen förlängs placeringen med 4 veckor. Vi tillåter frånvaro (semester, komp-ledighet, föräldrarledighet) upp till 4 veckor eller 1/3 del av tiden under placeringen. Blir frånvaron längre, t ex pga sjukdom och AT-läkaren riskerar att inte kunna uppnå målen förlängs placeringstiden. Under kirurgplaceringen går AT-läkarna ca 1/3 del av tiden på Akutmottagningen, både dagtid och nattetid. AT-läkarna placeras på urologen under två veckor, övriga tiden schemaläggs de på de olika sektionerna på NÄL. Vi försöker i möjligaste mån att ge de en hemavdelning. Schemat läggs av Eva Ekström som är läkarsekreterare i Uddevalla i samråd med studierektorn. Vi är överlag väldigt tillmötesgående när det gäller att tillgodose AT-läkarnas individuella önskemål. Vissa aktiviteter för AT-läkarna som t ex försäkringsmedicinska utbildningar, AT-dagar mm planeras centralt av AT-kliniken. Deltagandet är obligatoriskt för AT-läkarna vilket medför att väldigt få AT är närvarande i klinisk verksamhet dessa dagar. Sådana utbildningar publiceras i form av en AT-Agenda av AT-kliniken på hemsidan.

3 Målbeskrivning för AT-placeringen kirurgi Inlärningsmålen under AT avser dels kompetensutveckling och dels utveckling i yrkesrollen. De definieras i Socialstyrelsens författning om Allmäntjänstgöring för AT-Läkare (SOSFS 1999:5). Syftet med kirurgplaceringen är att AT-läkaren lär sig handläggning av patienter med mångfaldiga åkommor. Där ingår även självständig initial akut handläggning av kirurgpatienter. Efter placeringen förväntas AT-läkaren behärska kirurgisk anamnestagning, klinisk undersökning av kirurgpatienter och att kunna överrapportera på ett korrekt sätt. AT-läkaren skall också förstå möjligheterna och begränsningarna med diagnostiska metoder i anslutning till kirurgisk verksamhet. Vi ska erbjuda möjligheter för fördjupning av AT-läkarens förmåga att hantera tillstånd som smärta, ångest och krisreaktioner hos patienter och anhöriga och bereda tillfälle att träna på att lämna svåra besked. Även vårdhygienaspekter skall läras ut under placeringen; bland annat är ett säkert sterilt arbetssätt ett viktigt inlärningsmål. Bland de konkreta målen för opererande specialiteter skall AT-läkarna lära sig en del av den så kallade chirurgia minor, de skall behärska att kateterisera urinvägarna, kunna genomföra rektoskopi och proktoskopi och kunna sätta ventrikelsond. Dessa moment återkommer till viss del under primärvårdsplaceringen och kan således fördjupas där, grundstenen bör dock läggas hos oss. Efter fullgjord tjänstgöring skall AT-läkaren ha god kännedom och och viss erfarenhet av omhändertagande av traumapatienter (både lokliserade trauma mot t ex huvudet eller genitalia men även generell trauma och brännskador), akut buksmärta samt akut skrotal smärta. Samma krav gäller avseende diagnostik och handläggning av vanliga kirurgiska sjukdomar såsom benigna gastrointestinala sjukdomar samt bukväggsdefekter, indikationer för utredning vid misstanke om malignitet inom gastrointestinaltrakten, urogenitaltrakten eller bröstcancer. De skall ha kännedom om preoperativ bedömning och postoperativt normalförlopp. AT-läkaren skall ha närvarit vid gastroskopi, vid ingrepp i bukhålan samt vid operation av bukväggsdefekter. AT-läkaren förväntas agera utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt. Det finns goda möjligheter till teoretiska studier under kirurgplaceringen: Varje tisdag eftermiddag mellan kl 16:30 och 17:45 har AT-läkarna inläsningstid på arbetstid. Dessutom anordnas regelbunda föreläsningar och klinikinterna utbildningar för samtliga doktorer. Således är kraven på AT-läkarna stora och för att kunna uppnå dess mål krävs det bra kunskap om de hos alla kirurger och hos AT-läkaren själv. Placeringstiden är ändå relativt kort och det gäller att redan från början planera för att hinna med allt.

4 Din roll som handledare för AT-läkare För var och en AT-läkare utses en handledare på kirurgkliniken. Dessa handledare rekryteras i princip alltid bland klinikens ST-läkare. Handledarna bör helst ha gått handledarkurs. Det är inget krav att handledaren och AT-läkaren ska vara schemalagda paralellt med varandra. Handledaren spelar en central roll i AT-läkarens utveckling och i dokumentationen samt återrapporteringen till studierektorn. För att förtydliga rollen och för att ge stöd i utformningen har denna dokument skapats. Som utsedd handledare ansvarar du tillsammans med din AT-läkare för att han eller hon utvecklas i enlighet med målbeskrivningen under sin placering. Det ligger i sakens natur att många av målen inte kan planeras eller schemaläggas och därför förväntas AT-läkaren själv hålla koll på konkreta inlärningstillfällen och söka upp dessa på ett aktivt sätt. Handledarsamtal skall genomföras regelbundet och dokumenteras. Minst tre handledarsamtal bör planeras in: ett i början av placeringen, ett ungefär i mitten av AT-läkarens placeringen för avstämning och planering samt ett i slutet. Som underlag för bedömning av utvecklingen skall AT-läkaren föra en loggbok. In denna loggbok dokumenteras även handledarsamtalen. Första handledarsamtalet handlar för de mesta om att gå igenom klinikens dagliga rutin, grundläggande förhållningssätt på akutmottagningen, operationsavdelningen och vårdavdelningarna samt metodik vid patientrapportering. Anamestagning, undersökningsteknik på kliniskt och apparativt med rektoskopi och proktoskopi bör gås igenom. Även genomgång av praktiska moment som katetersättning och suturering rekommenderas. Eftersom AT-läkaren snabbt behöver komma igång med jobbet på Akutmottagningen bör de kirurgiska tillstånden som AT-läkaren kan förväntas ta hand om på akutmottagningen diskuteras vid första mötet. En sammanställning finns som bilaga till denna skrift. Passa på att bekanta er med målbeskrivningen och loggboken vid första träffen; även handledarsamtalet dokumenteras i loggboken. Andra mötet handlar om att kolla upp AT-läkarens utveckling både när det gäller förvärv av praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper. Loggboken är en viktig redskap i detta sammanhang. Här bör AT-läkaren ha hunnit samla skriftliga ömdömen från andra kollegor han eller hon jobbat ihop med, både på avdelningen, mottagningen och akutmottagningen. Kolla att AT-läkaren ha gått på teoretiska undervisningar på kirurgkliniken och att han eller hon har kommit igång med de praktiska åtgärderna en AT-läkare förväntas behärska enl målbeskrivningen. Planera tillsammans hur eventuella brister kan åtgärdas inom den tiden som är kvar av placeringen. Även detta samtal dokumenteras i loggboken. Tredje handledarsamtalet avser en avrundande reflexion angående AT-läkarens placering på kirurgkliniken. Här ska handledaren ge en sammanfattande återkoppling till AT-läkaren på bas av både sina egna intryck och kollegornas ömdömen. Handledaren bör också lyssna in hur AT-läkaren upplevt sin placering och ev lämna dessa synpunkter till berörda parter.

5 Dessa tre beskrivna träffar mellan handledaren och AT-läkaren får anses som ett minimum. Fler möten är önskvärda och kan då utformas på olika sätt, t ex som en övnings-medsittning eller diskussioner av intressanta patientfall som AT-läkaren eller handledaren stött på. Om det dykt upp problem under en AT-läkares placering gällande både utveckling av färdigheter eller kunskap eller även gällande förhållningssättet behövs fler handledarsamtal för att reda ut situationen. I dessa situationer blir handledarens roll tydligast, eftersom handledaren dels hjälper AT-läkaren och samtidigt representerar arbetsgivaren och har ett stort ansvar gentemot den. Dokumentation av tjänstgöringen Loggboken mm Under AT-placeringen på kirurgkliniken sker en fortlöpande dokumentation av tjänstgöringen i Loggboken som AT-läkaren erhållit tillsammans med övriga papper i början på placeringen. Ansvaret för att samla in dokumentationen ligger hos den enskilda AT-läkaren. Loggboken är tänkt både som en dokumentation av AT-läkarens utveckling på kliniken och även som en ständig påminnelse för ATläkaren, vilka delmoment han eller hon behöver uppsöka. Vid handledarsamtalen ska dokumentationen ses över av handledaren för att identifiera bristområden och planera åtgärder hur AT-läkaren ska optimera sin utveckling under den resterande tiden på kliniken. Även handledarsamtalen dokumenteras i loggboken med datum och kort sammanfattning av det man pratat om eller kommit överens om samt handledarens signatur. Fyra gånger per år träffas de olika studierektorerna från de olika klinikerna för en genomgång av alla AT-läkare. Inför dessa möten är det handledarens uppgift att inhämta aktuell information om sin adept och återföra denna till studierektorn. Datum för nästa träff finns på AT-agendan som alla har tillgång till via intranät. När placeringen är avslutat stannar Loggboken på kirurgkliniken. Boken lämnas till studierektorn och sparas där i 3 år. På så sätt finns dokumentation av tjänstgöringen kvar vilket kan vara bra när t ex en AT-bok försvunnit och behöver rekonstrueras i efterhand. Vid godkänd placering erhåller AT-läkaren en signatur av sin handledare eller alternativt av studierektorn direkt på motsvarande blanketten där det också samlas in påskrifter från de andra placeringarna som är organiserade i kirurgblocket (ortopedi, anestesi, radiologi, ev valfria dela i operativa ämnen). Beslut om godkännande av placeringen fattas av studierektorn i samråd med handledaren. Godkänd medsittning är inget krav för godkännande av placeringen eftersom den är ett frivilligt komplement, v g se nedan. När påskrifterna på blanketten är kompletta kan AT-läkaren få verksamhetschefens signatur i sin ATbok. Handledaren eller studierektorn skriver alltså ALDRIG på i AT-boken!

6 Medsittningar med specialistläkare istället för AT-prov I slutet på AT-tjänstgöringen väntas alla AT-läkare av det så kallade AT-provet. Det består av både en skriftlig och en muntlig del. Under förutsättning att AT-läkaren absolverat och blivit godkänt på medsittningar under kirurgi-, medicin-, psykiatri- samt primärvårdsplaceringen kan han eller hon får dispans från det muntliga provet. Examinator vid medsittningen kan ej vara AT-läkarens handledare och skall vara specialistkompetent läkare i det aktuella ämnet. Inom NU-sjukvården har AT-läkarna möjlighet att genomföra en medsittning på ortopedplaceringen istället för kirurgplaceringen. Medsittningen avser en examination av de målen som är fastställda av socialstyrelsen. Examinationen följer en särskild bedömningsmall som båda parter går igenom med innan provet genomförs. Medsittningens längd ska avspegla en real patientkontakt, extra tid planeras in för att i förväg informera patienten om det som kommer att ske, för utvärdering och diskussion. Även patientens upplevelse av kontakten med AT-läkaren efterfrågas och dokumenteras. På kirurgkliniken bokas tiderna via en tvättstugelista på anslagstavlan i korridoren på kirurgmottagningen. Tiderna är dubbla mottagningstiderna med respektive specialistläkare. Om ingen AT-läkare satt upp sig för en viss tid inom en frist spärras den tiden (kryssas i listan) och får ej bokas längre som medsittnings-tid. Alternativt ffa på sommartid där inga medsittningstider organiseras kan en AT-läkare på egen initiativ göra sin medsittning med en specialist på Akutmottagningen. Ett alternativ för AT-läkare vars placering hamnat under sommarveckorna är att de antingen gör medsittning på ortopedkliniken istället eller att de sätter sig upp på listan senare t ex under hösten, även om de redan avslutat och fått godkänt på sin kirurgplacering. Närmare information kring genomförandet av medsittning finns på första sidan på bedömningsmallen som används vid medsittningen. Den aktuella versionen finns att ladda ned på Karolinska Institutets hemsida, en kopia finns för information i bilaga till denna skrift. Bilagor: Socialstryrelsen författning för Allmäntjänstgöring Loggboken Dokumentationen av AT-tjänstgöringen på Kirurgkliniken NUS Sammanställning av kliniska aspekter för det första handledarsamtalet Bedömningsmall för medsittning för AT-läkare

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Inget beslut om mig utan mig

Inget beslut om mig utan mig Inget beslut om mig utan mig Vårdplanering ur patientperspektiv Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Vårdplanering

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Ny handlingsplan för bättre klinisk handledning av studenter Gemensamt projekt vid Hälsouniversitet och landstinget i Östergötland

Ny handlingsplan för bättre klinisk handledning av studenter Gemensamt projekt vid Hälsouniversitet och landstinget i Östergötland utbildning och forskning Ny handlingsplan för bättre klinisk handledning av studenter Gemensamt projekt vid Hälsouniversitet och landstinget i Östergötland MATS HAMMAR, professor, dekanus, överläkare,

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer