Allmänna säkerhetstjänsten SE/RA/ Riksarkivet. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna säkerhetstjänsten 1938-1946 SE/RA/420004 Riksarkivet. Inledning"

Transkript

1 Allmänna säkerhetstjänsten SE/RA/ Riksarkivet Inledning För att förhindra överbringandet av krigsunderrättelser till obehöriga utfärdade Kungl. Maj:t den 10 juni 1938 den s.k. säkerhetskungörelsen, vilken var hemligstämplad jämlikt 2 4 mom. tredje stycket tryckfrihetsförordningen. Enligt kungörelsen skulle finnas en allmän säkerhetstjänst. Dess verksamhet var uppdelad på två grenar. Den ena omfattade övervakning av post-, telegraf-, telefon- och radiotrafik samt trafiken på järnvägar och väg-, sjö- och luftförbindelser, och den andra den för en sådan övervakning nödvändiga spaningen efter misstänkta personer. Säkerhetstjänsten skulle handhas av en av Kungl. Maj:t särskilt förordnad säkerhetschef som hade ledningen av säkerhetstjänsten i hela riket och som lydde direkt under Kungl. Maj:t. Vidare skulle finnas säkerhetschefen underlydande övervakningschefer till det antal Kungl. Maj:t bestämde. Den 26 sept 1938 förordnade Kungl. Maj:t underståthållaren E Hallgren att tills vidare vara säkerhetschef och i den instruktion för denne, som utfärdades den 25 nov samma år, föreskrev Kungl. Maj:t att säkerhetschefen skulle till sitt förfogande ha ett kansli uppdelat på tre byråer: centralbyrån, spaningsbyrån samt expeditionsbyrån. År 1945 började säkerhetstjänsten avvecklas. Personalen för post-, telegram-, telefon- och samfärdselkontroll uppsades fr.o.m. den 1 juli 1945 och fick under juni i viss utsträckning tjänstledighet för att genomgå utbildningskurser m.m. På framställning av E Hallgren entledigade Kungl. Maj:t honom från hans förordnande som säkerhetschef fr.o.m. den 1 nov Genom kungörelse den 29 juni 1946 förordnade Kungl. Maj:t slutligen att vad i lag eller förordning fanns föreskrivet om säkerhetstjänsten eller dess personal m.m. skulle upphöra med utgången av juni Ordinarie polis- och åklagarmyndigheter skulle i fortsättningen övervaka och följa den spionage- och underrättelseverksamhet som torde förekomma i landet. Statspolisintendenten fick i uppgift att samordna erforderliga åtgärder. Den 12 jan 1945 tillsattes en parlamentarisk undersökningskommission ang. flyktingärenden och säkerhetstjänst (den s.k. Sandlerkommissionen, SOU 1948:7). Den omedelbara anledningen bakom kommissionens tillsättning var den kritik som riktats mot säkerhetstjänsten i samband med att en tjänsteman inom Statens utlänningskommission utlämnat vissa uppgifter till en svensk medborgare som bedrivit olovlig underrättelseverksamhet, men även den kritik som förekommit i den allmänna diskussionen mot säkerhetstjänsten och dess tillämpning av de befogenheter som dess befattningshavare tillerkänts genom 1940 års särskilda tvångsmedelslag, skulle behandlas. Av kommissionens uttalande om allmänna säkerhetstjänstens trafikmedelskontroll framgår att man inte funnit anledning att rikta anmärkning mot denna, men att erinringar kunde göras mot censurverksamhetens anordnande i största allmänhet, dess hemlighållande för allmänheten samt den utförliga informationsverksamheten som med stöd av det utvunna materialet bedrivits. Inte heller mot spaningsverksamheten riktade kommissionen någon allvarligare kritik. Som en allmän synpunkt ansåg kommissionen det vara riskfyllt att såsom skedde tillskapa en polisorganisation med långtgående maktmedel och avsevärda medelsanslag, vilken dessutom hemlighölls. Man ansåg att detta medfört att misstro uppkommit från allmänhetens sida gentemot säkerhetstjänsten. Enligt kommissionens mening borde säkerhetstjänstens tillvaro ha gjorts offentlig när den trädde i verksamhet vid krigsutbrottet. Säkerhetstjänstens befogenheter

2 De tvångsmedel som vid tiden för säkerhetstjänstens tillkomst stod till myndigheternas förfogande var reglerade i lagen den 12 maj 1933 om tvångsmedel i brottmål. Efter säkerhetstjänstens tillkomst stiftades särskilda tvångsmedelslagar såsom lagen den 14 okt 1939 om särskilda tvångsmedel vid utredning rörande brott som avses i 8:e eller 19:e kap. strafflagen, samt lagen den 9 jan 1940 om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m.m. Båda dessa lagar var av provisorisk karaktär och var avsedda att gälla till utgången av mars Giltighetstiden för 1939 års lag förlängdes inte medan 1940 års lag successivt förlängdes t.o.m. den 30 juni Genom 1939 års lag tillkom vissa nya tvångsmedel som kvarhållande av post- och telegrafförsändelser samt avlyssnande av telefonsamtal m.m års lag gav möjlighet för myndigheterna att besluta om beslag, skingringsförbud och hus- eller kroppsrannsakan. Vidare kunde man inställa, fördröja, granska eller censurera post-, telegraf-, järnvägs- eller annan försändelse samt inställa eller fördröja telefonsamtal. Sådana åtgärder som föreskrevs i 1939 och 1940 års lagar kunde dock tillämpas först sedan Kungl. Maj:t utfärdat förordning härom. Från all kontroll var undantagna postförsändelser, telegram och telefonsamtal till och från medlem av kungahuset, kommunala och kyrkliga myndigheter samt personer i framstående ställning såsom statsråd, ÖB, justitieråd, presidenter, landshövdingar, JK, JO och MO, riksdagens talmän m.fl. Även andra myndigheters, inrättningars och enskildes försändelser och telefonsamtal kunde undantas från kontroll genom beslut av säkerhetschefen. Organisation (se även organisationsskiss i bilaga 1) Allmänna säkerhetstjänstens verksamhet var uppdelad på följande byråer: Expeditionsbyrån handhade förutom expeditionsgöromål ärenden rörande säkerhetstjänstens administrativa och ekonomiska förvaltning. På byrån skulle även sådana direkt till säkerhetschefen inkomna ärenden handläggas, som inte omedelbart ansågs kunna överlämnas till de övriga byråerna. Centralbyrån, som handhade ärenden rörande övervakning av kommunikationsmedlen, var i sin tur indelad i fem underavdelningar:postkontrollavdelningen (avd. P), telefonkontrollavdelningen (avd. L), telegrankontrollavdelningen (avd. T), radiokontrollavdelningen (avd. R) och samfärdselkontrollavdelningen (avd. S). Verksamheten inom de olika kontrollavdelningarna bedrevs enligt enhetliga linjer i nära samverkan med vederbörande kommunikationsverk, vilka även ställde erforderlig personal till förfogande för handhavande av den tekniskt-organisatoriska samt administrativa ledningen av de olika avdelningarna. Inom de särskilda kontrollavdelningarnas verksamhetsområden utövades den egentliga övervakningen av ett efter behovet anpassat antal kontrollanstalter: Pka = postkontrollanstalt, Lka = telefonkontrollanstalt, Tka = telegramkontrollanstalt, Rka = radiokontrollanstalt samt Ska = samfärdselkontrollanstalt. Postkontrollavdelningen inrättades Kontroll skedde av all post till utlandet samt stickprovsvis av post till Sverige från Tyskland, Danmark och Norge liksom post som transiterade Sverige. Inrikes post granskades stickprovsvis, bl a post av följande slag: Post från särskilda skydds- och säkerhetsområden samt från delar av Norrbottens län och Gotland, post från de delar av vissa län som gränsar mot Norge, Poste Restantepost till Stockholm samt post till gäster på hotell och pensionat i orter med postkontrollanstalt, post till och från flyktingar i flyktingläger samt övriga utlänningsläger, privata brev till utländska beskickningar och konsulat med undantag av post till beskickningscheferna, i Stockholm postade massförsändelser från utländska legationer och närstående organ eller svenska ytterlighetsriktningars organ. Postkontrollavdelningen fungerade även som postkontrollanstalt för Stockholm (Pka 1) dit även material för granskning insändes från landets övriga postkontrollanstalter. Samfärdselkontrollavdelningen inrättades i april Resande till och från utlandet jämte av dem medfört gods övervakades i den mån trafiken framgick över passkontrollerna i Stockholm, Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Mon, Charlottenberg, Storlien, Riksgränsen och Haparanda samt över Göteborg-Torslanda. Även granskning av i kläderna burna brev och handlingar genomfördes och kroppsvisitation kunde företas så snart minsta misstanke förekom. I Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Trelleborg granskades tryckalster som

3 inkommit från eller som skulle utföras till utlandet. Från kontroll var följande svenska medborgare undantagna: medlem av kungahuset, statsråden, resande med diplomat- eller kabinettpass, yrkeskurirer samt annan resande som var känd för oförvitlighet och som stod över varje misstanke om att vilja överföra krigsunderrättelser. Utlänningar som var undantagna från kontroll var resande med diplomatpass och yrkeskurirer samt utlänningar med särskilda legitimationshandlingar och journalister, såvida inte misstanke om illegal verksamhet förelåg. Telefonkontrollen avsåg dels telefontrafik med utlandet, dels också viss inrikes telefontrafik. Utrikes telefontrafik var underkastad total kontroll vilket grundade sig på Kungl. Maj:ts beslut den 14 oktober I kontrollen ingick även övervakning av den telefontrafik som intill den 14 april 1945 förmedlades genom upplåtna transitoförbindelser mellan olika länder, exv. Tyskland och Norge. Den inrikes telefontrafiken kontrollerades med stöd av allmänna eller individuella förordnaden, som utfärdades av säkerhetschefen eller behöriga polismyndigheter. Flertalet telefonkontrollanstalter lades ned under andra halvåret Telefonkontrollavdelningen utgjorde även telefonkontrollanstalt för Stockholm (Lka 1), dit även material från landets övriga telefonkontrollanstalter sändes för granskning. Även telegramkontrollen avsåg dels telegramtrafiken med utlandet och dels viss inrikes telegramtrafik. Telegramtrafiken till och från utlandet var underkastad full kontroll genom Kungl. Maj:ts beslut den 14 oktober och 17 november Inget telegram till eller från utlandet vare sig per radio eller tråd fick expedieras utan föregående granskning. Den inrikes telegramcensuren kontrollerades uteslutande genom individuella förordnanden utfärdade av säkerhetschefen, övervakningsområdescheferna eller behörig polismyndighet. Telegramkontrollavdelningen utgjorde även telegramkontrollanstalt för Stockholm (Tka 1), vilken även behandlade granskningsmaterial som ditsändes från övriga telegramkontrollanstalter i landet. Radiokontrollen tillkom genom Telegrafsstyrelsens den 2 september 1939 utfärdade Cirkulär ang förbud mot all sändning från privata radioanläggningar i landet. Innehav av sådana anläggningar var tillåtet intill utgången av 1940, därefter omhändertogs de av Telegrafstyrelsen i den mån de inte användes för militära ändamål. Handlingar rörande radiokontrollavdelningens verksamhet saknas så gott som helt i det till Riksarkivet levererade materialet. Till postkontroll- och telefonkontrollavdelningarna var även särskilda granskningschefer knutna, vilka var direkt underställda chefen för centralbyrån. Dessa hade bl.a. att handlägga frågor om tillämpningen av 1940 års tvångsmedelslag. Utöver ovannämnda avdelningar fanns även det s k informationskontoret för insamlande och bearbetande av de uppgifter och meddelanden som erhölls vid kommunikationsmedelskontrollen som var av intresse ur politisk, militär och ekonomisk synpunkt. Under en tid fanns även ett rekryteringskontor för anskaffande av erforderlig personal. Under andra halvåret 1944 inskränktes övervakningen av kommunikationsmedlen i stor utsträckning, antalet kontrollanstalter minskade och omfattningen av censuren likaså. Genom säkerhetschefens cirkulär den 15 juli 1944 undantogs sådana personer från postkontroll, vilka inte kunde misstänkas för sådan verksamhet, som avsågs med 1940 års lag. Fr.o.m. mitten av december 1944 inskränktes postkontrollen till att gälla post till och från utlänningsläger av olika slag samt post adresserad Poste Restante Stockholm. Enligt samma cirkulär inskränktes även inrikes telefonkontrollen till samtal till och från vissa hotell och därmed jämförliga lokaler. Genom gränsövervakningskungörelse den 20 oktober 1944 inskränktes även samfärdselkontrollen på så sätt att ansvaret för denna till stor del överfördes till resp. länsstyrelse och, närmast under dessa, landsfogden. Spaningsbyrån handhade ärenden som rörde spaning efter misstänkta personer och övervakning av de politiska ytterlighetspartierna. Landet indelades genom Kungl Maj:ts förordning den 26/ i sju övervakningsområden med var sin övervakningschef som bedrev spaningsverksamheten på eget ansvar. Varje övervakningschef hade i den stad där han var placerad till sitt förfogande en särskild avdelning, vanligen bestående av polismän från de kommunala poliskårerna och statspolisavdelningarna. Chef för spaningsbyrån var Georg Thulin som samtidigt upprätthöll sin ordinarie tjänst som chef för statspolisen. I övrigt bestod byråns personal av skrivbiträden. Följande sju övervakningsområden inrättades 1938: Stockholms omfattande Stockholms luftskyddsområde; Östra omfattande Stockholms län utom Stockholm, Uppsala,

4 Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län; Gotlands omfattande Gotlands län; Södra omfattande Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län; Västra omfattande Göteborg- och Bohuslän, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län; Mellersta omfattande Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län; Norra omfattande Västerbottens och Norrbottens län. Ändringar skedde fr.o.m. den 19/ då Stockholms län överfördes till Stockholms övervakningsområde och fr.o.m. den 1/ då Hallands län överfördes till västra övervakningsområdet. Indelningen i övervakningsområden ändrades ännu en gång fr.o.m. den 18/ då dessa fick samma geografiska indelning som militärområdena. En särställning inom spaningsbyråns organisation erhöll stockholmsavdelningen inom Stockholms övervakningsområde (sedermera 4:e övervakningsområdet). Bl.a. kunde de övriga övervakningsområdena erhålla förstärkning från stockholmsavdelningen vid misstänkt sabotageverksamhet. Till stockholmsavdelningen knöts fr.o.m. april 1940 dels Stockholms lokala polisorganisations 6:e rotel, vilken inrättats 1923 för bekämpande av brott mot rikets säkerhet, och dels Stockholms statspolis' kriminalpolisavdelnings 3:e rotel som inrättats den 6/ för att utreda brott mot rikets säkerhet. Dessa slogs samman inom Stockholms övervakningsområde med benämningen 6:e roteln och stod under dess övervakningschefs befäl. Under detta övervakningsområdes chefs befäl ställdes även Stockholmspolisens 7:e rotel. Under åren 1940S41 verkade inom säkerhetstjänsten en av Kungl. Maj:t särskilt utsedd sakkunnig för kontroll av åtgärder till skydd för industri- och andra anläggningar mot sabotage. Den enhet som denne ledde benämndes Industrikontrollavdelningen. Dess arbete upphörde fr.o.m. den 1 juni Arkivet Allmänna säkerhetstjänstens arkiv består huvudsakligen av handlingar tillhörande centralbyråns arkiv och då framförallt av handlingar rörande post-, telefon-, samfärdsel- och telegramkontroll. Bland handlingarna från expeditionsbyråns verksamhet dominerar personalhandlingarna och handlingar rörande rekrytering av personal samt handlingar rörande den ekonomiska förvaltningen. Till expeditionsbyråns arkiv hör dock även diarier över ärenden direkt inkomna till säkerhetschefen med tillhörande handlingar. Från spaningsbyråns verksamhet finns ganska sparsamt med handlingar i det till Riksarkivet levererade beståndet. Av övervakningsområdenas arkiv är det endast Stockholms övervakningsområdes som i viss utsträckning blivit bevarat i samlad form. Detta arkiv förvaras i Riksarkivet och har förtecknats separat. En undersökning hos tre av de större landsarkiven (Göteborg, Lund och Uppsala) har givit vid handen att hos dessa inte förvaras något samlat material härrörande från spaningsbyråns verksamhet. I ett fall (Göteborg) framkom att 1961 års gallringsbeslut (se nedan) tillämpats på sådant material även sedan det levererats till landsarkivet. Tänkbart är dock att handlingar från spaningsverksamheten kan ha hamnat i de lokala och regionala polismyndigheternas arkiv, exv. landsfogde- och statspolisavdelningarnas arkiv. Arkivet har av allt att döma utsatts för omfattande gallring sedan myndigheten upphörde Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 oktober 1948 skulle samtliga vid den allmänna säkerhetstjänstens trafikmedelskontroll erhållna postförsändelser som inte reklamerats, liksom tillhörande register, förstöras (bilaga 2). I Kungl. Maj:ts beslut den 25 oktober 1957 bestämdes dessutom att ett i detalj angivet material, tillkommet vid allmänna säkerhetstjänstens trafikmedelskontroll och som sedan överlämnats till Riksarkivet, omedelbart skulle förstöras (bilaga 3). Beslut om gallring enligt detta beslut fattades av Riksarkivet den 2 december Det allra mest vittgående gallringsbeslutet avseende säkerhetstjänstens arkiv togs emellertid genom Kungl. Maj:ts beslut den 14 april 1961, vilket innebar att alla handlingar som tillkommit eller bearbetats av den särskilda polisverksamheten för uppdagande av spioneri m.m. och som förvarades hos statspolisen, landsfogdar eller andra polismyndigheter, kunde utgallras och förstöras (bilaga 4). Avgörandet huruvida visst material kunde förstöras ankom enligt detta beslut på statspolisintendenten eller på vederbörande landsfogde samt på polismästare som inte var underställd landsfogde. Det är oklart om och i så fall i vilken utsträckning denna gallring blivit utförd. Större delen av den bevarade delen av arkivet torde ha levererats till Riksarkivet redan under slutet av 1940-talet, troligen i samband med leveransen av arkivet efter den parlamentariska undersökningskommissionen ang. flyktingärenden och säkerhetstjänst (kommitté nr 984), vilket levererades i maj 1948 (hemligt dnr 544/1948). I en skrivelse till ko-

5 nungen av landsfogde Gustaf Persson den 5/1 1945, vilken ingår i ovannämnda kommittés arkiv, föreslås att vissa handlingar tillkomna i samband med trafikmedelskontrollen hos säkerhetstjänsten skulle bevaras i tre år fr.o.m. den 1/1 1946, varefter man skulle avgöra frågan om dessa handlingars bevarande eller ej. Under tiden skulle handlingarna förvaras hos Riksarkivet. En kompletterande leverans av säkerhetstjänstens arkiv ägde rum i september 1993 (dnr ). Arkivet har ordnats och förtecknats av undertecknad arkivarie under perioden september P.g.a. arkivets ofullständighet (bl.a. avsaknaden av handlingar från en byrås och en enhets verksamhet) och svårigheten att i efterhand rekonstruera myndighetens arbetssätt och arkivbildning på grundval av de bevarade handlingarna, har arkivet förtecknats som en enda arkivbildare och inte byråvis. Den sekretess som kan komma ifråga beträffande detta arkiv är sekretessförordningens 1 ang. underättelseverksamhet (högst 70 år) och i viss mån sekretesslagens 7:14 rörande uppgifter ang. utlännings personliga förhållanden (högst 50 år) Som särskilt intressanta serier i arkivet kan dels säkerhetschefens registratur (B 1) och inkomna handlingar (E 1) framhållas. Säkerhetschefens korrespondens synes nämligen vara den enda del av Allmänna säkerhetstjänstens arkiv som inte utsatts för någon gallring. Såsom chef för myndigheten måste säkerhetschefen varit underrättad om det mesta som försigick på säkerhetstjänstens område i landet under den aktuella perioden. Även säkerhetschefens ämnesordnade handlingar (F 1) innhåller många intressanta handlingar. Handlingarna är kartonglagda där inget annat anges. Riksarkivet den 1 juni 1994 Tommy Eriksson Källor: PM ang. säkerhetstjänsten för parlamentariska undersökningskommissionen, daterad april Ingår i allmänna säkerhetstjänstens arkiv serie F 12 vol. 4. Parlamentariska undersökningskommissionens betänkande nr. 3 (SOU 1948:7). Se även Mert Kubu "Gustav Möllers hemliga polis" (Halmstad 1971).

6

7

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Sandlerkommissionen avgav tre delbetänkanden enligt följande: I. Betänkande angående flyktingars behandling (SOU 1946:36) avgivet den 31 maj 1946.

Sandlerkommissionen avgav tre delbetänkanden enligt följande: I. Betänkande angående flyktingars behandling (SOU 1946:36) avgivet den 31 maj 1946. Den parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst SE/RA/320984 Riksarkivet Den parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström Serviceenheten Jenny Bäckström Stockholms tingsrätt fastställer, med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1),

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981); SFS 2006:879 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971.

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971. 1 (7) Sylvia Karlsson, sylvia.karlsson@dom.se, 0381-384 24 ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Förord. Gunnar Brodin Ordförande i Säkerhetstjänstkommissionen

Förord. Gunnar Brodin Ordförande i Säkerhetstjänstkommissionen Förord Säkerhetstjänstkommissionen tillkom vid en tidpunkt då olika forskare, framför allt historiker och statsvetare, inlett arbeten med projekt som låg nära kommissionens uppdrag. Flera av dessa projekt

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Redogörelse 2000/01:JO1

Redogörelse 2000/01:JO1 mnr: pnr: Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2000/01 JO1 Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer