Allmänna säkerhetstjänsten SE/RA/ Riksarkivet. Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna säkerhetstjänsten 1938-1946 SE/RA/420004 Riksarkivet. Inledning"

Transkript

1 Allmänna säkerhetstjänsten SE/RA/ Riksarkivet Inledning För att förhindra överbringandet av krigsunderrättelser till obehöriga utfärdade Kungl. Maj:t den 10 juni 1938 den s.k. säkerhetskungörelsen, vilken var hemligstämplad jämlikt 2 4 mom. tredje stycket tryckfrihetsförordningen. Enligt kungörelsen skulle finnas en allmän säkerhetstjänst. Dess verksamhet var uppdelad på två grenar. Den ena omfattade övervakning av post-, telegraf-, telefon- och radiotrafik samt trafiken på järnvägar och väg-, sjö- och luftförbindelser, och den andra den för en sådan övervakning nödvändiga spaningen efter misstänkta personer. Säkerhetstjänsten skulle handhas av en av Kungl. Maj:t särskilt förordnad säkerhetschef som hade ledningen av säkerhetstjänsten i hela riket och som lydde direkt under Kungl. Maj:t. Vidare skulle finnas säkerhetschefen underlydande övervakningschefer till det antal Kungl. Maj:t bestämde. Den 26 sept 1938 förordnade Kungl. Maj:t underståthållaren E Hallgren att tills vidare vara säkerhetschef och i den instruktion för denne, som utfärdades den 25 nov samma år, föreskrev Kungl. Maj:t att säkerhetschefen skulle till sitt förfogande ha ett kansli uppdelat på tre byråer: centralbyrån, spaningsbyrån samt expeditionsbyrån. År 1945 började säkerhetstjänsten avvecklas. Personalen för post-, telegram-, telefon- och samfärdselkontroll uppsades fr.o.m. den 1 juli 1945 och fick under juni i viss utsträckning tjänstledighet för att genomgå utbildningskurser m.m. På framställning av E Hallgren entledigade Kungl. Maj:t honom från hans förordnande som säkerhetschef fr.o.m. den 1 nov Genom kungörelse den 29 juni 1946 förordnade Kungl. Maj:t slutligen att vad i lag eller förordning fanns föreskrivet om säkerhetstjänsten eller dess personal m.m. skulle upphöra med utgången av juni Ordinarie polis- och åklagarmyndigheter skulle i fortsättningen övervaka och följa den spionage- och underrättelseverksamhet som torde förekomma i landet. Statspolisintendenten fick i uppgift att samordna erforderliga åtgärder. Den 12 jan 1945 tillsattes en parlamentarisk undersökningskommission ang. flyktingärenden och säkerhetstjänst (den s.k. Sandlerkommissionen, SOU 1948:7). Den omedelbara anledningen bakom kommissionens tillsättning var den kritik som riktats mot säkerhetstjänsten i samband med att en tjänsteman inom Statens utlänningskommission utlämnat vissa uppgifter till en svensk medborgare som bedrivit olovlig underrättelseverksamhet, men även den kritik som förekommit i den allmänna diskussionen mot säkerhetstjänsten och dess tillämpning av de befogenheter som dess befattningshavare tillerkänts genom 1940 års särskilda tvångsmedelslag, skulle behandlas. Av kommissionens uttalande om allmänna säkerhetstjänstens trafikmedelskontroll framgår att man inte funnit anledning att rikta anmärkning mot denna, men att erinringar kunde göras mot censurverksamhetens anordnande i största allmänhet, dess hemlighållande för allmänheten samt den utförliga informationsverksamheten som med stöd av det utvunna materialet bedrivits. Inte heller mot spaningsverksamheten riktade kommissionen någon allvarligare kritik. Som en allmän synpunkt ansåg kommissionen det vara riskfyllt att såsom skedde tillskapa en polisorganisation med långtgående maktmedel och avsevärda medelsanslag, vilken dessutom hemlighölls. Man ansåg att detta medfört att misstro uppkommit från allmänhetens sida gentemot säkerhetstjänsten. Enligt kommissionens mening borde säkerhetstjänstens tillvaro ha gjorts offentlig när den trädde i verksamhet vid krigsutbrottet. Säkerhetstjänstens befogenheter

2 De tvångsmedel som vid tiden för säkerhetstjänstens tillkomst stod till myndigheternas förfogande var reglerade i lagen den 12 maj 1933 om tvångsmedel i brottmål. Efter säkerhetstjänstens tillkomst stiftades särskilda tvångsmedelslagar såsom lagen den 14 okt 1939 om särskilda tvångsmedel vid utredning rörande brott som avses i 8:e eller 19:e kap. strafflagen, samt lagen den 9 jan 1940 om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m.m. Båda dessa lagar var av provisorisk karaktär och var avsedda att gälla till utgången av mars Giltighetstiden för 1939 års lag förlängdes inte medan 1940 års lag successivt förlängdes t.o.m. den 30 juni Genom 1939 års lag tillkom vissa nya tvångsmedel som kvarhållande av post- och telegrafförsändelser samt avlyssnande av telefonsamtal m.m års lag gav möjlighet för myndigheterna att besluta om beslag, skingringsförbud och hus- eller kroppsrannsakan. Vidare kunde man inställa, fördröja, granska eller censurera post-, telegraf-, järnvägs- eller annan försändelse samt inställa eller fördröja telefonsamtal. Sådana åtgärder som föreskrevs i 1939 och 1940 års lagar kunde dock tillämpas först sedan Kungl. Maj:t utfärdat förordning härom. Från all kontroll var undantagna postförsändelser, telegram och telefonsamtal till och från medlem av kungahuset, kommunala och kyrkliga myndigheter samt personer i framstående ställning såsom statsråd, ÖB, justitieråd, presidenter, landshövdingar, JK, JO och MO, riksdagens talmän m.fl. Även andra myndigheters, inrättningars och enskildes försändelser och telefonsamtal kunde undantas från kontroll genom beslut av säkerhetschefen. Organisation (se även organisationsskiss i bilaga 1) Allmänna säkerhetstjänstens verksamhet var uppdelad på följande byråer: Expeditionsbyrån handhade förutom expeditionsgöromål ärenden rörande säkerhetstjänstens administrativa och ekonomiska förvaltning. På byrån skulle även sådana direkt till säkerhetschefen inkomna ärenden handläggas, som inte omedelbart ansågs kunna överlämnas till de övriga byråerna. Centralbyrån, som handhade ärenden rörande övervakning av kommunikationsmedlen, var i sin tur indelad i fem underavdelningar:postkontrollavdelningen (avd. P), telefonkontrollavdelningen (avd. L), telegrankontrollavdelningen (avd. T), radiokontrollavdelningen (avd. R) och samfärdselkontrollavdelningen (avd. S). Verksamheten inom de olika kontrollavdelningarna bedrevs enligt enhetliga linjer i nära samverkan med vederbörande kommunikationsverk, vilka även ställde erforderlig personal till förfogande för handhavande av den tekniskt-organisatoriska samt administrativa ledningen av de olika avdelningarna. Inom de särskilda kontrollavdelningarnas verksamhetsområden utövades den egentliga övervakningen av ett efter behovet anpassat antal kontrollanstalter: Pka = postkontrollanstalt, Lka = telefonkontrollanstalt, Tka = telegramkontrollanstalt, Rka = radiokontrollanstalt samt Ska = samfärdselkontrollanstalt. Postkontrollavdelningen inrättades Kontroll skedde av all post till utlandet samt stickprovsvis av post till Sverige från Tyskland, Danmark och Norge liksom post som transiterade Sverige. Inrikes post granskades stickprovsvis, bl a post av följande slag: Post från särskilda skydds- och säkerhetsområden samt från delar av Norrbottens län och Gotland, post från de delar av vissa län som gränsar mot Norge, Poste Restantepost till Stockholm samt post till gäster på hotell och pensionat i orter med postkontrollanstalt, post till och från flyktingar i flyktingläger samt övriga utlänningsläger, privata brev till utländska beskickningar och konsulat med undantag av post till beskickningscheferna, i Stockholm postade massförsändelser från utländska legationer och närstående organ eller svenska ytterlighetsriktningars organ. Postkontrollavdelningen fungerade även som postkontrollanstalt för Stockholm (Pka 1) dit även material för granskning insändes från landets övriga postkontrollanstalter. Samfärdselkontrollavdelningen inrättades i april Resande till och från utlandet jämte av dem medfört gods övervakades i den mån trafiken framgick över passkontrollerna i Stockholm, Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Mon, Charlottenberg, Storlien, Riksgränsen och Haparanda samt över Göteborg-Torslanda. Även granskning av i kläderna burna brev och handlingar genomfördes och kroppsvisitation kunde företas så snart minsta misstanke förekom. I Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Trelleborg granskades tryckalster som

3 inkommit från eller som skulle utföras till utlandet. Från kontroll var följande svenska medborgare undantagna: medlem av kungahuset, statsråden, resande med diplomat- eller kabinettpass, yrkeskurirer samt annan resande som var känd för oförvitlighet och som stod över varje misstanke om att vilja överföra krigsunderrättelser. Utlänningar som var undantagna från kontroll var resande med diplomatpass och yrkeskurirer samt utlänningar med särskilda legitimationshandlingar och journalister, såvida inte misstanke om illegal verksamhet förelåg. Telefonkontrollen avsåg dels telefontrafik med utlandet, dels också viss inrikes telefontrafik. Utrikes telefontrafik var underkastad total kontroll vilket grundade sig på Kungl. Maj:ts beslut den 14 oktober I kontrollen ingick även övervakning av den telefontrafik som intill den 14 april 1945 förmedlades genom upplåtna transitoförbindelser mellan olika länder, exv. Tyskland och Norge. Den inrikes telefontrafiken kontrollerades med stöd av allmänna eller individuella förordnaden, som utfärdades av säkerhetschefen eller behöriga polismyndigheter. Flertalet telefonkontrollanstalter lades ned under andra halvåret Telefonkontrollavdelningen utgjorde även telefonkontrollanstalt för Stockholm (Lka 1), dit även material från landets övriga telefonkontrollanstalter sändes för granskning. Även telegramkontrollen avsåg dels telegramtrafiken med utlandet och dels viss inrikes telegramtrafik. Telegramtrafiken till och från utlandet var underkastad full kontroll genom Kungl. Maj:ts beslut den 14 oktober och 17 november Inget telegram till eller från utlandet vare sig per radio eller tråd fick expedieras utan föregående granskning. Den inrikes telegramcensuren kontrollerades uteslutande genom individuella förordnanden utfärdade av säkerhetschefen, övervakningsområdescheferna eller behörig polismyndighet. Telegramkontrollavdelningen utgjorde även telegramkontrollanstalt för Stockholm (Tka 1), vilken även behandlade granskningsmaterial som ditsändes från övriga telegramkontrollanstalter i landet. Radiokontrollen tillkom genom Telegrafsstyrelsens den 2 september 1939 utfärdade Cirkulär ang förbud mot all sändning från privata radioanläggningar i landet. Innehav av sådana anläggningar var tillåtet intill utgången av 1940, därefter omhändertogs de av Telegrafstyrelsen i den mån de inte användes för militära ändamål. Handlingar rörande radiokontrollavdelningens verksamhet saknas så gott som helt i det till Riksarkivet levererade materialet. Till postkontroll- och telefonkontrollavdelningarna var även särskilda granskningschefer knutna, vilka var direkt underställda chefen för centralbyrån. Dessa hade bl.a. att handlägga frågor om tillämpningen av 1940 års tvångsmedelslag. Utöver ovannämnda avdelningar fanns även det s k informationskontoret för insamlande och bearbetande av de uppgifter och meddelanden som erhölls vid kommunikationsmedelskontrollen som var av intresse ur politisk, militär och ekonomisk synpunkt. Under en tid fanns även ett rekryteringskontor för anskaffande av erforderlig personal. Under andra halvåret 1944 inskränktes övervakningen av kommunikationsmedlen i stor utsträckning, antalet kontrollanstalter minskade och omfattningen av censuren likaså. Genom säkerhetschefens cirkulär den 15 juli 1944 undantogs sådana personer från postkontroll, vilka inte kunde misstänkas för sådan verksamhet, som avsågs med 1940 års lag. Fr.o.m. mitten av december 1944 inskränktes postkontrollen till att gälla post till och från utlänningsläger av olika slag samt post adresserad Poste Restante Stockholm. Enligt samma cirkulär inskränktes även inrikes telefonkontrollen till samtal till och från vissa hotell och därmed jämförliga lokaler. Genom gränsövervakningskungörelse den 20 oktober 1944 inskränktes även samfärdselkontrollen på så sätt att ansvaret för denna till stor del överfördes till resp. länsstyrelse och, närmast under dessa, landsfogden. Spaningsbyrån handhade ärenden som rörde spaning efter misstänkta personer och övervakning av de politiska ytterlighetspartierna. Landet indelades genom Kungl Maj:ts förordning den 26/ i sju övervakningsområden med var sin övervakningschef som bedrev spaningsverksamheten på eget ansvar. Varje övervakningschef hade i den stad där han var placerad till sitt förfogande en särskild avdelning, vanligen bestående av polismän från de kommunala poliskårerna och statspolisavdelningarna. Chef för spaningsbyrån var Georg Thulin som samtidigt upprätthöll sin ordinarie tjänst som chef för statspolisen. I övrigt bestod byråns personal av skrivbiträden. Följande sju övervakningsområden inrättades 1938: Stockholms omfattande Stockholms luftskyddsområde; Östra omfattande Stockholms län utom Stockholm, Uppsala,

4 Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län; Gotlands omfattande Gotlands län; Södra omfattande Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län; Västra omfattande Göteborg- och Bohuslän, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län; Mellersta omfattande Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län; Norra omfattande Västerbottens och Norrbottens län. Ändringar skedde fr.o.m. den 19/ då Stockholms län överfördes till Stockholms övervakningsområde och fr.o.m. den 1/ då Hallands län överfördes till västra övervakningsområdet. Indelningen i övervakningsområden ändrades ännu en gång fr.o.m. den 18/ då dessa fick samma geografiska indelning som militärområdena. En särställning inom spaningsbyråns organisation erhöll stockholmsavdelningen inom Stockholms övervakningsområde (sedermera 4:e övervakningsområdet). Bl.a. kunde de övriga övervakningsområdena erhålla förstärkning från stockholmsavdelningen vid misstänkt sabotageverksamhet. Till stockholmsavdelningen knöts fr.o.m. april 1940 dels Stockholms lokala polisorganisations 6:e rotel, vilken inrättats 1923 för bekämpande av brott mot rikets säkerhet, och dels Stockholms statspolis' kriminalpolisavdelnings 3:e rotel som inrättats den 6/ för att utreda brott mot rikets säkerhet. Dessa slogs samman inom Stockholms övervakningsområde med benämningen 6:e roteln och stod under dess övervakningschefs befäl. Under detta övervakningsområdes chefs befäl ställdes även Stockholmspolisens 7:e rotel. Under åren 1940S41 verkade inom säkerhetstjänsten en av Kungl. Maj:t särskilt utsedd sakkunnig för kontroll av åtgärder till skydd för industri- och andra anläggningar mot sabotage. Den enhet som denne ledde benämndes Industrikontrollavdelningen. Dess arbete upphörde fr.o.m. den 1 juni Arkivet Allmänna säkerhetstjänstens arkiv består huvudsakligen av handlingar tillhörande centralbyråns arkiv och då framförallt av handlingar rörande post-, telefon-, samfärdsel- och telegramkontroll. Bland handlingarna från expeditionsbyråns verksamhet dominerar personalhandlingarna och handlingar rörande rekrytering av personal samt handlingar rörande den ekonomiska förvaltningen. Till expeditionsbyråns arkiv hör dock även diarier över ärenden direkt inkomna till säkerhetschefen med tillhörande handlingar. Från spaningsbyråns verksamhet finns ganska sparsamt med handlingar i det till Riksarkivet levererade beståndet. Av övervakningsområdenas arkiv är det endast Stockholms övervakningsområdes som i viss utsträckning blivit bevarat i samlad form. Detta arkiv förvaras i Riksarkivet och har förtecknats separat. En undersökning hos tre av de större landsarkiven (Göteborg, Lund och Uppsala) har givit vid handen att hos dessa inte förvaras något samlat material härrörande från spaningsbyråns verksamhet. I ett fall (Göteborg) framkom att 1961 års gallringsbeslut (se nedan) tillämpats på sådant material även sedan det levererats till landsarkivet. Tänkbart är dock att handlingar från spaningsverksamheten kan ha hamnat i de lokala och regionala polismyndigheternas arkiv, exv. landsfogde- och statspolisavdelningarnas arkiv. Arkivet har av allt att döma utsatts för omfattande gallring sedan myndigheten upphörde Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 oktober 1948 skulle samtliga vid den allmänna säkerhetstjänstens trafikmedelskontroll erhållna postförsändelser som inte reklamerats, liksom tillhörande register, förstöras (bilaga 2). I Kungl. Maj:ts beslut den 25 oktober 1957 bestämdes dessutom att ett i detalj angivet material, tillkommet vid allmänna säkerhetstjänstens trafikmedelskontroll och som sedan överlämnats till Riksarkivet, omedelbart skulle förstöras (bilaga 3). Beslut om gallring enligt detta beslut fattades av Riksarkivet den 2 december Det allra mest vittgående gallringsbeslutet avseende säkerhetstjänstens arkiv togs emellertid genom Kungl. Maj:ts beslut den 14 april 1961, vilket innebar att alla handlingar som tillkommit eller bearbetats av den särskilda polisverksamheten för uppdagande av spioneri m.m. och som förvarades hos statspolisen, landsfogdar eller andra polismyndigheter, kunde utgallras och förstöras (bilaga 4). Avgörandet huruvida visst material kunde förstöras ankom enligt detta beslut på statspolisintendenten eller på vederbörande landsfogde samt på polismästare som inte var underställd landsfogde. Det är oklart om och i så fall i vilken utsträckning denna gallring blivit utförd. Större delen av den bevarade delen av arkivet torde ha levererats till Riksarkivet redan under slutet av 1940-talet, troligen i samband med leveransen av arkivet efter den parlamentariska undersökningskommissionen ang. flyktingärenden och säkerhetstjänst (kommitté nr 984), vilket levererades i maj 1948 (hemligt dnr 544/1948). I en skrivelse till ko-

5 nungen av landsfogde Gustaf Persson den 5/1 1945, vilken ingår i ovannämnda kommittés arkiv, föreslås att vissa handlingar tillkomna i samband med trafikmedelskontrollen hos säkerhetstjänsten skulle bevaras i tre år fr.o.m. den 1/1 1946, varefter man skulle avgöra frågan om dessa handlingars bevarande eller ej. Under tiden skulle handlingarna förvaras hos Riksarkivet. En kompletterande leverans av säkerhetstjänstens arkiv ägde rum i september 1993 (dnr ). Arkivet har ordnats och förtecknats av undertecknad arkivarie under perioden september P.g.a. arkivets ofullständighet (bl.a. avsaknaden av handlingar från en byrås och en enhets verksamhet) och svårigheten att i efterhand rekonstruera myndighetens arbetssätt och arkivbildning på grundval av de bevarade handlingarna, har arkivet förtecknats som en enda arkivbildare och inte byråvis. Den sekretess som kan komma ifråga beträffande detta arkiv är sekretessförordningens 1 ang. underättelseverksamhet (högst 70 år) och i viss mån sekretesslagens 7:14 rörande uppgifter ang. utlännings personliga förhållanden (högst 50 år) Som särskilt intressanta serier i arkivet kan dels säkerhetschefens registratur (B 1) och inkomna handlingar (E 1) framhållas. Säkerhetschefens korrespondens synes nämligen vara den enda del av Allmänna säkerhetstjänstens arkiv som inte utsatts för någon gallring. Såsom chef för myndigheten måste säkerhetschefen varit underrättad om det mesta som försigick på säkerhetstjänstens område i landet under den aktuella perioden. Även säkerhetschefens ämnesordnade handlingar (F 1) innhåller många intressanta handlingar. Handlingarna är kartonglagda där inget annat anges. Riksarkivet den 1 juni 1994 Tommy Eriksson Källor: PM ang. säkerhetstjänsten för parlamentariska undersökningskommissionen, daterad april Ingår i allmänna säkerhetstjänstens arkiv serie F 12 vol. 4. Parlamentariska undersökningskommissionens betänkande nr. 3 (SOU 1948:7). Se även Mert Kubu "Gustav Möllers hemliga polis" (Halmstad 1971).

6

7

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:39 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Rapport Undersökning om postgången

Rapport Undersökning om postgången Rapport Undersökning om postgången 2017-12-01 Om undersökningen Syfte Metod Undersökningen syftade till att undersöka postgången i Sverige. Steg 1) Rekrytering av 1 500 mottagare i Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HALVÅR 2017 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Sandlerkommissionen avgav tre delbetänkanden enligt följande: I. Betänkande angående flyktingars behandling (SOU 1946:36) avgivet den 31 maj 1946.

Sandlerkommissionen avgav tre delbetänkanden enligt följande: I. Betänkande angående flyktingars behandling (SOU 1946:36) avgivet den 31 maj 1946. Den parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst SE/RA/320984 Riksarkivet Den parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m.

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m. 2002-10-18 Dnr 53-9407-2002 1(13) Användningen av inom folktandvården m.m. Enkät om antalet utförda inom folktandvårdens vuxentandvård år 1998 Socialstyrelsen tillskrev i början av år 1999 landets tandvårdschefer/tandvårdsdirektörer

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 312/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 312/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap. RIKSDAGENS SVAR 312/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap. i häktningslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid

Socialstyrelsens författningssamling. Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid SOSFS 2006:16 (M) och allmänna råd Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:5 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:6

Regeringens proposition 1998/99:6 Regeringens proposition 1998/99:6 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Prop. 1998/99:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av passlagen och lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av passlagen Ärende Regeringen

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Satsningen på fler poliser

Satsningen på fler poliser Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Brås uppdrag Analysera och följa upp regeringens satsning på Polisen Kartlägga hur resurstillskotten

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar PM 2016:2 Saknr 187 Publicerades den 16 februari 2016 Riktlinjer 2 (7) Avser område/ämne Offentlighet och sekretess Beslutad av/titel Johan

Läs mer

KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA

KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. OM FASTIGHETSFAKTA I den här sammanställningen

Läs mer