ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT"

Transkript

1 Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT att gälla fr.o.m Tingsrättens organisation och arbetsuppgifter Stockholms tingsrätt bildades vid tingsrättsreformen den 1 januari Domsagan omfattar Stockholms kommun, men för vissa mål och ärenden är hela landet upptagningsområde. Stockholms tingsrätt består av 11 dömande avdelningar. Avdelningarna benämnda 2,3,4,6,7,9,10 är i huvudsak tvistemålsavdelningar och har adress Fleminggatan 14. De fyra brottmålsavdelningarna 11,12, 13 och 14 är inrymda i Rådhuset. Målens fördelning på de olika avdelningarna framgår närmare av tingsrättens arbetsordning. De administrativa funktionerna vid Stockholms tingsrätt är sedan första januari år 2004 uppdelade i en personal/ekonomienhet, en IT-enhet samt en serviceenhet. I serviceenheten ingår aktuariekontoret, kassan, arkivet, biblioteket, växeln, distributionscentralen samt lokalvården. Dessutom finns ett sekretariat knutet till lagmannen samt en ledningsgrupp. Se vidare bifogade organisationsscheman, bilaga 1a och 1b. Tingsrättens huvuduppgift är rättsskipning inriktad på brottmål och tvistemål. Därtill har även knutits vissa uppgifter av rent rättsvårdande karaktär. Verksamheten regleras främst av rättegångsbalkens regler samt processuella bestämmelser i äktenskapsbalken, föräldrabalken, utsökningsbalken m.m. Handläggningen av mål och ärenden regleras även av förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. 1

2 Enligt särskilda bestämmelser är tingsrätten på följande sätt specialdomstol: Avdelning 10 fungerar som fastighetsdomstol för Stockholms län, se lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål. Avdelning 4 fungerar som sjörättsdomstol för mål enligt 21 kap. sjölagen (1994:1009), se förordningen (1975:931) om sjörättsdomstolar. Avdelning 9 fungerar som miljödomstol enligt miljöbalken för Stockholms-, Uppsala-, Gotlands- och Västmanlands län samt för delar av Gävleborgs-, Jämtlands-, Dalarnas-, Södermanlands-, Örebro-, Västra Götalands- och Östergötlands län, se förordningen (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar. Sedan den 1 januari 1994 prövar tingsrätten överklaganden av beslut från kronofogdemyndigheten i Stockholms län, se 18 kap 1 utsökningsbalken. Tingsrätten handlägger därutöver specialmål såsom konkurrens- och marknadsföringsmål på avdelning 4, patenträttsliga mål på avdelning 7 samt tryckfrihets- och yttrandefrihetsrättsliga mål på avdelning 6. Tingsrättens rättsvård avser ett stort antal ärenden av skiftande karaktär: Domstolsärenden, se lagen (1996:242) om domstolsärenden. Exempel på sådana är adoption, dödande av förkommen handling och ärenden enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. Konkursärenden, se konkurslagen (1987:672). Ärenden rörande borgerlig vigsel, se förordningen (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare. Rättsskipning och rättsvård som upphört vid tingsrätten Till utgången av år 1991 förekom en särskild summarisk process benämnd lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning. Verksamheten flyttade därefter över till kronofogdemyndigheten. Arkivmaterialet förvaras fortfarande vid tingsrätten. Till utgången av juni 1995 förekom även förmynderskapsärenden enligt närmare bestämmelser i föräldrabalken. Ärendetypen utgick den 1 juli 1995, då huvuddelen av funktionerna överfördes till överförmyndarna och länsstyrelsen. Tingsrättens kvarvarande handläggning av förmynderskapsfrågor sker därefter som domstolsärenden. Till utgången av år 1998 fanns även en vattendomstol vid tingsrätten. Denna 2

3 ersattes sedan av miljödomstolen. Till utgången av år 2001 fanns vid tingsrätten en speciell ärendeavdelning benämnd avdelning 1. Denna bestod av en sjöfartsregisterenhet, en inskrivningsenhet samt en bouppteckningsenhet. Sjöfartsregisterenheten upphörde och verksamheten flyttades över till sjöfartsverket i Norrköping. Arkivet har överlämnats till den övertagande myndigheten. Inskrivningsenheten upphörde och verksamheten flyttades över till inskrivningsmyndigheten vid Norrtälje tingsrätt. Arkivet har levererats till en nyöppnad nationell depå vid landsarkivet i Härnösand. Bouppteckningsenheten upphörde och verksamheten flyttades över till skatteförvaltningen. Arkivet har levererats till Stockholms stadsarkiv. Arkivering och registrering av viktigare typer av handlingar Mål som inkommer till tingsrätten registreras av aktuariekontoren antingen som brott-, tviste- eller fastighetsdomstolsmål, -B-, T- och F-mål. Alla handlingar i ett mål förs sedan samman till en akt som innehåller såväl inkomna som av tingsrätten upprättade handlingar. Inkomna handlingar kan t.ex. vara stämningsansökningar och andra skrifter från parterna. Även handlingar från andra myndigheter förekommer, t.ex. polismyndighetens förundersökningsprotokoll i brottmål samt belastningsregisterutdrag. Exempel på upprättade handlingar är protokoll, kallelser och förelägganden av olika slag samt tingsrättens domar och beslut. Även handlingar i domstolsärenden samt flertalet övriga ärenden, såsom konkursärenden, registreras av aktuariekontoren och förs samman i akter. Kronologiska dagböcker förs för mål och ärenden. I dessa registreras de handlingar som successivt tillförs akten. Vigselprotokoll sammanförs i en speciell kronologisk serie och binds in. Domar och särskilt uppsatta beslut binds årligen in i domböcker. Från och med år 2000 binds även beslut som inte har satts upp särskilt in i speciella böcker. 3

4 Hos tingsrätten förvarade arkiv Förutom det egna arkivet förvarar tingsrätten i centralarkivet: Stockholms rådhusrätts arkiv ca Magistratens och samfällda rådhusrättens arkiv Södertörns tingsrätt - fastighetsdomstolen På avdelning 9, miljödomstolen förvaras äldre vattendomstolsmaterial från: Österbygdens vattendomstol Söderbygdens vattendomstol Mellanbygdens vattendomstol Södertörns vattendomstol Vattendomstolen vid Stockholms tingsrätt Sökingångar till arkivmaterialet Varje avdelning på tingsrätten är från arkivsynpunkt en egen arkivbildare, och handlingarna hålls separerade från varandra. Undantag är vissa gemensamma register. Tingsrätten använder det av Domstolsverket framtagna mål- och ärendehanteringssystemet MÅHS för registrering av samtliga förekommande mål och ärenden vid de dömande avdelningarna. Registreringen sker i två separata databaser för brottmål respektive tvistemål. På avdelning 9, miljödomstolen, används sedan oktober år 2003 det av Domstolsverket framtagna mål- och ärendehanteringssystemet VERA. Tidigare användes ett särskilt internt framtaget diarieföringssystem för miljödomstolens mål och ärenden. Administrativa ärenden diarieförs sedan år 1996 med stöd av dataprogrammet ÄHS. Huvuddelen av diarieföringen sker vid lagmannens sekretariat. Tidigare fördes manuellt diarium och till detta saknas hjälpregister. Tvistemål, konkurser samt ärenden kan återsökas i MÅHS-databasen fram till fem år efter avgörandeåret. Därefter gallras uppgifterna och tas ut på papper i form av alfabetiska sökregister. I centralarkivet finns även alfabetiska sökregister för samtliga år innan MÅHS infördes. Uppgifterna i MÅHSdatabasen för brottmål lagras i två år efter avgörandeåret och gallras därefter. Inga sökregister tas ut. Och inga sökregister finns för tidigare år. Samtliga arkivhandlingarna ordnas systematiskt i en arkivförteckning. 4

5 Gallringsregler Gallring sker med stöd av riksarkivets beslut och föreskrifter. Lokala gallringsbeslut är tagna med stöd av riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6). De viktigaste gallringsföreskrifterna är RA-MS 1998:56 och 1998:57 med ändringar år Dessa föreskrifter styr tingsrättens gallring av materialet i mål- och ärendeakter. Gallringstiden är fem år efter avgörandeår för materialet i brottmålsakterna och tio år för övriga akter. Uppgifter ur automatiserade register gallras med stöd av förordningen (2001:639) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling. Gallringstiden är två år efter avgörandeår för brottmål och fem år för övriga mål och ärenden. Förekommande gallringsbeslut ingår som bilagor till arkivförteckningen. Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess Tingsrättens arkiverade handlingar är allmänna handlingar. Dessa är med ett fåtal undantag offentliga. Uppgifter om förekommande sekretess framgår i domar och beslut samt av notering på dagboksblad respektive aktomslag. Ansvar Lagmannen är arkivansvarig för myndigheten. För tingsrättens centralarkiv ansvarar arkivarien. Inom varje avdelning finns ett närarkiv. För närarkivet ansvarar kansliföreståndaren. För arkivhandlingar rörande mål och ärenden om rikets säkerhet ansvarar chefsrådmannen på avdelning 13. 5

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 2011-06-30 Sofia Särdquist kommunarkivarie 1 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare

Läs mer

En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik.

En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik. I Fastighetsforskning, / Lagfarter En lagfart ar inskrivningsmyndighetens registering av att nagon forvarvat en fastighet. Lagfarterna visar alltsa en fastighets agarhistorik. Lagfarterna forvaras i arkiven

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering

Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering 2007-05-31 Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering i samband med övergång till elektronisk arkivering av handlingar i Västerås stads ärende- och dokumenthanteringssystem

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar Rikspolisstyrelsen Innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Bemanning...4 IU:s verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m...4 Utredningsverksamhet...5

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer