Kulturanalys och profilorientering II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturanalys och profilorientering II"

Transkript

1 Inst för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, Umeå Telefon: E-post: Sid 1 (6) Kursplan Kulturanalys och profilorientering II Cultural Analysis and Profile Orientation Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1KA005 Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper Huvudområde: Kulturanalys Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar: Högskoleexamensnivå Utbildningsområde: Humaniora 30 %, Övrigt 70 % Betygsgrader: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd Ev. programtillhörighet: Termin 2 inom Kulturanalysprogrammet (180/240 hp) Fastställande Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen har fastställts Kursplanen har reviderats att gälla från vårterminen Kursen Kulturanalys och profilorientering II behandlar grundläggande kunskaper om språkets betydelse för kulturanalys och arbetet som kulturanalytiker. Språksociologi, språkproduktion och meningsskapande i vid mening studeras. Kursen behandlar också kulturanalytiska metoder såsom intervjuer, deltagandeobservationer och diskursanalys. Vidare ingår teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i kunskapssökning i olika källor. Studenten tillägnar sig förmåga att genomföra datorstödda presentationer. Kursen består av tre moment: 1) Språk och kultur, 2) Kulturanalytisk metod, och 3) It- och mediekunskap. Efter genomgången kurs skall studenten kunna: Uppvisa förståelse för: hur språk fungerar som en aspekt av kulturanalytiska metoder och analyser, hur val av metoder inverkar på de kulturanalytiska resultaten, hur olika materialkällor erbjuder olika typer av material, samt hur man som kulturanalytiker kan förhålla sig till detta. Visa förtrogenhet med och kunna redogöra för: språksociologiska begrepp kring språk och mening, kulturanalytiska insamlings- och analysmetoder, kunskapssökning i olika typer av källor, t.ex. i arkiv, i databaser och på Internet, samt kunskaper i programvara, datorstödd presentationsteknik. Förkunskapskrav

2 Sid 2 (6) För tillträde till andra terminen inom programmet krävs att den studerande är godkänd på 25,5 av den första terminens 30 hp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, individuella övningar, arkivbesök, laborativa datorövningar samt praktiska tillämpningar av programvara för datorstödda presentationer. Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. MOMENT 1: Språk och kultur (7,5 hp) Language and Culture Momentets övergripande mål är att den studerande aktivt ska tillägna sig kunskap om språkets roll för kulturanalysen liksom språkets betydelse för arbetet som kulturanalytiker. Den studerande förväntas reflektera över kopplingen mellan språk och kultur och därvid åstadkomma en egen syntes som fortlöpande kan appliceras och revideras under den fortsatta utbildningen. I momentet studeras exempelvis kopplingen mellan språk och verklighet, språk och betydelse, språk och påverkan, samt språk och identitet. Målet är vidare att den studerande ska skaffa sig verktyg för såväl egen som andras språkproduktion. Därför ingår även två fältstudier i momentet, dels i form av en analys ur ett språksociologiskt perspektiv dels ur ett retoriskt perspektiv. Efter genomgången kurs skall studenten kunna: diskutera kopplingen mellan språk och kultur, identifiera och beskriva språkets roll i ett kulturanalytiskt perspektiv, anlägga språksociologiska perspektiv på kulturmöten, göra en retorisk såväl som en språksociologisk analys av kulturyttringar. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. sker i form av aktivt deltagande i seminarier, genom gruppredovisningar samt en avslutande hemskrivning. Vid seminarier och gruppredovisningar ges betygen Godkänd eller Underkänd. Hemskrivningen bedöms med betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. MOMENT 2: Kulturanalytisk metod (15 hp) Methods of Cultural Analysis Momentet presenterar metodiska verktyg som kan användas för att genomföra kulturteoretiska frågeställningar i konkreta undersökningar. De studerande skall lära sig använda och kritiskt förhålla sig till intervjuer, deltagarobservation, text- och diskursanalys, visuell analys samt den vetenskapliga skrivandeprocessen. De studerande skall också orientera sig i frågeställningar kring etik och reflexivitet i forskningen. Såväl de tekniskt/praktiska som analytiska implikationerna av olika metoder genomlyses. Efter genomgånget moment skall studenten känna till och kunna:

3 Sid 3 (6) Redogöra för och kritiskt diskutera: centrala kulturanalytiska metoder, dess för- och nackdelar samt tillämpbarhet i relation till skilda frågeställningar, etiska aspekter av dessa metoder. Uppvisa förmåga att: använda sig av de centrala kulturanalytiska metoderna. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, arkivbesök, gruppövningar samt individuella övningar. Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. sker i form av aktivt deltagande i seminarier, förberett genom läsning och reflexion, genom praktiskt genomförande av individuella och gruppbaserade övningar med muntlig eller skriftlig redovisning, samt genom hemskrivning. Vid gruppexamination ges betygen Godkänd eller Underkänd. Hemskrivningen bedöms med betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. MOMENT 3. IT- och mediekunskap (7,5 hp) IT and Knowledge of Media Momentet behandlar informationsteknik och moderna medier som kunskapsfält, som verktyg för presentationer, samt som verktyg för kunskapssökning på webb, i arkiv, i databaser, på bibliotek och i elektroniska tidskrifter. Teoretiska perspektiv introduceras och studenterna övar praktiska färdigheter för att genomföra slagkraftiga datorstödda presentationer där även kunskaper om retoriken som redskap för muntliga anföranden ingår. Även Internet som arena och kulturanalytiskt fält diskuteras under momentet. Efter genomgånget moment skall studenten kunna: redogöra för teoretiska perspektiv på informationsteknik och moderna medier, uppvisa praktiska färdigheter i att använda moderna medier för att skapa presentationer, kritiskt diskutera Internet som arena och kulturanalytiskt fält, samt som arena för kunskapssökning. Momentets undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, laborativa datorövningar i informationssökning samt praktiska tillämpningar av programvara för datorstödda presentationer (Powerpoint). Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. sker fortlöpande inom ramen för undervisningen i form av aktivt seminariedeltagande, muntliga övningsuppgifter och skriftliga redovisningar. Betygsgraderna vid muntliga redovisningar är Godkänd och Underkänd och vid skriftliga Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

4 Sid 4 (6) sker i form av aktivt deltagande i seminarierna, förberett genom läsning och reflexion, hemskrivning, laborativa datorövningar samt praktiska tillämpningar av programvara för datorstödda presentationer. Vid obligatoriska seminarier tillämpas betyget Godkänd. Övrig examination sker enligt graderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle under terminen, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. sker enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Får den studerande underkänt på en hemtentamen kan som alternativ till omprov restuppgift ges i form av att den eller de underkända frågorna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan betyg på tentamen bli högst Godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på 22,5 högskolepoäng. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. Studerande som antagits till kurs skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning fastställd av Rektor Se: Kurslitteratur Moment 1: Språk och kultur (7,5 hp) Einarsson, Jan, Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, Lisa, En kvinna klär sällan i dialekt. I: Tidskriften Västerbotten 1/2005 (s 64-75). Karlberg, Maria och Mral, Birgitte, Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur. Nordenstam, Kerstin, Genusperspektiv på språk. Högskoleverket. Romaine, Suzanne, Language in Society. An introduction to Sociolinguistics. I: Sociolinguistic Patterns (s 67-98). Romaine, Suzanne, Clothes make the man, but language makes the woman: sociohistorical reflections on women and standard speech. I: Språk och stil, 1996 (s ).

5 Sid 5 (6) Språk, kön och kultur. Rapport från fjärde nordiska konferensen om språk och kön. Göteborg den 6-7 oktober Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet (Ett par artiklar läses.) Wellros, Seija, Varje gång jag säger sten. Om begrepp, referensramar och förförståelse. I: Cerú, Eva (red.): Svenska som andraspråk. Mera om språket och inlärningen. Lärarbok 2. Stockholm: Natur och kultur. Wellros, Seija, Det kan inte hända här! Samtal med Mirsad och Axra. Stockholm: Utbildningsradion. Wester, Vivianne, Bör kvinnor sära på benen? I: Retorikmagasinet nr 10 (s 7-11). Moment 2: Kulturanalytisk metod (15 hp) Arkiv för alla nu och i framtiden Betänkande av arkivutredningen. SOU. Stockholm (Valda delar). Aspers, Patrik m fl (red), Bild och samhälle. Visuell analys som vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. Ehn, Billy och Klein, Barbro, 1994 (1999). Från erfarenhet till text. Stockholm: Carlssons. Ehn, Billy och Löfgren, Orvar, Vardagslivets etnologi. Reflektioner kring en kulturvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur (s ). Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red), Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur. Lundgren, Britta och Martinsson, Lena (red) Bestämma benämna betvivla. Kulturvetenskapliga perspektiv på kön, sexualitet och politik. Lund: Studentlitteratur (s 5-215). Svensson, Per-Gunnar och Starrin, Bengt, Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur (s ). Widerberg, Karin, Kvalitativa metoder i praktiken. Lund: Studentlitteratur. Winther Jörgensen, Marianne och Phillips. Louise, Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. Tillkommer profillitteratur som väljs individuellt av varje student i samråd med profilhandledare. Referenslitteratur: Ehn, Billy och Löfgren, Orvar, 2001: Kulturanalyser. Malmö: Liber Ljuslinder, Karin, På nära håll är ingen normal. Handikappdiskurser i Sveriges Television Umeå (Valda delar). Moment 3: IT- och mediekunskap (7,5 hp) Ask, Rikard, Kom igång med PowerPoint XP. Lund: Studentlitteratur Bergquist Magnus, Malin Sveningsson och Mia Lövheim, Att fånga nätet: kvalitativa metoder för Internetforskning. Lund: Studentlitteratur Green, David, "The evolution of web searching". I: Online information review (2): (Tillgänglig elektroniskt via Umeå UB) Hedman, Thomas, Informationssökning för samhällsvetare och humanister. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur

6 Sid 6 (6) Leth, Göran och Torsten Thurén, Källkritik för Internet. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. (Rapporten (152 sidor) finns att ladda ner gratis i pdf.format här: ) Stern, Susannah R "Studying Adolescents Online: A Consideration of Ethical Issues". I: Buchanan, Elizabeth A (red) Readings in Virtual Research Ethics: issues and controversies. Hershey: Information Science Pub. S (Tillgänglig som e-bok via Umeå UB.) Våge Lars, Hercules Dalianis och Lars Iselid, Informationssökning på Internet. Lund: Studentlitteratur Waskul, Dennis & Douglass, Mark "Considering the Electronic Participant: Some Polemical Observations on the Ethics of On-Line Research". I: The Information Society vol 12(2), s (Tillgänglig som e-bok via Umeå UB.) Tillkommer profillitteratur som väljs individuellt av varje student i samråd med profilhandledare. Referenslitteratur Hellspong, Lennart, Konsten att tala - handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. Price, Gary och Sherman, Chris, Invisible web. Medford: N.J: Information Today (s 1-113). Sigrell, Anders, Att övertyga mellan raderna. Rhetor förlag.

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Ärende p 34 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar: Bilaga p 34 A Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-24 Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2015-02-25 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Tid: kl. 08:15 Plats: Svea Ärende 7 Föregående mötes protokoll Ärende 8 2015/50-1.1

Läs mer

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll Informatik B Informatics B Högskolepoäng: 30 Kurskod: 2IN001 Ansvarig institution: Informatik Ämne: Informatik Nivå: Grund Betygsgrader: Väl godkänd, godkänd eller underkänd Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Bachelor Programme in Information Systems) Utbildningsplan Syfte Utbildningen består av en helhet där den studerande

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi Anaesthetic Nursing

Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi Anaesthetic Nursing 1 av 5 Kursplan Inrättad: 2010-10-11 Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi Anaesthetic Nursing Högskolepoäng: 15.0 Kurskod: 3OM211 Ansvarig enhet: Inst för omvårdnad SCB-ämne:

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Information Systems Analysis Programme) Utbildningsplan för antagna 2009 Syfte Utbildningen är en samhällsvetenskaplig

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Vård vid specifika sjukdomstillstånd II Care for Specific States of Ill-Health II

Vård vid specifika sjukdomstillstånd II Care for Specific States of Ill-Health II 1 av 7 Kursplan Inrättad: 2009-05-31 Vård vid specifika sjukdomstillstånd II Care for Specific States of Ill-Health II Högskolepoäng: 22.5 Kurskod: 3OM039 Ansvarig enhet: Inst för omvårdnad SCB-ämne: Omvårdnad

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2015 Utbildningsplan Kursplaner Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer