Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 2012/2013. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 2012/2013. Rosendalsskolan och Fritidshemmen"

Transkript

1 Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 2012/2013 Rosendalsskolan och Fritidshemmen 1

2 Innehållsförteckning Sid. 3 Sid. 4-5 Sid. 6 Sid. 7-8 Sid Sid. 11 Välkommen till Rosendalsskolan vår vision och våra mål Information om Rosendalsskolan inkl. kontaktuppgifter och verksamhetsstyrelse Information om läsårstider, studiedagar och lov Rosendalsskolans regler och disciplinära åtgärder Förväntningar på personal, elever och föräldrar Arbete mot diskriminering och kränkande behandling 2

3 Välkommen till Rosendalsskolan Vår vision är att: Barn och vuxna mår bra, visar varandra respekt och är trygga i skolan och i skolbarnsomsorgen Ingen kränkande behandling eller diskriminering ska förekomma på Rosendalsskolan Våra mål för verksamheten är att: All personal på Rosendalsskolan arbetar för att skapa en verksamhet som vi alla kan vara stolta över Alla elever, oberoende av mognad, behov eller förutsättningar, känner sig välkomna och uppmärksammade på Rosendalsskolan Vår verksamhet ska väcka kreativitet, nyfikenhet, lust att lära och den ska utveckla elevers sociala förmåga att kunna samarbeta och framföra sina åsikter på ett kritiskt och konstruktivt sätt Varje barn/elev, oavsett kön, etnisk bakgrund, kultur eller social tillhörighet, ska behandlas likvärdigt och ges lika möjlighet till utveckling och lärande Alla elever och vuxna känna trygghet, glädje, respekt och omtänksamhet Vårt mål för våra elever Vi arbetar aktivt med att stärka alla elevers självkänsla och tilltro till den egna förmågan och vi strävar efter att alla elever som lämnar oss ska ha utvecklats till: Tänkande och reflekterande människor som tar initiativ och fattar kloka beslut Vetgiriga individer som känner glädje och lust i att lära Kommunikativa människor som med säkerhet kan uttrycka sina idéer på mer än ett språk Risktagare som är trygga även i ovana situationer Kunniga och vidsynta personer med en global medvetenhet Ansvarsfulla och ärliga människor Omtänksamma och lyhörda personer som vill hjälpa andra Välbalanserade människor som förstår vikten av såväl fysisk som psykisk balans för personligt välmående 3

4 Kontaktinformation Adress Skrivaregatan 19, Linköping Telefax Telefon Karin Lång Rektor Ia Gårdman Koordinator/Spec.pedagog Maria Sunneräng Adm. Assistent/Expedition Björn Petersson Vaktmästare Emma Herrlander-Törnquist Skolsköterska Arne Grundström Leg Psykolog Sjukanmälan för barn i årskurs Idrottslokal Skolrestaurang Solrosen (Internationell klass) Blå Rosen förskoleklass/fritidshem Nyponrosen förskoleklass/fritidshem Röda Rosen förskoleklass/fritidshem Törnrosdalen fritidshem Öppettider på fritids. Vi öppnar varje dag kl och stänger Öppning och stängning sker alltid på Törnrosdalen. Drop in i klassrummen Alla klassrum öppnar och eleverna går då in i sina respektive klassrum. Skoldagen börjar; För årskurs FA, FB och FC: För årskurs 1-3: För årskurs 4-5: måndag-torsdag och fredag Sjukanmälan av elever i åk 1-5 Ring till skolan på telefonnummer mellan klockan och så att läraren i god tid kan få information om ditt barns frånvaro. Du får tala in ditt meddelande på en telefonsvarare. Följ de givna anvisningarna om vilka uppgifter du ska lämna. Om ditt barn blir sjukt under skoltid ska hon/han meddela sin klasslärare. Elever får aldrig lämna skolan utan att meddela sin lärare. Om ditt barn går i förskoleklass så sjukanmäler du direkt till respektive förskoleklass. Kom ihåg sjukanmälan till skolrestaurangen om ditt barn äter specialkost. Telefonnummer Sjukanmälan måste ske VARJE DAG då ditt barn är sjukt. 4

5 Ledighetsansökan Om ditt barn behöver vara ledigt måste du fylla i en ledighetsansökan och lämna in den till expeditionen i god tid. Boka aldrig resa innan ditt barn beviljats ledighet. Vi vädjar till dig som förälder att noga tänka igenom vilka konsekvenserna kan bli om du/ni väljer att söka ledighet för ditt barn. Det är inte bara att ta igen det stoff man missar i skolan utan det handlar också om det som sker i klassrummet då ditt barn är ledigt och som han/hon aldrig kan ta igen. Skollagen ( 2010:800) kapitel 7, 8 säger följande om ledighet för elev: En elev i en skolform som avses i 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Besöka förskola, skolan och fritids Du är alltid välkommen att besöka oss på fritids och i skolan. Fritidsklubb Fritidsklubb för elever i åk 4-5 finns i Allaktivitetshuset i Skäggetorp centrum. Kvarglömda kläder och skor Kvarglömda kläder och skor förvaras i en tunna i idrottskorridoren. Denna tunna töms sista fredagen varje månad. Kläder som då finns kvar i tunnan skänks bort. Nationella prov Provperiod för ämnesprov i årskurs 3 i grundskolan, svenska/ svenska A och matematik ligger under perioden 11/3 17/ Verksamhetsstyrelse på Rosendalsskolan Anders Williamsson, Lärare på Rosendalsskolan Adna Mahamud, Modersmålstränare och förälder till elev på Rosendalsskolan Sabit Kalkan, Modersmålslärare Elisabeth Odenteg, Ordförande 5

6 Läsårstider läsåret 2012/13 Höstterminen Vårterminen Lovdagar Studiedagar 16/8 Fritids stängt (skolan har inte börjat) 12/11 Skolan och fritids stängda 7/1 Skolan och fritids stängda 12-13/3 Skolan stängd och fritids öppet 23/5 Skolan och fritids stängda 6

7 Rosendals ordningsregler Ordningsregler ska bidra till att verksamheten blir en trygg och stimulerande miljö, vilket är en förutsättning för att eleverna ska utveckla de kunskaper och värderingar som förmedlas. Vi behandlar varandra väl genom att visa hänsyn och använda ett vårdat språk. Vi bidrar till att skapa en god arbetsmiljö i Rosendal och vi är aktsamma om lokaler, inredning, material och utemiljö. Vi är ute på skolgården under rasterna och kommer in i tid. Det är förbjudet med lekar/handlingar som kan skada eller kränka någon t ex. brottningslekar och snöbollskastning. Vi tar av oss ytterkläder och skor när vi är inomhus. Tuggummi, godis, snacks lämnar vi hemma. Reglerna är framtagna i samarbete mellan personal, elever och skolans verksamhetsstyrelse Föräldrar på Rosendalsskolan har haft möjlighet att ge synpunkter på förslaget Beslutades Disciplinära åtgärder Omhändertagande av föremål Rektor och lärare får ta ifrån en elev ett föremål om det används så det stör undervisningen eller riskerar att skada någon i skolan eller i fritidshemmet. Föremålet ska lämnas tillbaka senast då eleven slutar för dagen. Undantag är om eleven tagit med föremålet flera gånger eller om det är ett föremål som eleven inte bör få tillbaka på grund av dess beskaffenhet. I dessa fall kan föremålet omhändertas upp till fyra dagar i avvaktan på att vårdnadshavaren kontaktas. Anmälan till polisen görs om man omhändertagit stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor. Utvisning och kvarsittning Om en elev uppträder olämpligt eller stör undervisningen och inte slutar med detta när läraren sagt till, får läraren visa ut eleven från undervisningen för resen av lektionen. Rektor eller läraren kan också bestämma att eleven ska stanna kvar i skolan en timme efter undervisningens slut eller komma en timme innan undervisningen börjar. 7

8 Utredning om varför eleven stör Om en elev vid upprepade tillfällen stör ordningen eller har uppträtt olämpligt eller gjort något allvarligt ska rektor se till att saken utreds. Skolan ska in denna utredning samråda med aktuell vårdnadshavare. Med utgångspunkt i vad utredningen visar ska rektor se till att skolan gör något för att få eleven att ändra sitt beteende. Detta kan t.ex. vara en skriftlig varning men även stöd i undervisningen eller stöd från elevhälsan Skriftlig varning När utredningen är klar får rektor ge eleven en skriftlig varning. Den ska innehålla information om vad som händer om eleven inte ändrar sitt beteende. Syftet med denna skriftliga varning är att dokumentera det man kommit fram till och vika konsekvenser det blir om eleven inte ändrar sitt beteende. Skolan visar med den skriftliga varningen att man inte accepterar elevens uppförande. Tillfällig omplacering Rektor kan besluta om tillfällig omplacering till annan klass eller undervisningsgrupp inom skolenheten. Flyttning får göras om åtgärderna i den skriftliga varningen inte haft effekt eller om det är nödvändigt för andra elevers trygghet och/ eller studiero. Omplaceringen får endast i undantagsfall gälla längre än 2 veckor men aldrig längre än 4 veckor. Vårdnadshavaren ska informeras om rektors beslut. Tillfällig omplacering på annan skolenhet Om den tillfälliga omplaceringen på den egna enheten inte har effekt kan rektor fatta beslut om tillfällig omplacering på annan skolenhet. Placeringen får endast i undantagsfall vara längre än 2 veckor och den får aldrig vara längre än 4 veckor. Elever i grundskolan kan dock flyttas permanent till annan skola för att ge andra elever trygghet och studiero. Avstängning i de obligatoriska skolformerna Rektor kan, i vissa fall, stänga av en elev. Detta för att skolan ska klara av en mycket jobbig situation, t.ex. om det förekommit grovt våld Det finns tre krav som måste vara uppfyllda för att rektor ska kunna stänga av en elev helt eller delvis A/ Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero B/ Andra åtgärder har inte haft effekt C/ Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning Innan rektor beslutar om avstängning ska elev och aktuell vårdnadshavare få tillfälle att yttra sig. Beslut om avstängning gäller omedelbart om rektor inte beslutat annat. Beslutet får bara gälla så länge att skolan hinner utreda vilka andra åtgärder som kan behövas. Avstängningen får aldrig vara längre än 1 vecka och man får inte stänga av en elev fler än två gånger/ kalenderhalvår. Information om avstängning ska lämnas till skolans huvudman och Socialnämnden. Beslutet kan överklagas av elev eller hans/ hennes vårdnadshavare. Källa: 8

9 Förväntningar när era barn är elever på Rosendalsskolan Ni kan förvänta er av oss på Rosendalsskolan att: Vi följer de arbetsplaner och styrdokument som gäller för varje skolform Alla får ett vänligt och respektfullt bemötande Vi inte tolererar att någon utsätts för diskriminering, mobbning eller andra kränkningar Vi har höga förväntningar på alla våra barn/elever vad gäller deras kunskapsutveckling och social fostran Vi strävar efter att ge varje elev ett sådant arbetsklimat så han/hon kan lära sig så mycket som möjligt Vi alltid uppmuntrar våra barn/elever till gott uppförande, engagemang och studiemotivation Vi bemöter att barn/elever likvärdigt och att vi arbetar för jämlikhet Varje elev har en individuell studieplan och får ett skriftligt omdöme varje termin Vi har kontinuerliga utvecklingssamtal Vi regelbundet ger information om verksamheten Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en säker fysisk och psykosocial miljö Vi förväntar oss av dig som förälder/vårdnadshavare att: Du har huvudansvaret för ditt barns fostran Du tillsammans med ditt barn går igenom skolans regler Du läser information från fritidshem, förskoleklass och skola Du lämnar och uppdaterar aktuella uppgifter om adress, e-postadress och telefonnummer till fritidshem, förskoleklass och skola Du ser till att ditt barn kommer i tid till skolan Du ser till att ditt barn är utvilat och förberett för skoldagen Du tillsammans med ditt barn ser till att barnet har med rätt utrustning till fritidshem, förskoleklass och skola Du varje dag meddelar skolan om ditt barn är sjukt Du ringer till fritidshemmet och meddelar om du kommer sent vid hämtning Du inte begär ledigt för ditt barn under terminstid om det inte är absolut nödvändigt Du hjälper ditt barn att ta ansvar för sitt skolarbete Du kommer på möten och utvecklingssamtal Du tillsammans med ditt barn tar del av det underlag du får hem inför utvecklingssamtalen och förbereder dig inför samtalet 9

10 Vi förväntar oss av dig som elev att du: Visar respekt för alla människors lika värde Är en god kamrat genom att du uppmuntrar, lyssnar på andra, väntar på din tur och löser konflikter utan våld Inte accepterar diskriminering, mobbning eller andra kränkningar i någon form Använder ett vårdat språk utan svordomar och könsord Tar ansvar för ditt skolarbete och sköter dina hemuppgifter Följer skolans regler Kommer i tid Skapar en arbetsmiljö som du och dina kamrater kan arbeta i Är utvilad och förberedd för skoldagen Är rädd om vår skola, dina och andras tillhörigheter Uppträder lugnt och hänsynsfullt Läser information från skolan 10

11 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling På Rosendalsskolan pågår ständigt arbetet med att motverka alla form av diskriminering och kränkande behandling Om en elev känner sig diskriminerade eller kränkt ska han/hon omgående kontakta någon vuxen på skolan och om du som vårdnadshavare får kännedom om att ditt barn känner sig diskriminerat eller kränkt måste du omgående kontakta rektor eller ditt barns klasslärare/klassföreståndare. Alla elever som upplever sig kränkta eller diskriminerade ska känna att deras berättelse tas på allvar och åtgärdas snarast. I verksamheten har vi en Likabehandlingsgrupp som består av: Emma Herrlander, Skolsköterska Arne Grundström, Psykolog Karin Lång, Rektor Anki Redén, Speciallärare Maria Persson, Lärare Marianne Marin, Lärare Joakim Höglund, Fritidspedagog Inga Lena Järlefalk, Resurspersonal Peter Odhe, Fritidspersonal Likabehandlingsgruppens handläggning vid anmälan om diskriminering eller kränkande behandling: 1. Två representanter i Likabehandlingsgruppen tar skyndsamt kontakt med den drabbade för att ta reda på vad som hänt 2. Representanterna träffar därefter alla inblandade för enskilda samtal. Föräldrar kontaktas skyndsamt av Likabehandlingsgruppen/klassläraren. Alla samtal dokumenteras skriftligt. 3. Skäliga åtgärder vidtas. Klasslärare och rektor informeras. 4. Uppföljningssamtal sker kontinuerligt till dess att god kamratanda och trygghet har uppnåtts. Om det vid uppföljningen visar sig att de akuta åtgärderna inte är tillräckliga kontaktar Likabehandlingsgruppen rektor. 5. Rektor lyfter ärendet i elevhälsoteamet. Beslut om vidare åtgärder tas. Det råder ett absolut förbud för personal att kränka, trakassera och diskriminera barn och elever. Om detta skulle vara fallet anmäls detta till rektor. Rektor rapporterar då till huvudmannen. Länk till Rosendalsskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 11

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 Innehållsförteckning KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. Bakgrund... 3 2. Lagstöd... 3 3. Definitioner... 4

Läs mer

Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 11/12 Rosendalsskolan och Fritidshemmen Välkommen till Rosendalsskolan läsåret 2011-2012 Rosendalsskolan är en kommunal friskola som arbetar för

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Årscykel för arbetes gång 2013-2014 1 Jan-Mars -Årligen: Inventering av skolans trygga/otrygga områden (socped. perspektiv) -Uppföljning/ fastställande av handlingsplan

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

KRISTDALASKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING, TRAKASSERIER OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING. Förskoleklass, skola och fritidshem läsåret 2015/2016

KRISTDALASKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING, TRAKASSERIER OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING. Förskoleklass, skola och fritidshem läsåret 2015/2016 KRISTDALASKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING, TRAKASSERIER OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Förskoleklass, skola och fritidshem läsåret 2015/2016 En presentation av skolans likabehandlingsarbete Planen

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Tornhagsskolan år F-9 och skolbarnsomsorg Upprättad: 2009 Reviderad: 2014-10-27 Revideras: ht- 2015 Gäller till: 2015-12 Innehåll Tornhagsskolan

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar

Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar Innehållsförteckning Kamratrådets tankar kring likabehandlingsplanen. s 3 1. Regelverk som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sannerudsskolan. Åk F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sannerudsskolan. Åk F-6 2014-12-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sannerudsskolan Åk F-6 KIL1000, v1.1, 2014-01-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SANNERUDSSKOLANS MÅLSÄTTNING 3 ANSVARSFÖRDELNING 4 LAGAR

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Likabehandlingsplan. January - December

Likabehandlingsplan. January - December Likabehandlingsplan 2015 January - December 1 Inledning Likabehandlingsplanen är avsedd att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Välkomna. Läsåret 2014/2015. till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood

Välkomna. Läsåret 2014/2015. till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood Välkomna till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood Läsåret 2014/2015 Vi som arbetar på Studemaskolan och fritidshemmet Robin Hood har tagit fram detta informations- material för att underlätta för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Malmköpings grundskoleområde 2012/2013. Upprättad: 2013-02-15 Revideras: 2013-06

Likabehandlingsplan. Malmköpings grundskoleområde 2012/2013. Upprättad: 2013-02-15 Revideras: 2013-06 Likabehandlingsplan Malmköpings grundskoleområde 2012/2013 Upprättad: 2013-02-15 Revideras: 2013-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 2 Vision... 2 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Lagens ändamål

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN Framtidsmål Skolans långsiktiga mål/motto är: Lusten att lära Social utveckling Miljötänkande Mål för arbetsåret 09-10. Varje mål

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Karlbergsskolan likabehandlingsplan. Läsår 2015-2016

Karlbergsskolan likabehandlingsplan. Läsår 2015-2016 Karlbergsskolan likabehandlingsplan Läsår 2015-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Rose-Marie Helander och Martina Edberg. Antagen av: Karlbergsskolan, 2015-01-18 Rapporten finns även att läsa och

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer