FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖR ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS BOKSLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖR ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS BOKSLUT"

Transkript

1 Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖR ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS BOKSLUT FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR 2004:1

2 FÖRESKRIFTER/ANVISNINGAR Avdelningen för tillsyn över verkställande av arbetslöshetsförmåner Dnr 4/002/2004 Arbetslöshetskassorna Bemyndigande: Lag om arbetslöshetskassor (913/2000) 13 3 mom. Giltighetstid: tills vidare Upphäver: Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift angående arbetslöshetskassornas bokslut Dnr 41/02/98. Social- och hälsovårdsministeriets kompletterande föreskrift angående värdering av arbetslöshetskassornas placeringar i bokslutet samt hantering i bokföringen Dnr 7/02/2000. Försäkringsinspektionens kompletterande föreskrift angående arbetslöshetskassornas bokslut Dnr 130/409/2002. Enhet: Avdelningen för tillsyn över verkställande av arbetslöshetsförmåner FÖRSÄKRINGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFT/ANVISNING FÖR ARBETSLÖSHETSKASSORNAS BOKSLUT TILL ARBETSLÖSHETSKASSORNA Försäkringsinspektionen har i dag med stöd av ovannämnda bemyndigande beslutat meddela bifogade föreskrifter och anvisningar som avser arbetslöshetskassor. Föreskrifterna bör följas som förpliktande. Ytterligare information lämnas av avdelningen för tillsyn över verkställande av arbetslöshetsförmåner vid Försäkringsinspektionen. Överdirektör Hely Salomaa Överinspektör Raila Hedman

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORDNINGAR ANGÅENDE ARBETSLÖSHETSKASSORNAS BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOKSLUTETS OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSENS INNEHÅLL SAMT ALLMÄNNA BOKSLUTSPRINCIPER Uppgifter i verksamhetsberättelsen UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING Resultaträkningens form UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING Balansräkningens form Värdering och periodisering Allmänt stadgande Fordringar, finansieringstillgångar och skulder Periodisering av anskaffningsutgifter för materiella tillgångar Uppskrivning Nedskrivningar och återföringar FÖRESKRIFTER ANGÅENDE NOTER Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningens aktiva Noter till balansräkningens passiva Säkerheter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen Noter angående personal och medlemmar i förvaltningsorgan För tillsynen skall dessutom följande noter till resultaträkningen inlämnas till Försäkringsinspektionen som bilaga till den slutliga ansökan om finansieringsandel BOKSLUTETS UNDERSKRIFT, BALANSBOK, SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH TILL NOTERNA REGISTER OCH BOKFÖRINGSMATERIALETS FÖRVARING INNEHÅLLET I RESULTATRÄKNINGENS OCH BALANSRÄKNINGENS KONTON RESULTATRÄKNING Premieintäkter Medlemsavgifter Övriga intäkter av försäkringsverksamheten Andelar till förvaltningskostnader Övriga intäkter av försäkringsverksamheten Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Inkomstrelaterad dagpenning Alterneringsersättningar Studiesociala förmåner vid arbetskraftpolitisk vuxenutbildning Utbildningsdagpenning Företagarkassans andel av de förmåner som avser företagarnas efterskydd och betalas av löntagarkassan Övrigas andelar av ersättningarna Statens andel och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel av förmånerna Företagarkassans andel av de förmåner som avser företagarnas efterskydd och betalas av löntagarkassan Förändring i ersättningsansvaret Kostnadsföring av återkravsfordringar Förvaltningskostnader Personalkostnader Avskrivningar Kontrollavgiftskostnader Kostnader för medlemsavgifter Övriga förvaltningskostnader Inkomst-/utgiftsrest av försäkringsverksamheten Placerings- och finansieringsverksamhet...16

4 Övriga intäkter och kostnader Räkenskapsperiodens resultat Bokslutsdispositioner (gäller under övergångstid) Räkenskapsperiodens överskott/underskott BALANSRÄKNING Balansräkningens form Aktiva Bestående aktiva Rörliga aktiva Passiva Eget kapital Avsättningar Främmande kapital Långfristigt Kortfristigt HANTERING OCH VÄRDERING AV PLACERINGAR OCH FORDRINGAR I BOKFÖRINGEN BESTÅENDE AKTIVA Placeringar Aktier och andelar Fastighets- och bostadsaktier Övriga aktier och andelar Fordringar Placeringar i masskuldebrev Övriga placeringar RÖRLIGA AKTIVA Finansiella värdepapper Aktier och andelar Övriga värdepapper Kassa och bank PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHETENS POSTER Intäkter Kostnader Övriga intäkter och kostnader SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR ÅTERKRAV Betalningsregisterkorrigeringar Bokföring Rättelser till skattemyndigheten och Pensionsskyddscentralen BERÄKNING AV ÅRSVERKEN SOM SKALL ANGES I NOTERNA TILL RESULTATRÄKNINGEN HANDLINGAR SOM SKALL LÄMNAS TILL FÖRSÄKRINGSINSPEKTIONEN IKRAFTTRÄDANDE BILAGEFÖRTECKNING...34 BILAGA I Formulär för bokslutets resultaträkning och balansräkning BILAGA II Schema för detaljerad resultaträkning och balansräkning som skall lämnas till Försäkringsinspektionen MODELLER FÖR NOTERNA TILL BOKSLUTET A Modeller för noterna till resultaträkningen B Modeller för noterna till balansräkningen C Modell för noter som avser personal och medlemmar i förvaltningsorgan D Modeller för de tilläggsuppgifter som skall lämnas till Försäkringsinspektionen

5 3 FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖR ARBETSLÖSHETSKASSORNAS BOKSLUT 1. FÖRORDNINGAR ANGÅENDE ARBETSLÖSHETSKASSORNAS BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Enligt lagen om arbetslöshetskassor 13 3 mom. skall i en arbetslöshetskassas bokföring utöver bokföringslagen och bokföringsförordningen iakttas Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar. Arbetslöshetskassornas bokslut upprättas enligt bestämmelserna i lagen om arbetslöshetskassor 4 kap. samt enligt denna föreskrift. Förmånskostnader och finansieringsandelar skall bokföras och avstämmas månadsvis och inom två månader efter kalendermånadens utgång. Även övriga affärshändelser bokförs månadsvis eller med annan motsvarande periodisering inom två månader efter kalendermånadens eller periodens slut. Kontanta utbetalningar skall bokföras i tidsföljd utan dröjsmål och per dag. 1.2 Bokslutets och verksamhetsberättelsens innehåll samt allmänna bokslutsprinciper Arbetslöshetskassans bokslut skall innehålla en balansräkning som ger en bild av den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen, en resultaträkning som beskriver hur resultatet har uppkommit samt tilläggsuppgifter som skall lämnas i noter till balansräkningen och resultaträkningen. Till bokslutet bifogas en verksamhetsberättelse, i vilken viktiga omständigheter som gäller utvecklingen av arbetslöshetskassans verksamhet meddelas. Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av arbetslöshetskassans verksamhet och dess ekonomiska ställning. Arbetslöshetskassans bokslut och verksamhetsberättelse samt en förteckning över bokföringsböckerna och verifikationsslagen samt information om på vilket sätt de förvaras skall föras in i en balansbok som skall vara bunden eller bindas in omedelbart efter bokslutet och vars sidor eller uppslag skall numreras. Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en enhetlig helhet. Resultaträkningen och balansräkningen presenteras enligt givna scheman och ifyllnadsanvisningar i ett bokslut enligt bilaga I till denna föreskrift. Dessutom skall kassan, när kassan ansöker om finansieringsandelar enligt förordningen om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (272/2001) 4, årligen lämna en detaljerad resultaträkning och balansräkning enligt bilaga II till Försäkringsinspektionen före utgången av april. För varje post i resultaträkningen och balansräkningen skall motsvarande uppgifter för den närmast föregående räkenskapsperioden anges (jämförelsetal). Om resultaträkningens eller balansräkningens specifikation har ändrats, skall jämförelsetalet om möjligt korrigeras. På samma sätt skall förfaras, om jämförelsetalet av något annat skäl inte är användbart. När bokslutet och den ingående balansen upprättas skall följande principer iakttas: - den bokföringsskyldige skall förutsättas fortsätta sin verksamhet - konsekvens skall iakttas när principerna och metoderna för upprättande av bokslutet tillämpas från en räkenskapsperiod till en annan - uppmärksamhet skall fästas vid affärshändelsernas faktiska innehåll och inte enbart på deras rättsliga form (principen om innehållet går före form) - försiktighet skall iakttas oberoende av räkenskapsperiodens resultat - den ingående balansen skall basera sig på den föregående räkenskapsperiodens utgående balans - de intäkter och kostnader som hänför sig till räkenskapsperioden skall tas upp utan hänsyn till datum för betalningen samt - varje tillgång och annan post som tas upp bland balansposterna skall värderas för sig.

6 Uppgifter i verksamhetsberättelsen I verksamhetsberättelsen skall uppgifter lämnas om viktiga omständigheter som gäller utvecklingen av arbetslöshetskassans verksamhet under räkenskapsperioden och som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. Dessutom skall händelser som är väsentliga för arbetslöshetskassan anges i verksamhetsberättelsen, även om de inträffat efter räkenskapsperioden. Verksamhetsberättelsen skall även innehålla en bedömning av verksamheternas utveckling under innevarande räkenskapsperiod. Arbetslöshetskassans styrelse skall enligt lagen om arbetslöshetskassor 13 2 mom. i verksamhetsberättelsen ställa förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott. Arbetslöshetskassans verksamhetsberättelse skall alltså innehålla en översikt över kassans verksamhet och i synnerhet de ändringar som inträffat under räkenskapsåret. I beskrivningen anges ändringar som är väsentliga för kassans verksamhet. Sådana faktorer vilkas ändringar kan vara av betydelse för bedömningen av resultaten är till exempel: - organisationsstrukturen - medlemskåren och medlemsavgifterna - betydande materiella och immateriella investeringar - betydande samarbetsavtal och projekt - resursernas omfattning; speciellt personal, verksamhetslokaler och anläggningstillgångar - intern och extern kontroll. 1.3 Upprättande av resultaträkning Resultaträkningens form Resultaträkningen upprättas enligt huvudindelningen i schemat i bilaga I. Arbetslöshetskassan kan använda en noggrannare indelning i sin bokföring än i specifikationen under förutsättning att ordningsföljden inte ändras. I resultaträkningen förses poster som försämrar resultatet samt negativa differenser med förtecknet minus (- ). När intäkter och kostnader bokförs följs bruttoprincipen, om inte annat särskilt tillåtits. 1.4 Upprättande av balansräkning Balansräkningens form Balansräkningen upprättas enligt huvudindelningen i balansschemat i bilaga I Värdering och periodisering Allmänt stadgande Räkenskapsperiodens inkomster skall tas upp som intäkter i resultaträkningen. Från intäkterna skall som kostnader dras av de utgifter som sannolikt inte längre medför motsvarande inkomst samt förlusterna. Övriga utgifter kan aktiveras i balansräkningen Fordringar, finansieringstillgångar och skulder Fordringarna värderas till nominellt belopp, som kan vara högst fordringarnas sannolika värde. Placeringsfordringar och återkravsfordringar värderas enligt nedan angivna föreskrifter angående dessa.

7 5 Värdepapper, som utgör finansieringstillgångar, och andra sådana finansieringsmedel upptas i balansräkningen till beloppet av anskaffningsutgiften. Om deras sannolika överlåtelsepris på bokslutsdagen är lägre än anskaffningsutgiften, värderas de till det sannolika överlåtelsepriset. Skulder värderas till nominellt belopp. Om skulden är bunden till ett index eller någon annan jämförelsegrund, värderas skulden till det högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden. Återkravsfordringar som avser förmåner upptas som övriga fordringar i balansräkningens rörliga aktiva. Föreskrifterna i kapitel 4 nedan skall följas vid fordringarnas kostnadsföring och vid en eventuell förnyad ansökan om statsandel och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel. Värdepapper i vilka kassans likvida medel har placerats kortfristigt räknas som finansiella värdepapper. Finansiella värdepapper indelas i aktier och andelar samt i övriga värdepapper. Övriga värdepapper kan utgöras av bland annat obligationer, debenturer och övriga masskuldebrev samt överlåtbara bank- och företagscertifikat. Under balansposten kassa och bank upptas kontanta medel samt de banktillgodohavanden som inte är belagda med tidsbegränsning Periodisering av anskaffningsutgifter för materiella tillgångar Uppskrivning Anskaffningspriset för materiella tillgångar som ingår i bestående aktiva aktiveras och bokförs som kostnader under verkningstiden i form av avskrivningar. Materiella tillgångar är mark- och vattenområden, byggnader och konstruktioner, maskiner och inventarier, övriga materiella tillgångar samt förskottsbetalningar för dessa och pågående anskaffningar. Uppskrivningar rekommenderas inte för en arbetslöshetskassa Nedskrivningar och återföringar Om den sannolika framtida intäkten från en tillgång eller investering som hör till bestående aktiva varaktigt är mindre än den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som en nedskrivning. Nedskrivningar på placeringar upptas i resultaträkningens kostnadsgrupp för placerings- och finansieringsverksamhet under nedskrivningar på bestående aktiva placeringar. Nedskrivningar på materiella tillgångar som tillhör bestående aktiva upptas i resultaträkningen under försäkringsverksamhetens förvaltningskostnader i gruppen avskrivningar. Om kostnadsföringen senast på bokslutsdagen visar sig vara obefogad, skall kostnadsföringen bokföras som en rättelse till kostnadsföringen i den aktiva grupp där nedskrivningen upptagits. Om en nedskrivning har bokförts för en tillgång skall tillgångens värde följas upp. Om värdet återgår, skall detta upptas i bokföringen under återförda nedskrivningar. Nedskrivningar på finansiella värdepapper som tillhör rörliga aktiva upptas i balansräkningens kostnadsgrupp för placerings- och finansieringsverksamhet som nedskrivningar av finansiella värdepapper. 1.5 Föreskrifter angående noter Bokslutet skall ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av verksamheten och den ekonomiska ställningen (rättvisande och tillräcklig bild). Om viktig information saknas i noterna enligt denna föreskrift för att ge en rättvisande och tillräcklig bild, skall tilläggsinformationen lämnas i noterna.

8 Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Noterna skall innehålla 1) uppgift om de värderingsprinciper och värderingsmetoder samt periodiseringsprinciper och periodiseringsmetoder som har följts vid upprättandet av bokslutet 2) motivering, om sättet att ställa upp resultaträkningen eller balansräkningen har ändrats, samt effekterna av ändringen 3) uppgift om rättelser som har gjorts i de uppgifter som ges om den föregående räkenskapsperioden 4) redogörelse, om uppgifterna beträffande den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut 5) uppgift om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt rättelser av fel, om dessa inte är av ringa betydelse 6) uppgift om sådana delar av en enskild balanspost som gäller flera balansposter, om denna uppgift är väsentlig Noter till resultaträkningen Noterna skall innehålla 1) poster som ingår i extraordinära poster till den del som de inte framgår av resultaträkningen 2) redogörelse för de ändringar i avsättningar som ingår i intäkterna och kostnaderna En separat redogörelse är befogad när ändringarna i de obligatoriska avsättningarna inte är av ringa betydelse 3) arbetslöshetskassans andel av utbetalda ersättningar 4) specifikation av ändringar i ersättningsansvaren. 5) rättelser i finansieringsandelarna. Om en rättelsepost är väsentlig, skall en redogörelse lämnas av vilken framgår beloppet av varje enskild registrering samt orsaken till rättelsen Noter till balansräkningens aktiva 1) uppgift per balanspost angående skillnaden mellan återanskaffningsvärdet på placeringar och finansiella värdepapper (= marknadsvärde) och de aktiverade anskaffningsutgifterna, om uppgiften är väsentlig 2) väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 3) ändringar i bestående aktiva per balanspost Noter till balansräkningens passiva 1) ökningar och minskningar av posterna i eget kapital samt överföringar mellan dessa poster 2) väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 3) specifikation av avsättningar.

9 Säkerheter och ansvarsförbindelser Skulder för vilka arbetslöshetskassan har pantsatt, intecknat eller på annat sätt som säkerhet lämnat egendom, specificerade per säkerhetsslag för varje post av främmande kapital Ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen Specifikation över ansvarsförbindelser och ansvar som inte är upptagna i balansräkningen. Sådana ansvar är bl.a. leasinghyror samt övriga ekonomiska ansvar som är bindande för arbetslöshetskassan och som inte är upptagna i balansräkningen Noter angående personal och medlemmar i förvaltningsorgan Det genomsnittliga antalet anställda anges i årsverken specificerat per grupp Räkenskapsperiodens löner, arvoden, pensionskostnader och övriga lönebikostnader specificerade. Arbetskassans löner och arvoden per förvaltningsorgan, det sammanlagda beloppet av penninglån som beviljats dem samt de huvudsakliga räntevillkoren och övriga villkor för lånen, det sammanlagda beloppet av säkerheter och ansvarsförbindelser som gäller dem samt pensionsförbindelserna för dessa uppdrag. Med årsverken avses regelbunden normal årsarbetstid, i vilken övertid inte inräknas och inte heller annan arbetstid utöver den normala arbetstiden. Sjuktid med lön eller partiell lön minskar inte ett årsverke. Storleken på en heltidsanställd persons årsverke kan vara högst ett. Årsverket anges med en decimals noggrannhet. Beräkningen av årsverke beskrivs närmare i avsnitt För tillsynen skall dessutom följande noter till resultaträkningen inlämnas till Försäkringsinspektionen som bilaga till den slutliga ansökan om finansieringsandel 1) förskottsbetalningar, saldo vid årsskiftet Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa 11 kap. 8 kan jämkad arbetslöshetsförmån betalas i förskott. Kassan skall bifoga en uppgift i noterna till bokslutet om hur mycket förskott utan beslut som har utbetalats vid räkenskapsperiodens slut. 2) kostnadsföringar av återkraven De återkrav som har bokförts som kassans kostnader anges specificerade för varje enskilt bokfört belopp liksom orsaken till kostnadsföringen. Endast sådana bokförda kostnader på några cent som uppkommer vid avrundningar av återkrävda belopp behöver inte anges i noterna. 1.6 Bokslutets underskrift, balansbok, specifikationer till balansräkningen och till noterna Bokslutets underskrift Balansbok Arbetslöshetskassans styrelse och arbetslöshetskassans direktör skriver under arbetslöshetskassans bokslut och verksamhetsberättelse. Till det bokslut och den verksamhetsberättelse som lämnas till Försäkringsinspektionen eller annars publiceras skall arbetslöshetskassan bifoga en kopia av revisionsberättelsen. Bokslutet och verksamhetsberättelsen samt en förteckning över bokföringsböckerna och verifikationsslagen samt information om på vilket sätt de förvaras skall föras in i en balansbok, som skall vara bunden eller bindas in omedelbart efter bokslutet och vars sidor eller uppslag skall numreras. Bokslutet skall verifieras med specifikationer till balansräkningen samt till noterna. Specifikationerna skall dateras och undertecknas av utfärdarna.

10 8 Balansspecifikationer Specifikationer av noter Balansspecifikationerna utgörs av detaljerade förteckningar per grupp som visar i balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång upptagna 1) bestående aktiva; 2) rörliga aktiva; 3) främmande kapital, samt 4) avsättningar. De specifikationer till noterna som anges i bilagorna till punkterna och skall förtecknas per grupp. En förteckning eller en särskild bokföring skall upprätthållas under räkenskapsperioden för förändringarna i dessa specifikationer, om uppgifterna inte framgår av huvudbokföringen. I posten rörliga aktiva skall fordringarna i punkten Avräkningsfordringar från företagarkassor anges specificerade per företagarkassa. I främmande kapital skall under punkten Företagarkassas avräkningsskuld till löntagarkassa anges skulden specificerad per kassa. 1.7 Register och bokföringsmaterialets förvaring Register Handlingarnas förvaring Arbetslöshetskassan skall ha ett kontinuerligt uppdaterat register eller motsvarande förteckning över medlemmarna och förmånsmottagarna. Bokföringsböckerna samt kontoplanen med anteckningar om tillämpningsperiod skall bevaras minst tio (10) år efter räkenskapsperiodens utgång, ordnade så att det utan svårighet kan konstateras på vilket sätt databehandlingen har utförts Räkenskapsperiodens verifikationer, korrespondensen och avstämningarna vid maskinell bokföring samt annat bokföringsmaterial än sådant som nämns i föregående stycke skall bevaras minst sex (6) år efter utgången av det år under vilket räkenskapsperioden gått till ända. Verifikationerna skall förvaras i den ordning de bokförts eller annars ordnade så att sambandet mellan verifikationerna och noteringarna i bokföringen utan svårighet kan konstateras. Förvaringen av bokföringsmaterial som avser stöd beviljat genom program i Europiska unionens strukturfond regleras i Rådets förordningar (EEG) nr 2082/93 och (EG) 1260/1999 samt Kommissionens förordning (EG) nr 2355/2002. Dessutom har arbetsministeriet utfärdat ett brev som berör ärendet (2669/0551/2003). Verifikationerna och registreringarna i bokföringen får utföras i maskinläsbart datamedium, förutsatt att de vid behov kan tas fram i läsbar form. Bokföringsmaterialet, förutom balansboken, får förvaras i maskinläsbart datamedium. När bokföringsmaterialet, förutom balansboken, förvaras i enbart maskinellt datamedium, skall materialet förvaras i två maskinella datamedier under räkenskapsperioden och även efteråt. Om verifikationerna förvaras i läsbar skriftlig form i original på papper, kan bokföringsmaterialet förvaras under räkenskapsperioden och även efteråt i endast ett maskinellt datamedium som skall vara säkrat. Delbokföring som upprätthålls i maskinellt datamedium skall avstämmas eller på annat sätt bekräftas att del- eller grundbokföringens verifikationer, affärshändelser och noteringar i bokföringen har behandlats fullständigt i huvudbokföringen.

11 9 Bokföringsmaterialet skall inom tre månader efter räkenskapsperiodens slut överföras permanent till det datamedium där materialet förvaras och där de lagrade uppgifterna inte kan ersättas med nya uppgifter eller där det genom kontrollkalkyl eller på annat sätt kan påvisas att de befintliga uppgifterna är oförändrade.

12 10 2. INNEHÅLLET I RESULTATRÄKNINGENS OCH BALANSRÄKNINGENS KONTON 2.1 Resultaträkning Arbetslöshetskassans resultaträkning uppgörs enligt huvudindelningen i resultaträkningsschemat i bilaga I. Till den finansieringsandelsansökan som lämnas till Försäkringsinspektionen bifogas resultaträkningens detaljerade specifikation (bilaga II). Trots att bokföringsförordningen 1 kap mom. föreskriver att en benämning skall utelämnas ur resultaträkningen, om det under en enskild benämning inte förekommer några siffror för denna och föregående räkenskapsperiod, skall kassan i dessa fall ändå i resultaträkningens detaljerade specifikation ange för information siffran 0, Premieintäkter Medlemsavgifter I resultaträkningen upptas räkenskapsperiodens redovisade medlemsavgifter som intäkt enligt prestationsprincipen. Medlemsavgifter som avser räkenskapsperioden, men som erhålls under följande räkenskapsperiod, upptas i resultaträkningen som intäkt och i balansräkningens aktiva under punkten premiefordringar. Periodiseringen skall utföras så, att de medlemsavgifter som avser föregående år och beräknas inkomma under januari månad som följer på räkenskapsperioden värderas i periodiseringen, medan fordringar som beräknas inkomma senare värderas med iakttagande av väsentlighetsprincipen. Om arbetslöshetskassan under räkenskapsperioden har mottagit medlemsavgifter som avser den kommande räkenskapsperioden, inräknas inte dessa i räkenskapsperiodens intäkter utan upptas i balansräkningens passiva under passiva resultatregleringar Övriga intäkter av försäkringsverksamheten Andelar till förvaltningskostnader Arbetslöshetskassan får statsandelar och andelar från arbetslöshetsförsäkringsfonden till sina förvaltningskostnader. Dessa upptas i resultaträkningen som intäkter. Dessa poster noteras i bokföringen utgående från erlagd inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar, inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstid och övrig inkomstrelaterad dagpenning samt utgående från alterneringsersättningar, studiesociala förmåner och utbildningsdagpenning som berättigar till statsandel eller andel från arbetslöshetsförsäkringsfonden. De förvaltningsbidrag som mottas på basis av arbetskassans genomsnittliga medlemsantal bokförs som intäkt. Andelarna av förvaltningskostnaderna på basis av medlemmarna bokförs på egna konton. Likaså bokförs de tillägg till inkomstrelaterad dagpenning, utbildningsdagpenning och inkomststödsbeslut som erläggs till löntagarkassorna i form av arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar för förvaltningskostnadsersättning som intäkt på egna konton. Av andelen för de ovan uppräknade obetalda inkomstrelaterade dagpenningarna, alterneringsersättningarna och utbildningsdagpenningarna (=ersättningsansvar) redovisas inte andelen för förvaltningskostnader. Om mottagna förskott som avser statens och arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar till förvaltningskostnader är mindre än de slutliga andelarna som utbetalas enligt ovan angivna grunder, upptas skillnaderna som avräkningsfordringar och, om förskotten är större än de slutliga andelarna, som avräkningsskulder i balansräkningen. I rättelseposter korrigeras posterna för statsandelar och arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar i föregående bokslut med skillnaden mellan uppskattade och mottagna poster.

13 Övriga intäkter av försäkringsverksamheten Som övriga intäkter av försäkringsverksamheten bokförs belopp som redan bokförts som kostnad och försäkringskassans förlust, men som efter återkrav senare återbetalas Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Inkomstrelaterad dagpenning Utbetalningarna av arbetslöshetskassornas förmåner sköts med hjälp av arbetslöshetskassans betalningssystem. Uppgifterna noteras i bokföringen enligt betalningssystemets utskrift. I bokföringen används avsedda konton enligt denna föreskrifts bilaga II för bokföring av såväl utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning som för återkrav, korrigeringar och rättelser. Som företagarnas inkomstrelaterade dagpenning bokför företagarkassorna endast utbetald företagardagpenning. Löntagarkassorna upptar i denna punkt utbetalda företagardagpenningar som bygger på företagarens efterskydd. Arbetslöshetskassan skall årligen senast den 15 januari som bilaga till finansieringsandelsansökan lämna ett separat sammandrag ur betalningsregistret, i vilket sammanställs beloppen av de förmåner som kassan utbetalat liksom återkrav och rättelser. Återkraven specificeras i det sammandrag som årligen sammanställs ur betalningsregistret enligt anvisningarna i punkt 4.1 i denna föreskrift. Om inte samtliga rättelser som registrerats i bokföringen har gjorts i betalningsregistret, skall arbetslöshetskassan förutom sammandraget av uppgifterna i statsandelsansökan separat meddela de belopp som inte rättats i betalningsregistret med en noggrannhet som motsvarar de konton som används i bokföringen. Sammandraget ur betalningsregistret och eventuella för hand noterade transaktioner i bokföringen skall avstämmas mot bokföringens uppgifter. Inkomstrelaterad dagpenning som utbetalts till medlem i arbetslöshetskassan i Norden och andra EU/EESländer upptas i betalningsregistret på samma sätt som annan dagpenning. Nettobeloppet av dagpenning som utbetalats i Norden bokförs under räkenskapsperioden som en egen post som minskar övrig inkomstrelaterad dagpenning. Som en separat bokslutspost bokförs efter räkenskapsperiodens slut de andelar som beräknats enligt nettobeloppen och enligt samlingsstatistiken som rättelseposter till SHM:s och arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar på tillämpliga konton i inkomstgruppen övrigas andelar av ersättningar. Nettobeloppet av dagpenning som utbetalats i övriga EU/EES-länder upptas i balansräkningens passiva resultatregleringar. I samband med årsavräkningen debiteras eller kvittas ett belopp som motsvarar nettoersättningen i den statsandel som tillhör arbetslöshetskassan Alterneringsersättningar Alterneringsersättningar, de andelar från staten och arbetslöshetsförsäkringsfonden som avser dessa samt ersättningsansvaret för obetalda alterneringsersättningar behandlas enligt samma principer som inkomstrelaterad dagpenning. Återkrav av alterneringsersättningar behandlas i bokföringen på samma sätt som återkraven av inkomstrelaterad dagpenning Studiesociala förmåner vid arbetskraftpolitisk vuxenutbildning Studiesociala förmåner, de andelar från staten och arbetslöshetsförsäkringsfonden som avser dessa samt ersättningsansvaret för obetalda studiesociala förmåner behandlas enligt samma principer som inkomstrelaterad dagpenning. Återkrav av studiesociala förmåner behandlas i bokföringen på samma sätt som återkraven av inkomstrelaterad dagpenning.

14 12 De studiesociala förmånerna bokförs på avsedda konton enligt bilaga II till denna föreskrift Utbildningsdagpenning Utbildningsdagpenning för arbetslösas frivilliga utbildning som främjar yrkesfärdigheterna, de andelar från staten och arbetslöshetsförsäkringsfonden som avser dessa samt ersättningsansvaret för obetald utbildningsdagpenning behandlas enligt samma principer som inkomstrelaterad dagpenning. Återkrav av utbildningsdagpenning behandlas i bokföringen på samma sätt som återkraven av inkomstrelaterad dagpenning Företagarkassans andel av de förmåner som avser företagarnas efterskydd och betalas av löntagarkassan Endast företagarkassorna noterar i resultaträkningen i denna post kassans finansieringsskyldigheter för de förmåner som avser företagarnas efterskyddsförmåner och som utbetalas av löntagarkassan i punkten betalda ersättningar enligt den utredning som kassan får från arbetslöshetsförsäkringsfonden. I balansräkningen upptas motsvarande belopp under kortfristiga avräkningsskulder till löntagarkassa Övrigas andelar av ersättningarna Statens andel och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel av förmånerna I resultaträkningen upptas som förmånskostnadsminskande poster de statsandelar och arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar som avser förmåner som har betalats ut under räkenskapsperioden. Om de mottagna förskotten som avser statsandelar och arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar är mindre än de finansieringsandelar som beräknats utgående från utbetalda förmåner, upptas skillnaden som avräkningsfordring i balansräkningen. För stora förskott på statens och arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar som har mottagits under räkenskapsperioden räknas inte som räkenskapsperiodens intäkter utan de upptas som avräkningsskulder i balansräkningens passiva. I rättelseposter korrigeras det föregående bokslutets poster som avser statens och arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar. Om dessa rättelseposter är väsentliga, skall de specificeras i en redogörelse i noterna till resultaträkningen Företagarkassans andel av de förmåner som avser företagarnas efterskydd och betalas av löntagarkassan Endast löntagarkassorna anger i denna punkt som egna poster de enligt betalningssystemet per förmånsslag beräknade andelarna av företagarkassans förmåner som avser företagarnas efterskydd. Motsvarande poster noteras i balansräkningens avräkningsfordringar Förändring i ersättningsansvaret Ersättningsansvaret utgörs av inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar, inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstid och övrig inkomstrelaterad dagpenning för löntagare och företagare som avser räkenskapsperioden men som utbetalas i januari månad efter periodens slut eller senare, liksom de poster av alterneringsersättningar och utbildningsdagpenning till löntagare och företagare samt studiesociala förmåner till löntagare och företagare som avser räkenskapsperioden men som betalas efter periodens slut. Ersättningsansvaret beräknas med iakttagande av ovannämnda poster som har utbetalats i januari efter periodens slut enligt utbetalningsuppgifterna och poster som skall betalas senare enligt väsentlighetsprincipen med användning av bl.a. tidigare års betalningsuppgifter som grund. I beräkningen av ersättningsansvaret iakttas de statsandelar och arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar som kommer att erhållas för de poster som inte är utbetalda enligt statsandelarna och arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar vid respektive tidpunkt.

15 13 I balansräkningen upptas nettobeloppet av ersättningsansvaret som en egen post i kortfristiga skulder. Ersättningsansvarets förändring under räkenskapsperioden, dvs. skillnaden mellan räkenskapsperiodens ersättningsansvar och föregående räkenskapsperiods ersättningsansvar, bokförs som kostnad i resultaträkningens ersättningskostnader. En ökning (-) av ersättningsansvaret ökar kostnaderna och en minskning av kostnadsansvaret (+) minskar kostnaderna Kostnadsföring av återkravsfordringar Återkravsfordringar som inte har kunnat drivas in och som inte fyller kraven i tillämpningsanvisningarna och föreskrifterna för återkrav avseende förnyad statsandel och andel från arbetslöshetsförsäkringsfonden bokförs som kassans kostnad. Kostnadsföringen är endast möjlig i ytterst sällsynta undantagsfall, till exempel om detta avser ett sådant fel från kassans sida där ett återkrav entydigt skulle leda till skadeståndsskyldighet för kassan. Arbetslöshetskassan har inte rätt att få finansieringsandelar för oindrivna överbetalningar, då en fordran som fastställts genom ett återkravsbeslut har preskriberats, dvs. då arbetslöshetskassan inte har avbrutit fordringens preskription på stadgat sätt inom utsatt tid. I dessa fall måste kassan bokföra fordringen som egen kostnad. En redogörelse för kostnadsföringen skall lämnas i noterna till resultaträkningen. Återkravsfordringar som uppkommit före år 1999 för vilka kassan inte kan fatta beslut om att avstå från återkraven och som kassan inte längre kan återkräva skall bokföras som kassans kostnad under år Förvaltningskostnader Personalkostnader Avskrivningar Arbetslöshetskassans förvaltningskostnader som bokförts enligt prestationsprincipen upptas specificerade enligt resultaträkningens schema. I personalkostnaderna medtas endast löner och arvoden samt lönebikostnader som fastställs direkt på lönen såsom socialskyddsavgifter, obligatoriska och frivilliga personförsäkringspremier samt pensionskostnader. I löner och arvoden upptas löner till anställda vid arbetslöshetskassan samt arvoden som har utbetalats till andra personer, t.ex. styrelsemedlemmar. I en rättelsepost till löner och arvoden upptas dagpenning från sjuk- och olycksförsäkring. I löner och arvoden upptas löner och arvoden för vilka förskottsinnehållning skall verkställas och för vilka socialskyddsavgift redovisas. I pensionskostnader upptas kostnader som avser både obligatoriska och frivilliga pensionssystem. I övriga lönebikostnader upptas kostnader som är direkt beroende av lönen, såsom socialskyddsavgifter, samt kostnader som beror på andra personförsäkringar än pensionsförsäkringar. Anskaffningsutgiften för materiella tillgångar som ingår i bestående aktiva aktiveras och bokförs som kostnader under verkningstiden i form av planenliga avskrivningar. Anskaffningsutgiften för licenser förvärvade mot vederlag samt liknande rättigheter och tillgångar som ingår i immateriella tillgångar aktiveras. Anskaffningsutgiften för övriga immateriella tillgångar, exempelvis utvecklingskostnader, får aktiveras med iakttagande av särskild försiktighet. Grundläggnings- och forskningsutgifter bokförs som räkenskapsperiodens kostnad. Den valda avskrivningsmetoden tillämpas kontinuerligt under olika räkenskapsperioder, om inte särskilda skäl finns för att ändra metod. Grunderna för de årliga avskrivningar som arbetskassorna använder är följande: - högst 25 % av utgiftsresten för maskiners, inventariers och övriga med dessa jämförbara tillgångars anskaffningsutgift. Med den sannolika livslängden som grund kan ovannämnda tillgångar bokföras som linjär avskrivning under 3-5 år; - anskaffningsutgiften för sådana materiella tillgångar vilkas ekonomiska livslängd är högst 3 år får bokföras som kostnad under anskaffningsåret;

16 14 - anskaffningsutgiften för immateriella rättigheter (t.ex. dataprograms användningsrätt) och övriga långfristiga utgifter avskrivs i form av linjär avskrivning under 3-5 år; samt - om tillgångens anskaffningspris är högst 850 euro kan anskaffningsutgiften bokföras som kostnad Kontrollavgiftskostnader I kontrollavgiftskostnader upptas de kontrollavgifter som Försäkringsinspektionen årligen debiterar och som orsakas av tillsynen över arbetslöshetskassorna Kostnader för medlemsavgifter I kostnader för medlemsavgifter upptas medlemsavgifterna till Stödkassan för arbetslöshetskassorna och medlemsavgift till Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Övriga eventuella medlemsavgifter upptas i posten Övriga ospecificerade förvaltningskostnader Övriga förvaltningskostnader Kostnader för utbetalning av förmåner Köpta databehandlingstjänster Tjänster köpta av förbundet I kostnader för utbetalning av förmåner bokförs alla de fakturor från betalningssystemens leverantörer som direkt avser utbetalning av förmåner och återkrav. Här upptas även andra kostnader än de kostnader som programvaruhusen fakturerar för utbetalning och återkrav, t.ex. kostnader för E-brev. Som förmånsbetalningskostnader bokförs även kostnader som uppkommer vid frågor angående kassans medlemmar till befolkningsregistret liksom till andra datakällor. Som köpta databehandlingstjänster bokförs andra databehandlingskostnader än de som avser betalning av förmåner, t.ex. databehandlingskostnader för medlemsavgiftssystem, ekonomisystem, ärendehanteringssystem och arkiveringssystem. Om kassan köper dessa tjänster så att utomstående sköter t.ex. hela bokföringen och den övriga redovisningen, skall kostnaderna bokföras under punkten Övriga köpta tjänster. Arbetslöshetskassan kan köpa vissa administrativa funktioner av fackförbundet, när detta är ekonomiskt motiverat. I detta fall skall debiteringarna inbördes bygga på kostnader som beräknas enligt orsaksprincipen. Beräkningarna förvaras som bilagor till debiteringsfakturorna. Om det är möjligt att särskilja kassans andel i en faktura som avser förbundets och arbetslöshetskassans gemensamma verksamhet, skall arbetslöshetskassans andel bokföras direkt i sitt utgiftsslag. Kostnader som bygger på uppskattning, t.ex. genom tjänsteavtal eller på annat sätt, och uppdelas enligt en bestämd procentandel, bokförs som förbundets debitering i det aktuella kostnadsslaget. Avtalen om de fördelningsgrunder som följs vid debiteringen, liksom kontrollerna av dessa, skall registreras i arbetslöshetskassans styrelseprotokoll. Personaltjänster som köps av förbundet Under punkten personaltjänster som köps av förbundet bokförs endast lönekostnaderna för köpta personaltjänster (även löner och lönebikostnader för kassans ombud när dessa utför arbete för kassan) inklusive hithörande direkta lönebikostnader. Övriga kostnader som förbundet debiterar Under denna punkt bokförs sådana kostnader för administrativ verksamhet som köpts av förbundet och som inte kan specificeras för bokföring per utgiftsslag. Här bokförs bl.a. de kostnader som uppkommer vid upprätthållandet av medlemsregistret, med undantag för lönekostnaderna för den person som sköter medlemsregistret, liksom exempelvis kostnader som orsakas kassan på grund av regionkontorens kostnader eller ombudens verksamhet. Här bokförs endast sådana uppskattade kostnader som inte kan hänföras till aktuellt kostnadsslag.

17 15 Övriga tjänster som köpts av andra Expeditionskostnader Kostnader för kontorslokal Kostnader för kassamöten Informationskostnader I övriga köpta tjänster bokför arbetslöshetskassan t.ex. kostnader som avser ekonomiförvaltning, om kassan köpt hela tjänsten från utomstående. Även t.ex. utlagda datastödtjänster, dokumentförstöringstjänster, budtjänster och revisionskostnader tillhör denna grupp. Här bokförs posthanterings-, telefon-, kontorsmaterial-, trycknings- och andra motsvarande kontorskostnader samt till exempel försäkringar. Likaså bokförs under denna punkt service- och hyreskostnader för maskiner och utrustningar som finns i egna lokaler. Om det t.ex. är möjligt att särskilja kassans del i fakturor som förbundet betalar till posten, telefonbolaget etc. bokförs kassans andel här. I kostnader för kontorslokal bokförs kontorslokalernas hyror och skötselvederlagen för de kontorslokaler som kassan äger liksom el-, uppvärmnings-, bevaknings- och städkostnader. Även de lokalkostnader som förbundet fakturerar bokförs direkt under denna punkt, om ett separat avtal uppgjorts för dessa. Här upptas alla kostnader under räkenskapsperioden som avser ordinarie eller extra stämmor för kassans medlemskår eller representantskap med undantag för de möteskostnader som förbundet debiterar och som bokförs separat under punkten Kassans möten som förbundet debiterar. På motsvarande sätt bokförs kostnaderna som delegationskostnader eller av förbundet debiterade delegationskostnader samt som styrelsekostnader eller av förbundet debiterade styrelsekostnader. Här bokförs kassans informationskostnader, till exempel kostnader för medlemsinformation och kostnader för kassan vid arrangemang av informationsmöten (lokalhyror o.d. utgifter). Informationskostnader som förbundet debiterar Personalens resekostnader Informationskostnaderna bokförs här när förbundet fakturerar kostnaderna. I personalens (och ombudens) resekostnaders bokförs även resekostnader i samband med utbildning samt taxikostnader. Övriga kostnader för personalen Övriga personalkostnader än de som direkt avser lönen, såsom utbildnings-, arbetshälsovårds-. personalmåltids- och rekreationsverksamhetskostnader, även ombudens motsvarande kostnader, bokförs här. Övriga ospecificerade förvaltningskostnader I övriga ospecificerade förvaltningskostnader bokförs t.ex. avräkningskostnader enligt lagen om utmätning, övriga indrivningskostnader, skattehöjningar och felavgifter, ansvarsförsäkringar, kostnader för Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer och liknande poster Inkomst-/utgiftsrest av försäkringsverksamheten Försäkringsverksamhetens inkomst/utgiftsrest är en mellansumma i resultaträkningens huvudkolumn.

18 Placerings- och finansieringsverksamhet I gruppen Placerings- och finansieringsverksamhet upptas placeringsverksamhetens och finansieringsverksamhetens intäkter och kostnader separat enligt bruttoprincipen. Som egna underpunkter upptas bokförda nedskrivningar på placeringar och värdepapper. Placerings- och finansieringsverksamhetens poster bokförs enligt följande: - avkastning på aktier och andelar (t.ex. dividender, vinstandelar från fondandelar) - ränteintäkter för placeringar bland bestående aktiva (t.ex. masskuldebrevsplaceringar, periodisering av masskuldebrevs över- eller underkurs som ränteintäktens rättelsepost) - övriga ränteintäkter (t.ex. banktillgodohavanden och lånefordringar i rörliga aktiva) - hyresintäkter (t.ex. från bostadsaktier) - övriga placerings- och finansieringsintäkter (t.ex. vinster vid försäljning av tillgångar) - återförda nedskrivningar - nedskrivningar på placeringar bland bestående aktiva (t.ex. aktier och andelar) - nedskrivningar på finansiella värdepapper (t.ex. fondandelar, obligationer och andra masskuldebrev som behandlas som kortfristiga placeringar) - räntekostnader (t.ex. räntekostnader för likviditetslån) - övriga placerings- och finansieringskostnader (t.ex. kostnader för fastighetsaktier förutom kostnader för skötsel och skötselvederlag som avser lokaler i eget bruk, övriga finansieringskostnader som orsakas av likviditetslån, förluster vid försäljning av tillgångar) Övriga intäkter och kostnader I denna post upptas sådana intäkter och kostnader som avser händelser av engångsnatur som avviker från arbetslöshetskassans ordinarie verksamhet. I intäkterna upptas som egen post bidrag som eventuellt erhållits från Arbetslöshetskassornas Stödstiftelse, donationer, utjämning från Arbetslöshetskassornas Stödkassa för att täcka föregående års underskott och statens tilläggsandel samt utjämning av medlemsavgift Räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens resultat erhålls när ersättningskostnaderna och förvaltningskostnaderna ökade/minskade med eventuella nettointäkter av/nettokostnader för placerings- och finansieringsverksamheten och övriga intäkts- och kostnadsposter dragits av från försäkringsverksamhetens intäkter Bokslutsdispositioner (gäller under övergångstid) För kommande utgifter har arbetslöshetskassan haft möjlighet att i sitt bokslut avsätta reserver för kassans möteskostnader i de fall då mötena inte hålls varje år. Från år 2005 är det inte längre tillåtet för kassan att avsätta sådana reserver, utan möteskostnaderna bokförs i sin helhet som kostnad för det år då mötet hålls. Äldre reserver skall upplösas senast under det kalenderår då det möte för vilket reserven avsatts hålls Räkenskapsperiodens överskott/underskott 2.2 Balansräkning Räkenskapsårets överskott anges innan överskottet överförs till utjämningsfonden. Räkenskapsårets underskott anges innan underskottet täcks ur utjämningsfonden. Registreringar som avser överskottets överföring till utjämningsfonden eller underskottets täckning utförs mellan posterna på det sätt som anges i punkt Balansräkningens form Balansräkningen uppgörs enligt huvudindelningen i balansschemat i bilaga I. Till den finansieringsandelsansökan som lämnas till Försäkringsinspektionen bifogas balansräkningens detaljerade specifikation (bilaga II). Trots att bokföringsförordningen 1 kapitlet 11 3 mom. föreskriver att

19 17 en benämning skall utelämnas ur balansräkningen, om det under en enskild benämning inte förekommer några siffror för denna och föregående räkenskapsperiod, skall kassan i dessa fall ändå i balansräkningens detaljerade specifikation ange för information siffran 0,00. Arbetslöshetskassan kan använda mer detaljerad indelning i bokföringen än balansräkningens schema och specifikation, under förutsättning att den detaljerade specifikation som lämnas till Försäkringsinspektionen inte ändras. I balansräkningens bestående aktiva skall immateriella och materiella tillgångar samt placeringar upptas. I rörliga aktiva upptas specificerade fordringar uppdelade i långfristiga och kortfristiga finansiella värdepapper samt kassa och bank. I passiva upptas eget kapital, avsättningar samt främmande kapital uppdelat i långfristigt och kortfristigt. I eget kapital upptas utjämningsfonden, de föregående räkenskapsperiodernas överskott eller underskott samt räkenskapsperiodens överskott eller underskott Aktiva Bestående aktiva Rörliga aktiva Passiva Eget kapital Bestående aktiva utgörs av sådana poster som är avsedda att ge intäkter löpande under flera räkenskapsperioder. Bestående aktiva består av immateriella och materiella tillgångar och placeringar. De bestående aktivas immateriella tillgångar är rättigheter som överlämnas separat, såsom dataprograms användarrätter. Bestående aktivas materiella tillgångar utgörs av byggnader, maskiner och inventarier samt övriga materiella tillgångar. Bestående aktivas placeringar utgörs av värdepapper i anläggningstillgångar, värdepapper anskaffade i syfte att placera tillgångar och säkra tillgångar samt masskuldebrevsplaceringar och lånefordringar. Rörliga aktiva är poster med kort verkningstid som inte är avsedda att ge avkastning under flera räkenskapsperioder. Rörliga aktiva (finansieringstillgångar) är fordringar uppdelade i långfristiga och kortfristiga, finansiella värdepapper samt kassa och bank. Lånefordringarna bokförs som egen post i långfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar består av lånefordringar, avräkningsfordringar, premiefordringar, övriga fordringar samt resultatregleringar. Som långfristig anses en fordring eller del av fordring som förfaller senare än inom ett år. Kortfristiga fordringar utgörs av fordringar som förfaller efter exakt ett år eller kortare tid. Skillnaderna bokförs i avräkningsfordringar när förskotten på statsandelarna och andelarna från arbetslöshetsförsäkringsfonden som erhållits från staten och/eller arbetslöshetsförsäkringsfonden är mindre än de andelar som beräknats utgående från förmånerna. I övriga fordringar upptas återkravsfordringar som avser medlemmar och skattemyndigheten. Övriga fordringar, som uppstår vid rättelser och kompletteringar i bokföringen enligt kontantprincipen före bokslutets uppgörande enligt prestationsprincipen, upptas som passiva resultatregleringar. Poster i det egna kapitalet, utjämningsfond, föregående räkenskapsperioders överskott (underskott) och räkenskapsperiodens överskott (underskott) upptas i balansräkningen som egna poster. Föregående räkenskapsperiods överskott skall vara överfört till utjämningsfonden. Om utjämningsfondens storlek uppgår till den högsta tillåtna, skall den del som överstiger högsta tillåtna belopp vara överförd till kontot för föregående räkenskapsperioders överskott.

20 Avsättningar Främmande kapital Föregående räkenskapsperiods underskott skall vara täckt ur utjämningsfonden enligt lagen om arbetslöshetskassor. Om utjämningsfonden är den största tillåtna och överskott har överförts förutom till utjämningsfonden även till kontot för föregående räkenskapsperioders överskott, kan ett underskott täckas förutom ur utjämningsfonden även från kontot för föregående räkenskapsperioders överskott. Den andel som inte täcks registreras på kontot för föregående räkenskapsperioders underskott, där underskottet täcks av det överskott för räkenskapsperioden som bildas av utjämning från Arbetslöshetskassornas Stödkassa och/eller statsandelen. I punkten avsättningar bokförs det pensionsansvar som arbetskassans egna pensionärer medför. Främmande kapital indelas i långfristigt och kortfristigt. Under långfristigt främmande kapital specificeras lån från penninginstitut och pensionslån samt övriga lån för sig. Under kortfristiga lån specificeras förutom dessa även erhållna förskott, avräkningsskulder, förskottsinnehållningsskulder, ersättningsansvar, övriga skulder och passiva resultatregleringar. I posten Lån från penninginstitut ingår t.ex. banklån, finansieringslån från försäkringsbolag och pensionsbolag eller institut. I posten pensionslån upptas endast återlånade medel av egna pensionspremier. Som kredit vid checkkrediter med avtalad limit behandlas endast den vid respektive tidpunkt utnyttjade checkkrediten Långfristigt En långfristig skuld förfaller till betalning efter mer än ett års tid. I balansräkningen specificeras dessa enligt balansräkningens schema. Amorteringar som förfaller under året, efter exakt ett år eller kortare tid, skall anges som kortfristigt främmande kapital Kortfristigt En kortfristig skuld förfaller till betalning inom exakt ett år eller kortare tid. Andelar som erhållits i för stor utsträckning från staten och/eller arbetslöshetsförsäkringsfonden bokförs som avräkningsskulder. Inköpsskulder och övriga skulder, som uppstår vid rättelser och kompletteringar i en bokföring enligt kontantprincipen före bokslutets uppgörande enligt prestationsprincipen, upptas som passiva resultatregleringar.

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Dnr 11/002/2002

Dnr 11/002/2002 FÖRESKRIFT 30.12.2002 Dnr 11/002/2002 Till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor Fullmaktstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96,

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

om ändring av lagen om pensionsstiftelser RSv 205/1998 rd - RP 234/1998 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om rörsäkringskassor Till riksdagen har överlämnats

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 116 21.3.2017 UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 Grunden för utlåtandet Enligt 112 i kommunallagen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 105 1 (3) 6.3.2012 Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet 1 Begäran om utlåtande Ordföranden i revisionsnämnden i stad X har bett bokföringsnämndens

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24, 26 och 55 i lagen om beskattningsförfarandet

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

1 Begäran om utlåtande

1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 75 20.12.2005 BOKFÖRING MELLAN ETT RÄDDNINGSVERK SOM FUNGERAR SOM AFFÄRSVERK I EN STAD OCH DE ÖVERLÅTANDE KOMMUNERNA AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM ÖVERLÅTS AV

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2000 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET Bokföringsnämndens

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010 Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal 1 Begäran om utlåtande Staden X har bett om anvisningar för bokföringen i fråga om markanvändningsavtal.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer