Del av Källstalöt 1:3 m fl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av Källstalöt 1:3 m fl"

Transkript

1

2 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2011: Planavdelningen Johan Forsberg, Nyréns Arkitektkontor Nico van Gelderen, Antagandeshandling Detaljplan för Del av Källstalöt 1:3 m fl Brunnsta Eskilstuna kommun Planbeskrivning Planprocessen normalt planförfarande Under programskedet upprättas ett planprogram som sänds ut på samråd till berörda. Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar för planarbetet, uttrycka kommunens vilja och mål med planuppdraget samt att i ett tidigt skede ta del av berördas synpunkter. Efter programsamrådet avgörs om arbetet ska gå vidare med detaljplan för hela eller delar av programområdet. Om det finns en aktuell översiktsplan eller fördjupad översiktsplan behövs inget särskilt program. I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten, utställningsskedet. I antagandeskedet godkänns detaljplanen av stadsbyggnadsnämnden innan den antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft. INLEDNING Handlingar Syfte Plankarta med bestämmelser samt illustration Denna planbeskrivning med illustrationer (inkl. genomförandebeskrivning) Behovsbedömning Förslaget innebär att ett större område i anslutning till befintligt verksamhetsområde planläggs för småindustriändamål, handel (med skrymmande varor) och kontor samt uppförandet av en ny cirkulationsplats och anslutande allmän gata genom verksamhetsområdet.

3 Eskilstuna kommun 2 (15) Plandata Läge och areal Planområdets avgränsning Planområdet är beläget nordväst om Brunnsta industriområde, direkt väster om Folkestavägen. Den totala markarealen uppgår till ca 6 ha. Planområdet avgränsas i söder av Folkestavägen (allmän väg 943) och jordbruksmark, i sydöst den befintliga Bolindervägen, i öster av ett befintligt skogsbryn, i norr av Volvos (Volvo Group Real Estate) befintliga verksamhetsområde och i väster av jordbruksmark. Planområdets läge och avgränsning framgår av karta nedan. Ungefärlig utbredning av planområdet Markägande Miljöbedömning Marken ägs idag av Volvo Group Real Estate. För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planområdet består i dagsläget huvudsakligen av jordbruksmark och genomförandet medför att den kommer att tas i anspråk för verksamhetsändamål. Planen tas fram för att möta ett väsentligt samhällsintresse: ett ökande behov av verksamhetsyta dels för befintliga verksamheter och dels för nya etableringar. Etableringens omfattning ses som rimlig. Planområdet kommer att ha direkt anslutning till befintlig trafikled (Folkestavägen). På norra, östra och södra sidorna ansluter planområdet till redan etablerade verksamhetsområden. Öster om planområdet, utmed Folkestavägen och Bolindervägen finns det planlagda verksamhetsområdet Källsta som kommer att tas i anspråk under de kommande åren. Planområdet redovisas i den nya översiktsplanen som en del av det framtida verksamhetsområdet för bangård och logistikverksamhet vid Gunnarskäl.

4 Eskilstuna kommun 3 (15) Planområdet ska tas i anspråk för en kombination av ändamålen handel (med skrymmande varor), kontor och småindustri. Det handlar om typer av verksamheter som inte kommer att vara störande för omgivningen. Ändamålen preciseras ytterligare under Förslag till förändring, rubrik bebyggelse/verksamheter. Av ovanstående anledningar bedöms detaljplanen vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga skyddsvärda naturvärden eller kulturmiljövärden berörs. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas. Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Kommunala ställningstaganden Översiktsplan Detaljplan Området redovisas i fördjupad översiktsplan för stadsbygden 2005 som utredningsområde för bebyggelse och anläggningar med markanvändning arbetsplatser (kontor, industri, lager, distribution). Planförslaget redovisas i den nya översiktsplanen som del av framtida verksamhetsområde Bangård och logistikverksamhet vid Gunnarskäl. Området är ej detaljplanelagt. Sydost om planområdet finns ett detaljplanelagt verksamhetsområde, Källsta 1:1 mfl som är fastställd Genomförandetiden för planen är 10 år. FÖRUTSÄTTNINGAR Natur och kultur Mark och vegetation Området är del av ett odlingslandskap och består till största delen av brukad åkermark. Marken sluttar svagt åt väster och söder, marknivåerna varierar ungefärligt mellan ca +16 meter i norr och +11 meter i södra delen. Området består till huvuddelen av brukad åkermark. Inom norra delen finns två mindre åkerholmar med lövträd. Planområdet avgränsas i väster av åkermark, i söder av Folkestavägen och i norr av befintligt verksamhetsområde. Utmed östra gränsen finns en skogsklädd höjd med en gård.

5 Eskilstuna kommun 4 (15) Flygfoto av planområdet mot norr, med detaljplanegräns Landskap och Kulturmiljövärden En landskapsanalys ( ) har tagits fram i samband med planen. Området ligger utmed östra sidan av ett vidsträckt och relativt flackt landskapsrum som avgränsas av skogsbeklädda höjder. Utspridda åkerholmar av varierande storlek ligger utspridda i en bredd zon utmed landskapsrummets kant liksom inom planområdet som bidrar till landskapets karaktär. Det flacka landskapsrummet och de långa siktlinjerna gör att bebyggelsen är synligt på långt håll från olika platser. Förutom jordbruksbebyggelsen finns i dagsläget endast verksamhetsbebyggelse direkt norr om planområdet. Det stora landskapsrummet påverkas ganska mycket av denna bebyggelse på grund av storlek och färgsättning. Bakomliggande skogsridåer ramar in den befintliga verksamhetsbebyggelsen. Områdets östra och södra avgränsning förhåller sig till tydliga gränser i landskapet medan den västra och norra delen saknar gränser som har kopplingar till landskapet. Folkestavägen, planområdet mot norr

6 Eskilstuna kommun 5 (15) Geotekniska förhållanden och grundvatten Markföroreningar Historik Jorden inom området består överst av 0,2 0,3 m mulljord. Under denna domineras jorden av lera. Lermäktigheterna inom området varierar och uppgår i den mäktigaste delen till ca 8 m. Lermäktigheterna är som störst i södra delen. Mot öster minskar lermäktigheterna. Lerdjupen inom de mellanliggande områdena bedöms oftast ej överstiga 3 m. Leran inom området vilar på fast lagrad friktionsjord, sannolikt morän. Grundvattennivån har uppmätts till 0,8 m under marknivån. Grundvattennivåerna bedöms stiga mot öster i området. Inga kända markföroreningar finns inom området Inlandsisens tillbakadragande för cirka år sedan och landhöjningen därefter har successivt ändrat områdets karaktär från ett skärgårdslandskap med vatten och öar till en sjönära trakt med insjövikar. Med tiden har den tidigare sjöbotten omvandlats till odlingsbar jordbruksmark. Fornlämningar En arkeologisk undersökning av området utfördes under hösten Ytterligare undersökningar kommer att utföras innan byggstart. Bebyggelseområden Bostäder Verksamheter I öster angränsar planområdet mot en fastighet med bostadshus. Ca 50 m väster om planområdet utmed Folkestavägen finns ytterligare ett bostadshus. I norr gränsar området mot Volvos verksamhetsområde med tillhörande område för provkörning. Gator och trafik Gatunät och trafik Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Folkestavägen sträcker sig utmed och genom planområdet. Kommunen är huvudman. Området angörs från Folkestavägen via en signalreglerad korsning. Befintlig angöring in mot verksamhetsområdet ägs av Volvo Group Real Estate. Signalanläggningen är kommunens. Folkestavägen har skyltats om till 50-väg för att inte behöva kompletteras med vänstersvängsfält. Folkestavägen är idag utpekad som sekundärväg för transport av farligt gods med en skyddszon på 15 m på bägge sidor av vägen. Skyddszonen får inte ha några oeftergivliga föremål som kan innebära olycksrisk vid avåkning längst med Folkestavägen. Utökning av verksamheter i närområdet bör tas med vid bedömning om framtida trafik. Angöringen är idag problematisk då vägen stiger direkt efter korsningen och tyngre fordon blir stående eller kanar vid halt väglag. Ny gång- och cykelväg anläggs under hösten 2011 längs Bolindervägen. Även utmed södra sidan av Folkestavägen planeras gång- och cykelväg. Området trafikeras idag av busslinje 16 under morgon och eftermiddag. Störningar Buller Buller kan vara störande framförallt för fastigheten Källstalöt 1:10 som

7 Eskilstuna kommun 6 (15) angränsar till området. Teknisk försörjning VA och dagvatten El, tele, bredband och värme Befintliga VA-ledningar angör området från Folkestavägen i söder och norrut. Från befintliga angränsande verksamheter leds dagvatten till del via ledningar men den huvudsakliga avvattningen av friytorna sker via ytavrinning till grönytor. Därifrån leds vatten via diken och en större trumma till det stora diket som avvattnar i nordöstlig riktning. Till området finns anslutande ledningsstråk söder i från med fjärrvärme, fiber och el. För befintlig fjärrvärmeledning behövs en ledningszon som är 1,5 meter bred, utan bebyggelse, och med distans överkant rör och köryta cm. Inom området finns flera luftledningar. En större 40 kv ledning som tillhör Vattenfall och två 10 kv ledningar som tillhör Eskilstuna Energi och Miljö. Gällande avtal och ev ledningsrätter beaktas i det fortsatta planarbetet. Avfall Dagens avfallshantering inom befintligt angränsade verksamhetsområde sker på tomtmark genom sortering och återvinning. Hämtning av hushållsavfall sköts av kommunen. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Illustrationsplan

8 Eskilstuna kommun 7 (15) Natur och kultur Landskap: Mark och vegetation Utmed Folkestavägen finns olika typer av planteringar avsedda att avgränsa gaturummet och avskärma och inpassa ny bebyggelse och verksamheter. Den nya bebyggelsen föreslås få skyddsplanteringar som på liknande sätt skapar en övergång mellan vägmiljö och planområdet. Utmed södra och västra plangränser reserveras stråk för plantering med syfte att förbättra landskapsbilden. Trädplantering med kontinuerlig karaktär uppförs mot Folkestavägen och utmed västra plangränsen reserveras stråk för en plantering som ansluter till förekomsten av åkerholmar i landskapet. Några mindre grupper av medelstora träd kan bryta ner bebyggelsen. Av de två befintliga åkerholmarna ska en till stor del sparas men kringbyggas. Markägaren ska söka dispens för biotopskydd enligt Miljöbalken eftersom planläggningen innebär att biotopskyddet upphör. Planområdet sett mot öster Fornlämningar En arkeologisk undersökning av området utfördes under hösten 2011 och har kommit fram till att en förundersökning och en eventuell slutundersökning ska utföras före byggstart. Bebyggelseområden Bebyggelse/ Verksamheter Tillåtna verksamheter inom planområdet är småindustri, handel (med skrymmande varor) och kontor med tillhörande verksamheter. Det kan för området handla om: - Serviceverkstad: med tillhörande lager och yrkesbutik; kundanpassning, reparation och service av jordbruks- och anläggningsmaskiner; försäljning och utlämning av reservdelar - Serviceverksamhet med inriktning mot logistik och därtill tillhörande verksamheter (det avser inte en kärnverksamhet av logistik utan serviceverksamhet till logistik). - Utställningshall/centrallager: utställning av jordbruks- och anläggningsmaskiner, lagerverksamhet i form av in- och utlastning samt ompackning - Tvätthall: tvättning av jordbruks- och anläggningsmaskiner - Upp- och utställning utomhus: av jordbruks- och anläggningsmaskiner med tillhörande redskap - Småindustri med endast låg miljöpåverkan

9 Eskilstuna kommun 8 (15) Placering och utformning Grundläggning Material och byggnadsteknik I planen har intagits bestämmelser som medger en maximal byggnadshöjd om 15 m. Östra delen av planområdet, utmed skogsbrynet, samt delområdet söder om Folkestavägen, är mindre lämpade för högre byggnader: här ställs maximal byggnadshöjd på 4,5 m respektive 7 m. Exploateringsgraden föreslås vara maximalt 50 % av fastighetsytan. De nya byggnaderna ska exponeras mot vägen utan att dominera. Bebyggelsemönstret ska samordnas med Folkestavägens riktning samt de befintliga strukturerna för Volvos anläggning. Vid placering av bebyggelse tas hänsyn till befintlig vegetation. Utmed Folkestavägen och utmed västra plangränsen reserveras stråk för landskaplig plantering, se även under rubrik Landskap: mark och vegetation. Verksamheter ska organiseras tydligt och enkelt. Publika byggnader placeras i exponerat läge medan byggnader av enklare karaktär placeras sekundärt. De publika byggnaderna har en högre detaljnivå och estetisk utformning. Byggnader ska förmedla lätthet och enkelhet med tydligt markerade entréer. Färgskalan ska vara ljus eller ljust grå med mörkare kulörer vid entréer. Starka accentfärger kan förekomma sparsamt. Fasadmaterialen skall vara tåliga samt långsiktigt hållbara. Exempel på fasadmaterial kan vara betongelement, polerade eller med tegel, plåt samt fibercement. Tak samt installationer utförs i en sammanhängande kulör. Byggnader uppförs delvis genom pålning, delvis med plattor enligt rekommendationer i geoteknisk undersökning. Se under rubrik Placering och utformning. Genomförande av planen möjliggör etablering av moderna miljömässiga fastigheter som bl.a. medför förbättringar av energiförbrukning. Gator och trafik Gatunät och trafik Framtida trafikbelastning uppskattas till 300 personbilar och 150 lastbilar per dygn på industrigatan. Planområdet ansluts genom en ny cirkulationsplats mot Folkestavägen och Bolindervägen som bedöms kostnads- och säkerhetsmässigt som den bästa lösningen. Genom en cirkulationsplats undviks den problematiska angöringen vintertid vid befintlig korsning. Cirkulationsplatsen motiveras även av framtida trafikflöden mot Gunnarsskäl. Den befintliga korsningen utgår och ersätts av en cirkulationsplats som placeras cirka 100 meter västerut. Bolindervägens dragning mot Folkestavägen ändras och ansluts via en svag kurva till Cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsen utgör entré till planområdet samt till framtida exploateringar västerut (framtida utveckling av bangård). Efter cirkulationsplatsen leds trafik via en huvudväg västerut genom planområdet. Planområdet delas därmed upp i flera delområden. Förbindelse till befintligt verksamhetsområde norrut kan skapas genom avfart (T-korsning) från huvudvägen till planerat bangårdsområde inom planområdet. Huvudvägens totala bredd är 16 m: 7 m köryta med 5,0 m öppet dike på södra sidan och 4,0 m öppet dike på norra sidan. Ett brett svackdike föreslås på södra sidan om vägen där huvuddelen av vägdagvattnet hamnar. På norra sidan finns utrymme för 4,0 m öppet dike (eller gång- och cykelväg i kombination med ett mindre öppet eller kulverterat dike).

10 Eskilstuna kommun 9 (15) Utmed Folkestavägen och cirkulationsplatsen gäller en skyddszon av 15 meter. Utmed huvudvägen genom nytt verksamhetsområde bedömer kommunen att en skyddszon av 10 meter är lämpligt (räknad från körytans kant). Inom skyddszonen får byggnader inte uppföras. En direkt infart från förslagen industrigata mot fastigheten Källstalöt 1:10 Hagby möjliggörs genom servitut. Servitutslösningen beskrivs i genomförandebeskrivningen och visas på illustrationsplanen. Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Tillfällig användning industriändamål Planförslaget möjliggör anslutning till befintlig gång- och cykelväg längs Bolindervägen utmed södra sidan av Folkestavägen. Cirkulationsplatsens södra anslutning ska dimensioneras för att rymma den korsande gång- och cykelvägen mot Folkesta. Cirkulationsplatsens östra sida ska dimensioneras för att rymma den korsande gång- och cykelvägen norrut mot verksamhetsområden. Den planerade gång- och cykelvägen kan korsa Folkestavägen vid cirkulationsplatsens östra sida. Norr om Folkestavägen finns inom planområdet utrymme för gång- och cykelväg på allmän platsmark utmed norra sidan av industrigatan i kombination med ett mindre öppet eller kulverterat dike och ett brett svackdike på södra sidan om vägen där det allra mesta vägdagvattnet hamnar. Gatorna i planområdet är dimensionerade för eventuell busstrafik. Busshållplatser kan vid behov anordnas utmed industrigatan t ex genom kulvertering av diken. Planerad huvudväg från cirkulationsplats genom verksamhetsområdet och vidare mot framtida bangårdsområde vid Gunnarskäl möjliggörs i planen för tillfällig användning avseende industriändamål. Det handlar om industriändamål av sådan art att en framtida bestämmelse om industrigata inte omöjliggörs. Parkering Parkering sker på parkeringsytor i anslutning till verksamheterna. Parkeringsytor föreslås läggas dolt eller planteras med avskärmande vegetationsridåer.

11 Eskilstuna kommun 10 (15) Störningar Buller Säkerhet Tillåten markanvändning är sådan småindustri som innebär begränsade störningar för omgivningen. Befintligt bostadshus ligger ca 20 m öster om planområdet och ett annat ca 40 m väster om planområdet. Dessa avstånd, i kombination med en särskild planbestämmelse störningsskydd angående riktvärden för externt industribuller för hela planområdet bedöms vara tillräckligt för att störningar från verksamheterna inte ska behöva uppstå. Andra störningar som kan vara aktuella är belysning: besvärande ljus får inte nå omgivande bostadsbebyggelse. Detta ska även beaktas i fortsatt planering av området. Brandvattenförsörjningen säkerställs genom planering av en uppställningsplats per byggnad med lämplig placering i närheten av påfyllnadsställe för tankbil (max 50 m). Uppställningsplatsen kan t ex utgöra lämplig angöring till byggnaden. Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele, bredband och värme Nya verksamheter avses ansluta till befintlig VA-ledning söder om området. Transformator kommer att behövas i området och ett E-område avsätts i planen för detta ändamål med en areal på minst 10 x 10 meter. En plats har föreslagits utmed områdets östra plangräns. E-området föreslås placeras utanför planområdet. EEM ska erhålla bygglov och tillstånd från fastighetsägaren för ny transformatorstation. Befintliga luftledningar markförläggs för att kunna genomföra planen och avsätts som u-områden. Kommande bebyggelse kan anslutas med optofiber till Stadsnätet. Avfall Dagvatten Avfall hanteras på respektive tomtmark. För att det ska vara enkelt och säkert att hämta avfall och sortering ska placering och utformning av utrymmen och transportvägar för avfallshantering följa rekommendationer enligt Anvisningar för hantering av avfall i Eskilstuna kommun (Eskilstuna Energi och Miljö, 2006). Sveriges renhållningsförordning ska efterföljas. De tillkommande områden som avses att exploateras motsvarar ca kvm, och är i dagsläget huvudsakligen åkermark. Åkermarken är dränerad och dräneringsvattnet leds till samma recipient som övrigt ytvatten. Det ökade flöde som tillskapas i samband med nybyggnation skall omhändertas lokalt och fördröjas innan det förs vidare till recipienten. Således skall avrinningen till dikesrecipienten efter exploatering vara lika den nuvarande avrinningen. Syftet är att, vid dimensionerade nederbörd, genom flödesutjämning ej öka det aktuella områdets avrinning.

12 Eskilstuna kommun 11 (15) Aktuell exempel på flödesutjämning: svackdike, främst parkeringsmiljö Aktuell exempel på flödesutjämning: öppet dike, främst i ytterkanten av planområdet I dagvattenutredningen ingår ett flertal beräkningsexempel, med utgångspunkt i flöden från 10-, 50- och 100-års regn, som visar att ökade dagvattenflöden kan omhändertas inom planområdet. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Vägsträckan mellan cirkulationsplatsen och västra plangränsen får tillfällig användning småindustri tills gatan övertas av kommunen.

13 Eskilstuna kommun 12 (15) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplanen. Organisatoriska frågor Tidplan Dec 2011 Jan - Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Apr - Maj 2012 Maj 2012 Jun 2012 Aug 2012 Sep 2012 Ställningstagande ledningsgruppen Plansamråd (3 veckor) Justering/inlämning planhandlingar Ställningstagande SBN Granskningsperiod (3 veckor) Ställningstagande SBN inför antagande Godkännande av kommunstyrelsen Antagande av kommunfullmäktige Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte överklagas. Genomförande -tid Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Planens genomförandetid är 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. Detaljplanen anger kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen inom planområdet ska ansvara för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser. Fastighetsägarna ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten på kvartersmark och flyttning av befintliga ledningar i samråd med ledningsägarna. Eskilstuna Energi och Miljö AB ansvarar för VA-ledningar (vatten och avlopp), fjärrvärmeledningar och bredband fram till anslutningspunkt. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB ansvarar för elledningar fram till anslutningspunkt. Fastighetsrättsliga frågor Berörda fastigheter Detaljplanen berör fastigheter Källstalöt 1:3 och Brunnsta 3:7 som ägs av Volvo Group Real Estate.

14 Eskilstuna kommun 13 (15) Fastighetsbildning Gemensamhetsanläggningar Inom planområdet avstyckas kvartersmark för verksamheter avseende handel (med skrymmande varor), kontor och småindustri samt vägområden för allmän gatumark. Markägaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning. Inom planområdet avsätts möjlighet att inrätta gemensamhetsanläggningar för behov av gemensamma vägar och ledningar. När avstyckning av fastigheter blir aktuell kan gemensamhetsanläggning behöva inrättas för fastigheternas gemensamma anläggningar såsom eventuella körytor, parkering och dagvattensystem. Bildande av gemensamhetsanläggning prövas vid anläggningsförrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan från fastighetsägare som ska ingå i gemensamhetsanläggningen. Vid anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift- och underhåll. I samband med planerad avrinning av dagvatten till dikesrecipienten ska exploatören ta kontakt med invallningsföretag Brunnsta-Svallinge. Tillfällig användning industriändamål Samfällighetsf örening Planerad huvudväg mellan cirkulationsplats och västra plangränsen möjliggörs i planen för tillfällig användning avseende industriändamål. Ansvar och genomförande av den tillfälliga användningen regleras i exploateringsavtal mellan Volvo Group Real Estate och Eskilstuna kommun. För att förvalta gemensamhetsanläggningar som inrättas kan samfällighetsförening bildas i direkt anslutning till anläggningsförrättningen. Ledningsrätt Allmänna ledningar kan säkerställas genom ledningsrätt inom planen anvisat E- och u-område till förmån för ledningsägaren. Ansökan om ledningsrätt görs av ledningshavaren. Servitut Angöring till fastigheten Källstalöt 1:10 föreslås ske från planerad industrigata över kvartersmark. Angöringen säkerställs genom servitut. Servitutsavtal ska upprättas i samband med fastighetsbildning. Ekonomiska frågor Planavgift Planekonomi El Vatten och Avlopp Mellan Volvo Group Real Estate och Stadsbyggnadsnämndens planavdelning har tecknats ett planavtal som reglerar kostnad för planarbetet. Volvo Group Real Estate står för alla kostnader inom kvartersmark. Anslutning till Energi och Miljös elnät sker enligt gällande taxa. Anslutning till Eskilstuna Energi och Miljös vatten- och avloppsnät sker enligt gällande taxa.

15 Eskilstuna kommun 14 (15) Värme Ledningar Anslutning till Eskilstuna Energi och Miljös fjärrvärmenät sker enligt gällande taxa. Inom området finns flera luftledningar. En större 40 kv ledning som tillhör Vattenfall och två 10 kv ledningar som tillhör Eskilstuna Energi och Miljö. Skonova har en teleledning som delvis är samförlagd med luftledning för el. Luftledningar omförläggs till markledning då planen genomförs. Kostnader för flyttning och nedgrävning regleras mellan Volvo Group Real Estate och respektive huvudman för ledningarna i separata avtal. Tekniska frågor Trafik Fjärrvärme Parkering Dagvatten Planområdets angöring sker via ny planerad cirkulationsplats vid Folkestavägen. Befintlig angöring vid korsning stängs av efter att cirkulationsplatsen tagits i bruk. En industrigata för allmän trafik förläggs genom området för att kunna ansluta ett framtida exploateringsområde och bangård i väster till Folkestavägen. Kostnader och ansvar för uppförande av gator regleras mellan Eskilstuna kommun och Volvo Real Group Estate i exploateringsavtal. En GC-väg planeras från Bolindervägen fram till cirkulationsplatsen. Inom Verksamhetsområdet längs ny industrigata avses GCväg förläggas på kvartersmark. Fjärrvärmeledningar finns framdraget till fastigheten. Erforderliga parkeringsplatser ordnas inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för dagvattenhanteringen inom allmän platsmark. Markägaren ansvarar för dagvattenhanteringen inom kvartersmark. Hanteringen förutses ske genom lokalt omhändertagande av dagvatten. För området finns dagvattenutredning ( ) som redovisar principer för omhändertagande. Detta utgår ifrån att inte öka tillflödet av vatten till det befintliga dikessystemet genom olika åtgärder för fördröjning och infiltration. Behov av vattendom eller samordning med gällande avtal med förekommande dikesföretag ombesörjs av markägaren. Marksanering Avfall Buller Arkeologi Inga kända markföroreningar finns i området. Avfallshantering sker enligt Anvisningar för hantering av avfall i Eskilstuna kommun (Eskilstuna Energi och Miljö, 2006). I närheten av området finns befintliga bostadshus. Planerade verksamheter anpassas för att inte överskrida gällande riktvärden för externt industribuller. Borttagande av eventuella fornlämningar inom området skall föregås av en s.k förundersökning bl.a. för klarläggande av kostnader. En förundersökning skall utföras innan byggnation. Länsstyrelsen avgör om det behövs en slutundersökning innan byggnation. Undersökning och eventuell borttagande av fornlämningen sker på fastighetsägarens bekostnad.

16 Eskilstuna kommun 15 (15) ARBETSGRUPP Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Planen har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen. Plankonsulter har varit Nico van Gelderen och Jesper Fornander, Nyréns Arkitektkontor. Medverkande tjänstemän har varit: Anna Götzlinger (Antikvarie) Anna Lindén (Miljöinspektör) Benny Larsson (Avd.chef) Camilla Ährlund (Kommunbiolog) Daniel Tucic (Projektör) David Hultman (Brandingenjör) Eivor Rudin (Landskapsarkitekt) Michael Eklind (Planeringsingenjör) Göran Holmström (Arbetsledare) Ivan Andic (Trafikplanerare) Sheraz Iqbal (Trafikplanerare) Jaafar Ibrahim (Projektör) Joakim Larsson (Distributionschef) Johan Forsberg (Kommunekolog) Johan Örn (Trafikplanerare) Sari Virkkala (VA-ingenjör) Kent Andersson (Trafikingenjör) Lana Louka (Tekn. Lantmätare) Leif Bäckman (Avd.chef) Mariann Schelin (Planingenjör) Inga Krekola (Planingenjör) Per Idesten (Fastighetschef) John Pederson Robert Berlin (Kommunikationsing.) Torsten Gustafsson (Planeringschef) Kultur-och fritidsförvalt. Stadsmuséet MRF/Miljöavdeln. SBF/Byggavdeln. SBF/Planavdeln. SBF/Projektavdeln. MRF/Skyddsenheten SBF/Planavdeln. EEM/Elnät Planeringsavdeln. EEM/Återvinning SBF/Planavdeln. SBF/Planavdeln. SBF/Projektavdeln. EEM/Distribution Värme SBF/Planavdeln. SBF/Trafikavdeln. EEM/VA SBF/Trafikavdeln. SBF/Kart och GIS enheten SBF/Ledning Gata SBF/Planavdeln. (t.o.m. okt 2011) SBF/Planavdeln. (från nov 2011) Kommunledn.kont/Mark o Fastighet Kommunledn.kont/Mark o Fastighet EEM/Stadsnät EEM/Elnät Planeringsavd Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Madeleine Lundbäck Planchef Johan Forsberg Planhandläggare

17 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2011: Rev Planavdelningen Johan Forsberg, Nyréns Arkitektkontor Nico van Gelderen, Detaljplan för Del av Källstalöt 1:3 m fl Brunnsta Eskilstuna kommun Reviderad behovsbedömning Planprocessen Enligt lagen om miljöbedömningar av planer och program (PBL 5:18 och MB 6:11) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra en betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande görs en behovsbedömning i ett tidigt skede av planarbetet. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras i form av en miljökonsekvensbeskrivning(mkb). I behovsbedömningen finns 3 alternativ: Ja indikerar att planförslaget kommer att leda till en betydande miljöpåverkan i enskild aspekt eller sammanvägt med andra aspekter. indikerar att planförslaget inte kommer att leda till en betydande miljöpåverkan enskilt eller i en sammanvägd bedömning. Osäker indikerar att det finns en osäkerhet och att frågan kräver djupare analys för att ett ställningstagande ska kunna göras. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs under planarbetet kan innebära att bedömningarna måste omvärderas.

18 Eskilstuna kommun 2 (8) Karta Ungefärlig utbredning av planområdet Inledning Planens syfte Översiktlig beskrivning av planområdet Syftet med planen är att möjliggöra etablering av ej störande verksamheter innehållande kontor, handel (med skrymmande varor), service och småindustri i anslutning till befintliga verksamhetsområden samt att möjliggöra för att uppföra en ny cirkulationsplats och anslutande allmän gata genom verksamhetsområdet. Den utökade byggrätten är beräknad till cirka kvm. Detaljplanen genomförs med normalt förfarande. Planområdet är beläget nordväst om Brunnsta industriområde, direkt väster om Folkestavägen. Den totala markarealen uppgår till ca 6 ha. Området är del av ett odlingslandskap och består till största delen av brukad åkermark. Marken sluttar svagt åt väster och söder, marknivåerna varierar mellan ca +16 meter i norr och +11 meter i södra delen. Planområdet avgränsas i väster av åkermark, i söder av Folkestavägen och åkermark, och i norr av befintligt verksamhetsområde. Utmed östra gränsen finns en skogsklädd höjd med en gård. Inom norra och södra delen finns åkerholme. Enligt en inledande studie finns inte några kända dokumenterade fornlämningar innanför det tänkta planområdet. Det aktuella planområdet är tidigare ej planlagt. Etableringens omfattning ses som rimlig i anslutning till befintlig trafikled och till redan etablerad verksamhetsområde.

19 Eskilstuna kommun 3 (8) Miljöbalken Bestämmelser Är ett genomförande av planen förenligt med bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap miljöbalken? Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken? Kommer området att tas i anspråk för sådant ändamål som omfattas av bestämmelserna i PBL 5:18 om krav på MKB? Ja Ja Ja Osäker Kommentar Planområdet består i dagsläget huvudsakligen av jordbruksmark. Genomförandet av planen medför att jordbruksmarken kommer att tas i anspråk för verksamhetsändamål. Detta tillåts endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Planbeskrivningen tar upp diskussionen och förtydligar avvägningen mellan vilket väsentligt samhällsintresse man planerar för och varför aktuell plats har valts. Som bestämmelse verkar en kombination av Handel (med skrymmande varor), Kontor och Småindustri vara mest lämpligt. Detaljplanen siktar på typer av verksamheter som inte kommer att vara störande för omgivningen. Det handlar bl.a. om följande ändamål för planområdets norra del: - Kontor och tillhörande verksamheter - Serviceverkstad: med tillhörande lager och yrkesbutik; kundanpassning, reparation och service av jordbruks- och anläggningsmaskiner; försäljning och utlämning av reservdelar - Utställningshall/centrallager: utställning av jordbruks- och anläggningsmaskiner, lagerverksamhet i form av in- och utlastning samt ompackning - Tvätthall: tvättning av jordbruks- och anläggningsmaskiner - Upp- och utställning utomhus: av jordbruks- och anläggningsmaskiner med tillhörande redskap Och följande ändamål för planområdets södra del: - Serviceverksamhet med inriktning mot logistik och därtill tillhörande verksamheter (det avser inte en kärnverksamhet av logistik utan serviceverksamhet till logistik). - Lätt industri med endast låg miljöpåverkan Ändamålen preciseras ytterligare i planhandlingarna

20 Eskilstuna kommun 4 (8) Gällande regleringar och skyddsvärden Förordnanden/skydd Berör planen område med lagenligt skyddad natur enligt miljöbalken? Ja Ja Osäker Kommentar Inom planområdet finns bl.a. åkerholme samt öppna diken som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 miljöbalken. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. En fråga om dispens prövas av Länsstyrelsen. Berör planen kulturreservat, byggnadsminnen eller fornminnen? Riksintressen Berör planen riksintresse för natureller kulturmiljövård, rörligt friluftsliv eller Natura 2000-område? Högt naturvärde Berör planen område, som bedömts ha högt regionalt eller kommunalt naturvärde? Skyddsavstånd Lokaliseras planerade verksamheter så att skyddsavstånd till befintlig bebyggelse inte uppfylls? Effekter på miljön Målsättningen är att genomförandet av planen sker i största möjliga utsträckning med bibehållande av åkerholmar. Osäker En arkeologisk undersökning har utförts under hösten 201.Ytterligare undersökningar kommer att utföras under 2012 Utmed Folkestavägen gäller skyddszon på 15 m för båda sidorna av vägen. Mark Kan ett genomförande av planen skada befintliga markförhållanden? Ligger delar av planområdet inom det av SMHI karterade riskområdet för översvämning? Kan miljö- och hälsofarliga ämnen finnas lagrade i marken? Luft och klimat Kan ett genomförande av planen medföra försämringar av luftkvalitén eller förändringar av klimatet? Ja Osäker Kommentar En geoteknisk utredning har genomförts som underlag för planhandlingarna. Planen kommer inte att skada befintliga markförhållanden. Planområdet består huvudsakligen av morän med svagt lutande mark. Mer detaljerad förklaring tas med i planbeskrivningen. Osäker Det handlar om befintligt åkermark som nu planeras tas ur bruk. Det finns dock inga provtagningar eller inventeringar som är kända till kommunen. Det står därför inte med absolut säkerhet att området är fritt från föroreningar.

21 Eskilstuna kommun 5 (8) Vatten Kan ett genomförande av planen medföra försämringar av vattnets kvalité eller orsaka förändrade flödesmönster? Ja Genomförande av planen kan medföra alstring av dagvattenavrinning på grund av stor andel hårdgjorda ytor. Behov av fördröjning och rengöring av dagvatten ska undersökas. Planområdets dagvatten får inte hamna i diken tillhörande kringliggande lantbruk. Därför behövs dialog med kringliggande lantbruk. Dagvattenutredning med fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Vegetation Kan ett genomförande av planen påverka vegetationsförhållandena i området? Djurliv Kan ett genomförande av planen påverka djurlivet i området? Inom planområdet finns några åkerholmar med buskvegetation. Det är dock möjligt inom ramen för detaljplanen att bevara dem till viss del. Utredning avseende natur- och landskapsvärden har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Utredning avseende natur- och landskapsvärden har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Stads-/landskapsbild Kan ett genomförande av planen påverka stads/landskapsbilden? Ja En förändring av stads- och landskapsbild kommer att ske utifrån dagens förhållanden då bebyggelse förläggs exponerat ute i ett öppet landskap. Det är viktigt att den kommande byggnationen blir estetiskt tilltalande för de omkringboende samt förbipasserande. Sidoanläggningar tillhörande handelsetableringen ska också ge ett prydligt intryck. En stads/landskapsanalys ska upprättas och principer för utformning tas fram. Miljöpåverkan från omgivningen Kan befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen ha negativ inverkan på projektet? Osäker

22 Eskilstuna kommun 6 (8) Effekter på hälsa och säkerhet Störningar Kan ett genomförande av planen medföra störningar; t ex utsläpp, buller, vibrationer, ljus? Säkerhet Kan ett genomförande av planen ge effekter på hälsa och säkerhet? Barn och ungdomar Kommer planen att påverka barn och ungdomar negativ? Ja Osäker Kommentar Osäker Syftet med planen är att möjliggöra etablering av ej störande verksamhet i anslutning till befintliga verksamhetsområden. Angränsande verksamhetsområden bedöms ej medföra bullerproblem. Trafikutveckling visar ej väsentlig ökade trafikmängder. Effekter på hushållning av mark, vatten och andra resurser Mark- och vattenanvändning Kan ett genomförande av planen medföra avsevärd förändring av mark och vattenanvändning i området? Naturresurser Kan ett genomförande av planen medföra ett avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar naturresurs? Ja Ja Osäker Kommentar Genomförande av planen medför att jordbruksmark omvandlas till bebyggd mark. Transporter/Kommunikation Kan ett genomförande av planen ge upphov till betydande ökning av fordonstrafik? Rekreation, rörligt friluftsliv Kan ett genomförande av planen försämra kvalitén eller kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet? Kulturmiljövård Kan ett genomförande av planen negativt påverka område med fornlämning eller annan värdefull kulturhistorisk miljö? Osäker Trafikutveckling visar ej väsentlig ökade trafikmängder orsakade av planerat verksamhetsområde. Trafikutredning har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Osäker Länsstyrelsens har utfört förundersökning. Ytterligare undersökningar kommer att utföras under 2012.

23 Eskilstuna kommun 7 (8) Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper Långsiktliga miljömål Finns det någon risk att ett genomförande av planen åstadkommer effekter som strider mot de fyra kretsloppsvillkoren eller andra långsiktliga miljömål? Ja Osäker Kommentar Osäker I den fördjupande översiktsplanen för stadsbygden i Eskilstuna kommun (2005) pekas planområdet ut som utredningsområde för arbetsplatser (industri, kontor, lager, distribution). Planbeskrivningen tar upp diskussionen kring odlingslandskapets och jordbrukmarkens värde för biologisk produktion, den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden. Avvägningen mellan vilket väsentligt samhällsintresse man planerar för och varför omvandling av produktiv jordbruksmark har valts förtydligas. Har ett genomförande av planen effekter som var för sig är begränsade men tillsammans kan vara betydande? Har ett genomförande av planen miljöeffekter som kan orsaka skada på människors hälsa, direkt eller indirekt? Genomförande av planen möjliggör etablering av moderna miljömässiga fastigheter som medför förbättringar av energiförbrukning. Sammanfattning Positiva effekter av planens genomförande Negativa effekter av planens genomförande Nollalternativ Sammanfattande kommentarer Planerade verksamheter koncentreras i anslutning till liknande befintliga arbetsområden, i nära anslutning till kommunal huvudled, i enlighet med översiktsplanen. Kan påverka fornlämningar. Produktiv jordbruksmark tas i anspråk. Dagen situation bibehålles. På sikt kan någon annan verksamhet komma in på grund av översiktsplanen. Planerad verksamhet bedöms inte komma att bli störande för omgivningen. Detaljplaneområdet kommer att ansluta till liknande verksamhetsområden och är i linje med redovisad markanvändning med gällande ÖP. Negativ miljöpåverkan bedöms begränsas till risk för konflikt med fornlämningsområden, att jordbruksmark tas i anspråk och vissa störningar som hänger ihop med småindustri (vanligtvis trafikbuller). Av ovanstående anledningar bedöms inte detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan, inte heller berörs riksintressen eller andra skyddande områden. Sammanfattningsvis bedöms därför inte en miljökonsekvensbeskrivning behöva upprättas för aktuell detaljplan.

24 Eskilstuna kommun 8 (8) Kommunens ställningstagande Med utgångspunkt i ovanstående gör kommunen följande bedömning: Markera med X Ett genomförande av detaljplanen har inte någon påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Planbeskrivning enligt PBL. Ett genomförande av detaljplanen kan få negativa effekter, men förebyggande åtgärder kommer att vidtas så att dessa inte blir betydande. Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen, enligt PBL. X Ett genomförande av detaljplanen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. En MKB enligt 5 kap. 18 PBL erfordras. Miljöpåverkan är så betydande att andra lokaliseringsalternativ bör utredas. Arbetsgrupp Arbetet med behovsbedömningen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: Anna Lindén (Miljöinspektör) Camilla Ährlund (Kommunbiolog) David Hultman (Brandingenjör) Joakim Larsson (Distributionschef) Johan Forsberg (Kommunekolog) Sari Virkkala (VA-ingenjör) Torsten Gustafsson (Planeringschef) MRF/Miljöavdeln. SBF/Planavdeln. MRF/Skyddsenheten EEM/Distribution Värme SBF/Planavdeln. EEM/VA EEM/Elnät Planeringsavd. Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Madeleine Lundbäck Planchef Johan Forsberg Planhandläggare

Egelsta 2:8, del av, m.fl.

Egelsta 2:8, del av, m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-02-13 SBN/2011:226 1.21 Planavdelningen Yeneba King, 016-710 11 39 Samrådshandling Detaljplan för Egelsta 2:8, del

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

kv. Nötknäpparen 27 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Detaljplan

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

Vid behovsbedömningen har också beaktats att den totala effekten av planen är liten, genom projektets ringa storlek.

Vid behovsbedömningen har också beaktats att den totala effekten av planen är liten, genom projektets ringa storlek. 1 (8) VUNNIT LAGA KRAFT 2009-12-29 DETALJPLAN NORRA SKOGEN 1:147 m.fl., BERGHULT ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser och illustrationskarta

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

PROGRAMHANDLING. Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3. Segeltorps kommundel i Huddinge kommun. Planbeskrivning SBN PL 2010/10.

PROGRAMHANDLING. Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3. Segeltorps kommundel i Huddinge kommun. Planbeskrivning SBN PL 2010/10. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/10.313 PROGRAMHANDLING Planbeskrivning Berörd fastighet Kvadraten 3 skrafferad Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3 Segeltorps kommundel

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21 Detaljplan för 3 m fl Falkenbergs kommun, Hallands län Detaljplan för Falkenbergs kommun, Hallands län Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Granskning under tiden 25 augusti - 15 september 2015 1(8) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl.

Läs mer