Del av Källstalöt 1:3 m fl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av Källstalöt 1:3 m fl"

Transkript

1

2 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2011: Planavdelningen Johan Forsberg, Nyréns Arkitektkontor Nico van Gelderen, Antagandeshandling Detaljplan för Del av Källstalöt 1:3 m fl Brunnsta Eskilstuna kommun Planbeskrivning Planprocessen normalt planförfarande Under programskedet upprättas ett planprogram som sänds ut på samråd till berörda. Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar för planarbetet, uttrycka kommunens vilja och mål med planuppdraget samt att i ett tidigt skede ta del av berördas synpunkter. Efter programsamrådet avgörs om arbetet ska gå vidare med detaljplan för hela eller delar av programområdet. Om det finns en aktuell översiktsplan eller fördjupad översiktsplan behövs inget särskilt program. I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten, utställningsskedet. I antagandeskedet godkänns detaljplanen av stadsbyggnadsnämnden innan den antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft. INLEDNING Handlingar Syfte Plankarta med bestämmelser samt illustration Denna planbeskrivning med illustrationer (inkl. genomförandebeskrivning) Behovsbedömning Förslaget innebär att ett större område i anslutning till befintligt verksamhetsområde planläggs för småindustriändamål, handel (med skrymmande varor) och kontor samt uppförandet av en ny cirkulationsplats och anslutande allmän gata genom verksamhetsområdet.

3 Eskilstuna kommun 2 (15) Plandata Läge och areal Planområdets avgränsning Planområdet är beläget nordväst om Brunnsta industriområde, direkt väster om Folkestavägen. Den totala markarealen uppgår till ca 6 ha. Planområdet avgränsas i söder av Folkestavägen (allmän väg 943) och jordbruksmark, i sydöst den befintliga Bolindervägen, i öster av ett befintligt skogsbryn, i norr av Volvos (Volvo Group Real Estate) befintliga verksamhetsområde och i väster av jordbruksmark. Planområdets läge och avgränsning framgår av karta nedan. Ungefärlig utbredning av planområdet Markägande Miljöbedömning Marken ägs idag av Volvo Group Real Estate. För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planområdet består i dagsläget huvudsakligen av jordbruksmark och genomförandet medför att den kommer att tas i anspråk för verksamhetsändamål. Planen tas fram för att möta ett väsentligt samhällsintresse: ett ökande behov av verksamhetsyta dels för befintliga verksamheter och dels för nya etableringar. Etableringens omfattning ses som rimlig. Planområdet kommer att ha direkt anslutning till befintlig trafikled (Folkestavägen). På norra, östra och södra sidorna ansluter planområdet till redan etablerade verksamhetsområden. Öster om planområdet, utmed Folkestavägen och Bolindervägen finns det planlagda verksamhetsområdet Källsta som kommer att tas i anspråk under de kommande åren. Planområdet redovisas i den nya översiktsplanen som en del av det framtida verksamhetsområdet för bangård och logistikverksamhet vid Gunnarskäl.

4 Eskilstuna kommun 3 (15) Planområdet ska tas i anspråk för en kombination av ändamålen handel (med skrymmande varor), kontor och småindustri. Det handlar om typer av verksamheter som inte kommer att vara störande för omgivningen. Ändamålen preciseras ytterligare under Förslag till förändring, rubrik bebyggelse/verksamheter. Av ovanstående anledningar bedöms detaljplanen vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga skyddsvärda naturvärden eller kulturmiljövärden berörs. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas. Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Kommunala ställningstaganden Översiktsplan Detaljplan Området redovisas i fördjupad översiktsplan för stadsbygden 2005 som utredningsområde för bebyggelse och anläggningar med markanvändning arbetsplatser (kontor, industri, lager, distribution). Planförslaget redovisas i den nya översiktsplanen som del av framtida verksamhetsområde Bangård och logistikverksamhet vid Gunnarskäl. Området är ej detaljplanelagt. Sydost om planområdet finns ett detaljplanelagt verksamhetsområde, Källsta 1:1 mfl som är fastställd Genomförandetiden för planen är 10 år. FÖRUTSÄTTNINGAR Natur och kultur Mark och vegetation Området är del av ett odlingslandskap och består till största delen av brukad åkermark. Marken sluttar svagt åt väster och söder, marknivåerna varierar ungefärligt mellan ca +16 meter i norr och +11 meter i södra delen. Området består till huvuddelen av brukad åkermark. Inom norra delen finns två mindre åkerholmar med lövträd. Planområdet avgränsas i väster av åkermark, i söder av Folkestavägen och i norr av befintligt verksamhetsområde. Utmed östra gränsen finns en skogsklädd höjd med en gård.

5 Eskilstuna kommun 4 (15) Flygfoto av planområdet mot norr, med detaljplanegräns Landskap och Kulturmiljövärden En landskapsanalys ( ) har tagits fram i samband med planen. Området ligger utmed östra sidan av ett vidsträckt och relativt flackt landskapsrum som avgränsas av skogsbeklädda höjder. Utspridda åkerholmar av varierande storlek ligger utspridda i en bredd zon utmed landskapsrummets kant liksom inom planområdet som bidrar till landskapets karaktär. Det flacka landskapsrummet och de långa siktlinjerna gör att bebyggelsen är synligt på långt håll från olika platser. Förutom jordbruksbebyggelsen finns i dagsläget endast verksamhetsbebyggelse direkt norr om planområdet. Det stora landskapsrummet påverkas ganska mycket av denna bebyggelse på grund av storlek och färgsättning. Bakomliggande skogsridåer ramar in den befintliga verksamhetsbebyggelsen. Områdets östra och södra avgränsning förhåller sig till tydliga gränser i landskapet medan den västra och norra delen saknar gränser som har kopplingar till landskapet. Folkestavägen, planområdet mot norr

6 Eskilstuna kommun 5 (15) Geotekniska förhållanden och grundvatten Markföroreningar Historik Jorden inom området består överst av 0,2 0,3 m mulljord. Under denna domineras jorden av lera. Lermäktigheterna inom området varierar och uppgår i den mäktigaste delen till ca 8 m. Lermäktigheterna är som störst i södra delen. Mot öster minskar lermäktigheterna. Lerdjupen inom de mellanliggande områdena bedöms oftast ej överstiga 3 m. Leran inom området vilar på fast lagrad friktionsjord, sannolikt morän. Grundvattennivån har uppmätts till 0,8 m under marknivån. Grundvattennivåerna bedöms stiga mot öster i området. Inga kända markföroreningar finns inom området Inlandsisens tillbakadragande för cirka år sedan och landhöjningen därefter har successivt ändrat områdets karaktär från ett skärgårdslandskap med vatten och öar till en sjönära trakt med insjövikar. Med tiden har den tidigare sjöbotten omvandlats till odlingsbar jordbruksmark. Fornlämningar En arkeologisk undersökning av området utfördes under hösten Ytterligare undersökningar kommer att utföras innan byggstart. Bebyggelseområden Bostäder Verksamheter I öster angränsar planområdet mot en fastighet med bostadshus. Ca 50 m väster om planområdet utmed Folkestavägen finns ytterligare ett bostadshus. I norr gränsar området mot Volvos verksamhetsområde med tillhörande område för provkörning. Gator och trafik Gatunät och trafik Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Folkestavägen sträcker sig utmed och genom planområdet. Kommunen är huvudman. Området angörs från Folkestavägen via en signalreglerad korsning. Befintlig angöring in mot verksamhetsområdet ägs av Volvo Group Real Estate. Signalanläggningen är kommunens. Folkestavägen har skyltats om till 50-väg för att inte behöva kompletteras med vänstersvängsfält. Folkestavägen är idag utpekad som sekundärväg för transport av farligt gods med en skyddszon på 15 m på bägge sidor av vägen. Skyddszonen får inte ha några oeftergivliga föremål som kan innebära olycksrisk vid avåkning längst med Folkestavägen. Utökning av verksamheter i närområdet bör tas med vid bedömning om framtida trafik. Angöringen är idag problematisk då vägen stiger direkt efter korsningen och tyngre fordon blir stående eller kanar vid halt väglag. Ny gång- och cykelväg anläggs under hösten 2011 längs Bolindervägen. Även utmed södra sidan av Folkestavägen planeras gång- och cykelväg. Området trafikeras idag av busslinje 16 under morgon och eftermiddag. Störningar Buller Buller kan vara störande framförallt för fastigheten Källstalöt 1:10 som

7 Eskilstuna kommun 6 (15) angränsar till området. Teknisk försörjning VA och dagvatten El, tele, bredband och värme Befintliga VA-ledningar angör området från Folkestavägen i söder och norrut. Från befintliga angränsande verksamheter leds dagvatten till del via ledningar men den huvudsakliga avvattningen av friytorna sker via ytavrinning till grönytor. Därifrån leds vatten via diken och en större trumma till det stora diket som avvattnar i nordöstlig riktning. Till området finns anslutande ledningsstråk söder i från med fjärrvärme, fiber och el. För befintlig fjärrvärmeledning behövs en ledningszon som är 1,5 meter bred, utan bebyggelse, och med distans överkant rör och köryta cm. Inom området finns flera luftledningar. En större 40 kv ledning som tillhör Vattenfall och två 10 kv ledningar som tillhör Eskilstuna Energi och Miljö. Gällande avtal och ev ledningsrätter beaktas i det fortsatta planarbetet. Avfall Dagens avfallshantering inom befintligt angränsade verksamhetsområde sker på tomtmark genom sortering och återvinning. Hämtning av hushållsavfall sköts av kommunen. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Illustrationsplan

8 Eskilstuna kommun 7 (15) Natur och kultur Landskap: Mark och vegetation Utmed Folkestavägen finns olika typer av planteringar avsedda att avgränsa gaturummet och avskärma och inpassa ny bebyggelse och verksamheter. Den nya bebyggelsen föreslås få skyddsplanteringar som på liknande sätt skapar en övergång mellan vägmiljö och planområdet. Utmed södra och västra plangränser reserveras stråk för plantering med syfte att förbättra landskapsbilden. Trädplantering med kontinuerlig karaktär uppförs mot Folkestavägen och utmed västra plangränsen reserveras stråk för en plantering som ansluter till förekomsten av åkerholmar i landskapet. Några mindre grupper av medelstora träd kan bryta ner bebyggelsen. Av de två befintliga åkerholmarna ska en till stor del sparas men kringbyggas. Markägaren ska söka dispens för biotopskydd enligt Miljöbalken eftersom planläggningen innebär att biotopskyddet upphör. Planområdet sett mot öster Fornlämningar En arkeologisk undersökning av området utfördes under hösten 2011 och har kommit fram till att en förundersökning och en eventuell slutundersökning ska utföras före byggstart. Bebyggelseområden Bebyggelse/ Verksamheter Tillåtna verksamheter inom planområdet är småindustri, handel (med skrymmande varor) och kontor med tillhörande verksamheter. Det kan för området handla om: - Serviceverkstad: med tillhörande lager och yrkesbutik; kundanpassning, reparation och service av jordbruks- och anläggningsmaskiner; försäljning och utlämning av reservdelar - Serviceverksamhet med inriktning mot logistik och därtill tillhörande verksamheter (det avser inte en kärnverksamhet av logistik utan serviceverksamhet till logistik). - Utställningshall/centrallager: utställning av jordbruks- och anläggningsmaskiner, lagerverksamhet i form av in- och utlastning samt ompackning - Tvätthall: tvättning av jordbruks- och anläggningsmaskiner - Upp- och utställning utomhus: av jordbruks- och anläggningsmaskiner med tillhörande redskap - Småindustri med endast låg miljöpåverkan

9 Eskilstuna kommun 8 (15) Placering och utformning Grundläggning Material och byggnadsteknik I planen har intagits bestämmelser som medger en maximal byggnadshöjd om 15 m. Östra delen av planområdet, utmed skogsbrynet, samt delområdet söder om Folkestavägen, är mindre lämpade för högre byggnader: här ställs maximal byggnadshöjd på 4,5 m respektive 7 m. Exploateringsgraden föreslås vara maximalt 50 % av fastighetsytan. De nya byggnaderna ska exponeras mot vägen utan att dominera. Bebyggelsemönstret ska samordnas med Folkestavägens riktning samt de befintliga strukturerna för Volvos anläggning. Vid placering av bebyggelse tas hänsyn till befintlig vegetation. Utmed Folkestavägen och utmed västra plangränsen reserveras stråk för landskaplig plantering, se även under rubrik Landskap: mark och vegetation. Verksamheter ska organiseras tydligt och enkelt. Publika byggnader placeras i exponerat läge medan byggnader av enklare karaktär placeras sekundärt. De publika byggnaderna har en högre detaljnivå och estetisk utformning. Byggnader ska förmedla lätthet och enkelhet med tydligt markerade entréer. Färgskalan ska vara ljus eller ljust grå med mörkare kulörer vid entréer. Starka accentfärger kan förekomma sparsamt. Fasadmaterialen skall vara tåliga samt långsiktigt hållbara. Exempel på fasadmaterial kan vara betongelement, polerade eller med tegel, plåt samt fibercement. Tak samt installationer utförs i en sammanhängande kulör. Byggnader uppförs delvis genom pålning, delvis med plattor enligt rekommendationer i geoteknisk undersökning. Se under rubrik Placering och utformning. Genomförande av planen möjliggör etablering av moderna miljömässiga fastigheter som bl.a. medför förbättringar av energiförbrukning. Gator och trafik Gatunät och trafik Framtida trafikbelastning uppskattas till 300 personbilar och 150 lastbilar per dygn på industrigatan. Planområdet ansluts genom en ny cirkulationsplats mot Folkestavägen och Bolindervägen som bedöms kostnads- och säkerhetsmässigt som den bästa lösningen. Genom en cirkulationsplats undviks den problematiska angöringen vintertid vid befintlig korsning. Cirkulationsplatsen motiveras även av framtida trafikflöden mot Gunnarsskäl. Den befintliga korsningen utgår och ersätts av en cirkulationsplats som placeras cirka 100 meter västerut. Bolindervägens dragning mot Folkestavägen ändras och ansluts via en svag kurva till Cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsen utgör entré till planområdet samt till framtida exploateringar västerut (framtida utveckling av bangård). Efter cirkulationsplatsen leds trafik via en huvudväg västerut genom planområdet. Planområdet delas därmed upp i flera delområden. Förbindelse till befintligt verksamhetsområde norrut kan skapas genom avfart (T-korsning) från huvudvägen till planerat bangårdsområde inom planområdet. Huvudvägens totala bredd är 16 m: 7 m köryta med 5,0 m öppet dike på södra sidan och 4,0 m öppet dike på norra sidan. Ett brett svackdike föreslås på södra sidan om vägen där huvuddelen av vägdagvattnet hamnar. På norra sidan finns utrymme för 4,0 m öppet dike (eller gång- och cykelväg i kombination med ett mindre öppet eller kulverterat dike).

10 Eskilstuna kommun 9 (15) Utmed Folkestavägen och cirkulationsplatsen gäller en skyddszon av 15 meter. Utmed huvudvägen genom nytt verksamhetsområde bedömer kommunen att en skyddszon av 10 meter är lämpligt (räknad från körytans kant). Inom skyddszonen får byggnader inte uppföras. En direkt infart från förslagen industrigata mot fastigheten Källstalöt 1:10 Hagby möjliggörs genom servitut. Servitutslösningen beskrivs i genomförandebeskrivningen och visas på illustrationsplanen. Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Tillfällig användning industriändamål Planförslaget möjliggör anslutning till befintlig gång- och cykelväg längs Bolindervägen utmed södra sidan av Folkestavägen. Cirkulationsplatsens södra anslutning ska dimensioneras för att rymma den korsande gång- och cykelvägen mot Folkesta. Cirkulationsplatsens östra sida ska dimensioneras för att rymma den korsande gång- och cykelvägen norrut mot verksamhetsområden. Den planerade gång- och cykelvägen kan korsa Folkestavägen vid cirkulationsplatsens östra sida. Norr om Folkestavägen finns inom planområdet utrymme för gång- och cykelväg på allmän platsmark utmed norra sidan av industrigatan i kombination med ett mindre öppet eller kulverterat dike och ett brett svackdike på södra sidan om vägen där det allra mesta vägdagvattnet hamnar. Gatorna i planområdet är dimensionerade för eventuell busstrafik. Busshållplatser kan vid behov anordnas utmed industrigatan t ex genom kulvertering av diken. Planerad huvudväg från cirkulationsplats genom verksamhetsområdet och vidare mot framtida bangårdsområde vid Gunnarskäl möjliggörs i planen för tillfällig användning avseende industriändamål. Det handlar om industriändamål av sådan art att en framtida bestämmelse om industrigata inte omöjliggörs. Parkering Parkering sker på parkeringsytor i anslutning till verksamheterna. Parkeringsytor föreslås läggas dolt eller planteras med avskärmande vegetationsridåer.

11 Eskilstuna kommun 10 (15) Störningar Buller Säkerhet Tillåten markanvändning är sådan småindustri som innebär begränsade störningar för omgivningen. Befintligt bostadshus ligger ca 20 m öster om planområdet och ett annat ca 40 m väster om planområdet. Dessa avstånd, i kombination med en särskild planbestämmelse störningsskydd angående riktvärden för externt industribuller för hela planområdet bedöms vara tillräckligt för att störningar från verksamheterna inte ska behöva uppstå. Andra störningar som kan vara aktuella är belysning: besvärande ljus får inte nå omgivande bostadsbebyggelse. Detta ska även beaktas i fortsatt planering av området. Brandvattenförsörjningen säkerställs genom planering av en uppställningsplats per byggnad med lämplig placering i närheten av påfyllnadsställe för tankbil (max 50 m). Uppställningsplatsen kan t ex utgöra lämplig angöring till byggnaden. Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele, bredband och värme Nya verksamheter avses ansluta till befintlig VA-ledning söder om området. Transformator kommer att behövas i området och ett E-område avsätts i planen för detta ändamål med en areal på minst 10 x 10 meter. En plats har föreslagits utmed områdets östra plangräns. E-området föreslås placeras utanför planområdet. EEM ska erhålla bygglov och tillstånd från fastighetsägaren för ny transformatorstation. Befintliga luftledningar markförläggs för att kunna genomföra planen och avsätts som u-områden. Kommande bebyggelse kan anslutas med optofiber till Stadsnätet. Avfall Dagvatten Avfall hanteras på respektive tomtmark. För att det ska vara enkelt och säkert att hämta avfall och sortering ska placering och utformning av utrymmen och transportvägar för avfallshantering följa rekommendationer enligt Anvisningar för hantering av avfall i Eskilstuna kommun (Eskilstuna Energi och Miljö, 2006). Sveriges renhållningsförordning ska efterföljas. De tillkommande områden som avses att exploateras motsvarar ca kvm, och är i dagsläget huvudsakligen åkermark. Åkermarken är dränerad och dräneringsvattnet leds till samma recipient som övrigt ytvatten. Det ökade flöde som tillskapas i samband med nybyggnation skall omhändertas lokalt och fördröjas innan det förs vidare till recipienten. Således skall avrinningen till dikesrecipienten efter exploatering vara lika den nuvarande avrinningen. Syftet är att, vid dimensionerade nederbörd, genom flödesutjämning ej öka det aktuella områdets avrinning.

12 Eskilstuna kommun 11 (15) Aktuell exempel på flödesutjämning: svackdike, främst parkeringsmiljö Aktuell exempel på flödesutjämning: öppet dike, främst i ytterkanten av planområdet I dagvattenutredningen ingår ett flertal beräkningsexempel, med utgångspunkt i flöden från 10-, 50- och 100-års regn, som visar att ökade dagvattenflöden kan omhändertas inom planområdet. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Vägsträckan mellan cirkulationsplatsen och västra plangränsen får tillfällig användning småindustri tills gatan övertas av kommunen.

13 Eskilstuna kommun 12 (15) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplanen. Organisatoriska frågor Tidplan Dec 2011 Jan - Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Apr - Maj 2012 Maj 2012 Jun 2012 Aug 2012 Sep 2012 Ställningstagande ledningsgruppen Plansamråd (3 veckor) Justering/inlämning planhandlingar Ställningstagande SBN Granskningsperiod (3 veckor) Ställningstagande SBN inför antagande Godkännande av kommunstyrelsen Antagande av kommunfullmäktige Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte överklagas. Genomförande -tid Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Planens genomförandetid är 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. Detaljplanen anger kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen inom planområdet ska ansvara för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser. Fastighetsägarna ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten på kvartersmark och flyttning av befintliga ledningar i samråd med ledningsägarna. Eskilstuna Energi och Miljö AB ansvarar för VA-ledningar (vatten och avlopp), fjärrvärmeledningar och bredband fram till anslutningspunkt. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB ansvarar för elledningar fram till anslutningspunkt. Fastighetsrättsliga frågor Berörda fastigheter Detaljplanen berör fastigheter Källstalöt 1:3 och Brunnsta 3:7 som ägs av Volvo Group Real Estate.

14 Eskilstuna kommun 13 (15) Fastighetsbildning Gemensamhetsanläggningar Inom planområdet avstyckas kvartersmark för verksamheter avseende handel (med skrymmande varor), kontor och småindustri samt vägområden för allmän gatumark. Markägaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning. Inom planområdet avsätts möjlighet att inrätta gemensamhetsanläggningar för behov av gemensamma vägar och ledningar. När avstyckning av fastigheter blir aktuell kan gemensamhetsanläggning behöva inrättas för fastigheternas gemensamma anläggningar såsom eventuella körytor, parkering och dagvattensystem. Bildande av gemensamhetsanläggning prövas vid anläggningsförrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan från fastighetsägare som ska ingå i gemensamhetsanläggningen. Vid anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift- och underhåll. I samband med planerad avrinning av dagvatten till dikesrecipienten ska exploatören ta kontakt med invallningsföretag Brunnsta-Svallinge. Tillfällig användning industriändamål Samfällighetsf örening Planerad huvudväg mellan cirkulationsplats och västra plangränsen möjliggörs i planen för tillfällig användning avseende industriändamål. Ansvar och genomförande av den tillfälliga användningen regleras i exploateringsavtal mellan Volvo Group Real Estate och Eskilstuna kommun. För att förvalta gemensamhetsanläggningar som inrättas kan samfällighetsförening bildas i direkt anslutning till anläggningsförrättningen. Ledningsrätt Allmänna ledningar kan säkerställas genom ledningsrätt inom planen anvisat E- och u-område till förmån för ledningsägaren. Ansökan om ledningsrätt görs av ledningshavaren. Servitut Angöring till fastigheten Källstalöt 1:10 föreslås ske från planerad industrigata över kvartersmark. Angöringen säkerställs genom servitut. Servitutsavtal ska upprättas i samband med fastighetsbildning. Ekonomiska frågor Planavgift Planekonomi El Vatten och Avlopp Mellan Volvo Group Real Estate och Stadsbyggnadsnämndens planavdelning har tecknats ett planavtal som reglerar kostnad för planarbetet. Volvo Group Real Estate står för alla kostnader inom kvartersmark. Anslutning till Energi och Miljös elnät sker enligt gällande taxa. Anslutning till Eskilstuna Energi och Miljös vatten- och avloppsnät sker enligt gällande taxa.

15 Eskilstuna kommun 14 (15) Värme Ledningar Anslutning till Eskilstuna Energi och Miljös fjärrvärmenät sker enligt gällande taxa. Inom området finns flera luftledningar. En större 40 kv ledning som tillhör Vattenfall och två 10 kv ledningar som tillhör Eskilstuna Energi och Miljö. Skonova har en teleledning som delvis är samförlagd med luftledning för el. Luftledningar omförläggs till markledning då planen genomförs. Kostnader för flyttning och nedgrävning regleras mellan Volvo Group Real Estate och respektive huvudman för ledningarna i separata avtal. Tekniska frågor Trafik Fjärrvärme Parkering Dagvatten Planområdets angöring sker via ny planerad cirkulationsplats vid Folkestavägen. Befintlig angöring vid korsning stängs av efter att cirkulationsplatsen tagits i bruk. En industrigata för allmän trafik förläggs genom området för att kunna ansluta ett framtida exploateringsområde och bangård i väster till Folkestavägen. Kostnader och ansvar för uppförande av gator regleras mellan Eskilstuna kommun och Volvo Real Group Estate i exploateringsavtal. En GC-väg planeras från Bolindervägen fram till cirkulationsplatsen. Inom Verksamhetsområdet längs ny industrigata avses GCväg förläggas på kvartersmark. Fjärrvärmeledningar finns framdraget till fastigheten. Erforderliga parkeringsplatser ordnas inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för dagvattenhanteringen inom allmän platsmark. Markägaren ansvarar för dagvattenhanteringen inom kvartersmark. Hanteringen förutses ske genom lokalt omhändertagande av dagvatten. För området finns dagvattenutredning ( ) som redovisar principer för omhändertagande. Detta utgår ifrån att inte öka tillflödet av vatten till det befintliga dikessystemet genom olika åtgärder för fördröjning och infiltration. Behov av vattendom eller samordning med gällande avtal med förekommande dikesföretag ombesörjs av markägaren. Marksanering Avfall Buller Arkeologi Inga kända markföroreningar finns i området. Avfallshantering sker enligt Anvisningar för hantering av avfall i Eskilstuna kommun (Eskilstuna Energi och Miljö, 2006). I närheten av området finns befintliga bostadshus. Planerade verksamheter anpassas för att inte överskrida gällande riktvärden för externt industribuller. Borttagande av eventuella fornlämningar inom området skall föregås av en s.k förundersökning bl.a. för klarläggande av kostnader. En förundersökning skall utföras innan byggnation. Länsstyrelsen avgör om det behövs en slutundersökning innan byggnation. Undersökning och eventuell borttagande av fornlämningen sker på fastighetsägarens bekostnad.

16 Eskilstuna kommun 15 (15) ARBETSGRUPP Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Planen har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen. Plankonsulter har varit Nico van Gelderen och Jesper Fornander, Nyréns Arkitektkontor. Medverkande tjänstemän har varit: Anna Götzlinger (Antikvarie) Anna Lindén (Miljöinspektör) Benny Larsson (Avd.chef) Camilla Ährlund (Kommunbiolog) Daniel Tucic (Projektör) David Hultman (Brandingenjör) Eivor Rudin (Landskapsarkitekt) Michael Eklind (Planeringsingenjör) Göran Holmström (Arbetsledare) Ivan Andic (Trafikplanerare) Sheraz Iqbal (Trafikplanerare) Jaafar Ibrahim (Projektör) Joakim Larsson (Distributionschef) Johan Forsberg (Kommunekolog) Johan Örn (Trafikplanerare) Sari Virkkala (VA-ingenjör) Kent Andersson (Trafikingenjör) Lana Louka (Tekn. Lantmätare) Leif Bäckman (Avd.chef) Mariann Schelin (Planingenjör) Inga Krekola (Planingenjör) Per Idesten (Fastighetschef) John Pederson Robert Berlin (Kommunikationsing.) Torsten Gustafsson (Planeringschef) Kultur-och fritidsförvalt. Stadsmuséet MRF/Miljöavdeln. SBF/Byggavdeln. SBF/Planavdeln. SBF/Projektavdeln. MRF/Skyddsenheten SBF/Planavdeln. EEM/Elnät Planeringsavdeln. EEM/Återvinning SBF/Planavdeln. SBF/Planavdeln. SBF/Projektavdeln. EEM/Distribution Värme SBF/Planavdeln. SBF/Trafikavdeln. EEM/VA SBF/Trafikavdeln. SBF/Kart och GIS enheten SBF/Ledning Gata SBF/Planavdeln. (t.o.m. okt 2011) SBF/Planavdeln. (från nov 2011) Kommunledn.kont/Mark o Fastighet Kommunledn.kont/Mark o Fastighet EEM/Stadsnät EEM/Elnät Planeringsavd Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Madeleine Lundbäck Planchef Johan Forsberg Planhandläggare

17 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2011: Rev Planavdelningen Johan Forsberg, Nyréns Arkitektkontor Nico van Gelderen, Detaljplan för Del av Källstalöt 1:3 m fl Brunnsta Eskilstuna kommun Reviderad behovsbedömning Planprocessen Enligt lagen om miljöbedömningar av planer och program (PBL 5:18 och MB 6:11) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra en betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande görs en behovsbedömning i ett tidigt skede av planarbetet. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras i form av en miljökonsekvensbeskrivning(mkb). I behovsbedömningen finns 3 alternativ: Ja indikerar att planförslaget kommer att leda till en betydande miljöpåverkan i enskild aspekt eller sammanvägt med andra aspekter. indikerar att planförslaget inte kommer att leda till en betydande miljöpåverkan enskilt eller i en sammanvägd bedömning. Osäker indikerar att det finns en osäkerhet och att frågan kräver djupare analys för att ett ställningstagande ska kunna göras. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs under planarbetet kan innebära att bedömningarna måste omvärderas.

18 Eskilstuna kommun 2 (8) Karta Ungefärlig utbredning av planområdet Inledning Planens syfte Översiktlig beskrivning av planområdet Syftet med planen är att möjliggöra etablering av ej störande verksamheter innehållande kontor, handel (med skrymmande varor), service och småindustri i anslutning till befintliga verksamhetsområden samt att möjliggöra för att uppföra en ny cirkulationsplats och anslutande allmän gata genom verksamhetsområdet. Den utökade byggrätten är beräknad till cirka kvm. Detaljplanen genomförs med normalt förfarande. Planområdet är beläget nordväst om Brunnsta industriområde, direkt väster om Folkestavägen. Den totala markarealen uppgår till ca 6 ha. Området är del av ett odlingslandskap och består till största delen av brukad åkermark. Marken sluttar svagt åt väster och söder, marknivåerna varierar mellan ca +16 meter i norr och +11 meter i södra delen. Planområdet avgränsas i väster av åkermark, i söder av Folkestavägen och åkermark, och i norr av befintligt verksamhetsområde. Utmed östra gränsen finns en skogsklädd höjd med en gård. Inom norra och södra delen finns åkerholme. Enligt en inledande studie finns inte några kända dokumenterade fornlämningar innanför det tänkta planområdet. Det aktuella planområdet är tidigare ej planlagt. Etableringens omfattning ses som rimlig i anslutning till befintlig trafikled och till redan etablerad verksamhetsområde.

19 Eskilstuna kommun 3 (8) Miljöbalken Bestämmelser Är ett genomförande av planen förenligt med bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap miljöbalken? Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken? Kommer området att tas i anspråk för sådant ändamål som omfattas av bestämmelserna i PBL 5:18 om krav på MKB? Ja Ja Ja Osäker Kommentar Planområdet består i dagsläget huvudsakligen av jordbruksmark. Genomförandet av planen medför att jordbruksmarken kommer att tas i anspråk för verksamhetsändamål. Detta tillåts endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Planbeskrivningen tar upp diskussionen och förtydligar avvägningen mellan vilket väsentligt samhällsintresse man planerar för och varför aktuell plats har valts. Som bestämmelse verkar en kombination av Handel (med skrymmande varor), Kontor och Småindustri vara mest lämpligt. Detaljplanen siktar på typer av verksamheter som inte kommer att vara störande för omgivningen. Det handlar bl.a. om följande ändamål för planområdets norra del: - Kontor och tillhörande verksamheter - Serviceverkstad: med tillhörande lager och yrkesbutik; kundanpassning, reparation och service av jordbruks- och anläggningsmaskiner; försäljning och utlämning av reservdelar - Utställningshall/centrallager: utställning av jordbruks- och anläggningsmaskiner, lagerverksamhet i form av in- och utlastning samt ompackning - Tvätthall: tvättning av jordbruks- och anläggningsmaskiner - Upp- och utställning utomhus: av jordbruks- och anläggningsmaskiner med tillhörande redskap Och följande ändamål för planområdets södra del: - Serviceverksamhet med inriktning mot logistik och därtill tillhörande verksamheter (det avser inte en kärnverksamhet av logistik utan serviceverksamhet till logistik). - Lätt industri med endast låg miljöpåverkan Ändamålen preciseras ytterligare i planhandlingarna

20 Eskilstuna kommun 4 (8) Gällande regleringar och skyddsvärden Förordnanden/skydd Berör planen område med lagenligt skyddad natur enligt miljöbalken? Ja Ja Osäker Kommentar Inom planområdet finns bl.a. åkerholme samt öppna diken som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 miljöbalken. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. En fråga om dispens prövas av Länsstyrelsen. Berör planen kulturreservat, byggnadsminnen eller fornminnen? Riksintressen Berör planen riksintresse för natureller kulturmiljövård, rörligt friluftsliv eller Natura 2000-område? Högt naturvärde Berör planen område, som bedömts ha högt regionalt eller kommunalt naturvärde? Skyddsavstånd Lokaliseras planerade verksamheter så att skyddsavstånd till befintlig bebyggelse inte uppfylls? Effekter på miljön Målsättningen är att genomförandet av planen sker i största möjliga utsträckning med bibehållande av åkerholmar. Osäker En arkeologisk undersökning har utförts under hösten 201.Ytterligare undersökningar kommer att utföras under 2012 Utmed Folkestavägen gäller skyddszon på 15 m för båda sidorna av vägen. Mark Kan ett genomförande av planen skada befintliga markförhållanden? Ligger delar av planområdet inom det av SMHI karterade riskområdet för översvämning? Kan miljö- och hälsofarliga ämnen finnas lagrade i marken? Luft och klimat Kan ett genomförande av planen medföra försämringar av luftkvalitén eller förändringar av klimatet? Ja Osäker Kommentar En geoteknisk utredning har genomförts som underlag för planhandlingarna. Planen kommer inte att skada befintliga markförhållanden. Planområdet består huvudsakligen av morän med svagt lutande mark. Mer detaljerad förklaring tas med i planbeskrivningen. Osäker Det handlar om befintligt åkermark som nu planeras tas ur bruk. Det finns dock inga provtagningar eller inventeringar som är kända till kommunen. Det står därför inte med absolut säkerhet att området är fritt från föroreningar.

21 Eskilstuna kommun 5 (8) Vatten Kan ett genomförande av planen medföra försämringar av vattnets kvalité eller orsaka förändrade flödesmönster? Ja Genomförande av planen kan medföra alstring av dagvattenavrinning på grund av stor andel hårdgjorda ytor. Behov av fördröjning och rengöring av dagvatten ska undersökas. Planområdets dagvatten får inte hamna i diken tillhörande kringliggande lantbruk. Därför behövs dialog med kringliggande lantbruk. Dagvattenutredning med fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Vegetation Kan ett genomförande av planen påverka vegetationsförhållandena i området? Djurliv Kan ett genomförande av planen påverka djurlivet i området? Inom planområdet finns några åkerholmar med buskvegetation. Det är dock möjligt inom ramen för detaljplanen att bevara dem till viss del. Utredning avseende natur- och landskapsvärden har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Utredning avseende natur- och landskapsvärden har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Stads-/landskapsbild Kan ett genomförande av planen påverka stads/landskapsbilden? Ja En förändring av stads- och landskapsbild kommer att ske utifrån dagens förhållanden då bebyggelse förläggs exponerat ute i ett öppet landskap. Det är viktigt att den kommande byggnationen blir estetiskt tilltalande för de omkringboende samt förbipasserande. Sidoanläggningar tillhörande handelsetableringen ska också ge ett prydligt intryck. En stads/landskapsanalys ska upprättas och principer för utformning tas fram. Miljöpåverkan från omgivningen Kan befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen ha negativ inverkan på projektet? Osäker

22 Eskilstuna kommun 6 (8) Effekter på hälsa och säkerhet Störningar Kan ett genomförande av planen medföra störningar; t ex utsläpp, buller, vibrationer, ljus? Säkerhet Kan ett genomförande av planen ge effekter på hälsa och säkerhet? Barn och ungdomar Kommer planen att påverka barn och ungdomar negativ? Ja Osäker Kommentar Osäker Syftet med planen är att möjliggöra etablering av ej störande verksamhet i anslutning till befintliga verksamhetsområden. Angränsande verksamhetsområden bedöms ej medföra bullerproblem. Trafikutveckling visar ej väsentlig ökade trafikmängder. Effekter på hushållning av mark, vatten och andra resurser Mark- och vattenanvändning Kan ett genomförande av planen medföra avsevärd förändring av mark och vattenanvändning i området? Naturresurser Kan ett genomförande av planen medföra ett avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar naturresurs? Ja Ja Osäker Kommentar Genomförande av planen medför att jordbruksmark omvandlas till bebyggd mark. Transporter/Kommunikation Kan ett genomförande av planen ge upphov till betydande ökning av fordonstrafik? Rekreation, rörligt friluftsliv Kan ett genomförande av planen försämra kvalitén eller kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet? Kulturmiljövård Kan ett genomförande av planen negativt påverka område med fornlämning eller annan värdefull kulturhistorisk miljö? Osäker Trafikutveckling visar ej väsentlig ökade trafikmängder orsakade av planerat verksamhetsområde. Trafikutredning har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Osäker Länsstyrelsens har utfört förundersökning. Ytterligare undersökningar kommer att utföras under 2012.

23 Eskilstuna kommun 7 (8) Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper Långsiktliga miljömål Finns det någon risk att ett genomförande av planen åstadkommer effekter som strider mot de fyra kretsloppsvillkoren eller andra långsiktliga miljömål? Ja Osäker Kommentar Osäker I den fördjupande översiktsplanen för stadsbygden i Eskilstuna kommun (2005) pekas planområdet ut som utredningsområde för arbetsplatser (industri, kontor, lager, distribution). Planbeskrivningen tar upp diskussionen kring odlingslandskapets och jordbrukmarkens värde för biologisk produktion, den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden. Avvägningen mellan vilket väsentligt samhällsintresse man planerar för och varför omvandling av produktiv jordbruksmark har valts förtydligas. Har ett genomförande av planen effekter som var för sig är begränsade men tillsammans kan vara betydande? Har ett genomförande av planen miljöeffekter som kan orsaka skada på människors hälsa, direkt eller indirekt? Genomförande av planen möjliggör etablering av moderna miljömässiga fastigheter som medför förbättringar av energiförbrukning. Sammanfattning Positiva effekter av planens genomförande Negativa effekter av planens genomförande Nollalternativ Sammanfattande kommentarer Planerade verksamheter koncentreras i anslutning till liknande befintliga arbetsområden, i nära anslutning till kommunal huvudled, i enlighet med översiktsplanen. Kan påverka fornlämningar. Produktiv jordbruksmark tas i anspråk. Dagen situation bibehålles. På sikt kan någon annan verksamhet komma in på grund av översiktsplanen. Planerad verksamhet bedöms inte komma att bli störande för omgivningen. Detaljplaneområdet kommer att ansluta till liknande verksamhetsområden och är i linje med redovisad markanvändning med gällande ÖP. Negativ miljöpåverkan bedöms begränsas till risk för konflikt med fornlämningsområden, att jordbruksmark tas i anspråk och vissa störningar som hänger ihop med småindustri (vanligtvis trafikbuller). Av ovanstående anledningar bedöms inte detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan, inte heller berörs riksintressen eller andra skyddande områden. Sammanfattningsvis bedöms därför inte en miljökonsekvensbeskrivning behöva upprättas för aktuell detaljplan.

24 Eskilstuna kommun 8 (8) Kommunens ställningstagande Med utgångspunkt i ovanstående gör kommunen följande bedömning: Markera med X Ett genomförande av detaljplanen har inte någon påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Planbeskrivning enligt PBL. Ett genomförande av detaljplanen kan få negativa effekter, men förebyggande åtgärder kommer att vidtas så att dessa inte blir betydande. Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen, enligt PBL. X Ett genomförande av detaljplanen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. En MKB enligt 5 kap. 18 PBL erfordras. Miljöpåverkan är så betydande att andra lokaliseringsalternativ bör utredas. Arbetsgrupp Arbetet med behovsbedömningen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: Anna Lindén (Miljöinspektör) Camilla Ährlund (Kommunbiolog) David Hultman (Brandingenjör) Joakim Larsson (Distributionschef) Johan Forsberg (Kommunekolog) Sari Virkkala (VA-ingenjör) Torsten Gustafsson (Planeringschef) MRF/Miljöavdeln. SBF/Planavdeln. MRF/Skyddsenheten EEM/Distribution Värme SBF/Planavdeln. EEM/VA EEM/Elnät Planeringsavd. Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Madeleine Lundbäck Planchef Johan Forsberg Planhandläggare

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer