Del av Källstalöt 1:3 m fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av Källstalöt 1:3 m fl"

Transkript

1

2 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2011: Planavdelningen Johan Forsberg, Nyréns Arkitektkontor Nico van Gelderen, Antagandeshandling Detaljplan för Del av Källstalöt 1:3 m fl Brunnsta Eskilstuna kommun Planbeskrivning Planprocessen normalt planförfarande Under programskedet upprättas ett planprogram som sänds ut på samråd till berörda. Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar för planarbetet, uttrycka kommunens vilja och mål med planuppdraget samt att i ett tidigt skede ta del av berördas synpunkter. Efter programsamrådet avgörs om arbetet ska gå vidare med detaljplan för hela eller delar av programområdet. Om det finns en aktuell översiktsplan eller fördjupad översiktsplan behövs inget särskilt program. I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten, utställningsskedet. I antagandeskedet godkänns detaljplanen av stadsbyggnadsnämnden innan den antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft. INLEDNING Handlingar Syfte Plankarta med bestämmelser samt illustration Denna planbeskrivning med illustrationer (inkl. genomförandebeskrivning) Behovsbedömning Förslaget innebär att ett större område i anslutning till befintligt verksamhetsområde planläggs för småindustriändamål, handel (med skrymmande varor) och kontor samt uppförandet av en ny cirkulationsplats och anslutande allmän gata genom verksamhetsområdet.

3 Eskilstuna kommun 2 (15) Plandata Läge och areal Planområdets avgränsning Planområdet är beläget nordväst om Brunnsta industriområde, direkt väster om Folkestavägen. Den totala markarealen uppgår till ca 6 ha. Planområdet avgränsas i söder av Folkestavägen (allmän väg 943) och jordbruksmark, i sydöst den befintliga Bolindervägen, i öster av ett befintligt skogsbryn, i norr av Volvos (Volvo Group Real Estate) befintliga verksamhetsområde och i väster av jordbruksmark. Planområdets läge och avgränsning framgår av karta nedan. Ungefärlig utbredning av planområdet Markägande Miljöbedömning Marken ägs idag av Volvo Group Real Estate. För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planområdet består i dagsläget huvudsakligen av jordbruksmark och genomförandet medför att den kommer att tas i anspråk för verksamhetsändamål. Planen tas fram för att möta ett väsentligt samhällsintresse: ett ökande behov av verksamhetsyta dels för befintliga verksamheter och dels för nya etableringar. Etableringens omfattning ses som rimlig. Planområdet kommer att ha direkt anslutning till befintlig trafikled (Folkestavägen). På norra, östra och södra sidorna ansluter planområdet till redan etablerade verksamhetsområden. Öster om planområdet, utmed Folkestavägen och Bolindervägen finns det planlagda verksamhetsområdet Källsta som kommer att tas i anspråk under de kommande åren. Planområdet redovisas i den nya översiktsplanen som en del av det framtida verksamhetsområdet för bangård och logistikverksamhet vid Gunnarskäl.

4 Eskilstuna kommun 3 (15) Planområdet ska tas i anspråk för en kombination av ändamålen handel (med skrymmande varor), kontor och småindustri. Det handlar om typer av verksamheter som inte kommer att vara störande för omgivningen. Ändamålen preciseras ytterligare under Förslag till förändring, rubrik bebyggelse/verksamheter. Av ovanstående anledningar bedöms detaljplanen vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga skyddsvärda naturvärden eller kulturmiljövärden berörs. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas. Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Kommunala ställningstaganden Översiktsplan Detaljplan Området redovisas i fördjupad översiktsplan för stadsbygden 2005 som utredningsområde för bebyggelse och anläggningar med markanvändning arbetsplatser (kontor, industri, lager, distribution). Planförslaget redovisas i den nya översiktsplanen som del av framtida verksamhetsområde Bangård och logistikverksamhet vid Gunnarskäl. Området är ej detaljplanelagt. Sydost om planområdet finns ett detaljplanelagt verksamhetsområde, Källsta 1:1 mfl som är fastställd Genomförandetiden för planen är 10 år. FÖRUTSÄTTNINGAR Natur och kultur Mark och vegetation Området är del av ett odlingslandskap och består till största delen av brukad åkermark. Marken sluttar svagt åt väster och söder, marknivåerna varierar ungefärligt mellan ca +16 meter i norr och +11 meter i södra delen. Området består till huvuddelen av brukad åkermark. Inom norra delen finns två mindre åkerholmar med lövträd. Planområdet avgränsas i väster av åkermark, i söder av Folkestavägen och i norr av befintligt verksamhetsområde. Utmed östra gränsen finns en skogsklädd höjd med en gård.

5 Eskilstuna kommun 4 (15) Flygfoto av planområdet mot norr, med detaljplanegräns Landskap och Kulturmiljövärden En landskapsanalys ( ) har tagits fram i samband med planen. Området ligger utmed östra sidan av ett vidsträckt och relativt flackt landskapsrum som avgränsas av skogsbeklädda höjder. Utspridda åkerholmar av varierande storlek ligger utspridda i en bredd zon utmed landskapsrummets kant liksom inom planområdet som bidrar till landskapets karaktär. Det flacka landskapsrummet och de långa siktlinjerna gör att bebyggelsen är synligt på långt håll från olika platser. Förutom jordbruksbebyggelsen finns i dagsläget endast verksamhetsbebyggelse direkt norr om planområdet. Det stora landskapsrummet påverkas ganska mycket av denna bebyggelse på grund av storlek och färgsättning. Bakomliggande skogsridåer ramar in den befintliga verksamhetsbebyggelsen. Områdets östra och södra avgränsning förhåller sig till tydliga gränser i landskapet medan den västra och norra delen saknar gränser som har kopplingar till landskapet. Folkestavägen, planområdet mot norr

6 Eskilstuna kommun 5 (15) Geotekniska förhållanden och grundvatten Markföroreningar Historik Jorden inom området består överst av 0,2 0,3 m mulljord. Under denna domineras jorden av lera. Lermäktigheterna inom området varierar och uppgår i den mäktigaste delen till ca 8 m. Lermäktigheterna är som störst i södra delen. Mot öster minskar lermäktigheterna. Lerdjupen inom de mellanliggande områdena bedöms oftast ej överstiga 3 m. Leran inom området vilar på fast lagrad friktionsjord, sannolikt morän. Grundvattennivån har uppmätts till 0,8 m under marknivån. Grundvattennivåerna bedöms stiga mot öster i området. Inga kända markföroreningar finns inom området Inlandsisens tillbakadragande för cirka år sedan och landhöjningen därefter har successivt ändrat områdets karaktär från ett skärgårdslandskap med vatten och öar till en sjönära trakt med insjövikar. Med tiden har den tidigare sjöbotten omvandlats till odlingsbar jordbruksmark. Fornlämningar En arkeologisk undersökning av området utfördes under hösten Ytterligare undersökningar kommer att utföras innan byggstart. Bebyggelseområden Bostäder Verksamheter I öster angränsar planområdet mot en fastighet med bostadshus. Ca 50 m väster om planområdet utmed Folkestavägen finns ytterligare ett bostadshus. I norr gränsar området mot Volvos verksamhetsområde med tillhörande område för provkörning. Gator och trafik Gatunät och trafik Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Folkestavägen sträcker sig utmed och genom planområdet. Kommunen är huvudman. Området angörs från Folkestavägen via en signalreglerad korsning. Befintlig angöring in mot verksamhetsområdet ägs av Volvo Group Real Estate. Signalanläggningen är kommunens. Folkestavägen har skyltats om till 50-väg för att inte behöva kompletteras med vänstersvängsfält. Folkestavägen är idag utpekad som sekundärväg för transport av farligt gods med en skyddszon på 15 m på bägge sidor av vägen. Skyddszonen får inte ha några oeftergivliga föremål som kan innebära olycksrisk vid avåkning längst med Folkestavägen. Utökning av verksamheter i närområdet bör tas med vid bedömning om framtida trafik. Angöringen är idag problematisk då vägen stiger direkt efter korsningen och tyngre fordon blir stående eller kanar vid halt väglag. Ny gång- och cykelväg anläggs under hösten 2011 längs Bolindervägen. Även utmed södra sidan av Folkestavägen planeras gång- och cykelväg. Området trafikeras idag av busslinje 16 under morgon och eftermiddag. Störningar Buller Buller kan vara störande framförallt för fastigheten Källstalöt 1:10 som

7 Eskilstuna kommun 6 (15) angränsar till området. Teknisk försörjning VA och dagvatten El, tele, bredband och värme Befintliga VA-ledningar angör området från Folkestavägen i söder och norrut. Från befintliga angränsande verksamheter leds dagvatten till del via ledningar men den huvudsakliga avvattningen av friytorna sker via ytavrinning till grönytor. Därifrån leds vatten via diken och en större trumma till det stora diket som avvattnar i nordöstlig riktning. Till området finns anslutande ledningsstråk söder i från med fjärrvärme, fiber och el. För befintlig fjärrvärmeledning behövs en ledningszon som är 1,5 meter bred, utan bebyggelse, och med distans överkant rör och köryta cm. Inom området finns flera luftledningar. En större 40 kv ledning som tillhör Vattenfall och två 10 kv ledningar som tillhör Eskilstuna Energi och Miljö. Gällande avtal och ev ledningsrätter beaktas i det fortsatta planarbetet. Avfall Dagens avfallshantering inom befintligt angränsade verksamhetsområde sker på tomtmark genom sortering och återvinning. Hämtning av hushållsavfall sköts av kommunen. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Illustrationsplan

8 Eskilstuna kommun 7 (15) Natur och kultur Landskap: Mark och vegetation Utmed Folkestavägen finns olika typer av planteringar avsedda att avgränsa gaturummet och avskärma och inpassa ny bebyggelse och verksamheter. Den nya bebyggelsen föreslås få skyddsplanteringar som på liknande sätt skapar en övergång mellan vägmiljö och planområdet. Utmed södra och västra plangränser reserveras stråk för plantering med syfte att förbättra landskapsbilden. Trädplantering med kontinuerlig karaktär uppförs mot Folkestavägen och utmed västra plangränsen reserveras stråk för en plantering som ansluter till förekomsten av åkerholmar i landskapet. Några mindre grupper av medelstora träd kan bryta ner bebyggelsen. Av de två befintliga åkerholmarna ska en till stor del sparas men kringbyggas. Markägaren ska söka dispens för biotopskydd enligt Miljöbalken eftersom planläggningen innebär att biotopskyddet upphör. Planområdet sett mot öster Fornlämningar En arkeologisk undersökning av området utfördes under hösten 2011 och har kommit fram till att en förundersökning och en eventuell slutundersökning ska utföras före byggstart. Bebyggelseområden Bebyggelse/ Verksamheter Tillåtna verksamheter inom planområdet är småindustri, handel (med skrymmande varor) och kontor med tillhörande verksamheter. Det kan för området handla om: - Serviceverkstad: med tillhörande lager och yrkesbutik; kundanpassning, reparation och service av jordbruks- och anläggningsmaskiner; försäljning och utlämning av reservdelar - Serviceverksamhet med inriktning mot logistik och därtill tillhörande verksamheter (det avser inte en kärnverksamhet av logistik utan serviceverksamhet till logistik). - Utställningshall/centrallager: utställning av jordbruks- och anläggningsmaskiner, lagerverksamhet i form av in- och utlastning samt ompackning - Tvätthall: tvättning av jordbruks- och anläggningsmaskiner - Upp- och utställning utomhus: av jordbruks- och anläggningsmaskiner med tillhörande redskap - Småindustri med endast låg miljöpåverkan

9 Eskilstuna kommun 8 (15) Placering och utformning Grundläggning Material och byggnadsteknik I planen har intagits bestämmelser som medger en maximal byggnadshöjd om 15 m. Östra delen av planområdet, utmed skogsbrynet, samt delområdet söder om Folkestavägen, är mindre lämpade för högre byggnader: här ställs maximal byggnadshöjd på 4,5 m respektive 7 m. Exploateringsgraden föreslås vara maximalt 50 % av fastighetsytan. De nya byggnaderna ska exponeras mot vägen utan att dominera. Bebyggelsemönstret ska samordnas med Folkestavägens riktning samt de befintliga strukturerna för Volvos anläggning. Vid placering av bebyggelse tas hänsyn till befintlig vegetation. Utmed Folkestavägen och utmed västra plangränsen reserveras stråk för landskaplig plantering, se även under rubrik Landskap: mark och vegetation. Verksamheter ska organiseras tydligt och enkelt. Publika byggnader placeras i exponerat läge medan byggnader av enklare karaktär placeras sekundärt. De publika byggnaderna har en högre detaljnivå och estetisk utformning. Byggnader ska förmedla lätthet och enkelhet med tydligt markerade entréer. Färgskalan ska vara ljus eller ljust grå med mörkare kulörer vid entréer. Starka accentfärger kan förekomma sparsamt. Fasadmaterialen skall vara tåliga samt långsiktigt hållbara. Exempel på fasadmaterial kan vara betongelement, polerade eller med tegel, plåt samt fibercement. Tak samt installationer utförs i en sammanhängande kulör. Byggnader uppförs delvis genom pålning, delvis med plattor enligt rekommendationer i geoteknisk undersökning. Se under rubrik Placering och utformning. Genomförande av planen möjliggör etablering av moderna miljömässiga fastigheter som bl.a. medför förbättringar av energiförbrukning. Gator och trafik Gatunät och trafik Framtida trafikbelastning uppskattas till 300 personbilar och 150 lastbilar per dygn på industrigatan. Planområdet ansluts genom en ny cirkulationsplats mot Folkestavägen och Bolindervägen som bedöms kostnads- och säkerhetsmässigt som den bästa lösningen. Genom en cirkulationsplats undviks den problematiska angöringen vintertid vid befintlig korsning. Cirkulationsplatsen motiveras även av framtida trafikflöden mot Gunnarsskäl. Den befintliga korsningen utgår och ersätts av en cirkulationsplats som placeras cirka 100 meter västerut. Bolindervägens dragning mot Folkestavägen ändras och ansluts via en svag kurva till Cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsen utgör entré till planområdet samt till framtida exploateringar västerut (framtida utveckling av bangård). Efter cirkulationsplatsen leds trafik via en huvudväg västerut genom planområdet. Planområdet delas därmed upp i flera delområden. Förbindelse till befintligt verksamhetsområde norrut kan skapas genom avfart (T-korsning) från huvudvägen till planerat bangårdsområde inom planområdet. Huvudvägens totala bredd är 16 m: 7 m köryta med 5,0 m öppet dike på södra sidan och 4,0 m öppet dike på norra sidan. Ett brett svackdike föreslås på södra sidan om vägen där huvuddelen av vägdagvattnet hamnar. På norra sidan finns utrymme för 4,0 m öppet dike (eller gång- och cykelväg i kombination med ett mindre öppet eller kulverterat dike).

10 Eskilstuna kommun 9 (15) Utmed Folkestavägen och cirkulationsplatsen gäller en skyddszon av 15 meter. Utmed huvudvägen genom nytt verksamhetsområde bedömer kommunen att en skyddszon av 10 meter är lämpligt (räknad från körytans kant). Inom skyddszonen får byggnader inte uppföras. En direkt infart från förslagen industrigata mot fastigheten Källstalöt 1:10 Hagby möjliggörs genom servitut. Servitutslösningen beskrivs i genomförandebeskrivningen och visas på illustrationsplanen. Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Tillfällig användning industriändamål Planförslaget möjliggör anslutning till befintlig gång- och cykelväg längs Bolindervägen utmed södra sidan av Folkestavägen. Cirkulationsplatsens södra anslutning ska dimensioneras för att rymma den korsande gång- och cykelvägen mot Folkesta. Cirkulationsplatsens östra sida ska dimensioneras för att rymma den korsande gång- och cykelvägen norrut mot verksamhetsområden. Den planerade gång- och cykelvägen kan korsa Folkestavägen vid cirkulationsplatsens östra sida. Norr om Folkestavägen finns inom planområdet utrymme för gång- och cykelväg på allmän platsmark utmed norra sidan av industrigatan i kombination med ett mindre öppet eller kulverterat dike och ett brett svackdike på södra sidan om vägen där det allra mesta vägdagvattnet hamnar. Gatorna i planområdet är dimensionerade för eventuell busstrafik. Busshållplatser kan vid behov anordnas utmed industrigatan t ex genom kulvertering av diken. Planerad huvudväg från cirkulationsplats genom verksamhetsområdet och vidare mot framtida bangårdsområde vid Gunnarskäl möjliggörs i planen för tillfällig användning avseende industriändamål. Det handlar om industriändamål av sådan art att en framtida bestämmelse om industrigata inte omöjliggörs. Parkering Parkering sker på parkeringsytor i anslutning till verksamheterna. Parkeringsytor föreslås läggas dolt eller planteras med avskärmande vegetationsridåer.

11 Eskilstuna kommun 10 (15) Störningar Buller Säkerhet Tillåten markanvändning är sådan småindustri som innebär begränsade störningar för omgivningen. Befintligt bostadshus ligger ca 20 m öster om planområdet och ett annat ca 40 m väster om planområdet. Dessa avstånd, i kombination med en särskild planbestämmelse störningsskydd angående riktvärden för externt industribuller för hela planområdet bedöms vara tillräckligt för att störningar från verksamheterna inte ska behöva uppstå. Andra störningar som kan vara aktuella är belysning: besvärande ljus får inte nå omgivande bostadsbebyggelse. Detta ska även beaktas i fortsatt planering av området. Brandvattenförsörjningen säkerställs genom planering av en uppställningsplats per byggnad med lämplig placering i närheten av påfyllnadsställe för tankbil (max 50 m). Uppställningsplatsen kan t ex utgöra lämplig angöring till byggnaden. Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele, bredband och värme Nya verksamheter avses ansluta till befintlig VA-ledning söder om området. Transformator kommer att behövas i området och ett E-område avsätts i planen för detta ändamål med en areal på minst 10 x 10 meter. En plats har föreslagits utmed områdets östra plangräns. E-området föreslås placeras utanför planområdet. EEM ska erhålla bygglov och tillstånd från fastighetsägaren för ny transformatorstation. Befintliga luftledningar markförläggs för att kunna genomföra planen och avsätts som u-områden. Kommande bebyggelse kan anslutas med optofiber till Stadsnätet. Avfall Dagvatten Avfall hanteras på respektive tomtmark. För att det ska vara enkelt och säkert att hämta avfall och sortering ska placering och utformning av utrymmen och transportvägar för avfallshantering följa rekommendationer enligt Anvisningar för hantering av avfall i Eskilstuna kommun (Eskilstuna Energi och Miljö, 2006). Sveriges renhållningsförordning ska efterföljas. De tillkommande områden som avses att exploateras motsvarar ca kvm, och är i dagsläget huvudsakligen åkermark. Åkermarken är dränerad och dräneringsvattnet leds till samma recipient som övrigt ytvatten. Det ökade flöde som tillskapas i samband med nybyggnation skall omhändertas lokalt och fördröjas innan det förs vidare till recipienten. Således skall avrinningen till dikesrecipienten efter exploatering vara lika den nuvarande avrinningen. Syftet är att, vid dimensionerade nederbörd, genom flödesutjämning ej öka det aktuella områdets avrinning.

12 Eskilstuna kommun 11 (15) Aktuell exempel på flödesutjämning: svackdike, främst parkeringsmiljö Aktuell exempel på flödesutjämning: öppet dike, främst i ytterkanten av planområdet I dagvattenutredningen ingår ett flertal beräkningsexempel, med utgångspunkt i flöden från 10-, 50- och 100-års regn, som visar att ökade dagvattenflöden kan omhändertas inom planområdet. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Vägsträckan mellan cirkulationsplatsen och västra plangränsen får tillfällig användning småindustri tills gatan övertas av kommunen.

13 Eskilstuna kommun 12 (15) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplanen. Organisatoriska frågor Tidplan Dec 2011 Jan - Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Apr - Maj 2012 Maj 2012 Jun 2012 Aug 2012 Sep 2012 Ställningstagande ledningsgruppen Plansamråd (3 veckor) Justering/inlämning planhandlingar Ställningstagande SBN Granskningsperiod (3 veckor) Ställningstagande SBN inför antagande Godkännande av kommunstyrelsen Antagande av kommunfullmäktige Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte överklagas. Genomförande -tid Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Planens genomförandetid är 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. Detaljplanen anger kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen inom planområdet ska ansvara för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser. Fastighetsägarna ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten på kvartersmark och flyttning av befintliga ledningar i samråd med ledningsägarna. Eskilstuna Energi och Miljö AB ansvarar för VA-ledningar (vatten och avlopp), fjärrvärmeledningar och bredband fram till anslutningspunkt. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB ansvarar för elledningar fram till anslutningspunkt. Fastighetsrättsliga frågor Berörda fastigheter Detaljplanen berör fastigheter Källstalöt 1:3 och Brunnsta 3:7 som ägs av Volvo Group Real Estate.

14 Eskilstuna kommun 13 (15) Fastighetsbildning Gemensamhetsanläggningar Inom planområdet avstyckas kvartersmark för verksamheter avseende handel (med skrymmande varor), kontor och småindustri samt vägområden för allmän gatumark. Markägaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning. Inom planområdet avsätts möjlighet att inrätta gemensamhetsanläggningar för behov av gemensamma vägar och ledningar. När avstyckning av fastigheter blir aktuell kan gemensamhetsanläggning behöva inrättas för fastigheternas gemensamma anläggningar såsom eventuella körytor, parkering och dagvattensystem. Bildande av gemensamhetsanläggning prövas vid anläggningsförrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan från fastighetsägare som ska ingå i gemensamhetsanläggningen. Vid anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift- och underhåll. I samband med planerad avrinning av dagvatten till dikesrecipienten ska exploatören ta kontakt med invallningsföretag Brunnsta-Svallinge. Tillfällig användning industriändamål Samfällighetsf örening Planerad huvudväg mellan cirkulationsplats och västra plangränsen möjliggörs i planen för tillfällig användning avseende industriändamål. Ansvar och genomförande av den tillfälliga användningen regleras i exploateringsavtal mellan Volvo Group Real Estate och Eskilstuna kommun. För att förvalta gemensamhetsanläggningar som inrättas kan samfällighetsförening bildas i direkt anslutning till anläggningsförrättningen. Ledningsrätt Allmänna ledningar kan säkerställas genom ledningsrätt inom planen anvisat E- och u-område till förmån för ledningsägaren. Ansökan om ledningsrätt görs av ledningshavaren. Servitut Angöring till fastigheten Källstalöt 1:10 föreslås ske från planerad industrigata över kvartersmark. Angöringen säkerställs genom servitut. Servitutsavtal ska upprättas i samband med fastighetsbildning. Ekonomiska frågor Planavgift Planekonomi El Vatten och Avlopp Mellan Volvo Group Real Estate och Stadsbyggnadsnämndens planavdelning har tecknats ett planavtal som reglerar kostnad för planarbetet. Volvo Group Real Estate står för alla kostnader inom kvartersmark. Anslutning till Energi och Miljös elnät sker enligt gällande taxa. Anslutning till Eskilstuna Energi och Miljös vatten- och avloppsnät sker enligt gällande taxa.

15 Eskilstuna kommun 14 (15) Värme Ledningar Anslutning till Eskilstuna Energi och Miljös fjärrvärmenät sker enligt gällande taxa. Inom området finns flera luftledningar. En större 40 kv ledning som tillhör Vattenfall och två 10 kv ledningar som tillhör Eskilstuna Energi och Miljö. Skonova har en teleledning som delvis är samförlagd med luftledning för el. Luftledningar omförläggs till markledning då planen genomförs. Kostnader för flyttning och nedgrävning regleras mellan Volvo Group Real Estate och respektive huvudman för ledningarna i separata avtal. Tekniska frågor Trafik Fjärrvärme Parkering Dagvatten Planområdets angöring sker via ny planerad cirkulationsplats vid Folkestavägen. Befintlig angöring vid korsning stängs av efter att cirkulationsplatsen tagits i bruk. En industrigata för allmän trafik förläggs genom området för att kunna ansluta ett framtida exploateringsområde och bangård i väster till Folkestavägen. Kostnader och ansvar för uppförande av gator regleras mellan Eskilstuna kommun och Volvo Real Group Estate i exploateringsavtal. En GC-väg planeras från Bolindervägen fram till cirkulationsplatsen. Inom Verksamhetsområdet längs ny industrigata avses GCväg förläggas på kvartersmark. Fjärrvärmeledningar finns framdraget till fastigheten. Erforderliga parkeringsplatser ordnas inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för dagvattenhanteringen inom allmän platsmark. Markägaren ansvarar för dagvattenhanteringen inom kvartersmark. Hanteringen förutses ske genom lokalt omhändertagande av dagvatten. För området finns dagvattenutredning ( ) som redovisar principer för omhändertagande. Detta utgår ifrån att inte öka tillflödet av vatten till det befintliga dikessystemet genom olika åtgärder för fördröjning och infiltration. Behov av vattendom eller samordning med gällande avtal med förekommande dikesföretag ombesörjs av markägaren. Marksanering Avfall Buller Arkeologi Inga kända markföroreningar finns i området. Avfallshantering sker enligt Anvisningar för hantering av avfall i Eskilstuna kommun (Eskilstuna Energi och Miljö, 2006). I närheten av området finns befintliga bostadshus. Planerade verksamheter anpassas för att inte överskrida gällande riktvärden för externt industribuller. Borttagande av eventuella fornlämningar inom området skall föregås av en s.k förundersökning bl.a. för klarläggande av kostnader. En förundersökning skall utföras innan byggnation. Länsstyrelsen avgör om det behövs en slutundersökning innan byggnation. Undersökning och eventuell borttagande av fornlämningen sker på fastighetsägarens bekostnad.

16 Eskilstuna kommun 15 (15) ARBETSGRUPP Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Planen har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen. Plankonsulter har varit Nico van Gelderen och Jesper Fornander, Nyréns Arkitektkontor. Medverkande tjänstemän har varit: Anna Götzlinger (Antikvarie) Anna Lindén (Miljöinspektör) Benny Larsson (Avd.chef) Camilla Ährlund (Kommunbiolog) Daniel Tucic (Projektör) David Hultman (Brandingenjör) Eivor Rudin (Landskapsarkitekt) Michael Eklind (Planeringsingenjör) Göran Holmström (Arbetsledare) Ivan Andic (Trafikplanerare) Sheraz Iqbal (Trafikplanerare) Jaafar Ibrahim (Projektör) Joakim Larsson (Distributionschef) Johan Forsberg (Kommunekolog) Johan Örn (Trafikplanerare) Sari Virkkala (VA-ingenjör) Kent Andersson (Trafikingenjör) Lana Louka (Tekn. Lantmätare) Leif Bäckman (Avd.chef) Mariann Schelin (Planingenjör) Inga Krekola (Planingenjör) Per Idesten (Fastighetschef) John Pederson Robert Berlin (Kommunikationsing.) Torsten Gustafsson (Planeringschef) Kultur-och fritidsförvalt. Stadsmuséet MRF/Miljöavdeln. SBF/Byggavdeln. SBF/Planavdeln. SBF/Projektavdeln. MRF/Skyddsenheten SBF/Planavdeln. EEM/Elnät Planeringsavdeln. EEM/Återvinning SBF/Planavdeln. SBF/Planavdeln. SBF/Projektavdeln. EEM/Distribution Värme SBF/Planavdeln. SBF/Trafikavdeln. EEM/VA SBF/Trafikavdeln. SBF/Kart och GIS enheten SBF/Ledning Gata SBF/Planavdeln. (t.o.m. okt 2011) SBF/Planavdeln. (från nov 2011) Kommunledn.kont/Mark o Fastighet Kommunledn.kont/Mark o Fastighet EEM/Stadsnät EEM/Elnät Planeringsavd Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Madeleine Lundbäck Planchef Johan Forsberg Planhandläggare

17 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2011: Rev Planavdelningen Johan Forsberg, Nyréns Arkitektkontor Nico van Gelderen, Detaljplan för Del av Källstalöt 1:3 m fl Brunnsta Eskilstuna kommun Reviderad behovsbedömning Planprocessen Enligt lagen om miljöbedömningar av planer och program (PBL 5:18 och MB 6:11) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra en betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande görs en behovsbedömning i ett tidigt skede av planarbetet. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras i form av en miljökonsekvensbeskrivning(mkb). I behovsbedömningen finns 3 alternativ: Ja indikerar att planförslaget kommer att leda till en betydande miljöpåverkan i enskild aspekt eller sammanvägt med andra aspekter. indikerar att planförslaget inte kommer att leda till en betydande miljöpåverkan enskilt eller i en sammanvägd bedömning. Osäker indikerar att det finns en osäkerhet och att frågan kräver djupare analys för att ett ställningstagande ska kunna göras. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs under planarbetet kan innebära att bedömningarna måste omvärderas.

18 Eskilstuna kommun 2 (8) Karta Ungefärlig utbredning av planområdet Inledning Planens syfte Översiktlig beskrivning av planområdet Syftet med planen är att möjliggöra etablering av ej störande verksamheter innehållande kontor, handel (med skrymmande varor), service och småindustri i anslutning till befintliga verksamhetsområden samt att möjliggöra för att uppföra en ny cirkulationsplats och anslutande allmän gata genom verksamhetsområdet. Den utökade byggrätten är beräknad till cirka kvm. Detaljplanen genomförs med normalt förfarande. Planområdet är beläget nordväst om Brunnsta industriområde, direkt väster om Folkestavägen. Den totala markarealen uppgår till ca 6 ha. Området är del av ett odlingslandskap och består till största delen av brukad åkermark. Marken sluttar svagt åt väster och söder, marknivåerna varierar mellan ca +16 meter i norr och +11 meter i södra delen. Planområdet avgränsas i väster av åkermark, i söder av Folkestavägen och åkermark, och i norr av befintligt verksamhetsområde. Utmed östra gränsen finns en skogsklädd höjd med en gård. Inom norra och södra delen finns åkerholme. Enligt en inledande studie finns inte några kända dokumenterade fornlämningar innanför det tänkta planområdet. Det aktuella planområdet är tidigare ej planlagt. Etableringens omfattning ses som rimlig i anslutning till befintlig trafikled och till redan etablerad verksamhetsområde.

19 Eskilstuna kommun 3 (8) Miljöbalken Bestämmelser Är ett genomförande av planen förenligt med bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap miljöbalken? Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken? Kommer området att tas i anspråk för sådant ändamål som omfattas av bestämmelserna i PBL 5:18 om krav på MKB? Ja Ja Ja Osäker Kommentar Planområdet består i dagsläget huvudsakligen av jordbruksmark. Genomförandet av planen medför att jordbruksmarken kommer att tas i anspråk för verksamhetsändamål. Detta tillåts endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Planbeskrivningen tar upp diskussionen och förtydligar avvägningen mellan vilket väsentligt samhällsintresse man planerar för och varför aktuell plats har valts. Som bestämmelse verkar en kombination av Handel (med skrymmande varor), Kontor och Småindustri vara mest lämpligt. Detaljplanen siktar på typer av verksamheter som inte kommer att vara störande för omgivningen. Det handlar bl.a. om följande ändamål för planområdets norra del: - Kontor och tillhörande verksamheter - Serviceverkstad: med tillhörande lager och yrkesbutik; kundanpassning, reparation och service av jordbruks- och anläggningsmaskiner; försäljning och utlämning av reservdelar - Utställningshall/centrallager: utställning av jordbruks- och anläggningsmaskiner, lagerverksamhet i form av in- och utlastning samt ompackning - Tvätthall: tvättning av jordbruks- och anläggningsmaskiner - Upp- och utställning utomhus: av jordbruks- och anläggningsmaskiner med tillhörande redskap Och följande ändamål för planområdets södra del: - Serviceverksamhet med inriktning mot logistik och därtill tillhörande verksamheter (det avser inte en kärnverksamhet av logistik utan serviceverksamhet till logistik). - Lätt industri med endast låg miljöpåverkan Ändamålen preciseras ytterligare i planhandlingarna

20 Eskilstuna kommun 4 (8) Gällande regleringar och skyddsvärden Förordnanden/skydd Berör planen område med lagenligt skyddad natur enligt miljöbalken? Ja Ja Osäker Kommentar Inom planområdet finns bl.a. åkerholme samt öppna diken som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 miljöbalken. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. En fråga om dispens prövas av Länsstyrelsen. Berör planen kulturreservat, byggnadsminnen eller fornminnen? Riksintressen Berör planen riksintresse för natureller kulturmiljövård, rörligt friluftsliv eller Natura 2000-område? Högt naturvärde Berör planen område, som bedömts ha högt regionalt eller kommunalt naturvärde? Skyddsavstånd Lokaliseras planerade verksamheter så att skyddsavstånd till befintlig bebyggelse inte uppfylls? Effekter på miljön Målsättningen är att genomförandet av planen sker i största möjliga utsträckning med bibehållande av åkerholmar. Osäker En arkeologisk undersökning har utförts under hösten 201.Ytterligare undersökningar kommer att utföras under 2012 Utmed Folkestavägen gäller skyddszon på 15 m för båda sidorna av vägen. Mark Kan ett genomförande av planen skada befintliga markförhållanden? Ligger delar av planområdet inom det av SMHI karterade riskområdet för översvämning? Kan miljö- och hälsofarliga ämnen finnas lagrade i marken? Luft och klimat Kan ett genomförande av planen medföra försämringar av luftkvalitén eller förändringar av klimatet? Ja Osäker Kommentar En geoteknisk utredning har genomförts som underlag för planhandlingarna. Planen kommer inte att skada befintliga markförhållanden. Planområdet består huvudsakligen av morän med svagt lutande mark. Mer detaljerad förklaring tas med i planbeskrivningen. Osäker Det handlar om befintligt åkermark som nu planeras tas ur bruk. Det finns dock inga provtagningar eller inventeringar som är kända till kommunen. Det står därför inte med absolut säkerhet att området är fritt från föroreningar.

21 Eskilstuna kommun 5 (8) Vatten Kan ett genomförande av planen medföra försämringar av vattnets kvalité eller orsaka förändrade flödesmönster? Ja Genomförande av planen kan medföra alstring av dagvattenavrinning på grund av stor andel hårdgjorda ytor. Behov av fördröjning och rengöring av dagvatten ska undersökas. Planområdets dagvatten får inte hamna i diken tillhörande kringliggande lantbruk. Därför behövs dialog med kringliggande lantbruk. Dagvattenutredning med fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Vegetation Kan ett genomförande av planen påverka vegetationsförhållandena i området? Djurliv Kan ett genomförande av planen påverka djurlivet i området? Inom planområdet finns några åkerholmar med buskvegetation. Det är dock möjligt inom ramen för detaljplanen att bevara dem till viss del. Utredning avseende natur- och landskapsvärden har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Utredning avseende natur- och landskapsvärden har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Stads-/landskapsbild Kan ett genomförande av planen påverka stads/landskapsbilden? Ja En förändring av stads- och landskapsbild kommer att ske utifrån dagens förhållanden då bebyggelse förläggs exponerat ute i ett öppet landskap. Det är viktigt att den kommande byggnationen blir estetiskt tilltalande för de omkringboende samt förbipasserande. Sidoanläggningar tillhörande handelsetableringen ska också ge ett prydligt intryck. En stads/landskapsanalys ska upprättas och principer för utformning tas fram. Miljöpåverkan från omgivningen Kan befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen ha negativ inverkan på projektet? Osäker

22 Eskilstuna kommun 6 (8) Effekter på hälsa och säkerhet Störningar Kan ett genomförande av planen medföra störningar; t ex utsläpp, buller, vibrationer, ljus? Säkerhet Kan ett genomförande av planen ge effekter på hälsa och säkerhet? Barn och ungdomar Kommer planen att påverka barn och ungdomar negativ? Ja Osäker Kommentar Osäker Syftet med planen är att möjliggöra etablering av ej störande verksamhet i anslutning till befintliga verksamhetsområden. Angränsande verksamhetsområden bedöms ej medföra bullerproblem. Trafikutveckling visar ej väsentlig ökade trafikmängder. Effekter på hushållning av mark, vatten och andra resurser Mark- och vattenanvändning Kan ett genomförande av planen medföra avsevärd förändring av mark och vattenanvändning i området? Naturresurser Kan ett genomförande av planen medföra ett avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar naturresurs? Ja Ja Osäker Kommentar Genomförande av planen medför att jordbruksmark omvandlas till bebyggd mark. Transporter/Kommunikation Kan ett genomförande av planen ge upphov till betydande ökning av fordonstrafik? Rekreation, rörligt friluftsliv Kan ett genomförande av planen försämra kvalitén eller kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet? Kulturmiljövård Kan ett genomförande av planen negativt påverka område med fornlämning eller annan värdefull kulturhistorisk miljö? Osäker Trafikutveckling visar ej väsentlig ökade trafikmängder orsakade av planerat verksamhetsområde. Trafikutredning har tagits fram som underlag till planhandlingarna. Osäker Länsstyrelsens har utfört förundersökning. Ytterligare undersökningar kommer att utföras under 2012.

23 Eskilstuna kommun 7 (8) Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper Långsiktliga miljömål Finns det någon risk att ett genomförande av planen åstadkommer effekter som strider mot de fyra kretsloppsvillkoren eller andra långsiktliga miljömål? Ja Osäker Kommentar Osäker I den fördjupande översiktsplanen för stadsbygden i Eskilstuna kommun (2005) pekas planområdet ut som utredningsområde för arbetsplatser (industri, kontor, lager, distribution). Planbeskrivningen tar upp diskussionen kring odlingslandskapets och jordbrukmarkens värde för biologisk produktion, den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden. Avvägningen mellan vilket väsentligt samhällsintresse man planerar för och varför omvandling av produktiv jordbruksmark har valts förtydligas. Har ett genomförande av planen effekter som var för sig är begränsade men tillsammans kan vara betydande? Har ett genomförande av planen miljöeffekter som kan orsaka skada på människors hälsa, direkt eller indirekt? Genomförande av planen möjliggör etablering av moderna miljömässiga fastigheter som medför förbättringar av energiförbrukning. Sammanfattning Positiva effekter av planens genomförande Negativa effekter av planens genomförande Nollalternativ Sammanfattande kommentarer Planerade verksamheter koncentreras i anslutning till liknande befintliga arbetsområden, i nära anslutning till kommunal huvudled, i enlighet med översiktsplanen. Kan påverka fornlämningar. Produktiv jordbruksmark tas i anspråk. Dagen situation bibehålles. På sikt kan någon annan verksamhet komma in på grund av översiktsplanen. Planerad verksamhet bedöms inte komma att bli störande för omgivningen. Detaljplaneområdet kommer att ansluta till liknande verksamhetsområden och är i linje med redovisad markanvändning med gällande ÖP. Negativ miljöpåverkan bedöms begränsas till risk för konflikt med fornlämningsområden, att jordbruksmark tas i anspråk och vissa störningar som hänger ihop med småindustri (vanligtvis trafikbuller). Av ovanstående anledningar bedöms inte detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan, inte heller berörs riksintressen eller andra skyddande områden. Sammanfattningsvis bedöms därför inte en miljökonsekvensbeskrivning behöva upprättas för aktuell detaljplan.

24 Eskilstuna kommun 8 (8) Kommunens ställningstagande Med utgångspunkt i ovanstående gör kommunen följande bedömning: Markera med X Ett genomförande av detaljplanen har inte någon påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Planbeskrivning enligt PBL. Ett genomförande av detaljplanen kan få negativa effekter, men förebyggande åtgärder kommer att vidtas så att dessa inte blir betydande. Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen, enligt PBL. X Ett genomförande av detaljplanen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. En MKB enligt 5 kap. 18 PBL erfordras. Miljöpåverkan är så betydande att andra lokaliseringsalternativ bör utredas. Arbetsgrupp Arbetet med behovsbedömningen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: Anna Lindén (Miljöinspektör) Camilla Ährlund (Kommunbiolog) David Hultman (Brandingenjör) Joakim Larsson (Distributionschef) Johan Forsberg (Kommunekolog) Sari Virkkala (VA-ingenjör) Torsten Gustafsson (Planeringschef) MRF/Miljöavdeln. SBF/Planavdeln. MRF/Skyddsenheten EEM/Distribution Värme SBF/Planavdeln. EEM/VA EEM/Elnät Planeringsavd. Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Madeleine Lundbäck Planchef Johan Forsberg Planhandläggare

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Del av Torshälla-Mälby 8:1

Del av Torshälla-Mälby 8:1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-20 SBN/2011:392 1.25 Planavdelningen Karolina Ehrén, 016-710 10 31 Samrådshandling Detaljplan för Del av Torshälla-Mälby

Läs mer

Sveaplan, Tunafors 1:1m.fl.

Sveaplan, Tunafors 1:1m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer Stadsbyggnadsförvaltningen 2010-09-29 SBN/2008:403 Planavdelningen Magdalena Lindfeldt, 016-7101110 1 (7) Samrådshandling Detaljplan för Sveaplan, Tunafors

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6]

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] 2010-05-19 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Nätet 4 och 5. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Detaljplan för. Norr Eskilstuna kommun

Nätet 4 och 5. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Detaljplan för. Norr Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-01-22 SBN/2010:373 1.25 Planavdelningen Maela anivald, 016-710 11 40 Samrådshandling Detaljplan för Nätet 4 och 5

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Odalmannen 26 och 28

Detaljplan för Odalmannen 26 och 28 Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-22 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2015:441 Inga Krekola 016-710 11 19 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Odalmannen 26 och 28 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer