MILJÖBEDÖMNING P & P Detaljplan för del av Kallfors 1:4 KALLFORS ÖSTRA & CENTRALA inom Järna kommundel i Södertälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖBEDÖMNING P 04000 & P05005. Detaljplan för del av Kallfors 1:4 KALLFORS ÖSTRA & CENTRALA inom Järna kommundel i Södertälje"

Transkript

1 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan och Bygg 1 MILJÖBEDÖMNING P & P05005 Detaljplan för del av Kallfors 1:4 KALLFORS ÖSTRA & CENTRALA inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad kompletterad reviderad Miljöbedömningen utgör underlag för ett samlat ställningstagande till den inverkan, som planernas genomförande medför på miljö, hälsa och hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser. Bedömningen visar också om planens innehåll är lämpligt med hänsyn till omgivningen. Syftet med detaljplanerna för Östra Kallfors är att ge möjligheter till att bygga villor och bostadsrättslägenheter samt för den centrala delen att ge möjlighet till att dels anlägga ny tillfart från Tvetavägen och dels att bygga förskola. Miljöbedömningen nedan gäller alltså i tillämpliga delar båda detaljplanerna. Bedöms ovan beskrivna projekt medföra eller påverkas av några väsentliga hälso- och/eller miljökonsekvenser vad gäller: Nej Ja Kommentar / Åtgärd Mark och vatten Geologi Grundundersökning har gjorts inom det låglänta partiet centralt i området. Förslaget har justerats med anledning resultatet från utredningen. Hydrologi Ytvattenavrinningen sker mot såväl Vaskabäcken som Kallforsån-Moraån. Dagvatten Dagvatten från vägar, garageuppfarter och motsvarande kommer att via ledningssystemet i vägarna samlas i fördröjnings- och infiltrationsmagasin på lämpliga punkter. Dagvatten från takytor och motsvarande infiltreras på tomtmark. Markförorening

2 2 Luftmiljö och klimat Luftföroreningar Lokalklimat Ljusförhållanden Gestaltning Landskapsbild Landskapsanalys har genomförts våren 2004 gemensamt för såväl här aktuellt område som den framtida etappen i norr. Sammanfattningsvis konstateras att vissa delar av landskapets karaktär och innehåll har en särskild betydelse när det gäller att vidmakthålla befintliga kvaliteter. Eempel härpå är landskapsutblickar från områdets höjdlägen och den fullvuna skogen, som bör skötas som ett tätortsnära skogsbruk m t p det rörliga friluftslivet. Vidare är det viktigt att om möjligt behålla sammanhängande naturmark inom och mellan ingående delområden samt att göra en omsorgsfull anpassning av ny bebyggelse till rådande naturförutsättningar. Eempelvis är det alltså viktigt att, där markens lutning är större, bygga sluttningshus och på så sätt undvika onödiga terrängingrepp. Förslaget anpassas i allt väsentligt till slutsatserna i analysen. Närmiljö Under hösten 2004 har markägaren rensat bort sly och risig skog inom planområdets tänkta bebyggelseområden. Samtidigt har bland annat värdefulla lövträdsbestånd gallrats fram. Riktlinjer för bebyggelsens gestaltning tas fram. Hälsa och säkerhet Trafikmiljö, g/c-vägar Buller och vibrationer Avståndet till busshållplats är meter och till förskola meter. Förslaget redovisar ett gång- och cykelvägnät med så korta förbindelsevägar som möjligt till förskola och busshållplats. Området bedöms alstra mindre än 1000 fordon per dygn på tillfartsvägen mellan befintliga bebyggelsegrupper vid Svalsätter, en trafikfrekvens som inte bör kräva särskilda skyddsåtgärder vad gäller buller. Se vidare i bifogad trafikutredning. Längs tillfartsvägens sidor föreslås ändå låga vallar med buskplantering som komplement till skärningsslänterna längre upp i backen att vara skydd mot damm och avgaser. Dessa uppförs då på den samfällda marken intill vägområdet. På sydöstra sidan av tillfartsvägen löper en separat gång- och cykelväg.

3 3 Elektriska/ /magnetiska fält Riskområde för markradon Handikapptillgänglighet Sociala effekter Planområdet är klassat som normalriskområde. Då enskilda avvikelser kan förekomma, bör framförallt där berget ligger ytligt göras kontroll i samband med grundläggningsarbetet. Förskola planeras i anslutning till områdesinfarten. Avståndet till här aktuell bostadsbebyggelse är meter. Rekreation Såväl befintlig som tillkommande bostadsbebyggelse har mycket god tillgång till områden för närrekreation. Vad gäller befintlig bebyggelse förskjuts dock dessa längre bort. Enligt Järna Sportklubb finns inte resurser att från klubbens sida fortsättningsvis sköta det så kallade milspåret. Detta kan dock efter viss justering inom planområdets södra del bibehållas och underhållas på annat sätt. Övriga av klubben skötta spårslingor ligger söder om planområdet. Natur- och Kulturmiljö Flora och Fauna Enligt skogsvårdsstyrelsens kartor saknas nyckelbiotoper inom planorådet. Kommunens naturdatabank redovisar inte heller några s k hotade arter. Ett delområde klassat som sumpskog centralt i planområdet kommer att påverkas i viss utsträckning. Enligt kommunekologen finns inga hinder mot att här genom dämning skapa en eller flera vattenspeglar. Grönstruktur Befintligt gångvägssystem och dess anknytning till befintliga bostadsgrupper bibehålls, till viss mindre del dock via angöringsgatorna i det nya området. Sörmlandsleden har tidigare givits en ny sträckning öster om planområdet. Parkmiljö Kulturmiljö Genomförd arkeologisk utredning påvisar två mindre områden med fornlämningar, ett bronsåldersröse inom områdets nordvästra del och en fyndplats med kvartsavslag från stenåldern längst i söder. Planförslaget har anpassats härtill, på så vis att utblicksblicksmöjligheterna från krönet med bronsåldersröset skyddas från störande bebyggelse och att fyndplatsen inte ingår i tomtmark. Hushållning med naturresurser Transportarbete Planerat bostadsområde ligger i anslutning till kollektivtrafikstråk (busslinje). Turtätheten är idag inte särskilt stor. Tillkomsten av nya bostäder kan

4 4 Återvinning eventuellt ge underlag för en ökning. När nästa bostadsetapp (Kallfors Norra) genomförs, bör dessutom kunna diskuteras att leda busslinje genom båda områdena på den vägslinga, som också får anslutning till länsvägen norr om Kallfors. Samråd tas med SL i dessa frågor. Vid Järna station byggs första etappen av en ny infartsparkering. Transport till skolorna i Järna sker med linjebuss och tai med på- och avstigning vid Tvetavägens busshållplats. En någorlunda gen gång- och cykelväg i anslutning till befintliga spår genom skogen mot i första hand Tavestaskolan ska i ordningsställas av eploatören. Energiförsörjning Som alternativ till uppvärmning med icke direktverkande el, har möjligheterna undersöks till en lokal fjärrvärmeanläggning med pannhuset placerat i områdets norra del (läsidan). I planen framhålls olämpligheten av uppvärmning med direktverkande el och fossila bränslen. Annan eploatering Utvärdering med utgångspunkt i relevanta avsnitt av Agenda 21 ( ): Begränsad klimatpåverkan - Uppvärmning/Elförbrukning Fossila bränslen och direktverkande el får inte användas för uppvärmning. Alternativ uppvärmning i form av lokal fjärrvärmeanläggning har utretts. Jfr punkt Energiförsörjning ovan. Begränsad klimatpåverkan - Transporter De nya bostäderna byggs i anslutning till befintlig busslinje. I första skedet strävas efter ökad turtäthet. I ett senare skede kan förutsättningar finnas för att dra busslinjen genom nu aktuellt och framtida eploateringsområde. Bekväma gång- och cykelstråk leder mot busshållplatsen. Jfr punkterna Trafikmiljö, g/c-vägar och Transportarbete ovan. Frisk luft Fossila bränslen får inte användas för uppvärmning. Möjligheterna till lokal fjärrvärmeanläggning har utretts. Förbättrad kollektivtrafik minskar bilanvändningen. Jfr punkterna Transportarbete och Energiförsörjning ovan. Ingen övergödning Dagvattnet renas lokalt i området. Jfr punkten Dagvatten ovan. Spillvattenavloppet leds till det kommunala nätet (Himmerfjärdsverket). Jfr planbeskrivningen.

5 5 Ett rikt vät- och djurliv Vare sig nyckelbiotoper eller så kallade hotade arter finns i orådet. Det centrala sumpmarksområdet inom bostadsdelen har påverkats genom avverkning och kan eventuellt komma att dämmas upp. Jfr punkten Flora och fauna ovan. Givetvis kommer vät- och djurliv att påverkas genom här aktuell eploatering inom framförallt bostadsdelen. Levande skogar Självfallet kommer skogen inom eploateringsområdet för bostäder att påverkas. Den äldre skogen inom de högre belägna delarna bibehålles dock i stor utsträckning och fornminnen enligt genomförd arkeologisk utredning skyddas från bebyggelse. Jfr punkterna Landskapsbild och Kulturmiljö ovan. Framförallt öster om bostadsdelen kommer stora orörda skogsområden att finnas kvar enligt gällande översiktsplan. Ett rikt odlingslandskap Den nya tillfartsvägen berör till delar brukad mark. God bebyggd miljö - Källsortering Stra väster om infarten på väg 515 till här aktuella planområden utreds möjligheten till att upprätta detaljplan för att möjliggöra en dagligvarubutik med utrymme för återvinningsstation. God bebyggd miljö - Buller Krav på godtagbar bullernivå såväl inomhus som på uteplatser vid bostäder införs i planen. Trots att trafikmängden inte kommer att överstiga 1000 fordon per dygn på tillfartsvägen föreslås att viss skärmning görs. Jfr punkten Buller och vibrationer ovan. God bebyggd miljö - Kulturhistoriskt värdefulla miljöer Genomförd arkeologisk utredning visar på två punkter inom bostadsdelen med fornlämningar. Dessa skyddas mot bebyggelse men görs samtidigt mer tillgängliga. Jfr punkten Kulturmiljö ovan. Kulturhistoriskt intressant bebyggelse saknas. Levande sjöar och vattendrag Områdets dagvatten renas lokalt och kommer inte att påverka vare sig Moraåns eller Vaskabäckens avrinningsområden. Jfr punkten Dagvatten ovan. Säker strålmiljö Områdets bostadsdel är klassad som normalriskområde för radon. Jfr punkten Riskområde för markradon ovan. Bara naturlig försurning Uppvärmning med fossila bränslen skall inte ske. Bilanvändningen kan komma att begränsas genom förbättrad kollektivtrafik. Jfr punkterna Transportarbete och Energiförsörjning ovan.

6 6 Följande avsnitt i Agenda 21 bedöms inte vara relevanta att kommentera med anledning av här aktuella detaljplaner: Giftfri miljö Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö - Trygghet, demokrati och jämställdhet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Skyddande ozonskikt Bedöms lokaliseringen enligt detaljplanen som lämplig? Nej Ja Miljökonsekvenserna är av sådan kompleitet att: normal planbeskrivning enligt PBL räcker särskild redovisning under rubrik "Miljökonsekvenser" i planbeskrivningen förordas en separat miljökonsekvensbeskrivning krävs Medverkande Kommunen Anna Re, planarkitekt. Sara Olsson, bygglovarkitekt. Konsulter Erik Bengtsson, Arkitekt SAR/MSA, plan ÄC-konstult Stig Larsson, VA och grundförhållanden Arkeologikonsult Roger Blidmo, arkeologi SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan- och byggenheten Lotta Lindstam stadsarkitekt Anna Re arkitekt

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Upprättad 2010-02-19 1(6) Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Slutsats av behovsbedömning/ motivering Planen medför inte någon skada på ekologiskt känsliga områden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg Samrådshandling december 2014 Dnr 2014KSM1061 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla herrgård Kumla 3:726 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10)

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10) Kalmar kommun Behovsbedömning MKB Sid. 1 (10) Datum Beteckning 2007-10-26 Dnr: 2006-3369 Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Handläggare: Elena Kakavandi Detaljplan för Lillviken Kalmar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping. 2009-02-09 Tsn 2008.0087. Planområdets läge

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping. 2009-02-09 Tsn 2008.0087. Planområdets läge ANTAGANDEHANDLING Datum Diarienummer 2009-02-09 Tsn 2008.0087 Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping Planområdets läge INNEHÅLL PLANBESKRIVNING... 4 SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET...

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYFTET, NORRA ERIKSTORP & VARPÅS

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYFTET, NORRA ERIKSTORP & VARPÅS BOLLEBYGDS KOMMUN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYFTET, NORRA ERIKSTORP & VARPÅS ANTAGANDEHANDLING REVIDERAD AV BYGGNADS- OCH MILJÖKONTORET 2004-03-22 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-04-22 Innehållsförteckning

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

LAGA KRAFT PLANHANDLING

LAGA KRAFT PLANHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 2014-12-15 DETALJPLAN FÖR GAMLA RUNEMO SKOLA LAGA KRAFT PLANHANDLING Innehållande planbeskrivning, konsekvensbeskrivning och administrativa frågor. Som

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län TIDIGT SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN AV MILJÖBEDÖMNING MED MKB FÖR DETALJPLAN SAMT BESLUT OM BEHOV AV PLANPROGRAM Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Skästa Hage, Lillhärad, Västerås. DP 1672 Dnr 07:10064-BN540

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Skästa Hage, Lillhärad, Västerås. DP 1672 Dnr 07:10064-BN540 DP 1672 Dnr 07:10064-BN540 Detaljplan för Skästa Hage, Lillhärad, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

STRÄNGNÄS KOMMUN. Detaljplan för Aspö-Åsby 2:24, del av, i Tosterö kommundel, Strängnäs kommun LAGA KRAFTBEVIS

STRÄNGNÄS KOMMUN. Detaljplan för Aspö-Åsby 2:24, del av, i Tosterö kommundel, Strängnäs kommun LAGA KRAFTBEVIS STRÄNGNÄS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Plan Bygg Miljö LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr 2008-02-19 PBN/1997:174 Detaljplan för Aspö-Åsby 2:24, del av, i Tosterö kommundel, Strängnäs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med planläggningen är att skapa möjlighet för att uppföra

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige i Lessebo kommun 2010-06-14 36 Beslutet vunnit laga kraft 2010-07-13 Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer