Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län"

Transkript

1 Upprättad (6) Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Slutsats av behovsbedömning/ motivering Planen medför inte någon skada på ekologiskt känsliga områden eller riksintressen. Effekterna av förutsättningarna och risker beskrivna nedan bedöms som hanterbara utan att riktvärden överskrids. Inga nationella, regionala eller kommunala miljömål åsidosätts. Detaljplanen bedöms därmed inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. Planförslaget bedöms inte heller leda till några negativa effekter på människors hälsa och säkerhet. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken bedöms därmed inte behövas upprättas. 1 Behovsbedömning Bifogad miljöchecklista (längst bak i dokumentet sidan 3-7) ska utgöra underlag så att en samlad bedömning kan göras av den inverkan planens genomförande medför på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser. 1 Miljölagstiftningen har skärpts på flera håll runt om i världen. Ett EG-direktiv har för Sveriges del lett till en ändring av miljöbalken (kap 6) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905). I förordningen regleras bland annat vilka planer och program som omfattas av krav på miljöbedömning. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om en detaljplan medför en betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Lagändringarna innebär bland annat att kommunen, från och med , ska avgöra om det krävs en särskild miljöbedömning för varje detaljplan. Detta ställningstagande/avgörande benämns som Behovsbedömning.

2 Detaljplan för del av Sege Behovsbedömning 2 Platsens egenskaper (4.2) Planen är begränsad till ett område som uppgår till cirka 7 hektar och omges av ett befintligt område för industriändamål i norr respektive söder, Segevägen i väster och Sege stationssamhälle i öster. Den nuvarande markanvändningen utgörs av jordbruksmark, som är aktivt brukad. Den föreslagna, ändrade markanvändningen har lett till ifrågasättande av kulturmiljömyndigheterna samt av boende i Sege. Inom planområdet finns en trädrad med kastanjer, vilken till största del föreslås bevaras med undantag för ett träd som föreslås fällas. I det skånska landskapet utgör alléer och trädrader viktiga riktningar för landskapsbilden. I Segevägens kanter finns växtarterna renlosta och åkerkulla som är rödlistade och starkt hotade. Planförslaget innebär inte några ingrepp i vägkanterna längs Segevägen där de rödlistade växterna återfinns. Planområdet innehåller inga övriga ekologiskt särskilt känsliga miljöer, miljöer med högt klassade naturvärden eller riksintressen. Planens karaktäristiska egenskaper (4.1) Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att etablera icke störande småindustri inom ett område, där gällande plan medger bostadsbebyggelse. Denna markanvändning kan dock inte komma ifråga, eftersom det i planområdets närhet finns störande industri, av en art, som inte kan kombineras med bostäder. Kommunens översiktsplan, antagen i oktober 1998 och aktualiserad 2002 och 2006, anger blandad stadsbebyggelse med exploatering på längre sikt för större delen av planområdet. Sydligaste delen av området, där befintlig industri finns idag, anges som oförändrad markanvändning med sammanhållen bebyggelse. Planledningsutskottet har godkänt att ny detaljplan skall upprättas och därigenom godkänt en avvikelse från gällande översiktsplan Planförslaget omfattar förslag till skydd av träd, se ovan. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat (4.2) Byggrätterna är placerade inom ett område som i dagsläget används för jordbruksändamål, men där gällande detaljplan medger bostadsbebyggelse. Byggrätten kommer att minska i förhållande till gällande plan, men påverkar områdets idag öppna karaktär och innebär ett visuellt intrång i landskapsbilden och för de boende i närheten. Fler ytor än tidigare kommer också att hårdgöras, vilket innebär mer dagvatten att ta hand om. Hänsyn har dock tagits till yttrande i programskedet och byggrätternas omfattning har begränsats i planområdets östra del, som istället avsätts som NATUR i en 100 meter bred zon. I denna zon ska även dagvatten magasineras och utjämnas innan det släpps vidare till Sege å.

3 Detaljplan för del av Sege Behovsbedömning 3 MILJÖCHECKLISTA Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun Upprättad Miljöchecklistan nedan utgör ett underlag för en samlad bedömning av den inverkan planens genomförande medför på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser. Bedömningen ska också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i omgivningen. Bedöms projektet medföra eller påverkas av några väsentliga hälso- eller miljökonsekvenser vad gäller: Nej Ja Kommentar / Åtgärd Mark och vatten Geologi Hydrologi Dagvatten/ Spillvatten Av översiktlig geoteknisk undersökning, ( ), framgår att åkermarken i huvudsak består av medelfast- och fast moränlera. Det har även påträffats små skikt av sand och silt. Grundläggningsförhållandena bedöms som goda. Ökad mängd hårdgjorda ytor ger större mängder dagvatten att hantera. Detta ska dock ske lokalt inom planområdet genom magasinering/utjämning, varför mängden vatten som når Sege å inte förväntas att öka. Dagvattnet föreslås tas omhand lokalt i planområdets östra och södra delar. Markföroreningar Inga kända förekomster av markföroreningar förekommer. Luftmiljö och klimat Luftföroreningar Lokalklimat Verksamheterna som planeras för området ska inte medföra ökande värden för någon aktuell miljökvalitetsnorm (NOx, partiklar eller marknära ozon, se även planbeskrivning). Trafiken till och från området kan emellertid påverka mängden partiklar som i kommunens centrala delar ligger nära ett tröskelvärde. Eftersom trafiken inte kommer att ledas i riktning mot centrum, utan i motsatt riktning, beräknas heller inte partikelmängden i centrum öka till följd av planens genomförande. Den föreslagna bebyggelsen kommer att ligga i planområdets västra del. Eventuellt kan den tillkommande bebyggelsen medföra att bostäderna i öster blir något vindskyddade. Planerad växtlighet närmast bebyggelsen förväntas också bidra till ett

4 Detaljplan för del av Sege Behovsbedömning 4 Ljusförhåll-anden mer gynnsamt lokalklimat. Bebyggelsen skapar inga skuggeffekter för kringliggande bebyggelse. Angående solljus, se ovan. Gestaltning Stads-/ Landskapsbild Planområdet saknar byggnader och utgörs av ett öppet landskapsrum, som fortsätter i en golfbana väster om Segevägen. Området präglas dock i sin helhet av industriverksamheter och kraftledningar. Närmiljön är svagt sluttande mot öster/sydost och saknar vegetation, förutom en trädrad med kastanjer längs Gamla Segevägen och spridd, buskartad vegetation i planområdets västra del, närmast Segevägen. Befintliga, högväxta häckar i fastighetsgränsen närmast bostadsbebyggelsen utgör ett viktigt visuellt inslag, som bör förstärkas och tas upp i det fortsatta planarbetet. Byggnaderna planeras få en skala, höjd och planutsträckning som är anpassad till närområdet, främst bostadsbebyggelsen i öster, men även industriområdet i norr. Utformningen av allmänna utomhusytor/skyddsområde föreslås ske med en sådan tydlighet och enkelhet att orienterbarheten i området inte går förlorad. Genom tydliga siktstråk i tillkommande vegetation kan viktiga utblickar skapas. Närmiljö Hälsa och säkerhet Trafikmiljö, g/c-vägar Huvuddelen av planområdet är planlagt för industriändamål. I planområdets utkanter finns vegetation placerade i trädrader och häckar som utgör värdefulla ramar för området. Föreslagen infart till området tar hänsyn till befintlig trädrad med kastanjer. I skyddsområde mellan föreslagen industribebyggelse och befintlig planteras ny vegetation, dock ska fornlämningsområdet hållas fritt från stambildande vegetation. Simrishamnsbanan (järnväg) är idag inte trafikerad. Eventuella, framtida farligt godstransporter kan dock inte uteslutas, även om inget finns planerat idag. Enligt riskutredning (WSP ) ska 30 meter från Simrishamnsbanan hållas fritt från bebyggelse. Planförslaget medger en ny infart från Gamla Segevägen, som redan idag utgör infart till befintligt industriområde i norr. Viktiga befintliga gång- och cykelstråk väster om planområdet kommer att bevaras och möjligheten att förlänga dem söderut byggs inte bort. I framtiden kan Skåneleden komma att dras i planområdets närhet. Buller och vibrationer Verksamheterna inom planområdet förutsätts inte ge upphov till buller utöver vad trafiken till och från fastigheterna samt externt fläktbuller kan medföra. Planbestämmelse som regle-

5 Detaljplan för del av Sege Behovsbedömning 5 rar bullerfrågan, icke störande påföres plankartan. Buller och vibrationer från den intilliggande järnvägen kan inte uteslutas, men heller ej förutses, då banan idag inte används. Avståndet till spåren och befintlig industribebyggelse innebär att buller från eventuella tåg är försumbart. Elektriska/ magnetiska fält Inga kraftledningar passerar över planområdet. Risker Riskutredning avseende farligt gods och närheten till Sevesoanläggning ( Akzo Nobel) har utförts av WSP. Riskutredningen visar att företaget hanterar stora mängder brandfarlig vara (lösningsmedel) samt nitrocellulosa. Mängderna lösningsmedel minskar i takt med att företaget övergår till att producera vattenbaserade produkter. Riskerna för omgivningen utgörs av brand i tankfarm (uppställningsplats för tankar) för brandfarlig vara samt brand i lager för nitrocellulosa, vilket medför att ur risksynpunkt bör bebyggelse inom planområdet i första hand lokaliseras till planområdets norra del. Brand i produktionen bedöms innebära små till måttliga konsekvenser för människors liv och hälsa samt för miljön. Hänsyn till detta har tagits i planförslaget. Riskområde för markradon Handikapptillgänglighet Planområdet ligger inom normalrisknivå för markradon. Planområdet ska planeras för att uppfylla god tillgänglighet. Handikapparkering ska anordnas intill föreslagna entréer. Frågan löses slutligen i bygglovet. Sociala effekter Planförslaget innebär ett utökat utbud av arbetsplatser. Rekreation Planförslaget omfattar ingen direkt markanvändning för sport- eller rekreationsaktiviteter. Detta finns i närområdet, t ex i form av golfbana i väster. Föreslaget NATUR-område avses utföras så det lockar till promenader. Natur- och Kulturmiljö Flora och Fauna Inom planområdet finns lokaler där rödlistade arter av växtarter påträffats. Lokalerna avses skyddas med planbestämmelser. I övrigt innehåller området inga ekologiskt särskilt känsliga miljöer eller miljöer med högt klassade naturvärden. Befintliga kastanjer längs vägen ska skyddas.

6 Detaljplan för del av Sege Behovsbedömning 6 Grönstruktur Trädraden föreslås bevaras i planförslaget. NATUR-område föreslås närmast befintlig bostadsbebyggelse. Landskapsbild Landskapsbilden påverkas, på så sätt att ett öppet område idag brukad åkermark bebyggs, vilket kan medföra minskad förståelse för de kulturhistoriska sammanhangen. Kulturmiljö Inom områdets södra del har tidigare undersökts boplatslämningar, vilka daterades till yngre bronsålder respektive förromersk järnålder. Fornlämningen är registrerad som RAÅ Burlöv 66:1. En ny arkeologisk utredning är inför plansamrådet utförd av Riksantikvarieämbetet UV Syd. Resultatet visar att det i den nordöstra delen av utbyggnadsområdet finns omfattande under mark dolda fornlämningar i form av kulturlager, gropar och stolphål. I södra delen av utredningsområdet påträffades ett mindre område med boplatslämningar vilka var hårt nedplöjda. Detta område kräver inga fortsatta arkeologiska insatser. För att långsiktigt säkerställa fornlämningarna finns en juridiskt bindande bestämmelse föreslagen i plankartan, markerad FORN. Samtliga markingrepp eller markförändrande åtgärder kräver Länsstyrelsen tillstånd. Hushållning med naturresurser Transportarbete Transportarbetet kan minimeras genom att planområdet kan nås med goda gång- och cykelvägar. Återvinning Miljöfarligt avfall kan lämnas vid Sjölunda återvinningscentral i Malmö kommun. Energiförsörjning E.ON har planer på att bygga ut fjärrvärmenätet. Utvärdering Bedöms lokaliseringen enligt detaljplanen som lämplig? Ja Nej Behovsbedömning Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen. Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför utföras.

7

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg Samrådshandling december 2014 Dnr 2014KSM1061 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla herrgård Kumla 3:726 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10)

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10) Kalmar kommun Behovsbedömning MKB Sid. 1 (10) Datum Beteckning 2007-10-26 Dnr: 2006-3369 Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Handläggare: Elena Kakavandi Detaljplan för Lillviken Kalmar

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för utveckling av ett verksamhetsområde på del av befintlig bergtäkt. Även

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med planläggningen är att skapa möjlighet för att uppföra

Läs mer

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Munkedals Kommun Västra Götalands län Sammanfattning Planen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har utförts av planområdet

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Granskning under tiden 25 augusti - 15 september 2015 1(8) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl.

Läs mer

M I L J Ö R E D O V I S N I N G

M I L J Ö R E D O V I S N I N G KFKS 1997/125-214 Projekt 9242961200 M I L J Ö R E D O V I S N I N G Detaljplan för del av Älta 10:1 m fl fastigheter, Ältadalen, i Älta, Nacka kommun Upprättad på planenheten i maj 2013, reviderad i oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB För del av fastigheten Knutstorp 10:6 i Kågeröd MALMÖ 2010-03-31 Sweco Architects AB Ingvar Svensson/Thomas Oscarsson 1 (19) Sweco Landskapsarkitektur

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING 2012-04-25, rev 2012-08-21 Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 Illustration i program efter godkännande. Bostäderna flyttas upp utanför

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Främmestad, Essunga kommun

Främmestad, Essunga kommun Främmestad, Essunga kommun 1(13) Detaljplan för Främmestad, Essunga kommun Samrådshandling Augusti 2011 Mot Nossebro Planområde Mot Trollhättan HANDLINGAR Samrådshandlingarna består av: plankarta med bestämmelser

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer