Agenda. 1. Landskrona Energi AB 1. Organisation och verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda. 1. Landskrona Energi AB 1. Organisation och verksamheter"

Transkript

1

2 Agenda 1. Landskrona Energi AB 1. Organisation och verksamheter 2. Fjärrvärme 1. Distribution 2. Nyckeltal 3. Miljö 4. Fjärrvärmepriset 5. Produktion 6. Framtid och utmaningar 3. Frågor

3 Landskrona Energi AB Maggie Karpicka Fjärrvärmeingenjör

4 Landskrona Energi AB Helägt bolag av Landskrona stad Etablerat år 2010 med start från år 2011 Svarar för elnätdistribution, stadsnätsverksamhet och fjärrvärmedistribution Äger Landskrona Kraft AB Svarar för fjärrvärmeproduktion och kraftvärmeverksamhet Ca 70 anställda inom verksamheten Årlig omsättning ca 280 Mkr Investerar drygt 600 Mkr år Kraftvärmeverk, mottagningsstation för el, kontor

5 Här finns vi! Kontor vid Gasverksgatan 2 Byggår

6 Styrelse & beslut Styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige 5 ledamöter plus 3 suppleanter Ordförande Björn O Persson (m) Strategiska beslut Skall underställas kommunfullmäktige för beslut/fastställande 6

7 Våra verksamheter Etablering för respektive verksamhet: Elnät 1908 Distribution inom tätorten Landskrona Ingen elhandel Fjärrvärmenät 1981 Produktion och distribution av värme Produktion av el från år 2012 Stadsnät 1991 Distribution av informationstjänster Skånes bästa och snabbaste stadsnät! 1 Gbit 7

8 Distribution & Miljö Maggie Karpicka Fjärrvärmeingenjör

9 - tal 2011 Antal kunder Ansluten effekt Såld årsenergi Lägenheter Villor Total kulvertlängd st. (+ 46 st. jmf. med 2010) 151 MW ( kw jmf. med 2010) MWh ( MWh jmf. med 2010) st. (+ 34 st. jmf. med 2010) st. (+ 31 st. jmf. med 2010) 119 km 9

10 Utbyggnad till villor Mindre dimensioner!

11 Utbyggnad till villor Avslutade och pågående 2012 Kv. Tre Bröder (Primärnät till 31. st. villor) Förtätningar Planerade 2013 Ev. Erikstorpsvägen Ev. Gamla Kyrkogatan Och fortsatta förtätningar där så är möjligt 11

12 Större utbyggnadsprojekt Större dimensioner!

13 Större utbyggnadsprojekt Avslutade och pågående 2012 Inkoppling Energiknuten DSV Örenäs slott Kv. Pilängen (Primärnät till 401 st. lägenheter) HB Jan-Hus (5 st. flerbostadshus) Förtätningar (Badhusgatan m.fl.) Planerade 2013 LSS Boende Kv. Gurkan, etapp II Ev. Citadellet Ev. Varvet Förstärkningsledning genom staden Fortsatta förtätningar 13

14 Avslut förstärkningsledning DN 450 Tillhör sista etappen för överföringsledningen HBG LA. Längd ca 1700 m, pris 20 Mkr Effekt 80 MW 14

15 Total energiförbrukning! Primärenergi ANV Här hittar vi nyttigheterna såsom fjärrvärme, el, gas osv. ENERGI- OMVANDLING TRANSPORTER FÖRÄDLING UTVINNING PRIMÄRENERGI 15

16 Miljövärden 2011 Landskrona Fjärrvärme Jämförelse Resurseffektivitet: 0,15 PEF (Och minskande!) El: 2,5 PEF eo1: 1,2 PEF Klimatpåverkan vid energiomvandling (förbränning): Klimatpåverkan exkl. energiomvandling (produktion och distribution): 19,6 g CO2ekv/kWh 7,9 g CO2ekv/kWh Ur primärenergisynpunkt är det alltså viktigare att spara el än fjärrvärme! Andel fossila bränslen: 0,17 16

17 Procent Fjärrvärme En miljörörelse! 120 Andel fossil respektive förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen på Landskrona Energi AB sedan 1981 med prognos till Yara lägger ner sin produktion och en av Landskronas största spillvärmeleverantörer uteblir. Ett extremt kallt år. Tillsammans har vi stoppat 400 oljetankbilar från att köra in i Landskrona varje år! Överföringsledningen till Helsingborg byggs. Andel fossil energi Andel förnybar energi 0 17

18 öre/kwh inkl. moms Fjärrvärmepriset Kostnadsutveckling för uppvärmning av villor med prognos till ,00 180,00 160,00 162,40 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 129,8 84,38 77, Fjärrvärme i Landskrona Elvärme Oljeuppvärmning Fjärrvärme i Sverige Linjär (Fjärrvärme i Landskrona) Linjär (Elvärme) Linjär (Oljeuppvärmning) Linjär (Fjärrvärme i Sverige) Medel i Sverige Landskrona Elvärme Olja

19 Nya fjärrvärmepriser från den 1 jan 2013 Prisjustering med KPI Oktoberindex 2012 Prognos januari oktober 2012: 0,87 % (motsvarar en höjning med 9,8 kr/månad för en normalstor villa som förbrukar 20 MWh per år). Inga övriga förändringar av priset! Vi eftersträvar en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling samt, Priskonstruktioner som ger kunder ekonomiska incitament att satsa på energieffektiviseringsåtgärder som kommer er, oss och miljön till godo! 19

20 Beräkningsexempel Villor Beräkningsexemplet gäller för en normalstor villa som förbrukar 20 MWh per år baserat på KPI för januari oktober Fjärrvärme Totalpris/år Fast avgift/år (månad) Rörlig avgift/kwh År kr 4355 kr (363 kr) 0,557 kr År kr (366 kr) 0,562 kr Jämförelse: Medelpriset i Sverige på 84,38 öre/kwh ger en årlig kostnad på kr/år

21 Vad erbjuder vi mer? Utöver ett bra miljöval samt ett av Skånes lägsta priser per kwh! Erbjuder vi. Trygg, driftsäker, tyst och bekymmersfri uppvärmning Gratis hembesök för nya kunder 2 års garanti Självriskeliminering ingår, upp till 5 000kr Service ingår i priset för fjärrvärme Ett besök per två år 21

22 Vad står vi inför år 2013? REKO Ökat fokus på kundbemötande samt kundförtroende genom bl.a. arbete med ökad transparens Utveckling av energitjänster Allt större vikt av att optimera sin energianvändning

23 Produktion Jan Lindeberg Avdelningschef Värme

24 Energiknuten bränsleval, storlek och kostnad? Effekt 33 MW, bränsle 15% flis och 85% PTP (plast+trä+papper) 10% förluster 21+4 MW värme EL 7 MW Effektbehov till 2500 villor eller värmebehovet till 8000 villor (180 GWh/år) Hushållsel till villor (50 GWh/år) Intern EL 1 MW 24

25 Avgörande beslut Principriktningsbeslut för utbyggnad av kraftvärme togs i KF den 15/ Länsstyrelsens yttrande med förslag till beslut om förlängd igångsättnings tid med tre år (31/ ) togs den 20/ Länsstyrelsens beslut angående sanering av fastigheten är att åtgärda den del som skall bebyggas i vertikalled utan gräns ner till <MKMmassor. (Merkostnad?) 25

26 Innan byggstart, ton förorenade massor borttransporteras till deponi. (PEAB ) Arsenik och tungmetaller 5800 transporter Ruta 20x20m

27 Avslut mot schaktvägg När åtgärdsmålen inte har uppfyllts i en schaktvägg har ytterligare schaktning ej utförts, vilket är i enlighet med Länsstyrelsens beslut.

28 Detalj av schaktvägg höljen från bilbatterier Boliden Bergsöe AB är ett återvinningsföretag som tar emot uttjänta blybatterier från hela Norden. Vem som är ägare till denna soptipp vet vi ej, däremot fanns här tidigare en bilskrot

29 Provtagning SWECO Grundvattenyta 1,5 m Prover = + 2,5m +0,00 Avslutningsprov för schaktbottnar uttogs som samlingsprov, bestående av 5 och högst 10 stickprov inom ytan 20x20m Riktvärde för<mkm skall uppfyllas i avslutningsprovet

30 Uppfyllnad med sjösand 30

31 Upphandling av Huvudentreprenörer Lot 0, Mark efterbehandling m.m. (arbeten i egen regi) Lot 1, Panna, Völund a/s (babcock & wilcox) Lot 2, Turbin, växellåda och generator från Fincantieri Lot 3, Byggnad, PEAB (konstruktör WSP) Lot 4, Ackumulator, YIT Lot 5, Fjärrvärmerör, Värmesvets Lot 6, Styrsystem, Logiksystem AB Lot 7A, Ställverk, European Electric Technology Lot 7B, Elsystem, Goodtech Lot 7C, MCC-skåp, ABB Lot 7R, Reservkraft, Olsons Elektromekaniska AB Lot 7T, Mellantransformator, Unitrafo Huvudkonsult, RENG CONSULTING Arkitekt, GRIAB 31

32 Projektering påbörjas i 3D

33 Processen utan rökgaskondensering 1. Gripklo hämtar bränslet ifrån bränslelagret (volym 5000 m3) 2. Bränslet dumpas i bränsletratten för vidare färd ner i stupet mot ugnen där 5 st. pushers matar in bränslet i pannan. (förbränningstid 30 min) 3. Ammoniak sprutas in i pannan för att minska kväveoxidutsläppen. 4. Förvärmd luft tillsätts till förbränningen i olika steg. 5. Vattnet kokas till ånga som leds till en turbin som i sin tur driver en generator via en växellåda. 6. Efter turbinen kondenseras ångan till vätska som sedan lämnar värme till fjärrvärmenätet via 2 st. kondensorer (växlare) 7. Efter det att rökgaserna har passerat Ekonomisern går de vidare till det semitorra rökgasreningssytemet där aktivt kol och kalk tillförs för att minska svavelutsläppen. (textilfilter) 8. Bottenaska 500 kg/h, Flygaska 300 kg/h 33

34 Rökgaserna blir bonus för miljön. Option på 20 Mkr ger ytterligare 23 GWh värme/år 1.Eftersom inget nytt bränsle tillförs Rökgaskondenseringen minskar utsläppen av CO2 till luft med 2070 ton/år, vilket motsvarar 565 ton kol 2.Kostnaden för att neutralisera denna mängd koldioxid är motsvarande kr/år 3.Värmeåtervinningen motsvarar ca 23 GWh/år beräknat efter 8 månaders full drift av rökgaskondenseringssystemet 4.Leverantör är Götaverken Miljö och B&W Völund Bild. Scrubber condenser 34

35 Markplan kraftvärmeverket Rökgasrening Processbyggnad Förbindelse Bränslemagasin 5000 m3 Pannhall, första leverans maj

36 PEAB, byggstart

37 Völund, påbörjar arbetena våren 2011 Överhettaren lyfts på plats 37

38 Arbetsplatsen hösten 2011

39 Aktionsångturbin och växellåda från Fincantieri lyfts på plats via montagehål i taket den 27/

40 Processbyggnad (B) bottenplan Rökgasrening, 3 st. traforum, högspänningsställverk, reservkraft pumprum, mavapumpar och fläktrum. Askhantering finns på gårdssidan med silo på tak för hantering av flygaska, kol och eldningsolja. Plan-2, +4,70m Lågspänningsställverk, turbinkondensorer, vattenrening, vattenlab. och hydraul aggregat Plan-3, +14,35m Rökgasrening, mavatank och turbin Plan-4, +24,35m Ventilationsrum för process byggnad Byggnaden kan indelas i fyra huvuddelar, bränsle A, process B, panna C och administration D A C B D 40

41 Fördelning KVV rensat från marksanering (590 Mkr) Kostnad i Mkr Antal sysselsatta/vecka

42 Mkr KVV-budget Investeringsnivån beräknades till 550 Mkr i 2009-års penningvärde, omräknat för år 2012 är nivån 580 Mkr (KPI-index) Utöver budget har marksanering och optioner tillkommit med 55,2 Mkr 620,0 Totalsumma inkl. 55,2 Mkr. ( ) 55,2 19,2 6,0 30,0 Prognos RGK Sommarkylning Marksanering EL Styr FV-rör Ackum. Bygg Turbin Panna Mark 42

43 Värmeleverans och värmebehov i Landskrona MW Energiknuten Värmeleverans i GWh/år Normalår är ca 320 GWh 43

44 Här produceras värmen och nu även el Omfattande investeringar Sänkta produktionskostnader 15 % flis + 85 % PTP (papper, trä, plast) 21+4 MW värme Värmebehovet till st. villor 7 MW el Hushållsel till st. villor 44

45 Framtid & utmaningar Jan Lindeberg Avdelningschef Värme

46 EVITA Effektivt värmesamarbete i sydväst Filbornaverket Energiknuten Örtofta 46

47 EVITA, vad är det? Ledning knyter samman fjärrvärmenäten i Helsingborg-Landskrona med Lomma-Lund-Eslöv Samordnar produktionen Helsingör (250) Ängelholm ((210) Helsingborg (1030) Landskrona (300) (GWh) Eslöv Gemensam fjärrvärme för hushåll i Köpenhamn (9500) Lomma Lund (1000) Öresundsregionen (1/9 av Sverige befolkning) Malmö (2350) 47

48 Fjärrvärme i Öresundsregionen Dominerande i de stora städerna Driver klimatomställningen Helsingör (250) Ängelholm ((210) Helsingborg (1030) Landskrona (300) (GWh) Eslöv Betydande elproduktion (kraftvärmeproduktion) Stort spillvärmeutnyttjande Köpenhamn (9500) Lomma Malmö (2350) Lund (1000) Effektiv avfallsförbränning 48

49 EVITA - Tar ansvar för utveckling av hållbart energisystem Kundnytta Ökad konkurrenskraft och tillväxt Spillvärme från industrin Attraherar ny industri, ESS Mer stabilt pris till kunderna Miljönytta Bidrar till skånska klimatmål: ton CO 2 / år (motsvarar personbilar per år) Ökad elproduktion i elområde 4: + 15 GWh (som en mindre stad) Samhällsnytta Leveranstrygg produktion och sänkta kostnader Samverkan för att utveckla det hållbara samhället Samverkan med industrin tryggar arbetstillfällen 49

50 Frågor?

Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013

Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013 Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013 Agenda för kundträff Presentation av Landskrona Energi Fjärrvärmeverksamheten under det gångna året Prisinformation Framtid Frågestund 2 Presentation av Landskrona

Läs mer

Omvärlden & energimarknaden. Kåre Larsson VD

Omvärlden & energimarknaden. Kåre Larsson VD Välkommen Omvärlden & energimarknaden Kåre Larsson VD Energi vad är det? Energi är något vi alla vill ha Energi är något vi alla behöver Energi är något vi alla nyttjar Energiprincipen energins oförstörbarhet

Läs mer

Innehåll. Året i korthet

Innehåll. Året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Årets händelse invigningen av Energiknuten 3 Ökad samverkan till nytta för våra invånare 4 Kraftpaket för både el och värme 6 Krafttag för klimat och miljö 7 Regleringen central

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2015 2017 för Helsingborgs näringsidkare... 3 2.1

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018 Fjärrvärmepriset småhus i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar 2016 2018... 3 3. Prisstruktur (prismodell)... 4 4. Fjärrvärmens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Anna Bernstad, Klorofyll Miljökonsult 2 Handelskammarens rapport nr 4.2009 Korta fakta om

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013 Affärsmässig samhällsnytta Hållbarhetsredovisning 1 30 Fjärrkyla 22 Innehåll 38 28 Vd-ord Hållbarhet 4 27 6 Affärsmässig samhällsnytta Elproduktion 26 9 Fjärrvärme 34 Fordonsgas 42 Styrning och organisation

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3. ÅRSREDOVISNING Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 - året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer

Naturgasens möjligheter och konsekvenser för energiföretag och industrier i Östergötland

Naturgasens möjligheter och konsekvenser för energiföretag och industrier i Östergötland Rapport SGC 155 Naturgasens möjligheter och konsekvenser för energiföretag och industrier i Östergötland Svenskt Gastekniskt Center Februari 26 Shahnaz Amiri, Louise Trygg, Sven-Olof Söderberg & Bahram

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING VÄXJÖ ENERGI AB Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer