Årsredovisning09. Svenska Statoil AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning09. Svenska Statoil AB"

Transkript

1 Årsredovisning09 Svenska Statoil AB 09

2 Årsredovisning INNEHÅLL Året som gått Förvaltningsberättelse 2009 Resultat & balansräkning Bokslutskommentarer Noter Underskrifter Revisionsberättelse

3 09 ÅRET SOM GÅTT Klimat och miljö en affärsmässig dimension Statoil strävar efter en hållbar utveckling och har under en följd av år arbetat med miljö, klimat och övriga frågor kring Corporate Responsibility (CR) både på koncernnivå och inom den svenska verksamheten. Statoil har i den svenska verksamheten satt upp en ambitiös och långsiktig målsättning. Den innebär att Svenska Statoil Energi och Retail Sverige år 2020 ska ha halverat koldioxidutsläppen i den egna verksamheten med 50 procent, halverat energikostnaderna med 50 procent och i tillägg ska 50 procent av konsumenterna uppfatta att Statoil är det bolag i branschen som gör mest för klimat och miljö. Här handlar det främst om energieffektivisering i den egna verksamheten. Hållbara biodrivmedel och våra principer Klimatfrågan och kundernas efterfrågan driver utvecklingen mot alltmer förnybara drivmedel samtidigt som framtidens bilar blir allt bränslesnålare. Det gör att framtidens drivmedelsstation kommer att erbjuda fler olika typer av drivmedel. Statoil vill vara drivmedelskundens partner i den långsiktiga omställningen från fossilt till alltmer förnybara drivmedel. Under de senaste åren har biodrivmedlens långsiktiga klimat och miljöegenskaper debatterats. Bland annat har det framförts farhågor för att etanoltillverkningen kan få negativa effekter på världens tillgång av mat. Det förnybara drivmedlet ska inte bara minska koldioxidutsläppen utan även vara tillverkat på ett acceptabelt socialt och miljömässigt sätt. Hållbarhetskrav är därför en del av inköpsavtalen både när det gäller biodrivmedel som blandas in i bensin och diesel och för E85. Etanolen i Svenska Statoils E85 uppfyller Statoilkoncernens hållbarhetskrav som ställer krav på koldioxidreduktion, goda arbetsförhållanden och antikorruption. För att beräkna hur mycket biodrivmedel minskar klimatutsläppen så räknar Statoil som EU och svenska ansvariga myndigheter har angivit. Det är komplicerat att följa upp och ha spårbarhet. Här ber vi idag om garantier och dokumentation från våra leverantörer och vi förväntar oss att de följer de krav vi har ställt. För närvarande pågår ett arbete där ambitionen är att Statoil ska upprätta ett uppföljnings- och kontrollsystem som ska säkerställa att kraven efterlevs genom tredjepartsverifiering. Statoils hållbarhetsprinciper för biodrivmedel 1. Vi vet var våra biodrivmedel kommer ifrån och vi framhåller vikten av spårbarhet genom hela produktionskedjan. 2. Våra biodrivmedel ska i ett livscykelperspektiv bidra till en minskning av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila bränslen. 3. Vi använder inte råvaror från regnskogar eller andra effektiva koldioxidsänkor. 4. Vi arbetar aktivt för att förhindra negativ påverkan på biologisk mångfald, ekosystem och skyddsvärda områden. 5. Vi framhåller skyddet av jord, vatten och luft i alla våra aktiviteter. 6. Vi arbetar för att motverka att matproduktion trängs undan genom att använda land som inte används eller är av sämre kvalitet. 7. Vi arbetar för att bidra till en positiv lokal utveckling genom kompetensöverföring och jobbskapande inom jordbruksområdet. 8. Vi stödjer försvaret av arbetsrätten och mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s initiativ Global Compact, tillämpliga ILO-standarder och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 9. Vi följer relevant nationell lagstiftning och arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning. 10. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer våra principer om hållbarhet. Vi granskar regelbundet deras hållbarhetsarbete för att uppnå förbättringar. Bilparken avgör vilka drivmedel som säljs De bilar som säljs idag måste kunna tankas framöver. Därför är Statoils strategi att öka låginblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Det ger en snabb och betydande minskning av koldioxidutsläppen eftersom 95 procent av bilparken fortfarande använder dessa drivmedel. För framtidens bilpark är vi med och utvecklar marknaden för nya drivmedel. För de cirka miljöbilar som kan köras på ett förnybart bränsle är E85 det drivmedel som cirka 85 procent miljöbilar kan köra på. Statoil har lett utbyggnaden av tankställen för E85 och säljer nu E85 på cirka 420 stationer över hela landet. För de cirka gasbilar som finns på marknaden har Statoils satsningar gjorts i Stockholmsområdet. Här har utmaningen under året varit att tillgången på biogas inte varit i takt med efterfrågan. Försäljning Bensin Försäljning Diesel Försäljning Etanol

4 Årsredovisning En viktig fråga är också att de biodrivmedel som säljs uppfyller hållbarhetskrav. Statoil har satt upp egna hållbarhetskriterier som bland annat ställer krav på reell CO 2 -reduktion och arbetsförhållanden vid produktionen. Utmaningen är att spårbarhet och dokumentation säkerställs för att uppfylla hållbarhetskriterierna. Prisrelation mellan bensin och E85 påverkade försäljningen Under 2009 sålde Statoil 62 miljoner liter av etanolbränslet E85. Det är en minskning med 19 procent jämfört med 2008 då försäljningen uppgick till 76 miljoner liter. Orsaken är att många miljöbilister valt att tanka bensin eftersom det varit ekonomiskt ogynnsammt att tanka E85. Det visar att även miljöbilisten är prismedveten. Statoil vill också öka låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel för att minska koldioxidutsläppen. Ett effektivt sätt att minska trafikens klimatpåverkan är att öka låginblandningen av etanol i bensin, från dagens fem till tio procent och i låginblandningen i diesel från fem till sju procent. Under 2009 var den totala försäljningen av biodrivmedel över Statoils stationer cirka åtta procent (etanol i E85, biogas samt låginblandning i bensin och diesel). Andelen bensin utgjorde 59 procent, medan andelen diesel uppgick till drygt 33 procent. Statoils totala försäljning av biodrivmedel under 2009 minskade utsläppen av växthusgaser med ton, motsvarande genomsnittliga bensindrivna personbilar. Svavelfri europadiesel Transportstyrelsen fick på regeringens uppdrag uppgift att göra en allmän översyn över det svenska miljöklassystemet för bensin och diesel. Uppdraget motiveras bland annat av ändringen av EU:s direktiv 98/70/EG, det så kallade Bränslekvalitetsdirektivet, som omfattar bränslekvaliteten för vägfordon, arbetsmaskiner och fartyg i inlandssjöfart. I regeringens uppdrag nämns särskilt att EU:s reviderade specifikation för diesel innebär att europakvaliteten närmar sig kvaliteten för den svenska MK1- dieseln, vilket har inverkan på skillnaden i hälsopåverkan mellan de båda bränslekvaliteterna. Detta är en fråga som Svenska Statoil tillsammans med JET, OKQ8, Lantmännen och Sveriges Åkerier har drivit under ett antal år. Statoil välkomnade uppdraget till Tranportstyrelsen eftersom vi menar att den nuvarande klassificeringen och beskattningen av motorbränslen inte anpassats till de förändringar som skett på marknaden. När miljöklassningen av motorbränslen infördes saknades europeiska standarder för såväl bränslen som avgasrening. Med europastandarden för avgasrening har många av de problem som den svenska miljöklassningen av bränslen var avsedd att lösa tagits om hand av en bättre avgasrening. Standarder för framförallt diesel har också utarbetats och successivt skärpts. Den europeiska standardkvaliteten för diesel har härigenom kommit att ligga mycket nära den svenska MK1-dieseln. I samband med översynen av bränsledirektivet gjordes ytterligare närmanden mellan de båda kvaliteterna. I sin rapport gör Transportstyrelsen en summarisk jämförelse mellan MK1-diesel och svavelfri europadiesel som utmynnar i att inga förändringar bör göras utan ytterligare utredningar. Statoil anser inte att Transportstyrelsen härigenom genomfört sitt uppdrag att göra en allmän översyn av det svenska miljöklassystemet för motorbränslen med anledning av EU:s nya bränsledirektiv. Vår slutsats är att miljöklassningen av drivmedel i sin nuvarande form spelat ut sin roll. Den kräver en omformulering och vi kommer att fortsätta att driva frågan framöver. Företagsnätverket BLICC Statoil har varit med i BLICC (Business Leaders Inititative on Climate) sedan BLICC är ett nätverk av företag från olika branscher som arbetar engagerat tillsammans och med egna projekt för att minska sin klimatpåverkan genom systematiskt klimatarbete. Miljöutbildning för personalen Statoil har under året gjort en omfattande satsning på att utbilda all personal i klimat- och miljöfrågor. Syftet är att personalen ska få bättre kunskap om vad Statoil gör inom klimat- och miljöområdet, vad man kan bidra med själv på arbetsplatsen och för att även kunna berätta för våra kunder om vad Statoil gör både globalt och lokalt. Utbildningen är webbaserad och under 2009 har alla tjänstemän genomfört utbildningen. Under 2010 kommer stationspersonalen att genomföra den. Energieffektivisering En konkret och prioriterad åtgärd på både depåer och stationer är att minska energianvändningen. Under året har 250 MWh sparats genom enkla åtgärder på depåerna till exempel installation av lågenergilampor, timers på motorvärmare, automatisk styrning av ventilationsfläktar, ökad användning av rörelsedetektorer och effektivare temperaturkontroll. Parallellt har elförbrukningen på bensinstationerna samlats in och finns tillgänglig i en portal på webben. Ambitionen är att gå vidare och analysera mer i detalj varje del på stationerna för att öka kunskapen om hur man kan spara ytterligare energi. Exempel på åtgärder som planeras på några pilotstationer är timvis mätning och undermätning av till exempel biltvättar, kontor och kylar. Smart körning Under hösten gick alla som har tjänstebil på Statoil en utbildning i EcoDriving. Utbildningens målsättning är att minska tjänstebilarnas miljöpåverkan. Utbildningen lär ut hur man kör sparsamt och ekonomiskt samtidigt som man värnar om miljön. En konkurrenskraftigare smörjoljeverksamhet Under 2009 fattade Statoil beslut på övergripande nivå om att centralisera smörjoljeproduktionen i Skandinavien till fabriken i Nynäshamn och att upphöra med smörjoljeproduktion vid fabriken i Fagerstrand i Norge. Beslutet är en konsekvens av att den skandinaviska produktionen över tid har haft en avsevärt högre produktionskostnad än konkurrenterna och opererat med en betydande överkapacitet. Produktionen vid fabriken i Fagerstrand kommer att upphöra successivt under ett till två år. Beslutet är ett resultat av en omfattande process där både ledningen och representanter från de fackliga organisationerna i Sverige och Norge har deltagit.nynäshamn har geografiskt en närhet till våra kunder och leverantörer 04

5 09 samt till framtida tillväxtmarknader för smörjmedel. Den här förändringen kommer att stärka Statoils konkurrenskraft på smörjmedel och möjligheter att erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga erbjudanden i framtiden. EU kommssionen godkände JET affären I juni 2009 godkände EU kommissionen efter noggrann prövning Statoilkoncernens köp av den skandinaviska JET kedjan. Kommissionens villkor för godkännande av affären var att Statoil avyttrade 40 JET stationer i Norge, 40 JET stationer i Sverige och 118 Hydrostationer i Sverige. I april 2009 signerade Statoilkoncernen och finska St1 Oy ett avtal där Statoil sålde och St1 köpte totalt 198 automatstationer i Sverige och Norge. De lokala konkurrensmyndigheterna och EU godkände affären under sommaren och den så kallade Ringfencing perioden, då bolagen hållits separata, upphörde i slutet av augusti I Sverige är Statoil den ledande kedjan med fullservicestationer där automaten är ett komplement medan JET fortsätter vara den ledande automatkedjan. Kundundersökningar visar att Statoil och JET attraherar olika kundgrupper och det finns ett stort kundvärde och kundlojalitet för båda varumärkena. Köpet innebär att vissa administrativa funktioner, som logistik och inköp, kan utnyttjas för stordriftsfördelar och ger en ökad effektivitet. Vår bedömning är att vi totalt sett är mest framgångsrika genom att arbeta under två varumärken med två skilda profiler. Det gör att kunderna känner igen oss på de styrkor och de kunderbjudanden vi har i marknaden idag. Överlåtelse av Pelletsverksamheten I framtiden krävs en större satsning och en expansion för att ta verksamheten till nästa nivå. Mot bakgrund av en mer fokuserad satsning på drivmedel framöver så bedömer Statoil att det finns bättre möjligheter för en annan aktör att utveckla pelletsverksamheten vidare i framtiden. I juni 2009 undertecknades därför avtalet och överlåtelse skedde samtidigt när Statoil sålde pelletsverksamheten i Norge och Sverige till Pemco AS. Försäljningen omfattar pelletsfabriken i Säffle och i Brumunddal i Norge. I tillägg omfattas försäljningsorganisationen inom det svenska konceptet Färdig Värme. Pemco AS övertog 20 anställda i den svenska pelletsverksamheten och fyra anställda vid den norska fabriken i Brumunddal. Bergs oljehamn behövs De utredningar som har gjorts när det gäller lokalisering av depåer visar att det är viktigt med centralt belägna depåer som ligger i nära anslutning till den marknad där drivmedlen ska användas eftersom det annars blir onödigt långa och många transporter med de miljö- och säkerhetsaspekter som det innebär. Bergs oljehamn behövs för att säkra Stockholmregionens behov av drivmedelsprodukter. Det framgår klart av en utredning som Stockholms kommun lät göra för några år sedan. Alla realistiska alternativ till Bergs skulle ge större miljöpåverkan, medföra större risk för olyckor och vara väldigt kostsamma. I den långsiktiga omställningen som nu sker i transportsektorn så är det heller inte rationellt att lägga ner en depå för att bygga en ny depå. Även Regionplane- och trafikkontoret menar att det vore olämpligt att avveckla depåkapacitet i länet innan 2030 eller så länge flytande drivmedel behövs i transportsektorn. Med de investeringar Statoil har gjort i miljö och säkerhet på Bergs är det en av regionens bästa depåer. Såväl vi som alla övriga oljebolag som hämtar produkter och inte minst kunderna har ett direkt intresse för att vi kan använda Bergs fullt ut och att verksamheten kan anpassas för den utveckling mot alltmer förnybara drivmedel som vi ser framöver. Enligt EU:s bränsledirektiv öppnas möjligheter till en ökad låginblandning på upp till 10 procent av biodrivmedel. Det kräver att vi har tillstånd att hantera de ökade volymerna. Därför ansökte Statoil under året om en utökning av Bergs befintliga miljötillstånd. I april hölls ett samrådsmöte på Bergs där Statoil informerade om vad ett utökat miljötillstånd innebär. Det ökade transportarbetet för tankbilarna kompenseras väl av den klimatnytta som uppnås genom en ökad låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Mer miljöanpassad gasol ersätter eldningsolja Statoil är marknadsledande på gasol som är ett fossilt bränsle som utvinns antingen i samband med produktion av naturgas eller när råolja processas i raffinaderier. Statoil arbetar uteslutande med naturgasbaserad gasol, Propan 95, som är renare än råoljebaserad gasol. Den är helt fri från svavel, tungmetaller och stoft vilket gör den till den renaste gasolprodukten på marknaden. Den internationella beteckningen på gasol är LPG, Liquefied Petroleum Gas. Intresset för den mer miljöanpassade Propan 95 ökar snabbt eftersom den kan ersätta traditionell eldningsolja, framförallt i olika industriprocesser. Där ger gasolen renare processer och säkrare drift eftersom gasol vid fullständig förbränning bara släpper ut koldioxid, kväveoxid och vatten. Utsläppen av koldioxid och partiklar är också väsentligt lägre än vid oljeeldning. Renheten hos Propan 95 gör också att den kan användas i processer där kraven på att de tillverkade produkterna inte påverkas är extra stora. Det gäller till exempel inom livsmedelsindustrin eller inom papperstillverkningen. Statoils långväga gasoltransporter går alla per järnväg och det gäller även de större industrileveranserna. All el i transportledet är förnyelsebar. Statoils stora marknadsandel, ger förutsättningar för ett brett kunderbjudande. Förutom Propan 95 kan således kunderna få tillgång till utbildning, automatleveranser, byggnation och installation av gasolanläggningar, hyra av cisterner och emissionsberäkningar. År 2009 präglades av en kraftig nedgång av den svenska gasolmarknaden med 20 procent till följd av lågkonjunkturen. Statoil tappade mer försäljning än konkurrenterna på grund av vår stora andel leveranser till stålindustrin. Mot slutet av året började en viss förbättring av försäljningen att skönjas. Statoil Aviation Under 2009 levererade Statoil Aviation flygfotogen (Jet A-1) och flygbensin (Avgas 100LL) från de flesta av Sveriges största kommersiella flygplatser. Statoil Aviation, är en egen resultatenhet inom Statoilkoncernens resultatområde, och arbetar över hela norra delen av Europa. Statoil har som övergripande målsättning att bli den ledande leverantören av hållbara drivmedel. Det gäller 05

6 Årsredovisning även inom flyget. Ett nytt syntetiskt andra generationens bränsle baserat på den så kallade Fischer-Tropsch metoden håller därför på att utvecklas inom Statoil Aviation. Testningen visar att bränslet väl motsvarar de höga säkerhetskrav som ställs. Bedömningen är att bränslet kommer att bli godkänt för inblandning i vanligt kommersiellt flygbränsle inom en tre-till femårsperiod. Ny vision, mission och grafisk profil för moderbolaget Den 1 november 2009 bytte StatoilHydrokoncernen namn till Statoil och lanserade en ny visuell identitet, den magentafärgade stjärnan kallad Polar Star. Den nya visuella identiteten är framtagen och utformad för att på ett bättre sätt kommunicera koncernens värderingar och affärsstrategi. Som en naturlig konsekvens har Statoils övergripande och långsiktiga målsättning breddats till att omfatta nya områden inom energi för att positionera Statoil som ett distinkt och framtidsinriktat energibolag på en global marknad. Två identiteter Den nya Polar Star är Statoils huvudvarumärke (Master brand). Statoils nuvarande varumärke och visuella identitet - Statoildroppen - kommer att existera parallellt och vara Statoils konsumentvarumärke (Retail brand) parallellt med JET:s varumärke. Det innebär att Statoil som namn kopplas till två olika logotyper och grafiska profiler. Statoildroppen som är välkänd och uppskattad, kommer vara varumärke och symbol för Statoils stationskedja i Skandinavien och Östeuropa, såväl som för verksamheterna inom Statoil Aviation och Statoil Lubricants. Inom dessa områden och verksamheter har Statoildroppen ett betydande värde. Genom lanseringen av ett nytt varumärke inom koncernen har det inneburit en möjlighet att samtidigt vidareutveckla Statoildroppens innehåll, uttryck och vad den ska stå för. Statoildroppen har utvecklats och förnyats visuellt och uttrycket är fräscht, öppet och vässat med en modern känsla. Den förnyade Statoildroppen används på tryckt material och i annonser medan den på stationerna kommer att se ut precis om idag. På station Nya stationskedjan klar Arbetet med omstruktureringen av Statoils stationskedja slutfördes under året. Kedjan består nu av cirka 700 stationer varav cirka 400 är automatstationer. Av dessa automatstationer är cirka 200 anpassade för tung trafik. Stationskedjan står nu rustad för att på ett effektivt sätt möta de ökade kraven att tillhandahålla flera typer av drivmedel, erbjuda konkurrenskraftiga priser och finnas i bra lägen där våra kunder vill tanka hos oss. Under året genomfördes även den samordning av Statoil och Hydros depåer och truckdieselnät som ger förutsättningar för en effektiv, rationell och klimatriktig distribution över hela landet medan sammanslagningen av truckdieselnäten ger oss landets största nät för tung trafik. I början av året överlät Svenska Statoil all försäljning av bulkdiesel- och eldningsolja till både privat- och företagskunder till Swea Energi AB, Skoogs Bränsle AB och Skelleftebränslen AB. Överlåtelsen var ett led i Statoils strategi att koncentrera sin verksamhet mot drivmedelsmarknaden och försäljning av drivmedel över stationer. Bäst i klassen på service Drivmedelsstationerna är kärnan i den svenska verksamheten. Därför har Statoil olika utbildningsskolor när det gäller försäljning och service. All nyanställd personal som jobbar på stationerna genomgår en introduktionsutbildning inom sina första fyra veckor. Det är viktigt att träningen görs så tidigt som möjligt för att kunna ge ett bra och enhetligt kundmöte. Dessutom har utbildningar hur personalen ska hantera hot, våld och rån samt brand och räddning genomförts. De som arbetat som ställföreträdande Stationschefer en tid har möjlighet att delta i ett ledarprogram. Under cirka 14 månader förstärks deras kompetens inom bland annat ledarskap, rekrytering, arbetsrätt, säkerhet och ekonomi. Av dem som deltar i programmet driver 80 procent inom ett år efter examen en egen station som Stationschef eller Ställföreträdande stationschef. Sales Academy Statoil tränar löpande säljare och stödfunktioner för att blir ännu mer distinkta i kundmötena. Detta görs på samma sätt i de åtta länder där Statoil har företagsförsäljning. Detta innefattar cirka 100 personer i Sverige som genomgår regelbunden träning, både lärarledd och via film, webbaserad utbildning och on the job training. Nöjda medarbetare Varje år genomförs olika medarbetarundersökningar inom Svenska Statoil. Svarsfrekvensen är hög och årets undersökning bland tjänstemän visar överlag ett gott resultat. Medarbetarna tror på Statoil som företag och känner stolthet över företaget samt identifierar sig med och kan stå för Statoils värderingar modig, öppen, engagerad och omtänksam. Det flesta är nöjda med sina arbetsuppgifter och att den egna kompetensen tas tillvara. Vidare upplever medarbetarna att företaget tar sitt ansvar när det gäller att arbeta med Hälsa, miljö samt säkerhetsfrågor och arbetar aktivt för att förebygga negativ påverkan på såväl människa som miljö. Det finns självfallet förbättringsområden och varje avdelning har uppföljning av undersökningen och arbetar därefter fram mål och aktiviteter för de 2-3 viktigaste förbättringsområden. På stationerna genomförs motsvarande undersökning bland stationspersonalen. Deltagandet är mycket högt och visar på stor nöjdhet bland de anställda. Ledarskapet på stationerna är uppskattat. Många anger att det är högt fokus på säkerhet och försäljning. Stress kan däremot ibland upplevas som ett problem. 06

7 09 Inga pengar på stationerna Under en följd av år har antalet butiksrån ökat i samhället. Även Statoil har under året drabbats av rån och rånförsök. Dock har antalet rån mot Statoilstationer minskat med nästan ett rån per år samtidigt som trenden i samhället är att butiksrånen totalt ökar. Att förhindra rån och stölder har högt fokus inom Statoil. För att stationerna ska bli ännu tryggare arbetsplatser för de anställda och ännu säkrare miljöer för kunderna har slutet kontanthanteringssystem installerats under året på samtliga fullservicestationer. Statoil arbetar sedan flera år systematiskt med rånförebyggande arbete bland annat utbildas personalen i hur man agerar vid butiksrån till exempel hur man tar signalement på rånarna. Samtidigt har olika tekniska lösningar införts exempelvis övervakningskamera och larm. Under 2009 var medianvärdet för rånbytet kronor på Statoilstationerna. Fyra av sex rån klaras dessutom upp, jämfört med tre av tio för det totala antalet butiksrån. Made to Go Vi förbättrar maten längs vägen Statoil lanserade i början av året sitt eget matvarumärke - Made to Go. Maten som serveras vid stationerna har fått förbättrat näringsinnehåll och samma koncept ska finnas i alla länder där Statoil har stationer. Made to Go är mat som bara finns på Statoilstationer. Som en av Sveriges största mataktörer utvecklar Statoil ständigt sortimentet av mat och erbjuder nu ett stort urval av maträtter till exempel korv, pizza, sallader, kalla och varma smörgåsar. Med hög tillgänglighet och generösa öppettider blir det enkelt för kunden att både tanka bilen och få något i magen. Statoil införde även under året en ny näringsmärkning efter GDA-principen (Guidelines Daily Amount). Näringsmärkningen ska göra det lättare för konsumenten att jämföra maträtter och välja vad man vill äta, även ur näringssynpunkt. Rättvisemärkt och ekologiskt kaffe på stationerna Idag finns det ett intresse och engagemang från konsumenterna i klimat- och miljöfrågor men även i sociala frågor. I slutet av året infördes Rättvisemärkt och EU-ekologiskt kaffe på alla fullservicestationer. Det innebär ytterligare ett steg mot produkter producerade under hållbara villkor. Ungefär 7,5 miljoner koppar kaffe serverar Statoil varje år. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Storsäljarna Korven...8 miljoner Kaffe...7,5 miljoner koppar Smörgåsar...4 miljoner Sallader...1 miljon Bullar...2,5 miljoner Som huvudsponsor har Statoil exklusiv rätt att först av alla sälja Melodifestivalskivan. Redan efter fem dagar hade exemplar sålts vilket innebar guldskiva. Premiär för ny miljöhyrbil På Norges nationaldag den 17 maj var det premiär för Statoils nya miljöhyrbil Toyota IQ. Den släpper ut 99 gram koldioxid per kilometer och drar endast 0,43 liter per mil. Under 2009 bestod cirka 60 procent av Statoils hyrbilsflotta av miljöbilar. Fritt fram att sälja receptfria läkemedel I början av november avreglerades Apoteksmonopolet i Sverige och det blev tillåtet för andra aktörer att sälja receptfria läkemedel. 260 av Statoils stationer hade det receptfria läkemedelskonceptet på plats inom en period av tre veckor. De resterande cirka 70 stationerna fick det på plats före årsskiftet. Först ut att sälja receptfria läkemedel var Statoil Frescati och sortimentet består av storsäljare och kända varumärken till exempel huvudvärkstabletter, medel mot allergi, nässpray, nikotintuggummi, medel mot stressmage och tuggummi mot åksjuka. Försäljningen av receptfria läkemedel är förenad med ansvar. Därför har all personal fått utbildning innan den enskilda stationen börjat sälja produkterna. De har fått information om de lagar och förordningar som krävs för att sälja dessa produkter samt hur dessa produkter ska hanteras. I samband med lanseringen gjordes en Sifo-undersökning som visade att över 80 procent av svenskarna kan tänka sig att köpa sina huvudvärkstabletter någon annanstans än på ett apotek. Det som anses vara viktigast i valet var man kommer att handla är tillgänglighet, kunnighet och öppettider. Kanelbullens dag På ett år säljs nästan 2,5 miljoner bullar på Statoil. Över 40 procent av dem säljs tillsammans med en kopp kaffe till kunder som vill ha en välbehövlig paus på vägen. Därför har vi under Kanelbullens dag under flera år i rad lyckats med att öka försäljningen. I år var målet att kanelbullar skulle säljas under oktober månad. Det målet slogs med råge eftersom stationerna sålde över bullar. Superhelgen I mitten av oktober drog superhelgen igång på samtliga fullservicestationer runt om i landet. Under helgen lockade stationerna med flera bra erbjudanden. Personalen fanns ute på pumpplan för att hjälpa kunderna med att till exempel byta torkarblad eller lampa eller fylla på olja eller spolarvätska. Arrangemanget var mycket uppskattat hos våra kunder. Varje dag väljer mer än kunder att äta eller ta en kaffepaus med produkter ur vårt Made to Go sortiment. Glitter och glamour med Melodifestivalen Statoil var för femte året i rad huvudsponsor för Melodifestivalen och arrangerade en rad evenemang under festivalen både mot företagskunder och på stationerna. 07

8 Årsredovisning

9 09

10 Årsredovisning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009 ÄGARFÖRHÅLLANDEN Svenska Statoil AB ( ) är ett helägt dotterbolag till Statoil AB ( ), som i sin tur ägs av Statoil ASA ( ), Stavanger, Norge. Svenska Statoil AB har fem dotterbolag Statoil Automat Sverige AB, Statoil International Card Center AB (Statoil ICC), Statoil Detaljist AB, Statoil Energi Förvaltning AB och Gävleborgs Petroleum Å Lindahl AB. Statoil Automat Sverige AB säljer drivmedel på automatstationer under namnet Jet. Statoil ICC handlar med petroleumprodukter. Statoil Detaljist AB bedriver servicestationsverksamhet. Inom Statoil ICC AB och Statoil Detaljist AB bedrivs verksamheten i kommission för moderbolagets räkning. Statoil Energi Förvaltning AB och Gävleborgs Petroleum Å Lindahl AB är vilande bolag. VERKSAMHET Svenska Statoil AB tillhör huvudsakligen Statoilkoncernens affärsområde Förädling och Marknadsföring. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, diesel, eldningsolja, gasol och flygbränsle till privatpersoner, företag och industrier. Bolaget hade vid årets slut omkring 700 försäljningsställen under namnen Statoil och På fullservicestationerna erbjuds drivmedel, snabbmat, livsmedel samt bil- och fritidsprodukter. Biluthyrning och biltvätt ingår också i utbudet på stationerna. Bolaget producerar och säljer även smörjmedel. MARKNADSUTVECKLING Svenska Statoil AB:s försäljningsvolym på den svenska marknaden ökade jämfört med 2008 och uppgick till 3,5 miljoner m 3 (3,0 miljoner m 3 ). Marknaden för petroleumprodukter minskade jämfört med föregående år. Statoils totala marknadsandel ökade till 27,9% (22,0% 2008). Ökningen i försäljningsvolym och marknadsandel beror till största delen på tillkommande försäljningsvolymer från det under året fusionerade bolaget Norsk Hydro Olje AB. Fusionen har verkan fr o m den 1 januari ORGANISATION Svenska Statoil AB hade i medeltal anställda under 2009 mot för RESULTAT Rörelseresultat före finansiella poster uppgick 2009 till Mkr ( Mkr 2008) Rörelseresultatet ger räntabilitet på 17% på genomsnittligt sysselsatt kapital. För 2008 var räntabiliteten negativ. Det positiva rörelseresultatet beror främst på en lageromvärderingseffekt på Mkr att jämföra med en negativ effekt på Mkr Den stora lagereffekten förklaras av marknadsprisernas kraftiga uppgång under året. Rörelseresultatet har också påverkats negativt med 19 Mkr i jämförelsestörande poster, främst avsättningar för minskning av bemanning. Finansnettot uppgick till en kostnad om 383 Mkr, mot 222 Mkr i kostnad Ökningen förklaras i huvudsak av en nedskrivning av aktier i dotterbolag och förluster vid försäljning av aktier i dotterbolag. Finansnettot har påverkats positivt av omvärderingseffekter för likvida medel i utländsk valuta. FINANSIERING Det genomsnittliga sysselsatta kapitalet uppgick till Mkr (6 755 Mkr 2008). Soliditeten ökade med tolv procentenheter till 28% (16% 2008). INVESTERINGAR Under året har investeringarna uppgått till 982 Mkr (473 Mkr 2008). Den höga investeringsnivån förklaras av att bilarna inom Statoils biluthyrningsverksamhet på servicestationerna, fr.o.m. i år egenfinansierats. I övrigt har sedvanliga investeringar gjorts i servicestationer, depåer, automatanläggningar och tankbilar. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I augusti köpte Svenska Statoil AB bolaget Norsk Hydro Olje AB från dåvarande ägaren Norsk Hydro Sverige AB (nuvarande Statoil Sverige Kharyaga AB). I november fusionerades Norsk Hydro Olje AB med Svenska Statoil AB. I och med fusionen tillfördes Statoil ett antal depåer och automatstationer för truckdiesel. Under året såldes två dotterbolag, Statoil Pellets AB och Uno-X Svenska AB. Statoil Pellets såldes som ett led i verkställandet av den nya framtida strategi som tagits fram under 2008 för Statoilkoncernens svenska verksamhet. Genom försäljningen av stationsverksamheten i Uno-X Svenska AB var de villkor som de europeiska konkurrensmyndigheterna ställt upp för Statoils förvärv av kedjan av Jet-stationer i Sverige uppfyllda. Fram tills dess betraktades bolaget Statoil Automat Sverige AB som ett utomstående bolag. Fr.o.m. september började det konsolideras i Statoil. Startskott gick också för en integration av IT-system mellan Statoil och Jet. En fusion av bolagen började förberedas under hösten. Fusionen verkställdes i februari Under våren 2009 har franchisestationerna successivt övergått till den nya affärsmodellen som Statoil beslutat införa. Den nya affärsmodellen innebär bl.a att. Statoil äger lagren ute på stationerna. Bolagets smörjmedelsdivision, Lubricants, genomförde under året en bemanningsprocess av den organisation som beslöts året innan, omfattande hela deras europeiska verksamhet. Den genomförda bemanningsprocessen medförde ett behov av personalreduktioner, bl a i Sverige. Denna kommunicerades och verkställdes under hösten 2009 och har genomförts både genom uppsägningar och genom avtalspensioneringar. Personalen lämnade successivt Statoil under 2009 och början av FRAMTIDA UTVECKLING Allt bränslesnålare bilar och krav på fler typer av drivmedel leder till ett behov av större stationer som kan klara de investeringar driften av en modern drivmedelsstation kräver. Den omstrukturering av verksamheten i Sverige som i stort nu slutförts, har gjort Statoil till en kedja med högre effektivitet och bättre lönsamhet som står starkt rustad att möta framtiden. Drivmedelsvolymen på jämförbara stationer förbättrades under 2009 och även 2010 har börjat bra med en positiv försäljningsutveckling. Fokus är nu att förbättra och vidareutveckla Statoils kunderbjudande både på drivmedel och på snabbmat. När det gäller drivmedelsmarknaden antas privatkundernas övergång från bensin till diesel att fortsätta. Som ledande drivmedelsbolag arbetar Statoil för de breda lösningarna och med att göra bensin och diesel, som svarar för 95 procent av marknaden, mer klimatanpassade och därmed minska klimatpåverkan från de fossila drivmedlen. Statoil vill därför öka inblandningen av biodrivmedel i bensin från fem till tio procent och i diesel från fem till sju procent i enlighet med EU:s bränsledirektiv. I dagsläget finns ca miljöbilar i Sverige. Av dessa kan ca 85% köras på ett förnybart drivmedel. För att möta efterfrågan från dessa har Statoil främst satsat på E85, som tillhandahålls på ca 420 stationer. Bedömningen är att försäljningsutvecklingen för E85 kommer att vara beroende av hur bensinpriset utvecklas under året. Totalt sett antas marknaden för fordonsbränslen öka till följd av en förbättrad konjunktur jämfört med 2009 då lågkonjunkturen medförde en dämpad utveckling. Under början av 2010 har Statoil Automat Sverige AB fusionerats med Svenska Statoil AB, men fortsätter att drivas som ett eget varumärke på den svenska marknaden. I mars 2010 fattade Statoil ASA:s styrelse beslut om att skapa ett självständigt bolag av sin europeiska stationsverksamhet samt försäljningen av smörjmedel och flygbränsle, Energy & Retail (E&R), genom en börsnotering på Oslobörsen. E&R har under de senaste åren utvecklats till ett fokuserat drivmedelsbolag. Bedömningen är att E&R som ett självständigt bolag på ett bättre sätt kan ta tillvara framtida möjligheter och utveckla den positionen. Börsnoteringen kommer att äga rum tidigast i fjärde kvartalet 2010 eller vid en tidpunkt som är anpassad efter rådande marknadsförutsättningar. Statoil ASA kommer vid introduktionen, vara majoritetsägare och stötta och säkerställa utvecklingen av ett nytt självständigt bolag. RISKER OCH OSÄKERHETER Förändringen i de noterade priserna på framförallt raffinerade petroleumprodukter i kombination med dollarkursens utveckling, utgör de väsentligaste osäkerhetsfaktorerna vid bedömning av bolagets framtida utveckling. I den utsträckning ett ökat världsmarknadspris inte kan tas ut som ökade försäljningspriser, beroende t ex på priskrig eller kraftigt förändrade rabattnivåer, kan påverkan på resultatet bli stort. Det noterade priset på raffinerade petroleumprodukter och dollarkursen har också stora effekter på lagerresultatet. Ett väsentligt ökat pris kan också minska såld volym. Rörelse- och finansresultatet påverkas vid stora svängningar i dollarkursen, då bolagets utestående leverantörsskulder i dollar uppgår till höga belopp. 10

11 09 MILJÖ Svenska Statoil AB bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet i tre affärsområden; Aviation, Energy & Retail (E&R) och Lubricants. Miljöredovisningen lämnas per berörd enhet. Aviation Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet Svenska Statoil AB har verksamhet i egen regi på tio flygplatser i landet. Två av anläggningarna är anmälningspliktiga och anmälan lämnades in år Miljöpåverkan kan uppstå främst genom eventuellt spill av drivmedel till mark och vatten samt i viss mån genom förångning till luft. Tack vare färre båt- och tankbilstransporter till och från Bergs oljehamn har miljöpåverkan i Stockholmsområdet minskat betydligt. Energy & Retail Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet Drift av oljedepåer är av väsentlig betydelse för enheten Fuel & Logistics inom E&R:s verksamhet. Två depåer har tillstånd enligt miljöskyddslagen och under 2009 fortsatte processen med tillstånd enligt miljöbalken för två depåer. Tillståndsplikten gäller hantering av mer än ton oljeprodukter per år. Under 2010 kommer en ny ansökan enligt miljöbalken lämnas in med anledning av ökade volymer. Ytterligare en ansökan enligt miljöbalken kommer att lämnas in med anledning av förlängt tillstånd för fortsatt verksamhet efter Produkter lastas ut, förutom från egna depåer, även från andra bolags depåer genom samarbetsavtal. Dessa bolag svarar för egna miljöredovisningar. Stationsdrift är ytterligare ett av E&R:s väsentliga affärsområden. Vid årsskiftet omfattades 630 tankanläggningar av anmälningsplikt då de sålde mer än m 3 motorbränslen. Dessutom omfattades 246 biltvättar av anmälningsplikt. Anmälningsplikten avser mer än tvättningar av personbilar per år. Miljöpåverkan från depådriften och tankanläggningarna uppstår genom utsläpp till luft via förångning av drivmedel, avfall och från eventuellt spill till mark och vatten samt genom buller. Gasol/LPG:s depådrift är av betydelse för Svenska Statoils verksamhet. Bolaget har fyra inlandsdepåer samt en importterminal som används operativt. Depån i Karlskoga har tillstånd enligt miljöbalken och ansökan är inlämnad för depån i Luleå. Miljöpåverkan kan uppstå främst genom eventuellt utsläpp av gasol till luft. Saneringsbehov Hantering av oljeprodukter har bedrivits i många år på samtliga depåer. Det förväntas därför att marken är förorenad av oljespill. För kända behov har pengar avsatts i en saneringsfond. Under 2009 har ca 0,6 Mkr använts för det fortsatta saneringsarbetet i Kristinehamn och Sundsvall. Vid 2009 års utgång fanns knappt 3 Mkr kvar i fonden. I Sundsvalls oljehamn pågår en fullskalesanering. Arbetet förväntas pågå under hela Saneringar av stationsfastigheter sker i samband med nedläggningar, köp/försäljning, upptäckter vid normal stationsdrift samt inom ramen för SPIMFAB:s, SPI Miljösaneringsfond AB, verksamhet. SPIMFAB är ett branschgemensamt företag som sanerar nedlagda bensinstationer. SPIMFAB lämnar själva miljöredovisning. Under 2009 har 46 bensinstationer stängts och upphört. Utredning och sanering har påbörjats på alla. Vidare har saneringar genomförts på stationer som är i fortsatt drift. Merparten av dessa saneringar har gjorts i samband med andra entreprenadarbeten. Kostnaden för saneringar under året uppgick till knappt 52 Mkr. Under 2009 har ca ton förorenade massor grävts bort och transporterats till godkända behandlingsanläggningar. Miljöinvesteringar m m Fortsatta investeringar har gjorts under året, för att uppfylla villkor i miljöprövningar och interna krav. Certifiering Inom E&R:s verksamhet är import, lagring, förädling, försäljning och distribution av petroleumprodukter och biobaserade produkter, exklusive försäljning via servicestationer, certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden ISO14001:2004. Stationen i Umeå, Ersboda, är också certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001:2004. Lubricants Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet Tillstånd för tillverkning av upp till m 3 per år finns idag enligt miljöskyddslagen (SFS 1969:387). Möjlig miljöpåverkan från fabriken kan uppstå främst genom spill av mineraloljor till mark och vatten. I miljötillståndet regleras även maximala bullernivåer för trafiken till och från fabriken. Saneringsbehov När fabriksfastigheten i Nynäshamn förvärvades 1990 fanns föroreningar i marken från tidigare verksamhet. Sanering har inte skett. För att säkerställa att föroreningarna inte sprids utanför fastigheten har bentonitspärrar anlagts. Ovanför bentonitspärren finns uppsamlingsbrunnar för att successivt kunna avlägsna föroreningar. Certifiering Lubricants verksamhet är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och miljöstandarden ISO14001:2004. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Bolagets vinst under 2009 uppgick till Tkr. Inklusive balanserad vinst på Tkr uppgår disponibla vinstmedel till Tkr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Tkr balanseras i ny räkning. Nyckeltal för de senaste fem åren Försäljning petroleumprodukter tusen m Nettoomsättning mkr Varuskatter mkr Nettoomsättning efter varuskatter mkr Rörelseresultat mkr Resultat efter finansiella poster mkr Investeringar mkr Skatter mkr Soliditet % % Sysselsatt kapital, genomsnitt mkr Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital % 10 neg 4 neg 17 11

12 Årsredovisning RESULTATRÄKNING Mkr Not Nettoomsättning Varuskatter Kostnad för sålda varor BRUTTORESULTAT Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Jämförelsestörande poster RÖRELSERESULTAT 1,2,3,4, Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatter ÅRETS RESULTAT KASSAFLÖDESANALYS Mkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Reaförlust/ reavinst Jämförelsestörande poster Avskrivningar Nedskrivning aktier 114 Betald skatt Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager Minskning/ökning av fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Investeringsverksamheten 11 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 35 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Minskning/ökning av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början* Likvida medel vid årets slut *Varav 73 Mkr från Norsk Hydro Sverige AB, genom fusion. BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos Statoilföretag 0 60 Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Statoilföretag Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till Statoilföretag SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till Statoilföretag Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER

13 09 BOKSLUTSKOMMENTARER Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd för stora bolag. Inom några områden har uttalande från Rådet för finansiell rapportering tillämpats. Det gäller redovisning av ikoncernbidrag och aktieägartillskott (UFR 2). Under 2009 fusionerades Norsk Hydro Olje AB med redovisningsmässig verkan fr.o.m. 1 januari 2009, vilket avspeglas i 2009 års utfall. Jämförelseåret är inte justerat för fusionen, utan visar Svenska Statoil AB:s utfall som det såg ut Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden respektive nominellt värde, om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster redovisas som rörelseresultat då dessa avser icke finansiella balansposter. Varulager Varulager redovisas enligt FIFU-principen (först in, först ut). Lagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde. För lager utöver petroleumprodukter har individuellt bedömt inkuransavdrag beaktats. Intäkter Försäljning redovisas efter att de avgörande riskerna och nyttan som sammanhänger med äganderätten överförts till köparen och ingen dispositionsrätt eller möjlighet till faktisk kontroll över varorna kvarstår. I de flesta fall innebär det att försäljning redovisas vid leverans av varorna till kunden. Försäljningen redovisas med avdrag för rabatter. Anläggningstillgångar och avskrivningar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerad nedskrivning. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad nyttjandeperiod. Tillgångarna skrivs i normalfallet ned till noll utan något kvarvarande restvärde. Mark förutsätts ha en oändlig nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. Tillgångarnas nyttjandeperioder prövas vid indikationer om eventuell ändrad ekonomisk livslängd och justeras vid behov. Skillnaden mellan planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas som bokslutsdispositioner. I tabell nedan redovisas procentsatser, baserade på ekonomisk livslängd, som används för avskrivningar enligt plan. Det genomförs en årlig prövning av tillgångarnas livslängd med avseende på förväntad livslängd. Vid indikationer på en varaktig nedgång av livslängden görs en engångsnedskrivning. % per år Inventarier, verktyg och installationer 3-30 Byggnader 2-10 Markanläggningar 0-5 Immateriella tillgångar 5-20 Leasade anläggningstillgångar Kostnaden för anläggningstillgångar som hyrs istället för att ägas, redovisas som hyreskostnader (operationell leasing). Leasingavtalen innehåller inga villkor som innebär att bolaget åtnjuter de ekonomiska förmåner och bär de ekonomiska risker som förknippas med ägandet till objekten (finansiell leasing). Koncernbidrag Bolaget redovisar koncernbidrag i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering (UFR 2). Koncernbidrag redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för skatteeffekt. Koncernuppgifter Svenska Statoil AB ( ) är ett helägt dotterbolag till Statoil AB ( ) med säte i Stockholm. Statoil AB ingår i den norska Statoilkoncernen. Moderbolaget Statoil ASA (NO MVA), har sitt säte i Stavanger, Norge. Eftersom Statoil ASA upprättar koncernredovisning, lämnar Svenska Statoil AB ingen koncernredovisning. Koncernredovisningen finns att hämta på Definitioner Sysselsatt kapital Balansomslutning exklusive nettot av räntebärande tillgångar och skulder minskat med icke räntebärande skulder. Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Justerat eget kapital Redovisat eget kapital (aktiekapital, reservfond och balanserade vinstmedel inklusive årets vinst) ökat med 73,7% av obeskattade reserver. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 13

14 Årsredovisning NOTER Not 1. Inköp och försäljning mellan koncernföretag Försäljning till koncernföretag utanför den svenska koncernen har skett med Mkr (2 878 Mkr 2008). Inköp från koncernföretag utanför den svenska koncernen uppgår till Mkr ( Mkr 2008). Inköp från koncernföretag inom den svenska koncernen uppgår till 2 Mkr (62 Mkr 2008). Not 2. Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Totalt Varav män 58 % 58 % Medelantalet anställda beräknas med totalt antal arbetade timmar i relation till normalarbetstid enligt Svenskt Näringsliv. Sjukfrånvaro Per ålderskategori Under 30 år 3,00 % 3,20 % år 3,70 % 4,40 % Över 49 år 4,70 % 6,10 % Per kön Kvinnor 4,70 % 5,30 % Män 2,90 % 3,50 % Total sjukfrånvaro 3,70 % 4,30 % Varav 60 dagar eller mer 39,90 % 46,50 % Sjukfrånvaron är beräknad som antalet frånvarotimmar på grund av egen sjukdom, delat med ordinarie arbetstid. Ordinarie arbetstid omfattar schemalagd arbetstid för månadsavlönade, vikarier och visstidsanställda. Deltidsarbetande ingår med sin arbetstid. Könsfördelning bland ledande befattningshavare Styrelseledamöter 7 7 Varav män 5 5 Ledande befattningshavare inkl VD Varav män 8 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, Styrelse och VD 3 2 Övriga anställda Summa Sociala kostnader Varav pensionskostnader I lönekostnaderna 2009 ingår en avsättning för nedbemanning på 9 Mkr. I de sociala kostnaderna 2009 ingår en avsättning för nedbemanning på 10 Mkr. Avtalsenliga pensionskostnader uppgår till 170 Mkr ( Mkr). Under året har tillskjutits 15 Mkr ( Mkr) till Statoil Pensionsstiftelse. Pensionskostnader för bolagets VD utöver tjänstemännens ordinarie pensionsplan, ingår med 0,1 Mkr (2008 0,3 Mkr). Pensionskostnader för bolagets tidigare VD:ar motsvarar 0,5 Mkr (2008 1,7 Mkr). Bonus till styrelse och VD 0,8 Mkr (0,8 Mkr). Ny VD tillträdde i maj. Utöver ovan redovisad ersättning för VD har lön för den tidigare VD:n utbetalats under hela året. Avgångsvederlag Bolagets VD har en arbetsbefriad uppsägningstid om tolv månader med fulla förmåner inklusive fast månadslön. Pensionsförpliktelse Pensionerna är fullt tryggade i Statoil Pensionsstiftelse sedan Överskottet i stiftelsen, d v s skillnaden mellan marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar och skulder uppgår till 112 Mkr. Not 3. Revisorers arvode I företaget har Ernst & Young AB anlitats under 2009 Revisionsuppdrag 3 2 Summa 3 2 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Övriga uppdrag har utförts av PricewaterhouseCoopers och uppgår till 1 Mkr ( Mkr) Not 4. Jämförelsestörande poster Avsättning för omstruktureringskostnader Nedbemanning Summa Not 5. Avskrivningar inklusive nedskrivningar Bokföringsmässiga avskrivningar Maskiner och inventarier Byggnader och markanläggningar Immateriella -1-1 Summa Avskrivningar enligt plan Maskiner och inventarier Byggnader och markanläggningar Immateriella -1-1 Summa Skillnad mellan avskrivningar enligt plan och bokföringsmässiga avskrivningar 0-6 Not 6. Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor från koncernföretag Övriga ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa Not 7. Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor till koncernföretag Övriga räntekostnader Realisationsresultat vid avyttring av andelar Nedskrivningar Övriga finansiella kostnader Summa Not 8. Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 0 6 Förändring av periodiseringsfond Summa Not 9. Skatter Aktuell skatt -5 0 Aktuell skatt avseende koncernbidrag Summa Aktuell skatt avser tidigare år. 14

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Innehåll. 2014 i korthet 3. VD: kommentarer 4. Förvaltningsberättelsen 9. Koncernresultaträkning 12. Koncernbalansräkning 13

Innehåll. 2014 i korthet 3. VD: kommentarer 4. Förvaltningsberättelsen 9. Koncernresultaträkning 12. Koncernbalansräkning 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 2014 i korthet 3 VD: kommentarer 4 Förvaltningsberättelsen 9 Koncernresultaträkning 12 Koncernbalansräkning 13 Kassaflödesanalys för koncernen 14 s resultaträkning 15 s balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012

ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012 ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012 INNEHÅLL 1 2 4 6 10 10 11 12 12 13 13 14 16 22 24 26 28 30 34 35 36 40 42 46 50 51 52 VD:ord - Förbättringar har skapat möjligheter Året i korthet 2012 Nöjda kunder i

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L Nya pannan... 3 VD Gör skillnad i vardagen... 4 Renhållning Söker ständiga förbättringar... 6 Fjärrvärme Optimerar energiåtgången... 8 Fjärrvärme

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

Stabilitet och klientfokus

Stabilitet och klientfokus Stabilitet och klientfokus Årsredovisning 2008/2009 Innehåll Styrelseordförande och vd har ordet 3 Året i korthet 4 Skiftande marknadskrav för globala företag 5 Stora möjligheter på en marknad i förändring

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G

Å R S R E D OV I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Prisvärt mode för många människor. Året som gått Ledningsgruppens kommentar 4 Mötet med kunden Målgrupp och sortiment 7 Butiker och marknadsföring 9 Marknad och försäljning 9 Bakom

Läs mer

3 700 Sorteringsguiden Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2014 besökte 3 700 personer våra anläggningar. Det är en ökning med 23 %.

3 700 Sorteringsguiden Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2014 besökte 3 700 personer våra anläggningar. Det är en ökning med 23 %. ÅRSREDOVISNING 214 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 31 Revisionsberättelse 32

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2013 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens rapport

Läs mer

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter. ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer