Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 22 juni Kl i Plenisalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 22 juni 2015. Kl 15.00 i Plenisalen"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 22 juni 2015 Kl i Plenisalen Vimmerby kommun

2 '!!:vimmerby lgmj kommun Administrativa avdelningen Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE (3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 22 juni 2015, kll5.00 Plenisalen, stadshuset, Vimmerby OBSERVERA TIDEN! Ärenden enligt nedanstående förteckning: l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats får justering. Informationsärenden 3. Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden. -Dom i mål om laglighetsprövning Tornas Holgersson./. Vimmerby kommun. Förvaltningsrätten i Linköping avslår Tornas Holgerssons överklagande av fullmäktiges beslut KF 179, om utredning av trygghets boende. -Tertialrapport får kommunalfårbundet ITSAM periodenjanuari-april Finansrapport får april Ledamötemas frågestund. 5. Interpellation om utredning av kostnader får kommunens asylmottagning-ställd till socialnämndens ordfårande Eva Berglund (S)- interpellationssvar och debatt. Ärenden för avgörande 6. Samverkansöverensk01mnelse kring personer med psykiska funktionsnedsättningar- revideting av samverkansöverenskommelse samt delegering av beslut om revideringar till socialnämnden. 7. Motion om att infåra utbildningsdag i arbetsrätt får sistaårselever. 8. Motion - Rättvis b am omsorg. 1

3 9. Motion om UF-fciretag fcir ungas utveckling. l O. Motion om att göra lämvägsgatan i storebro till huvudled. Il. Motion om sänkt hastighet inom kvarteret Skvalmon i Storebro. 12. Budgetuppföljning per april 2015 fcir Vimmerby kommun. Föredragande: ekonomichefmattias Karlsson 13. Budgetuppföljning efter fyra månader 2015 fcir socialnämnden. Ajoumering kll fcir måltid. 14. Budget 2016 med plan for Vimmerby kommun- resultatbudget och investeringsram 2016 med plan , fordelning av driftramar 2016 samt tre övergripande finansiella mål. Föredragande: ekonomichefmattias Karlsson 15. Plan fcir återställande av negativt resultat. Föredragande: ekonomichef Mattias Karlsson 16. Tidplan fcir budgetberedningen infcir år revidering. 17. Folkinitiativ angående folkomröstning om skolor och forskolor på landsbygden i Vimmerby kommun ska läggas ned eller bevaras. 18. Maxtaxa inom forskola och fritidshem i Vimmerbykommun-anta nya avgiftsnivåer. 19. Taxa fcir markupplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark samt riktlinjer fcir uteservetingar och skyltpolicy- anta reviderat förslag. 20. lt-handlingsplan fcir samt kalkyl fcir Vimmerby kommuns tibetinvestering- anta. Ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde och handlingar kommer att skickas ut därefter. 21. Gestaltningsprogram fcir Vackra Vimmerby- anta. 2

4 22. Motioner vilkas beredning ej slutforts per redovisning. 23. Medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts per redovisning. Valärenden 24. Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Lars Nilsson (C). 25. Val av styrelse och lekmannarevisor i Vimmerby Turistbyrå AB för tiden till och med årsstämman Begäran om entledigande från Claes Roos (M) avseende uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Ärenden för beredning 27. Motion om att ompröva frågan om ansvarsfrihet -för beredning. 28. Inkomna handlingar. Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, Stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Kommun och politik". Protokollet justeras den 29 juni 2015 på administrativa avdelningen, Stadshuset, Vimmerby. Måltid bestående av kycklingsallad, bröd, smör och kall dryck kommer att serveras i portionsförpackningar i cafeterian kl Har du önskemål om vegetariskt alternativ, laktoseller glutenfri mat, hör av dig med ditt önskemål senast den 16 juni. Kaffe, te, vatten, fmkt och kaka kommer också att finnas tillgängligt i foajen under kvällen. Vimmerby den lo juni 2015 LENNART NYGREN Ordförande l Therese Jigsved Kanslijurist Vid anmälan av förhinder och inimilande av ersättare, ring eller maila: Administratör Liselott Frejd 0492/ Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ E-post: 3

5 Aren de ~.l;'~ l Vimmerby kommun 4

6 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM Meddelad i Linköping KLAGANDE Tomas Holgersson, Ty1iorp Vi1m11erby MOTPART Vimmerby kommun stadshuset Vimmerby Mål m \Il VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen c)0/5~(}5- ;;z.j '~O~~}K!Hnr J Lopnr Lp f fo j' ,_,..~~'-- ~ Sida l (lo) j ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2013, 179 SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) KL FÖRVALTNINGsRÄTTENSAVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet DokJd J 953 J 5 Postadress Box Linköping Besöksadress Brigadgatan 3 Telefon ]] 00 E-post: 5 Telefax forval t n i n gsra tten i l i nk o p in d om.se Expeditionstid måndag-- fredag 08:(10-16:00

7 FÖRV ALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM BAKGRUJ\TJ) OCH YRKANDEN Kommunfullmäktige i Vinuuerby kommun (kommunen) beslutade den 28 oktober 2013 (KF 179) att dels under punkt l "uttala att behov föreligger av ett trygghetsboende i Vimmerby under andra halvan av 2010-talet", dels under punkt 2 "ge i uppdrag till Vimarhem AB att- som komplement till tidigare utredning- brett utreda olika alternativ beträffande kostnader, fmansieringsalternativ och utförandealternativ enligt följande direktiv: Utredningen bör omfatta olika alternativ vad gäller antal lägenheter, lägenhetsstorlekar, gemensamhetsytor, lokalisering, samt olika finansieringsmöjligheter, försäljning av bostadsbestånd, utökat aktiekapital eller utförande genom extern intressent. Vimarhem ska regelbundet åteltedovisa ärendet för kommw1styrelsen." Tomas Holgersson yrkar att beslutet ska upphävas. Kommunen anser att överklagandet ska avslås. V AD P ARTERNA A.i'{FÖRT Tomas Holgersson Ett kommunalt aktiebolag styrs huvndsak:ligen genom att kommunfullmäktige och bolagsstämman fastställer bolagsordningen och gemensamma och särskilda ägardirektiv. Att istället styra bolaget, i detta fall Virnarhem AB (Vimarhern), med ett enkelt beslut i kornmunfullmäktige är inte lagligt. Det strider mot aktiebolagslagen, som anger att styrelsen och bolagsledningen alltid ska se till bolagets bästa. Det strider även mot lagen om allmännytliga konununala bostadsaktiebolag. Av förarbetena till den sistnänmda lagen framgår att ett kommunalt ägt bostadsbolag inte ska behandlas annorlunda på grund av att kommunen är ägare. Del utredningsdirektiv 6

8 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM som kommunen beslutat om innehåller flera punkter som helt klart faller på ägaren, dvs. kommunen. Genom att lägga över ansvaret för utredningen, som till allra största del är ett kommunalt intresse, på Vitnarhem inkräktas på bolagets självständighet som egenjuridisk person. Konnnunfullmäktige har genom att ge bolaget uppdraget att utreda en konmmnal fråga överskridit sina befogenheter. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag anger reglerna för värdeöverföring mellan konnnun och bostadsbolag. Genom att lägga en stor utredning på Vitnarhem vältrar kommunen över inte bara en stor arbetsbelastning utan även en betydande kostnad för bolaget och bolagets hyresgäster. Utredningsuppdraget omfattar ett flertal punkter och konsulthjälp är därmed nödvändig. Värdet av utredningen, som inte går att beräkna exakt, tillförs konnnunen och det hela kan därför anses vara en otillåten värdeöverföring. Kommunen Vitnarhem är ett kommunalt helägt bolag som enligt bolagsordningen bl.a. ska främja bostadsförsörjningen i konnnunen. Bostadsförsörjning är en kommunal angelägenhet. De legala villkoren för helägda konnnunala bolag är enligt 3 kap. 17 KL bl. a. att kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet, utser samtliga styrelseledamöter och ser till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Sistnämnda regle Iing fmns också i Vimarhems bolagsordning. Det filllis således enligt både lag och antagen bolagsordning en skyldighet för Vimarhem att låta kommnnfullmäktige ta ställning till viktiga frågor innan beslut fattas. Ett sådant ställningstagande är inte bindande för bolaget men den rättsliga påföljden om bolagsstyrelsen går emot konmmnfi.tllmäktiges ställningstagande är att 7

9 FÖRVAL TNJNGSRÄ TTEN I LINKÖPING DOM fullmäktige kan entlediga den. Om fullmäktiges ställningstagande tas in i bolagsordningen eller ges genom ägardirektiv blir det bindande för bolaget. Den 28 januari 2013 beslutade kommunfullmäh.iige att uppdra Vimarhem att utreda byggnationen av trygghetsboenden i Vimmerby. Bolaget genomförde utredningen och lämnade in den till kommunen i april Bolaget får därigenom anses ha accepterat att göra utredningar om trygghetsboenden i Vimmerby. Beslutet som kornmunfullmäktige fattade den 29 oktober 2013, och som var ett kompletterande utredningsuppdrag till det bolaget tidigare fått, är lagligt. Kommunfullmäktige har inte överskridit någon befogenhet genom att ge Vimarhem det kompletterande utredningsuppdraget. Kostnaden för utredningen bör i huvudsak bestå i att några anställda avsätter arbetstid. Det är normalt att anställd personal inom kommunkoncernen avsätter tid till olika sarnarbetsprojeki eller utredningar. Kostnaden är i vart fall av mindre omfattning. Det kan därför inte ses som någon olovlig värdeöverföring att anställda i Vimarhem har lagt tid på en utredning. Det överklagade beslutet strider därför inte mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebola g. SKÄLEN FÖR FÖRVALTNJNGSRÄTTENS AVGÖRANDE Rättsliga utgångspunkterför prövningen Av l O kap. 8 KL framgår alt ett överklagat beslut ska upphävas om l. det inte tillkornmit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för konununen, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, 4. beslutet strider mot Jag eller annan författning. 8

10 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM Förvaltningsrätten får inte pröva ett överklagat besluts lämplighet och inte heller sätta annat beslut i dess ställe. Omständigheter som inte hänför sig till någon av de fyra prövningsgnmdema i l O kap. 8 KL kan inte beaktas vid förvaltningsrättens prövning. Vid prövningen av överklagandet far enligt l O kap. l O KL heller inte beaktas andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång. I mål om laglighetsprövning ankommer det i första hand på klaganden att visa att kommunens beslut är olagligt. Uttalandet all det föreligger behov av trygghetsboende Tomas Holgersson har inte begränsat sitt överklagande till att avse utredningsuppdraget i punkt 2 i beslutet. Han har dock inte anfört någon grund för varför uttalandet i punkt l skulle vara olagligt. Det är således inte visat att så är fallet. Frågan om det överklagade beslutet strider mot aktiebolagslagen Tomas Holgersson anför att kommunen genom att styra Vimarhem med ett enkelt beslut i kommunfullmäktige har brutit mot bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551, ABL), som anger att styrelsen och bolagsledningen alltid ska se till bolagets bästa. Vitnarhem är ett helägt kornmunalt bolag. Det är således kornmunfullmäktige som utgör bolagets stämma, som är dess högsta beslutande organ. Fullmäktiges beslut gäller därför som bolagets beslut (jfr Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 2012, s. 80). Beslutet kan mot de1ma bakgrund inte anses strida mot ABL. 9

11 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM Frågan om det överklagade beslutet strider mot affärsmässighetsprincipen i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag Tomas Holgersson anför att det överklagade beslutet strider mot den affiirsmässighetsprincip som stadgas i 2 lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (LAKB), i och med att frågan om trygghetsboenden främst är ett kornmunalt intresse. A v bestämmelsen framgår att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affarsrnässiga principer trots bestämmelserna om förbud mot näringsverksamhet i vinstsyfte i 2 kap. 7 KL och självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c KL. Av l LAKB framgår att med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det bestänunande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte bl. a. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget. Kommunen har uppgett att Virnarhem enligt bolagsordningen bl. a. ska främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget faller således under LAKB:s tillämpningsområde. Frågan uppkommer då om hur det allmännyttiga ändamålet, som Vi marhem enligt kommunen har, och affarsmässighetsprincipen, som Tomas Holgersson hänvisar till, förhåller sig till varandra. Av förarbetena till LAKB (pro p. 2009/10: 185) framgår bl. a. följande. Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. l detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, dvs. inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, 10

12 FÖRVALTNINGsRÄTTEN l LINKÖPING DOM utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster (s. 40). Även då de konununala bostadsföretagen uttryckligen ska bedriva sin verksamhet på affarsmässiga grunder och sträva efter att långsiktigt uppnå bästa möjliga resultat, ska kommunerna kunna använda sina företag för att fullgöra sitt bostadspolitiska ansvar (s. 41). En kommun kan dock inte kräva av sitt företag att det vidtar åtgärder som inte är lönsamma för företaget. Det väsentliga är att samhällsansvaret är ett uttryck för bolagets långsiktiga affarsmässiga engagemang och inte betingas av att bolaget har just en kommun som ägare. Ansvaret för bostadsförsörjningen kan aldrig övergå från kommunen till bolaget. Kommunala bostadsaktiebolag kan även utföra åtgärder som inte naturligt faller inom ramen för verksamheten därför att kommunen anser dem angelägna, men det ankommer då på kommunen att såväl genomföra sådana uppdrag enligt gällande regler om bl.a. statsstöd och offentlig upphandling som att finansiera dem (s. 42). Vidare framgår följande. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat ägare av ett jämförbart privat bostadsbolag (s. 44). Vissa remissinstanser anser att det är oklart om det är vinstsyftet eller det allmännyttiga syftet att främja bostadsförsörjningen m.m. som har företräde när de inte går att förena. De kommunala bostadsaktiebolagen har inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter (s. 45). Även om kommunala bostadsaktiebolag har ett allmännyttigt syfte måste relationerna mellan kommunen och bolaget vara konsekvent affarsmässiga och deras respektive ekonomi hållas åtskilda så att någon subventionering eller värdeöverföring i endera riktningen inte sker (s. 50). I ärendebeskrivningen i kommunstyrelsens protokoll anges bl. a. att det vid kommunstyrelsens sammanträden den 8 och den 22 januari 2013 förelåg en 11

13 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM PM upprättat av ordforanden rörande Vimarhems nästa byggprojekt, som bör vara ett trygghetsboende i Vimmerby tätort. Såvitt framgår av beslutets lydelse- som återges ovan under rubriken Bakgnmd och yrkanden- och ärendebeskrivningen syftar uppdraget således till att utreda Vimarhems nästa byggprojekt Utredningsuppdraget får, mot bakgrund av de motivuttalanden som redovisats, anses ligga inom bolagets allmännyttiga ändamål och i och for sig vara ett sådant bostadspolitiskt uppdrag som kommunen kan använda sitt allmännyttiga bolag för. Frågan uppkommer då hur uppdraget förhåller sig till bestämmelsen om affärsmässighet. I förarbetena uttrycks att en kommun inte kan kräva av sitt företag att det vidtar åtgärder som inte är lönsamma för företaget, att relationerna mellan kommunen och bolaget vara konsekvent affårsmässiga och deras respektive ekonomi hållas åtskilda. Det väsentliga är, alltjämt enligt motiven, att samhällsansvaret är ett uttryck för bolagets långsiktiga affärsmässiga engagemang och inte betingas av att bolaget har just en kommun som ägare. Som Tomas Holgersson anför kräver uppdraget att Vimarhem måste avsätta personal eller, om det inte är möjligt, ta in konsulter. Det medför givetvis en kostnad fdr bolaget. Det framgår emellertid inte annat än att det är en kostnad som är hänförlig till en eventuell framtida byggnation av Vimarhem. Det går därfor inte att dra slutsatsen att utredningen skulle vara olönsam för Vimarhem i ett långsiktigt perspektiv. Förvaltningsrätten firmer därför att Tomas Holgersson inte gjort smmolikt att beslutet strider mot bestämmelsen om affarsmässighet i LAKB. 12

14 FÖRV ALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM Fråga om värdeöverföring enligt LAKB Tomas Holgersson har vidare arrfort att den kostnad, i arbetad tid, som utredningsuppdraget innebär för Vimarhem utgör en otillåten värdeöverföring enligt LAKE eftersom kommunen rullar över kostnaden på bolaget. Oaktat slutsatsen under föregående rubrik kan här följande noteras. Av 3 LAKE framgår att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar under ett räkenskapsår inte får överstiga ett belopp som motsvarar räntan, beräknad på visst angivet sätt, på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår. Med värdeöverföring avses enligt 17 kap. J ABL vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna och annan affårshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affårsmässig karaktär för bolaget. Ä ven om den kostnad som utredningsuppdraget innebär skulle utgöra en värdeöverföring ankommer det på Tomas Holgersson att visa att det tak som föreskrivs i 3 LAKB överskrids. Förvaltningsrätten finner inte visat att så är fallet. Att kostnaden är svår att exakt beräkna föranleder ingen mman bedömning. 13

15 FÖRV ALTNINGSRÄ TTEN I LINKÖPING DOM lo Sammanfattning Förvaltningsrätten flnner att Tomas Holgersson inte visat att det överklagade beslutet strider mot bestämmelserna i ABL eller LAKB. Hans överklagande ska därför lämnas utan bifall HURMAN ~VERKLAGAR, s_ebilaga l (DV 3109/lD). 1\trh- \ \; \ / \/ _ \ TnfJoo''\,.~ I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Bo Flyrue och Mona S:t Cyr deltagit. Föredragande har varit Eric Elander Duquc. 14

16 -9'.-n." "' '!l-l l!t SvERIGEs DoMsTOLAR Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR- PRÖVNINGSTILLSTÅND " "' " c 8 6 o Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kornmit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhanclli11g, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagaodet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag beslut meddelades. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om l. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. Klagandens person-/ organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bosraden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet- och om de fortfarande är aktuella- behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten. 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som kjaganden vill få till stånd, 5. de _bev-is som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Adressen till förvaltningsrätren framgår av domen/beslutet. \WNt.domstol.se 15

17 Kommunalförbundet ITSAm} Direktionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(11) 20 Dnr 2015/00039 Tertialrapport för perioden januari-april 2015 kommunalförbundet ITSAM Direktionens beslut att fastställa tertialrapport för kommunalfårbundet ITSAM perioden januari tom april2015 får överlämnande till medlemskommunerna. Paragrafen fårklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Administrativ chef Jörgen Nord infmmerar om tertialrapporten. Kommunalfårbundet lämnar rapport över verksamheten fårsta tertialet 2015 i enlighet med underlag. Kommunalförbundet ITSAMs resultatet får fårsta tertialet uppgår till l 777 tkr. Beslutsunderlag Tertialrapport perioden j an-april 2015 med helårsprognos Kommunchefsberedningens sammanträdesprotokol , 9 16

18 ITSFim KOMMUNALFÖRBUNDET ITSAM EKONOMISK RAPPORT FÖR PERIODEN JAN APRIL 2015 Med helårsprogn os 17

19 PERIODEN JANUARI-APRIL Kommunalförbundet ITSAMs resultat för det första tertialet 2015 uppgår till l 777 tkr. Verksamheten har fortsatt i motsvarande omfattning som under hösten föregående år med inriktning i enlighet med ITSAM-avtalet och verksamhetsmålen för Det övergripande målet att fortsätta omvandla den del som avser anslagsfinansiering av IT till finansiering utifrån beställd tjänst har att fortsatt prägla det långsiktiga arbetet. För året har en anslagssänkning gjorts i fråga om projektverksamhet ( tkr), systemdrift ( -645 tkr) samt drift och förvaltning av fibernät ( -687 tkr). Samtliga ITSAM-komrnuner tar numera sina respektive respektive kostnader för fibernäten i fråga om underhållskostnader, kabelanvisning samt dokumentation av utbyggnad och anslutningar. Verksamheten under årets fyra första månader bottnar i ett fortsatt starkt fokus att konsolidera verksamheten mot att bli en effektiv och driftssäker organisation med en likriktning avit-miljön för att skapa skalfördelar och kostnadseffektivitet. Under perioden har beslut tagit som att inleda avveckling av VD I-miljön (virtuella datorskrivbord) vilken inte längre bedöms motsvara kraven enligt ovan. Aktuell tjänst kommer under året att ersättas med annan/andra funktioner baserat på de behov som finns hos användaren. En utredning gällande detta pågår och de engångskostnader som tidigare aviserats till följs av VD I-avvecklingen har därför ännu inte fått genomslag på årets resultat. Ett utvecklingsarbete har även inletts för att få igång kommunikationsverktyget Lync som gör det möjligt för medlemskommunerna att genomföra videokonferenser. Motsvarande gäller implementation av ett e-tjänsteverktyg för ITSAM-komrnunerna där den tekniska delen nu finns uppsatt hos kommunalförbundet. Återstår gör för förvaltningarna att genomföra processkartläggningar och praktiskt sätta upp de e-tjänster som verksamheterna efterfrågar. En första utbildning för användare hålls under maj månad. Periodens ekonomiska resultat innehåller en positiv engångseffekt på 374 tkr till följd av en felaktig periodisering i samband med bokslut Summan gäller pågående arbeten och avser införandekostnader för Nyckelfri hemtjänst i Ödeshögs kommun där en överföring av investeringskostnaderna till tjänst ännu inte skett. Med syftet att forma rutiner och arbetssätt för att leva upp till intentionerna i den IT -policy som antogs av samtliga medlemskommuner under föregående år, genomförde ITSAM under februari en förändring av arbetet med kundgrupper i förvaltningarna. Målsättningen är att korta kommunikationsvägarna mellan beställare, användare och ITservice/drift genom att bygga en erforderlig systemförvaltningsorgansation kring varje IT -system och tjänst. Arbete innebär ett tydliggörande av roller liksom klassificering av informationstillgångar, IT -driftsmässigt såväl som verksamhetsmässigt. Periodens kassaflöde uppgår till tkr vilket är en följd av blandarmat att årets investeringar ännu inte effektuerats. I samband med att fiberutbyggnaden kommer igång i flera medlemskommuner bedöms behovet av likviditet successivt att öka, som en del kommer två att projektanställas för att klara det utökade uppdraget på fibersidan. En prognos över resultatet för helåret 2014 bedöms till3 325 tkr. 18

20 FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER REsULTATRAPPORT (tkr) Period: jan-april 2015 Periodens Periodens Resultat utfall budget* Föregående ar Intäkter Verksamhetens Intäkter Kostnader för huvudverksamhet (4) Kostnader för arbetskraft (5) Övriga verksamhetskostnader {6 & 7) Avskrivningar (793) Finansiella intäkter & kostnader Periodens resultat *budget upprättad exkl intäkter och kostnader för fiberutbyggnad. 19

21 Balansrapport (tkr) Per den: Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående investeringar/arbeten Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter övriga kortfristiga fordringar Kassa och b a n k Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående balans Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Summa skulder o o Summa eget kapital, avsättningar och skulder

22 Belopp l Tkr )an-april hellr Löpande verksamhet Periodens resultat Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(-) l minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-) l minskning(+) förråd, varulager och exploatering Ökning(+) l minskning(-) kortfristiga skulder KassafiOde frln löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 177 Investering pågående projekt Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar KassafiOde frln Investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Långfristig upplåning, förändring Kortfristig del av långfristig upplåning, förändring Ökning(-) l minskning(+) av långfristiga fordringar KassafiOde frln finansieringsverksamheten Arets kassafiode Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

23 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret / 90 Id: Vimmerby kommun Finansrapport april

24 23

25 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Innehåll Likviditet Lån... 3 Bolagens likviditet och upplåning Ränta på lån... 5 Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP... 6 Borgensåtagande... 7 Nyckeltal Vimmerby Kommun... 8 Nyckeltal Vimmerby Energi & Miljö AB l O Nyckeltal Vimarhem AB Bilagor: l. Låneportfolj 2. Låneram 3. Planering av lån 4. Portfoljrapport KLP-Tota/30 april 5. Utveckling av insats i KLP 24

26 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Likviditet Tillgängliga likvida medel per sista april var 27,1 miljoner kronor. Kommunens likviditet vid månadsskifte, mnkr 35, , r-1 30,0 27,1,... 25,0 ~ 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 r ~ l 16,4 r-- ~ L ~~ ,3 t,...!- r- '--- ~~ J 1'-t_l l ' ' ' ' ' ' ' ' ' december februari april juni augusti oktober december Lån Vimmerby Kommuns lån ligger fortsatt på 649 miljoner. Inga nya lån har tagits under april miljoner avser kraftvänne. Se bilaga l. Beslut om lån Kf låneram, se bilaga 2. Planering av nya lån, se bilaga 3. Upplåning kommunen, mnkr ~6=0~9--6=0~9--6~0-9--~--~ _,.,., december februari april juni augusti oktober december 25

27 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bolagens likviditet och upplåning Bolagens likviditet, mnkr 30, ,0 20,0 VE MAB 13,2 12,1 --=-VAB - VIFAB VkFAB -1,9-5,0 ~ december februari april juni augusti oktober KALNAB VGAB Upplåning bolag, mnkr 700,0 ~ ,0 598,0 ---{)03;{} 568,0 500,0 400,0 300,0 Q ;p h ;., a;.. :::or-293}) 200,0 100,0 l = ': O ' O -.-- ::: : ' VE MAB =-:tv AB -VHAB - VIFAB VkFAB KALNAB - VGAB VEMAB VAB VHAB VIFAB VkFAB KALNAB Vimmerby Energi & Miljö AB VimarhemAB Vimmerby Halkbana AB Vimmerby Industrifastigheter Vimmerby Kommun Förvaltnings AB Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 26

28 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Ränta på lån Den genomsnittliga räntan på externa lån för Vimmerby Kommun är 1,88 %. Exklusive kraftvärme lånet. Genomsnittliga löptiden är. 2,1 år. Se bilaga l. Genomsnittlig ränta för låna tagna av Vimmerby Energi & Miljö AB är 1,95% och för Vimarhem AB 3%. Ränta på lån, % 3~0 ~ ~z ~s~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 2,90 -+-~~2~;9d;:;:;~~~---~-----~-~~------~~ -... ~ 2,70 +~ ,50 +, ~~~-~~-~~----~-~~~~~--~~~~ ~~ kommunen - vimarhem vemab Vimmerby Kommuns inlåningsränta ligger fortsatt på 0% sedan oktober Kommunens inlåningsränta vid månadsskifte, % 0,80 o-;72l l 0,71 0,71 0,72 0,70 l 0,60 -, 0,50 l 2015 l = ,40 l l i 0,30 l l 0,21 0,20 0,23 0,20 ) ~ 0,20 i 0,10 _, l 0,00 0,00 0,00 0,00 ~00 0,00 0,00 0,00 -,- ' " ;s c:a--, januari mars maj juli september november 27

29 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP Kahnar Läns Pensionskapitalforvaltning AB bildades 1996 med uppgiften att forvalta länets kommuner och landstings avsättningar for pensionsändmål Verksamheten vilar på ett konsortiavtal där ägarna tillsammans kommit överrens om grunderna för verksamheten som ska fungera som en buffert avseenden den såkallade ansvarforbindelsen for anställdas pensionsfårmåner. Vimmerby Kommuns insats är 51 miljoner kronor och nedan ses värdeökningen Portfoljrapport for Vimmerby kommun, se bilaga :.: :E Utveckling av insats i KLP ,0 180,0 ~ - 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40, ,7-153,6 20,0 2,9 5,2 _.7,8 0, l l - Insats --Bokfört värde Marknadsvärde -11-Värdeökning Månad År h1sats 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfort värde 77,0 72,6 74,2 75,4 Marknadsvärde 105,3 108,5 107,6 108,6 Obligationer mm Bokfort värde 65,0 67,5 69,8 70,1 Marknadsvärde 66,6 69,1 71,3 72,0 Bank 4,8 8,6 7,0 8,1 Summa Bokfort värde ,8 Bokfort värde 146,8 148,7 151,0 153,6 Marknadsvärde 176,7 186,2 185,9 188,7 Värdeökning 1,0 2,9 5,2 7,8 28

30 Vimmerby Kornmun Ekonomikontoret Värdeökning pensionsplacering , mnkr 16, , ,0 12, =~- -H,O ,5 11,3 10, ,7 coasa2013 8, ,..--.,7,...,,8-7-; ,...-= ~~~~~ ~ Budget 3,0 mnkr januari mars maj juli september november För årlig utveckling av KLP sedan starten 2007, se bilaga 5. Borgensåtagande Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem l Borgen och andra förpliktelser gentemot "allmännyttan" Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala företag Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser löneskatt Övriga ansvarsförbindelser 4 4 Leasingavtal o o Summa Infriade borgensåtagande o tkr o tkr 29

31 Vinunerby Kommun Ekonomikontoret Nyckeltal Vimmerby Kommun Portföljdata Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år] * Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1 år Kapitalbindning < 1 år Antallån ,00% 1,88% 2,10 1, ,30% 32,61% 13 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån * Målsättningen är 2 år med tillåten awikelse +/- 12 män ** Enligt beslut KF $230 o o o o o Räntebindning -Vimmerby kommun 50% 40% äi "C c: 30% <( 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Räntebindning 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-1 O år Totalt Nom. Bel. Andel % % % % o 0% o 0% o 0% % 30

32 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Kapitalbindning - Vimmerby kommun 40% 30% äl -g 20% <( 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Kapitalbindning Nom. Bel. Andel Tillgångar 0-1 år % Motpart 1-2 år % 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år o 0% 5-7 år o 0% 7-10 år o 0% Totalt % Maximalt 50 o/o av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 o/o förfall årligen. Bankinlåning Kredit räntebelopp belopp sats Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) Räntederivat SEB o 0% o stadshypotek o.0% o Spintab o 0% o Handelsbanken o 0% o SBAB o 0% o Kommuninvest % o Nordea o 0% o Totalt % o 31

33 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Nyckeltal Vimmerby Energi & Miljö AB Portföljdata Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år)* Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1 år Kapitalbindning < 1 år Antallån Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån * Mälsättningen är 3 år med tillåten avvikelse +/- 12 mån Enligt beslut KF ,80% 1,95% 13,47 3, o 46,93% 6,63% o o Räntebindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år o 0% 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år o 0% 5-7 år % 7-10 år % Totalt % Räntebindning -Vimmerby Energi & Miljö AB 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år 32

34 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret ~apitalbindning -Vimmerby Energi 80% 70% 60% 50% Q) "C 40% c < 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år år år Kapitalbindning *** 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-1 O år år år Totalt Nom. Bel. Andel % % % % o 0% o O% o 0% o 0% % % **' Maximalt 50 %av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 o/o förfall årligen. Tillgångar Bankinlåning Kredit ränte- Motpart belopp belopp sats Nordea ,000% Nordea ,040% Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) SEB 236 ooo ooo 39% V-by kommun o 0% Spintab o 0% Nordiska Investeringsbanken % SBAB o 0% Kommuninvest % Nordea o 0% Totalt % Räntederivat Andel (Derivat) o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% % % 33

35 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Nyckeltal Virnarhem AB Portföljdata Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år]* Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1år Kapitalbindning < 1 år Antallån ,88% 3,00% 2,17 2, ,69% 40,27% 11 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån Malsättningen är 2 år med tillåten avvikelse +/- 12 mån Enligt beslut KF , $ o o o Räntebindning Vimarhem 40% 30% Qj -g 20% et 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år. 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Räntabindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år % 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år % 5-7 år % 7-1 O år o 0% Totalt % 34

36 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Kapitalbindning - Vimarhem 50% 40% äi "C c <1: 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år år Kapitalbindning*** Nom. Bel. Andel Tillgångar 0-1 år % Motpart 1-2 år % Nordea 2-3 år % Nordea 3-4 år o 0% 4-5 år % 5-7 år o O% 7-10 år o 0% Totalt % Maximalt 50 o/oav utestäende skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 o/o förfall årligen. Bankinlåning Kredit räntebelopp belopp sats ,000% ,040% Motpartsfördelning Lån Anoel (Lån) Räntederivat SEB o 0% o stadshypotek o 0% o Spintab o 0% o Handelsbanken o 0% o SBAB o 0% o Kommuninvest % o Nordea o O% Totalt % Andel (Derivat) 0% 0% O% 0% 0% 0% 100% 100% Borgensåtagande Totalt belopp o 35

37 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga J Låneportfölj Upplåning mnkr Datum Dagar kvar idag Månader Ränta Kostnad kvar idag o/o kr Kommuninvest , ,4 0, Kornmuninvest , ,9 3, Kornmuninvest , l ,4 2, l 062 Kommuninvest , ,3 2, Kornmuninvest Kornmuninvest ,0 40, l 343 2,5 4, ,8 0, l ,0 Kommuninvest l 30,0 Kommuninvest l Kornmuninvest 40, l ,2 3,15 l ,0 2, ,1 2,89 l l 604 Kornmuninvest , ,9 0, Kommuninvest , ,0 1, Kornmuninvest , J ,1 1, l 845 Kornmuninvest , : ,7 0, Sum ma 460,0 Medelvärde ,88o/o Genomsnittlig löptid, må nader Genomsnittlig löptid, är 25 2,1 LAn Kl_ Sum ma

38 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 2 Låneram Låneram får år 2014 och 2015, kf År 2014 Utnyttjad Nya lån2014 och 2015 mnkr mnkr mnkr Kommunen VE MAB VGAB 10 o 10 VkFAB VAB KALNAB 10 o 10 llåneram Låneram kf År 2015 Utnyttjad Återstår lån mnkr mnkr mnkr Kommunen VE MAB VGAB VkFAB o VAB KALNAB Låneram

39 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 3 Planering av lån år lån VBK kraftvärme lån nyalån omsättning lån upplåning o o Planering av lån ~ ~ T r--~~~--+mrua4oo r--~ ,=== ~~~ ' ~-- -- ~_ ~ 100 +r=_ _ l o +! --~ , ~ år - lånvbk ~ kraftvärme --lån Upplåning 180 ~, _, 140 +' ~ mnkr ~~~- 60 ~ ~ ~: \----- o ~ ,--; år - - omsättning lån - upplåning 38

40 ri7'i1>1 k A l M h n l,åu's PI II S!UU~. L ~ ~~I K J\ PII f\v ÖP.VfllfU Ut G Al Portföljrapport Aktier Rantebärande Likviditet in kl skuld optioner Upplupna räntor Totalt marknadsvärde Marknadsvärde Värdeändring Marknadsvärde kronor Totala a vsättningar Andel i KLP per rapportdatum 6, % Ande l, lo 57,41% 38,05% 4,27% 0,27% 100,00.,. Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2015 Vimmerby kommun Anskaffnings Vinst/förlust( ) värde kronor kronor ~0 8~ Var01v insättning(+ )/uttag(-) +0 Andelskurs per ,4541 Antal andelar per ,6641 Fö rmögenhetsutveckling frå n lnsall kat ~al Avknstnfng 150Mkr Mkr Förmögenheter för perioden ukviditet Röntebäranda inkl uppl rtinla 150Mkr Aittier 100Mkr 50 Mkr OMkr - o - - o ~ o - - ~ - o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 o o o o o ~ - - o o o o Ande lskursens utveckling för perioden Kr Kr Ko lnsa11 kap ~al Avkastning 0:1 ~ ~ ~ -t>.. ~... ~ o. ~ -... {3 "15... o ~ -... ~ l ~.._ B' w o {5... ~ t-v o... v, ti1< i ~ - s ~ ~ er o'< ~~ ~8 2000Ko Mkr OMkr o KLP MSndag Sida 12 39

41 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 5 Utveckling av insats i KLP l (2) År ,9 Insats 19,9 27,8 98 7,8 35,6 99 7,6 43, os 06 7,8 o o 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfört värde 8,9 15,6 25,4 26,1 34,2 48,1 41,7 38,7 44,9 48,7 49,3 Marknadsvärde 9,7 16,9 26,4 39,1 40,2 48,4 27,9 35,2 47,6 64,5 72,7 Obligationer Bokfört värde 9,4 15,2 17,3 32,8 34,9 23,1 25,0 25,9 22,6 22,9 27,3 Marknadsvärde 9,6 15,2 17,9 32,8 37,2 23,8 26,5 29,2 22,7 22,8 26,6 Bank 2,1 0,5 1,5 0,1 1,4 0,8-13,1-0,8 3,1 3,7 7,0 Summa Bokfört värde 20,4 31,3 44,2 59,0 70,5 72,0 53,6 63,8 70,6 75,3 83,6 Marknadsvärde 21,4 32,6 45,8 72,0 78,8 73,0 41,3 63,6 73,4 91,0 106,3 Värdeökning 0,5 3,5 8,6 15,8 19,5 21,0 2,6 12,8 19,6 24,3 32,6 Årlig värdeökning 0,5 3,0 5,1 7,2 3,7 1,5-18,4 10,2 6,8 4,7 8,3 Utveckling av insats i KLP ,0 100,0 80,0,_.:.:: 60,0 :!E 40, Insats - Bokfört värde Marknadsvärde - Värdeökning 20,0 0, år

42 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 5 2(2) År l Insats 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfort värde 46,5 48,3 51,7 50,2 54,1 58,6 67,1 73,8 Marknadsvärde 59,9 39,7 60,4 69,4 60,3 69,8 85,6 95,8 Obligationer Bokfort värde 32,8 41,2 43,8 53,0 53,2 56,1 61,5 64,4 Marknadsvärde 31,9 41,3 44,7 52,9 53,3 57,4 63,1 65,7!Bank Summa 12,1-1,1 4,5 2,7 4,4 5,4 2,8 7,6 Bokfört värde Marknadsvärde Värdeökning 96-06, 32,6 Årlig värdeökning 91,4 88,4 100,0 103,9 79,9 109,6 40,4 37,4 49,0 7,8-3,0 11,6 105,9 111,7 120,1 131,4 145,8 125,0 118,0 132,6 151,5 169,1 54,9 60,7 69,1 80,4 94,8 5,9 5,8 8,4 11,3 14,4 Utveckling av insats i KLP ,0 160,0 140,0 120, ,0..:.:: ~ 80,0 -+--Insats --Bokfört värde --Marknadsvärde - Värdeökning 96-06, 32,6 60,0 40,0 20,0 0,0 l l l l l l l l l år 41

43 Aren de Vimmerby kommun 42

44 Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Berglund Utredning av kostnader för kommunens asylmottagning 1 26J5Iflo1.,2() l o q ' ll!1-12d Vimmerby kommun har idag ett avtal med Migrationsverket. Tanken är att kostnaderna för sådana avtal inte ska belasta kommunens ekonomi. Det är väldigt märkligt att socialnämndens siffror inte är offentliga. Jag förstår att socialnämnden har en mycket stark sekretess men uppgifterna handlar inte om att få ut personers namn och födelsedata, utan endast den verkliga, utöver bidraget från staten. Att få fram sådana siffror ligger i såväl de folkvalda politikerna som i allmänhetens intresse, att få fram vad saker och ting kostar kommunen och skattebetalarna. Jag vill med detta ställa följande fråga Varför finns det inga offentliga siffror på området försörjningsstöd?. d?7:27.11./,.'... :.?r3i:c!:.1if:.sr:>.t::~c. v.. (/ Anneli Jakobsson, Sverigedemokraterna Vimmerby l 43

45 f.!!vimmerby ~kommun Kommunfollmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammmtriidesdatum 36(38) KF 140 Dnr 2015/204 Kod 109 Interpellation om utredning av kostnader för kommunens asylmottagning -ställd till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen f'ar ställas till Socialnämndeos ordförande Eva Berglund (S) och att svar lämnas vid nästkommande :fullmäktigesammanträde. Ärendet Vid dagens sammanträde foreligger interpellation från Anneli Jakobsson (SD) ställd till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) angående utredning av kostnader for kommunens asylmottagning. Vimmerby kommun har idag ett avtal med Migrationsverket Tanken är att kostnaderna for sådana avtal inte ska belasta kommunens ekonomi. Det är väldigt märkligt att socialnämndens siffror inte är offentliga. J ag forstår att socialnämnden har en mycket stark sekretess, men uppgifterna handlar inte om att få ut personers namn och fodelsedata utan endast den verkliga kostnaden utöver bidraget från staten. Att få fram sädana siffror ligger i såväl de folkvalda politikernas som i allmänhetens intresse att få fram vad saker och ting kostar kommunen och skattebetalarna. Anneli Jakobsson (SD) ställer foljande frågor: Varfor :finns det inga offentliga siffror på området forsöijningsstöd? Beslutsunderlag Interpellation inhhunad av Anneli Jakobsson (SD), Id Sändlista Socialnämndens ordforande Eva Berglund Socialforvallningen Kanslijurist Therese Jigsved Protokolljusterare \ 44

46 Aren de l Vimmerby kommun 45

47 Vimmerby kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammann~desdatum 12(23) KS 206 Dnr 2015/208 Kod 759 Samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska funktionsnedsättningar- revidering av samverkansöverenskommelse samt delegering av beslut om revideringar till socialnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens beslut att foreslå kommunfullmäktige besluta att l. ställa sig bakom och skriva under reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar 2. beslut om kommande revideringar av samverkansöverenskommelsen ska delegeras till socialnänmden. Ärendet Sedan 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta framgår både av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Socialnänmden fick vid sammanträde del av ett forslag till reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, kring personer med psykiska funktionsnedsätt~ ningar. Samverkansöverenskommelsen är övergripande och kopplad till underavtal/överenskommelser i Kalmar län. Den utgör också grundkrav i FRIO-projektet (plan for riktade insatser inom området psykisk ohälsa) som länet måste uppfylla for att huvudmännen ska kunna ta del av projektets prestationsmedel Samverkansöverenskommelsen ska enligt foljebrev fi ån Regionforbundet i Kalmar län skrivas under i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om inte annan delegationsordning finns. Vid dagens sammanträde foreligger socialnämndens beslut. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning 1\ <i /\ J 46

48 mvimmerby ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträde,datum 13(23) Förslag till beslut l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom och skriva under reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att beslut om kommande revideringar av samverkansöverenskommelsen ska delegeras till socialnämnden. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , SN 54. Följebrev till reviderad samverkansöverenskommelse, Id l, Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare IN~ 47 Utdragsbestyrkning

49 w~. ~tj Vimmerby i_~ kommun -~~ Sac ialnämnde 11 SAMMANTRÄ.DESPROTOKOLL Sammantr.idcsdJtum Sidnr 13(23) SN 54 Dnr 2015/145 Kod 759 Samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar -revidering av samverkansöverenskommelse Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige l. Socialnämnden fareslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom och skriva under reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunema i Kalmar län bing personer med psykiska nmk:tionsnedsättningar. 2. Socialnämnden fareslår kommunn!llmäktige att beslut om kommande revideringar av samverkansöverenskommelsen ska delegeras till socialnämnden. Ärendet Sedan 2010 är kommuner och landsting skyleliga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk nmktionsneclsättning. Detta framgår både av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårclslagen. Socialnämnelen rar el el av ett forslag till reviderad samverkansöverenskommelse mellan lanelstinget i Kalmar län och kommunema i Kalmar län, kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Samverkansöverenskommelsen är övergripande och kopplad till uncleravtal/ överenskornn1elser i Kalmar län. Den utgör också grundkrav i FRIO-projektet (plan for 1iktade insatser inom området psykisk ohälsa) som länet måste uppfylla for att huvudmätmen skall kunna ta del av projektets prestationsmedel Samverkansöverenskommelsen ska enligt följebrev från Regionforbundet i Kalmar län skrivas uneler i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om inte mman delegationsordning tlnns. Socialnämnelens ledamöter ställer frågor. Beslutsunderlag Underlag. Icl2!996.!duntlig föredragning av socialchef Anette Nilsson. Protokolljusterart 48

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

DOM 2014-10-24 Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180

DOM 2014-10-24 Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180 Avdelning l 2014-10-24 Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (8) KLAGANDE 1. Karl-Otto Rosenqvist, 750804-3937 Teatervägen 17 266 54 Vejbystrand 2. Lennart Näsström, 450203-8039 Barrvägen 5 262 61 Ängelholm 2014-10-

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM 2011-11-22 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-11-22 Meddelad i Härnösand FÖRVALTNINGsRÄTTEN Föredraganden- 2011-11-22 Meddelad i Härnösand Mäl nr 279-11 Sida 1 (6) MOTPART Ömsköldsviks kommun 891 88 Ömsköldsvik ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ömsköldsviks kommuns beslut

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014

Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014 ~~ VIMMERBY KOMMUN Administrativa avdelningen Therese Jigsved KALLELSEIUNDERRÄ TTELSE 2014-02-19 1(1) Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer