Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 22 juni Kl i Plenisalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 22 juni 2015. Kl 15.00 i Plenisalen"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 22 juni 2015 Kl i Plenisalen Vimmerby kommun

2 '!!:vimmerby lgmj kommun Administrativa avdelningen Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE (3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 22 juni 2015, kll5.00 Plenisalen, stadshuset, Vimmerby OBSERVERA TIDEN! Ärenden enligt nedanstående förteckning: l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats får justering. Informationsärenden 3. Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden. -Dom i mål om laglighetsprövning Tornas Holgersson./. Vimmerby kommun. Förvaltningsrätten i Linköping avslår Tornas Holgerssons överklagande av fullmäktiges beslut KF 179, om utredning av trygghets boende. -Tertialrapport får kommunalfårbundet ITSAM periodenjanuari-april Finansrapport får april Ledamötemas frågestund. 5. Interpellation om utredning av kostnader får kommunens asylmottagning-ställd till socialnämndens ordfårande Eva Berglund (S)- interpellationssvar och debatt. Ärenden för avgörande 6. Samverkansöverensk01mnelse kring personer med psykiska funktionsnedsättningar- revideting av samverkansöverenskommelse samt delegering av beslut om revideringar till socialnämnden. 7. Motion om att infåra utbildningsdag i arbetsrätt får sistaårselever. 8. Motion - Rättvis b am omsorg. 1

3 9. Motion om UF-fciretag fcir ungas utveckling. l O. Motion om att göra lämvägsgatan i storebro till huvudled. Il. Motion om sänkt hastighet inom kvarteret Skvalmon i Storebro. 12. Budgetuppföljning per april 2015 fcir Vimmerby kommun. Föredragande: ekonomichefmattias Karlsson 13. Budgetuppföljning efter fyra månader 2015 fcir socialnämnden. Ajoumering kll fcir måltid. 14. Budget 2016 med plan for Vimmerby kommun- resultatbudget och investeringsram 2016 med plan , fordelning av driftramar 2016 samt tre övergripande finansiella mål. Föredragande: ekonomichefmattias Karlsson 15. Plan fcir återställande av negativt resultat. Föredragande: ekonomichef Mattias Karlsson 16. Tidplan fcir budgetberedningen infcir år revidering. 17. Folkinitiativ angående folkomröstning om skolor och forskolor på landsbygden i Vimmerby kommun ska läggas ned eller bevaras. 18. Maxtaxa inom forskola och fritidshem i Vimmerbykommun-anta nya avgiftsnivåer. 19. Taxa fcir markupplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark samt riktlinjer fcir uteservetingar och skyltpolicy- anta reviderat förslag. 20. lt-handlingsplan fcir samt kalkyl fcir Vimmerby kommuns tibetinvestering- anta. Ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde och handlingar kommer att skickas ut därefter. 21. Gestaltningsprogram fcir Vackra Vimmerby- anta. 2

4 22. Motioner vilkas beredning ej slutforts per redovisning. 23. Medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts per redovisning. Valärenden 24. Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Lars Nilsson (C). 25. Val av styrelse och lekmannarevisor i Vimmerby Turistbyrå AB för tiden till och med årsstämman Begäran om entledigande från Claes Roos (M) avseende uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Ärenden för beredning 27. Motion om att ompröva frågan om ansvarsfrihet -för beredning. 28. Inkomna handlingar. Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, Stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Kommun och politik". Protokollet justeras den 29 juni 2015 på administrativa avdelningen, Stadshuset, Vimmerby. Måltid bestående av kycklingsallad, bröd, smör och kall dryck kommer att serveras i portionsförpackningar i cafeterian kl Har du önskemål om vegetariskt alternativ, laktoseller glutenfri mat, hör av dig med ditt önskemål senast den 16 juni. Kaffe, te, vatten, fmkt och kaka kommer också att finnas tillgängligt i foajen under kvällen. Vimmerby den lo juni 2015 LENNART NYGREN Ordförande l Therese Jigsved Kanslijurist Vid anmälan av förhinder och inimilande av ersättare, ring eller maila: Administratör Liselott Frejd 0492/ Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ E-post: 3

5 Aren de ~.l;'~ l Vimmerby kommun 4

6 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM Meddelad i Linköping KLAGANDE Tomas Holgersson, Ty1iorp Vi1m11erby MOTPART Vimmerby kommun stadshuset Vimmerby Mål m \Il VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen c)0/5~(}5- ;;z.j '~O~~}K!Hnr J Lopnr Lp f fo j' ,_,..~~'-- ~ Sida l (lo) j ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2013, 179 SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) KL FÖRVALTNINGsRÄTTENSAVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet DokJd J 953 J 5 Postadress Box Linköping Besöksadress Brigadgatan 3 Telefon ]] 00 E-post: 5 Telefax forval t n i n gsra tten i l i nk o p in d om.se Expeditionstid måndag-- fredag 08:(10-16:00

7 FÖRV ALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM BAKGRUJ\TJ) OCH YRKANDEN Kommunfullmäktige i Vinuuerby kommun (kommunen) beslutade den 28 oktober 2013 (KF 179) att dels under punkt l "uttala att behov föreligger av ett trygghetsboende i Vimmerby under andra halvan av 2010-talet", dels under punkt 2 "ge i uppdrag till Vimarhem AB att- som komplement till tidigare utredning- brett utreda olika alternativ beträffande kostnader, fmansieringsalternativ och utförandealternativ enligt följande direktiv: Utredningen bör omfatta olika alternativ vad gäller antal lägenheter, lägenhetsstorlekar, gemensamhetsytor, lokalisering, samt olika finansieringsmöjligheter, försäljning av bostadsbestånd, utökat aktiekapital eller utförande genom extern intressent. Vimarhem ska regelbundet åteltedovisa ärendet för kommw1styrelsen." Tomas Holgersson yrkar att beslutet ska upphävas. Kommunen anser att överklagandet ska avslås. V AD P ARTERNA A.i'{FÖRT Tomas Holgersson Ett kommunalt aktiebolag styrs huvndsak:ligen genom att kommunfullmäktige och bolagsstämman fastställer bolagsordningen och gemensamma och särskilda ägardirektiv. Att istället styra bolaget, i detta fall Virnarhem AB (Vimarhern), med ett enkelt beslut i kornmunfullmäktige är inte lagligt. Det strider mot aktiebolagslagen, som anger att styrelsen och bolagsledningen alltid ska se till bolagets bästa. Det strider även mot lagen om allmännytliga konununala bostadsaktiebolag. Av förarbetena till den sistnänmda lagen framgår att ett kommunalt ägt bostadsbolag inte ska behandlas annorlunda på grund av att kommunen är ägare. Del utredningsdirektiv 6

8 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM som kommunen beslutat om innehåller flera punkter som helt klart faller på ägaren, dvs. kommunen. Genom att lägga över ansvaret för utredningen, som till allra största del är ett kommunalt intresse, på Vitnarhem inkräktas på bolagets självständighet som egenjuridisk person. Konnnunfullmäktige har genom att ge bolaget uppdraget att utreda en konmmnal fråga överskridit sina befogenheter. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag anger reglerna för värdeöverföring mellan konnnun och bostadsbolag. Genom att lägga en stor utredning på Vitnarhem vältrar kommunen över inte bara en stor arbetsbelastning utan även en betydande kostnad för bolaget och bolagets hyresgäster. Utredningsuppdraget omfattar ett flertal punkter och konsulthjälp är därmed nödvändig. Värdet av utredningen, som inte går att beräkna exakt, tillförs konnnunen och det hela kan därför anses vara en otillåten värdeöverföring. Kommunen Vitnarhem är ett kommunalt helägt bolag som enligt bolagsordningen bl.a. ska främja bostadsförsörjningen i konnnunen. Bostadsförsörjning är en kommunal angelägenhet. De legala villkoren för helägda konnnunala bolag är enligt 3 kap. 17 KL bl. a. att kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet, utser samtliga styrelseledamöter och ser till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Sistnämnda regle Iing fmns också i Vimarhems bolagsordning. Det filllis således enligt både lag och antagen bolagsordning en skyldighet för Vimarhem att låta kommnnfullmäktige ta ställning till viktiga frågor innan beslut fattas. Ett sådant ställningstagande är inte bindande för bolaget men den rättsliga påföljden om bolagsstyrelsen går emot konmmnfi.tllmäktiges ställningstagande är att 7

9 FÖRVAL TNJNGSRÄ TTEN I LINKÖPING DOM fullmäktige kan entlediga den. Om fullmäktiges ställningstagande tas in i bolagsordningen eller ges genom ägardirektiv blir det bindande för bolaget. Den 28 januari 2013 beslutade kommunfullmäh.iige att uppdra Vimarhem att utreda byggnationen av trygghetsboenden i Vimmerby. Bolaget genomförde utredningen och lämnade in den till kommunen i april Bolaget får därigenom anses ha accepterat att göra utredningar om trygghetsboenden i Vimmerby. Beslutet som kornmunfullmäktige fattade den 29 oktober 2013, och som var ett kompletterande utredningsuppdrag till det bolaget tidigare fått, är lagligt. Kommunfullmäktige har inte överskridit någon befogenhet genom att ge Vimarhem det kompletterande utredningsuppdraget. Kostnaden för utredningen bör i huvudsak bestå i att några anställda avsätter arbetstid. Det är normalt att anställd personal inom kommunkoncernen avsätter tid till olika sarnarbetsprojeki eller utredningar. Kostnaden är i vart fall av mindre omfattning. Det kan därför inte ses som någon olovlig värdeöverföring att anställda i Vimarhem har lagt tid på en utredning. Det överklagade beslutet strider därför inte mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebola g. SKÄLEN FÖR FÖRVALTNJNGSRÄTTENS AVGÖRANDE Rättsliga utgångspunkterför prövningen Av l O kap. 8 KL framgår alt ett överklagat beslut ska upphävas om l. det inte tillkornmit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för konununen, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, 4. beslutet strider mot Jag eller annan författning. 8

10 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM Förvaltningsrätten får inte pröva ett överklagat besluts lämplighet och inte heller sätta annat beslut i dess ställe. Omständigheter som inte hänför sig till någon av de fyra prövningsgnmdema i l O kap. 8 KL kan inte beaktas vid förvaltningsrättens prövning. Vid prövningen av överklagandet far enligt l O kap. l O KL heller inte beaktas andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång. I mål om laglighetsprövning ankommer det i första hand på klaganden att visa att kommunens beslut är olagligt. Uttalandet all det föreligger behov av trygghetsboende Tomas Holgersson har inte begränsat sitt överklagande till att avse utredningsuppdraget i punkt 2 i beslutet. Han har dock inte anfört någon grund för varför uttalandet i punkt l skulle vara olagligt. Det är således inte visat att så är fallet. Frågan om det överklagade beslutet strider mot aktiebolagslagen Tomas Holgersson anför att kommunen genom att styra Vimarhem med ett enkelt beslut i kommunfullmäktige har brutit mot bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551, ABL), som anger att styrelsen och bolagsledningen alltid ska se till bolagets bästa. Vitnarhem är ett helägt kornmunalt bolag. Det är således kornmunfullmäktige som utgör bolagets stämma, som är dess högsta beslutande organ. Fullmäktiges beslut gäller därför som bolagets beslut (jfr Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 2012, s. 80). Beslutet kan mot de1ma bakgrund inte anses strida mot ABL. 9

11 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM Frågan om det överklagade beslutet strider mot affärsmässighetsprincipen i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag Tomas Holgersson anför att det överklagade beslutet strider mot den affiirsmässighetsprincip som stadgas i 2 lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (LAKB), i och med att frågan om trygghetsboenden främst är ett kornmunalt intresse. A v bestämmelsen framgår att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affarsrnässiga principer trots bestämmelserna om förbud mot näringsverksamhet i vinstsyfte i 2 kap. 7 KL och självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c KL. Av l LAKB framgår att med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det bestänunande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte bl. a. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget. Kommunen har uppgett att Virnarhem enligt bolagsordningen bl. a. ska främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget faller således under LAKB:s tillämpningsområde. Frågan uppkommer då om hur det allmännyttiga ändamålet, som Vi marhem enligt kommunen har, och affarsmässighetsprincipen, som Tomas Holgersson hänvisar till, förhåller sig till varandra. Av förarbetena till LAKB (pro p. 2009/10: 185) framgår bl. a. följande. Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. l detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, dvs. inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, 10

12 FÖRVALTNINGsRÄTTEN l LINKÖPING DOM utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster (s. 40). Även då de konununala bostadsföretagen uttryckligen ska bedriva sin verksamhet på affarsmässiga grunder och sträva efter att långsiktigt uppnå bästa möjliga resultat, ska kommunerna kunna använda sina företag för att fullgöra sitt bostadspolitiska ansvar (s. 41). En kommun kan dock inte kräva av sitt företag att det vidtar åtgärder som inte är lönsamma för företaget. Det väsentliga är att samhällsansvaret är ett uttryck för bolagets långsiktiga affarsmässiga engagemang och inte betingas av att bolaget har just en kommun som ägare. Ansvaret för bostadsförsörjningen kan aldrig övergå från kommunen till bolaget. Kommunala bostadsaktiebolag kan även utföra åtgärder som inte naturligt faller inom ramen för verksamheten därför att kommunen anser dem angelägna, men det ankommer då på kommunen att såväl genomföra sådana uppdrag enligt gällande regler om bl.a. statsstöd och offentlig upphandling som att finansiera dem (s. 42). Vidare framgår följande. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat ägare av ett jämförbart privat bostadsbolag (s. 44). Vissa remissinstanser anser att det är oklart om det är vinstsyftet eller det allmännyttiga syftet att främja bostadsförsörjningen m.m. som har företräde när de inte går att förena. De kommunala bostadsaktiebolagen har inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter (s. 45). Även om kommunala bostadsaktiebolag har ett allmännyttigt syfte måste relationerna mellan kommunen och bolaget vara konsekvent affarsmässiga och deras respektive ekonomi hållas åtskilda så att någon subventionering eller värdeöverföring i endera riktningen inte sker (s. 50). I ärendebeskrivningen i kommunstyrelsens protokoll anges bl. a. att det vid kommunstyrelsens sammanträden den 8 och den 22 januari 2013 förelåg en 11

13 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM PM upprättat av ordforanden rörande Vimarhems nästa byggprojekt, som bör vara ett trygghetsboende i Vimmerby tätort. Såvitt framgår av beslutets lydelse- som återges ovan under rubriken Bakgnmd och yrkanden- och ärendebeskrivningen syftar uppdraget således till att utreda Vimarhems nästa byggprojekt Utredningsuppdraget får, mot bakgrund av de motivuttalanden som redovisats, anses ligga inom bolagets allmännyttiga ändamål och i och for sig vara ett sådant bostadspolitiskt uppdrag som kommunen kan använda sitt allmännyttiga bolag för. Frågan uppkommer då hur uppdraget förhåller sig till bestämmelsen om affärsmässighet. I förarbetena uttrycks att en kommun inte kan kräva av sitt företag att det vidtar åtgärder som inte är lönsamma för företaget, att relationerna mellan kommunen och bolaget vara konsekvent affårsmässiga och deras respektive ekonomi hållas åtskilda. Det väsentliga är, alltjämt enligt motiven, att samhällsansvaret är ett uttryck för bolagets långsiktiga affärsmässiga engagemang och inte betingas av att bolaget har just en kommun som ägare. Som Tomas Holgersson anför kräver uppdraget att Vimarhem måste avsätta personal eller, om det inte är möjligt, ta in konsulter. Det medför givetvis en kostnad fdr bolaget. Det framgår emellertid inte annat än att det är en kostnad som är hänförlig till en eventuell framtida byggnation av Vimarhem. Det går därfor inte att dra slutsatsen att utredningen skulle vara olönsam för Vimarhem i ett långsiktigt perspektiv. Förvaltningsrätten firmer därför att Tomas Holgersson inte gjort smmolikt att beslutet strider mot bestämmelsen om affarsmässighet i LAKB. 12

14 FÖRV ALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM Fråga om värdeöverföring enligt LAKB Tomas Holgersson har vidare arrfort att den kostnad, i arbetad tid, som utredningsuppdraget innebär för Vimarhem utgör en otillåten värdeöverföring enligt LAKE eftersom kommunen rullar över kostnaden på bolaget. Oaktat slutsatsen under föregående rubrik kan här följande noteras. Av 3 LAKE framgår att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar under ett räkenskapsår inte får överstiga ett belopp som motsvarar räntan, beräknad på visst angivet sätt, på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår. Med värdeöverföring avses enligt 17 kap. J ABL vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna och annan affårshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affårsmässig karaktär för bolaget. Ä ven om den kostnad som utredningsuppdraget innebär skulle utgöra en värdeöverföring ankommer det på Tomas Holgersson att visa att det tak som föreskrivs i 3 LAKB överskrids. Förvaltningsrätten finner inte visat att så är fallet. Att kostnaden är svår att exakt beräkna föranleder ingen mman bedömning. 13

15 FÖRV ALTNINGSRÄ TTEN I LINKÖPING DOM lo Sammanfattning Förvaltningsrätten flnner att Tomas Holgersson inte visat att det överklagade beslutet strider mot bestämmelserna i ABL eller LAKB. Hans överklagande ska därför lämnas utan bifall HURMAN ~VERKLAGAR, s_ebilaga l (DV 3109/lD). 1\trh- \ \; \ / \/ _ \ TnfJoo''\,.~ I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Bo Flyrue och Mona S:t Cyr deltagit. Föredragande har varit Eric Elander Duquc. 14

16 -9'.-n." "' '!l-l l!t SvERIGEs DoMsTOLAR Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR- PRÖVNINGSTILLSTÅND " "' " c 8 6 o Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kornmit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhanclli11g, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagaodet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag beslut meddelades. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om l. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. Klagandens person-/ organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bosraden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet- och om de fortfarande är aktuella- behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten. 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som kjaganden vill få till stånd, 5. de _bev-is som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Adressen till förvaltningsrätren framgår av domen/beslutet. \WNt.domstol.se 15

17 Kommunalförbundet ITSAm} Direktionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(11) 20 Dnr 2015/00039 Tertialrapport för perioden januari-april 2015 kommunalförbundet ITSAM Direktionens beslut att fastställa tertialrapport för kommunalfårbundet ITSAM perioden januari tom april2015 får överlämnande till medlemskommunerna. Paragrafen fårklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Administrativ chef Jörgen Nord infmmerar om tertialrapporten. Kommunalfårbundet lämnar rapport över verksamheten fårsta tertialet 2015 i enlighet med underlag. Kommunalförbundet ITSAMs resultatet får fårsta tertialet uppgår till l 777 tkr. Beslutsunderlag Tertialrapport perioden j an-april 2015 med helårsprognos Kommunchefsberedningens sammanträdesprotokol , 9 16

18 ITSFim KOMMUNALFÖRBUNDET ITSAM EKONOMISK RAPPORT FÖR PERIODEN JAN APRIL 2015 Med helårsprogn os 17

19 PERIODEN JANUARI-APRIL Kommunalförbundet ITSAMs resultat för det första tertialet 2015 uppgår till l 777 tkr. Verksamheten har fortsatt i motsvarande omfattning som under hösten föregående år med inriktning i enlighet med ITSAM-avtalet och verksamhetsmålen för Det övergripande målet att fortsätta omvandla den del som avser anslagsfinansiering av IT till finansiering utifrån beställd tjänst har att fortsatt prägla det långsiktiga arbetet. För året har en anslagssänkning gjorts i fråga om projektverksamhet ( tkr), systemdrift ( -645 tkr) samt drift och förvaltning av fibernät ( -687 tkr). Samtliga ITSAM-komrnuner tar numera sina respektive respektive kostnader för fibernäten i fråga om underhållskostnader, kabelanvisning samt dokumentation av utbyggnad och anslutningar. Verksamheten under årets fyra första månader bottnar i ett fortsatt starkt fokus att konsolidera verksamheten mot att bli en effektiv och driftssäker organisation med en likriktning avit-miljön för att skapa skalfördelar och kostnadseffektivitet. Under perioden har beslut tagit som att inleda avveckling av VD I-miljön (virtuella datorskrivbord) vilken inte längre bedöms motsvara kraven enligt ovan. Aktuell tjänst kommer under året att ersättas med annan/andra funktioner baserat på de behov som finns hos användaren. En utredning gällande detta pågår och de engångskostnader som tidigare aviserats till följs av VD I-avvecklingen har därför ännu inte fått genomslag på årets resultat. Ett utvecklingsarbete har även inletts för att få igång kommunikationsverktyget Lync som gör det möjligt för medlemskommunerna att genomföra videokonferenser. Motsvarande gäller implementation av ett e-tjänsteverktyg för ITSAM-komrnunerna där den tekniska delen nu finns uppsatt hos kommunalförbundet. Återstår gör för förvaltningarna att genomföra processkartläggningar och praktiskt sätta upp de e-tjänster som verksamheterna efterfrågar. En första utbildning för användare hålls under maj månad. Periodens ekonomiska resultat innehåller en positiv engångseffekt på 374 tkr till följd av en felaktig periodisering i samband med bokslut Summan gäller pågående arbeten och avser införandekostnader för Nyckelfri hemtjänst i Ödeshögs kommun där en överföring av investeringskostnaderna till tjänst ännu inte skett. Med syftet att forma rutiner och arbetssätt för att leva upp till intentionerna i den IT -policy som antogs av samtliga medlemskommuner under föregående år, genomförde ITSAM under februari en förändring av arbetet med kundgrupper i förvaltningarna. Målsättningen är att korta kommunikationsvägarna mellan beställare, användare och ITservice/drift genom att bygga en erforderlig systemförvaltningsorgansation kring varje IT -system och tjänst. Arbete innebär ett tydliggörande av roller liksom klassificering av informationstillgångar, IT -driftsmässigt såväl som verksamhetsmässigt. Periodens kassaflöde uppgår till tkr vilket är en följd av blandarmat att årets investeringar ännu inte effektuerats. I samband med att fiberutbyggnaden kommer igång i flera medlemskommuner bedöms behovet av likviditet successivt att öka, som en del kommer två att projektanställas för att klara det utökade uppdraget på fibersidan. En prognos över resultatet för helåret 2014 bedöms till3 325 tkr. 18

20 FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER REsULTATRAPPORT (tkr) Period: jan-april 2015 Periodens Periodens Resultat utfall budget* Föregående ar Intäkter Verksamhetens Intäkter Kostnader för huvudverksamhet (4) Kostnader för arbetskraft (5) Övriga verksamhetskostnader {6 & 7) Avskrivningar (793) Finansiella intäkter & kostnader Periodens resultat *budget upprättad exkl intäkter och kostnader för fiberutbyggnad. 19

21 Balansrapport (tkr) Per den: Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående investeringar/arbeten Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter övriga kortfristiga fordringar Kassa och b a n k Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående balans Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Summa skulder o o Summa eget kapital, avsättningar och skulder

22 Belopp l Tkr )an-april hellr Löpande verksamhet Periodens resultat Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(-) l minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-) l minskning(+) förråd, varulager och exploatering Ökning(+) l minskning(-) kortfristiga skulder KassafiOde frln löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 177 Investering pågående projekt Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar KassafiOde frln Investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Långfristig upplåning, förändring Kortfristig del av långfristig upplåning, förändring Ökning(-) l minskning(+) av långfristiga fordringar KassafiOde frln finansieringsverksamheten Arets kassafiode Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

23 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret / 90 Id: Vimmerby kommun Finansrapport april

24 23

25 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Innehåll Likviditet Lån... 3 Bolagens likviditet och upplåning Ränta på lån... 5 Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP... 6 Borgensåtagande... 7 Nyckeltal Vimmerby Kommun... 8 Nyckeltal Vimmerby Energi & Miljö AB l O Nyckeltal Vimarhem AB Bilagor: l. Låneportfolj 2. Låneram 3. Planering av lån 4. Portfoljrapport KLP-Tota/30 april 5. Utveckling av insats i KLP 24

26 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Likviditet Tillgängliga likvida medel per sista april var 27,1 miljoner kronor. Kommunens likviditet vid månadsskifte, mnkr 35, , r-1 30,0 27,1,... 25,0 ~ 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 r ~ l 16,4 r-- ~ L ~~ ,3 t,...!- r- '--- ~~ J 1'-t_l l ' ' ' ' ' ' ' ' ' december februari april juni augusti oktober december Lån Vimmerby Kommuns lån ligger fortsatt på 649 miljoner. Inga nya lån har tagits under april miljoner avser kraftvänne. Se bilaga l. Beslut om lån Kf låneram, se bilaga 2. Planering av nya lån, se bilaga 3. Upplåning kommunen, mnkr ~6=0~9--6=0~9--6~0-9--~--~ _,.,., december februari april juni augusti oktober december 25

27 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bolagens likviditet och upplåning Bolagens likviditet, mnkr 30, ,0 20,0 VE MAB 13,2 12,1 --=-VAB - VIFAB VkFAB -1,9-5,0 ~ december februari april juni augusti oktober KALNAB VGAB Upplåning bolag, mnkr 700,0 ~ ,0 598,0 ---{)03;{} 568,0 500,0 400,0 300,0 Q ;p h ;., a;.. :::or-293}) 200,0 100,0 l = ': O ' O -.-- ::: : ' VE MAB =-:tv AB -VHAB - VIFAB VkFAB KALNAB - VGAB VEMAB VAB VHAB VIFAB VkFAB KALNAB Vimmerby Energi & Miljö AB VimarhemAB Vimmerby Halkbana AB Vimmerby Industrifastigheter Vimmerby Kommun Förvaltnings AB Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 26

28 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Ränta på lån Den genomsnittliga räntan på externa lån för Vimmerby Kommun är 1,88 %. Exklusive kraftvärme lånet. Genomsnittliga löptiden är. 2,1 år. Se bilaga l. Genomsnittlig ränta för låna tagna av Vimmerby Energi & Miljö AB är 1,95% och för Vimarhem AB 3%. Ränta på lån, % 3~0 ~ ~z ~s~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 2,90 -+-~~2~;9d;:;:;~~~---~-----~-~~------~~ -... ~ 2,70 +~ ,50 +, ~~~-~~-~~----~-~~~~~--~~~~ ~~ kommunen - vimarhem vemab Vimmerby Kommuns inlåningsränta ligger fortsatt på 0% sedan oktober Kommunens inlåningsränta vid månadsskifte, % 0,80 o-;72l l 0,71 0,71 0,72 0,70 l 0,60 -, 0,50 l 2015 l = ,40 l l i 0,30 l l 0,21 0,20 0,23 0,20 ) ~ 0,20 i 0,10 _, l 0,00 0,00 0,00 0,00 ~00 0,00 0,00 0,00 -,- ' " ;s c:a--, januari mars maj juli september november 27

29 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP Kahnar Läns Pensionskapitalforvaltning AB bildades 1996 med uppgiften att forvalta länets kommuner och landstings avsättningar for pensionsändmål Verksamheten vilar på ett konsortiavtal där ägarna tillsammans kommit överrens om grunderna för verksamheten som ska fungera som en buffert avseenden den såkallade ansvarforbindelsen for anställdas pensionsfårmåner. Vimmerby Kommuns insats är 51 miljoner kronor och nedan ses värdeökningen Portfoljrapport for Vimmerby kommun, se bilaga :.: :E Utveckling av insats i KLP ,0 180,0 ~ - 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40, ,7-153,6 20,0 2,9 5,2 _.7,8 0, l l - Insats --Bokfört värde Marknadsvärde -11-Värdeökning Månad År h1sats 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfort värde 77,0 72,6 74,2 75,4 Marknadsvärde 105,3 108,5 107,6 108,6 Obligationer mm Bokfort värde 65,0 67,5 69,8 70,1 Marknadsvärde 66,6 69,1 71,3 72,0 Bank 4,8 8,6 7,0 8,1 Summa Bokfort värde ,8 Bokfort värde 146,8 148,7 151,0 153,6 Marknadsvärde 176,7 186,2 185,9 188,7 Värdeökning 1,0 2,9 5,2 7,8 28

30 Vimmerby Kornmun Ekonomikontoret Värdeökning pensionsplacering , mnkr 16, , ,0 12, =~- -H,O ,5 11,3 10, ,7 coasa2013 8, ,..--.,7,...,,8-7-; ,...-= ~~~~~ ~ Budget 3,0 mnkr januari mars maj juli september november För årlig utveckling av KLP sedan starten 2007, se bilaga 5. Borgensåtagande Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem l Borgen och andra förpliktelser gentemot "allmännyttan" Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala företag Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser löneskatt Övriga ansvarsförbindelser 4 4 Leasingavtal o o Summa Infriade borgensåtagande o tkr o tkr 29

31 Vinunerby Kommun Ekonomikontoret Nyckeltal Vimmerby Kommun Portföljdata Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år] * Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1 år Kapitalbindning < 1 år Antallån ,00% 1,88% 2,10 1, ,30% 32,61% 13 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån * Målsättningen är 2 år med tillåten awikelse +/- 12 män ** Enligt beslut KF $230 o o o o o Räntebindning -Vimmerby kommun 50% 40% äi "C c: 30% <( 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Räntebindning 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-1 O år Totalt Nom. Bel. Andel % % % % o 0% o 0% o 0% % 30

32 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Kapitalbindning - Vimmerby kommun 40% 30% äl -g 20% <( 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Kapitalbindning Nom. Bel. Andel Tillgångar 0-1 år % Motpart 1-2 år % 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år o 0% 5-7 år o 0% 7-10 år o 0% Totalt % Maximalt 50 o/o av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 o/o förfall årligen. Bankinlåning Kredit räntebelopp belopp sats Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) Räntederivat SEB o 0% o stadshypotek o.0% o Spintab o 0% o Handelsbanken o 0% o SBAB o 0% o Kommuninvest % o Nordea o 0% o Totalt % o 31

33 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Nyckeltal Vimmerby Energi & Miljö AB Portföljdata Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år)* Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1 år Kapitalbindning < 1 år Antallån Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån * Mälsättningen är 3 år med tillåten avvikelse +/- 12 mån Enligt beslut KF ,80% 1,95% 13,47 3, o 46,93% 6,63% o o Räntebindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år o 0% 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år o 0% 5-7 år % 7-10 år % Totalt % Räntebindning -Vimmerby Energi & Miljö AB 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år 32

34 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret ~apitalbindning -Vimmerby Energi 80% 70% 60% 50% Q) "C 40% c < 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år år år Kapitalbindning *** 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-1 O år år år Totalt Nom. Bel. Andel % % % % o 0% o O% o 0% o 0% % % **' Maximalt 50 %av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 o/o förfall årligen. Tillgångar Bankinlåning Kredit ränte- Motpart belopp belopp sats Nordea ,000% Nordea ,040% Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) SEB 236 ooo ooo 39% V-by kommun o 0% Spintab o 0% Nordiska Investeringsbanken % SBAB o 0% Kommuninvest % Nordea o 0% Totalt % Räntederivat Andel (Derivat) o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% % % 33

35 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Nyckeltal Virnarhem AB Portföljdata Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år]* Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1år Kapitalbindning < 1 år Antallån ,88% 3,00% 2,17 2, ,69% 40,27% 11 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån Malsättningen är 2 år med tillåten avvikelse +/- 12 mån Enligt beslut KF , $ o o o Räntebindning Vimarhem 40% 30% Qj -g 20% et 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år. 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Räntabindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år % 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år % 5-7 år % 7-1 O år o 0% Totalt % 34

36 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Kapitalbindning - Vimarhem 50% 40% äi "C c <1: 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år år Kapitalbindning*** Nom. Bel. Andel Tillgångar 0-1 år % Motpart 1-2 år % Nordea 2-3 år % Nordea 3-4 år o 0% 4-5 år % 5-7 år o O% 7-10 år o 0% Totalt % Maximalt 50 o/oav utestäende skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 o/o förfall årligen. Bankinlåning Kredit räntebelopp belopp sats ,000% ,040% Motpartsfördelning Lån Anoel (Lån) Räntederivat SEB o 0% o stadshypotek o 0% o Spintab o 0% o Handelsbanken o 0% o SBAB o 0% o Kommuninvest % o Nordea o O% Totalt % Andel (Derivat) 0% 0% O% 0% 0% 0% 100% 100% Borgensåtagande Totalt belopp o 35

37 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga J Låneportfölj Upplåning mnkr Datum Dagar kvar idag Månader Ränta Kostnad kvar idag o/o kr Kommuninvest , ,4 0, Kornmuninvest , ,9 3, Kornmuninvest , l ,4 2, l 062 Kommuninvest , ,3 2, Kornmuninvest Kornmuninvest ,0 40, l 343 2,5 4, ,8 0, l ,0 Kommuninvest l 30,0 Kommuninvest l Kornmuninvest 40, l ,2 3,15 l ,0 2, ,1 2,89 l l 604 Kornmuninvest , ,9 0, Kommuninvest , ,0 1, Kornmuninvest , J ,1 1, l 845 Kornmuninvest , : ,7 0, Sum ma 460,0 Medelvärde ,88o/o Genomsnittlig löptid, må nader Genomsnittlig löptid, är 25 2,1 LAn Kl_ Sum ma

38 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 2 Låneram Låneram får år 2014 och 2015, kf År 2014 Utnyttjad Nya lån2014 och 2015 mnkr mnkr mnkr Kommunen VE MAB VGAB 10 o 10 VkFAB VAB KALNAB 10 o 10 llåneram Låneram kf År 2015 Utnyttjad Återstår lån mnkr mnkr mnkr Kommunen VE MAB VGAB VkFAB o VAB KALNAB Låneram

39 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 3 Planering av lån år lån VBK kraftvärme lån nyalån omsättning lån upplåning o o Planering av lån ~ ~ T r--~~~--+mrua4oo r--~ ,=== ~~~ ' ~-- -- ~_ ~ 100 +r=_ _ l o +! --~ , ~ år - lånvbk ~ kraftvärme --lån Upplåning 180 ~, _, 140 +' ~ mnkr ~~~- 60 ~ ~ ~: \----- o ~ ,--; år - - omsättning lån - upplåning 38

40 ri7'i1>1 k A l M h n l,åu's PI II S!UU~. L ~ ~~I K J\ PII f\v ÖP.VfllfU Ut G Al Portföljrapport Aktier Rantebärande Likviditet in kl skuld optioner Upplupna räntor Totalt marknadsvärde Marknadsvärde Värdeändring Marknadsvärde kronor Totala a vsättningar Andel i KLP per rapportdatum 6, % Ande l, lo 57,41% 38,05% 4,27% 0,27% 100,00.,. Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2015 Vimmerby kommun Anskaffnings Vinst/förlust( ) värde kronor kronor ~0 8~ Var01v insättning(+ )/uttag(-) +0 Andelskurs per ,4541 Antal andelar per ,6641 Fö rmögenhetsutveckling frå n lnsall kat ~al Avknstnfng 150Mkr Mkr Förmögenheter för perioden ukviditet Röntebäranda inkl uppl rtinla 150Mkr Aittier 100Mkr 50 Mkr OMkr - o - - o ~ o - - ~ - o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 o o o o o ~ - - o o o o Ande lskursens utveckling för perioden Kr Kr Ko lnsa11 kap ~al Avkastning 0:1 ~ ~ ~ -t>.. ~... ~ o. ~ -... {3 "15... o ~ -... ~ l ~.._ B' w o {5... ~ t-v o... v, ti1< i ~ - s ~ ~ er o'< ~~ ~8 2000Ko Mkr OMkr o KLP MSndag Sida 12 39

41 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 5 Utveckling av insats i KLP l (2) År ,9 Insats 19,9 27,8 98 7,8 35,6 99 7,6 43, os 06 7,8 o o 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfört värde 8,9 15,6 25,4 26,1 34,2 48,1 41,7 38,7 44,9 48,7 49,3 Marknadsvärde 9,7 16,9 26,4 39,1 40,2 48,4 27,9 35,2 47,6 64,5 72,7 Obligationer Bokfört värde 9,4 15,2 17,3 32,8 34,9 23,1 25,0 25,9 22,6 22,9 27,3 Marknadsvärde 9,6 15,2 17,9 32,8 37,2 23,8 26,5 29,2 22,7 22,8 26,6 Bank 2,1 0,5 1,5 0,1 1,4 0,8-13,1-0,8 3,1 3,7 7,0 Summa Bokfört värde 20,4 31,3 44,2 59,0 70,5 72,0 53,6 63,8 70,6 75,3 83,6 Marknadsvärde 21,4 32,6 45,8 72,0 78,8 73,0 41,3 63,6 73,4 91,0 106,3 Värdeökning 0,5 3,5 8,6 15,8 19,5 21,0 2,6 12,8 19,6 24,3 32,6 Årlig värdeökning 0,5 3,0 5,1 7,2 3,7 1,5-18,4 10,2 6,8 4,7 8,3 Utveckling av insats i KLP ,0 100,0 80,0,_.:.:: 60,0 :!E 40, Insats - Bokfört värde Marknadsvärde - Värdeökning 20,0 0, år

42 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 5 2(2) År l Insats 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfort värde 46,5 48,3 51,7 50,2 54,1 58,6 67,1 73,8 Marknadsvärde 59,9 39,7 60,4 69,4 60,3 69,8 85,6 95,8 Obligationer Bokfort värde 32,8 41,2 43,8 53,0 53,2 56,1 61,5 64,4 Marknadsvärde 31,9 41,3 44,7 52,9 53,3 57,4 63,1 65,7!Bank Summa 12,1-1,1 4,5 2,7 4,4 5,4 2,8 7,6 Bokfört värde Marknadsvärde Värdeökning 96-06, 32,6 Årlig värdeökning 91,4 88,4 100,0 103,9 79,9 109,6 40,4 37,4 49,0 7,8-3,0 11,6 105,9 111,7 120,1 131,4 145,8 125,0 118,0 132,6 151,5 169,1 54,9 60,7 69,1 80,4 94,8 5,9 5,8 8,4 11,3 14,4 Utveckling av insats i KLP ,0 160,0 140,0 120, ,0..:.:: ~ 80,0 -+--Insats --Bokfört värde --Marknadsvärde - Värdeökning 96-06, 32,6 60,0 40,0 20,0 0,0 l l l l l l l l l år 41

43 Aren de Vimmerby kommun 42

44 Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Berglund Utredning av kostnader för kommunens asylmottagning 1 26J5Iflo1.,2() l o q ' ll!1-12d Vimmerby kommun har idag ett avtal med Migrationsverket. Tanken är att kostnaderna för sådana avtal inte ska belasta kommunens ekonomi. Det är väldigt märkligt att socialnämndens siffror inte är offentliga. Jag förstår att socialnämnden har en mycket stark sekretess men uppgifterna handlar inte om att få ut personers namn och födelsedata, utan endast den verkliga, utöver bidraget från staten. Att få fram sådana siffror ligger i såväl de folkvalda politikerna som i allmänhetens intresse, att få fram vad saker och ting kostar kommunen och skattebetalarna. Jag vill med detta ställa följande fråga Varför finns det inga offentliga siffror på området försörjningsstöd?. d?7:27.11./,.'... :.?r3i:c!:.1if:.sr:>.t::~c. v.. (/ Anneli Jakobsson, Sverigedemokraterna Vimmerby l 43

45 f.!!vimmerby ~kommun Kommunfollmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammmtriidesdatum 36(38) KF 140 Dnr 2015/204 Kod 109 Interpellation om utredning av kostnader för kommunens asylmottagning -ställd till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen f'ar ställas till Socialnämndeos ordförande Eva Berglund (S) och att svar lämnas vid nästkommande :fullmäktigesammanträde. Ärendet Vid dagens sammanträde foreligger interpellation från Anneli Jakobsson (SD) ställd till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) angående utredning av kostnader for kommunens asylmottagning. Vimmerby kommun har idag ett avtal med Migrationsverket Tanken är att kostnaderna for sådana avtal inte ska belasta kommunens ekonomi. Det är väldigt märkligt att socialnämndens siffror inte är offentliga. J ag forstår att socialnämnden har en mycket stark sekretess, men uppgifterna handlar inte om att få ut personers namn och fodelsedata utan endast den verkliga kostnaden utöver bidraget från staten. Att få fram sädana siffror ligger i såväl de folkvalda politikernas som i allmänhetens intresse att få fram vad saker och ting kostar kommunen och skattebetalarna. Anneli Jakobsson (SD) ställer foljande frågor: Varfor :finns det inga offentliga siffror på området forsöijningsstöd? Beslutsunderlag Interpellation inhhunad av Anneli Jakobsson (SD), Id Sändlista Socialnämndens ordforande Eva Berglund Socialforvallningen Kanslijurist Therese Jigsved Protokolljusterare \ 44

46 Aren de l Vimmerby kommun 45

47 Vimmerby kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammann~desdatum 12(23) KS 206 Dnr 2015/208 Kod 759 Samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska funktionsnedsättningar- revidering av samverkansöverenskommelse samt delegering av beslut om revideringar till socialnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens beslut att foreslå kommunfullmäktige besluta att l. ställa sig bakom och skriva under reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar 2. beslut om kommande revideringar av samverkansöverenskommelsen ska delegeras till socialnänmden. Ärendet Sedan 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta framgår både av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Socialnänmden fick vid sammanträde del av ett forslag till reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, kring personer med psykiska funktionsnedsätt~ ningar. Samverkansöverenskommelsen är övergripande och kopplad till underavtal/överenskommelser i Kalmar län. Den utgör också grundkrav i FRIO-projektet (plan for riktade insatser inom området psykisk ohälsa) som länet måste uppfylla for att huvudmännen ska kunna ta del av projektets prestationsmedel Samverkansöverenskommelsen ska enligt foljebrev fi ån Regionforbundet i Kalmar län skrivas under i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om inte annan delegationsordning finns. Vid dagens sammanträde foreligger socialnämndens beslut. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning 1\ <i /\ J 46

48 mvimmerby ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträde,datum 13(23) Förslag till beslut l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom och skriva under reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att beslut om kommande revideringar av samverkansöverenskommelsen ska delegeras till socialnämnden. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , SN 54. Följebrev till reviderad samverkansöverenskommelse, Id l, Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare IN~ 47 Utdragsbestyrkning

49 w~. ~tj Vimmerby i_~ kommun -~~ Sac ialnämnde 11 SAMMANTRÄ.DESPROTOKOLL Sammantr.idcsdJtum Sidnr 13(23) SN 54 Dnr 2015/145 Kod 759 Samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar -revidering av samverkansöverenskommelse Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige l. Socialnämnden fareslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom och skriva under reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunema i Kalmar län bing personer med psykiska nmk:tionsnedsättningar. 2. Socialnämnden fareslår kommunn!llmäktige att beslut om kommande revideringar av samverkansöverenskommelsen ska delegeras till socialnämnden. Ärendet Sedan 2010 är kommuner och landsting skyleliga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk nmktionsneclsättning. Detta framgår både av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårclslagen. Socialnämnelen rar el el av ett forslag till reviderad samverkansöverenskommelse mellan lanelstinget i Kalmar län och kommunema i Kalmar län, kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Samverkansöverenskommelsen är övergripande och kopplad till uncleravtal/ överenskornn1elser i Kalmar län. Den utgör också grundkrav i FRIO-projektet (plan for 1iktade insatser inom området psykisk ohälsa) som länet måste uppfylla for att huvudmätmen skall kunna ta del av projektets prestationsmedel Samverkansöverenskommelsen ska enligt följebrev från Regionforbundet i Kalmar län skrivas uneler i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om inte mman delegationsordning tlnns. Socialnämnelens ledamöter ställer frågor. Beslutsunderlag Underlag. Icl2!996.!duntlig föredragning av socialchef Anette Nilsson. Protokolljusterart 48

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014

Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014 ~~ VIMMERBY KOMMUN Administrativa avdelningen Therese Jigsved KALLELSEIUNDERRÄ TTELSE 2014-02-19 1(1) Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

DOM 2014-10-24 Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180

DOM 2014-10-24 Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180 Avdelning l 2014-10-24 Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (8) KLAGANDE 1. Karl-Otto Rosenqvist, 750804-3937 Teatervägen 17 266 54 Vejbystrand 2. Lennart Näsström, 450203-8039 Barrvägen 5 262 61 Ängelholm 2014-10-

Läs mer

DOM 2014-11-26 Meddelad i Linköping

DOM 2014-11-26 Meddelad i Linköping Enhet 1 DOM 2014-11-26 Meddelad i Linköping Mål nr 6740-13 1 KLAGANDE 1. Annica Andersson, 520511-6626 Dalhemsvägen 22 2. Camilla Andersson, 711124-1746 Torlundavägen 2 3. Emilia Andersson, 030130-2600

Läs mer

DOM 2011-11-22 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-11-22 Meddelad i Härnösand FÖRVALTNINGsRÄTTEN Föredraganden- 2011-11-22 Meddelad i Härnösand Mäl nr 279-11 Sida 1 (6) MOTPART Ömsköldsviks kommun 891 88 Ömsköldsvik ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ömsköldsviks kommuns beslut

Läs mer

Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013

Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013 KALLELSEIUNDERRÄ TTELSE 2013-10-23 1(1) Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare Kompletterande kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013 I enlighet med 5 kap 11 kommunallagen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 4252-11 4253-11 1 KLAGANDE Attendo AB, 556714-2145 Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd Ombud: Henrik Borelius och Tomas Björksiöö Adress

Läs mer

Vimmerby kommun ~~ www.vimmerby.se

Vimmerby kommun ~~ www.vimmerby.se Vimmerby kommun ~~ www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE 2013-05-15 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 27 maj 2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

Handlingar KF 14-01-29

Handlingar KF 14-01-29 Handlingar KF 14-01-29 Hö örs kommun Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-29 Slda 3 (14) Innehållsförteckning Ärende Sida 11a.ncl l, 1 Sammanträdets kungörande...... :... 4

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33& FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD 2014-09-10 Meddelad i Karlstad Mål nr 862-14 Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, 556756-6202 Box 1187 432 36 Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand.

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 20-21 MARS 2014

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 20-21 MARS 2014 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 20-21 MARS 2014 Likviditetsrapport 2013-12-31 samt likviditetsplan 2014 Version: 1 Ansvarig: Annika Jonsson 2(18) Annika Jonsson, ekonomistaben 2014-02-18 Dnr:

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping Mål nr 1164-14 1 KLAGANDE Samres AB, 556433-7417 Kyrkogatan 19 222 22 Lund Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Årsredovisning 2012. Kommunfullmäktige 59

Årsredovisning 2012. Kommunfullmäktige 59 Årsredovisning 2012 Kommunfullmäktige 59 Bland annat hände detta 2012 Ny busspendlarhållplats i Rimforsa I september stod en ny busspendlarhållplats färdig i Rimforsa. Den är ett steg i riktningen att

Läs mer