Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 22 juni Kl i Plenisalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Vimmerby kommun. Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 22 juni 2015. Kl 15.00 i Plenisalen"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 22 juni 2015 Kl i Plenisalen Vimmerby kommun

2 '!!:vimmerby lgmj kommun Administrativa avdelningen Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE (3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 22 juni 2015, kll5.00 Plenisalen, stadshuset, Vimmerby OBSERVERA TIDEN! Ärenden enligt nedanstående förteckning: l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats får justering. Informationsärenden 3. Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden. -Dom i mål om laglighetsprövning Tornas Holgersson./. Vimmerby kommun. Förvaltningsrätten i Linköping avslår Tornas Holgerssons överklagande av fullmäktiges beslut KF 179, om utredning av trygghets boende. -Tertialrapport får kommunalfårbundet ITSAM periodenjanuari-april Finansrapport får april Ledamötemas frågestund. 5. Interpellation om utredning av kostnader får kommunens asylmottagning-ställd till socialnämndens ordfårande Eva Berglund (S)- interpellationssvar och debatt. Ärenden för avgörande 6. Samverkansöverensk01mnelse kring personer med psykiska funktionsnedsättningar- revideting av samverkansöverenskommelse samt delegering av beslut om revideringar till socialnämnden. 7. Motion om att infåra utbildningsdag i arbetsrätt får sistaårselever. 8. Motion - Rättvis b am omsorg. 1

3 9. Motion om UF-fciretag fcir ungas utveckling. l O. Motion om att göra lämvägsgatan i storebro till huvudled. Il. Motion om sänkt hastighet inom kvarteret Skvalmon i Storebro. 12. Budgetuppföljning per april 2015 fcir Vimmerby kommun. Föredragande: ekonomichefmattias Karlsson 13. Budgetuppföljning efter fyra månader 2015 fcir socialnämnden. Ajoumering kll fcir måltid. 14. Budget 2016 med plan for Vimmerby kommun- resultatbudget och investeringsram 2016 med plan , fordelning av driftramar 2016 samt tre övergripande finansiella mål. Föredragande: ekonomichefmattias Karlsson 15. Plan fcir återställande av negativt resultat. Föredragande: ekonomichef Mattias Karlsson 16. Tidplan fcir budgetberedningen infcir år revidering. 17. Folkinitiativ angående folkomröstning om skolor och forskolor på landsbygden i Vimmerby kommun ska läggas ned eller bevaras. 18. Maxtaxa inom forskola och fritidshem i Vimmerbykommun-anta nya avgiftsnivåer. 19. Taxa fcir markupplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark samt riktlinjer fcir uteservetingar och skyltpolicy- anta reviderat förslag. 20. lt-handlingsplan fcir samt kalkyl fcir Vimmerby kommuns tibetinvestering- anta. Ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde och handlingar kommer att skickas ut därefter. 21. Gestaltningsprogram fcir Vackra Vimmerby- anta. 2

4 22. Motioner vilkas beredning ej slutforts per redovisning. 23. Medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts per redovisning. Valärenden 24. Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Lars Nilsson (C). 25. Val av styrelse och lekmannarevisor i Vimmerby Turistbyrå AB för tiden till och med årsstämman Begäran om entledigande från Claes Roos (M) avseende uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Ärenden för beredning 27. Motion om att ompröva frågan om ansvarsfrihet -för beredning. 28. Inkomna handlingar. Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, Stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Kommun och politik". Protokollet justeras den 29 juni 2015 på administrativa avdelningen, Stadshuset, Vimmerby. Måltid bestående av kycklingsallad, bröd, smör och kall dryck kommer att serveras i portionsförpackningar i cafeterian kl Har du önskemål om vegetariskt alternativ, laktoseller glutenfri mat, hör av dig med ditt önskemål senast den 16 juni. Kaffe, te, vatten, fmkt och kaka kommer också att finnas tillgängligt i foajen under kvällen. Vimmerby den lo juni 2015 LENNART NYGREN Ordförande l Therese Jigsved Kanslijurist Vid anmälan av förhinder och inimilande av ersättare, ring eller maila: Administratör Liselott Frejd 0492/ Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ E-post: 3

5 Aren de ~.l;'~ l Vimmerby kommun 4

6 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM Meddelad i Linköping KLAGANDE Tomas Holgersson, Ty1iorp Vi1m11erby MOTPART Vimmerby kommun stadshuset Vimmerby Mål m \Il VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen c)0/5~(}5- ;;z.j '~O~~}K!Hnr J Lopnr Lp f fo j' ,_,..~~'-- ~ Sida l (lo) j ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2013, 179 SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) KL FÖRVALTNINGsRÄTTENSAVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet DokJd J 953 J 5 Postadress Box Linköping Besöksadress Brigadgatan 3 Telefon ]] 00 E-post: 5 Telefax forval t n i n gsra tten i l i nk o p in d om.se Expeditionstid måndag-- fredag 08:(10-16:00

7 FÖRV ALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM BAKGRUJ\TJ) OCH YRKANDEN Kommunfullmäktige i Vinuuerby kommun (kommunen) beslutade den 28 oktober 2013 (KF 179) att dels under punkt l "uttala att behov föreligger av ett trygghetsboende i Vimmerby under andra halvan av 2010-talet", dels under punkt 2 "ge i uppdrag till Vimarhem AB att- som komplement till tidigare utredning- brett utreda olika alternativ beträffande kostnader, fmansieringsalternativ och utförandealternativ enligt följande direktiv: Utredningen bör omfatta olika alternativ vad gäller antal lägenheter, lägenhetsstorlekar, gemensamhetsytor, lokalisering, samt olika finansieringsmöjligheter, försäljning av bostadsbestånd, utökat aktiekapital eller utförande genom extern intressent. Vimarhem ska regelbundet åteltedovisa ärendet för kommw1styrelsen." Tomas Holgersson yrkar att beslutet ska upphävas. Kommunen anser att överklagandet ska avslås. V AD P ARTERNA A.i'{FÖRT Tomas Holgersson Ett kommunalt aktiebolag styrs huvndsak:ligen genom att kommunfullmäktige och bolagsstämman fastställer bolagsordningen och gemensamma och särskilda ägardirektiv. Att istället styra bolaget, i detta fall Virnarhem AB (Vimarhern), med ett enkelt beslut i kornmunfullmäktige är inte lagligt. Det strider mot aktiebolagslagen, som anger att styrelsen och bolagsledningen alltid ska se till bolagets bästa. Det strider även mot lagen om allmännytliga konununala bostadsaktiebolag. Av förarbetena till den sistnänmda lagen framgår att ett kommunalt ägt bostadsbolag inte ska behandlas annorlunda på grund av att kommunen är ägare. Del utredningsdirektiv 6

8 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM som kommunen beslutat om innehåller flera punkter som helt klart faller på ägaren, dvs. kommunen. Genom att lägga över ansvaret för utredningen, som till allra största del är ett kommunalt intresse, på Vitnarhem inkräktas på bolagets självständighet som egenjuridisk person. Konnnunfullmäktige har genom att ge bolaget uppdraget att utreda en konmmnal fråga överskridit sina befogenheter. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag anger reglerna för värdeöverföring mellan konnnun och bostadsbolag. Genom att lägga en stor utredning på Vitnarhem vältrar kommunen över inte bara en stor arbetsbelastning utan även en betydande kostnad för bolaget och bolagets hyresgäster. Utredningsuppdraget omfattar ett flertal punkter och konsulthjälp är därmed nödvändig. Värdet av utredningen, som inte går att beräkna exakt, tillförs konnnunen och det hela kan därför anses vara en otillåten värdeöverföring. Kommunen Vitnarhem är ett kommunalt helägt bolag som enligt bolagsordningen bl.a. ska främja bostadsförsörjningen i konnnunen. Bostadsförsörjning är en kommunal angelägenhet. De legala villkoren för helägda konnnunala bolag är enligt 3 kap. 17 KL bl. a. att kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet, utser samtliga styrelseledamöter och ser till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Sistnämnda regle Iing fmns också i Vimarhems bolagsordning. Det filllis således enligt både lag och antagen bolagsordning en skyldighet för Vimarhem att låta kommnnfullmäktige ta ställning till viktiga frågor innan beslut fattas. Ett sådant ställningstagande är inte bindande för bolaget men den rättsliga påföljden om bolagsstyrelsen går emot konmmnfi.tllmäktiges ställningstagande är att 7

9 FÖRVAL TNJNGSRÄ TTEN I LINKÖPING DOM fullmäktige kan entlediga den. Om fullmäktiges ställningstagande tas in i bolagsordningen eller ges genom ägardirektiv blir det bindande för bolaget. Den 28 januari 2013 beslutade kommunfullmäh.iige att uppdra Vimarhem att utreda byggnationen av trygghetsboenden i Vimmerby. Bolaget genomförde utredningen och lämnade in den till kommunen i april Bolaget får därigenom anses ha accepterat att göra utredningar om trygghetsboenden i Vimmerby. Beslutet som kornmunfullmäktige fattade den 29 oktober 2013, och som var ett kompletterande utredningsuppdrag till det bolaget tidigare fått, är lagligt. Kommunfullmäktige har inte överskridit någon befogenhet genom att ge Vimarhem det kompletterande utredningsuppdraget. Kostnaden för utredningen bör i huvudsak bestå i att några anställda avsätter arbetstid. Det är normalt att anställd personal inom kommunkoncernen avsätter tid till olika sarnarbetsprojeki eller utredningar. Kostnaden är i vart fall av mindre omfattning. Det kan därför inte ses som någon olovlig värdeöverföring att anställda i Vimarhem har lagt tid på en utredning. Det överklagade beslutet strider därför inte mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebola g. SKÄLEN FÖR FÖRVALTNJNGSRÄTTENS AVGÖRANDE Rättsliga utgångspunkterför prövningen Av l O kap. 8 KL framgår alt ett överklagat beslut ska upphävas om l. det inte tillkornmit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för konununen, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, 4. beslutet strider mot Jag eller annan författning. 8

10 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM Förvaltningsrätten får inte pröva ett överklagat besluts lämplighet och inte heller sätta annat beslut i dess ställe. Omständigheter som inte hänför sig till någon av de fyra prövningsgnmdema i l O kap. 8 KL kan inte beaktas vid förvaltningsrättens prövning. Vid prövningen av överklagandet far enligt l O kap. l O KL heller inte beaktas andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång. I mål om laglighetsprövning ankommer det i första hand på klaganden att visa att kommunens beslut är olagligt. Uttalandet all det föreligger behov av trygghetsboende Tomas Holgersson har inte begränsat sitt överklagande till att avse utredningsuppdraget i punkt 2 i beslutet. Han har dock inte anfört någon grund för varför uttalandet i punkt l skulle vara olagligt. Det är således inte visat att så är fallet. Frågan om det överklagade beslutet strider mot aktiebolagslagen Tomas Holgersson anför att kommunen genom att styra Vimarhem med ett enkelt beslut i kommunfullmäktige har brutit mot bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551, ABL), som anger att styrelsen och bolagsledningen alltid ska se till bolagets bästa. Vitnarhem är ett helägt kornmunalt bolag. Det är således kornmunfullmäktige som utgör bolagets stämma, som är dess högsta beslutande organ. Fullmäktiges beslut gäller därför som bolagets beslut (jfr Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 2012, s. 80). Beslutet kan mot de1ma bakgrund inte anses strida mot ABL. 9

11 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM Frågan om det överklagade beslutet strider mot affärsmässighetsprincipen i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag Tomas Holgersson anför att det överklagade beslutet strider mot den affiirsmässighetsprincip som stadgas i 2 lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (LAKB), i och med att frågan om trygghetsboenden främst är ett kornmunalt intresse. A v bestämmelsen framgår att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affarsrnässiga principer trots bestämmelserna om förbud mot näringsverksamhet i vinstsyfte i 2 kap. 7 KL och självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c KL. Av l LAKB framgår att med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det bestänunande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte bl. a. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget. Kommunen har uppgett att Virnarhem enligt bolagsordningen bl. a. ska främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget faller således under LAKB:s tillämpningsområde. Frågan uppkommer då om hur det allmännyttiga ändamålet, som Vi marhem enligt kommunen har, och affarsmässighetsprincipen, som Tomas Holgersson hänvisar till, förhåller sig till varandra. Av förarbetena till LAKB (pro p. 2009/10: 185) framgår bl. a. följande. Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. l detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, dvs. inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, 10

12 FÖRVALTNINGsRÄTTEN l LINKÖPING DOM utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster (s. 40). Även då de konununala bostadsföretagen uttryckligen ska bedriva sin verksamhet på affarsmässiga grunder och sträva efter att långsiktigt uppnå bästa möjliga resultat, ska kommunerna kunna använda sina företag för att fullgöra sitt bostadspolitiska ansvar (s. 41). En kommun kan dock inte kräva av sitt företag att det vidtar åtgärder som inte är lönsamma för företaget. Det väsentliga är att samhällsansvaret är ett uttryck för bolagets långsiktiga affarsmässiga engagemang och inte betingas av att bolaget har just en kommun som ägare. Ansvaret för bostadsförsörjningen kan aldrig övergå från kommunen till bolaget. Kommunala bostadsaktiebolag kan även utföra åtgärder som inte naturligt faller inom ramen för verksamheten därför att kommunen anser dem angelägna, men det ankommer då på kommunen att såväl genomföra sådana uppdrag enligt gällande regler om bl.a. statsstöd och offentlig upphandling som att finansiera dem (s. 42). Vidare framgår följande. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat ägare av ett jämförbart privat bostadsbolag (s. 44). Vissa remissinstanser anser att det är oklart om det är vinstsyftet eller det allmännyttiga syftet att främja bostadsförsörjningen m.m. som har företräde när de inte går att förena. De kommunala bostadsaktiebolagen har inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter (s. 45). Även om kommunala bostadsaktiebolag har ett allmännyttigt syfte måste relationerna mellan kommunen och bolaget vara konsekvent affarsmässiga och deras respektive ekonomi hållas åtskilda så att någon subventionering eller värdeöverföring i endera riktningen inte sker (s. 50). I ärendebeskrivningen i kommunstyrelsens protokoll anges bl. a. att det vid kommunstyrelsens sammanträden den 8 och den 22 januari 2013 förelåg en 11

13 FÖRVALTNINGsRÄTTEN I LINKÖPING DOM PM upprättat av ordforanden rörande Vimarhems nästa byggprojekt, som bör vara ett trygghetsboende i Vimmerby tätort. Såvitt framgår av beslutets lydelse- som återges ovan under rubriken Bakgnmd och yrkanden- och ärendebeskrivningen syftar uppdraget således till att utreda Vimarhems nästa byggprojekt Utredningsuppdraget får, mot bakgrund av de motivuttalanden som redovisats, anses ligga inom bolagets allmännyttiga ändamål och i och for sig vara ett sådant bostadspolitiskt uppdrag som kommunen kan använda sitt allmännyttiga bolag för. Frågan uppkommer då hur uppdraget förhåller sig till bestämmelsen om affärsmässighet. I förarbetena uttrycks att en kommun inte kan kräva av sitt företag att det vidtar åtgärder som inte är lönsamma för företaget, att relationerna mellan kommunen och bolaget vara konsekvent affårsmässiga och deras respektive ekonomi hållas åtskilda. Det väsentliga är, alltjämt enligt motiven, att samhällsansvaret är ett uttryck för bolagets långsiktiga affärsmässiga engagemang och inte betingas av att bolaget har just en kommun som ägare. Som Tomas Holgersson anför kräver uppdraget att Vimarhem måste avsätta personal eller, om det inte är möjligt, ta in konsulter. Det medför givetvis en kostnad fdr bolaget. Det framgår emellertid inte annat än att det är en kostnad som är hänförlig till en eventuell framtida byggnation av Vimarhem. Det går därfor inte att dra slutsatsen att utredningen skulle vara olönsam för Vimarhem i ett långsiktigt perspektiv. Förvaltningsrätten firmer därför att Tomas Holgersson inte gjort smmolikt att beslutet strider mot bestämmelsen om affarsmässighet i LAKB. 12

14 FÖRV ALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM Fråga om värdeöverföring enligt LAKB Tomas Holgersson har vidare arrfort att den kostnad, i arbetad tid, som utredningsuppdraget innebär för Vimarhem utgör en otillåten värdeöverföring enligt LAKE eftersom kommunen rullar över kostnaden på bolaget. Oaktat slutsatsen under föregående rubrik kan här följande noteras. Av 3 LAKE framgår att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar under ett räkenskapsår inte får överstiga ett belopp som motsvarar räntan, beräknad på visst angivet sätt, på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår. Med värdeöverföring avses enligt 17 kap. J ABL vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna och annan affårshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affårsmässig karaktär för bolaget. Ä ven om den kostnad som utredningsuppdraget innebär skulle utgöra en värdeöverföring ankommer det på Tomas Holgersson att visa att det tak som föreskrivs i 3 LAKB överskrids. Förvaltningsrätten finner inte visat att så är fallet. Att kostnaden är svår att exakt beräkna föranleder ingen mman bedömning. 13

15 FÖRV ALTNINGSRÄ TTEN I LINKÖPING DOM lo Sammanfattning Förvaltningsrätten flnner att Tomas Holgersson inte visat att det överklagade beslutet strider mot bestämmelserna i ABL eller LAKB. Hans överklagande ska därför lämnas utan bifall HURMAN ~VERKLAGAR, s_ebilaga l (DV 3109/lD). 1\trh- \ \; \ / \/ _ \ TnfJoo''\,.~ I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Bo Flyrue och Mona S:t Cyr deltagit. Föredragande har varit Eric Elander Duquc. 14

16 -9'.-n." "' '!l-l l!t SvERIGEs DoMsTOLAR Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR- PRÖVNINGSTILLSTÅND " "' " c 8 6 o Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kornmit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhanclli11g, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagaodet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag beslut meddelades. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om l. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. Klagandens person-/ organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bosraden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet- och om de fortfarande är aktuella- behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten. 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som kjaganden vill få till stånd, 5. de _bev-is som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Adressen till förvaltningsrätren framgår av domen/beslutet. \WNt.domstol.se 15

17 Kommunalförbundet ITSAm} Direktionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(11) 20 Dnr 2015/00039 Tertialrapport för perioden januari-april 2015 kommunalförbundet ITSAM Direktionens beslut att fastställa tertialrapport för kommunalfårbundet ITSAM perioden januari tom april2015 får överlämnande till medlemskommunerna. Paragrafen fårklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Administrativ chef Jörgen Nord infmmerar om tertialrapporten. Kommunalfårbundet lämnar rapport över verksamheten fårsta tertialet 2015 i enlighet med underlag. Kommunalförbundet ITSAMs resultatet får fårsta tertialet uppgår till l 777 tkr. Beslutsunderlag Tertialrapport perioden j an-april 2015 med helårsprognos Kommunchefsberedningens sammanträdesprotokol , 9 16

18 ITSFim KOMMUNALFÖRBUNDET ITSAM EKONOMISK RAPPORT FÖR PERIODEN JAN APRIL 2015 Med helårsprogn os 17

19 PERIODEN JANUARI-APRIL Kommunalförbundet ITSAMs resultat för det första tertialet 2015 uppgår till l 777 tkr. Verksamheten har fortsatt i motsvarande omfattning som under hösten föregående år med inriktning i enlighet med ITSAM-avtalet och verksamhetsmålen för Det övergripande målet att fortsätta omvandla den del som avser anslagsfinansiering av IT till finansiering utifrån beställd tjänst har att fortsatt prägla det långsiktiga arbetet. För året har en anslagssänkning gjorts i fråga om projektverksamhet ( tkr), systemdrift ( -645 tkr) samt drift och förvaltning av fibernät ( -687 tkr). Samtliga ITSAM-komrnuner tar numera sina respektive respektive kostnader för fibernäten i fråga om underhållskostnader, kabelanvisning samt dokumentation av utbyggnad och anslutningar. Verksamheten under årets fyra första månader bottnar i ett fortsatt starkt fokus att konsolidera verksamheten mot att bli en effektiv och driftssäker organisation med en likriktning avit-miljön för att skapa skalfördelar och kostnadseffektivitet. Under perioden har beslut tagit som att inleda avveckling av VD I-miljön (virtuella datorskrivbord) vilken inte längre bedöms motsvara kraven enligt ovan. Aktuell tjänst kommer under året att ersättas med annan/andra funktioner baserat på de behov som finns hos användaren. En utredning gällande detta pågår och de engångskostnader som tidigare aviserats till följs av VD I-avvecklingen har därför ännu inte fått genomslag på årets resultat. Ett utvecklingsarbete har även inletts för att få igång kommunikationsverktyget Lync som gör det möjligt för medlemskommunerna att genomföra videokonferenser. Motsvarande gäller implementation av ett e-tjänsteverktyg för ITSAM-komrnunerna där den tekniska delen nu finns uppsatt hos kommunalförbundet. Återstår gör för förvaltningarna att genomföra processkartläggningar och praktiskt sätta upp de e-tjänster som verksamheterna efterfrågar. En första utbildning för användare hålls under maj månad. Periodens ekonomiska resultat innehåller en positiv engångseffekt på 374 tkr till följd av en felaktig periodisering i samband med bokslut Summan gäller pågående arbeten och avser införandekostnader för Nyckelfri hemtjänst i Ödeshögs kommun där en överföring av investeringskostnaderna till tjänst ännu inte skett. Med syftet att forma rutiner och arbetssätt för att leva upp till intentionerna i den IT -policy som antogs av samtliga medlemskommuner under föregående år, genomförde ITSAM under februari en förändring av arbetet med kundgrupper i förvaltningarna. Målsättningen är att korta kommunikationsvägarna mellan beställare, användare och ITservice/drift genom att bygga en erforderlig systemförvaltningsorgansation kring varje IT -system och tjänst. Arbete innebär ett tydliggörande av roller liksom klassificering av informationstillgångar, IT -driftsmässigt såväl som verksamhetsmässigt. Periodens kassaflöde uppgår till tkr vilket är en följd av blandarmat att årets investeringar ännu inte effektuerats. I samband med att fiberutbyggnaden kommer igång i flera medlemskommuner bedöms behovet av likviditet successivt att öka, som en del kommer två att projektanställas för att klara det utökade uppdraget på fibersidan. En prognos över resultatet för helåret 2014 bedöms till3 325 tkr. 18

20 FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER REsULTATRAPPORT (tkr) Period: jan-april 2015 Periodens Periodens Resultat utfall budget* Föregående ar Intäkter Verksamhetens Intäkter Kostnader för huvudverksamhet (4) Kostnader för arbetskraft (5) Övriga verksamhetskostnader {6 & 7) Avskrivningar (793) Finansiella intäkter & kostnader Periodens resultat *budget upprättad exkl intäkter och kostnader för fiberutbyggnad. 19

21 Balansrapport (tkr) Per den: Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående investeringar/arbeten Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter övriga kortfristiga fordringar Kassa och b a n k Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående balans Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Summa skulder o o Summa eget kapital, avsättningar och skulder

22 Belopp l Tkr )an-april hellr Löpande verksamhet Periodens resultat Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(-) l minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-) l minskning(+) förråd, varulager och exploatering Ökning(+) l minskning(-) kortfristiga skulder KassafiOde frln löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 177 Investering pågående projekt Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar KassafiOde frln Investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Långfristig upplåning, förändring Kortfristig del av långfristig upplåning, förändring Ökning(-) l minskning(+) av långfristiga fordringar KassafiOde frln finansieringsverksamheten Arets kassafiode Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

23 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret / 90 Id: Vimmerby kommun Finansrapport april

24 23

25 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Innehåll Likviditet Lån... 3 Bolagens likviditet och upplåning Ränta på lån... 5 Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP... 6 Borgensåtagande... 7 Nyckeltal Vimmerby Kommun... 8 Nyckeltal Vimmerby Energi & Miljö AB l O Nyckeltal Vimarhem AB Bilagor: l. Låneportfolj 2. Låneram 3. Planering av lån 4. Portfoljrapport KLP-Tota/30 april 5. Utveckling av insats i KLP 24

26 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Likviditet Tillgängliga likvida medel per sista april var 27,1 miljoner kronor. Kommunens likviditet vid månadsskifte, mnkr 35, , r-1 30,0 27,1,... 25,0 ~ 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 r ~ l 16,4 r-- ~ L ~~ ,3 t,...!- r- '--- ~~ J 1'-t_l l ' ' ' ' ' ' ' ' ' december februari april juni augusti oktober december Lån Vimmerby Kommuns lån ligger fortsatt på 649 miljoner. Inga nya lån har tagits under april miljoner avser kraftvänne. Se bilaga l. Beslut om lån Kf låneram, se bilaga 2. Planering av nya lån, se bilaga 3. Upplåning kommunen, mnkr ~6=0~9--6=0~9--6~0-9--~--~ _,.,., december februari april juni augusti oktober december 25

27 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bolagens likviditet och upplåning Bolagens likviditet, mnkr 30, ,0 20,0 VE MAB 13,2 12,1 --=-VAB - VIFAB VkFAB -1,9-5,0 ~ december februari april juni augusti oktober KALNAB VGAB Upplåning bolag, mnkr 700,0 ~ ,0 598,0 ---{)03;{} 568,0 500,0 400,0 300,0 Q ;p h ;., a;.. :::or-293}) 200,0 100,0 l = ': O ' O -.-- ::: : ' VE MAB =-:tv AB -VHAB - VIFAB VkFAB KALNAB - VGAB VEMAB VAB VHAB VIFAB VkFAB KALNAB Vimmerby Energi & Miljö AB VimarhemAB Vimmerby Halkbana AB Vimmerby Industrifastigheter Vimmerby Kommun Förvaltnings AB Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 26

28 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Ränta på lån Den genomsnittliga räntan på externa lån för Vimmerby Kommun är 1,88 %. Exklusive kraftvärme lånet. Genomsnittliga löptiden är. 2,1 år. Se bilaga l. Genomsnittlig ränta för låna tagna av Vimmerby Energi & Miljö AB är 1,95% och för Vimarhem AB 3%. Ränta på lån, % 3~0 ~ ~z ~s~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 2,90 -+-~~2~;9d;:;:;~~~---~-----~-~~------~~ -... ~ 2,70 +~ ,50 +, ~~~-~~-~~----~-~~~~~--~~~~ ~~ kommunen - vimarhem vemab Vimmerby Kommuns inlåningsränta ligger fortsatt på 0% sedan oktober Kommunens inlåningsränta vid månadsskifte, % 0,80 o-;72l l 0,71 0,71 0,72 0,70 l 0,60 -, 0,50 l 2015 l = ,40 l l i 0,30 l l 0,21 0,20 0,23 0,20 ) ~ 0,20 i 0,10 _, l 0,00 0,00 0,00 0,00 ~00 0,00 0,00 0,00 -,- ' " ;s c:a--, januari mars maj juli september november 27

29 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP Kahnar Läns Pensionskapitalforvaltning AB bildades 1996 med uppgiften att forvalta länets kommuner och landstings avsättningar for pensionsändmål Verksamheten vilar på ett konsortiavtal där ägarna tillsammans kommit överrens om grunderna för verksamheten som ska fungera som en buffert avseenden den såkallade ansvarforbindelsen for anställdas pensionsfårmåner. Vimmerby Kommuns insats är 51 miljoner kronor och nedan ses värdeökningen Portfoljrapport for Vimmerby kommun, se bilaga :.: :E Utveckling av insats i KLP ,0 180,0 ~ - 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40, ,7-153,6 20,0 2,9 5,2 _.7,8 0, l l - Insats --Bokfört värde Marknadsvärde -11-Värdeökning Månad År h1sats 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfort värde 77,0 72,6 74,2 75,4 Marknadsvärde 105,3 108,5 107,6 108,6 Obligationer mm Bokfort värde 65,0 67,5 69,8 70,1 Marknadsvärde 66,6 69,1 71,3 72,0 Bank 4,8 8,6 7,0 8,1 Summa Bokfort värde ,8 Bokfort värde 146,8 148,7 151,0 153,6 Marknadsvärde 176,7 186,2 185,9 188,7 Värdeökning 1,0 2,9 5,2 7,8 28

30 Vimmerby Kornmun Ekonomikontoret Värdeökning pensionsplacering , mnkr 16, , ,0 12, =~- -H,O ,5 11,3 10, ,7 coasa2013 8, ,..--.,7,...,,8-7-; ,...-= ~~~~~ ~ Budget 3,0 mnkr januari mars maj juli september november För årlig utveckling av KLP sedan starten 2007, se bilaga 5. Borgensåtagande Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem l Borgen och andra förpliktelser gentemot "allmännyttan" Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala företag Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser löneskatt Övriga ansvarsförbindelser 4 4 Leasingavtal o o Summa Infriade borgensåtagande o tkr o tkr 29

31 Vinunerby Kommun Ekonomikontoret Nyckeltal Vimmerby Kommun Portföljdata Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år] * Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1 år Kapitalbindning < 1 år Antallån ,00% 1,88% 2,10 1, ,30% 32,61% 13 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån * Målsättningen är 2 år med tillåten awikelse +/- 12 män ** Enligt beslut KF $230 o o o o o Räntebindning -Vimmerby kommun 50% 40% äi "C c: 30% <( 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Räntebindning 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-1 O år Totalt Nom. Bel. Andel % % % % o 0% o 0% o 0% % 30

32 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Kapitalbindning - Vimmerby kommun 40% 30% äl -g 20% <( 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Kapitalbindning Nom. Bel. Andel Tillgångar 0-1 år % Motpart 1-2 år % 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år o 0% 5-7 år o 0% 7-10 år o 0% Totalt % Maximalt 50 o/o av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 o/o förfall årligen. Bankinlåning Kredit räntebelopp belopp sats Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) Räntederivat SEB o 0% o stadshypotek o.0% o Spintab o 0% o Handelsbanken o 0% o SBAB o 0% o Kommuninvest % o Nordea o 0% o Totalt % o 31

33 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Nyckeltal Vimmerby Energi & Miljö AB Portföljdata Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år)* Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1 år Kapitalbindning < 1 år Antallån Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån * Mälsättningen är 3 år med tillåten avvikelse +/- 12 mån Enligt beslut KF ,80% 1,95% 13,47 3, o 46,93% 6,63% o o Räntebindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år o 0% 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år o 0% 5-7 år % 7-10 år % Totalt % Räntebindning -Vimmerby Energi & Miljö AB 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år 32

34 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret ~apitalbindning -Vimmerby Energi 80% 70% 60% 50% Q) "C 40% c < 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år år år Kapitalbindning *** 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-1 O år år år Totalt Nom. Bel. Andel % % % % o 0% o O% o 0% o 0% % % **' Maximalt 50 %av utestående skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 o/o förfall årligen. Tillgångar Bankinlåning Kredit ränte- Motpart belopp belopp sats Nordea ,000% Nordea ,040% Motpartsfördelning Lån Andel (Lån) SEB 236 ooo ooo 39% V-by kommun o 0% Spintab o 0% Nordiska Investeringsbanken % SBAB o 0% Kommuninvest % Nordea o 0% Totalt % Räntederivat Andel (Derivat) o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% % % 33

35 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Nyckeltal Virnarhem AB Portföljdata Derivatvolym (% av skuld) Ränta Kapitalbindningstid [år] Räntebindningstid [år]* Räntekostnad (12 mån) Räntebindning < 1år Kapitalbindning < 1 år Antallån ,88% 3,00% 2,17 2, ,69% 40,27% 11 Kommunal borgen Urspunglig skuld borgenslån Kommunens ram för borgen** Pantbrev Ursprunglig skuld pantbrevslån Malsättningen är 2 år med tillåten avvikelse +/- 12 mån Enligt beslut KF , $ o o o Räntebindning Vimarhem 40% 30% Qj -g 20% et 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år. 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år Räntabindning Nom. Bel. Andel 0-1 år % 1-2 år % 2-3 år % 3-4 år % 4-5 år % 5-7 år % 7-1 O år o 0% Totalt % 34

36 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Kapitalbindning - Vimarhem 50% 40% äi "C c <1: 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år år Kapitalbindning*** Nom. Bel. Andel Tillgångar 0-1 år % Motpart 1-2 år % Nordea 2-3 år % Nordea 3-4 år o 0% 4-5 år % 5-7 år o O% 7-10 år o 0% Totalt % Maximalt 50 o/oav utestäende skuld får förfalla inom 12 månader. Målsättningen är 20 o/o förfall årligen. Bankinlåning Kredit räntebelopp belopp sats ,000% ,040% Motpartsfördelning Lån Anoel (Lån) Räntederivat SEB o 0% o stadshypotek o 0% o Spintab o 0% o Handelsbanken o 0% o SBAB o 0% o Kommuninvest % o Nordea o O% Totalt % Andel (Derivat) 0% 0% O% 0% 0% 0% 100% 100% Borgensåtagande Totalt belopp o 35

37 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga J Låneportfölj Upplåning mnkr Datum Dagar kvar idag Månader Ränta Kostnad kvar idag o/o kr Kommuninvest , ,4 0, Kornmuninvest , ,9 3, Kornmuninvest , l ,4 2, l 062 Kommuninvest , ,3 2, Kornmuninvest Kornmuninvest ,0 40, l 343 2,5 4, ,8 0, l ,0 Kommuninvest l 30,0 Kommuninvest l Kornmuninvest 40, l ,2 3,15 l ,0 2, ,1 2,89 l l 604 Kornmuninvest , ,9 0, Kommuninvest , ,0 1, Kornmuninvest , J ,1 1, l 845 Kornmuninvest , : ,7 0, Sum ma 460,0 Medelvärde ,88o/o Genomsnittlig löptid, må nader Genomsnittlig löptid, är 25 2,1 LAn Kl_ Sum ma

38 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 2 Låneram Låneram får år 2014 och 2015, kf År 2014 Utnyttjad Nya lån2014 och 2015 mnkr mnkr mnkr Kommunen VE MAB VGAB 10 o 10 VkFAB VAB KALNAB 10 o 10 llåneram Låneram kf År 2015 Utnyttjad Återstår lån mnkr mnkr mnkr Kommunen VE MAB VGAB VkFAB o VAB KALNAB Låneram

39 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 3 Planering av lån år lån VBK kraftvärme lån nyalån omsättning lån upplåning o o Planering av lån ~ ~ T r--~~~--+mrua4oo r--~ ,=== ~~~ ' ~-- -- ~_ ~ 100 +r=_ _ l o +! --~ , ~ år - lånvbk ~ kraftvärme --lån Upplåning 180 ~, _, 140 +' ~ mnkr ~~~- 60 ~ ~ ~: \----- o ~ ,--; år - - omsättning lån - upplåning 38

40 ri7'i1>1 k A l M h n l,åu's PI II S!UU~. L ~ ~~I K J\ PII f\v ÖP.VfllfU Ut G Al Portföljrapport Aktier Rantebärande Likviditet in kl skuld optioner Upplupna räntor Totalt marknadsvärde Marknadsvärde Värdeändring Marknadsvärde kronor Totala a vsättningar Andel i KLP per rapportdatum 6, % Ande l, lo 57,41% 38,05% 4,27% 0,27% 100,00.,. Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2015 Vimmerby kommun Anskaffnings Vinst/förlust( ) värde kronor kronor ~0 8~ Var01v insättning(+ )/uttag(-) +0 Andelskurs per ,4541 Antal andelar per ,6641 Fö rmögenhetsutveckling frå n lnsall kat ~al Avknstnfng 150Mkr Mkr Förmögenheter för perioden ukviditet Röntebäranda inkl uppl rtinla 150Mkr Aittier 100Mkr 50 Mkr OMkr - o - - o ~ o - - ~ - o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 o o o o o ~ - - o o o o Ande lskursens utveckling för perioden Kr Kr Ko lnsa11 kap ~al Avkastning 0:1 ~ ~ ~ -t>.. ~... ~ o. ~ -... {3 "15... o ~ -... ~ l ~.._ B' w o {5... ~ t-v o... v, ti1< i ~ - s ~ ~ er o'< ~~ ~8 2000Ko Mkr OMkr o KLP MSndag Sida 12 39

41 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 5 Utveckling av insats i KLP l (2) År ,9 Insats 19,9 27,8 98 7,8 35,6 99 7,6 43, os 06 7,8 o o 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfört värde 8,9 15,6 25,4 26,1 34,2 48,1 41,7 38,7 44,9 48,7 49,3 Marknadsvärde 9,7 16,9 26,4 39,1 40,2 48,4 27,9 35,2 47,6 64,5 72,7 Obligationer Bokfört värde 9,4 15,2 17,3 32,8 34,9 23,1 25,0 25,9 22,6 22,9 27,3 Marknadsvärde 9,6 15,2 17,9 32,8 37,2 23,8 26,5 29,2 22,7 22,8 26,6 Bank 2,1 0,5 1,5 0,1 1,4 0,8-13,1-0,8 3,1 3,7 7,0 Summa Bokfört värde 20,4 31,3 44,2 59,0 70,5 72,0 53,6 63,8 70,6 75,3 83,6 Marknadsvärde 21,4 32,6 45,8 72,0 78,8 73,0 41,3 63,6 73,4 91,0 106,3 Värdeökning 0,5 3,5 8,6 15,8 19,5 21,0 2,6 12,8 19,6 24,3 32,6 Årlig värdeökning 0,5 3,0 5,1 7,2 3,7 1,5-18,4 10,2 6,8 4,7 8,3 Utveckling av insats i KLP ,0 100,0 80,0,_.:.:: 60,0 :!E 40, Insats - Bokfört värde Marknadsvärde - Värdeökning 20,0 0, år

42 Vimmerby Kommun Ekonomikontoret Bilaga 5 2(2) År l Insats 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Aktier Bokfort värde 46,5 48,3 51,7 50,2 54,1 58,6 67,1 73,8 Marknadsvärde 59,9 39,7 60,4 69,4 60,3 69,8 85,6 95,8 Obligationer Bokfort värde 32,8 41,2 43,8 53,0 53,2 56,1 61,5 64,4 Marknadsvärde 31,9 41,3 44,7 52,9 53,3 57,4 63,1 65,7!Bank Summa 12,1-1,1 4,5 2,7 4,4 5,4 2,8 7,6 Bokfört värde Marknadsvärde Värdeökning 96-06, 32,6 Årlig värdeökning 91,4 88,4 100,0 103,9 79,9 109,6 40,4 37,4 49,0 7,8-3,0 11,6 105,9 111,7 120,1 131,4 145,8 125,0 118,0 132,6 151,5 169,1 54,9 60,7 69,1 80,4 94,8 5,9 5,8 8,4 11,3 14,4 Utveckling av insats i KLP ,0 160,0 140,0 120, ,0..:.:: ~ 80,0 -+--Insats --Bokfört värde --Marknadsvärde - Värdeökning 96-06, 32,6 60,0 40,0 20,0 0,0 l l l l l l l l l år 41

43 Aren de Vimmerby kommun 42

44 Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Berglund Utredning av kostnader för kommunens asylmottagning 1 26J5Iflo1.,2() l o q ' ll!1-12d Vimmerby kommun har idag ett avtal med Migrationsverket. Tanken är att kostnaderna för sådana avtal inte ska belasta kommunens ekonomi. Det är väldigt märkligt att socialnämndens siffror inte är offentliga. Jag förstår att socialnämnden har en mycket stark sekretess men uppgifterna handlar inte om att få ut personers namn och födelsedata, utan endast den verkliga, utöver bidraget från staten. Att få fram sådana siffror ligger i såväl de folkvalda politikerna som i allmänhetens intresse, att få fram vad saker och ting kostar kommunen och skattebetalarna. Jag vill med detta ställa följande fråga Varför finns det inga offentliga siffror på området försörjningsstöd?. d?7:27.11./,.'... :.?r3i:c!:.1if:.sr:>.t::~c. v.. (/ Anneli Jakobsson, Sverigedemokraterna Vimmerby l 43

45 f.!!vimmerby ~kommun Kommunfollmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammmtriidesdatum 36(38) KF 140 Dnr 2015/204 Kod 109 Interpellation om utredning av kostnader för kommunens asylmottagning -ställd till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen f'ar ställas till Socialnämndeos ordförande Eva Berglund (S) och att svar lämnas vid nästkommande :fullmäktigesammanträde. Ärendet Vid dagens sammanträde foreligger interpellation från Anneli Jakobsson (SD) ställd till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) angående utredning av kostnader for kommunens asylmottagning. Vimmerby kommun har idag ett avtal med Migrationsverket Tanken är att kostnaderna for sådana avtal inte ska belasta kommunens ekonomi. Det är väldigt märkligt att socialnämndens siffror inte är offentliga. J ag forstår att socialnämnden har en mycket stark sekretess, men uppgifterna handlar inte om att få ut personers namn och fodelsedata utan endast den verkliga kostnaden utöver bidraget från staten. Att få fram sädana siffror ligger i såväl de folkvalda politikernas som i allmänhetens intresse att få fram vad saker och ting kostar kommunen och skattebetalarna. Anneli Jakobsson (SD) ställer foljande frågor: Varfor :finns det inga offentliga siffror på området forsöijningsstöd? Beslutsunderlag Interpellation inhhunad av Anneli Jakobsson (SD), Id Sändlista Socialnämndens ordforande Eva Berglund Socialforvallningen Kanslijurist Therese Jigsved Protokolljusterare \ 44

46 Aren de l Vimmerby kommun 45

47 Vimmerby kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammann~desdatum 12(23) KS 206 Dnr 2015/208 Kod 759 Samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska funktionsnedsättningar- revidering av samverkansöverenskommelse samt delegering av beslut om revideringar till socialnämnden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens beslut att foreslå kommunfullmäktige besluta att l. ställa sig bakom och skriva under reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar 2. beslut om kommande revideringar av samverkansöverenskommelsen ska delegeras till socialnänmden. Ärendet Sedan 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta framgår både av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Socialnänmden fick vid sammanträde del av ett forslag till reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, kring personer med psykiska funktionsnedsätt~ ningar. Samverkansöverenskommelsen är övergripande och kopplad till underavtal/överenskommelser i Kalmar län. Den utgör också grundkrav i FRIO-projektet (plan for riktade insatser inom området psykisk ohälsa) som länet måste uppfylla for att huvudmännen ska kunna ta del av projektets prestationsmedel Samverkansöverenskommelsen ska enligt foljebrev fi ån Regionforbundet i Kalmar län skrivas under i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om inte annan delegationsordning finns. Vid dagens sammanträde foreligger socialnämndens beslut. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning 1\ <i /\ J 46

48 mvimmerby ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträde,datum 13(23) Förslag till beslut l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom och skriva under reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att beslut om kommande revideringar av samverkansöverenskommelsen ska delegeras till socialnämnden. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , SN 54. Följebrev till reviderad samverkansöverenskommelse, Id l, Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare IN~ 47 Utdragsbestyrkning

49 w~. ~tj Vimmerby i_~ kommun -~~ Sac ialnämnde 11 SAMMANTRÄ.DESPROTOKOLL Sammantr.idcsdJtum Sidnr 13(23) SN 54 Dnr 2015/145 Kod 759 Samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar -revidering av samverkansöverenskommelse Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige l. Socialnämnden fareslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom och skriva under reviderad samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunema i Kalmar län bing personer med psykiska nmk:tionsnedsättningar. 2. Socialnämnden fareslår kommunn!llmäktige att beslut om kommande revideringar av samverkansöverenskommelsen ska delegeras till socialnämnden. Ärendet Sedan 2010 är kommuner och landsting skyleliga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk nmktionsneclsättning. Detta framgår både av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårclslagen. Socialnämnelen rar el el av ett forslag till reviderad samverkansöverenskommelse mellan lanelstinget i Kalmar län och kommunema i Kalmar län, kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Samverkansöverenskommelsen är övergripande och kopplad till uncleravtal/ överenskornn1elser i Kalmar län. Den utgör också grundkrav i FRIO-projektet (plan for 1iktade insatser inom området psykisk ohälsa) som länet måste uppfylla for att huvudmätmen skall kunna ta del av projektets prestationsmedel Samverkansöverenskommelsen ska enligt följebrev från Regionforbundet i Kalmar län skrivas uneler i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om inte mman delegationsordning tlnns. Socialnämnelens ledamöter ställer frågor. Beslutsunderlag Underlag. Icl2!996.!duntlig föredragning av socialchef Anette Nilsson. Protokolljusterart 48

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Calle Åkerstedt, 470209-8056 Tunnlandsvägen 2 743 30 Storvreta MOTPART Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Ombud: Mats Holmberg Landstingets ledningskontor

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2015-09-23 Meddelad i Göteborg Mål nr 3025-15 1 KLAGANDE Martin Wannholt, 670302-5012 Ombud: Advokaten Lars Salkola Advokat Salkola AB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Göteborgs

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

Flaaz-anaäfiaaa. 1 HÄRNÖSAND 201-0g-10 Meddeladi ' 1. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m-

Flaaz-anaäfiaaa. 1 HÄRNÖSAND 201-0g-10 Meddeladi ' 1. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m- » FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m- HÄRNÖSAND 20-0g-0 Meddeladi 2675-5 ' ' Härnösand sida (4) Flaaz-anaäfiaaa /OJ:\ KLAGANDE Roger Stänkvägen 86030sefberge Nordén, 5 /få jfllfi _ Z J/SfI f Ér _- lä '.g MÛTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2015-01-12 Meddelad i Jönköping Mål nr 809-14 1 KLAGANDE Inger Wiman, 380909-2947 Tallåsvägen 4 590 98 Edsbruk MOTPART Västerviks kommun 593 80 Västervik ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8027-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Åkab Nät och Skog AB, 556153-1582 Centralgatan 31 901 31 Åsele MOTPART Energimarknadsinspektionen Box

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Föredragande: Per Läckström DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Mål nr 1859-14 1 KLAGANDE Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen 551 89 Jönköping MOTPART Polismyndigheten i Jönköpings län, Tillståndssektionen

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Enhet 14 BESLUT 2014-01-31 Meddelat i Stockholm Mål nr 1615-14 1 SÖKANDE Rolf INGEMAR Norrman, 561215-7312 Norrbyn 1621 823 91 Kilafors MOTPART Sveaskog Förvaltnings AB (publ), 556016-9020 c/o Chefsjurist

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Ljud och Bildskolan LBS AB, Box Bromma

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Ljud och Bildskolan LBS AB, Box Bromma 2013 -Og- 1 i Meddelad i Malmö KLAGANDE Ljud och Bildskolan LBS AB, 556485-1649 Box 150 03 167 15 Bromma Mål nr 266-13 20121/ 1 61 Sida 1 (4) MOTPART Barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun 262

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-15 Meddelad i Malmö Mål nr 13260-15 1 SÖKANDE Sydöstbagerierna ekonomisk förening, 769604-6239 Industrigatan 20 291 36 Kristianstad MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-07 Meddelad i Malmö Mål nr 12589-15 1 SÖKANDE ÅF-Infrastructure AB, 556185-2103 Väpnaregatan 6 281 50 Hässleholm MOTPART Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2014-06-09 Meddelad i Linköping Mål nr 611-14 1 KLAGANDE Ulf Dighed, 460518-2015 Björkgatan 16 582 45 Linköping MOTPART Linköpings kommun 581 81 Linköping ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM 2016-08-11 Meddelad i Jönköping Mål nr 1454-16 1 KLAGANDE Skatteverket MOTPART Erik Jönsson, 171213-0515 Flyghamnsvägen 18 Lgh 1401 183 64 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-05-05 Meddelad i Malmö Mål nr 3566-14 1 SÖKANDE Hydrema Sverige AB, 556174-5760 Hjalmar Petris väg 44 352 46 Växjö MOTPART Höganäs kommun Stadshuset 263 82 Höganäs SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-23 Meddelad i Falun Mål nr 905-16 1 SÖKANDE Olssons Elektromekaniska AB, 556245-2887 Box 37 274 03 Rydsgård MOTPART Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2016-02-15 Meddelad i Göteborg Mål nr 6444-15 1 KLAGANDE Andreas Örwall Lovén Sveriges Radio P4 Malmöhus Baltzargatan 16 211 36 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndarnämnden

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2013-10-28. Mål nr 778-13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ UTREDNINGEN I MÅLET

DOM 2013-10-28. Mål nr 778-13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ UTREDNINGEN I MÅLET FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ DOM 2013-10-28 Mål nr 778-13 4 UTREDNINGEN I MÅLET Förvaltningsrättens bedömning som redovisas senare under en egen rubrik grundar sig bland annat på den utredning som föreligger

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö Föredragande: Lena Hellsson DOM 2013-08-07 Meddelad i Växjö Mål nr 1778-13 1 SÖKANDE Visma Commerce AB, 556533-8745 Ombud: Therese Olausson Tenders Sverige AB Nygatan 34 282 19 Linköping MOTPART Linnéuniversitetet

Läs mer

BESLUT Meddelat i Växjö

BESLUT Meddelat i Växjö BESLUT 2016-01-20 Meddelat i Växjö Mål nr 221-16 1 SÖKANDE Hagbloms Glasmästeri AB, 556682-2127 Box 812 MOTPART 1. Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar 2. Kalmar Öland Airport AB, 556715-8117

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 2120-14 1 SÖKANDE Resursutveckling i Bollnäs AB, 556940-2216 Sunnansjö 6669 821 91 Bollnäs MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Anna Aktermo 2012-01-31 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Brandservice Örestads Brandtjänst AB, 556135-4738 Ridspögatan 2 213 77 Malmö MOTPART Lunds universitet, 202100-3211 Box 117 221 00 Lund SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Caroline Löfling DOM 2016-02-15 Meddelad i Falun Mål nr 173-16 1 SÖKANDE Prickman AB, 556587-1968 Ombud: Advokat Johanna Näslund och jur kand Ida Karlsson Advokatfirman Lindahl KB Box 143 701 42 Örebro

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-12-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 28268-13 1 SÖKANDE Dustin AB, 556237-8785 Ombud: Advokaterna Nicklas Hansen och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-15 Meddelad i Falun Mål nr 5129-15 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Byängsgränd 20-22 120 23 Stockholm MOTPART Lantmäteriet Huvudkontoret 801 82 Gävle SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-17 Meddelad i Falun Mål nr 598-16 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Box 17143 200 10 Malmö Ombud: Emma Broddesson och Nicklas Hansson MAQS Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

BESLUT Meddelat i Jönköping

BESLUT Meddelat i Jönköping BESLUT 2016-01-07 Meddelat i Jönköping Mål nr 5165-15 1 SÖKANDE 1. Sofia Bengtsson, 880623-5944 Badhusgatan 1 2. Karolina Blom, 650719-5946 Skälvumsgatan 2 3. Rebecka Dirfeldt, 841004-5903 Brunnsvägen

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM 2017-06-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 1240-17 1 KLAGANDE Lunds Universitet Box 117 221 00 Lund MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 13

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 PROTOKOLL 2017-03-24 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 1 RÄTTEN Lagmannen Marie Jönsson, ordförande Kammarrättsrådet Mikael Åberg, referent Kammarrättsrådet Daniel

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-03-11 Meddelad i Malmö Mål nr 955-14 1 KLAGANDE Kraftord/Staffan Sjöberg, 530915-1610 Graffmansgatan 12 412 73 Göteborg MOTPART Landskrona stad Stadsledningskontoret Stadshuset 261 80 Landskrona

Läs mer

DOM. Meddelad i Jönköping

DOM. Meddelad i Jönköping Meddelad i Jönköping Mål nr Sida 1 (' KLAGANDE 1. Sven Bengtsson, Dammsgården 4 530 30 2. Hans Benilton, Gösslunda Underbacken 1 531 98 Lidköping 3. Lars Eriksson, Hasslösa 9 91 Vinninga 4. Claes Jonsson,

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2015-02-05 Meddelad i Malmö Mål nr 420-15 432--440-15 1 SÖKANDE Aksab Kemi Sverige AB, 556731-6772 Tumbavägen 38 147 43 Tumba MOTPARTER 1. Lunds kommun mål nr 420-15 2. Eslövs kommun mål

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Anna Borgs DOM 2013-07-29 Meddelad i Falun Mål nr 850-13 1 SÖKANDE A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien filial (Sverige), 516408-1217 Per Albin Hanssons väg 41, hus D 214 32

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 655-15 1 SÖKANDE Midroc Electro AB, 556436-3595 Box 501 811 25 Sandviken Ombud: Advokat Charlotte Dolk Advokatbyrån Hellgren Linander KB Box 24053

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-01-22 Meddelad i Falun Mål nr 5095-15 1 SÖKANDE Hissbyggarna TGS AB, 556902-0786 Strömsbrovägen 33 803 09 Gävle MOTPART Region Gävleborg, 222000-1263 801 88 Gävle

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2015-02-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 981-15 1 SÖKANDE Generic Systems Sweden AB, 556448-8079 Ombud: Advokaterna Markus Mårline och Magnus Nedström Advokatbyrån Sigeman & Co AB Anna Lindhs

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Linköping

DOM 2012-03-20 Meddelad i Linköping DOM 2012-03-20 Meddelad i Linköping Mål nr 2997-11 1 KLAGANDE 1. Inga-Lill Fredriksson, 421026-1709 Hallebro Oppgård 646 91 Gnesta 2. Sarah Kinberg, 440617-1506 Jättna Solhäll 646 96 Stjärnhov 3. Ann-Sofie

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 12 DOM 2014-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr 1283-14 1 SÖKANDE Marinetek Sweden AB, 556267-3755 Ombud: jur. kand. Annika Blomqvist och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box

Läs mer

Sida 1 (6) ÖVERKLAGAT BF,SLUT Kommunstyrelsen i I-Iaparanda stads beslut den 18 juni 2013, 116-116 g

Sida 1 (6) ÖVERKLAGAT BF,SLUT Kommunstyrelsen i I-Iaparanda stads beslut den 18 juni 2013, 116-116 g I LULEÅ 2013-10-11 Föredragande: C. Andersson Meddelat i Luleå Mål nr E D2 Sida 1 (6) KLAGANDE 1. Åsa Hansson, 700709-0124 Idrottsvägen 13 953 94 Seskarö 2. Kaj Rundgren, 620618-9372 Järvis Väg 50 953

Läs mer

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB,

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, Avd. 3 Meddelat i Göteborg Mål nr Bilaga A 1 SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, 556198-0904 Ombud: Advokaten Sylvia Lindén och jur.kand. Maxwell Richmond Baker&McKenzie Advokatbyrå KB Box 180 101

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^A/T JJUIVL Mål nr 4683-14 Avdelning 03 2QH "12" 1 1 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tillväxtfaktor-X Vattenverksvägen 44 212 21 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i

Läs mer

DOM 2014-10-24 Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180

DOM 2014-10-24 Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180 Avdelning l 2014-10-24 Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (8) KLAGANDE 1. Karl-Otto Rosenqvist, 750804-3937 Teatervägen 17 266 54 Vejbystrand 2. Lennart Näsström, 450203-8039 Barrvägen 5 262 61 Ängelholm 2014-10-

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 12377-15 1 SÖKANDE Flyttmäster i Malmö AB, 556441-1436 Box 16040 200 25 Malmö Ombud: advokaten Fredrik Engfeldt och jur.kand. Joakim Adamsson Advokatbyrån Gulliksson

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-24 Meddelad i Falun Mål nr 540-14 1 SÖKANDE Kanonaden Entreprenad AB, 556231-2636 Bockängsgatan 2 571 38 Nässjö Ombud: Advokat Martin Ågren och Jur.kand. Maria Karlsson Advokatfirman

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 51-13 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun 2. Securitas

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 907-16 1 SÖKANDE Biör Flygt med firma Taxi 10; B Flygt, 440227-7737 Nyodlarvägen 46 743 82 Bälinge MOTPART Trafikverket 781 89 Borlänge SAKEN Offentlig

Läs mer

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö Mål nr 3753-15 1 SÖKANDE MåleriCentralen syd AB, 556904-1378 Kullamöllevägen 339 275 71 Lövestad MOTPART AB Sjöbohem, 556650-0665 c/o Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2015-05-07 Meddelad i Malmö Mål nr 1633-15 1 SÖKANDE Mono arkitekter AB, 556290-7435 Gustav Adolfs Torg 10 A 211 39 Malmö MOTPART Helsingborgs stad Stadsbyggnadsnämnden 251 89 Helsingborg Ombud: Stadsjurist

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Heden, Göteborgs Stad Bakgrund Fastigheten uppfördes 1929 och är belägen i de centrala delarna av Göteborg. Den har 7 plan ovan mark, inklusive

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3686-13 1 KLAGANDE Robert Aschberg, 520319-0011 Ombud: Lars-Erik Olsson City Skatt Sverige AB Kungsgatan 14 652 24 Karlstad MOTPART Skatteverket

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö Mål nr 13535-15 1 SÖKANDE Sarstedt AB, 556185-7565 Bergaliden 11 252 23 Helsingborg MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig

Läs mer

Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer yttranden december Kultur Skåne Beviljat bidrag Nordisk

Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer yttranden december Kultur Skåne Beviljat bidrag Nordisk Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer yttranden december Kultur Skåne Beviljat bidrag Nordisk Panorama 2014 Kultur Skåne Beviljat bidrag Scenkonstbiennalen

Läs mer