GuldAdam Holding AB. Anslutningsmemorandum Inför listning på AktieTorget Juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GuldAdam Holding AB. Anslutningsmemorandum Inför listning på AktieTorget Juni 2013"

Transkript

1 GuldAdam Holding AB Anslutningsmemorandum Inför listning på AktieTorget Juni 2013 GuldAdam är ett av de starkaste varumärkena inom den skandinaviska guldbranschen. GuldAdams kärnverksamhet är köp av guld och silver från privatpersoner. GuldAdam värderar guld och silver i butik, på guldturnéer och via webb. Fokus är fortsatt expansion samt att fasthålla positionen som den största och mest tillförlitliga aktören på den skandinaviska marknaden.

2 INVESTERINGSMEMORANDUM 2 Allmän information Enligt lag (1991:980) om finansiella instrument, 2 kapitel 1, gäller att prospekt skall upprättas då värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad. AktieTorget är ett värdepappersbolag som driver en handelsplattform (MTF). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar AktieTorget är enligt lagstiftningen ingen reglerad marknad utan har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva handel utifrån en MTF-handelsplats (Multilateral Trading Facility), och då finns ingen prospektskyldighet. AktieTorget har däremot ett eget regelverk för att tillse att de som investerar i aktier på AktieTorget får en fullgod information om företagen. Det regelverket ålägger företagen att upprätta ett memorandum som i princip följer Finansinspektionens krav och som skall godkännas av AktieTorgets anslutningskommitté. Definitioner Med GuldAdam eller Bolaget avses bolaget GuldAdam Holding AB (publ) (bifirman GASEH) med organisationsnummer samt helägda dotterbolag, eller respektive helägt dotterbolag beroende på sammanhanget. Spridning av memorandumet Memorandumet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registreringsförfaranden eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land. Tredjepartsinformation GuldAdam har inte granskat siffror, uttalanden, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i Bolaget inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i memorandumet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, så vitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Informationen som ingår i detta memorandum har återgivits korrekt, och så vitt styrelsen känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller inte summerar fullständigt korrekt. Framåtriktad information Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet Riskfaktorer återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av bolaget liksom den bransch inom vilket det bedriver verksamhet.

3 INVESTERINGSMEMORANDUM 3 Bolagsinformation Firmanamn: Handelsbeteckning: ISIN-kod: Säte: GuldAdam Holding AB (publ) GULA SE Stockholms kommun, Stockholms län Organisationsnummer: Datum & land för bolagsbildning: Sverige, 20 mars 2013 Juridisk form: Lagstiftning: Stiftare: Publikt aktiebolag Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen A-net AB Olofsgatan 18, Stockholm Org. nr: Bolaget har endast ett aktieslag och har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Det finns inga familjeband mellan ledande befattningshavare och styrelsesledamöter. Kontorsadress GuldAdam Holding AB (publ) Dragonvägen Upplands Väsby Telefon Lagstadgade auktoriserad revisionsbolag Ernst & Young Aktiebolag Box Stockholm Org. nr: Huvudansvarig auktoriserad revisor: Anders Lindby

4 INVESTERINGSMEMORANDUM 4 Innehållsförteckning 1. Välkommen att investera i GuldAdam Motiv och bakgrund till listning Bolagsbakgrund och historia GuldAdams verksamhet Marknad för köp av guld Styrelsen Framtiden för GuldAdam Riskfaktorer Finansiell information Aktier och ägarskap Skattefrågor Bolagsordning Kapital och skuldsättning inom senaste 90 dagar...48 Styrelsens försäkran Memorandumet har upprättats av styrelsen för GuldAdam Holding AB (publ) med anledning av upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen för GuldAdam är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utelämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Stockholm Juni 2013 GuldAdam Holding AB (publ) Peter Näslund, Styrelseordförande David Aspehult, Styrelseledamot Klas Lundgren, Styrelseledamot Thomas Ahlberg, Styrelseledamot Detta dokument har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

5 INVESTERINGSMEMORANDUM 5 1. Välkommen att investera i GuldAdam GuldAdams historia börjar 2009 då bolaget genomförde sina första inköp av guld i Finland. Med sina 22 butiker i Skandinavien, 34 anställda, 40 franchisetagare och nettoomsättning på över 720 miljoner SEK har bolaget växt till att bli Skandinaviens största aktör inom branschen och har levererat positiva resultat. Vi har visat att vi kan etablera bolaget internationellt och snabbt ökat omsättningen i hela Skandinavien. Under 2012 levererade vi en vinst på TSEK Våra analyser av marknaden visar att det finns byrålådeguld till 68 miljarder SEK i Skandinavien. Marknaden för gulduppköpare har sett en tillväxt i både antal bolag och i antal butiker och inköpsplatser. På grund av den snabba tillväxten av aktörer anser vi det troligt att branschen står inför en konsolidering, och därför är det av extra vikt att bolaget kan investera i marknadsföring och fortsatt expansion. Det som gör GuldAdam unikt i branschen är bredden av tjänster fördelat mellan butiker, turnéer och webbhandel samt bolagets storlek. GuldAdam har skapat ett internationellt varumärke som signalerar seriositet och trovärdighet. Vi samarbetar med polisen och andra myndigheter, har en transparent värderingsprocess och har inga ärende hos allmänna reklamationsnämnden.

6 INVESTERINGSMEMORANDUM 6 Inga andra aktörer på marknaden erbjuder sina kunder att avyttra sina föremål via butiker, turnéer eller webbhandel under ett samlat varumärke inom Skandinavien. På den norska marknaden har undersökningar visat att GullAdam är den guldköpare som flest känner till. 1 I Danmark är GuldAdam det enda bolag inom handel med ädelmetaller som erbjuder sina kunder tre olika tjänster för att värdera sina föremål (butik/turné/webb). I Sverige är bolaget med sina 14 butiker den gulduppköparkedja som har störst geografisk bredd. GuldAdams kunder är huvudsakligen privatpersoner som säljer guld eller silverföremål. De vanligaste skälen till att våra kunder säljer sina föremål är de höga guldpriserna och att man inte längre använder sina smycken. Vårt mål är att finnas tillgängliga för kunderna i det ögonblick de bestämmer sig för att sälja sina föremål med hjälp av vår bredd av tjänster. Bolaget har på kort tid visat positiva resultat och står med en central organisation, och ett etablerat varumärke väl rustat för en fortsatt skandinavisk expansion. Bolaget planerar att göra en nyemission på 17 miljoner SEK under Genom marknadsinvesteringar och fortsatt expansion inom samtliga verksamhetsområden förväntas bolaget fortsatt kunna öka sina marknadsandelar i Skandinavien. Vi har idag 14 butiker i Sverige, 4 i Norge och 4 i Danmark. Vi hoppas med det här memorandumet ge dig en bra inblick i vår verksamhet och hälsar dig varmt välkommen som investerare och delägare i GuldAdam. David Aspehult VD och styrelseledamot 1 78 procent känner till eller har hört om bolaget (Mediabyrån IUMs marknadsrapport - mars 2013)

7 INVESTERINGSMEMORANDUM 7 2. Motiv och bakgrund till listning Syftet med introduktionen på AktieTorget är fortsatt expansion samt att bevara positionen som den största och mest tillförlitliga aktören på den skandinaviska marknaden. En marknad som vi tror kommer att konsolideras och endast ge utrymme för ett fåtal större aktörer. Bolaget planerar att lansera 15 nya butiker i Skandinavien under 2013 samt etablera sig på 1-2 nya marknader inom kommande 3-5 år. Med nytt kapital kan expansionen påskyndas, vilket är viktigt för att stärka positionen gentemot konkurrenter. En listning av GuldAdams aktie på AktieTorget är viktig av bland annat följande orsaker: Tillgång till riskkapitalmarknaden, vilket möjliggör förverkligande av expansionsplaner. Aktien blir likvid, det vill säga att potentiella investerare vet att de lätt kan avyttra sitt innehav, vilket minskar risken vid en investering i bolaget. Bolaget måste följa hårdare redovisningsregler samt öka transparensen, vilket ökar kunders/samarbetspartners/bankers förtroende för bolaget. Ökade marknadsandelar genom marknadsföring/pr inom Skandinavien Tidigare erfarenheter av marknadsföring mot bolagets valda målgrupp ger oss en stabil erfarenhetsgrund och möjliggör genomförande av effektiva marknadskampanjer med höga Return On Marketing Investments-nivåer. Kanalvalen i denna plan är väl utprövade och ger en förutsägbar effekt. Målgruppen definieras baserat bland annat på de segment som innehar mest guld i kombination med en önskan om att sälja det. Inom denna målgrupp har vi ett ytterst starkt varumärke på den norska marknaden där vi under hela 2012 har arbetat med en målgruppsfokuserad varumärkesstrategi. Kännedom om bolaget uppgår i Norge till hela 78% av befolkningen. I Danmark påverkades vi av negativ mediegranskning av branschen i början av året och strategin kunde inte implementeras förrän Q Förväntningen är att uppnå samma resultat i Sverige och Danmark som i Norge nu när strategin implementeras även på dessa marknader. Ett starkt varumärke tillåter en högre marginal. För att skapa preferens för GuldAdam som varumärke kommer fokus ligga på mediekanaler med hög träffsäkerhet och räckvidd i målgruppen. Budskapet anpassas efter målgruppens barriärer och drivkrafter som vi noga har kartlagd genom kvantitativa och kvalitativa studier.

8 INVESTERINGSMEMORANDUM 8 Marknadsinvesteringar 2013 Under 2013 planerar vi att genomföra ett antal större marknadsaktiviteter för att öka marknadens kännedom om GuldAdam på respektive marknad. Marknadsmixen består av nationella kampanjer på TV samt lokala kampanjer på de orter GuldAdam bedriver verksamhet med en samlad investering i marknadsföring på 10 miljoner SEK. Implementering av franchisekoncept för butiksverksamhet Fortsatt expansion inom Skandinavien kommer huvudsakligen att ske genom en satsning på att öka antalet butiker. Tillsammans med samarbetspartners kommer koncept för franchisetagare att utvecklas samt rekrytering av franchisetagare att ske.

9 INVESTERINGSMEMORANDUM 9 3. Bolagsbakgrund och historia I kölvattnet av finanskrisen som drabbade världen 2008 följde en stadig ökning av guldpriset. Detta ledde till en expansion av antalet företag som handlar med skrotguld från privatpersoner. Grundarna av GuldAdam såg tidigt en möjlighet i denna snabbt expanderande bransch med möjlighet till goda vinstmarginaler. Branschen växte med många små eller medelstora aktörer utan ett långsiktigt varumärkesbyggande. Målet för GuldAdam har sedan starten varit att etablera sig som det trygga och självklara valet där konsumenterna på ett bekvämt sätt kan välja med vilken metod de vill avyttra sitt guld - via någon av bolagets butiker, via bolagets hemsida eller vid ett tillfälle då bolaget besöker hemorten under en köpturné startades verksamheten i Sverige och har under 2011 expanderat till både Norge och Danmark. Bolaget har idag 14 butiker i Sverige, 4 i Norge och 4 i Danmark. Bolaget engagerar totalt 34 anställda och ytterligare 40 medarbetare i form av franchisetagare som bedriver tour- och butiksverksamhet i Skandinavien. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. GuldAdam Holding AB Gold Tour AG (100 %) GA Service Center Oü (100 %) GA Sverige AB (100 %) Guld Adam ApS (100 %) Gold Adam AS (100 %) Guld Adam Danmark ApS (100 %) - Gold Tour AG har rättigheterna till intranet, materiella rättigheter och säljkontrakt. - GA Service Center Oü förser bolaget med administrativ service. Organisationens bakgrund GuldAdams ledning har etablerat bolaget internationellt och snabbt tagit stora marknadsandelar på respektive marknad samtidigt som bolaget med hjälp av en central ekonomisk styrning kontrollerat kostnader för expansionen. De centrala marknadsfunktionerna, IT-systemen, CRM-systemen samt logistiksystem tillsammans med ett koncept för snabb upplärning av franchisetagare gör att bolaget står väl rustat för kommande expansion i Skandinavien.

10 INVESTERINGSMEMORANDUM 10 ORGANISATIONEN BESTÅR AV: Central marknadsavdelning Centralt IT-system Central ekonomistyrning Lokala turnéledare Butiker En PR-ansvarig per land Skandinavisk ledningsgrupp Historia 2009 Juli Bolaget KultaRahaksi Oy skapades i juli 2009 i Helsingfors. KultaRahaksi var det bolag som först turnérade i Finland innan dotterbolaget GuldTillPengar skapades med syfte att verka enbart på den svenska marknaden Januari Bolaget GuldTillPengar etablerades i Sverige och den svenska turnéverksamheten startade. Mars Guldköp via posten implementerades i Sverige Januari Implementering av centrala funktioner som marknad, kommunikation, kundsystem och interna supportkanaler möjliggjorde en snabb expansion av franchisebaserad turnéverksamhet. Februari Expansionen av franchisebaserad turnéverksamhet intensifierades. Ett utbildningssystem och regelverk sattes upp som stöd till franchisetagarna. Bolagets administration stärktes med en central CFO, brand manager och administrativ personal. Det svenska GuldTillPengar och danska GuldTilPenge köptes upp av det gamla moderbolaget GoldAdam AG. April Första testerna av turnéverksamhet på den danska marknaden gav ett positivt resultat. Juli Det goda utslaget av turnéverksamheten krävde en starkare Skandinavisk struktur vilket ledde till bildandet av en skandinavisk ledning. Augusti I augusti lanserades även turnéverksamhet i Norge.

11 INVESTERINGSMEMORANDUM 11 Oktober I oktober öppnar bolaget sin första butik i Oslo November KultaRahaksi köptes upp av det gamla moderbolaget GoldAdam AG. December I december öppnar bolaget sin andra butik i Norge, samma månad öppnas de första butikerna i Danmark och ytterligare två butiker i Sverige. Bolaget gjorde en förändring i sin varumärkesstrategi. Tidigare hette bolaget GuldTillPengar men för att tydligare särskilja sig från sina konkurrenter skapades varumärket GuldAdam för den danska och svenska marknaden samt GullAdam i Norge Januari Bolaget fortsätter expansionen av butiker i Danmark, Norge och Sverige. Februari Bolaget lanserar webbhandel med guld via posten i Danmark och Norge Maj Test av franchisebutiker på två orter i Danmark gav positivt resultat och bolaget beslutade att satsa vidare på konceptet. September - Den första franchiseägda butiken etablerades i Sverige - Butiken i Bodö stängdes pga. fel placering av butik Oktober - Världsmarknadspriset på guld nådde ny rekordhög nivå i euro, 44,4 euro/gram (1 790,30 USD/ounce ,14 SEK/ounce) - Butiken i Esbjerg stängdes pga. fel placering av butik December Ett ökat fokus på silver gav goda resultat på alla marknader Januari - - Norges första franchise butik öppnade genom franchisetagare i Lörenskog - Butiken i Tromsö stängdes pga. fel placering av butik - Fem nya butiker etablerades i Sverige genom franchisetagare Sverige - januari 2010 GuldAdam etablerades i Sverige under namnet GuldTillPengar AB Norge - oktober 2011 Gold Adam AS öppnar butik i Norge. Danmark - december 2011 Guld Adam ApS öppnar butik i Danmark.

12 INVESTERINGSMEMORANDUM GuldAdams verksamhet GuldAdams kärnvärden är att göra det enkelt, tryggt och lönsamt för privatpersoner att sälja guld, silver och andra ädelmetaller till återvinning. Privatperson säljer skrotguld Affärsmodell GuldAdam köper föremål av ädelmetall från privatpersoner. Guld och silver köps in via franchisebaserad turnéverksamhet över hela Skandinavien, franchiseägda och bolagsägda butiker, samt via webbhandel. GuldAdam köper skrotguld GuldAdams franchisebaserade turnékoncept har möjliggjort en snabb expansion på alla de skandinaviska marknaderna gällande turnéverksamheten. Nu avser bolaget att använda samma koncept för att öka antalet butiker i Skandinavien. Guldet återvinns GuldAdam säljer guldet och silvret vidare för raffinering. Återvinning av guld På grund av guldutvinningens miljökonsekvenser har GuldAdam fokus på att föra fram återvinningsperspektivet. GuldAdam vill hjälpa till att öka kunskaperna om hur jakten på ädelmetaller går till i ett internationellt perspektiv och instiftade juni 2012 ett stipendium på NOK som årligen delas ut till en journalist eller fotograf som på ett intresseväckande sätt skildrat gruvnäringens miljöperspektiv.

13 INVESTERINGSMEMORANDUM 13 Tjänster Butiker Kunder erbjuds att kostnadsfritt och utan tidsbokning komma in i våra butiker för en fri värdering av ädelmetaller. Butikerna är både affärsdrivande som butik och viktiga marknadsföringsytor gentemot målgruppen. Bolaget har i dagsläget 22 butiker i Skandinavien SVERIGE NORGE DANMARK Upplands Väsby Uppsala Västerås Piteå Luleå Skara Ystad Karlstad Löddeköpinge Örnsköldsvik Östersund Falkenberg Härnösand Borlänge Oslo Bergen Trondheim Lörenskog Köpenhamn Odense Vejle Aarhus Turnéer För att nå de kunder som väljer att varken skicka in sitt guld via guldpaket eller besöka någon av våra butiker gör GuldAdam regelbundna turnéer i både Norge, Danmark och Sverige. På de orter vi besöker erbjuds gratis värdering och rådgivning till alla våra besökande. Webbhandel Vi erbjuder kunder att skicka in sitt guld via posten för fri värdering. Kunderna beställer en försäkrad försändelse, ett guldpaket, via telefon eller internet som de sedan skickar in sina föremål i. Kunden kan hela tiden följa processen via mail, sms eller personlig inloggningssida på internet. VÅR KÖPPROCESS Vi köper bara guld från personer som har giltig legitimation. Vi inspekterar guldet efter stämplar. Vi testar guldets karathalt genom användning av kemikalier. Vi väger guldet med certifierade guldvågar. Allt guld vi köper beskrivs och antecknas noggrant i internt IT-system och rapporteras till lokal polismyndighet. Guldet hålls i karantän enligt lag om handel med begagnade varor och säljs sedan vidare för raffinering.

14 INVESTERINGSMEMORANDUM 14 Omsättning fördelat på skandinaviska marknaderna % 29 % Sverige Norge Danmark 58 % VISION Att vara marknadsledare i varje land där bolaget är aktivt och skapa ett varumärke som erbjuder trygghet och enkelhet genom flera typer av tjänster inom gulduppköp. MÅL Att göra det enkelt för kunden att ta reda på hur mycket deras guld eller silverföremål är värda och samtidigt erbjuda en kompentent, trygg, transparent upplevelse kring den kostnadsfria värderingen av ädelmetaller.

15 INVESTERINGSMEMORANDUM 15 OPERATIV ORGANISATION Styrelse Peter Näslund, Ordförande Klas Lundgren Thomas Ahlberg David Aspehult David Aspehult VD Toni Murtoniemi CFO Koncernledning David Aspehult, VD Toni Murtoniemi, CFO Jan Sturm, Kommunikationschef Andreas Svensson, Operativ Chef GA Service Center Oü & Gold Tour AG GuldAdam Sverige Nils Nilsson Operativ Chef GuldAdam Danmark Benjamin Willaume- Jantzen Operativ Chef GullAdam Norge Tonje Angell-Hansen Operativ Chef Franchisetagare Andreas Svensson Operativ Chef Upplands Väsby Karlstad Löddeköpinge Örnsköldsvik Uppsala Västerås Piteå Luleå Skara Östersund Haparanda Härnösand Ystad Borlänge Köpenhamn Odense Vejle Aarhus Oslo Bergen Trondheim Lörenskog Postguld Postguld Franchisetagare Turné och butik Postguld

16 INVESTERINGSMEMORANDUM Marknad för köp av guld Marknaden för specialiserade gulduppköpare är relativt ny och kännedomen om att guld kan säljas till återvinning är begränsad. Enligt tradition har guldföremål ärvts inom familjen istället för att säljas vidare. Utöver arvegods importeras också en ansenlig mängd guld som används till smyckes tillverkning. Under 2011 uppskattades årliga nettovärdet av importerat guld för smyckestilverkning i Skandinavien till USD (SEK ). 2 Nettovärdet av importerat guld till smyckesindustrin 2011: 2 Norge USD (SEK ) Danmark USD (SEK ) Sverige USD (SEK ) Marknadsfakta Danmark 3 Guld upp till ett värde av 3,5 miljarder SEK till salu Totalt äger danskarna 14,6 miljoner guldsmycken (Värde: 16 miljarder SEK) Andel danskar som kan tänka sig att sälja guld: 22 % Varje år skiljs par i Danmark vilket frigör guld till ett värde av 224 miljoner SEK Konkurrens i Danmark Bolaget har en särställning på den danska marknaden som enda bolag vars verksamhet sträcker sig över de tre verksamhetsområdena: butiker, turnéer och webbguld. Största konkurrenterna i Danmark: VitusGuld ApS, Nyfortuna ApS och lokala guldsmeder. Marknadsfakta Norge 3 Guld upp till ett värde av 4 miljarder SEK till salu. Totalt äger norrmännen 15 miljoner guldsmycken (Värde: 13 miljarder SEK) Andel norrmän som kan tänka sig att sälja guld: 30 % Varje år skiljs par i Norge vilket frigör guld till ett värde av 160 miljoner SEK Konkurrens i Norge Bolaget har en särställning på den norska marknaden som enda bolag vars verksamhet sträcker sig över de tre verksamhetsområdena: butiker, turnéer och webbguld. Största konkurrenterna i Norge: Gullbrev, Gullvekten och lokala guldsmeder. Marknadsfakta Sverige 3 Guld upp till ett värde av 13,3 miljarder SEK till salu. Totalt äger svenskarna 34,6 miljoner guldsmycken (Värde: 38 miljarder SEK) Andel svenskar som kan tänka sig att sälja guld: 35 % Varje år skiljs par i Sverige vilket frigör guld till ett värde av 360 miljoner SEK 2 Professor Philip M. Parker, Insead: Imported Trade Reports, The 2011 Import and Export Market for Non-Monetary Gold in Europe 3 Marknadsundersökningar gjorda av marknadsundersökningsföretaget YouGov i Danmark, Sverige och Norge, november 2012.

17 INVESTERINGSMEMORANDUM 17 Konkurrens i Sverige På den svenska marknaden finns aktörer med liknande verksamhet. Trots att GuldAdam har en ledande ställning i Sverige återstår fortfarande stora marknadsandelar att erövra på en hårt konkurrensutsatt marknad. Största konkurrenterna i Sverige: SMSGuld, Guldbrev, Stureguld och lokala guldsmeder. Guldpriset Under 2012 nådde guldpriset sina absoluta topp räknat i euro. För 10 år sedan kostade ett gram rent guld 322 USD per troy ounce. När guldpriset var som högst i 2012 kostade samma mängd guld 1790 USD per troy ounce på London Gold Bullion Exchange. Även om priserna sjönk under fjärde kvartalet 2012 och första kvartalet 2013 befinner sig guldpriset fort farande på rekordhöga nivåer. Eftersom GuldAdams kundgrupp oftast köpt eller fått sitt guld för mer än 10 år sedan har kunderna upplevt en värdeökning av sina smycken på över 300 % sedan guldet kom i deras ägo. Den kraftiga ökningen gör att GuldAdam räknar med att viljan att sälja gammalt guld kommer att vara stark även vid relativt kraftiga förändringar av marknadspriset på guld. I dagsläget är centralbanker över hela världen aktiva köpare av guld, mycket på grund av att monetära system över hela världen visat på instabilitet. Även i många växande ekonomier som Ryssland, Turkiet, Kina och Kazakstan har centralbankerna köpt guld för att skydda värdet på sin egen valuta avvecklades Bretton Woods systemet som innebar att US dollar var direkt utbytbara med guld. Beslutet att avveckla systemet innebar att centralbanker började avyttra sina guldreserver. Avyttringen från centralbankerna ledde till en temporär nedgång i guldpriset. I början av 2000-talet började centralbanker återigen köpa guld vilket har lett till en uppgång av guldpriset de senaste åren. Det finns många fler skäl till det stigande guldpriset. En brist i förtroendet för monetära system, brist på alternativa långsiktiga investeringar, en globalt långsam tillväxt samt en global fastighetsmarknad som gett låg avkastning. 4 World Gold Council

18 INVESTERINGSMEMORANDUM 18 Råvaruinvesteringar är en sektor som fått ett ökat intresse de senaste 10 åren då sektorn visat en långsiktig stabil tillväxt. 43 % av all världens guld existerar i form av smycken och omkring 10 % i form av industriprodukter som till exempel telefoner. 5 Resterande mängd av världens guld existerar framförallt i form av guldtackor hos olika centralbanker. Trots ivriga prospekteringar har endast ett fåtal nya guldgruvor etablerats de senaste åren och eftersom de existerande guldgruvornas produktion avtar har marknaden för återvunnet guld vuxit fram i snabb takt. Världsmarknads priset: 1 år Guldpriset påverkades bland annat av den amerikanska Fiscal Cliff och euro-zonens skuldkris. Priset har också påverkats av den uppmärksammade gruvstrejken i Sydafrika 2012 som satte fokus på att det bryts mindre guld än någonsin. Världsmarknads priset: 10 år Investeringar i fysiskt guld har gett positiv avkastning sedan World Gold Council: World Gold Demand trends

19 INVESTERINGSMEMORANDUM 19 Nyproduktion av guld De senaste fem åren har det enligt World Gold Council årligt brutits ton nytt guld genom gruvproduktion motsvarande 59 % av den totala efterfrågan på guld. Guldgruvornas produktion har legat på samma nivå de senaste 10 åren vilket inneburit att gruvindustrin behövt öka investeringar och utveckla nya mer avancerade sätt att bryta guld. EFTERFRÅGAN PÅ GULD (2012, TON) 12 % 6 % 29 % 43 % Smyckesindustri Teknologibranshen Investeringsguld Börshandlade fonder Centralbankers nettoköp 10 % Källa: World Gold Council: Liquidity in the global gold market, april 2011 Skrotguld Skrotguld står för 36 % av den totala guldförsäljningen. Då guldgruvorna inte kan öka produktionen utan substantiella kostnader har fokus ökat på skrotguldets marknadspotential. I Skandinavien finns enligt marknadsundersökningsföretaget YouGov i Danmark, Sverige och Norge (november 2012) guldsmycken i privat ägo till ett samlat värde om 67 miljarder SEK men då marknaden för skrotguld är nyetablerad i Skandinavien är det i dag bara 30 % som kan tänka sig att sälja sina gamla guld och silversmycken. En tydlig trend på marknader vi varit etablerade en längre tid är att en växande andel kan tänka sig att sälja sina gamla guld och silversmycken. I Sverige där vi har varit etablerade längst tid är andelen som kan tänka sig att sälja smycken 35 % - i Danmark bara 22 %.

20 INVESTERINGSMEMORANDUM Styrelsen Peter Näslund, Styrelseordförande Klas Lundgren, Styrelseledamot Thomas Ahlberg, Styrelseledamot David Aspehult, Styrelseledamot Peter Näslund Styrelseordförande, advokat och partner i Advokatfirma DLA Nordic sedan Styrelseengagemang Nuvarande Massolit Media AB (publ) (org. nr: ) Houdini Sportswear AB (org. nr: ) RPE Holding AB (org. nr: ) Sinitor Digital Research AB (org. nr: ) Picoterm AB (org. nr: ) Äger mer än 10 % Näslund Productions AB (org. nr: ) Peter Näslund Advokat AB (org. nr: ) Tidigare styrelseengagemang NGS Group AB (publ) (org. nr: ) Catech Saw Equipment AB (publ) (org. nr: ) Sinitor Research AB (org. nr: ) Zaphire Group AB (org. nr: ) Tatura AB (publ) (org. nr: ) Aktiebolaget för Varubelåning (org. nr: ) Bolag i senaste fem åren som försatts i konkurs Tatura AB (publ) (org. nr: ) Catech Saw Equipment AB (publ) (org. nr: ) Zaphire Group AB (org. nr: )

21 INVESTERINGSMEMORANDUM 21 Klas Lundgren Partner Xeric AB, tidigare VD i Svensk Galopp AB (org. nr: ) Styrelseengagemang Äger mer än 10 % KLB Consulting & Sourcing AB (org. nr: ) Tidigare styrelseengagemang Sourcing Provider AB (org. nr: ) Alcatel-Lucent Sweden AB (org. nr: ) Xeric AB (org. nr: ) Cybercom Netcom Consultants AB (org. nr: ) Funka nu AB (org. nr: ) ShopDisplay i Sverige AB (org. nr: ) Sourcingprovider Sweden AB (Styrelseordförande) (org. nr: ) Bolag i senaste fem åren som försatts i konkurs TalkPool Network Services AB (org. nr: ) SeaNet Technologies AB (Styrelseordförande) (org. nr: ) Thomas Ahlberg Partner Xeric AB Styrelseengagemang Skarings Fönsterputs & Städ AB (Styrelseordförande) (org. nr: ) Xeric AB (Styrelseordförande) (org. nr: ) VAledarna Sverige AB (org. nr: ) Tidigare styrelseengagemang Veolia Vatten AB (org. nr: )

22 INVESTERINGSMEMORANDUM 22 David Aspehult Styrelseledamot, VD Tidigare anställningar VD, GuldAdam Danmark & Norge, Produktchef Viaplay Skandinavien och Baltikum lansering, Produktchef, MTG Online platform, Management Training Program, MTG, 2006 VD, Ancient Teak AB (Ateak), Juridisk Rådgivare, Uppsala Law Association, 2003 Styrelseengagemang Nuvarande Anbovi Holding AB (org. nr: ) Guld Adam Danmark ApS (org. nr: ) GA Sverige AB (org. nr: ) AuksasIPinigus Ltd (org. nr: ) SIA ZeltsNauda (org. nr: ) LaskuFrank (Styrelseordförande) (org. nr: ) Guld Adam ApS (org. nr: ) DAAS Holding & Consulting AB (org. nr: ) Gold Adam AS (org. nr: ) KultaEeva Oy (Styrelseordförande) (org.nr ) DAAS Consulting AS (Styrelseordförande) (org. nr: ) Äger mer än 10 % DAAS Holding & Consulting AB (org. nr: ) Aspehult Holding AB (org. nr: ) Tidigare styrelseengagemang KultaRahaksi Oy (org. nr: ) Ancient Teak AB - (org. nr: ) - âger mer än 10 % Kontaktinfo Aktieinnehav: aktier och aktier via bolaget DAAS Holding & Consulting AB (äger 50 %). Total aktier.

23 INVESTERINGSMEMORANDUM 23 Potentiella intressekonflikter GuldAdam Holding AB:s VD och styrelseledamot David Aspehult äger 50 % av aktierna i DAAS Holding & Consulting AB. DAAS Holding & Consulting AB är ett franchisebolag till GuldAdam Holding AB. Alla beslut gällande DAAS Holding & Consulting AB måste tas utav GoldAdam Holding AB:s styrelse. Närstående transaktioner Under 2012 hade bolagen inom GuldAdam-koncernen nedanstående transaktioner med parter som identifieras som närstående. Samtliga transaktioner är identifierade som marknadsmässiga. Närstående transaktioner TSEK (totala effekten på bolagets resultaträkning) Effekt på bolagets resultaträkning inkomst - utgift Utestående i bolagets balansräkning fordringar - skulder Antti Häkli Ville Saari Toni Murtoniemi Andreas Svensson David Aspehult DAAS Holding & Consulting AB GuldAdam Holding AB köpte 100 % av aktierna i GA Sverige AB, Gold Adam AS, Guld Adam ApS, Guld Adam Danmark ApS, Gold Tour AG och GA Service Center Oü per Betalningen av köpeskillingen SEK genomfördes genom att överta Gold Adam AG:s lån till ovan nämnda bolag motsvarande SEK samt att utfärda nya aktier till ett värde av SEK. Lön och ersättningar Under tidigare verksamhetsår har det inte utgått något styrelsearvode till styrelseledamöterna. På årsstämman 2013 beslutades att styrelsearvodet i år ska vara max SEK per styrelsesedamot. Kommande arvoden bestäms på bolagets årsstämma. Det finns inga avtal med bolaget eller dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats. David Aspehults tjänst som VD är utformad som en heltidsanställning. För närvarande utgår en ersättning om c:a kronor per år. Bolaget och uppdragstagare har ömsesidig rätt att säga upp avtalet med 3 månads varsel. Inga andra förmåner är avtalade i anställningen. Det finns inga avsatta eller upplupna belopp hos bolaget och dotterbolag för pensioner och andra ersättningar efter avslutad tjänst.

24 INVESTERINGSMEMORANDUM Framtiden för GuldAdam GuldAdam är idag den ledande aktören på den skandinaviska marknaden vad gäller köp av ädelmetaller från privatpersoner (baserat på omsättning i 2011). Expansionen har kantats av ett intensivt PR-arbete från bolaget, liksom storskaliga marknadsföringskampanjer på riksnivå, inom såväl tv, radio som tryck. Vi räknar med att vår marknadsledande position kommer att stärkas ytterligare under 2013 genom minimum 15 nya etableringar av butiker. Expansionen baseras på franchisetagare enligt en modell som framgångsrikt prövats under början av Antal köpeställen (mars) Land Egna butiker Franchise butiker Egna butiker Franchise butiker Sverige Danmark Norge Totalt: Vid sidan av fasta inköpsställen fortsätter bolaget sin webbhandel med postguld och turnéverksamhet som ger en viktig kundbas på platser där vi inte finns representerade med butiker. Framtida fokus för GuldAdam kommer vara att etablera en starkare position på marknaden genom att öppna fler butiker vilket kommer att reducera antalet turnéer. GuldAdams kommande fokus är även ökade inköpsvolymer och erövring av större marknadsandelar i Skandinavien genom effektiv marknadsföring, PR-insatser och fortsatt geografisk expansion. Nya marknader Under kommande 3-5 år strävar GuldAdam efter att bli marknadsledande inom två nya marknader. Utvecklingen av nya marknader kommer att baseras på en modell som bygger på lönsamhet under verksamhetens första år. Först och främst har vi fokus på organisk tillväxt genom att testa nya marknader via turnéverksamhet - men vi ser även möjligheter för tillväxt via strategiska uppköp. Expansionsplaner för postguld Postguld är såväl marknadsdrivande som en viktig nationell plattform för att få kunder att hitta till GuldAdams butiker och turnéer. Att sälja guld via postpaket är ett vanligt förfarande i många länder och vi förväntar oss att fler kunder i Sverige och Danmark kommer att välja denna säljmetod under Expansionsplaner för butiker Vi öppnar 15 nya butiker i Sverige, Norge och Danmark under 2013, fördelat på fem inköpsställen per land. Expansionen görs möjlig genom bolagets franchisekoncept och kommer implementeras med stöd av en extern franchisekonsult i varje land.

25 INVESTERINGSMEMORANDUM 25 Rörelsekapital Enligt styrelsens bedömning är bolaget i behov av 5 miljoner SEK inom de närmsta 6 månaderna. Finansieringen kommer att ske genom lån och konvertibler. Hittills har bolaget tagit in 2,5 miljoner SEK konvertibler och 10 miljoner SEK lån. Bolaget har ytterligare omvandlat 5 miljoner SEK av sina kortfristiga lån till långfristiga lån. PRODUKTER En intressant och växande marknad är silver. Dels på grund av det ökande priset på silver, dels på grund av de stora mängder silver som finns i privat ägo. Vi räknar med att köpa in mer silver under 2013 och 2014 och öka marknadsfokus på detta. Minskade volymer 2013 Bolaget förväntas att kunna behålla nuvarande marginaler för guldinköp men jämfört med 2012 beräknas en minskning av mängden guld som köps under Omsättningen 2013 beräknas sjunka till cirka 200 miljoner SEK. På grund av detta räknar vi med förluster fram till augusti. För att anpassa verksamheten till den förändrade situationen och den minskade omsättningen så har stora omstruktureringar genomförts. Tack vare omstruktureringarna förväntas bolaget generera ett positivt resultat från augusti och framåt. Nedgången i omsättning och resultat under 2013 förklaras genom: Den planerade expansionen av nya butiker kommer ge bolaget en stadigare grund och generera större volymer på lång sikt, men då en majoritet av nuvarande turnépersonal planerar att öppna butiker kommer bolaget ha färre turnédagar under Nya butiker kommer behöva ett antal månader innan de når normala inköpsvolymer, vilket kommer innebära lägre volymer inköpt guld på kort sikt. Guldpriset föll under första kvartalet Trots detta kommer många av våra kunder förvänta sig rekordpriser när de erbjuder sitt guld till försäljning. De höga förväntningarna från kunderna kommer inte kunna mötas, vilket kommer resultera i en högre grad kunder som väljer att avvakta med försäljningen av sitt guld. En överetablerad marknad i Norge och Sverige påverkar volymerna negativt. Vi förväntar oss att marknaden kommer att konsolideras under 2013 men på kort sikt förväntar vi oss att konkurrensen kommer påverka volymerna negativt.

26 INVESTERINGSMEMORANDUM Riskfaktorer Det finns faktorer som påverkar eller kan komma att påverka bolaget både direkt och indirekt. I kommande avsnitt behandlar vi några av de risker som bör has i åtanke för att göra en bedömning av bolagets kommande verksamhet. Marknadsutveckling Externa faktorer som utbud och efterfrågan samt ekonomiskt klimat kan komma att påverka bolagets verksamhet och lönsamhet. Kort historik Att bolaget verkar i en nyväckt bransch kan försvåra en bedömning av bolagets affärsmodell och framtidsutsikter. Bolaget har i sin nuvarande form en historik som endast sträcker sig tillbaka till 2010 och kan därför inte uppvisa någon historia över långsiktig vinst. Begränsade resurser GuldAdam är en stor aktör på sin marknad men trots det ett relativt litet bolag med begränsade resurser gällande kapital, ledning och administration. För genomförande av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Allmänhetens branschuppfattning Bolagets mål och styrelsens uppfattning av varumärket GuldAdam är att det står som den starkaste aktören på marknaden. Mycket engagemang och resurser har lagts på att kommunicera och etablera detta. Trots detta finns risk att bolagets resultat påverkas negativt om allmänheten skulle få en negativ uppfattning om branschen i stort. Beroende av nyckelpersoner och medarbetare GuldAdam är beroende av sin ledning som sitter på stor kunskap om branschen och hur bolaget kan fortsätta sin expansion. Bolaget är också i framtiden beroende av att kvalificerad personal och samarbetspartners kan bidra positivt till expansionen. Misslyckas bolaget med att hitta ny personal och samarbetspartners riskerar expansionen att stanna av. Framtida kapitalbehov Bolaget planerar att utfärda ytterligare konvertibler till ett värde av 2,5 miljoner SEK och göra en nyemission på 17 miljoner SEK som kommer att investeras i fortsatt expansion (i början 2013 omvandlades 5 miljoner SEK av bolagets kortfristiga lån till långfristiga lån). Bolaget kan beroende på marknadsutveckling och resultat i framtiden komma att behöva ytterligare kapital för att säkerställa sin verksamhet. Det finns inga garantier att det kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Guldpriset Det finns många komponenter som påverkar guldprisets ökning eller minskning, faktorer som ligger utanför GuldAdams kontroll men som kan komma att påverka bolagets resultat och finansiella ställning på kort och på lång sikt. Faktorer som påverkar guldpriset är bland annat global produktion av guld, globala inflationsförväntningar, centralbankers agerande gällande guldreserver samt global efterfrågan på guld för tillverkning av konsumtionsvaror.

27 INVESTERINGSMEMORANDUM 27 Konkurrenter GuldAdams huvudsakliga verksamhet är köp och försäljning av skrotguld, en marknad som idag har flera aktörer och GuldAdam kan inte garantera att i alla lägen erbjuda bäst priser eller bäst tjänster i förhållande till sina konkurrenter. Konkurrenter kan marknadsföra sig aggressivare och prispressa marknaden vilket kan innebära lägre marginaler för GuldAdam eller mindre marknadsandelar på kort eller lång sikt. Lokala lagar och regler GuldAdams verksamhet i Skandinavien är inrättad efter lokala regler och förordningar. Aktieägare i bolaget bör dock känna till att om lagar eller lokala föreskrifter förändras kan det finansiella resultatet påverkas i positiv eller negativ riktning. Tillstånd för handel med begagnade varor måste sökas lokalt och ger ibland långa handläggningstider som kan påverka expansionens hastighet och därmed påverka bolagets resultat. Resultatet kan också påverkas av de lokala regler som styr antalet dagar den begagnade handelsvaran måste hållas i karantän innan vidareförsäljning. Även om GuldAdam noga följer guldprisets utveckling med kvalificerade beräkningar på förväntad vinst vid försäljning kan oväntade marknadsutvecklingar under karantäntiden påverka Bolagets resultat. Aktierelaterade risker Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Aktier i GuldAdam påverkas på samma sätt som alla andra bolagsaktier av dessa faktorer.

28 INVESTERINGSMEMORANDUM Finansiell information GuldAdam Holding AB bildades och köpte dotterbolagen För att ge läsaren en inblick i bolagets finansiella situation presenteras i detta avsnitt följande information: a) Proformaresultaträkning som är baserad på de individuella dotterbolagens årsredovisningar från 2012 som visar hur den finansiella utvecklingen hade sett ut om alla bolag varit konsoliderade sedan början av b) Individuella resultaträkningar för alla dotterbolagen c) Proformabalansräkning som visar hur balansräkningen skulle sett ut om förvärvet av dotterbolagen skett detta datum. Denna tabell visar bland annat den goodwill som uppstår vid förvärvet. d) Individuella balansräkningar för alla dotterbolag per e) Proforma kassaflödesanalys per och f) Nyckeltal 2012 g) Moderbolagets balansräkning per Ovan angivna punkterna a, c och e gäller proforma. Kolumnen total i nedan finansiella tabeller representerar den konsoliderade gruppens balans exkluderat interna transaktioner angivna i kolumnen elimineringar. De finansiella uppgifterna under rubriken Supportenhet kommer från Gold Tour AG och GA Service Center Oü vars uppgifter har varit att bistå med IT-service, säljledning, och finansiell ledning. Alla finansiella uppgifter från 2011 har reviderats. Gällande 2012 har alla finansiella uppgifter reviderats utom de från GA Service Center Oü, eftersom de uppgifterna inte behöver revideras enligt lokal lagstiftning. GA Service Center Oü (GASC) etablerades 2012 och är inte inräknat i 2011 års koncernbokslut. GASC omsatte under ,9 mkr med ett resultat på 0 mkr. Det motsvarar knappt 0,3 procent av koncernens omsättning och 0 procent av resultatet. GASC:s balansomslutning uppgick per till 1,2 mkr och bolagets eget kapital uppgick till 0,03 mkr. Det motsvarar 1,5 procent av koncernens balansomslutning och 0,1 procent av koncernens eget kapital.

29 INVESTERINGSMEMORANDUM 29 BOLAGETS RESULTATRÄKNING, TSEK (PROFORMA) Total Sverige Danmark Norge Support enhet Elimineringar Årsredovisning Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Inköp varor och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

30 INVESTERINGSMEMORANDUM 30 BOLAGETS RESULTATRÄKNING, TSEK Reviderad årsredovisning Sverige Danmark Norge Support enhet Nettoomsättning Inköp varor och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar anläggningstillgångar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Omsättning Den största omsättningsökning mellan 2011 och 2012 är relaterad till expansionen i Norge. Norska marknaden stod under 2012 för 58,2 %, Sverige för 28,5 % och Danmark 12,9 % av den totala omsättningen för GuldAdam Holding AB. Supportenheternas omsättning från andra bolag än GuldAdam Holding AB uppgår till 0,4% Rörelsens kostnader De starkaste orsakerna till ökade rörelsekostnader är uppstartskostnader samt investeringar i marknadsföring för att snabbt kunna öka marknadsandelen på den norska marknaden. Marginalen ökade under 2012 då bolaget kunde säkerställa bättre försäljningspris av guldet på grund av höga volymer och ett ökat världsmarknadspris för guld. Resultat från finansiella investeringar Under 2011 och 2012 lånefinansierades etableringen av det gamla moderbolaget GoldAdam AG:s ingång på nya marknader med hjälp av resultatet i Skandinavien. Ränteintäkter och liknande resultatposter i Sverige, Norge, Danmark och supportenheter ökade 2012 till TSEK som en följd av ränteintäkter för beviljade lån till bolag som tidigare varit del av koncernen. Resultat 2012 resultat efter finansiella poster blev TSEK. Under 2012 ökade kostnaderna på grund av etablering och expansion på den norska och danska marknaden.

31 INVESTERINGSMEMORANDUM 31 Sverige Under 2012 mognade den svenska marknaden och konkurrensen ökade jämfört med 2011, därav minskade lönsamheten 2012 jämfört med GuldAdams position på den svenska marknaden är idag stabil och prognosen för andra halvan av 2013 är att positionen kommer stärkas. Danmark Bolaget etablerade sig på den danska marknaden under Bolaget kunde konstatera en god lönsamhet 2011 då konkurrensen var begränsad. Under 2012 ökade konkurrensen kraftigt och en mediakris påverkade branschen negativt. Bolaget hade gjort substantiella investeringar (etablering av butiker och anställning av administrativ personal) på den danska marknaden och gick som en följd av investeringarna med förlust. Norge Under hösten 2011 tog bolaget steget in på den norska marknaden och gjorde investeringar för att snabbt ta marknadsandelar. Volymerna på den norska marknaden var mycket höga första halvåret 2012 men sjönk och stabiliserades under andra halvåret som en följd av ökad konkurrens. Supportenheter Supportenheter bistår med service till koncernbolagen. Mängden service beror på aktivitetsnivåer från koncernbolagen och kan bestå av IT-service, säljledning, och finansiell ledning.

32 INVESTERINGSMEMORANDUM 32 Balansräkning om dotterbolag hade köpts av GuldAdam Holding AB per (PROFORMA) Balansräkningen visar hur GuldAdam Holding AB:s balansräkning skulle sett ut om aktieköpet genomförts Goodwill har beräknats baserat på nettotillgångar (dotterbolags aktiekapital + balanserade vinstmedel) vilka är avdragna från försäljningspriset. Koncernens lån på SEK har eliminerats från finansiella anläggningstillgångar vid 2012 års slut. Samma summa har eliminerats från övriga långfristiga skulder då lånesumman överfördes till GuldAdam Holding AB som en del av affären, och skulden ägs då av GuldAdam Holding AB gentemot dotterbolagen. Bolaget har valt att i sina redovisningsprinciper redovisat varulager till inköpspris. Totala varulagret säljs januari/februari Om varulagret skulle värderas till försäljningspris (ca TSEK baserat på guldvärde 329 SEK/g) skulle balanslikviditeten öka från 0,64 till 0,70. Om omsättningstillgångar och kortfristiga skulder från gamla systerbolagen exkluderas skulle balanslikviditeten öka från 0,74 till 0,83. Bolaget har låga externa skulder då bolaget har finansierat investeringsverksamheten och operationella verksamheten från kassan och med kortfristiga lån. Bolaget har omvandlat 5 miljoner SEK av sina kortfristiga lån till långfristiga lån och har i juni upprättat en checkkredit med bank på 10 miljoner SEK. Detta har förbättrat GuldAdam Holding AB:s balanslikviditet ytterligare.

33 INVESTERINGSMEMORANDUM 33 Balansräkning om dotterbolag hade köpts av GuldAdam Holding AB per TSEK Årsredovisning Summa GuldAdam Holding AB SE DK NO Support enhet Elimineringar TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Goodwill Finansiella anlägningstillgångar (gamla systerbolagen) Finansiella anlägningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar (gamla systerbolagen) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Överkursfond Balanserad vinstmedel Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader och förutbetaldaintäkter (gamla systerbolagen) Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Solvens 40,76% 39,68% 31,55% 1,37% 51,00% 61,66%

http://www.aktietorget.se/companylistingagreement.aspx

http://www.aktietorget.se/companylistingagreement.aspx Distributionsområde Med Stureguld alternativt Bolaget menas Stureguld Sverige AB med organisationsnummer 556777-2883. Memorandumet har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Inför listning på AktieTorget. Anslutningsmemorandum

Inför listning på AktieTorget. Anslutningsmemorandum Inför listning på AktieTorget Anslutningsmemorandum Oktober 2010 Allmän information Enligt lag (1991:980) om finansiella instrument, 2 kapitel 1, gäller att prospekt skall upprättas då värdepapper tas

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439)

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Maj 2014 1 Distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm VIKTIG INFORMATION Sportamore AB (publ) organisationsnummer 556788-8614 har upprättat detta prospekt i samband med en övervägd

Läs mer

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Viktig information Detta Informationsmemorandum ( Informationsmemorandum ) har upprättats med anledning

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

ANSLUTNINGSMEMORANDUM

ANSLUTNINGSMEMORANDUM ANSLUTNINGSMEMORANDUM GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GULD INVEST NORDEN I KORTHET 4 OM MEMORANDUMET 5 VD HAR ORDET 6 GULD INVEST NORDEN 7 MARKNAD OCH MARKNADSFÖRING

Läs mer

Anslutningsmemorandum

Anslutningsmemorandum Anslutningsmemorandum februari 2013 Inför listning på AKTIETORGET Oden Control AB, Herserudsvägen 5 SE-181 50 Lidingö, Sverige Telefon: +46 (0)8 767 76 57, www.odencontrol.se Allmän information Enligt

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL)

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) DEFINITIONER Med Lexington eller Bolaget avses The Lexington Company AB (publ), org nr 556532-2780, eller den koncern i vilken The Lexington

Läs mer

Anslutnings-memorandum

Anslutnings-memorandum Anslutnings-memorandum Inför listning på Aktietorget 24h Movies Sweden Holding AB (Publ.) Den nya distributionskanalen för digital media och distribution av hyrfilm över Internet! www.24hmovies.com Hyr

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

2 - Acrinova AB (publ) - Metallgatan 21B 262 72 Ängelholm - 0431-146 45 - info@acrinova.se

2 - Acrinova AB (publ) - Metallgatan 21B 262 72 Ängelholm - 0431-146 45 - info@acrinova.se Distributionsområde Med Acrinova alternativt Bolaget menas Acrinova AB (publ) med organisationsnummer 556984-0910. Memorandumet har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014 MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) Asset Management Information till investerare Väsentlig information och definitioner Med Stockwik Förvaltning,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Forestlight Entertainment AB

Inbjudan till teckning av aktier i. Forestlight Entertainment AB Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 34 kronor. Anmälningsperiod: 9-22 februari 2007. Likviddag: 2 mars 2007. Beräknad

Läs mer