Stiftelsen NHR-fonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen NHR-fonden"

Transkript

1 Stiftelsen NHR-fonden Årsredovisning 2011 org. nr Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr, Stockholm Box Stockholm telefon växel + 46 (0) telefax + 46 (0) e-post

2 stiftelsen nhr-fonden förvaltningsberättelse 2011 org. nr Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr, Stockholm Box Stockholm telefon växel + 46 (0) telefax + 46 (0) e-post 2

3 Innehållsförteckning Styrelsen 4 Ändamål 5 Anslag 5 forskning och utveckling kommittén 5 rehabilitering och rekreation kommittén 7 övriga anslag 8 Ekonomisk ställning och redovisning 9 Resultat- och balansräkning 10 Noter 11 Slutord 13 Revisionsberättelse 14 3

4 Styrelsen Stiftelsens styrelse utgörs av styrelsen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under år Styrelsen för Stiftelsen NHR-fonden har under verksamhetsåret 2011 haft följande sammansättning: ledamöter ordförande Kathleen Bengtsson-Hayward, Vd (Halmstad) vice ordförande Kenneth Bäck, kriminalkommissarie (Stavsnäs) kassaförvaltare Kent Andersson, ekonom (Mölndal) suppleanter Helga Baagøe, kommunikationsdirektör (Saltsjö-Boo) Närvaro vid 4 sammanträden Åsa Lewau Johansson, ekonomiadministratör (Uddevalla) Närvaro vid 4 sammanträden Revisorer BDO Stockholm AB Agne Lundberg, Västra Frölunda Marie Bager, ekonom (Norrköping) Krister Ekström, ekonom (Kalmar) Gunnel Eld, egen företagare (Falun) Närvaro vid 5 sammanträden Maria Eriksdotter, socionom (Piteå) Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen) Patrik Magnusson, jurist (Ljungskile) Närvaro vid 3 sammanträden 4

5 Ändamål Stiftelsen NHR-fondens ändamål är att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning om orsakerna till och botemedlen mot organiska nervsjukdomar, företrädesvis multipel skleros verka för utbyggnad och förbättring av resurserna för vård och rehabilitering för personer som har organiska nervsjukdomar eller skador på nervsystemet lämna social, psykologisk och humanitär hjälp till behövande personer som har organiska nervsjukdomar eller skador på nervsystemet allt i den utsträckning andra hjälpåtgärder från samhällets sida ej står till buds för här nämnda syften Anslag Under året har det utbetalats totalt kkr. i olika anslag. Anslagen har gått till forskning/utveckling, rehab/rekreation och till annan inom ändamålet liggande verksamhet som fondstyrelsen vill stödja. Forskning och utveckling Anslag ur fonden för forskning och utveckling kan enligt de särskilda bestämmelserna sökas till forsknings- och utvecklingsarbete inom medicin och beteendevetenskap med främst social inriktning vilka avser neurologiska sjukdomar och skador. Forskning inom det kliniska fältet och forsknings- och utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller praktisk tillämpning med hänsyn till personer med funktionsnedsättnings behov skall äga företräde. Grundforskning kan stödjas i mån av medel och om den är mer inriktad på fondens verksamhetsfält. Forskningsprojekt bedöms utifrån projektens kvalitet, sökandens möjligheter att genomföra projekten och de resurser som i övrigt (från andra fonder m m) kan stå till buds. Nya projekt som kan bedömas vara av värde för den fortsatta utvecklingen och som kan initiera ytterligare insatser bör stödjas. Fondstyrelsen beslutar om utdelning av anslag på förslag av NHR:s rådgivande kommitté för forskning och utveckling. 5

6 Under 2011 har tidigare beviljade medel utbetalats med kkr. och ytterligare kkr. beviljades att utdelas under Beviljade forskningsanslag redovisas separat se bilaga Kommittén för utdelning till forskning och utveckling - ledamöter Ordförande Claes Hultling, Stockholm Professor Oluf Andersen, Göteborg Professor Tomas Olsson, Solna Docent Göran Solders, Huddinge Docent Birgitta Engström, Umeå Från NHR Inger Johansson, Luleå Gunnel Eld, Falun Kommitténs föredragande har varit Mia Lundström, NHR. Kommitténs främsta uppgift har varit att bereda till NHR-fonden inkomna ansökningar om bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete. Kommittén har under året haft ett protokollfört sammanträde. Anslag till forskning om narkolepsi I december 2011 tilldelades ett forskningsstipendium från NHR-fonden för den första stora kartläggningen av narkolepsi hos barn och ungdomar. Attila Szakacs, barnneurolog på barnkliniken i Halmstad, tilldelades kr från NHR-fonden till ett doktorandprojekt om narkolepsi hos barn och ungdomar. Det är första gången ett så omfattande projekt görs på det här området i Sverige. Forskningsanslaget utlystes av NHR-fonden under våren 2011, med anledning av att läkemedelsverket konstaterade att 81 barn fått narkolepsi efter vaccinering mot svininfluensa under Neurodagen 28 september 2011 NHR-fonden, förvaltad av Neurologiskt Handikappades Riksförbund, delade med anledning av Neurodagen onsdagen den 28 september ut tre forskningsstipendier på totalt 1 milj kronor. Syftet med Neurodagen är bland annat att stimulera och öka uppmärksamheten för neurologisk forskning och utveckling. 6

7 Ett forskarstipendium på kr tilldelades Dr Jonathan Gilthorpe vid institutionen för neurovetenskap på Umeå Universitet. Han får stipendiet för sin forskargrupps forskning om sjukdomsförloppet vid als, amyotrofisk lateralskleros, vilket kan leda till nya behandlingar Ett forskarstipendium på kr tilldelades docent Åsa Petersén, Lund för forskning om Huntingtons sjukdom och sjukliga förändringar i hjärnans hormoncentral. Detta kan leda till behandlingar även för Parkinson och Alzheimers. Ett forskarstipendium på kr tilldelades Maja Jagodic, Solna för sin framgångsrika forskning om hur genetik och yttre faktorer kan leda till ms, multiple skleros. Rehabilitering och rekreation Anslag ur fonden till rehabilitering och rekreation kan enligt fondens särskilda bestämmelser sökas för verksamhet inom rehabiliterings-, rekreations- och serviceområdena, anordnad eller initierad av organisation tillhörande Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Anslag skall sökas på grundval av budgeterad verksamhet och ansökan skall gälla verksamhet som överensstämmer med fondens stadgar ( 2), i första hand för att underlätta rehabiliterings- och serviceverksamhet i föreningar med särskilda behov stödja nya föreningar i att komma igång med rehabiliterings- och serviceverksamhet möjliggöra rekreationsresor till utlandet verksamhet inom området i form av exempelvis projekt och konferenser Kostnaderna för dessa verksamheter bör i första hand täckas genom bidrag från primärkommunerna, sjukvårdshuvudmännen, anslag ur sökande förenings egna fonder eller med medel som kan erhållas från annat håll (t.ex. fristående stiftelser/ 7

8 fonder). NHR-fonden skall utnyttjas endast som komplement till andra bidragsmöjligheter och för de merkostnader som en funktionsnedsättning kan medföra. Fondstyrelsen inhämtar, innan beslut fattas om utdelning, yttrande och förslag från NHR:s rådgivande kommitté för rehabilitering och service. Under 2011 utbetalades tidigare beviljade medel med kkr. och ytterligare kkr. beviljades att utbetalas under Beviljat av fondstyrelsen vid sammanträde 9-10/ Grundbidrag för rehabilitering och rekreation, 91 lokalföreningar Rehabilitering Kortare resor Regionresor summa beviljat Beviljade anslag redovisas separat se bilaga Kommittén för utdelning till rehabilitering och rekreation - ledamöter Kathleen Bengtsson-Hayward, Halmstad Krister Ekström, Kalmar Gunilla Janzén, Sävar Ann-Margreth Lundin, Skurup Margaretha Svensson, Göteborg Kommitténs föredragande och sekreterare har varit Mia Lundström, NHR. Kommittén har under året haft ett protokollfört sammanträde. Övriga fondanslag Under 2011 har beviljade övriga fondanslag utbetalats med kkr. Bland de projekt som dessa övriga anslag avser kan nämnas stöd till rehabiliterings- och diagnoskonferenser, forskningsseminarier, lägerverksamhet och nordiskt samarbete. 8

9 Fondens ekonomiska ställning Fondens egna kapital uppgick vid 31 december 2011 till 85 miljoner kronor. Ekonomisk redovisning Fondens ekonomiska ställning och resultat framgår av bilagda balansräkning per den 31 december 2011 och av resultaträkningen Stiftelsen NHR-fonden är registrerad enligt stiftelselagen i stiftelseregistret med anknuten förvaltning. Fonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län, som efter anmälan av stiftelsens styrelse tillsätter två revisorer. Förvaltare är Neurologiskt Handikappades Riksförbund. BDO Stockholm AB och Agne Lundberg, Västra Frölunda har varit fondens valda revisorer under året. Neuroguiden.se NHRs faktabank, Neuroguiden, om neurologiska sjukdomstillstånd, behandlingsformer och rehabilitering har sedan lanseringen 2008 finansierats av NHR-fonden. NHRs hemsida lanserades 2010 och i det arbetet integrerades Neuroguiden inom NHRs webbplats. Neuroguidens innehåll hittas nu under rubriken Diagnos & Symptom. Den finns också under en övergångsperiod kvar på sin ursprungliga adress Vi vet att Neuroguiden används av såväl forskare som läkarstuderande, samt personer som vill veta mer om en viss sjukdom eller dess symptom och behandlingsmetoder. Neuroguiden refereras också ofta som källa i olika mediainslag som berör någon neurologisk diagnos. 9

10 Resultat- och balansräkning Resultaträkning kkr. år 2011 år 2010 not Intäkter Insamlade medel Avkastning på värdepapper & utlåning Övriga intäkter 0 11 Summa intäkter Kostnader Marknadsföringskostnader Förvaltningskostnader Kapitalförlust Summa kostnader Årets resultat Balansräkning kkr not Finansiella anläggningstillgångar: Värdepapper Andelsrätt till lägenhet Utlåning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar: Övriga fordringar Upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital 8 Grundfond forskning Balanserat kapital Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Upplupna kostnader Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Borgensförbindelser

11 Noter Stiftelsen NHR-fondens redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 1 I marknadsföringskostnader ingår bl. a annonskostnader samt drift av Neuroguiden. Not 2 Stiftelsen NHR-fonden har inga anställda. Stiftelsens angelägenheter hanteras av Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Kostnaden för dessa tjänster ingår i förvaltningskostnaderna. Not 3 Kapitalförlusten avser en nedskrivning av fordran på Stiftelsen Humlegården. Under 2011 har Stiftelsen Humlegården genererat ett försämrat resultat vilket har resulterat i en begäran om rekonstruktion som beviljades den14 november Ackordsuppgörelse har skett vilket innebär att Fondens oprioriterade fordran har skrivits ner med KKR, 75 %.. Not 4 Marknadsvärdet på värdepapper var kkr. vid utgången av 2010 och kkr. vid utgången av Stiftelsens värdepapper förvaltas av bank enligt avtal om s.k. diskretionär förvaltning. Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument skall enligt fondens placeringspolicy ske med inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och skall ske i värdepapper noterade i svensk aktiehandel. En hög och jämn avkastning i kombination med god riskspridning skall eftersträvas. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument skall vara emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. Värdepapper har sålts för att betala beviljade anslag. år 2011 år 2010 Ingående bokfört värde Förvärv Försäljningar Utgående bokfört värde Not 5 Andelsrätt till lägenhet år 2011 år 2010 Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Försäljningar och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde

12 Not 6 Utlåningen Utlåningen är till Stiftelsen Humlegården och Stiftelsen Valjeviken, närstående anläggningar inriktade på rehabilitering av personer med neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning samt till Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Not 7 Upplupna intäkter år 2011 år 2010 Upplupna räntor, utlåning Not 8 Förändringar i eget kapital år 2011 år 2010 Belopp vid årets ingång Redovisat årsresultat Omplaceringsresultat Beslutade anslag./. återförda anslag Belopp vid årets utgång Not 9 Övriga skulder avser i huvudsak beviljade, ej rekvirerade anslag. Not 10 Avser checkräkningskredit för Stiftelsen Humlegården mot säkerhet i form av överhypotek. 12

13 Slutord Styrelsen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund vill, i egenskap av förvaltare av Stiftelsen NHR-fonden, framföra ett varmt tack till alla dem som på olika sätt medverkat till att fonden kunnat stödja verksamhet inom fondändamålet under det gångna verksamhetsåret. Vi vill tacka ledamöterna i kommittén för forskning och utveckling samt kommittén för rehabilitering och service för deras engagerade och viktiga arbete som rådgivare, förslagsställare och inspiratörer till fondstyrelsen. Framför allt vill vi tacka alla generösa givare som genom små som stora bidrag, gåvor och testamenten medverkat till att öka fondens möjligheter att vara till nytta för personer med neurologiska sjukdomar och skador i Sverige. Utan den stora generositet och det förtroende som visats fonden av alla givare hade det inte varit möjligt för oss att stödja neurologisk forskning och bidra till rehabilitering och rekreation. Stockholm den 23 mars 2012 Kathleen Bengtsson-Hayward Kent Andersson Marie Bager Kenneth Bäck Krister Ekström Gunnel Eld Maria Eriksdotter Lise Lidbäck Patrik Magnusson Vår revisionsberättelse har avgivits den Ove Olsson auktoriserad revisor Agne Lundberg revisor 13

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2009 Föreningen Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR 2009. INNEHÅLL Presentation

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2010

Reflexioner Årsredovisning 2010 Reflexioner 2 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Inledning 3 Vägval för neurosjukvården vinst eller förlust var Neurologiskt Handikappades Riksförbunds paroll under verksamhetsåret 2010.

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Siffror i korthet....................... 3 Vi ger utdelning...4 Forskare berättar...6 Patienter berättar...2 Förvaltningsberättelse 2014...12 Jämförande nyckeltal....12

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2010. Stiftelsen Forska Utan Djurförsök. för 802004-1441. Innehållsförteckning

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2010. Stiftelsen Forska Utan Djurförsök. för 802004-1441. Innehållsförteckning Årsredovisning 2010 Årsredovisning för Stiftelsen Forska Utan Djurförsök Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3-7 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar

Läs mer

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Org nr 857204-2573 Inledning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Stiftelsen

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10

Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10 Årsredovisning 2004 Innehåll Årsredovisning 2004 Generalsekreteraren har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkninng 7 Innehåll Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Fem år i sammandrag 10 Redovisningsprinciper

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2013

Reflexioner. Årsredovisning 2013 Reflexioner Årsredovisning 2013 Svenska PostkodLotteriet Neuroförbundet blev förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet 2009. Stödet stärker Neuroförbundet som intresseorganisation och bidrar till att

Läs mer

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Org nr 857204-2573 Förord

Läs mer

Cancerfonden Årsredovisning 2000

Cancerfonden Årsredovisning 2000 Cancerfonden Årsredovisning 2000 Årsredovisning 2000 Innehåll Forskarstödet ökar till 285 miljoner Jag är imponerad av engagemanget 2 Stark inledning på nya seklet 4 Ekonomi och förvaltning 6 Resultaträkning

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 167 Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Årsredovisning 2013 1 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Moderstiftelsen Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer