Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Marianne Zackrisson, tjänstgörande ersättare. Rolf Lundberg, kommundirektör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Marianne Zackrisson, tjänstgörande ersättare. Rolf Lundberg, kommundirektör"

Transkript

1 Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl (24) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Marianne Zackrisson, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Rolf Lundberg, kommundirektör Utses justera Marianne Zackrisson Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Rolf Lundberg Paragrafer Ordförande Arnold Andréasson Justerande Marianne Zackrisson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Cecilia Håkansson

2 2 (24) 245 Parkeringsövervakning i Perstorp tätort Dnr Det har förevarit en diskussion kring ett eventuellt återupptagande av p-övervakningen i tätorten. Samråd har bl a förevarit med Företagarna. De tidigare skyltar med entimmesparkering har erss med nya skyltar som anger parkeringstiden uppgår till 2 timmar. Kommunen har dessutom för inte så länge sedan beslutat om ändrade avgifter. Tekniske chefen har haft diskussioner med sin kollega i Hässleholms kommun och ett förslag till överenskommelse har formulerats se bilaga. Genom de ovan redovisade åtgärderna föreligger nu förutsättningar för starta en parkeringsövervakning i tätorten. Lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning förutsätter ett politiskt beslut från kommunens sida innefande kommunen beslutar genomföra övervakningen i egen regi, en tydlig avgränsning av det område som skall övervakas samt förordnande av parkeringsvakter. remittera frågan om övervakning av p-platser för handikappade till Handikapprådet före beslut, samt uppta frågan om övriga p-övervakning vid ett senare sammanträde. Delgivning Handikapprådet

3 3 (24) 246 Rekrytering av ny stadsarkitekt Dnr Vår tidigare stadsarkitekt, Olle Qvarnström, slutade sin anställning i början av juli månad. Det är uppenbart ny stadsarkitekt skall rekryteras. Ett förslag till annons har formulerats se bilaga. Det är nu dags gå ut med annons och dessförinnan bör beslutas om tjänsten skall vara en heltidstjänst eller inte. tjänsten skall vara en heltidstjänst, godkänna förslaget till annons efter vissa justeringar, samt annonsering skall ske i Dagens Samhälle, Sydsvenskan, En Sexa Skåne samt Platsbanken

4 4 (24) 247 Ajourhållning av kommunens hemsida Dnr I samband med Libanonkrisen har problemet med endast en halvtidstjänst som webbredaktör kommit uppmärksammas. Från tjänstemannahåll har vid flera tillfällen påtalats angelägenheten av så fort som möjligt kunna utöka tjänstgöringsgraden för webbredaktören. överlämna frågan om en utökning av tjänsten till budgetberedningen, samt uppdra till kommundirektören skapa rutiner för snabbinläggning av information på hemsidan. Delgivning Ekonomichef

5 5 (24) 248 Ev start av ett NyföretagarCentrum i Perstorps kommun Dnr Av kommunerna i Skåne nordost är det endast Perstorp och Hörby som i nuläget saknar möjlighet erbjuda rådgivning till personer som har tankar på starta egen verksamhet. Näringslivschefsgruppen inom SkNO har s upp som ett mål försöka bidra till sådan service finns i alla kommuner inom SkNO. I innevarande års budget har gruppen avs vissa medel för underlätta uppstart av sådan verksamhet. uppdra till kommundirektören vidta erforderliga åtgärder i syfte starta ett NyföretagarCentrum i Perstorp, samt remittera frågan om kommunens ekonomiska bidrag till verksamhet till budgetberedningen. Delgivning Ekonomichef

6 6 (24) 249 Skånetrafiken utvärdering av avtal Dnr Från Skånetrafiken har inkommit ett frågeformulär avsett användas för en utvärdering av avtalet mellan bolaget och kommunerna se bilaga. Arbetsutskottet beslutade uppdra till arbetsutskottets ledamöter före svarstidens utgång ta fram ett förslag till svar på enkäten. avge yttrande i enlighet med bifogat förslag. Delgivning Skånetrafiken

7 7 (24) 250 Remiss Det skånska landsbygdsprogrammet Dnr Länsstyrelsen har översänt rubricerade program och inbjuder Skånes kommuner inkomma med synpunkter på innehållet. Två rådslag med representanter för länets kommuner har skett under programmets framtagande. Eventuella synpunkter emotses senast uppdra till ledningskontoret formulera ett förslag till yttrande.

8 8 (24) 251 Avsägelser Dnr , , Bo Dahlqvist har inkommit med avsägelser från uppdragen som ersättare i räddningsnämnden och handikapprådet samt som ombud i Perstorps Fjärrvärme AB. notera avsägelserna samt överlämna avsägelserna till fullmäktige.

9 9 (24) 252 Utfärdande av fullmakt i momsärende Dnr Ekonomichef Anders Ottosson har aktualiserat följande ärende. Enligt 7 lag om mervärdesskekonton för kommuner och landsting, har kommunen rätt till ersättning för de ökade kostnader, som till följd av bestämmelserna om mervärdessk uppkommer vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Perstorps kommun har begärt rättelse/omprövning för kalenderåren , där vi vill ändra från ha erss med sex procent för ökade kostnader, till få ersättning med arton procent som avser lokalhyra samt fem procent för resterande, avseende interkommunal ersättning till fristående skolor. Skeverket har i beslut avslagit denna begäran, vilket vi genom Lokalrevisioner AB, har överklagat till Länsrätten i Dalarna. Lokalrevisioner AB har enligt avtal genomfört erforderlig analys över hanteringen av kommunkontomomsen i Perstorps kommun, och återsökt tidigare ej sökt moms från Skeverket. För ge Lokalrevisioner rätten utföra vår talan mot Skeverket, Ludvikakontoret avseende mervärdessk föreslås kommunstyrelsen ger fullmakt till nämnda bolag. Ekonomichefen föreslår fullmakt utfärdas för Lokalrevisioner AB genom Lars Uggla och / eller Ola Weinberg, eller den / de sätter i sitt ställe, vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, utföra Perstorps kommun talan mot Skeverket, Ludvikakontoret avseende mervärdessk. Arbetsutskottet beslutar utfärda fullmakt i enlighet med ekonomichefens förslag. Delgivning Ekonomichef Lokalrevisioner AB

10 10 (24) 253 Firmateckning för kommunstyrelsen Dnr beslutade utse följande personer teckna kommunens firma, två i förening: Arnold Andréasson, Lars Svensson, Kaj Seger, Rolf Lundberg, Anders Ottosson, Bo Nordström, Eva-Lena Andréasson, Susanne Svensson, Ingrid Carlsson, Annelie Svensson och Solveig Jönsson. Då Susanne Svensson lämnar sin tjänst i och med augusti månads utgång skall hon ej längre vara firmatecknare. med upphävande av tidigare beslut, nedanstående personer skall vara firmatecknare, två i förening: Arnold Andréasson, Lars Svensson, Kaj Seger, Rolf Lundberg, Anders Ottosson, Bo Nordström, Eva- Lena Andréasson, Ingrid Carlsson, Annelie Svensson och Solveig Jönsson. Delgivning Ekonomichef Plusgirot

11 11 (24) 254 Perstorps koloniförening arrendeavtal Dnr Föreningen har tillskrivit kommunen och härvid framfört önskemål om förlänga det nu gällande arrendeavtalet som enligt uppgift snart löper ut. Av det nu gällande avtalet framgår den ursprungliga avtalstiden löper ut år 2010 och det därefter förlängs med två år i sänder om uppsägning ej sker. Arbetsutskottet beslutade uppdra till kommundirektören kontakta föreningen för diskussioner kring ett nytt avtal. Företrädare för parterna har nu diskuterat innehållet i det gamla avtalet och härvid har önskemål om vissa smärre förändringar framförts. uppdra till kommundirektören tillställa föreningen ett avtalsförslag innefande ett förslag om en avtalstid om 20 år.

12 12 (24) 255 Polisstationens öppethållande Dnr Det har framkommit polisstationen i Perstorp varit öppen för allmänheten endast måndagar kl från mitten av juli till mitten av augusti. Fortsättningsvis kommer stationen hållas öppen måndagar kl och onsdagar kl samt uppdra till kommundirektören formulera ett förslag till skrivelse i ärendet vari framgår vikten av polisiär närvaro, tillgänglighet och förankring, samt delegera till kommunstyrelsens ordförande underteckna denna.

13 13 (24) 256 Avtal om samordning av Informationssäkerhet och skaderapporteringssystem i Skåne Nordost Dnr Rubricerade avtal har tagits fram inom Skåne Nordost och är avsett ersätta det nu gällande avtalet rörande säkerhetssamordnarens uppgifter. Avtalsförslaget har varit föremål för behandling i styrelsen för SkNO som föreslagit medlemskommunerna godkänna detta. Beträffande avtalets innehåll se bilaga. föreslå kommunstyrelsen godkänna avtalet.

14 14 (24) 257 Införande av nytt löne- och PA-system Dnr Det av Perstorp, Klippan, Åstorp, Örkelljunga och Båstad kommuner upphandlade systemet kommer successivt införas under perioden De övriga kommunerna är betydligt större än Perstorps kommun och har därmed betydligt större personella resurserna nyttja i arbetet vid systembytet. Vår hittillsvarande deltagare i processen kan av personliga skäl komma få svårt avsätta erforderlig tid under införandeskedet. Risken är vi måste vara beredda köpa del av de erforderliga insatserna via någon av de andra kommunerna för klara övergången. uppdra till kommundirektören hålla läget under observation, undersöka möjligheterna till resursförstärkning via samverkan med någon av de övriga kommunerna, samt eventuella kostnader får finansieras via införandeanslaget. Delgivning Ekonomichef

15 15 (24) 258 Eventuellt avtal med Integrationsverket Dnr Integrationsverket avser tillställa kommunen ett förslag med innebörd kommunen skulle teckna ett separat avtal rörande mottagande av de flyktingar som redan finns bosa i Perstorps kommun mot erhållande av den ekonomiska ersättning som härvid utgår i form av statliga bidrag. Om avtal tecknas så har kommunen rätt till följande ersättning utöver schablonen för de personer som tas emot under I kommunen finns i nuläget 28 personer som skulle omfas av avtalet. Grundersättning kr Stimulansbidrag ( kr/person) kr "- för 7 st redan mottagna kr Totalt kr remittera förslaget till Socialnämnden för yttrande innan beslut tas. Delgivning Socialnämnden

16 16 (24) 259 Förfrågan om köp av kommunal mark Dnr Mickes Lackservice har framfört önskemål om förvärva del av den kommunala fastigheten Perstorp 21:1, närmare bestämt den del som är belägen mellan företagets fastighet och Trastvägen. godkänna en försäljning av det aktuella markområdet, samt uppdra till kommundirektören verkställa försäljningen. Delgivning Mickes Lackservice

17 17 (24) 260 Avtal rörande överförmyndarverksamheten fr o m Dnr Diskussioner har pågått under en tid rörande ny innehavare av befningen som överförmyndare under kommande mandatperiod. Ett förslag till avtal har diskuterats fram mellan parterna. I ett sent skede har uppdagats det tänkta systemet, låta överförmyndarens ersättare granska överförmyndarens egen förvaltning, inte har accepteras i andra fall av Justitieombudsmannen. uppdra till kommundirektören undersöka möjligheterna till samverkan med annan kommun.

18 18 (24) 261 Länsstyrelsen Beslut om bidrag för Naturvård Dnr Kommunen har erhållit besked om följande bidragsansökningar beviljats: Natur- och kulturreservat i Spjutseröd Mosippan Natur- och friluftsliv söder om Perstorps tätort kr kr kr uppdra till tekniska kontoret snarast igångsätta projekten. Delgivning Tekniska kontoret

19 19 (24) 262 Grafisk profil för Perstorps kommun Dnr Kommundirektören redovisar ett förslag till grafisk profil för kommunen. föreslå kommunstyrelsen anta förslaget.

20 20 (24) 263 Samråd ang hävande av gällande tomtindelning för del av kvarteret Karpen Dnr Plan- och miljönämnden har upprättat förslag till hävande av tomtindelning för tomterna 1, 2, 12 och föreslagen tomt 11 i kvarteret Karpen. Åtgärderna är ett led i syftet medge nybyggnation i området. tillstyrka förslaget. Delgivning PMN

21 21 (24) 264 Ansökan om nyttjanderätt till kommunal mark Dnr Ägaren till fastigheten Backsippan 1 har framfört intresse av erhålla nyttjanderätt till del av den kommunala mark som finns mellan denna fastighet och fastigheten Vitsippan 11. uppdra till kommundirektören undersöka möjligheterna till en upplåtelse.

22 22 (24) 265 Delegationsbeslut Förköp: Söndrahult 3:4 Perstorp 24:16 Gustavsborg 1:27 Oderljunga 3:28 Pionen 2 Dalshult 7:87 Häljalt 12:205 Övrigt: Ordförandebeslut ang anlitande av konsulten Lars Rokkjaer. notera besluten och lägga dem till handlingarna.

23 23 (24) 266 Inbjudningar: Kommunassurans Syd: Bolagsstämma , Lund, Landshövdingen: Inbjudan till överläggningar med SkNO 4/9 kl på residenset i Malmö, Medelpunkten: Inbjudan till överläggningar/samråd , Ljungbyhed kommunen företräds vid bolagsstämman av kommunens ombud, Arnold Andréasson, Arnold Andréasson, Lars Svensson och Rolf Lundberg deltar vid överläggningarna med landshövdingen, samt Arnold Andréasson och Lars Svensson deltar vid överläggningarna med Medelpunkten.

24 24 (24) 267 Meddelanden: 1. Integrationsverket: Skrivelse ang önskemål om avtal om flyktingmottagande och höjda ersättningar 2. Försvarsmakten: Information ang hinderremisser rörande master och vindkraftverk 3. Banverket: Verksamhetsplan för Södra banregionen Länsstyrelsen: Sammanställning enkätsvar rörande flyktingmottagande och introduktionsarbete 5. Utredning: Mera tågtrafik i Skåne Nordost notera dessa och lägga dem till handlingarna.

Kommunkontoret kl. 13.00 15.30. Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl. 13.00 15.30. Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret kl. 13.00 15.30 Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande 1 (20) Övriga deltagande Rolf Lundberg, kommundirektör

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan 8.30 14.45

Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan 8.30 14.45 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-03-07 Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan 8.30 14.45 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 Blad 1 (26) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-12.15 Beslutande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (53) 2012-08-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (24) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-12.30 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Plats och tid Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 ande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26) 2008-10-01 1 (26) Plats och tid Onsdag den 1 oktober kl. 09.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15,

Läs mer

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Robert Bernhardsson (s), ordförande Birgitta Siljelöf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S) Rolf Svensson (C) Charlotte Wachtmeister (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S) Rolf Svensson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.55 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Rolf Svensson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Ej tjänstgörande ers Christer Laurell (C),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Kommunstyrelsen 2011-02-01 1 (22) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S), Ledamöter:Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge

Läs mer