Kommunkontoret kl Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret kl. 13.00 15.30. Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande"

Transkript

1 Plats och tid Kommunkontoret kl Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande 1 (20) Övriga deltagande Rolf Lundberg, kommundirektör Christer Thomasson, teknisk chef ( 444) Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Kommunkontoret Sekreterare Rolf Lundberg Paragrafer Ordförande Arnold Andréasson Justerande Lars Svensson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Cecilia Håkansson

2 2 (20) 444 Byggnation på Norregårdsområdet Dnr Köparna av del av fastigheten Perstorp 22:24, benämnd lott B, har ansökt om bygglov i syfte omgående påbörja gjutning av bottenpla före vintern. Det har kommit till arbetsutskottets kännedom stadsarkitekten meddelat bygglov ej kan beviljas bl a på grund av uppmätta höjder saknas. Arbetsutskottet beslutade uppmana plan- och miljökontoret ofördröjligen tillse denna brist undanröjs så bygglov kan meddelas och byggnationen därmed inte fördröjs. Plan- och miljökontoret beslutade ärendet får vila i avvaktan på geologisk och hydrogeologisk undersökning med grundläggningsrekommendation. uppta ärendet till förnyad behandling vid ett kommande sammanträde.

3 3 (20) 445 Stadsarkitektrekryteringen Dnr Kommundirektören redovisar muntligen utgången av MBLförhandlingen angående förslaget anställa Lena Thore som stadsarkitekt. Kommundirektören redovisar utgången av den genomförda MBL-förhandlingen genom förete justerat protokoll med därtill fogat särskilt yttrande från de två fackliga organisationerna. förordna Lena Thore som stadsarkitekt fr. o. m

4 4 (20) 446 Ev övertagande av tennishallen Dnr Tennisklubbens ordförande har inkommit med en skrivelse varav framgår klubben är beredd överlåta hallen till kommunen utan vederlag då klubben har allt svårare klara av energikostnaderna. Som motprestation önskar klubben i så fall få disponera hallen ett antal timmar per vecka för ungdomsträning och för de medlemmar som har fasta tider i hallen varje vecka. Arbetsutskottet beslutade , uppdra till tekniska kontoret undersöka vad som behöver göras med fastigheten och kostnaden för dessa åtgärder samt redovisa de därav följande driftskostnaderna. Tekniska kontoret har nu gjort en besiktning av nuvarande status på byggnaden samt gjort en investerings- och driftkalkyl för ett övertagande. Om kommunen skall överta byggnaden och driva den på ett energieffektivt sätt krävs en investering på motsvarande ca :- exkl moms. Driftskostnaden beräknas därefter till ca :-/år exkl moms, se bilaga. behandla ärendet i samband med framtagandet av ramar för år Delgivning Ekonomichef Teknisk chef

5 5 (20) 447 Köp av kommunal mark i Norregårdsområdet Dnr En spekulant har hört av sig och anmält intresse av köpa två bitar mark, nr 1 och nr 3 på bifogad karta. uppdra till kommundirektören tillse det görs en värdering av aktuell mark genom opartisk värderingsman. Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar, föreslå fullmäktige sälja aktuell mark till den vid värderingen fastställda köpeskillingen.

6 6 (20) 448 Intresse av förvärva byggrätter alt översiktplanerad mark Dnr Ett företag har hört av sig och är intresserade av få veta vilka möjligheter som finns i Perstorps kommun förvärva byggrätter alternativt översiktsplanerad mark för byggnation av särskilda boenden för äldre. Företaget bygger för egen förvaltning alternativt blockuthyrning till intressenter. inbjuda företrädare för bolaget till en diskussion vid ett kommande sammanträde. Delgivning Krebo AB

7 7 (20) 449 Tomtköp Ö Ängsvägen Dnr Ett av de byggföretag som tecknat köpekontrakt på tomter i området har anhållit om få köpa ytterligare en tomt. medge försäljning av ytterligare en tomt till den aktuella köparen. Delgivning Åsbohus

8 8 (20) 450 Uppvaktning landshövding Dnr Landshövdingen fyller 60 år och inbjuder till uppvaktning den 25 januari. Uppvaktningen sker enligt önskemål bl.a. genom bidrag till Malmö stadsmission. Från Örkelljunga kommun har inkommit en förfrågan om samordning av storleken på bidrag. inte genomföra någon uppvaktning.

9 9 (20) 451 Ansökan om tillstånd, Celanese Emulsions Norden AB Dnr Ovan nämnda företag har ansökt om årligen tillverka ton plastdispersioner vid bolagets anläggning i Perstorp. Miljödomstolen avser avgöra målet utan huvudförhandling och ger Perstorps kommun tillfälle inkomma med slutliga synpunkter på ansökan. Yttrandet ska vara inne senast 31 januari hemställa Plan- och miljönämnden yttrar sig för kommunens räkning. Delgivning Plan- och miljönämnden

10 10 (20) 452 Undersökning om trygghet och säkerhet i vardagsmiljön Dnr Räddningsverket kommer skicka ut en enkät som nationellt omfar personer. Frågorna i enkäten handlar om hur människor ser på säkerhet och trygghet i sin vardagsmiljö. SCB har anlitats för det praktiska genomförandet av undersökningen som påbörjas i mitten av januari och pågår i ca två månader. Räddningsverket erbjuder kommunerna använda samma enkätformulär och delta i undersökningen med ett tilläggsurval för sin kommun. Kostnaden för ett tilläggsurval om 600 personer i en kommun är kr exkl moms. Räddningsverket svarar för bearbetning av data och deltagande kommuner får tillgång till enkätsvaren i form av färdigberäknade tabeller. inte delta i undersökningen.

11 11 (20) 453 Förslag till ny avfallsplan Dnr Förslag har inkommit från Nårab till ny avfallsplan, se bilaga. Planen har reviderats i sådan omfning utställning är nödvändig. låta genomföra en utställning av förslaget till ny plan.

12 12 (20) 454 Taxa för räddningstjänsten 2007 Dnr Skrivelse har inkommit från räddningschefen Anders Nählstedt enligt följande: Kommunfullmäktige har tidigare antagit taxa för tillsyn (grundbelopp) och taxa för onödigt utlöst automatiskt brandlarm. Räddningsnämnden har medgivits rätt, inom ramen för normala kostnadsökningar besluta om ändringar i taxan. Räddningsnämnden föreslås besluta taxan för tillsyn (grundbelopp) skall vara 585 kr, samt taxan för onödigt automatiskt brandlarm ändras till kr per tillfälle. Arbetsutskottets förslag till beslut: Räddningsnämnden beslutar, fastställa förslaget till höjning av taxan enligt ovan.

13 13 (20) 455 Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Hasselfors Garden AB Dnr Ovan nämnda företag har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen anhåller nu om besked huruvida ansökningshandlingarna behöver kompletteras av sökanden. Begäran om komplettering bör inges senast hemställa Plan- och miljönämnden avger yttrande för kommunens räkning. Delgivning Plan- och miljönämnden

14 14 (20) 456 Ev disponering av lokaler Dnr Kommunen har blivit erbjuden disponera de f.d. tandläkarlokalerna. Lokalerna kan övertas i befintligt skick mot en förlängning av hyresavtalet i tre år på oförändrade villkor. överta lokalerna på de erbjudna villkoren. Delgivning Fastighetsingenjör

15 15 (20) 457 Förköpsanmälan Perstorp 21:7 Dnr Avtal har träffats om överlåtelse av aktierna i det bolag, Pauli Park i Perstorp AB, som äger rubricerade fastighet till köparbolaget Sixtus Holding AB. Köpeskillingen uppgår till varav kontant och resterande i form av övertagande av lån i bolaget. En genomförd rättsutredning har visat kommunen har goda möjligheter gå in och förköpa bolaget. Arbetsutskottet beslutade , inhämta yttrande från Perstorps Bostäder AB rörande konsekvenserna av ett införlivande av hyresfastigheten Perstorp 21:7 i bolagets fastighetsbestånd. kalla ordförande, vice ordförande och vd i Perstorps Bostäder AB till diskussioner i ärendet vid arbetsutskottets sammanträde , kl Delgivning Perstorps Bostäder AB

16 16 (20) 458 Köp av fastighet, Karpen 1 Dnr Ägaren till rubricerade fastighet har erbjudit kommunen köpa denna. Fastigheten är belägen i ett område där det planerats för ny bebyggelse. Värdet av fastigheten har fastställts vid en värdering och uppgår till kr. Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar, föreslå fullmäktige besluta förvärva fastigheten, samt finansieringen skall ske via en minskning av det egna kapitalet.

17 17 (20) 459 Finansiering av Ungdomsråd Dnr Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett beslut i rubricerade ärende - se bilaga. Arbetsutskottet beslutade undersöka penningbehovets storlek, samt återuppta ärendet vid ett senare sammanträde. arbetsutskottet inte har någon erinran mot medel anslås för viktig verksamhet men kostnaden skall bokföras där den naturligen hör hemma, föreslå Barn- och utbildningsnämnden ianspråkta kr ur egen budget för täcka kommunstyrelsens tänkta andel av finansieringen under år 2007, samt kostnaderna för kommande år skall tas in i Barn- och utbildningsnämndens budget för aktuellt år. Delgivning Ekonomichef Barn- och utbildningsnämnden

18 18 (20) 460 Delegationsbeslut Förköp: Söndrahult 3:6 notera förköpet och lägga detta till handlingarna.

19 19 (20) 461 Inbjudningar: 1. Länsstyrelsen: Nätverkskonferens för aktörer inom krishanteringsområdet SKL: Inbjudan till nätverk för politiker för utveckla medborgardialoger, första mötet behandla dessa vid nästa sammanträde.

20 20 (20) 462 Meddelanden: 1. Länsarbetsnämnden: Förordnande av ledamot till Arbetsmarknadsnämnden i Klippan/Perstorp/Åstorps kommuner 2. Regionala utvecklingsnämnden: Protokoll , Glesbygdsverket: Sveriges gles- och landsbygder SKL: Rapport, vem planerar för regionen? 5. Regionfullmäktige: Protokoll Regionfullmäktige: Handlingar till regionfullmäktige Länsstyrelsen: Rapport, vägval för miljön - hur styr vi rätt? 8. Helsingborgs stad: Idéstudie, järnvägstunnlar i Helsingborg jämte sammanhängande frågor notera meddelandena och lägga dessa till handlingarna

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (24) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-12.30 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.35-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.30 1 (23) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer