Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan"

Transkript

1 Kallelse/dagordning FEH 2014: Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum Tid Kaffe serveras från kl samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder Kalmar, Ny400 Förhinder meddelas Ivana Tomic-Kokic snarast, helst via alternativt per tfn Ledamöter Ordinarie Helén Anderson ordförande Anders W Johansson vice ordförande Petter Boye ledamot Helena Forslund ledamot Mats Hammarstedt ledamot Mikael Lundgren ledamot Susanne Sandberg ledamot Barbro Widerstedt extern ledamot Studeranderepr. Emma Neuman doktorandrepresentant Mathias Holst studentrepresentant Linnéa Pankko studentrepresentant Adjungerad Bernana Delic Leif Eriksson Katarina Zambrell Ulrika Bengtsson Verde, kanslichef Helena Mallin, informatör Sekreterare Ivana Tomic-Kokic 1 (3)

2 Dagordning Punkt Ärende 1 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Behandling Förslag: Helena Forslund 2 Fastställande av dagordning 3 Anmälan av föregående mötes protokoll INFORMATIONSÄRENDEN 4 Dekanens information 5 Utbildningsrådets information 6 Rekryterings- och kompetensrådets information 7 Studenternas information BESLUTSÄRENDEN 8 Fördelning av programplatser läsåret 2014/2015 för utbildningar på grund och avancerad nivå Dnr: ST 2014/ Föredragande: Katarina Zambrell 9 Externfinansierad tjänst i företagsekonomi Dnr: PA 2014/ PA 2014/ Föredragande: Leif Eriksson Förslag till beslut: att fördela programplatserna läsåret 2014/2015 enligt förslag. Förslag till beslut: att utlysa tjänst som professor respektive tjänst som lektor i företagsekonomi: internationellt företagande särskilt gällande tillväxtmarknader enligt bifogad utlysning att avsätta 250 tkr i tre år som medfinansiering för tjänsten.

3 10 Medfinansiering av Linnaeus University Centre (LNUC) Föredragande: Helén Anderson 11 Utseende av hedersdoktor Föredragande: Helén Anderson 12 Inrättande av Forskningsråd Dnr:2014/ Föredragande: Helén Anderson Förslag till beslut: att om ansökan för Centre for studies of transformations of professional societies (TOPS) beviljas som LNUC, garanterar FEH finansiering motsvarande 15 % forskningstid per år för Karin Jonnergård under fem år. Förslag till beslut: att utse hedersdoktor 2014 enligt förslag. Förslag till beslut: att inrätta ett forskningsråd vars uppgift är att bereda ärenden rörande forskning inför beslut i fakultetsstyrelsen att sammansättningen utgörs av dekan och prodekan, 1-2 ledamöter samt sekreterare/handläggare. ANMÄLNINGSÄRENDEN 13 Anmälan om dekanbeslut om utbildningsplaner FS 11-12/2014 Föredragande: Katarina Zambrell 14 Årsredovisning och Bokslut 2013 Föredragande: Susanne Lindberg och Bernana Delic 15 Organisation och roller Föredragande: Helén Anderson 16 Övriga frågor 17 Mötets avslutande

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Ärende 8 FEH 2014: Dnr: ST 2014/ Katarina Zambrell Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Fördelning av programplatser läsåret 2014/2015 för utbildningar på grund och avancerad nivå Bakgrund Enligt delegationsordningen ska Fakultetsstyrelsen fatta beslut avseende övergripande fördelning av anslagsmedel till utbildning på grund- och avancerad nivå. Utbildningssamordnaren har berett frågan om programplatser i samråd med ledningsgrupp och programansvariga. Förslaget grundas i tidigare beslut i Fakultetsstyrelsen avseende förändringar och nya program, gällande: Ekonomprogrammet on line (nedlagt), Turismekonomprogrammet (ej vårterminsantagning), Civilekonomprogrammet (Marknadsföringsfördjupningen flyttas till Växjö), Ekonomprogrammet inriktning marknadsföring (ny inriktning på kandidatprogrammet i Kalmar), Innovationsmastern (nytt program) samt magister och master i Entreprenörskap (nya program). Argument Förslaget innebär att det planerade antalet studenter på grundnivå minskar med 69 studenter 2014/2015 samt att planerat antal studenter på magister/masternivå ökar med 86 studenter (givet att planeringstalen uppnås). Konsekvenser En fördelning av programplatser inför antagningen av nya studenter utgör basen för hur utbildningsuppdraget för fakulteten ska fördelas. Ett beslut om platsernas fördelning, i kombination med de redan intecknade kurser som innevarande programkullar förutsätter, kommer att utgöra en grund för det utbud varje institution ska erbjuda kommande läsår. Resterande utbildningsuppdrag disponerar respektive prefekt inom ramen för sin tilldelning i budget. Bilagor: 1. Programantagning grundläggande nivå 2014/ förslag 2. Programantagning avancerad nivå 2014/ förslag Förslag till beslut - att fördela programplatserna läsåret 2014/2015 enligt förslag 1 (1)

15 Ärende 8 - Bilaga 1 Programantagning grundläggande nivå 2014/2015, förslag /KZ Blå=förändring. Prog.k od Programbenämning Planeringstal ht 2014 FÖRSLAG Antal platser HT 14 Önskat antal startande HT14 Antal platser 2013 Jämförelse 2013 Jfr 2013 Önskat antal Utfall registrerade ht 2013 Kvar Vt 14 EACEK Civilekonomprogrammet EACEK Civilekonomprogrammet inr mf EGDSM EGEKO Ny inr EGEBD EGHRM EGIBU Detaljhandel och Service Management Ekonomprogrammet, inr redovisning/ ekonomistyrning Ekonomprogrammet, inr marknadsföring Enterprising & Business Development Human Resource Management - personalledning och Inrednings- och butikskommunikation EGPIA Internationella affärer EGISM EGISM EGMFP EGMFP International Sales and Marketing (ordinarie) eng International Sales and Marketing (freemov) eng Marknadsförings progr (ordinarie) eng Marknadsförings progr (freemov) eng (tot) (tot) EGMUM Music & Event Management EGTUR Turismprogrammet Summa Förändring jfr ht EGTEK Turismekonomprogrammet vt vt14: 29 Förändring totalt läsår 14/15 - läsår Ärende 8 - Bilaga 2 PROGRAMANTAGNING avancerad nivå 2014/2015, förslag STUDENT- GRUPP HT 2014 Antal platser Antal reght13 (kvar vt 14, enl.diver) EABP1 EABP1 EABP1 EABP2 EABP2 EACG1 Business Process and Supply Chain Management, magisterprogram Business Process and Supply Chain Management, magisterprogram Business Process and Supply Chain Management, magisterprogram Business Process and Supply Chain Management, masterprogram Business Process and Supply Chain Management, masterprogram Corporate Governance - Accounting and Finance, magisterprogram 60 hp Freemover hp Utbytes hp Svensk Totalt (22) 120 hp Freemover hp Svensk 10 7 Totalt (14) 60 hp Svensk 5 6 Totalt 5 6 (5) EAMF1 Marknadsföring, magisterprogram 60 hp Freemover 7 8

16 EAMF1 Marknadsföring, magisterprogram 60 hp Svensk EAMF1 Marknadsföring, magisterprogram 60 hp Utbytes 3 2 Totalt (29) EAMF2 Marknadsföring, masterprogram 120 hp Freemover 12 9 EAMF2 Marknadsföring, masterprogram 120 hp Svensk 13 9 Totalt (11) Ny Entreprenör 60 hp Freemover 8 Ny Entreprenör 60 hp Utbytes 8 Ny Entreprenör 60 hp Svensk 14 Totalt 30 (25) 0 Ny Entreprenör 120 hp Freemover 5 Ny Entreprenör 120 hp Svensk 5 Totalt 10 (15) 0 Ny Innovationsmastern 120 hp Freemover 4 Ny Innovationsmastern 120 hp Svensk 6 Totalt 10 0 EAIS1 Int.Business Strategy 60 hp Freemover hp Utbytes hp Svensk 10 6 Totalt (17) EALM1 Leadership & Mgmt 60 hp Freemover hp Utbytes hp Svensk 12 6 Totalt (29) EACM1 LIKE 60 hp Svensk 20 6 Totalt 20 5 (6) SUMMA (133)

17 Ärende 9 FEH 2014: Dnr: PA 2014/ Dnr: PA 2014/ Leif Eriksson Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Externfinansierad tjänst i företagsekonomi Regionförbundet i Kalmar län och Kalmar Kommun vill stödja vidareutvecklingen av forskning och undervisning inom företagsekonomi: internationellt företagande särskilt gällande tillväxtmarknader (Emerging Markets) genom att ge ekonomiskt stöd för en nyrekrytering till Ekonomihögskolan av en person som kan vidareutveckla fältet och leda forskning inom detta område. Det finns ett uttalat krav att personen förväntas vara placerad vid campus Kalmar. Det ekonomiska stödet är 250 tkr från respektive finansiär i tre år med start när personen finns på plats. Det är i första hand en professor som söks. För att öka möjligheten att rekrytera har överenskommits med finansiärerna att även öppna upp för en senior lektor d.v.s. med docentkompetens att söka. För att detta skall vara genomförbart med hänsyn till gällande anställningsordning behövs två utlysningar. Detta för att göra det möjligt att kunna välja en docentkompetent sökande i stället för en professorskompetent. De externa medlen finansierar ca 30% forskning för en professor. För att göra tjänsten attraktiv att söka behövs garanterad forskningstid på minst 40%. Genom att öka denna forskningstid något ökar samtidigt attraktiviteten i tjänsten. I det fall en etablerad professor anställs finns samtidigt skäl att forskningstiden inte väsentligt överstiger vad som gäller för professorer generellt vid FEH med tanke på att den externa finansieringen är begränsad till tre år. En medfinansiering på 250 tkr innebär att den garanterade forskningstiden för en professor kan beräknas uppgå till ca 45%. I det fall en docentkompetent lektor anställs beräknas en medfinansiering på 250 tkr innebära en forskningstid på ca 65%, vilket skulle göra en sådan tjänst förhållandevis attraktiv. Efter tre års finansiering med externfinansiering förväntas professorn eller lektorn att finansieras på för fakulteten sedvanligt sätt om inte annat dessförinnan överenskommits med externfinansiärerna. 1 (2)

18 Förslag till beslut: - att utlysa tjänst som professor respektive tjänst som lektor i företagsekonomi: internationellt företagande särskilt gällande tillväxtmarknader enligt bifogad utlysning - att avsätta 250 tkr i tre år som medfinansiering för tjänsten. 2 (2)

19 Ärende 9 Bilaga Dnr: PA 2014/ BEFATTNINGSPROFIL Universitetslektor med docentkompetens i företagsekonomi Anställningens omfattning: 100 % Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi, med inriktning internationellt företagande på tillväxtmarknader (emerging markets). Arbetsbeskrivning: Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning samt undervisning på samtliga nivåer. I anställningen ingår att utveckla ämnesområdet för befattningen på fakulteten, speciellt gällande tillväxtmarknader (emerging markets), att handleda doktorander, att vidareutveckla Centre for International Business Studies on Emerging Markets (CIBEM): leda forskargrupper och nya projekt, söka externa medel och utveckla medarbetares kompetens. Utvecklingen av forskningsmiljön förväntas ske i samverkan med näringsliv och organisationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Bedömningsgrunder Behörighetskrav: Doktorsexamen inom ämnesområdet och visad pedagogisk skicklighet. God förmåga att bedriva undervisning och forskning på engelska är ett krav. God dokumenterad samarbetsförmåga samt erfarenhet av att leda framgångsrika forskningsprojekt är ett krav. Som universitetslektor med docentkompetens förväntas vederbörande ansöka om befordran till professor inom ett par år från anställningens början. Andra bedömningsgrunder: Inom CIBEM bedrivs forskning om internationellt företagande med avseende på tillväxtmarknader (emerging markets), inriktad mot framför allt marknadsföring, men även organisation och strategi. Erfarenhet av forskning och undervisning inom dessa företagsekonomiska områden är därför särskilt meriterande. Entreprenörskap är viktigt för Linnéuniversitetet och betonas av Familjen Kamprads stiftelse, som förväntas kunna bli en betydelsefull finansiär för utvecklingen av forskningsmiljön. Erfarenhet av eller intresse för forskning inom ovan nämnda delämnen inom internationellt företagande med koppling till entreprenörskap är meriterande. Meriterande är även visad förmåga att erhålla externa medel samt att publicera i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter. Forskningsmiljön har stöd av regionen, alltså är visad förmåga att samverka med näringsliv och organisationer en merit. Av innehavaren förväntas hög närvaro på arbetsplatsen. En visad vilja att bosätta sig i Kalmarregionen värderas högt. Avvägning mellan bedömningsgrunder: Vid tillsättningen kommer lika vikt att läggas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Då huvuddelen av fakultetens professorer och docenter är män välkomnas särskilt kvinnliga sökande. Positiv särbehandling kan komma att tillämpas. Placeringsort: Kalmar 1 (2)

20 Upplysningar lämnas av: prefekt, professor Stefan Lagrosen, tfn , eller dekan, professor Helén Anderson, tfn , Frågor om anställningens art besvaras av personalkonsulent Leif Eriksson, tfn Tillstyrkt av fakultetsstyrelsen Beslutad Helén Anderson Dekan 2 (2)

21 Ärende 9 Bilaga Dnr: PA 2014/ BEFATTNINGSPROFIL Professor i företagsekonomi Anställningens omfattning: 100 % Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi, med inriktning internationellt företagande på tillväxtmarknader (emerging markets). Arbetsbeskrivning: Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning samt undervisning på samtliga nivåer. I anställningen ingår att utveckla ämnesområdet för befattningen på fakulteten, speciellt gällande tillväxtmarknader (emerging markets), att handleda doktorander, att vidareutveckla Centre for International Business Studies on Emerging Markets (CIBEM): leda forskargrupper och nya projekt, söka externa medel och utveckla medarbetares kompetens Utvecklingen av forskningsmiljön förväntas ske i samverkan med näringsliv och organisationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Bedömningsgrunder Behörighetskrav: Doktorsexamen inom ämnesområdet och visad pedagogisk skicklighet. God förmåga att bedriva undervisning och forskning på engelska är ett krav. God dokumenterad samarbetsförmåga samt erfarenhet av att leda framgångsrika forskningsprojekt är ett krav. Andra bedömningsgrunder: Inom CIBEM bedrivs forskning om internationellt företagande med avseende på tillväxtmarknader (emerging markets), inriktad mot framför allt marknadsföring, men även organisation och strategi. Erfarenhet av forskning och undervisning inom dessa företagsekonomiska områden är därför särskilt meriterande. Entreprenörskap är viktigt för Linnéuniversitetet och betonas av Familjen Kamprads stiftelse, som förväntas kunna bli en betydelsefull finansiär för utvecklingen av forskningsmiljön. Erfarenhet av eller intresse för forskning inom ovan nämnda delämnen inom internationellt företagande med koppling till entreprenörskap är meriterande. Meriterande är även visad förmåga att erhålla externa medel samt att publicera i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter. Forskningsmiljön har stöd av regionen, alltså är visad förmåga att samverka med näringsliv och organisationer en merit. Av innehavaren förväntas hög närvaro på arbetsplatsen. En visad vilja att bosätta sig i Kalmarregionen värderas högt. Avvägning mellan bedömningsgrunder: Vid tillsättningen kommer lika vikt att läggas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Då huvuddelen av fakultetens professorer och docenter är män välkomnas särskilt kvinnliga sökande. Positiv särbehandling kan komma att tillämpas. Placeringsort: Kalmar Upplysningar lämnas av: prefekt, professor Stefan Lagrosen, tfn , eller dekan, professor Helén Anderson, tfn (2)

22 , Frågor om anställningens art besvaras av personalkonsulent Leif Eriksson, tfn Tillstyrkt av fakultetsstyrelsen Beslutas Helén Anderson Dekan 2 (2)

23 Ärende 10 FEH 2014: Handläggare: Hanna Sandqvist Ekonomihögskolan Medfinansiering av Linnaeus University Centre (LNUC) Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) har inkommit med en förfrågan ( ) till dekan om medfinansiering av Linnaeus University Centre vid FSV. Anledningen är att professor Karin Jonnergård är medsökande till ett LNUC där huvudsökande har sitt säte vid FSV. I Linnaeus University Centres utlysning 2013 (Dnr: FO 2013/ ) framgår att för fakultetsöverskridande miljöer utgörs basfinansieringen för medsökande från annan fakultet av ordinarie fakultetsanslag där forskaren i fråga har sin hemvist. FSV vill därför att FEH garanterar att professor Karin Jonnergård kan använda forskningsmedel beviljade av FEH om ansökan om att bilda LNUC beviljas och gälla under de fem år som beslutet gäller. Karin Jonnergård har tillsammans med övriga medsökande kommit överens om att tjänsteomfattningen för Karins del ska uppgå till 15 % på årsbasis inom LNUC. Förslag till beslut: att om ansökan för Centre for studies of transformations of professional societies (TOPS) beviljas som LNUC, garanterar FEH finansiering motsvarande 15 % forskningstid per år för Karin Jonnergård under fem år. 1 (1)

24 Ärende 10 Bilaga 1 TOPS Centre for studies of transformations of professional society Background, focus and possibilities of future development If the nineteenth century was the cradle of professional associations, the twentieth century saw the development and entrenchment of professional society (Perkin 1989). Established and aspiring professions became the warp and weft of modern society as societal functions were increasingly channelled via the services of professions. In the new world emerging after the Second World War, professionals came to populate both the white-collar private sector and the rapidly growing welfare states. They monitored, performed, and rationalized the complex tasks of large-scale organizations, fulfilled the reform promises of mass education, health services and social amelioration, and controlled and contrived technical solutions. Parallel to this ascent into societal prominence, the professions themselves, and our perception of them, were undergoing change. Throughout the twentieth century, professional and vocational education has been transferred to, and arisen within, the system of higher education, feeding upon and feeding into the increasingly entrenched perception of professions as occupations endowed with academic training (Agevall & Olofsson 2013, 2014). Conversely, if we shift our viewpoint from occupational structure to educational setting, vocational education makes up an increasing share of higher education, measured in terms of students, their study programmes and their teachers. In the words of Eliot Freidson, training credentials are the hinge between two major institutional complexes those organizing the performance of work and those organizing training for that performance (Freidson 2001). Now, in the last few decades, professional society is undergoing new transformations, arguably as momentous as those which happened at its cradle. They are partly to do with the way in which the system of higher education has developed, partly with changes in the conditions and principal modes of organizing the performance of work, and partly with their intersection. In Sweden, the transformation of higher education was accelerated when, in 1977, a political decision transferred virtually all post-secondary education to a formally unified university system, subjecting it to a legal framework according to which all higher education is supposed to rest on science and proven experience. This academization an early one, by international standards has created specific conditions for the relation between higher education and work. At the same time, the professional landscape is also undergoing change (Brante 2013). Sweden has been affected by global currents in recent decades, rearranging task structures and required competencies, relations between professionals and clients, the conditions for maintaining social closure, as well as the structure of inter-professional competition and cooperation. Examples of such changes include developments in the area of biomedicine, new ideals and methods of governance, migration processes, and digitization. In a situation where professions make up per cent of the Swedish labour force (Brante 2010), it is clearly important to understand what is happening to this segment of occupations. The planned Linnaeus University Centre, TOPS (Transformations of Professional Society), represents a concerted effort to conduct research, across a broad spectrum of occupations, on macro and micro level aspects of the transformation of professional society. Professional education and the professions it prepares for are shaped by local structural preconditions, by pressure from global processes, and by new modes of political steering. In 1

25 TOPS, these aspects will be studied under two broad headings Qualifying for professional work and Changing conditions for professional work described in more detail below. In both these areas, TOPS promises to make substantial contributions to the field. Research on professions oscillates between two extremes. On the one hand, research has focused on general aspects of professions, or parts of them, for example expertise, processes of professionalization etc. On the other hand, researchers have tended to limit themselves to specific professions. For disciplinary reasons, researchers from disciplines such as nursing, social work and educational science (naturally) have focused on nurses, social work and teaching. Between these two extremes there is a wasteland of possible comparisons between professions. Therefore, one of the overarching theoretical aims of TOPS is to meet the challenge Andrew Abbott implicitly formulated in Systems of Professions (1988), and later explicitly formulated: research about professions should not be done profession by profession, but turf-zone by turf-zone (Abbott 2010, 184). The majority of the applicants and their collaborators are experienced interdisciplinary researchers due to their commitment in Forum for Research on Professions at Linnaeus University. Researchers from the disciplines of sociology, social work, nursing, business administration, political science and educational science cooperated in that Forum. The centre, along with its main applicants, is composed according to the principle something old, something new, and something borrowed. It builds on a decade of research within the Forum for Research on Professions at Linnaeus University, in which most of the applicants have had some part. Upon this established research environment is grafted a new set of central competencies, areas of expertise, and scientific disciplines. And we borrow from the international research community both by building a tailor-made reference group and by inviting scholars on a regular basis. Qualifying for professional work As Steven Brint has noted, one of the most important changes in American higher education over the last 30 years has been the gradual shrinking of the old arts and sciences core of undergraduate education and the expansion of occupational and professional programs (Brint et al. 2005, 151). This is a global trend. In the Swedish case, it came early and abruptly. Through the 1977 university reform, large-scale, comprehensive academization of vocational education has a longer history in Sweden than in other countries. This makes Sweden a privileged site for international comparisons, at the same time as it makes academization an important aspect of the transformation of professional society in Sweden. A great deal of energy has been expended on academization, while less research has been devoted to the balancing act that professional education has to cope with to make the academic form of knowledge relevant to the profession and to incorporate professional experience in the education. This has changed in the last decade, and the interface between education and profession has become a central field for systematic study (cf. Grimen 2008; Jensen & Lahn 2005; Smeby & Sutphen 2014). What role does academic knowledge play for the individual professional practitioner and for the profession as a whole? How are academic and vocational elements aligned in the organization of professional education? And how do academic conceptions of professional challenges match the day-to-day realities of the practising professional? These and other questions have sprung from the realization that academic knowledge, created and transmitted through research and teaching, does not have a simple relationship to the professional field. The academization of vocational education was motivated partly by an ambition to strengthen and ameliorate professional practice. The relation between research, education and occupation was for a long time regarded as a linear process: research produces knowledge, 2

26 which is transmitted in education, and put into practice in working life. But this unidirectional and linear conception has increasingly been called into question. The three fields research, education, and profession produce knowledge on their own terms, each according to its own specific distinctions, boundaries, and dynamics (Dellgran & Höjer 2001). Professional groups are, in themselves, carriers of important forms of knowledge, which are transmitted formally and informally in the field of practice, independent of the production of academic knowledge. It is therefore problematic to conceive of the relation between them as linear and hierarchical. Some of the applicants, in cooperation with other researchers at Linnaeus and other universities, have contributed to a problematization of the interface between education and occupation. An important future source, apart from the projects already outlined, which are described in more detail below, is the student database that researchers at Linnaeus University have established in collaboration with SPS (Senter for profesjonsstudier) at Høgskolen i Oslo og Akershus. The database will be an important foundation for future research projects and grant applications. Changing conditions for professional work Traditionally the professions have relied on and gained social status from their constructs of cognitive frameworks. This construct privilege has been challenged by a new type of dirigisme, New Public Management. A common way to describe professional groups is to emphasize that work is autonomous: in the sense that the work is done with a freedom that is regulated by laws and regulations, and in the sense that, within the scope of this freedom, the profession itself defines its aims and the forms by which these can be achieved. The traditional professional autonomy has been challenged, partly by the fact that management by objectives and results has become the norm for more and more professions and occupational groups. The new forms of management have a global spread, but the influence of these management principles has different outcomes depending on the national context. A two-way development has taken place in recent decades. The state has switched from management by rules to management by objectives and results. For this reason the state has changed its method of control by means of an increasingly fine-meshed net of practices to evaluate results and objectives. Another development has been the attraction and threat of the evidence movement, which affects professions in different ways. Central questions are how evaluations with their demands for evidence affect the exercise of the profession in practice, and also how the professional autonomy is affected. During the last two last decade researchers in sociology, political science, social work and in many other disciplines have studied the effects of NPM on the professional systems. Researchers at Linnaeus University have contributed to the understanding of professional work under new conditions. The new dirigisme and the changing expectations for work-outcome, have altered aspects of the traditional models of our understanding of the cognitive frameworks of professions. To this knowledge researchers from Linnaeus University have contributed, with analyses of the dirigisme per se and the effects on specific professional groups. The research on NPM and its effects follows the same patterns as research on professions. One strand focuses on NPM as such, the other focuses on specific professions and the challenges they face. TOPS will give an opportunity for turf-zone analyses. Another aspect, even less noticed by the research community, is that the growth of an audit society, which follows the goal-oriented ideal of NPM, entails the development of vocational groups with their work ethos rooted in the logic of NPM. (See for example project number 6 below). Another major challenge to the professions, as we understand them, is information technology. Information technology, which is an important aspect of the processes of global change, has transformed the conditions for professional work. In many cases the increased 3

27 dependence on new technical (digital) innovations has triggered changes to the institutional conditions of professions. For example, the digitization of many jobs has eliminated some entire occupational categories, while for other occupational groups digitization has created new opportunities, as well as challenges. Many stages of the work have been simplified, but in other cases, more or less unforeseen consequences have resulted. What do the innovations in central spheres of work entail for the professionals identity? Are there professional values and assignments that are lost in this development? Examples of possible research projects during the five-year period Qualifying for professional work Project 1: Between science and occupation: The dilemma of university-based vocational education (Ola Agevall) With the 1977 Swedish university reform, qualification for a number of occupations was formally transferred to the university system. These included nurses, biomedical scientists and occupational therapists in the health sector, and preschool teachers, leisure-time pedagogues and primary to secondary school teachers in the educational sector. Previously situated in special vocational schools, these programmes now came under systemic pressure to become more academic. This entailed elevating the scientific competence of programme teachers, aligning the programme with existing or to-be disciplines that can accommodate bachelor, master and Ph.D. students, and negotiating a new relation between the imperatives of science and working life. Education means preparing students for working life by imparting skills and knowledge requisite for their future job. At the same time, teachers and teaching are pulled into the career patterns, hierarchies and disciplinary orientations of the university system. The project aims to examine how this dilemma evolved and was handled in six vocational programmes, distributed over two niches in the ecology of professions. We collect data on the historical-institutional development of each educational programme We use the resulting database as input for interviews with teachers and planners on the programmes. A questionnaire to a sample of alumni gauges their use of different cognitive elements in their education. (Obvious synergy with project 4, Teachers professional careers, and with project 2a-b). Project 2a: Workplace training in teaching and nursing programmes (Ulla-Karin Nordänger, Per Lindqvist and David Brunt) Based on the experience from the project The practice of failing (Ulla-Karin Nordänger and Per Lindqvist) together with researchers in nursing science under the leadership of David Brunt, the ambition is to build up a stable multi-campus research environment concerning matters related to workplace training which can constitute a basis for national and international research cooperation. This includes assisting with a special drive for workplace training as a field of strength in teacher training at Linnaeus University, and raising the quality of workplace training in other professional programmes at the university. Another ambition is to contribute actively to making workplace training into an arena for exchange and knowledge development between the fields of research, education and working life. (Synergy with Project 2b.) Project 2b: Workplace training in the social work programme (Ulrika Järkestig Berggren). The ambition to assure quality in the working fields of the social services by establishing evidence-based practice has made new demands of professional knowledge in social work. 4

28 User participation is to be assured and the work is intended to be followed up to a greater extent at both individual and group level. Alongside this, different social professions demand different types of specific knowledge together with expectations of the more generic competencies called for in work that is intended to help people. Against this background, the social work programme has recently been critically discussed from the viewpoint of the users and of the state authorities concerned. Questions have been raised about the knowledge base of the education and the competence that new social workers come away with. Workplace training, however, has not been closely studied in terms of the intended learning goals, how these are followed up, and to what extent and in what way they are achieved. There is a lack of knowledge of whether and how theoretical knowledge is integrated with clinical knowledge in this stage. To ascertain to what extent the integration of different forms of knowledge occurs, the study will investigate learning goals and the organization and content of workplace training for students of social work. In addition, the study aims to investigate the views of recently qualified students and employers as to whether the knowledge base from the education corresponds to the demands for the development of professional competence. (Synergy with project 2a). Project 3a: Perspectives, voices and themes. Interrogation reports in police education and practice. Professor Gunilla Byrman, Senior Lecturer Sofia Ask, Senior Lecturer Ewa Bergh Nestlog. The aim of this project is to study police interview reports written by serving police officers and police students. The theoretical premise is Bakhtin s dialogism and critical text and discourse analysis with methods borrowed from classical rhetoric (narration, direct and indirect reporting) and relief analysis (foreground and background). The units of analysis are themes, perspectives and voices, since these categories show how citizens are represented in police interview reports and what textual devices the investigators use in their texts. The aim is to develop linguistic methods that make police interview documentation transparent and secure, for the good of citizens and the judicial system. The project has its base in linguistics but with an interdisciplinary approach that also concerns educational science as well as law and society. In linguistics the project will develop methods, give deeper theoretical knowledge and show how texts carry traces of power, action, interaction and implicit values in linguistic expressions and text structure. The results can give guidance for police students training in writing and for in-service writing training, while also showing linguistic strategies that are efficient for creating transparency, legitimacy and legal security in professional police practice and thereby the handling of police cases in professional judicial practice. Project 3b: (Gunilla Byrman) Forensic linguistics in Växjö is cooperating with the Centre for Forensic Linguistics at Aston University in Birmingham, UK, and with some other countries in Europe, such as Finland, the Netherlands, Poland and Spain, working together with them in the network project Language as Evidence in Law Enforcement to promote practice in forensic linguistics in the countries involved. We will apply for funding within the framework of EU-financed COST programmes. In addition we have established contacts outside the EU, for instance with Fatima-Zahra Lamrani, professor of linguistics at University Mohammed V, Faculty of Letters and Human Sciences, Rabat, Morocco. Her research field is linguistic analyses of discourses in rape cases in Morocco. She has been invited to Linnaeus University in October Project 4: Teachers professional careers (Per Lindqvist and Ulla-Karin Nordänger and Ola Agevall) 5

29 This is a longitudinal study of 87 teachers professional careers starting in In 2014 we start following a new cohort of newly qualified student teachers. The aim is to follow their professional careers for twenty years. In 2014 we start a longitudinal study of newly qualified pedagogues from the programme oriented to after-school leisure centres, here too with the focus on their professional careers. The group is interesting since these leisure-time pedagogues have been given a new dual assignment: an assignment geared towards the traditional activities of the after-school leisure centres before and after school hours, and a commitment to school as teachers of a school subject in years F 6. The professional careers will thus be staged across boundaries in an educational system, in the form of a balancing act between two traditions where institutional rules, collective memories and cultural tools differ. Changed conditions for professional work Project 5: Effects of document management on the profession of university teacher (Karin Jonnergård together with Kristina Genell, Kristianstad University). The idea is to study the Bologna process and the consequences it has had for the everyday work of a university teacher, in the form of detailed study plans. The effects of the new resource distribution systems from the Ministry of Education and the university management will be studied. On a more theoretical level the idea is to study how stable management systems (as regards the content of the work and how it is measured) affect a work situation with demands for constant development. Project 6: Evaluation as a profession (Verner Denvall) Evaluations have become an important element in the development of professional work. There are, however, few studies of evaluators as carriers of a specific competence in the professional system. How is the role of evaluator handled in an evaluation that is supposed to work with projects close to the client and contractor? The project also seeks to investigate how the evaluation concept can be understood theoretically, since it can be understood as both a summative and a formative system of management with an unresearched link between evaluation needs, use and actual management. Project 7: Ethics, technology and profession (Joacim Hansson) The project studies the transformation of the profession of librarian from classical document administration to the mediation of information, based on questions about the interaction between problems of professional ethics and technological development. As one of society s oldest and most institutionalized professions, that of librarian is in the border zone between tradition and innovation in a way that makes analyses applicable at a more general level of profession theory and occupational ethics. The project proceeds from neo-institutional theories and empirically covers two areas within the profession the academic librarian and the public librarian. Ethical issues also concern information ethics, and the tension between individual ethical conviction and action and the guidelines and principles of organization ethics is another example of the type of problems that are analysed in different practical situations. Project 8: Artificially intelligent artefacts and the profession of intermediary (Peter Kåhre) In the project I want to investigate how artificially intelligent artefacts in the form of computer programs change the conditions for knowledge processes by creating qualities which only humans could create in the past. The primary focus is on how this development changes the conditions for the work that has been done, and is still being done, by intermediaries such as librarians. 6

30 The interest is not chiefly in how people can extend their intentional acts through technology. Instead it is about how computers, by communicating with each other with no human involvement, create artefact structures which give parts of the cultural structure that people can use as reference points for their actions. In this way it is a matter of assessing how far learning systems can function independently and what restructuring capacity they have. From that premise, the project also concerns how computer technology affects the teaching professions. Project 9: University teachers: transformations of the key profession (Ola Agevall in collaboration with Gunnar Olofsson and Thomas Brante, Lund University). The modern field of higher education, and within it the corps of university teachers, takes on a dual significance in the context of the broader professional landscape. On the one hand it constitutes a professional field in its own right. On the other hand, the university is now the institution through which the other professions are reproduced. It is with this latter aspect in mind that Harold Perkin characterized the university teacher as a key profession (Perkin, 1969). In this project, we study the professional field of higher education and its transformations in the last forty years, focusing on the case of Sweden in the aftermath of the 1977 university reform. We chart the system-wide effects of the expansion of higher education the de jure and eventually de facto inclusion of virtually all post-secondary education after 1977, associated changes in corps morphology, new patterns of internal differentiation, and changing work conditions. We expect this project to have interesting synergies with projects 5 and 2a-b. Project members are invited to a recently established EU COST program, devoted to peer review processes in academia. The organization and leadership of the research environment The Centre is led by a director, Ola Agevall. The task of the director is to lead and plan the work of the research environment, such as planning and chairing joint seminars, and representing TOPS in national and international scholarly contexts. The director s duties include responsibility for financial accounting vis-à-vis the university management. Each of the two themes has a leader, the position of which will rotate between the participants in the respective theme, for one year at a time. Together with the director, the two theme leaders will develop activities in TOPS based on the overall goals of the research environment. The organization of TOPS is thus reflected by the research orientations. The task of the theme leaders is to lead the development of the respective theme. This responsibility includes taking care of research applications along with the director. TOPS will be an interdisciplinary research milieu, which requires regular and intensive contact between the participants. Priority will therefore be given to the responsibility of the theme leaders for seminar activities. The seminars will consist of internal working seminars and result seminars where the findings of the research environment will be presented to a broader academic audience. Apart from the seminars, there will be workshops in which internationally known researchers will take part with comments on ongoing projects and how they can be developed into new projects. In addition, there are plans to set up an advisory board with international experts who are expected to provide feedback on specific projects, and also to make suggestions for the development of the environment as a whole. Joint results The centre builds on a decade of research within the Forum for Research on Professions (FPF) at Växjö, later Linnaeus University. The majority of the senior applicants (Agevall, Brunt, Byrman, Jonnergård, Lindqvist, and Nordänger) have been involved in the Forum, entering 7

31 the milieu at different junctures. Several tangible results have come out of this platform. In this account, we distinguish between two different kinds of results that have come out of this platform: on the one hand a material-intellectual infrastructure, on the other hand concrete research endeavours and project plans. The former category includes the usual resources that you expect to find in a scholarly milieu, such as a working paper series, seminars, and annual internal LNU workshops, which on average have attracted scholars from different disciplines. This category comprises a number of datasets, built up over the years and serving as a basis for applications for research funding, as well as the creation of a National, later Nordic, network for profession studies. Regarding the second type of results, FPF was from the very outset conducive to research cooperation, yielding several externally funded projects and associated publications. The applicants and many of their colleagues in their own institutional settings thus have experience of cooperating across faculty and subject boundaries, which will benefit TOPS. Some of the projects presented above were started within the framework of FPF and will be further developed in TOPS. These projects have continuously pulled new scholars into profession research. We strongly emphasise this aspect, as it is indicative of the capacity of the professions-oriented research milieu at LNU to regenerate itself over time. For a highlight of joint results, in the sense of scholarly work directly related to TOPS and its subthemes, confer references below, where surnames in recent LNU contributions are printed in bold. Each TOPS participant also has other networks, research interests, and affiliations to draw on. We regard this as a major strength and a constant source of dynamism. The synergetic effects of the research environment and planned cooperation in research Profession studies in Sweden and the other Nordic countries has become an increasingly important sphere in the last decade. The main applicants have contributed to this development, as have their colleagues in the respective institutions. The national network for profession studies (financed by the then FAS and in collaboration with the Centre for Profession Studies (CPS) at Malmö University) was headed by Karin Jonnergård. During the active years of the network, new contacts were established between different research groups in Sweden, with researchers from Linnaeus University as important actors. The national network has been developed into a Nordic network (NORDPRO), with high conference activity (Århus 2012, Oslo 2014) and an English-language journal, Professions & Professionalism. In this context it is worth mentioning the course for doctoral students that researchers at Linnaeus University, together with Lund University and Malmö University, will give about profession theory, starting in autumn 2014, which would not have been possible without these networks. The international status and relevance of the research environment In part, TOPS will be a continuation of FPF, which has a central position in the national and Nordic setting. The respective research teams are well anchored in national and international research networks in their areas of expertise, as reflected in some of the project descriptions above. For more detailed and encompassing information, consult the CVs of the main applicants. Karin Jonnergård was the main applicant and leader of the National Network for Studies of the Professions (funded by FAS). Ulrika Järkestig-Berggren and Ola Agevall are board members in the corresponding Nordic (NORDPRO) and European (ESA RN19) 8

32 research networks. These networks form a rich fund from which to draw an international reference group. Internal and external research funding in TOPS: conditions and strategies for augmenting external funding. As a Linnaeus university centre, TOPS will have the solid and reasonably long-term internal funding it needs to perform efficiently in the competition for external funding. From the outset, the centre will draw on a combination of internal and external funding, as several external projects are running and new applications are underway. It is our distinct impression that the existence of an established research environment has previously brought comparative advantage in the competition for external funding. We anticipate, furthermore, that this will accelerate with the creation of TOPS, due to three factors. First, the concentration effect inherent in the creation of a university centre will facilitate sustained collaboration between scholars otherwise separated by departmental and faculty borders. Apart from the obvious boons e.g. that of improving the conditions for achieving the necessary critical mass such collaboration takes on special significance in the area of profession studies. By engaging in comparative work, while at the same time drawing upon expert knowledge of specific professions, we achieve two things. One is to attain serendipity effects, as problematics discovered in case studies of one profession are rendered identifiable and transportable to other professions. This is illustrated by projects 2a-b above, both originally building on insights gained from studies of teacher education. We anticipate that by thus arranging the context of discovery, TOPS will yield external funding. Beyond heuristics, concentration effects also enable TOPS to meet the demand for comparative and ecological studies. While dominant theories in the field have long insisted on the necessity of studying professions in relation to other professions, empirical inquiries that go beyond a single, isolated profession are still few and far between (Abbott 2010). Comparative work is therefore much in demand, and should be a selling point in the competition for external funding. To achieve this, however, sustained collaboration across disciplines, of the kind offered by TOPS, is needed. Doing comparative work, while retaining in-depth knowledge of specific professions and their educational settings, requires collaborative efforts, which in turn require a setting that allows scholars to overcome disciplinary myopia and misunderstandings. Second, an LNUC makes possible a serious build-up of data infrastructure, particularly, but not exclusively, with regard to longitudinal data sets. We thus get a platform to guarantee that all steps can be taken in the collection of longitudinal data, which is then exploited in applications for external funding. Ulla-Karin Nordänger s project Crossroads (VR, grant no ) is an ongoing, successful example of this strategy, using panel data for a cohort of teachers from their student years in the early 1990s up to the present. We are currently in the process of building several similar resources. Per Lindqvist is cultivating a new panel cohort of teacher students, to replicate the design of Cross-roads. Ola Agevall has submitted an application (Crafoordska stiftelsen) to restore and expand panel data on the 1960 and 1968 cohorts of students at Lund University. There is also ongoing collaboration, with the Senter for profesjonsstudier at Høgskolen i Oslo og Akershus, to collect comparable Norwegian and Swedish panel data for students and alumni of a large number of vocational education programmes, known as the StudData panel. The first phase of four in this panel was collected in 2012, the second phase is due in 2015, and phases three and four will capture the alumni in working life. The list is not exhaustive, but is rather intended to illustrate the key idea, i.e. to gain long-term positive effects on external funding by building up strategic data bases of various kinds. A number of externally funded projects are currently running, which combined with LNUC funding will aid in producing serendipity effects. 9

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Utbildningsplan för Master in Communication, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Master in Communication, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/349 Utbildningsplan för Master in Communication, 120 högskolepoäng Master in Communication, 120 credits Avancerad nivå/n2cmn 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer