Demokratin och medborgarskapet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratin och medborgarskapet"

Transkript

1 Kapitel 3 SD-grundkursen från år 2004 Demokratin och medborgarskapet Demokrati betyder folkstyre. Men vad innebär det, att folket styr? Innebär det att majoritetens vilja i varje enskild fråga, i varje ögonblick, ska gälla? I så fall kanske den tekniska utvecklingen snart kan ge oss förutsättningar att förvandla varje medborgare till sin egen riksdagsledamot - förse envar med hörlurar och en bärbar knappsats: ja, nej respektive avstår... Hakarna vore ju två, och de hänger ihop. För det första har inte varje medborgare den tiden och den kunskapen, för att kunna vara med och avgöra allt. För det andra är opinionen föränderlig, labil. Vad som en dag är majoritet, kan nästa dag vara minoritet. Med andra ord: beslut måste vara genomtänkta, välgrundade och förankrade. Så att de inte måste ändras redan dagen därpå. SIFO-demokrati och populism Det finns, inte minst inom mediaetablissemanget och bland politiskt ointresserade personer, en föreställning om SIFO- demokrati. Dvs om någon - som har råd därtill - har beställt och låtit publicera en opinionsmätning i en fråga, vars resultat stöder vederbörandes egen uppfattning, då förväntas politikerna agera i enlighet med denna opinion. Haken med SIFO-demokrati är ju att de tillfrågade kanske inte vet någonting om den fråga som de tillfrågats om - de har inte tagit del av några fakta, inte hört några argument för eller emot. De behöver heller inte ta ansvar för sitt tyckande - de är till och med anonyma. SIFO-demokratin står populismen nära. Dvs vad som gäller är den omedelbara och spontana åsikten i varje fråga. Man behöver inte bry sig om att olika åsikter i olika frågor ska gå ihop. Man kan t ex kräva utgiftsökningar på i princip varje område, samtidigt som man kräver sänkta skatter Medborgar-demokrati Alternativet till SIFO-demokratin är inte att man ska strunta i vad majoriteten vill! Alternativet är att man får fram denna uppfattning på ett annat sätt, nämligen genom saklig information och fri debatt. Då får man en uppfattning som mognat i samspel med andra, den blir byggd på eftertanke, insikt och ansvarskänsla. Detta alternativ skulle man kunna kalla en medborgar-demokrati. I vilken utsträckning en sådan fungerar beror på åtminstone tre aktörer: 1) Medborgarna Det måste finnas medborgare som är besjälade av en medborgaranda. De måste vara intresserade av sitt samhälle. De måste vara beredda att ta ansvar - genom att avsätta tid för att sätta sig in i politiska frågor, genom att vara redo att själva kandidera till förtroendeuppdrag. De måste uppskatta politiker som är ärliga, som tar ansvar och försöker arbeta långsiktigt. Anders Isaksson, i Dagens Industri den 9 april 1998:..Alla vet numera att det kostar tid, pengar, frustration och möda att smälta samman kulturerna i fusionerade företag, men för politikerna antas motsvarande intressekonflikter på nationell nivå bottna i en blandning av bristande vilja och etniska fördomar. I själva verket är invandrarnas syn på svenskarna ett minst lika stort problem som motsatsen, kanske rentav större eftersom stora grupper vuxit upp i kulturer med auktoritära regimer, hård religiös styrning och stränga krav på social kontroll. De saknar inte bara svenskarnas långvariga tillvänjning vid politisk, moralisk och religiös relativism, utan står också främmande inför självklara inslag i vardagslivet, exempelvis jämställdheten mellan könen. Politikernas retorik syftar till att göra flyktingfientliga opinioner socialt och moraliskt tabubelagda. Problemet är att politiska idéer aldrig växer fram ur intet... Den demokratiska syntesen av alla dessa konkurrerande idéer blev redan på 1920-talet en kombination av välfärdspolitik och klassöverskridande nationalism, i flera länder sammankopplad med begränsningar i den dittills relativt fria invandringen. Nationalism - som inte ska förväxlas med den konservativt präglade patriotismen kring sekelskiftet - är egentligen 1900-talets mest framgångsrika ideologi, det diskreta men drivande kompet under det politiska spelet i alla demokratier: den har föreställningen om den gemensamma nationen som bas, nationalstaten som övergripande politisk ram och medborgarnas rätt till arbete, utbildning, sjukvård och välfärd som ett ömsesidigt och sammanhållande intresse. Den moderna myten om Sverige formades under intensiv propaganda på teman som den svenska livsformen och det svenska folkets väsenskärna, men i dag vill ingen kännas vid sådana slagord: nationalismen är ett passerat stadium och nationalstaten en arena som krymper i politisk betydelse. Nu vänds istället blicken bortom det nationella, nu gäller istället globalisering och mångkulturalism. 3:1

2 2) Partier och politiker Partiernas och politikernas roll i en medborgar-demokrati blir till stor del folkbildarnas. De ska slåss för vad de tror på, tydligt formulera sina argument. Peka på problem, klargöra avvägningar och dilemman. Visa på vilka punkter man skiljer sig i åsikter från andra partier och politiker, och förklara varför. Ta risken att få mothugg, lida nederlag och bli impopulära. Varför är demokrati viktigt? Vad menar vi med demokrati? 3) Massmedia I det moderna samhället har massmedia kommit att spela en alltmer central roll. Det blir chefredaktörerna och journalisterna - och ytterst ägarna av media - som avgör vilka som ska få komma till tals. En fungerande demokrati förutsätter att företrädare för olika åsiktsriktningar kan komma ut med sina fakta och argument, så att medborgarna får tillgång till en allsidig information. Först då kan de bilda sig en egen uppfattning. Direkt och representativ demokrati I praktiken kan inte väljarna vara med och besluta i mer än ett begränsat antal frågor. Direkt demokrati, där alla deltar, kan man främst ha i helt lokala sammanhang. På nationell nivå kan det förekomma bara undantagsvis, genom allmänna folkomröstningar i enskilda frågor. Vad vi har är en representativ demokrati, där det handlar om att välja företrädare, för att på dem överlåta att besluta i enskilda frågor. Vad man kan gå på är en allmän åsiktsinriktning, ytterst handlar det om att ge förtroende. Det viktiga blir då att ansvar senare kan utkrävas, dvs att väljarna kan få klart för sig hur de valda motsvarat förtroendet och senare har möjlighet att byta ut dem. Gränser för majoriteten Men även om en majoritetsuppfattning mejslats fram genom en aldrig så grundlig diskussion, så finns det gränser för vad en majoritet får besluta. Det finns mänskliga rättigheter som inte får kränkas. Även om t.ex. Hitler skulle ha haft en majoritet av tyska folket bakom sig, så hade han inte rätt att starta angreppskrig och sprida massdöd. Mellan sådana uppenbart oetiska beslut och tillåtna majoritetsbeslut finns en gråzon. I demokratin ligger en idé om kompromissande och hänsynstagande till andra. Det är ju så, att en uppfattning grundas inte bara på någon objektiv saklighet och klokskap, det handlar i praktiken ofta om gruppintressen - intressen som kan stå i konflikt med andra gruppers intressen. Det gäller då att finna rimliga avvägningar. Den goda kompromissen borgar också för att beslut blir långsiktigt hållbara, och inte rivs upp så fort som majoritetsförhållandena har förskjutits. 51% bör från början lyssna på vad övriga 49% anser. Yttrandefrihet Vad en majoritet (eller en minoritet) heller inte får kränka är själva de demokratiska spelreglerna. Man får t ex inte hindra andra att komma till tals. Yttrandefriheten måste gälla alla - även meningsmotståndare! Eller, från medborgarnas och väljarnas synvinkel: Det måste finnas På vad sätt är vi sverigedemokrater bättre demokrater än våra politiska motståndare? När finns det yttrandefrihet? 3:2

3 tillgång till en allsidig information och en möjlighet att ta del av vad företrädare för olika åsiktsriktningar har att komma med, av fakta och argument. Detta tål att upprepas... Rättssäkerhet En annan viktig förutsättning för demokrati är rättssäkerhet. Även om man formellt sett har rätt att yttra sig kan denna möjlighet ryckas undan om politiskt arbete medför personliga risker. Sådana risker kan spänna över hela fältet: från dåligt anseende, förlorat arbete och ekonomiska kostnader - till direkt fysiska hot och risker för den personliga säkerheten. Vilken betydelse har mediesituationen för demokratin? Vilka brister finns? Vad skulle kunna göras åt dem? Saknar ett samhälle rättssäkerhet, då kan inte demokratin fungera. Då finner de flesta priset för engagemang vara för högt, och följden blir en passivisering. För det fåtal som trots allt engagerar sig, blir priset desto högre. Demokratisk kultur En annan viktig aspekt gäller kultur: finns det civilkurage och moral? Även där det finns både yttrandefrihet och rättssäkerhet så har demokratiskt arbete ett visst pris - i form av en del personligt obehag, tidsåtgång och ekonomiska kostnader. Det är ofrånkomligt, att det måste finnas samhällsmedborgare som är beredda att ändå engagera sig. Till den demokratiska kulturen hör också att man kan respektera även meningsmotståndare, och förmår föra ett civiliserat samtal. Man ska inte gå till personangrepp, man ska lyssna på vad andra säger och visa en vilja till förståelse. Man ska ta fasta på en motståndares starkaste argument, och notera inte bara de punkter där man är oense utan också vad man är överens om. I vilken utsträckning en sådan demokratisk kultur vunnit spridning i ett samhälle påverkar också graden av demokrati. HUR BLEV SVERIGE EN DEMOKRATI? Sverige har inte alltid varit en demokrati. Under seklernas lopp har vi haft antingen envälde eller fåtalsvälde. Makten har växlat mellan - eller delats upp mellan - kungen och överklassen. Rösträtt I slutet av 1800-talet genomfördes en riksdagsreform: ståndsriksdagen ersattes av en tvåkammarriksdag. Därefter skedde en stegvis demokratisering, genom utvidgning av rösträtten och valbarheten infördes allmän och lika rösträtt i Sverige, för val till såväl riksdagen som kommunala församlingar. Utvidgningen av rösträtten genomdrevs inte utan motstånd, på-drivande var arbetarrörelsen och liberalerna. Demokratiseringen sammanhängde alltså med sociala förändringar: en ny medelklass och en arbetarklass hade uppstått. Många arbetarfamiljer led nöd, och längtade efter bättre materiella villkor. För att kunna hävda sina intressen behövde de politiskt inflytande. Motståndet var i själva verket envist och hårdnackat! Rösträttskampen pågick under många decennier, och krävde stora uppoffringar. Vilka skillnader av betydelse finns mellan de sju riksdagspartierna? Hur kommer det sig att skillna-derna inte är större? Är riksdagen representativ för folkmeningen? I den utsträckning den inte är det - vad beror det på?! 3:3

4 Folkrörelser Demokratiseringen låg också på ett annat plan: Människor gick samman och blev aktiva. Organiserade sig. Det gällde då inte bara partier, utan också fackliga organisationer och konsumentkooperativa föreningar. Detta gav i sig ett inflytande. Betydelsen låg även på ett kulturellt och moraliskt plan. De som motarbetade utvidgningen av rösträtten misstrodde öppet arbetares förmåga att begripa samhällsfrågor och att på ett ansvarsfullt sätt kunna hantera makt. Inom arbetarrörelsen blev det viktigt att sådana farhågor skulle komma på skam. Det växte fram en arbetarrörelsemoral om att göra rätt för sig, och att förtroende var något man skulle leva upp till. Rättigheter motsvarades självklart av skyldigheter. DEMOKRATIN I SVERIGE URHOLKAS Vi lever ännu på ett gammalt kapital, på vad tidigare generationer byggt upp. Det saknas återväxt i form av ett folkligt deltagande och engagemang. Flera förändringar bilismen, televisionen, storstads-tillväxten, invandringen, arbetslösheten och den lägre skolstandarden - verkar i samma riktning. Människor isoleras och blir politiskt passiviserade, samhället fragmentiseras. Arbetsplatsen ligger allt längre från bostaden. Detta motverkar umgänge på fritiden med arbetskamrater. Arbetets uppläggning motverkar ofta kontakter ens på arbetsplatsen. Maktmedia och dess kampanjer En central roll i den aktuella degenereringen av svensk demokrati spelar vår press och våra etermedia. Dessa massmedia brukar kallas den tredje statsmakten, men riktigare vore nog beteckningen den första statsmakten. Journalisterna har kanske mer makt än ledamöterna av regering och riksdag. I själva tekniken ligger en maktkoncentration - bara ett utvalt fåtal kan ges tillträde till scenen. Jag hatar dina åsikter, men jag är beredd att dö för din rätt att få uttrycka dem! Ungefär så uttalade sig den franske upplysningsfilosofen Voltaire. Svenska redaktörer citerar gärna Voltaire, med instämmande. De uppger sig vilja värna yttrandefriheten för även sina meningsmotståndare. I realiteten är det tvärtom. Redaktörerna är beredda att gå mycket långt för att hindra meningsmotståndare att få uttrycka sina åsikter! På ett sätt är det konsekvent - när redaktörerna inte släpper fram meningsmotståndare - att de inte heller själva förmedlar kritiska fakta. Massmedia har t.ex. inte lämnat elementära uppgifter om hur många fler uppehållstillstånd åt asylsökande, per capita, som Sverige beviljat jämfört med andra västländer. Man har också tigit om den enorma anhöriginvandringen. Man nöjer sig dock inte med att undanhålla fakta. Detta förtigande kompletteras med att media återkommande ägnar stort utrymme åt avvisningsfall. TV-rapporteringen domineras av upprörda repor-tage om enskilda individer som vägrar att acceptera avvisningsbeslut. Sekretessreglerna hindrar beslutande myndigheter att redovisa skälen för beslutet, och reportagen blir ensidiga. Därutöver driver TV och andra media ibland formliga kampanjer, som i Åselefallet. Kampanjer som utvecklar sig till kraftmätningar med re- Från BGF:s webbsida 2001: Ny diktatur Vad innebär diktatur? De flesta förknippar nog begreppet med ett osminkat förtryck och öppet våld, kanske också materiell nöd och synbart elände. Detta kan naturligtvis följa med diktatur, men diktaturens kärna är något annat. Det är kontroll. Närmare bestämt kontroll uppifrån - frånvaro av medborgarinflytande. Ett samhälle kan vara en diktatur även om där finns ett materiellt välstånd, även om det formellt finns vissa demokratiska frioch rättigheter. I själva verket kan just detta göra diktaturen så mycket mer effektiv. Starkast är den diktatur där människor inte ens vet om hur det är, utan tror sig leva i en demokrati. Den perfekta diktaturen är ett samhälle där människor inte bryr sig och inte lägger sig i, utan villigt låter andra bestämma. Då försöker de aldrig använda sig av mötes- och yttrandefrihet i någon viktig fråga, och behöver inte märka att dessa friheter i verkligheten saknas. Sverige i början av 2000-talet har till stor del blivit en sådan diktatur. För varje diktatur krävs ett mått av samtycke, åtminstone passivt, från de kontrollerade. Propagandan är således central. Då som nu gäller att makthavarna företräder det goda och det rätta, då som nu utdefinieras och avhumaniseras oppositionella genom etiketterande. Samtidigt som medborgarna ska tro sig leva i ett bra samhälle måste de ändå vara medvetna om att det kan straffa sig att vara olydig. Men medan de gamla diktaturerna från 30-talet byggde på strypt information bygger den moderna diktaturen snarare på ett överflöd av information, där det viktiga s.a.s. drunknar i floden. Detta går hand-i-hand med ett obegränsat utbud av underhållning och tidsfördriv, som avleder intresset från väsentligheter. Här finns alltså kvar de båda klassiska momenten: piskan och moroten. Central är samtidigt tekniken att göra frågan om sant eller falskt ovidkommande - avgörande är vad som är anständigt och uppifrån sanktionerat, dvs politiskt korrekt. Det fascistiska och kommunistiska diktaturen från 30-talet brukar kallas totalitära, till skillnad från diktaturer dessförinnan. Vad var skillnaden? Diktatur i allmänhet kräver bara att medborgarna låter makthavarna styra, att de är passiva. De kan tänka och känna kritiskt och oppositionellt - så länge de inte låter detta ta sig några politiska uttryck är det OK. I den totalitära diktaturen ställer makthavarna högre krav, där vill de styrande kontrollera även hur medborgarna känner och tänker. De kräver ett aktiv bifall. 3:4

5 geringen. De blir till demonstrationer av makt, politikerna ska lära sig var skåpet ska stå. Under Åselekampanjen hade till och med företrädare för regeringen svårt att få komma till tals i media. När TV1:s Speciellt skulle ha debatt i frågan fanns där företrädare för bara en uppfattning! Media visar alltså - genom sina kampanjer - ambitioner att ta över regeringens roll, vill vara första statsmakt och avgöra vilken politik som ska bedrivas. Statskampanjer Det är dock inte bara media som agerar inom invandreriet. Sedan flera år har bedrivits statliga kampanjer för åtskilliga miljoner kr. Kampanjer som får betalas av dem som de riktar sig mot. Officiellt riktar sig alla dessa kampanjer mot främlingsfientlighet och rasism. I praktiken handlar det om att odla en svenskfientlighet. Vi svenskar skall skuldbeläggas. På vad sätt befinner sig det svenska samhället idag i moraliskt förfall? Vad beror det på? Vad kan göras åt saken? Vilka rättigheter och skyldigheter ska följa med det svenska medborgarskapet? Vad lägger vi in i begreppet medborgaranda? Kampanjerna har varit framgångsrika - budskapet har gått fram. De flesta svenskar är nu rädda för att öppet ge sin mening tillkänna i invandrarfrågan. Man har så att säga fått tyst i klassen. Även de man inte lyckats tysta är oskadliggjorda, genom att de isolerats. Få vågar ha med dessa farliga att göra. Det statliga åsiktskampanjandet omfattar inte minst skolan. Varken AFA eller tidskriften Expo har haft svårigheter att bli insläppta på olika skolor. Legitimitet En fungerande demokrati förutsätter att den har en legitimitet hos folket. I ena änden handlar det om materiella villkor. Dels samhällets resurser, dels fördelningen av dessa resurser. I andra änden handlar det om en föreställning hos medborgarna om att det finns rättvisa och att de kan påverka. Det krävs också vissa gemensamma värderingar och en känsla av samhörighet bland medborgarna. Finns allt detta, som ett sammanhållande kitt, då kan grupper acceptera beslut från högre nivåer som går dem emot. Saknas denna legitimitet för besluten kan olika grupper på olika sätt revoltera, och sabotera de demokratiska besluten. Sprider sig detta, då börjar ett samhälle gå mot upplösning. 3:5

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro.

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

En studie om hur svenska journalister vill bevaka Sverigedemokraterna

En studie om hur svenska journalister vill bevaka Sverigedemokraterna Nina Brisman, gusbrisn@student.gu.se Linn Duvhammar, gusduvli@student.gu.se Sara Holmberg, gushokosa@student.gu.se Journalistprogrammet, JMG Göteborgs Universitet Termin 3, 2010-04-21 Som alla andra? En

Läs mer

Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b

Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b BEDÖMNINGSSTÖD I SAMHÄLLSKUNSKAP Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b Innehåll Syfte sid. 3 Konstruktion och avgränsningar sid. 3 Disposition sid. 4 Uppgiften sid. 5 Resonemang kring ämnesplanens syfte, centrala

Läs mer

Lögn, förbannad lögn - och journalistik. Varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig

Lögn, förbannad lögn - och journalistik. Varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig Lögn, förbannad lögn - och journalistik Varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig Anders R Olsson Innehåll: Inledning 3 1. Mediekritiken 16 2. Vad ÄR journalistik? 25 3. Vad

Läs mer

Partiprogram för Socialdemokraterna

Partiprogram för Socialdemokraterna Socialdemokraterna Partiprogram för Socialdemokraterna Programkommissionens remissförslag 2 (50) Innehållsförteckning Välkommen med dina synpunkter!... 3 FÖRORD: ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 VÅR VISION...

Läs mer

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER Innehåll FÖRORD OCH VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?............ 1 DEMOKRATI..................................... 4 Vad är demokrati?........................................ 4 Demokratins

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rätt att nå sin fulla potential

Rätt att nå sin fulla potential KIC Kristdemokratiskt Internationellt Center Kristdemokratiskt Christian Democratic International Center Internationellt Center Rätt att nå sin fulla potential Bistånd med kristdemokratiska ögon Henrik

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning IDEOLOGI VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning IDEOLOGI VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR IDEOLOGI ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 4 5 Förord Kort introduktion Träff 1: Socialdemokratins grundläggande värderingar 6 VÅR IDEOLOGI

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Metodstöd för samverkansgruppen. Det demokratiska samtalet

Metodstöd för samverkansgruppen. Det demokratiska samtalet Metodstöd för samverkansgruppen Det demokratiska samtalet Du som ska förebygga att en ung människa dras in i våldsbejakande extremism, kommer att möta en individ med låg eller obefintlig tilltro till samhället.

Läs mer

Ernst Wigforss förutsätter jag att ingen kan leva ett gott liv utan att ha möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden även på arbetsplatsen.

Ernst Wigforss förutsätter jag att ingen kan leva ett gott liv utan att ha möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden även på arbetsplatsen. Anförande av Per Åhlström Wigforsseminarium Halmstad 2002-07-17 Ytterligare upplysningar: Per Åhlström 070-530 3853 epost: mening.per.ahlstrom@telia.com Ernst Wigforss var en mycket ovanlig person. Han

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 4 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om integration och mångfald Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Oktober 2009 Sammanfattning Antal respondenter som omfattades

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

FÖRENINGEN. från idé till praktik

FÖRENINGEN. från idé till praktik FÖRENINGEN från idé till praktik FÖRENINGEN från idé till praktik MATS LODÉN FÖRENINGEN från idé till praktik TEXT: Mats Lodén PRODUKTION: Thomas Östlund och Ninni Oljemark, Kombinera AB PROJEKTLEDARE,

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

En ny utvecklingspolitik

En ny utvecklingspolitik b e r t i l o h l i n f ö r e l ä s n i n g e n 2 0 0 7 En ny utvecklingspolitik Bertil Ohlinföreläsningen 2007: Med friheten i centrum. gunilla carlsson Det blir ingen demokrati om inte demokraterna kommer

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Juni 2014. Äldreomsorg vid livets slut. Anna Hedborg

Juni 2014. Äldreomsorg vid livets slut. Anna Hedborg Juni 2014 Äldreomsorg vid livets slut Anna Hedborg Äldreomsorg vid livets slut Arena idé Stockholm 2014 Arena idé och Anna Hedborg Rapporten kan laddas ner från www.arenaide.se/rapporter FÖRFATTARPRESENTATION

Läs mer

Socialsekreteraren som demokratins väktare?

Socialsekreteraren som demokratins väktare? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 HT11 Handledare: Malena Rosén Sundström Socialsekreteraren som demokratins väktare? Etik och lojalitet i socialsekreterarens arbete Carolina Jonsson

Läs mer

Motioner och motionssvar på antirasistiska programmet

Motioner och motionssvar på antirasistiska programmet 0 0 0 0 0 AP PROGRAM MED STORA BRISTER Vi tycker det är väldigt alarmerande att förslaget till program helt saknar en maktanalys. Det är visserligen bra att vi utgår från en socialistisk och feministisk

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer