Diligentias årsredovisning -06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diligentias årsredovisning -06"

Transkript

1 Diligentias årsredovisning -06

2 Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006 Innehåll: Sid Förvaltningsberättelse Resultaträkning - koncernen Balansräkning - koncernen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Sammanställning över förändringar i eget kapital - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen Resultaträkning - moderföretaget Balansräkning - moderföretaget Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget Kassaflödesanalys - moderföretaget Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter Sid

3 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Diligentia är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 190 fastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Ägandet fokuseras till kontorsfastigheter samt bostäder och köpcentrum i attraktiva lägen. Ungefär hälften av fastighetsvärdet består av kontor och resterande del fördelas mellan bostäder och köpcentrum. har en hyresomsättning på 2,3 miljarder kronor och fastigheterna har ett marknadsvärde om 27,7 miljarder kronor. Verksamhet och strategi Diligentia äger och förvaltar fastigheter i Sverige. Diligentia placerar och förvaltar fastighetskapitalet genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheterna. I uppdraget ingår också att köpa och sälja fastigheter som en naturlig del av beståndets utveckling. Kärninnehavet i Diligentia utgörs av attraktiva fastigheter med stabila kassaflöden i regioner med framtida tillväxt. Genom en väl avvägd fördelning mellan kontorsfastigheter, bostäder och köpcentrum undviks stora värdesvängningar i beståndet och därmed uppnås en stabil och långsiktig totalavkastning till en rimlig begränsad risk. Diligentia AB är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB som i sin tur ägs av Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Diligentias affärsidé är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta: bostäder åt människor som vill bo tryggt och trivsamt kontor och köpcentrum åt företag och organisationer som vill bedriva en framgångsrik verksamhet. Fastighetsbeståndet Totalt samtliga fastigheter 31 december december 2005 Antal fastigheter 1) Uthyrbar area tkvm Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsgrad % Januari - december Hyresintäkter, MSEK Driftsöverskott, MSEK Direktavkastning % 4,0 4,4 Totalavkastning % 16,3 13,4 1) avser förvaltningsenheter Verksamheten är indelad i sex affärsenheter: Kontor Stockholm City Kontor Storstockholm Kontor Göteborg Kontor Malmö Köpcentrum Bostäder Direkt- och totalavkastningar är beräknade enligt Svenskt Fastighetsindex värdeviktade formel. För fastighetsinnehavet per 31 december 2006 gäller följande nyckeltal: 31 december december 2005 Affärsenhet Antal 1) Area 2) tkvm Marknadsvärde MSEK Ekonomisk uthyrningsgrad % 3) Antal 1) Area 2) tkvm Marknadsvärde MSEK Ekonomisk uthyrningsgrad % 3) Kontor Stockholm City Kontor Storstockholm Kontor Göteborg Kontor Malmö Köpcentrum Bostäder Summa: Definitioner: 1) Antal förvaltningsenheter 2) Uthyrningsbar area 3) Total intäkt minus fastighetsskatt på uthyrd area i förhållande till summan av total intäkt minus fastighetsskatt på uthyrd area och marknadshyra på outhyrd area. Projekt inkluderat. Sid 3

4 Förvaltningsberättelse Kontor Stockholm City Kontor Göteborg 31 december december 2005 Antal fastigheter Uthyrbar area tkvm Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsgrad % december december 2005 Antal fastigheter Uthyrbar area tkvm Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsgrad % Januari - december Hyresintäkter, MSEK Driftsöverskott, MSEK Direktavkastning % 4,3 4,7 Totalavkastning % 9,1 16,9 Diligentias kontorsfastigheter i Stockholm City är koncentrerade till innerstaden. I början av året såldes fastigheter för 178 (1 972) MSEK netto inom beståndet. Direktavkastningen för år 2006 uppgår till 4,3 (4,7) %. Totalavkastningen uppgår till 9,1 (16,9) %. Vakansgraden per uppgår till 25 (18) %. Kontor Storstockholm 31 december december 2005 Antal fastigheter Uthyrbar area tkvm Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsgrad % Januari - december Hyresintäkter, MSEK Driftsöverskott, MSEK Direktavkastning % 3,2 4,3 Totalavkastning % 11,8 3,7 Diligentias bestånd i Storstockholm finns huvudsakligen i Kista samt kranskommunerna Solna och Sundbyberg. I beståndet kontor Storstockholm ingår även fastigheter i Uppsala. I början av året såldes fastigheter för 360 (806) MSEK netto inom beståndet. Direktavkastningen för år 2006 uppgår till 3,2 (4,3) %. Totalavkastningen uppgår till 11,8 (3,7) %. Vakansgraden per uppgår till 24 (28) %. Januari - december Hyresintäkter, MSEK Driftsöverskott, MSEK Direktavkastning % 3,9 4,7 Totalavkastning % 15,5 16,0 Diligentias bestånd av kontorsfastigheter i Göteborgsregionen är fördelade på tre huvudområden: Innerstaden inklusive Packhusplatsen, Södra Gårda samt Heden/Ullevi. Inga fastigheter har sålts under året men föregående år såldes fastigheter till ett belopp om 199 MSEK netto. Under året har en fastighet förts om från Kontor Göteborg till Bostäder. Direktavkastningen för år 2006 uppgår till 3,9 (4,7) %. Totalavkastningen uppgår till 15,5 (16,0) %. Vakansgraden per uppgår till 14 (15) %. Kontor Malmö 31 december december 2005 Antal fastigheter 8 9 Uthyrbar area tkvm Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsgrad % Januari - december Hyresintäkter, MSEK Driftsöverskott, MSEK Direktavkastning % 4,8 4,2 Totalavkastning % 7,5 18,3 Diligentias bestånd består av fastigheter i centrala Malmö. Under året har den sista danska fastigheten i Diligentias bestånd avyttrats. Försäljning av fastigheten har skett till ett belopp om 46 (1 240) MSEK netto. Direktavkastningen för år 2006 uppgår till 4,8 (4,2) %. Totalavkastningen uppgår till 7,5 (18,3) %. Vakansgraden per uppgår till 16 (20)%. Sid 4

5 Förvaltningsberättelse Köpcentrum 1) Bostäder 31 december december 2005 Antal fastigheter Uthyrbar area tkvm Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsgrad % december december 2005 Antal fastigheter Uthyrbar area tkvm Marknadsvärde, MSEK Uthyrningsgrad % Januari - december Hyresintäkter, MSEK Driftsöverskott, MSEK Direktavkastning % 4,3 5,0 Totalavkastning % 26,5 14,3 1) Minoritetsägarnas andelar i fastigheterna Välamarknaden 3, Bokhultet 2 samt Ekdungen 1 ingår. Diligentia äger köpcentrum i större och medelstora städer, där de omsättningsmässigt största är Frölunda Torg i Göteborg, Väla Centrum utanför Helsingborg samt Mörby Centrum utanför Stockholm. Mindre köpcentrum som ingår i beståndet ligger i medelstora städer. Försäljning av fastigheter har skett till ett belopp om (192) MSEK netto och avser Sturegallerian i centrala Stockholm. Direktavkastningen för år 2006 uppgår till 4,3 (5,0) %. Totalavkastningen uppgår till 26,5 (14,3) %. Vakansgraden per uppgår till 4 (9)%. Januari - december Hyresintäkter, MSEK Driftsöverskott, MSEK Direktavkastning % 3,7 3,8 Totalavkastning % 16,0 12,5 Diligentia äger bostadsfastigheter i attraktiva områden med hög efterfrågan och med i princip obefintlig vakansgrad. Det värdemässigt största beståndet ligger i Stockholmsområdet. Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen är främst koncentrerat till innerstaden samt förorterna Täby, Nacka och Solna. I Göteborg är beståndet koncentrerat till innerstaden och Mölndal. Därutöver har Diligentia ett mindre antal bostadsfastigheter i Helsingborg, Lund och Uppsala. Inga fastigheter har sålts under året. Föregående år såldes fastigheter för 32 MSEK netto. En fastighet har under året förts om från Kontor Göteborg till Bostäder. Direktavkastningen för år 2006 uppgår till 3,7 (3,8) %. Totalavkastningen uppgår till 16,0 (12,5) %. Vakansgraden per uppgår till 1 (1) %. Sid 5

6 Förvaltningsberättelse Jämförelser angivna inom parantes avser motsvarande belopp föregående år. Hyresintäkter jämförbara enheter (MSEK) jan - dec jan - dec Förändring % Hyresintäkter s intäkter för 2006 minskade med 8 % och uppgick till (2 447) MSEK. Valutaeffekten av kursförändringar avseende danska kronor jämfört med 2005 understiger 1 MSEK av koncernens intäkter. Hyresintäkter jämförbara enheter Avyttrade fastigheter Diligentiakoncernen Den genomsnittliga återstående löptiden för kommersiella kontrakt (exklusive garage- och parkeringskontrakt) i Sverige är 3,2 år per 31 december Motsvarande löptid per 31 december 2005 var 2,7 år. Fördelning på slutår avseende antal kontrakt och dess årshyra ser ut enligt följande: Löptid t.o.m. år Antal kontrakt 31 december december 2005 Årshyra MSEK Andel av hyra % Antal kontrakt Årshyra MSEK Andel av hyra % Kommersiellt Sverige Kommersiellt Danmark 1 Bostäder Totalt Fastighetskostnader I fastighetskostnader ingår kostnader för el, bränsle och vatten, fastighetsdrift och administration, reparation och underhåll, fastighetsskatt och tomträttsavgäld. Fastighetskostnaderna uppgick till (1 224) MSEK, vilket är en minskning med 5 %. För jämförbara förvaltningsfastigheter ökade fastighetskostnaderna med 3 %. Kostnadsökningen avser främst ökade driftskostnader. Valutaeffekten av kursförändringar avseende danska kronor jämfört med år 2005 understiger 1 MSEK av koncernens fastighetskostnader. Fastighetskostnader jämförbara enheter Jämförbara enheter (MSEK) jan - dec jan - dec Förändring % Driftskostnader Reparations- och underhållskostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Fastighetsadministration Fastighetskostnader jämförbara enheter Avyttrade fastigheter Diligentiakoncernen Driftsöverskott Driftsöverskottet före avskrivningar för perioden uppgick till (1 223) MSEK, vilket ger en överskottsgrad på 49 % (50 %). Driftsöverskottet efter avskrivningar för perioden uppgick till 913 (1 022) MSEK, vilket ger en överskottsgrad på 40 % (42 %). Direktavkastningen för året har uppgått till 4,0 % jämfört med 4,4 % för år Avskrivningar s avskrivningar uppgick till 190 (201) MSEK. Avskrivningarna avser till största delen byggnader och består i huvudsak av 1 % på anskaffningsvärdet efter avdrag för senare gjorda nedskrivningar och beräknad livslängd. Resultat försäljning fastigheter Under året har 25 (44) förvaltningsfastigheter sålts för ett pris om (4 441) MSEK netto och med en vinst om (868) MSEK. Av årets fastighetsförsäljningar var 25 (42) fastigheter kommersiella (Stockholm 10 (22), Göteborg 0 (6), Malmö 1 (7) och Köpcentrum 14 (7)), 0 (2) bostadsfastigheter. Sid 6

7 Förvaltningsberättelse Nedskrivning förvaltningsfastigheter På grund av ökade marknadsvärden på fastigheterna har koncernen netto återfört nedskrivningar uppgående till 151 (86) MSEK. På grund av fortsatt stora vakanser, framförallt inom Stockholms fastighetsmarknad, har ett antal fastigheter skrivits ner med totalt 84 (118) MSEK. Kontorsfastigheter i Stockholm svarar för 67 (92) MSEK, i Göteborg för 1 (2) MSEK och i Malmö för 16 (24) MSEK. Nedskrivningar har återförts med 235 (204) MSEK. Skatt Årets skatteintäkt (skattekostnad) uppgick till 87 (-382) MSEK. Av detta belopp utgör 299 (-162) MSEK aktuell skatt som 2006 i huvudsak består av skatt på koncernbidrag som redovisas direkt mot eget kapital samt skatt som är hänförlig till tidigare år. I årets skattekostnad ingår även uppskjutna skattekostnader om -212 (-220) MSEK bestående av i huvudsak temporära skillnader mellan bokfört värde och skattemässigt restvärde i fastighetsbeståndet. Skattefordran beräknas endast på underskottsavdrag vilka beräknas kunna utnyttjas inom en överskådlig framtid, (not 8 och not 20). Centrala administrationskostnader Kostnader på övergripande koncernnivå betraktas som kostnader för central administration. De centrala administrationskostnaderna för koncernen uppgick till 189 (91) MSEK. I årets kostnader ingår reserveringar med 123 MSEK avseende kostnader hänförliga till perioder före Rörelseresultat Rörelseresultatet för perioden uppgick till (1 884) MSEK. Förbättringen jämfört med föregående år beror främst på högre reavinster från fastighetsförsäljningar med 212 MSEK. Rörelseresultatet från löpande förvaltning, d v s periodens rörelseresultat exklusive resultat från försäljningar av fastigheter och dotterföretag samt nedskrivningar av fastigheter, uppgick till 724 (930) MSEK, vilket är 32 % (38 %) av intäkterna. Finansnetto s finansnetto uppgick till -886 (-1 199) MSEK, varav finansnetto mot Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) till -84 (-314) MSEK, finansnetto mot Livförsäkringsbolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB till -797 (-873), externa finansiella poster till -23 (3) MSEK och valutakursdifferenser till 18 (-15) MSEK. Kursdifferenserna hänför sig till de centralt finansierade engagemangen i dotterföretagens finansiering. Årets resultat Årets resultat uppgick till (296) MSEK för koncernen. Balansomslutning s balansomslutning uppgick vid årsskiftet till (25 823) MSEK. Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk valuta till svenska kronor har minskat (ökat) balansomslutningen med -11 (38) MSEK. Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter uppgår till (24 213) MSEK vid årets utgång, vilket motsvarar 88 % (94 %) av balansomslutningen. Fastighetsbeståndet har under året förändrats enligt nedanstående: Förändring av fastighetsbeståndet Belopp i MSEK Kontor Stockholm City Kontor Storstockholm Kontor Göteborg Kontor Malmö Köpcentrum Bostäder Totalt Fastighetsbestånd 31 december Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningar Avskrivningar Nedskrivningar Återförda nedskrivningar Nedsättning anskaffningsvärde Byte affärsenhet Omräkningsdifferenser -1-1 Fastighetsbestånd 31 december Sid 7

8 Förvaltningsberättelse Investeringar Investeringar i befintliga fastigheter Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 638 (439) MSEK. Värdering av förvaltningsfastigheter Diligentia har per den 31 december 2006 värderat samtliga fastigheter via externa värderare. Marknadsvärdet uppgår till (28 309) MSEK för hela beståndet. För jämförbara fastigheter har marknadsvärdet ökat med (2 509) MSEK eller 11,0 (9,7) %. Marknadsvärde per affärsenhet Jämförbara enheter (MSEK) Förändring % Kontor Stockholm City ,0 Kontor Storstockholm ,9 Kontor Göteborg ,1 Kontor Malmö ,4 Köpcentrum ,6 Bostäder ,0 Marknadsvärde jämförbara enheter ,0 Sålda fastigheter Diligentiakoncernen ,1 Bokförda värdet på fastigheterna per den 31 december uppgick till (24 213) MSEK, vilket ger ett övervärde före skatt på (4 096) MSEK. Kortfristiga placeringar I samband med försäljning av ett antal fastigheter 2005 erhölls som dellikvid aktier i Klövern AB (publ). Merparten av dessa finns fortfarande kvar i koncernens balansräkning. Per den 31 december har koncernens innehav ett orealiserat övervärde om 88 MSEK före skatt. Finansiering Diligentiakoncernens finansiering sammanfattas i följande tabell: MSEK % MSEK % Eget kapital Räntebärande skulder - koncerninternt Räntebärande skulder - övriga Ej räntebärande skulder - koncerninternt Ej räntebärande skulder - övriga Totalt Eget Kapital Diligentiakoncernens egna kapital uppgick till (5 813) MSEK. Detta motsvarar en synlig soliditet på 32,9 % (22,5 %). Koncernbidrag har lämnats till moderföretaget Livförsäkringsbolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB med -342 (229) MSEK, från Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) har erhållits ( ) MSEK och från Diligentia Real Estate Aktiebolag har erhållits 12 (13) MSEK. Föregående år erhölls aktieägartillskott om MSEK från moderbolaget. s justerade egna kapital med hänsyn till övervärden i aktieinnehavet och fastighetsbeståndet, exklusive minoritetens andel av övervärde, och med avdrag för uppskjuten skatt (28 %) uppgår till (8 756) MSEK. Den justerade soliditeten uppgår därefter till 43,8 % (30,4 %). Räntebärande skulder s räntebärande skulder minskade med MSEK till (17 965) MSEK. Lånen redovisas till nominella belopp, varav (15 277) MSEK är långfristiga koncerninterna lån. Huvuddelen av koncernens finansiering sker från Livförsäkringsbolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB. Låneperioden löper fram till den 1 januari 2009 med en räntesats om 5,5 % per år. Under låneperioden har koncernen möjlighet att återbetala hela eller delar av lånen. Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -481 (-1 081) MSEK. Förändringen jämfört med tidigare år beror huvudsakligen på förbättrat finansnetto till följd av amortering av lån under Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till (4 004) MSEK. Förändringen jämfört med tidigare år beror både på högre investeringar och högre intäkter i samband med fastighetsförsäljningar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till (-2 800) MSEK. Förändringen jämfört med föregående år beror främst på att inget aktieägartillskott erhållits samt att amortering av låneskulder har varit lägre under Årets kassaflöde uppgick till -237 (123) MSEK. Tvister Diligentiakoncernen har under räkenskapsåren finansierats via lån från Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) till räntesatser som Skatteverket ej ansett vara marknadsmässiga. Skatteverkets beslut har överklagats och i första instans har länsrätten delvis gått på Diligentias linje. Sid 8

9 Förvaltningsberättelse Redovisningsprinciper följer Redovisningsrådets rekommendationer samt Redovisningsrådets Akutgrupps uttalanden. Diligentiakoncernens redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Marknadshyrorna har på flera av Diligentias delmarknader börjat att stiga. För nya moderna kontorslokaler förväntas en god utveckling medan hyresutvecklingen för lokaler av äldre standard och skick och i sämre lägen bedöms som fortsatt begränsad. Vakansgraden förväntas minska ytterligare under 2007 men kommer att vara fortsatt hög på grund av flera omfattande ombyggnadsprojekt. Ägarförhållanden Diligentia AB med säte i Stockholm, vars associationsform regleras av aktiebolagslagen, är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB, org nr , med säte i Stockholm, som upprättar koncernredovisning enligt ÅRL. Detta bolag är i sin tur ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org nr , med säte i Stockholm, som upprättar koncernredovisning enligt ÅRFL. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ägs av, men konsolideras ej i, den koncern där Old Mutual Plc, reg nr , med säte i London, England, upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Koncernredovisningshandlingarna för Old Mutual Plc finns tillgängliga på bolagets kontor på 5th Floor, Old Mutual Place, 2 Lambeth Hill, London, EC4V 4GG. Styrelse Diligentias styrelse består av 3 ledamöter. Styrelsen har under året haft totalt fjorton protokollförda styrelsesammanträden varav ett i anslutning till årsstämman. Av styrelsesammanträdena har sex varit extra sammanträden i anslutning till särskilda beslutsärenden. Ett av de extra sammanträdena har genomförts per capsulam. Årsstämma ägde rum den 25 april 2006 på bolagets tidigare huvudkontor, Kungsgatan 57 i Stockholm. På stämman fastställdes resultat- och balansräkning, beslöts att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, disponera vinsten för verksamhetsåret 2006 på så sätt att den balanserades i ny räkning. Vidare omvaldes som ordinarie ledamöter Lars Öberg (ordförande), Bengt-Åke Fagerman och Mats Andersson. Styrelsesuppleanter har ej utsetts. Per Uhlén är bolagets verkställande direktör. Vid extra bolagsstämma den 1 mars 2007 har Hans Sterte valts in som ny ordinarie styrelseledamot och ersätter Mats Andersson som lämnat styrelsen. Vid en extra bolagsstämma i Diligentia AB den 30 juni 2006 beslutades att utse revisionsbolaget Deloitte AB till ny revisor. Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisorn Svante Forsberg som huvudansvarig för revisionen. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och i en instruktion meddelat föreskrifter för den verkställande direktören samt meddelat rapporteringsföreskrifter för bolaget. Något särskilt revisionsutskott har inte förelegat under Ersättningsfrågor hanteras av styrelsen i sin helhet. Större frågor som behandlats av styrelsen under året är investeringen i en ny kontorsbyggnad inom kvarteret Jericho, Norrlandsgatan 17-21, i Stockholm för hyresgästen Mannheimer Swartling Advokatbyrå, beslut om att genomföra en försäljning av Sturekvarteret i Stockholm samt beslut om en genomgripande ombyggnad av kvarteret Putten, Sveavägen 18-22, i Stockholm. Sid 9

10 Förvaltningsberättelse Moderföretaget Diligentia AB är fastighetskoncernens moderföretag. Verksamheten består av att tillhandahålla förvaltningsorganisation och koncernövergripande funktioner till dotterföretagen som äger fastigheterna. Samtlig personal är anställd i moderföretaget. Moderföretagets resultat efter finansiella poster uppgick till 216 (1 073) MSEK. I resultatet ingår återförda nedskrivningar av andelar i dotterföretag med 195 (1 239) MSEK. Finansnettot uppgick till 112 (-125) MSEK. Förbättringen beror till största delen på att lånen amorterats under 2005 och Årets skatteintäkt (skattekostnad) uppgick till 327 (-157) MSEK. Av detta belopp utgör aktuell skatt 327 (-157) MSEK som i huvudsak består av skatt på koncernbidrag som redovisas direkt mot eget kapital. Skattefordran beräknas endast på underskottsavdrag vilka beräknas kunna utnyttjas inom en överskådlig framtid, (not 8 och not 20). Årets resultat uppgick till 543 (916) MSEK för moderföretaget. Likvida medel uppgick på balansdagen till (5 239) MSEK, varav på koncernkonto hos moderföretaget Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (5 239) MSEK. Diligentia ABs egna kapital uppgick till (6 829) MSEK. Detta motsvarar en synlig soliditet på 85,1% (75,4%). Netto av erhållna och lämnade koncernbidrag uppgår till (-564) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 536 (731) MSEK. Huvuddelen avser långfristiga lån från Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Årets kassaflöde uppgick till (169) MSEK. Försämringen jämfört med föregående år beror främst på att erhållna koncernbidrag minskat samt att lånen till de danska dotterbolagen amorterades i sin helhet Organisation Diligentia AB har vid årets utgång 87 (24) anställda. Diligentias organisation är uppbyggd av sex självständiga affärsenheter som täcker respektive affärsområde och lokala marknader i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetschefer och marknadsområdeschefer bedriver verksamhet nära hyresgästen, med stort eget ansvar. Till sin hjälp har de ett centralt affärsstöd placerat i Stockholm. Moderföretaget bedriver verksamheten i koncernens egen fastighet med adress Jakobsbergsgatan 22, Stockholm. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor, disponeras enligt följande: Utdelning, aktier * 27,75 Balanseras i ny räkning Summa kronor kronor kronor Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 81,8 %, och koncernens soliditet till 27,7 %. Den justerade soliditeten i bolaget uppgår efter utdelningen till 88,1 % och i koncernen till 40,1 % vilket är betryggande med hänsyn tagen till koncernens verksamhet. Styrelsen bedömer att såväl bolagets som koncernens likviditet kan upprätthållas på en betryggande nivå. Med beaktande av relationen mellan tillgångar, skulder och eget kapital såväl i bolaget som i koncernen samt med hänsyn till resultatprognoser och investeringsbehov per denna dag anser vi således att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Den föreslagna utdelningen är även försvarlig med hänsyn till konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, såväl i bolaget som i koncernen. Utdelningen påverkar inte bolagets förmåga att fullgöra sina kort- och långfristiga förpliktelser eller genomföra nödvändiga investeringar. Styrelsens uppfattning är vidare att bolagets och koncernens ekonomiska ställning med beaktande av den föreslagna utdelningen är betryggande för fordringsägarna. Styrelsen kan inte heller finna andra omständigheter som föranleder att utdelning inte bör ske enligt styrelsens förslag. Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sid 10

11 Resultaträkning - koncernen Belopp i MSEK Not Hyresintäkter Driftskostnader Reparations- och underhållskostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Fastighetsförvaltning Driftsöverskott Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Bruttoresultat Resultat försäljning fastigheter Återföring av nedskrivning fastigheter / nedskrivning av fastigheter Nedskrivning andra långfristiga fordringar -1 Centrala administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat -7-7 Årets resultat Sid 11

12 Balansräkning - koncernen Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier Pågående ombyggnationer Finansiella anläggningstillgångar Övriga aktier och andelar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar 16, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderföretag Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sid 12

13 Balansräkning - koncernen Belopp i MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse 7 7 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 0 Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till moderföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till moderföretag, koncernkonto Skulder till moderföretag Skulder till koncernföretag 107 Skulder till närstående företag 2 1 Skatteskulder 13 1 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kort- och långfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i MSEK Not Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Garantiförbindelser Sid 13

14 Sammanställning över förändringar i eget kapital - koncernen Belopp i MSEK Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Utgående balans enligt balansräkning per den 31 december Valutakursdifferenser 6 5 Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen 6 5 Förskjutningar mellan bundna reserver och fria reserver -6 6 Årets resultat 296 Erhållet aktieägartillskott Koncernbidrag -215 Skatteeffekt på koncernbidrag 60 Eget kapital per den 31 december Valutakursdifferenser Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Förskjutningar mellan bundna reserver och fria reserver 6-6 Årets resultat Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag -395 Eget kapital per den 31 december I not 18 framgår ytterligare information om det egna kapitalet. Sid 14

15 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga placeringar Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 4-98 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 Avyttring av fastigheter Förvärv av inventarier Investeringar i befintliga fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sid 15

16 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i MSEK Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta 8 8 Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Avskrivningar Återförd nedskrivning/nedskrivning fastigheter Orealiserade kursdifferenser -33 Avsättningar till pensioner 1 Övriga avsättningar Resultat försäljning fastigheter Övriga poster Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter Avyttrade tillgångar och skulder: Byggnad & mark Rörelsefordringar 175 Likvida medel 94 Summa tillgångar Lån Rörelseskulder 197 Summa avsättningar och skulder Försäljningspris Avgår: Ej betald del av köpeskilling -11 Erhållen köpeskilling Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten -94 Påverkan på likvida medel Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Sid 16

17 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i MSEK Not Rörelsens kostnader Övriga kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Återföring nedskrivning andelar i dotterföretag 3, Resultat försäljning övriga anläggningstillgångar -1 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Sid 17

18 Balansräkning - moderföretaget Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar hos moderföretag Övriga fordringar hos koncernföretag Fordringar hos moderföretag, koncernkonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till moderföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 10 Skulder till moderföretag Skulder till koncernföretag Skulder till närstående företag 2 1 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kort- och långfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Garantiförbindelser till förmån för koncernföretag Sid 18

19 Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget Belopp i MSEK Aktiekapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Moderföretaget Utgående balans enligt balansräkning per den 31 december Årets resultat 916 Överkursfond -903 Reservfond 903 Aktieägartillskott Koncernbidrag -564 Skatteeffekt på koncernbidrag 157 Eget kapital per den 31 december Årets resultat 543 Aktieägartillskott Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag -333 Eget kapital per den 31 december I not 18 framgår ytterligare information om det egna kapitalet. Sid 19

20 Kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sid 20

21 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i MSEK Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade kursdifferenser Övriga avsättningar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget Sid 21

22 Tilläggsupplysningar Belopp i MSEK om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer samt Redovisningsrådets Akutgrupps uttalanden. Redovisning enligt IFRS 2007 Från och med den 1 januari 2007 upprättar Diligentia sin koncernredovisning i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Effekter i samband med övergången till IFRS finns beskrivet i not 29. Rapportering för segment Den primära indelningsgrunden för koncernens segment är rörelsegrenar. s interna rapporteringssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens fastigheter utifrån fastigheternas karaktär och geografiska läge varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. Klassificering m.m. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Redovisning av intäkter sker enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 11, Intäkter. Intäktsredovisning sker i resultaträkningen då det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räkning. Avskrivningsprinciper för immateriella/materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan på immateriella och materiella anläggningstillgångar baseras på anskaffningsvärden efter avdrag för senare gjorda nedskrivningar och beräknad livslängd för olika grupper av anläggningstillgångar. På under året anskaffade tillgångar beräknas avskrivningar med beaktande av anskaffningstidpunkt. Avskrivningarna görs linjärt, vilket innebär lika stora avskrivningar över nyttjandeperioden. Mark skrivs inte av. Nyttjandeperiod Följande avskrivningstider tillämpas: Moderföretaget Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 år E T Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter 100 år 100 år Byggnadsinventarier 5 år 5 år Inventarier 5 år 5 år Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar, nedskrivningar, återförda nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. I anskaffningsvärdena för byggnad och mark ingår aktiverade lånekostnader från tidigare år med 1 (1) MSEK. Sid 22

23 Tilläggsupplysningar Skatt Moderföretaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Nedskrivningar De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång som inte oberoende av andra tillgångar genererar något kassaflöde, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet som tillgången tillhör. En nedskrivning reverseras om det har skett en förändring av beräkningarna som användes för att bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens bokförda värde inte överstiger det bokförda värdet som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle ha gjorts. Förvaltningsfastigheter tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 24 Förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter bokförs i originalvaluta till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning samt med tillägg för eventuell uppskrivning. Värdering sker individuellt per fastighet. Nedskrivning sker i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 17 Nedskrivningar. I de fall där beräknat återvinningsvärde, d v s det högsta av nettoförsäljningsvärde (marknadsvärde) och nyttjandevärde, varit lägre än koncernmässigt bokfört värde har nedskrivning skett. Verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna anges i tilläggsupplysningarna. Avyttrade fastigheters intäkter och kostnader ingår fram till frånträdesdagen. Fram till denna tidpunkt redovisas även fastigheten som fastighet i balansräkningen. Förvärvade fastigheter ingår fr.o.m. tillträdesdagen. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med undantag för långfristiga monetära mellanhavande med självständig utlandsverksamhet, där anskaffningskurs används. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Avsättningar, ansvarsförbindelser, eventualtillgångar En avsättning redovisas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Nuvärdesberäkningar görs för att ta hänsyn till tidseffekten för väsentliga framtida betalningar. Sid 23

24 Tilläggsupplysningar Koncernredovisning Koncernredovisningen upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00 Koncernredovisning. Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföretaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50 % av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1 kap 4. Bolag med minoritetsintresse tas i koncernredovisningen in i sin helhet, varefter minoritetens andel av eget kapital och upparbetade resultat redovisas på särskild rad i balansräkning och resultaträkning. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter, kostnader, identifierbara tillgångar och skulder samt eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt internvinster elimineras inom koncernen. omfattar utöver moderföretaget de i not 13 angivna dotterföretagen med tillhörande underkoncerner. Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens totala skatt. Eftersom koncernbidraget därför inte utgör vederlag för utförda prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda redovisas i koncernredovisningen enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 29, RR 29, Ersättningar till anställda. Genom tillämpning av RR 29 redovisas förmånsbestämda pensionsplaner i koncernredovisningen enligt gemensamma principer och beräkningsmetoder. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. s resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättningar till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringen och antalet tjänsteår. bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. De förmånsbestämda pensionsplanerna är fonderade. I balansräkningen redovisas nettot av beräknat nuvärde av förpliktelserna och verkligt värde på förvaltningstillgångarna som antingen en avsättning eller en långfristig finansiell fordran. I de fall då ett överskott i en plan inte helt går att utnyttja redovisas endast den del av överskottet som företaget kan återvinna genom minskade framtida avgifter eller återbetalningar. Kvittning av ett överskott i en plan mot ett underskott i en annan plan sker endast om företaget har en rätt att använda ett överskott i en plan för att reglera ett underskott i en annan plan, eller om förpliktelserna avses att regleras på nettobasis. Pensionskostnaden och pensionsförpliktelsen för förmånsbestämda pensionsplaner beräknas enligt den s k Projected Unit Credit Method. Metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de anställda utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Företagets åtagande beräknas årligen av oberoende aktuarier. Åtagandet utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida utbetalningarna. I avsaknad av marknader i Sverige för förstklassiga företagsobligationer med löptid som motsvarar den tidsperiod under vilken förpliktelserna avses bli reglerade (cirka 20 år), fastställs diskonteringsräntan med hänsyn till räntan för 15-åriga statsobligationer på balansdagen. De viktigaste aktuariella antagandena anges i not 19. Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångarna kan det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet, eller att antaganden ändras. Sid 24

25 Tilläggsupplysningar Den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna, vid föregående års utgång, som överstiger 10 % av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde (så kallat korridorgränsvärde) redovisas i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen. En avsättning (fordran) redovisas för särskild löneskatt i de fall att pensionskostnaden som fastställts enligt RR 29 är högre (lägre) än den pensionskostnad som fastställs i juridisk person. Avsättningen (fordran) baseras på mellanskillnaden mellan dessa belopp. Avsättningen (fordran) nuvärdesberäknas ej. En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast om företaget är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. I de fall företaget säger upp personal upprättas en detaljerad plan som minst innehåller arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal berörda personer samt ersättningarna för varje personalkategori eller befattning och tiden för planens genomförande. Den beskrivna redovisningsprincipen ovan tillämpas bara för koncernredovisningen och endast i de fall fordran eller avsättning uppgår till materiellt belopp. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB, org nr , säte i Stockholm, och som upprättar koncernredovisning enligt ÅRL. Det bolaget är i sin tur ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org nr , med säte i Stockholm, och som upprättar koncernredovisning enligt ÅRFL. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ägs av, men konsolideras ej i, den koncern där Old Mutual Plc, reg nr , med säte i London, England, upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Koncernredovisningshandlingarna för Old Mutal Plc finns tillgängliga på bolagets kontor på 5th Floor, Old Mutual Place, 2 Lambeth Hill, London, EC4V 4GG. Av koncernens totala inköp och försäljning (exklusive finansiella poster) mätt i kronor avser 1 % av inköpen och 9 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderföretagets totala inköp mätt i kronor avser 32 % av inköpen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Upplysningar om närstående står under ett bestämmande inflytande från Livförsäkringsbolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Moderföretaget Utöver de närståenderelationer som anges för koncernen har moderföretaget närståenderelationer med sina dotterföretag som innefattar ett bestämmande inflytande, se not 13. Sid 25

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Diligentias årsredovisning 2005

Diligentias årsredovisning 2005 Diligentias årsredovisning 2005 Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB Org nr 556467-1641 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer