EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0254/2006, ingiven av Angel González Pérez, spansk medborgare, för medborgarplattformen Salvem La Casella, och undertecknad av ytterligare personer, om sina protester mot tre tätortsprojekt i Valencia. Framställning 0619/2007, ingiven av Jose Roger Dols, spansk medborgare, för Asociacion de Vecinos Sant Joan Del Riu Sec, om skadliga effekter av den överdrivna urbaniseringen i Castellon de la Plana (Valencia, Spanien). Framställning 0620/2007, ingiven av Juan José Salvador Tena, spansk medborgare, för Asociacion ciudadanos de Benicassim contra los abusos urbanisticos, om skadliga miljöeffekter av tätortsutvecklingen enligt Benicassims integrerade handlingsplan (Castellón, Spanien 1. Sammanfattning av framställning 0254/2006 Framställarna protesterar mot tre handlingsprogram för uppförande av bostäder, hotell och affärscentrum i deras region Valle de Aguas Vivas, som i dag är skyddad. Framställarna beklagar bland annat att projekten utarbetades i största hemlighet, utan allmänhetens medverkan, i avsaknad av ett allmänintresse och trots projektens miljöskadliga effekter. Projekten berör dessutom ett område av allmänt intresse. Framställarna ber därför Europaparlamentet att undersöka situationen på plats. Sammanfattning av framställning 0619/2007 Framställaren vänder sig mot de integrerade handlingsplanerna för Castellon de la Plana (Valencia, Spanien), eftersom de skulle utmana den traditionella livsstilen i området. Framställaren hävdar att den överdrivna tätortsutvecklingen kommer att leda till att det naturliga landskapet och det karakteristiska utseendet på husen i Castellon de la Plana försvinner. CM\ doc PE v03-00

2 Sammanfattning av framställning 0620/2007 Framställaren hävdar att det enligt Benicassims integrerade handlingsplan kommer att byggas en golfbana på våtmarker som ska dräneras artificiellt. Enligt framställaren innebär planen att det kommer att byggas ca nya hus, utan garanti för att de tillkommande behoven av vattenförsörjning kommer att uppfyllas. Framställaren menar att ingenting har gjorts, trots den lokala ombudsmannens rekommendation att planens genomförande bör stoppas. 2. Tillåtlighet Framställning 0254/2006 förklarades tillåtlig den 31 juli Framställningarna 0619/2007 och 0620/2007 förklarades tillåtliga den 5 november Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel i arbetsordningen). 3. Kommissionens svar, mottaget den 23 mars 2007 för framställning 0254/2006 Framställarna protesterar mot tre handlingsprogram för uppförande av bostäder, hotell och affärscentrum i regionen Valle de Aguas Vivas. Programmen granskas för närvarande av kommunfullmäktige i Alzira (Valencia). Framställarna hävdar att projekten har utarbetats i största hemlighet, utan allmänhetens medverkan, och att de strider mot bestämmelserna i Alziras allmänna stadsbyggnadsplan. De betonar också att allmänintresse och samhällets bästa inte har definierats, och de är bekymrade över projektets förödande effekter för Valle de Aguas Vivas och Sierra de las Agujas, som är ett område av gemenskapsintresse. II. Kommissionens synpunkter på framställningen I sin framställning uppgav framställarna att kompletterande information skulle skickas med post. Kommissionen har dock inte fått denna information ännu. Kommissionen har fått veta att utskottet för framställningar har skickat ett brev till framställaren, för att be honom om mer detaljerad information. Kommissionen vill understryka att framställningen inte innehåller faktauppgifter kring det olämpliga genomförandet av rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 1 (livsmiljödirektivet). Att genomdriva tätortsprojekt i ett område av gemenskapsintresse strider inte mot bestämmelserna i det direktivet. I artikel 6 i direktivet anges att kompensationsåtgärder ska vidtas om ett projekt kan inverka negativt på ett Natura 2000-område. Om de tätortsprojekt som avses i framställningen skulle få betydande inverkan på området av gemenskapsintresse, Serra de Corbera, så ska projektens påverkan på området utvärderas korrekt, med hänsyn till målen om att bevara området. Mot bakgrund av slutsatserna av dessa utvärderingar får de behöriga myndigheterna ge sitt godkännande till projekten, men först när de har slagit fast att de inte kommer att inverka negativt på områdets integritet. Kommissionen vill understryka att uppgifterna i framställningen inte visar exakt hur projekten skadar området i fråga eller huruvida det har gjorts en utvärdering. 1 EGT L 206, PE v /6 CM\ doc

3 Under dessa förhållanden kan kommissionen inte slå fast att livsmiljödirektivets bestämmelser inte respekteras. Det bör också noteras att de olika tätortsprojekten omfattas av avdelning 10 b i bilaga II till direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt 1, ändrat genom direktiv 97/11/EG 2 och direktiv 2003/35/EG 3 (MKB-direktivet). För projekt som ingår i bilaga II till detta direktiv måste medlemsstaterna innan de utfärdar byggnadslov avgöra med hjälp av en undersökning av varje enskilt fall alternativt enligt trösklar eller kriterier, och med hänsyn till kriterierna i bilaga III i MKB-direktivet om projekten kan ha en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Denna framställning rör godkännandet av tre tätortsprojekt i enlighet med Valencias stadsbyggnadslag 16/2005 (LUV). Kommissionen vill hänvisa till sitt meddelande av den 20 oktober 2005 apropå framställning 0609/2003 med flera. I det meddelandet nämndes att två lagar är föremål för ett överträdelseförfarande mot Konungariket Spanien, på grundval av artikel 226 i EG-fördraget, för eventuellt brott mot direktiven 93/37/EEG och 92/50/EEG (offentlig upphandling av byggarbeten och tjänster), vilka under tiden har ersatts av direktiv 2004/18/EG och vissa allmänna principer i gemenskapsrätten. Kommissionen skickade ett motiverat yttrande den 13 december 2005, där kommissionen menade att bestämmelserna i den tidigare lagen LRAU inte var förenliga med de nämnda direktiven och de allmänna principerna. LRAU ersattes sedan av stadsbyggnadslagen LUV. Denna lag godkändes av Valencias autonoma parlament den 22 december 2005 och trädde i kraft den 1 februari Efter att ha granskat bestämmelserna i LUV konstaterade kommissionen att den nya lagen inte korrigerar överträdelserna i LRAU. Dessutom tycks andra bestämmelser om den rättsliga ordningen för de integrerade handlingsplanerna strida mot bestämmelserna i direktiven om offentlig upphandling. Å andra sidan verkar de spanska myndigheterna inte ha vidtagit åtgärder för att överträdelsen ska upphöra. Kommissionen skickade därför en kompletterande formell underrättelse den 10 april Efter en granskning av de spanska myndigheternas svar från den 10 juli 2006 beslutade kommissionen att sända ett kompletterande motiverat yttrande den 12 oktober De spanska myndigheterna svarade den 19 januari Kommissionen granskar nu detta svar för att avgöra om ärendet ska hänvisas till EG-domstolen inom ramen för detta överträdelseförfarande. Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om sitt beslut. Kommissionen vill slutligen påpeka att detta överträdelseförfarande endast rör frågor om offentlig upphandling. Därför har kommissionen inte ifrågasatt andra bestämmelser i LRAU eller LUV om de exproprieringsbefogenheter som tilldelats de lokala myndigheterna. Denna fråga ingår inte i gemenskapens behörighetsområde, enligt bestämmelserna i artikel 295 i EG-fördraget om medlemsstaternas egendomsordning. Resultatet av överträdelseförfarandet kan därför inte få direkta konsekvenser för vissa punkter i framställningen, framför allt när det 1 EGT L 175, EGT L 73, EUT L 156, CM\ doc 3/6 PE v03-00

4 gäller exproprieringsvillkoren för de markområden som berörs av de integrerade handlingsplanerna i fråga. Slutsatser Efter att ha granskat de uppgifter som framställarna lämnat visar det sig omöjligt att slå fast att livsmiljödirektivet och MKB-direktivet har överträtts eller inte tillämpats. Kommissionen kommer givetvis att analysera alla kompletterande uppgifter som framställarna skulle kunna lämna i den här frågan. Som påpekades under den föregående punkten granskar kommissionen svaret från de behöriga myndigheterna för att besluta om den ska vända sig till EG-domstolen som ett led i ett överträdelseförfarande om offentlig upphandling. Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om sitt beslut. 4. Kommissionens svar, mottaget den 17 april 2008 för framställningarna 0254/2006, 0619/2007 och 0620/2007 Offentlig upphandling De frågor som tas upp i dessa framställningar påminner om dem som hanteras inom ramen för kommissionens överträdelseförfarande mot Spanien för bristande överensstämmelse mellan Valencias marklag (f.d. LRAU, nu LUV) och EU:s bestämmelser om offentlig upphandling. Efter det att kommissionen kom fram till att Spanien inte rättade sig efter det motiverade yttrandet beslutade kommissionen att ta ärendet till EG-domstolen den 27 juni Syftet med överträdelseförfarandet mot Spanien för att Valencias marklag inte överensstämmer med EU:s bestämmelser om offentlig upphandling har flera aspekter, bland annat frågan om uppdragen för tätortsutveckling enligt Valencias marklag. Kommissionens ståndpunkt är att de integrerade handlingsplanerna bör tilldelas med full respekt för EU:s bestämmelser och principer för offentlig upphandling. Detta är dock inte fallet, inte ens efter det att den gamla marklagen (LRAU) ersattes av en ny (LUV). Kommissionen vill betona att det nämnda överträdelseförfarandet är begränsat till det faktum att Valencias marklag strider mot EU:s bestämmelser om offentlig upphandling. I förfarandet ifrågasätts inte de bestämmelser i marklagen som avser de lokala myndigheternas exproprieringsbefogenheter, eftersom den frågan inte tillhör gemenskapens befogenhet, enligt artikel 295 i EG-fördraget om medlemsstaternas egendomsordning. Kommissionens syfte med att driva överträdelseförfarandet mot Spanien är enligt den roll som tilldelas kommissionen i EG-fördraget och enligt artikel 226 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att återinföra en rättslig ram som stämmer överens med gemenskapens bestämmelser om offentlig upphandling. De åtgärder som kommissionen vidtar i egenskap av fördragens väktare är dock oberoende av de klagomål som enskilda personer kan driva vid nationella domstolar med hänvisning till erkända och skyddade rättigheter. PE v /6 CM\ doc

5 Kommissionen vill påminna om EG-domstolens praxis för interimistiska åtgärder: en domstol, som handlägger en tvist som ska avgöras enligt gemenskapsrätten, ska kunna bevilja interimistiska åtgärder för att säkerställa den fulla verkan av det senare domstolsavgörandet om förekomsten av de rättigheter som gjorts gällande på grundval av gemenskapsrätten (domen i det ovannämnda målet Factortame m.fl., punkt 21, och dom av den 11 januari 2001 i mål C-226/99, Siples, REG 2001, s. I-277, punkt 19) (mål C-432/05, Unibet, s. 67). Följande bör dock också påpekas: när det är oklart huruvida nationella bestämmelser strider mot gemenskapsrätten och det har framställts ett yrkande om interimistiska åtgärder av innebörd att dessa bestämmelser inte får tillämpas till dess att den behöriga domstolen prövat huruvida de strider mot gemenskapsrätten, ska de kriterier som föreskrivs i den nationella lagstiftning som är tillämplig i målen vid denna domstol tillämpas vid prövningen av detta yrkande, under förutsättning att dessa kriterier inte är mindre förmånliga än dem som avser liknande yrkanden som grundas på nationell rätt eller gör det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att erhålla ett interimistiskt domstolsskydd för sådana rättigheter. Kommissionen kommer, i framställarnas intresse, att hålla utskottet för framställningar helt underrättat om hur det allmänna fallet utvecklas, när det gäller Valencias mark-, stads- och planeringslagar. Under tiden hänvisar kommissionen till sitt pressmeddelande om beslutet att ta Valenciafallet till EG-domstolen. Rätten till information för privata ägare, som inte är anbudsgivare eller möjliga anbudsgivare vid offentliga upphandlingar, faller utanför räckvidden för direktivet om offentlig upphandling. Framställningarnas miljöaspekter Kommissionen påpekar att medlemsstaterna enligt subsidiaritetsprincipen är ansvariga för att utforma egna bestämmelser för markförvaltning, med respekt för gemenskapens miljörätt. Trots de uppgifter som framställarna lämnat kan det inte avgöras om gemenskapens miljörätt har överträtts. De direktiv som skulle kunna tillämpas på dessa planer eller projekt är särskilt följande: Direktiv 2001/42/EG 1, direktivet om strategisk miljöbedömning (SMB-direktivet), är tillämpligt på de planer och program som sannolikt har en betydande miljöpåverkan. Stads- och landsbygdsplanering samt markanvändningsplaner kräver normalt en strategisk miljöbedömning om de uppfyller villkoren i artiklarna 2 och 3, och om deras första formella förberedande akter upprättades efter den 21 juli Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 197, CM\ doc 5/6 PE v03-00

6 Direktiv 85/337/EEG 1, ändrat genom direktiven 97/11/EG 2 och 2003/35/EG 3 (MKB-direktivet), föreskriver att det ska göras en miljökonsekvensbeskrivning för vissa projekt. De projekt som anges i bilaga I kräver alltid en miljökonsekvensbeskrivning. Projekt för tätortsutveckling ingår dock i bilaga II. I det fallet krävs en miljökonsekvensbeskrivning om projekten sannolikt har en betydande miljöpåverkan. Huvudansvaret för att avgöra om så är fallet ligger hos den berörda medlemsstatens behöriga myndighet. Medlemsstaterna måste också överväga hur planer och projekt kan påverka områden som medlemsstaterna har utsett enligt direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG. Enligt artikel 6 i direktiv 92/43/EEG ska alla planer eller projekt som kan få betydande påverkan på ett Natura 2000-område på lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna för målsättningen att bevara området. Mot bakgrund av slutsatserna av en sådan bedömning ska de behöriga myndigheterna godkänna planen eller projektet först efter att ha förvissat sig om att områdets integritet inte kommer att påverkas negativt. Om bedömningen är negativ får planen eller projektet endast genomföras om det saknas alternativa lösningar, av tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, och förutsatt att alla nödvändiga kompensationsåtgärder vidtas för att Natura 2000 totalt sett ska förbli sammanhängande. Med tanke på att eventuell vattenbrist togs upp i framställning 0620/2007 bör det också klargöras att ramdirektivet för vatten 2000/60/EG erbjuder stort utrymme för att hantera både vattenbrist och torka, framför allt genom inrättande av lämpliga marknadsbaserade instrument. I ramdirektivet för vatten fastslås att det krävs en detaljerad planering av hur vattenresurser används, för att undvika icke-hållbara lösningar och oåterkalleliga miljöskador, med hjälp av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten. Enligt ramdirektivet ska den första förvaltningsplanen offentliggöras senast i december Från 2009 ska alla planer och program som påverkar vattenresurser eller vattenkvalitet samordnas med bestämmelserna i förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet i fråga, så att miljömålen i ramdirektivet för vatten kan uppnås. Det bör också noteras att innan ett projekt godkänns eller en plan antas, så är det de nationella myndigheternas ansvar att se till att EU:s miljörätt tillämpas korrekt. De måste se till att fullständig hänsyn tas till alla negativa effekter som har samband med ny infrastruktur för vattenförsörjning. Kommissionen vill påpeka att markförvaltning är medlemsstaternas befogenhet. Kommissionen kan inte fastställa något brott mot gemenskapens miljörätt i det här skedet. Om framställaren lämnade ytterligare information om någon av de nämnda aspekterna till utskottet för framställningar, skulle kommissionen kunna pröva fallet på nytt. 1 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. EGT L 175, Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. EGT L 73, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG. EGT L 156, PE v /6 CM\ doc

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1587/2008, ingiven av Nevena Asenova, bulgarisk medborgare, för Initiativkommittén

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning för finansiering, omstrukturering och privatisering av statligt ägda bolag som är förenlig med reglerna för statligt stöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008

RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008 RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Ny utveckling SIS II... 6 2.1. Migreringen från

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 20.06.1997 SEK(97) 1193 slutlig KOMMISSIONENS TOLKNINGSMEDDELANDE om frihet att tillhandahålla tjänster och begreppet "det allmännas bästa" i andra bankdirektivet

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 januari 2005 (21.1) (OR. en) 5161/05 Interinstitutionellt ärende: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 NOT från: Rådets generalsekretariat till:

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen MOTIVERING I. INLEDNING Information till och samråd med arbetstagare

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008

Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 EUROPEISKA UNIONENS RÅD GENERALSEKRETARIATET DGF ISSN 1830-4044 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 APRIL 2009 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 APRIL 2009 En stor mängd

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 27.7.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 201/1 I (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer