Relation & Brand inbjuder härmed till teckning av aktier i samband med ägarspridning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Relation & Brand inbjuder härmed till teckning av aktier i samband med ägarspridning"

Transkript

1 Relation & Brand inbjuder härmed till teckning av aktier i samband med ägarspridning

2

3 Erbjudande Relation & Brand erbjuder nu nya och befintliga aktieägare att köpa aktier i Relation & Brand AB till en rabatterad kurs om 5 kr. Bakgrund Relation & Brand är en snabbväxande leverantör på marknaden för internetmarknadsföring och onlinekommunikation. Bolaget marknadsför och tillhandahåller ett omfattande utbud av produkter och tjänster för marknadsföring på Internet med huvudfokus på e- post- och lösningar för sökordsannonsering. Internet börjar nu befästa den position som det ledande mediet för marknadsföring och kommunikation som många talade om för ett antal år sedan Relation & Brand önskar nu flera ägare och genomför därför en ägarspridning. Motiv Motivet för att genomföra denna ägarspridning är att skapa fler aktieägare vilket vi tror höjer likviditeten i aktien. Genom högre likviditet möjliggörs vidare finansiell expension till större aktielistor så som Smallcap. Relation & Brand har de senaste två åren delat ut pengar till sina aktieägare och soliditeten är god. Ägarspridningen genomförs med befintliga aktier. Befintliga större aktieägare har ej för avsikt att sälja fler antalet aktier än vad som är nödvändigt för att säkerställa antalet ägare. Genom att sälja befintliga aktier elimineras risken för utspädning för befintliga aktieägare. Bolaget har ej heller något behov av kapital för tillfället. Riskfaktorer Efter fullföljandet av Erbjudandet, på samma sätt som innan Erbjudandet, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Relation & Brands tillgångar samt andra företagstransaktioner. Historiskt har likviditeten i aktien för Relation & Brand varit begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för aktien för Relation & Brand ändras över tiden. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. Aktien Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning. Vid årsstämma ger varje B-aktie en röst. Varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Samtliga aktier i bolaget består av B- aktier. Aktiens utveckling B-aktien introducerades på Aktietorget i slutet av juli I diagrammet presenteras aktien utveckling under år maj 2007 juli sep nov jan mars maj 2008 Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och godkännas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdagen för årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via VPC på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Utdelningspolicy Styrelsens policy, vad gäller utdelning, är att minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska utdelas till aktieägarna när Bolaget har en intjäningsförmåga som ger utrymme för en uthållig produktutveckling och marknadsexpansion och om motsvarande utdelningsbara medel finns i moderbolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter. % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2

4 Kunder Relation & Brand har idag runt 800 kunder från stora internationella koncerner till små företag och ideella föreningar. Lösningarna för dessa kunder varierar från enkla nyhetsbrev som kunden själv hanterar i något av Relation & Brands programvaror eller sökmotortjänster till komplex automat lösningar integrerade med crm- eller produktionssystem. Finansiell utveckling Relation & Brand AB År Målsättning: Är att under år 2009 finnas i Norden och ytterligare två Europeiska marknader, distribuera 1 miljard e-postmeddelanden i den tekniska plattformen, samt omsätta ett 70 MSEK med ett resultat om 20 MSEK. Målsättningen är även att notera bolaget på Smallcap inom 2 år. Styrelse, revisorer och ägare Mats Hentzel. Styrelseordförande. Född Forskarutbildning Företagsekonomi i Lund, författare till ett flertal böcker inom företagsekonomi. Styrelseengagemang i Axiell AB, Stockholm (Styrelseordförande), Axiell Bibliotek AB, Göteborg (Styrelseordförande), Axiell Oy, Helsingfors, Axiell Bibliotek A/S Köpenhamn, SKD Euroconf AB, Stockholm, Zalaris Business Services AB, Stockholm, EmCe Solution Partner Oy, Helsingfors, Omniagruppen AB, Stockholm (Styrelseordförande), Soft IT SK AB, Stockholm (Styrelseordförande), First Reserve AB, Stockholm (Styrelseordförande). Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier, samt köpoptioner. Nichlas Johansson. Styrelseledamot. Född Magisterekonom inom finansiell ekonomi och examen inom IT. Styrelseengagemang i Grocus Capital AB (styrelseordförande), och MindMart. Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier. Thomas Ekman. Styrelseledamot. Född Magisterekonom med inriktning på marknadsföring. Styrelseengagemang i Svensk Programagentur AB, samt Försäljningsdirektör för Tele2 Sverige AB. Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier P 2009 P Omsättning Rörelseresultat Magnus Modin. Styrelseledamot och CEO. Född Magisterekonom med inriktning på International Management. Styrelseengagemang i Grocus Capital AB, StagePool AB (Styrelseordförande). Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier. Vision, affärsidé och målsättning Vision: Visionen är att bli en ledande leverantör inom internetmarknadsföring i Europa. Vi ser Norden som vår hemmamarknad och målet är att vi dessutom ska finnas representerade i ytterligare två länder i Europa under år Affärsidé: Relation & Brands affärsidé är att sälja tjänster och programvaror inom Internetmarknadsföring till företag och organisationer. Produkterna innefattar både licensförsäljning och konsulttjänster. Kennet Båth. Styrelseledamot och Marknadschef. Född Startade reklambyrå 1984, sålde till Relation & Brand sommaren Styrelseengagemang i Kennet Båth Trading, Company Profile Group och Embosser Wear. Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier genom Kennet Båth Trading. 3

5 Revisor Elisabeth Simonsson. Auktoriserad revisor och medlem i FAR. Lindebergs Grant Thornton Ägare Relation & Brand ägs huvudsakligen av grundarna samt Öhman Fonder. I dagsläget finns cirka 200 ägare och målsättning efter genomförd aktiespridning är 700 ägare. Marknad Sökordsannonsering Marknaden för organisk sökordsannonsering är ett av de absolut snabbast växande områden inom Internetmarknadsföring. Enligt IRM, institutet för Reklam och Mediestatistik, har marknaden för sökordsannonsering vuxit från 157 MSEK 2005 till över en 1 miljard SEK För 2008 bedöms marknaden öka med över 100% till 2 miljarder SEK kommer Internet stå för 15,1% av den totala mediekakan, enligt IRM. Marknadens utveckling Utvecklingen under i Sverige Marknad E-post Annonseringen på Internet växer och utgör i dag cirka 4 miljarder och beräknas bli 5 miljarder under Tillväxttakten är hög. Enligt IRMs prognos för 2008 hamnar den på 23 procent (Källa: Dagens Media, 16 jan 2008). Styrelsen i Relation & Brand uppskattar att marknaden för kommersiell e-postkommunikation i Sverige uppgick till mer än 1,3 miljarder distribuerade kommersiella e-postmeddelanden och en omsättning om 240 MSEK under Volymerna på den nordiska hemmamarknaden uppskattar styrelsen uppgick till 3,6 miljarder distribuerade e-postmeddelanden och omsättningen uppskattas under 2007 uppgå till 648 MSEK. Vidare gör styrelsen uppskattningen att den europeiska marknaden omsatte i storleksordningen 1 miljard Euro under Globalt är trenden att e-postmarknadsföringskanalen växer. Under förra året har det liknande amerikanska företaget Constant Contact Inc. noterats på Nasdaq. Constant Contact Inc. har vid årsskiftet anslutit cirka betalande kunder och har en omsättning kring 300 miljoner SEK under Affärsmodell Relation & brand har idag 70% av intäkter från repetitiva tjänster och 30% från löpande konsultintäkter. Målsättningen för bolaget är att ha 80% repetitiva intäkter och 20% konsultintäkter. Prognos för fördelning av intäkter i Relation & Brand P Sökordsmarknadsföring E-postmarknadsföring 4

6 Anmälningssedel Anmälan kan hämtas på och faxas in till Läs mer om e-postmarknadsföring och marknadsföring på Relation & Brands hemsida, AktieTorget Relation & Brands B-aktie handlas sedan 2006 på AktieTorget under kortnamnet RBAB B. ISIN-koden är SE Order book ID är En börspost omfattar 500 aktier Relation & Brands affärsidé är att erbjuda tjänster och programvaror inom e-postmarknadsföring till företag och organisationer med Norden som hemmabas och världen som marknad. Kundernas marknadsföring utmärks av hög Internetmognad och effektiv samordning av de olika mediakanalerna. Några exempel är Volvo personvagnar, SF Bio och Adobe Systems Nordic. Relation & Brands styrka är att tillhandhålla en väl utvecklad programvara som kompletteras med erfarna konsulter som hjälper kunderna och specialanpassar lösningar. 5

7 Anmälan till teckning i Relation & Brand AB Anmälningstid: 21 maj till 30 juni 2008 Besked om tilldelning 7 juli 2008 Likviddag: 14 juli 2008 Pris per aktie: 5 kronor Anmälningssedel måste vara Relation & Brand AB tillhanda senast kl den 30 juni 2008 Härmed inbjuds Ni att teckna aktier i Relation & Brand AB. Minsta teckningspost är 500 aktier. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av... st aktier i Relation & Brand AB. Pris 5 kronor per aktie. Tilldelade aktier skall betalas enligt instruktionen på avräkningsnotan som kommer att sändas ut den 7 juli 2008 med likviddag den 14 juli I det fall undertecknad erhåller tilldelning av aktier, önskas de insatta på nedanstående VP-konto eller depå: VP-konto:... eller Depå:... hos... (bank/fondkommissionär) Undertecknad är medveten om, samt medger att: Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den senast inkomna. VP-konto eller depå hos bank/fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel. Leverans av aktier till dem som tilldelats aktier kommer att ske när betalning erlagts. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Person- och kontaktuppgifter. Var god texta tydligt med VERSALER Namn/Firma Personnr/Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande Tel. dagtid (även riktnr) Postnummer Ort Land (utom Sverige)... Underskrift Insändes per post eller fax till: Relation & Brand AB Drottninggatan 61, 2tr Stockholm Tel +46(0) Fax +46(0)

8 Stockholm Drottninggatan 61, 2tr Stockholm Örebro Nygatan 16 B Örebro Borås Vintergatan Borås

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2006 Relation & Brand AB (publ)

Årsredovisning 2006 Relation & Brand AB (publ) Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (publ) Relation & Brand Relation & Brand AB (publ) Relation & Brand är ett snabbt växande tjänsteföretag inom e-postmarknadsföring. Företaget introducerades på AktieTorget

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 www.sycapgroup.com Innehållsförteckning Sammanfattning av Memorandum..3 VD har ordet... 4 Finansiell översikt.. 7 Projiceringar... 8 Riskfaktorer...10

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget

Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget FDT tillhandahåller affärs- och butiksdatasystem som förenklar och effektiviserar för

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Maximera din försäljning på nätet

Maximera din försäljning på nätet T H E S M A R T E R W A Y Maximera din försäljning på nätet Informationsmemorandum november 2014 Inbjudan till teckning av aktier i PayIQ AB (publ) Org.nr. 556667-4890 1 Nu satsar vi! Bästa Aktieägare

Läs mer

E M I S S I O N S M E M O R A N D U M 2 0 1 5 MOBOCASINO. # 1 m o b i l e c a s i n o. ahacasino. ahabingo. Jackmob.com.

E M I S S I O N S M E M O R A N D U M 2 0 1 5 MOBOCASINO. # 1 m o b i l e c a s i n o. ahacasino. ahabingo. Jackmob.com. ! E M I S S I O N S M E M O R A N D U M 2 0 1 5 MOBOCASINO # 1 m o b i l e c a s i n o ahacasino Jackmob.com ahabingo 1 " 1 av " 20 BOLAGSASPEKTER ahaworld AB (publ), ("ahaworld" eller "Bolaget"), är ett

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH PSISpelinvest INNEHÅLLSFÖRTECKNING Erbjudandet i sammandrag 3 Tidpunkter för ekonomisk information 3 Generell

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM HMI/SCADA Software Produktinformation INFORMATIONSMEMORANDUM KENTIMA HOLDING AB (Publ) APRIL 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIG INFORMATION... 6 SAMMANFATTNING... 7 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... 11 RISKFAKTORER

Läs mer

A d o p e r a t o r A B B e s ö k s a d r e s s : D r o t t n i n g g a t a n 1 0 8 1 1 3 6 0 S t o c k h o l m w w w. a d o p e r a t o r.

A d o p e r a t o r A B B e s ö k s a d r e s s : D r o t t n i n g g a t a n 1 0 8 1 1 3 6 0 S t o c k h o l m w w w. a d o p e r a t o r. EMISSIONSMEMORANDUM I N F Ö R L I S T N I N G PÅ A K T I E T O R G E T A d o p e r a t o r A B B e s ö k s a d r e s s : D r o t t n i n g g a t a n 1 0 8 1 1 3 6 0 S t o c k h o l m w w w. a d o p e r

Läs mer

2 - Acrinova AB (publ) - Metallgatan 21B 262 72 Ängelholm - 0431-146 45 - info@acrinova.se

2 - Acrinova AB (publ) - Metallgatan 21B 262 72 Ängelholm - 0431-146 45 - info@acrinova.se Distributionsområde Med Acrinova alternativt Bolaget menas Acrinova AB (publ) med organisationsnummer 556984-0910. Memorandumet har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med

Läs mer

ahacasino ahabingo Inbjudan till teckning av aktier i ahaworld AB (publ) i samband med notering på AktieTorget Maj 2014

ahacasino ahabingo Inbjudan till teckning av aktier i ahaworld AB (publ) i samband med notering på AktieTorget Maj 2014 1 aha!"#$% ahacasino ahabingo Inbjudan till teckning av aktier i ahaworld AB (publ) i samband med notering på AktieTorget Maj 2014 ahaworld i korthet - Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood Aktiebolag (publ), 556271-9228, investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer

Läs mer

Anslutnings-memorandum

Anslutnings-memorandum Anslutnings-memorandum Inför listning på Aktietorget 24h Movies Sweden Holding AB (Publ.) Den nya distributionskanalen för digital media och distribution av hyrfilm över Internet! www.24hmovies.com Hyr

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hakon Invest AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hakon Invest AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hakon Invest AB (publ) Innehållsförteckning Villkor i sammandrag 1 Hakon Invest i korthet 5 Inbjudan till förvärv av aktier i Hakon Invest 6 Villkor och anvisningar 9

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission

Informationsmemorandum. Företrädesemission Informationsmemorandum Företrädesemission Juni 2014 Innehållsförteckning Viktig information Bakgrund och sammanfattning Erbjudande Motiv till teckning av aktier i Online Brands Villkor och anvisningar

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FindAds AB (publ.) Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget

FindAds AB (publ.) Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds AB (publ.) ANSLUTNINGSMEMORANDUM 2009 Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget Om memorandumet Definitioner I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I HANZA HOLDING AB (PUBL) HANZA BOLAGSBESKRIVNING MAJ 2014

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I HANZA HOLDING AB (PUBL) HANZA BOLAGSBESKRIVNING MAJ 2014 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I HANZA HOLDING AB (PUBL) HANZA BOLAGSBESKRIVNING MAJ 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ) Nyemission inför listning på Aktietorget Memorandum gällande förvärv av aktier i AdTail AB AdTail skapar vertikala annonsnätverk för lönsam annonsering

Läs mer