INNEHÅLL. Koncernens utveckling i sammandrag 3. Verkställande direktörens kommentar 4. Private Banking 8. Investment Banking 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Koncernens utveckling i sammandrag 3. Verkställande direktörens kommentar 4. Private Banking 8. Investment Banking 12."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004

2

3 INNEHÅLL Koncernens utveckling i sammandrag 3 Verkställande direktörens kommentar 4 Private Banking 8 Investment Banking 12 Humankapital 16 Hagströmer & Qviberg-aktien 17 De största ägarna 18 Förvaltningsberättelse 19 Förslag till vinstdisposition 21 Resultaträkningar för koncernen 22 Balansräkningar för koncernen 23 Resultaträkningar för moderbolaget 24 Balansräkningar för moderbolaget 25 Förändring av eget kapital 27 Kassaflödesanalyser 28 Bokslutskommentarer och redovisningsprinciper 29 Noter 30 Revisionsberättelse 41 Fakta ur bolagsordningen 42 Definitioner 42 Kommande rapporttillfällen 43 Bolagsstämma 43 Styrelse 46 Ledning och revisorer 47 Adresser 48 1

4

5 KONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNINGAR (MSEK) Provisioner och övriga intäkter, netto Räntenetto Nettoresultat av finansiella transaktioner, inkl erhållna utdelningar Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens resultat Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat BALANSRÄKNINGAR (MSEK) Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder och avsättningar Minoritetens andel av eget kapital Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital NYCKELTAL Resultat per aktie före utspädning, SEK 21,2 11,6 2,4-0,8 36,0 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 21,2 11,6 2,3-0,8 35,0 Eget kapital per aktie, SEK Avkastning på eget kapital, % Rörelsemarginal, % Kapitaltäckningsgrad, % Utdelning (2004, förslag) per aktie, SEK Utestående antal aktier före utspädning Utestående antal aktier efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Börsvärde per årsskifte, MSEK Genomsnittligt antal anställda Rörelseresultat per anställd, TSEK Se definition av nyckeltal på sidan 42. 3

6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTAR Det gångna året var bra för finansmarknaden i allmänhet och för Hagströmer & Qviberg i synnerhet. Stockholmsbörsen steg med 17 procent. De övriga nordiska börserna steg mellan 3 och 31 procent. På tillväxtmarknaderna i Indien, Kina och Ryssland var utvecklingen blandad. Indien och Ryssland hade stigande börskurser medan aktiekurserna i Kina sjönk. Räntorna sjönk i alla nordiska länder. Därtill ökade omsättningen på börserna vilket är den enskilt viktigaste faktorn för värdepappersbolag. Omsättningen på Stockholmsbörsen steg till 13,4 (9,8) Mdr SEK, per dag i snitt +37 procent. Samtidigt bibehöll Hagströmer & Qviberg en hög marknadsandel, 5,7 (6,1) procent. Intäkterna för Hagströmer & Qviberg ökade till 575 (424) MSEK vilket är en ökning med 36 procent. Kvaliteten i ökningen är god och har skett på bred front. Den målmedvetna satsningen på Private Banking har bland annat lett till att förvaltningsarvodena ökade till 48 (27) MSEK, vilket är en ökning med 78 procent. Ett annat område med stark intäktsförbättring, var Corporate Finance. Rörelseresultatet blev 166 (90) MSEK. Årets resultat uppgick till 107 (60) MSEK. Samtliga tjänsteområden visar vinst och betydande tillväxt både med avseende på resultat och på kundvolymtillströmning. Resultatförbättringen beror på flera faktorer: Ökad aktivitet på finansmarknaderna Tillväxt Stärkt varumärke Kostnadskontroll Systematiskt och målmedvetet arbete. Hagströmer & Qviberg arbetar sedan många år med två affärsmodeller, en anpassad till Private Banking och en annan till Investment Banking. Företaget utvecklar och förfinar löpande dessa båda modeller, men i grunden är modellerna de samma som för tre år sedan. Arbetet sker systematiskt och långsiktigt. Det ger kontinuitet. Kundernas efterfrågan och krav ändrar sig vilket gör att tjänste- och produktutbudet ständigt måste anpassas och förnyas, men som nämns ovan är affärsmodellerna de samma och tillväxten stabil. Aktiviteten och omsättningen på finansmarknaden har ökat. Det har lett till fler affärsmöjligheter samt stigande intäkter och resultat. Därtill har den offensiva satsningen på Private Banking och tillväxtmarknader givit resultat. Bland annat i form av en stor ökning av det förvaltade kapitalet, både genom framgångsrik förvaltning och genom nettoinflöde av nya kundvolymer. Den förvaltade volymen uppgick vid årets slut till 26 (21) Mdr SEK, vilket är en ökning med 24 procent. Nettoinflödet av nya kundvolymer uppgick till 2,9 Mdr SEK, vilket innebär en organisk kundkapitaltillströmning på 14 procent. Hagströmer & Qviberg har genomfört flera nya lyckosamma tjänste- och produktlanseringar. I mars lanserade H&Q Fond i Fond en kinafond. I augusti följdes det upp med en indienfond. Tjänsteområdet strukturerade produkter genomförde fem publika emissioner. Försäljningen av denna typ av produkter i det nya distributionsnätet var stor. Därtill breddas utbudet inom Private Banking under 2005 med bland annat H&Q Pension, som kommer att erbjuda kompletta pensionslösningar till företag och förmögna privatpersoner. Hagströmer & Qviberg medverkade vid fler företagsaffärer och stod för tre av fyra börsintroduktioner på Stockholmsbörsen. Därtill ökade antalet företagssammanslagningar; förvärv och fusioner med stark intäktsökning som följd. MSEK Förvaltat kapital i Hagströmer & Qviberg Jan 03 Feb 03 Mar 03 Apr 03 Maj 03 Jun 03 Jul 03 Aug 03 Sep 03 Okt 03 Nov 03 Dec 03 Jan 04 Feb 04 Mar 04 Apr 04 Maj 04 Jun 04 Jul 04 Aug 04 Sep 04 Okt 04 Nov 04 Dec 04

7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTAR Hagströmer & Qviberg har fortsatt låga kostnader. Totalt sett steg kostnaderna med 24 procent varav merparten var relaterad till bonus på grund av det förbättrade resultatet. Kostnadsökningen exklusive bonus uppgick till 5 procent. Varumärkena Hagströmer & Qviberg samt H&Q har löpande stärkts under senare år. Det beror på att företaget har genomfört en lyckad vändning efter de svåra åren i början av 2000-talet, men även att Sven Hagströmer och Mats Qviberg har varit framgångsrika inom sina respektive övriga verksamheter. Hagströmer & Qviberg var tidigt ute med åtgärder för att anpassa kostnaderna i företaget till de nya villkoren på marknaden. Det är mer än tre år sedan. Därefter har Hagströmer & Qviberg varit tidigt ute i processen för att möta de strukturella förändringar som skett gradvis under en lång tid. Företaget har halverat personalstyrkan. Kontoren i New York och Luxemburg är nedlagda men i övrigt har ingenting försvunnit. Tvärtom. Strukturvärden har adderats: Absolut inriktad analys Absolut Inriktad Förvaltning, AIF H&Q Fond i Fond, fondbolag med fem olika fonder och 2 Mdr SEK i förvaltning Pension Nya strukturerade produkter Distributionsnät av återförsäljare som säljer/ marknadsför Hagströmer & Qvibergs produkter. Hagströmer & Qviberg är sedan tio år aktiva på flera emerging markets. Ett flertal länder i forna Sovjetunionen, Kina och Indien är exempel på detta. Dessa marknader har haft vad vi kallar finansiell vår. Delvis följdes den av finansiell sommar. Frågan är nu hur länge sommaren håller i sig och när hösten kommer? Det finns en del orosmoln på marknaderna. Räntenivåerna är ovanligt låga. Konjunkturen i USA kan vara på väg att försämras. Därtill har råvarupriserna stigit kraftigt, exempelvis har olja stigit med 34 procent, stål med 69 procent och koppar med 43 procent. Det spär på oron för inflation med påföljande räntehöjningar samt ökar kostnaderna för bland annat de svenska verkstadsföretagen. Det finns obalanser i USAs ekonomi som kan få betydelse för finansmarknader runt om i världen. Samtidigt sker en viss avkylning av Kinas ekonomi. Dessa och andra globala risker kan komma att få påverkan på företaget på kort sikt. Däremot påverkar de på medellång sikt varken tillväxt eller lönsamhet. Samtidigt finns positiva signaler. Tillgången på investeringsvilligt kapital är stor. Många så kallade Private Equity-aktörer vill investera och har medel att göra det. H&Q Private Banking har tagit ytterligare ett kliv framåt. Den underliggande tillväxten är god och framtidsutsikterna för inte minst H&Q Pension bedöms vara goda. Målsättningen är att fortsätta att stärka Hagströmer & Qvibergs kärnområden: Private Banking bestående av: - Kapitalförvaltning - Finansiell Planering - Extern Förmedling - Emerging Markets - Pension (från och med 2005). Investment Banking bestående av: - Analysbaserad institutionell aktieoch derivathandel (Equities) - Egenhandel (Trading) - Corporate Finance. Den positiva utvecklingen för Hagströmer & Qviberg med hög aktivitet, låga kostnader och förbättrat resultat väntas fortsätta men den finansiella hösten rycker allt närmare. Företaget visar tillväxt och låga kostnader vilket minskar risknivån. Med dessa ord vill jag tacka för förtroendet att leda Hagströmer & Qviberg under det gångna året. Det är min förhoppning att även 2005 blir ett bra år för Hagströmer & Qvibergs kunder, medarbetare och aktieägare. Patrik Enblad Verkställande direktör 5

8

9

10 PRIVATE BANKING VERKSAMHET OCH ORGANISATION H&Q Private Banking har fortsatt bygga vidare på visionen att leverera Sveriges mest framgångsrika Private Banking-tjänster och produkter. H&Q Private Banking vänder sig till förmögna privatpersoner, entreprenörer, företag, stiftelser samt mindre och medelstora institutioner. Verksamheten är organiserad i fem tjänsteområden: Kapitalförvaltning tillhandahåller behovsanpassad diskretionär och rådgivande förmögenhetsförvaltning samt aktiemäkleritjänster. Finansiell Planering tillhandahåller finansiella helhetslösningar och rådgivning avseende totalekonomisk planering med utgångspunkt från en individuell behovsanalys. Extern Förmedling tillhandahåller garantiprodukter, fonder samt andra strukturerade produkter till återförsäljare runt om i landet. Emerging Markets tillhandahåller aktiemäkleri och analys av Emerging Markets marknader. Pension (från och med 2005) tillhandahåller rådgivning och lösningar inom pension och försäkring. AFFÄRSMODELLEN H&Q Private Banking erbjuder behovsanpassade helhetslösningar och specialisttjänster. Förmögenhetsförvaltning i form av Kapitalförvaltning följer en strukturerad investeringsprocess. Grunden för denna är aktieanalys som framtas dels internt, dels av externa leverantörer. Behovsanalysen är en systematisk analys av en kunds riskprofil och behov. Analys genomförs alltid i samband med att en kundrelation etableras och uppdateras sedan kontinuerligt. Den utgör ett viktigt styr- och konkurrensmedel. Analysen registreras i ett CRM-system och utgör ett stöd för kundansvarig i den löpande kundkontakten. Det ger kunderna mervärde. Investeringsprocessen är en metodik för portföljallokering. Öppen Arkitektur innebär samarbetsavtal med utvalda aktörer inom finansiell planering och kapitalförvaltning. Partnersamarbeten är en framgångsrik väg för att stärka såväl det samlade produkt- och tjänsteutbudet, som investeringsprocessen. Därmed ökar förutsättningarna att leverera mervärde till kund. Rankad som Nr 1 av alla Private Banking aktörer och Specialists Providers i Sverige Best provider of services to entrepreneurs Euromoney, januari

11 PRIVATE BANKING MARKNAD OCH TJÄNSTER En förhöjd aktivitet under 2004 jämfört med tidigare år har, i kombination med framgång för nya produkter och tjänster, stärkt H&Q Private Bankings resultat. Intresset för garantiprodukter har ökat kraftigt under året. Enligt statistik från VPC emitterades aktieindexobligationer till ett värde av 38 Mdr SEK för 2004 jämfört med 22 Mdr SEK för Intresset för H&Q Private Bankings tjänster inom Absolut Inriktad Förvaltning och hedgefonder har också ökat. Det har medfört att H&Q Private Banking är en av Sveriges största investerare i hedgefonder. H&Q Private Banking ligger långt fram inom båda dessa områden. Tjänsteområdet Emerging Markets har under året deltagit i ett antal större transaktioner på den ryska marknaden. Dessutom har en satsning på Asien, framförallt Kina, Taiwan och Korea, inletts under hösten. I Euromoneys årliga global private banking ranking har H&Q Private Banking rankats som näst bästa Private Bank i Sverige och bästa Private Bank för entreprenörer. Detta är glädjande eftersom H&Q Private Banking fokuserar på entreprenörer, företag samt mindre och medelstora institutioner. H&Q Private Banking för entreprenörer. Av entreprenörer. Den 1 juli 2004 trädde en ny rådgivningslag i kraft som bland annat kräver att en analys av kundens behov och förutsättningar görs. H&Q Private Banking har sedan 6 år tillbaka arbetat med behovsanalys i kundrelationen. FÖRVALTAT KAPITAL Inflödet av nya kunder och volymer har varit fortsatt gott under Nettoinflödet var drygt 2,9 Mdr SEK, vilket innebär en organisk tillväxt på 14 procent. Det förvaltade kapitalet uppgick till totalt 26 (21) Mdr SEK. RESULTAT Resultatet för H&Q Private Banking år 2004 var gott. I takt med ökat nettoinflöde av kundvolymer har andelen återkommande intäkter ökat. Förvaltningsarvoden ökade med 78 procent. Kostnaderna (exklusive bonus) har ökat, dock i en lägre takt än intäkterna. Resultatet har belastats med kostnader för att utveckla nya tjänster och produkter. Detta har medfört att H&Q Private Banking kan redovisa ett resultat på 49 (27) MSEK. Vid utgången av 2004 var antalet anställda 67 (59). Försäljningen av strukturerade produkter har med 5 emissioner under året varit god. I en växande marknad har H&Q Private Banking stärkt sin position. H&Q Fond i Fond har lanserat två nya fonder under En kinafond och en indienfond. Totalt förvaltar H&Q Fond i Fond över 2 Mdr SEK vid årsskiftet 2004/2005 efter ett nettoinflöde på 1,3 Mdr SEK under Finansiell Planering arbetar med lösningar och frågor inom skatter, juridik och övrig totalekonomisk planering och har märkt ökad aktivitet under 2004, framförallt rådgivning avseende exitlösningar och generationsskiften för entreprenörer och företag. 9

12

13

14 INVESTMENT BANKING VERKSAMHET OCH ORGANISATION Affärsområdet Investment Banking bedriver verksamhet inom analys, handel med aktier och derivat för kunders respektive egen räkning samt kapitalanskaffning och rådgivning vid förvärv och fusioner. Verksamheten fokuserar på att ge råd och idéer som ger kunderna mervärde. Målgruppen utgörs framförallt av institutioner och företag i Norden. Investment Banking är organiserad i tre tjänsteområden: Corporate Finance erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning i samband med dels kapitalanskaffningstransaktioner och strukturerade placeringar, dels förvärv, fusioner och avyttringar. Vidare erbjuds kvalificerad finansiell rådgivning i samband med ägar- och kapitalstrukturfrågor och strategisk utveckling. Corporate Finance inkluderar även Equity Capital Markets, som ansvarar för samordning vid placering av större aktieposter. Kunderna utgörs främst av större och medelstora nordiska företag samt utländska företag som önskar genomföra transaktioner på den nordiska marknaden. Kunderna återfinns inom alla sektorer, men många uppdrag har under senare år genomförts inom teknologi- och fastighetssektorn. Equities bestående av Sales, Sales Trading samt Research, svarar för analys samt handel med aktier och derivat för kunds räkning. Equities vänder sig i första hand till nordiska institutioner samt interbankkunder i övriga Europa. Research tillhandahåller makroekonomiska analyser, strategirapporter, aktie- och sektoranalyser och har täckning framförallt på den svenska marknaden. Arbetet är inriktat på absolut avkastning och mervärde för kunderna. Därmed fokuserar Hagströmer & Qviberg på aktieanalys snarare än företagsanalys. Trading bedriver handel med aktier och derivat för egen räkning, med inriktning på riskarbitrage samt market making på många börser i världen. MARKNAD Året blev i likhet med 2003, ett bra börsår. Det gäller i synnerhet Stockholmsbörsen som blev en av årets vinnare efter en uppgång med cirka 17 procent. Flera faktorer drev börserna. Den viktigaste var konjunkturen, världens samlade tillväxt var 2004 den bästa på över tre decennier. USA och Kina var tillväxtmotorerna som drog med sig resten av världen. Sverige var Europas ljus med en betydligt starkare tillväxt än de flesta andra EU-länderna. Vad som gjorde 2004 anmärkningsvärt var att inflationen inte accelererade nämnvärt, trots den starka tillväxten och trots att oljepriset var betydligt högre än vad de flesta hade räknat med. Därmed försvann också ett av de stora orosmolnen, nämligen risken för en kraftig uppgång i framförallt långa räntor. Lättnaden över detta var säkert en viktig pusselbit för att förklara börsåret Telekom och Finans var två starka sektorer. Telekom-leverantören Ericssons uppgång förklarar börsuppgången under första halvåret och bankerna förklarar mycket av uppgången under andra halvåret. Hälsovård var den klart svagaste sektorn efter flera negativa besked från bland annat läkemedelsjätten AstraZeneca. Totalt sett växte företagens vinster kraftigt under Balansräkningarna var i många fall rekordstarka i slutet av året. En förbättrad konjunktur, ökade företagsvinster och ett fortsatt lågt ränteläge lade grunden till en ökad aktivitet och goda förutsättningar att bedriva Investment Banking. Intresset har ökat för att göra affärer. För Hagströmer & Qvibergs del innebar detta att Investment Banking kunde fortsätta att skörda frukterna av det omstruktureringsarbete som inleddes redan Hagströmer & Qviberg har sedan länge varit förberedda på en allmän aktivitetsökning. När denna sedan kom på relativt bred front under 2004 kunde företaget snabbt dra fördel av det. Verksamheten gjorde ett bra resultat 2004, med fortsatt höga intäkter och låga jämna kostnader i linje med För Corporate Finance innebar 2004 en positiv marknad att arbeta i. Hagströmer & Qviberg genomförde under året tre av fyra börsintroduktioner på Stockholmsbörsen. Vidare genomfördes ett antal kapitalanskaffningstransaktioner, strukturerade placeringar samt rådgivningsuppdrag avseende förvärv och avyttringar av bolag och verksamheter. Institutionell aktiehandel har fortsatt att öka sina intäkter till följd av stärkt varumärke och en analysmodell med ett starkt fokus på att generera affärsförslag och mervärde. Sammantaget har detta inneburit att Hagströmer & Qviberg kunde fortsätta att hålla en hög genomsnittlig marknadsandel under Efter de senaste årens strukturarbete är Hagströmer & Qviberg snabba, flexibla, kostnadseffektiva och kompetenta inom aktiehandel. Kostnadseffektiviteten har också inneburit att företaget kunnat övervintra under perioder med svagare börsomsättning relativt problemfritt. När sedan omsättningen stigit igen, samtidigt som företagsklimatet har blivit bättre, har det tydligt gynnat marknaden och skapat högre aktivitet. 12

15 INVESTMENT BANKING Hagströmer & Qviberg har fortsatt att arbeta efter den modell som etablerades Hagströmer & Qviberg ska vara en lokal marknadsledare. För att vara det måste Hagströmer & Qviberg sticka ut. Produkterna är okonventionella och företaget vågar vara annorlunda. Den tydliga fokuseringen mot case-driven analys är en del i detta. Samtidigt kännetecknas Hagströmer & Qvibergs arbete av hög kvalitet. Hagströmer & Qviberg har fortsatt att öka sin närvaro hos kunder, bland annat genom en stor mängd företagsaktiviteter och besök. Den offensiva satsningen på case-driven analys har blivit accepterad och fått genomslag hos kunderna. Stigande kvalitet har även inneburit en allt bättre ranking av analysavdelningens arbete. Företaget har samtidigt bibehållit god kostnadskontroll, trots att 2004 varit en expansiv fas med ökade insatser mot kunder. Förbättringsarbetet har fortsatt oförtrutet. Nyanställningar har skett i kvalitetshöjande syfte och stor vikt har lagts på personlig utveckling av individerna. Egenhandeln ökade under året, främst under första delen av Den ökade handeln innebar att riskerna ökade men från en låg nivå. Riskmandat och riskprofil var oförändrade under året. Kompetensnivån höjdes ytterligare. Detta har bidragit till att marginalerna varit stabila, vilket lett till förbättrad lönsamhet. Tradingavdelningen har utnyttjat sin starka position och fortsatt att rekrytera erfarna personer. Därigenom bygger avdelningen en långsiktig lönsamhet. Stort fokus har lagts på ytterligare automatisering av handeln. Målet är att vidareutveckla system för automatiserad aktie- och derivathandel. Det delvis förändrade arbetssättet har frigjort resurser och samtidigt ökat snabbheten och därmed möjligheterna i handeln. Därtill finns betydande potential i att fler marknader kan hanteras. Under året har handel främst skett i Norden, Tyskland och USA. Resultatet för egenhandeln var mycket bra under 2004, särskilt under årets inledning. Det är inte sannolikt att 2005 kommer att ge förutsättningar till att nå samma resultat. MARKET MAKING SECONDARY OFFERING SECONDARY OFFERING DIRECTED ISSUE JANUARI 2004 ADVISOR SEK 196 m MARCH 2004 DIVESTMENT OF KLÖVERN SOLE LEADER SEK 100 m APRIL 2004 ADVISOR TO WASATORNET, NEC ACQUIRED 10 % SEK 150 m APRIL 2004 SOLE LEADER REDEMPTION IPO SECONDARY OFFERING IPO SEK 104 m MAY 2004 DISTRIBUTION OF CASH AND DEBENTURES, SOLE LEADER SEK 119 m JUNE 2004 LISTING ON THE SSE O-LIST SOLE LEADER SEK 187 m JUNE 2004 DIVESTMENT OF SWECO JOINT LEADER SEK 154 m JUNE 2004 LISTING ON THE SSE O-LIST SOLE LEADER MARKET MAKING MARKET MAKING DIRECTED ISSUE MARKET MAKING JUNE 2004 SOLE LEADER SEPTEMBER 2004 SOLE LEADER SEK 46 m SEPTEMBER 2004 CONVERTIBLE DEBENTURES SOLE LEADER NOVEMBER 2004 SOLE LEADER IPO RIGHTS ISSUE SEK 56 m NOVEMBER 2004 LISTING ON THE SSE O-LIST SOLE LEADER SEK 427 m DECEMBER 2004 SHARES AND CONVERTIBLE DEBENTURES, SOLE LEADER 13

16

17

18 HUMANKAPITAL På Hagströmer & Qviberg är personalen företagets viktigaste resurs. Kompetensen hos medarbetarna avgör företagets framgång. Engagemang, erfarenhet och kompetensutveckling är fortsatt viktiga ledord för Hagströmer & Qviberg. Under 2004 har marknadsförutsättningarna varit goda och Hagströmer & Qviberg har under året nyrekryterat netto 19 medarbetare, framförallt inom affärsenheterna. Hagströmer & Qviberg är en attraktiv arbetsplats och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Företaget kännetecknas av ett högt tempo, en platt organisation, samt korta och snabba beslutsvägar. Personalen har därigenom god möjlighet att påverka såväl företagets som den egna personliga utvecklingen. Uppkomna vakanser tillsätts till stor del genom intern rekrytering. Sjukfrånvaron har kontinuerligt debatterats i media. För fyra år sedan började Hagströmer & Qviberg jämföra sjukfrånvaron med vad som gäller för andra privata företag i Sverige. För vart och ett av dessa år har Hagströmer & Qviberg haft lägre sjukfrånvaro (färre sjukdagar) än övriga företag. Detta var fallet också under 2004 och det är företagets målsättning att detta även skall gälla i framtiden. Av detta skäl subventionerar Hagströmer & Qviberg viss sport/träningsverksamhet för all personal och har avtal om företagshälsovård. Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 187 (168) personer, varav 40 kvinnor (21 procent). Genomsnittligt antal anställda var 180 (171) personer. Åldersstrukturen i bolaget framgår av vidstående diagram. Av detta kan utläsas att företaget har anställda från 20 upp till 65 år. Personalens medelålder är 37 år. Genomsnittlig anställningstid är 5 år. Antal anställda per affärsområde (31/ ) H&Q Private Banking, 67 Antal Norge, 11 England, 1 H&Q Ledning, Stab och Administration, 58 H&Q Investment Banking, 62 Antal anställda geografiskt Åldersstruktur Sverige, Ålder 16

19 HAGSTRÖMER & QVIBERG-AKTIEN Kursutvecklingen för Hagströmer & Qviberg-aktien under 2004 SEK 190 Omsatt antal aktier (tusental) jan-04 feb-04 mar-04 apr-04 maj-04 jun-04 jul-04 aug-04 sep-04 okt-04 nov-04 dec-04 SIX Hagströmer & Qviberg-aktien Affärsvärldens generalindex Omsatt antal aktier tal (inkl efteranmälningar) Börsvärde (MSEK) Omsatt (MSEK) Börskurs (SEK) Omsatt antal aktier Högst/lägst /117 Totalavkastning Hagströmer & Qviberg-aktien, inkl utdelning och inlösen (%) 57 Ökning/Minskning Förändring av Totalt aktie- År Förändring av antalet aktier Totalt antal aktier aktiekapital, SEK kapital, SEK 1999 Bolagsbildning Split och nyemission Nyemission Nyemission, preferensaktier Nyemission, tecknade optioner Nyemission, tecknade optioner Nyemission, tecknade optioner Nedsättning nom.värde Inlösen Teckningsoptioner Inga teckningsoptioner finns utestående. Övriga upplysningar Av not 26 och fakta ur bolagsordningen på sid 42 framgår de väsentligaste villkoren avseende bolagets aktiekapital, preferensaktier, utdelning och inlösen. 17

20 DE STÖRSTA ÄGARNA Enligt den av VPC förda aktieboken utgjorde följande företag och personer de största registrerade ägarna per årsskiftet 2004/2005. Antalet aktieägare var Stamaktier Preferensaktier* Totalt aktier Ägarandel (%) Ägare (antal) 2004 (antal) 2004 (antal) Investment AB Öresund ,9 Mats Qviberg (inkl familj**) ,7 Sten Dybeck (inkl bolag) ,0 Patrik Enblad (inkl bolag) ,8 Shousen Corporation ,5 Per Axman (inkl familj) ,2 Merrill Lynch ,9 Anders Böös (inkl bolag) ,9 Johan Unger (inkl familj) ,4 Magnus Oppenstam ,4 Övriga ,3 Summa % *) Se vidare sid 42 för de väsentligaste villkoren avseende preferensaktier. **) Inklusive myndiga barn. UTDELNINGSPOLITIK Styrelsen för Hagströmer & Qviberg har fastställt en utdelningspolitik som innebär att Hagströmer & Qviberg skall lämna som utdelning till aktieägarna den del av bolagets vinst som inte bedöms behövas för att konsolidera och utveckla bolaget. Långsiktigt skall minst 50 procent av vinsten lämnas som aktieutdelning. UTDELNING OCH INLÖSEN Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 6 SEK per aktie. Vidare föreslås inlösen av var tionde aktie mot en kontant ersättning om 250 SEK per aktie. Vid full anslutning till inlösenerbjudandet kommer cirka aktier att lösas in och cirka 118 MSEK att överföras till aktieägarna i Hagströmer & Qviberg AB. Ytterligare information om effekter av inlösenförslaget kommer att lämnas separat i samband med erbjudandet. UTBETALNING AV UTDELNING Om bolagsstämman den 22 mars 2005 beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen betalas ut av VPC AB den 1 april

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Hagströmer & Qviberg AB (publ), organisationsnummer , får härmed lämna redovisning för verksamhetsåret Hagströmer & Qviberg AB är moderbolag i Hagströmer & Qviberg-koncernen. Verksamhetsbeskrivning Hagströmer & Qviberg är ett av Sveriges ledande värdepappersbolag. Verksamheten omfattar främst finansiell rådgivning, värdepappershandel och kapitalförvaltning. Koncernen är organiserad i två affärsområden, Investment Banking och Private Banking. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Verksamheten bedrivs även från kontor i Göteborg, Halmstad, Malmö, Norrköping och Oslo. Antalet anställda i koncernen uppgick vid årets utgång till 187 (168). Resultatutveckling Hagströmer & Qviberg redovisar 2004 ett rörelseresultat på 166 (90) MSEK, och ett resultat efter skatt och minoritet på 107 (60) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats positivt av engångsintäkter på 8 (13) MSEK till följd av momsåtervinning. Totalt uppgick rörelsens intäkter till 575 (424) MSEK, en ökning med 36 procent jämfört med föregående år. Provisionsnettot ökade med 51 procent till 338 (224) MSEK. Av provisionsintäkterna utgjordes 292 (209) MSEK av sekundära provisioner, en ökning med 40 procent. I provisionsintäkterna ingår även intäkter från finansiell rådgivning och underwriting med 127 (61) MSEK, en ökning med 108 procent. Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar ökade med 43 procent till 201 (141) MSEK. Rörelsens kostnader uppgick totalt till 409 (334) MSEK, en ökning mot föregående år med 22 procent. Kostnadsökningen förklaras främst av högre personalkostnader till följd av högre bonuskostnader under Reserverad bonus är direkt hänförlig till underliggande resultat, vilket för innevarande år är väsentligen högre än föregående år. Personalkostnaderna ökade härav med 32 procent till 308 (233) MSEK. Avskrivningar minskade med 64 procent till 5 (14) MSEK, vilket huvudsakligen förklaras av fullt avskriven goodwill. Övriga kostnader ökade med 10 procent till 96 (87) MSEK. Ökningen är hänförlig till den ökade aktivitetsnivån och då främst marknadsföringskostnader avseende nya produkter. Investment Banking Rörelseintäkterna för H&Q Investment Banking uppgick till 326 (213) MSEK, en ökning med 53 procent i förhållande till föregående år. Intäktsökningen förklaras huvudsakligen av högre aktivitet för finansmarknaden i allmänhet och Hagströmer & Qviberg i synnerhet. Marknaden för Corporate Finance affärer har ökat under året och Hagströmer & Qviberg har initierat och medverkat i ett flertal transaktioner. Egenhandeln ökade under perioden, främst under första halvåret. Affärsområdet redovisar ett resultat före skatt och minoritet på 133 (57) MSEK. Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 62 (53). Ökningen av antalet anställda är främst hänförlig till Corporate Finance och Institutionell aktiehandel. Private Banking Rörelseintäkterna för H&Q Private Banking uppgick till 228 (183) MSEK, en ökning med 25 procent i förhållande till föregående år. Intäktsökningen är effekten av fortsatt fokus på Kapitalförvaltning och Finansiell Planering i kombination med en generellt sett ökad aktivitetsnivå på Stockholmsbörsen. H&Q Private Banking fortsätter att bygga vidare på strategin om en öppen arkitektur med externa partnersamarbeten och distributörer. Vidare är intresset för olika fondplaceringar i fondbolaget H&Q Fond i Fonds fem fonder stort, vilket sammantaget för perioden resulterat i ett fortsatt nettoinflöde av kapital, det vill säga fortsatt tillväxt. Totalt förvaltat kapital har ökat till 26 (21) Mdr SEK, en ökning med 24 procent jämfört med årsskiftet. Inflödet till de nya produkterna, AIF och H&Q Fond i Fond, är stort. Nettoinflödet av kundvolymer uppgår under tolvmånadersperioden till 2,9 Mdr SEK, vilket ger en organisk tillväxt om 14 procent. Nettoinflödet till fondbolaget uppgick till 1,3 Mdr SEK. Fondbolaget, som inledde sin verksamhet i april 2003, förvaltar därmed över 2 Mdr SEK. I takt med ökat nettoinflöde av nya kundvolymer har andelen återkommande intäkter ökat. Förvaltningsarvoden ökade med 78 procent. Affärsområdet redovisar ett resultat före skatt och minoritet på 49 (27) MSEK. Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 67 (59). 19

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiell ställning och likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 160 (1 142) MSEK. Minskningen av likvida medel förklaras av arbitragepositioner inom egenhandeln. Eget kapital uppgick till 390 (404) MSEK, motsvarande 83 (78) SEK per aktie. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 32 (35) procent. För att åstadkomma en ändamålsenlig kapitalstruktur i bolaget och för att på ett effektivt sätt utskifta tillgångar till bolagets aktieägare föreslår styrelsen för Hagströmer & Qviberg AB bolagsstämman inlösen av var tionde aktie mot en ersättning om 250 SEK per aktie. Vid full anslutning kommer cirka 118 MSEK att överföras till aktieägarna i Hagströmer & Qviberg AB (se vidare not 26). Tvister I koncernen pågår, inom ramen för den löpande affärsverksamheten, ett mindre antal tvister avseende förhållandevis små belopp. I den mån förlustrisk bedömts föreligga har reserveringar gjorts. Styrelsens arbete Hagströmer & Qviberg ABs styrelse består av åtta ledamöter valda av ordinarie bolagsstämma. För uppgifter om ledamöterna hänvisas till sidan 46. Under verksamhetsåret 2004 har sju styrelsesammanträden hållits varav ett möte varit konstituerande. Styrelsens arbete sker enligt en av styrelsen antagen arbetsordning vilken omprövas årligen. Bolagets revisorer har under året haft löpande kontakt med Hagströmer & Qvibergs revisionskommitté, samt deltagit vid ett styrelsemöte och därvid rapporterat sina iakttagelser utifrån utfört revisionsarbete. Väsentliga händelser efter balansdagen Styrelsen för Hagströmer & Qviberg AB beslutade den 28 januari 2005 att ansökan om tillstånd att bedriva försäkringsmäkleri skulle inlämnas till Finansinspektionen. Ansökan skickades in den 14 februari Den 9 februari förvärvade Hagströmer & Qviberg Alfred Bergs Privatmäkleri i Sverige. Överlåtelsen innebär att fyra anställda inom Alfred Bergs rörelsegren Privatmäkleri övergår till affärsområdet H&Q Private Banking under februari Avsikten är att befintliga privatkunder övergår från Alfred Berg till Hagströmer & Qviberg. Den befintliga depåvolymen inom Alfred Bergs Privatmäkleri uppgår till cirka 3 Mdr SEK. Affären förväntas ge en marginellt positiv resultateffekt för Hagströmer & Qviberg under Utsikter Aktiviteten i finansmarknaden var hög under 2004 även om det var stora svängningar under året. Hagströmer & Qviberg arbetar systematiskt och målmedvetet. Varumärket stärks löpande och därmed har både antalet möjliga och genomförda affärer ökat. Hagströmer & Qviberg är fortsatt lönsamt inom företagets samtliga tjänsteområden och visar väsentlig tillväxt. Verksamheten är skalbar och klarar betydande volymtillväxt. Den positiva utvecklingen för Hagströmer & Qviberg med hög aktivitet och låga kostnader förväntas fortsätta. Produkt- och tjänsteutbudet är breddat vilket ytterligare ökar affärsmöjligheterna. Givet en fortsatt hög aktivitetsnivå i marknaden förväntas fortsatt god resultatutveckling. Moderbolaget Hagströmer & Qviberg AB äger och förvaltar aktier och andelar. Bolaget redovisade för perioden en nettoomsättning uppgående till 0 (0) MSEK och ett resultat före dispositioner och skatt om 7 (61) MSEK. 20

23 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgår till 209 MSEK. Avsättning till bundna reserver föreslås med 0 MSEK. Moderbolaget (TSEK) Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel; Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att; till aktieägarna utdelas 6 SEK per aktie, totalt avsättning till reservfond, 37 i ny räkning balanseras Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och bokslutskommentarer. Stockholm den 25 februari 2005 Mats Qviberg Styrelseordförande Anders Böös Stefan Dahlbo Carolina Dybeck Thomas Erséus Curt Lönnström Anne-Marie Pålsson Patrik Enblad Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 februari 2005 KPMG Bohlins AB Caj Nackstad Auktoriserad revisor 21

24 RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN (MSEK) NOT Provisionsintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Kundförluster 4 Kreditförluster, netto Summa rörelsens kostnader Rörelsens resultat Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK 21,2 11,6 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 21,2 11,6 Utdelning per aktie (för 2004 föreslagen utdelning) 26 6,00 5,00 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Utestående antal aktier före utspädning Utestående antal aktier efter utspädning Definition av beräkning av antal aktier se sidan

25 BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN (MSEK) NOT TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 0 0 Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Skattefordringar 28 5 Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut 556 In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Skatteskulder 5 2 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Minoritetens andel av eget kapital 14 6 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa skulder, avsättningar och eget kapital POSTER INOM LINJEN Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder, värdepapperslån och derivat Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser 0 0 Åtaganden Åtaganden om framtida betalningar (terminer & optioner) Klientmedelskonto Emissionsgaranti

26 RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET (MSEK) NOT Nettoomsättning 0 0 Övriga externa kostnader -5-5 Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från värdepappersinnehav som är omsättningstillgångar 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster 7 61 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 6 61 Skatt på årets resultat Årets resultat

27 BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET (MSEK) NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 1 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 1 5 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

28 BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET (MSEK) NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 26 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond 12 Reservfond 9 14 Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat 4 40 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Emitterade värdepapper Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till koncernföretag 1 1 Skatteskuld 1 1 Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 8 Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Generellt borgensåtagande för dotterföretag 29 Noter ej direkt relaterade till enskilda resultat- och balansposter: Not 1 Information per rörelsegren Not 27 Löptider för finansiella tillgångar och skulder Not 28 Risker och riskhantering Not 29 Övriga upplysningar Not 30 Koncernens kapitaltäckningsgrad 26

29 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) Koncernen Not 26 Aktie- Bundna Fria Summa eget kapital reserver reserver kapital Eget kapital Innehav av egna aktier -3-3 Valutakursdifferens Summa resultatförändringar som inte redovisas i resultaträkningen Avsättning till reservfond 5-5 Utdelning Avsättning till fond för orealiserade vinster 9-9 Upplösning fond för orealiserade vinster Nyemission (utnyttjade teckningsoptioner) Årets resultat Eget kapital Innehav av egna aktier 7 7 Valutakursdifferens 0 0 Summa resultatförändringar som inte redovisas i resultaträkningen Avsättning till reservfond 4-4 Utdelning Nedsättning aktiekapital Nedsättning reservfond -9 9 Nedsättning överkursfond Inlösen Avsättning till fond för orealiserade vinster Upplösning fond för orealiserade vinster -9 9 Årets resultat Eget kapital Moderbolaget Aktie- Bundna Fritt eget Summa eget kapital reserver kapital kapital Eget kapital Avsättning till reservfond 5-5 Utdelning Nyemission (utnyttjade teckningsoptioner) Årets resultat Eget kapital Innehav av egna aktier 2 2 Summa resultatförändringar som inte redovisas i resultaträkningen Avsättning till reservfond 4-4 Utdelning Nedsättning aktiekapital Nedsättning reservfond -9 9 Nedsättning överkursfond Inlösen Årets resultat 4 4 Eget kapital

30 KASSAFLÖDESANALYSER KASSAFLÖDESANALYSER Koncernen Moderbolaget (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt och minoritet Justering för poster som ej ingår i kassaflödet, m m Av- och nedskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Betald inkomstskatt Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/Minskning av utlåning till allmänheten Ökning/Minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/Minskning av övriga tillgångar Ökning/Minskning av skulder till kreditinstitut Ökning/Minskning av in- och upplåning från allmänheten Ökning/Minskning av övriga skulder Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella tillgångar 0 Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -8-2 Investering i koncernföretag -1-1 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 1 1 Sålt tidigare återköp av egna aktier/teckningsoptioner 7 0 Inlösen Varav erlagt genom likvid i form av förlagslån 49 Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årets kassaflöde Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 0 0 Utlåning till kreditinstitut

31 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER TILLÄMPAD LAGSTIFTNING OCH NORMGIVNING Årsredovisningen för Hagströmer & Qviberg-koncernen är upprättad enligt god redovisningssed i Sverige med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ÅRKL (1995:1559) samt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2002:22. Redovisningen för moderbolaget är upprättad enligt Årsredovisningslagen (1995:1554). Redovisningsrådets nya rekommendationer 2004 RR 29 Ersättning till anställda. Rekommendationen tillämpas från 1 januari Den nya rekommendationen har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller eget kapital, utan endast inneburit utökad information. KONCERNREDOVISNING Konsolidering Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga företag där moderbolaget har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Genom tillämpningen av förvärvsmetoden utgörs koncernens egna kapital av moderbolagets egna kapital och den del av dotterföretagens egna kapital som intjänats efter förvärvstidpunkten. Omräkning av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar Vid omräkning av utländska dotterföretags redovisningar till svenska kronor, tillämpas dagskursmetoden, som innebär att samtliga poster i balansräkningen omräknas till balansdagens kurs, medan resultaträkningens poster omräknas till genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer förs direkt till eget kapital. Vid avyttring av utländska dotterföretag redovisas de omräkningsdifferenser som tidigare redovisats direkt mot eget kapital i resultaträkningen. Obeskattade reserver Eget kapitaldelen av obeskattade reserver redovisas som bundet eget kapital och ingår i bundna reserver. Skatteandelen av obeskattade reserver har redovisats som uppskjuten skatt. ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Intäktsredovisning Samtliga transaktioner redovisas på affärsdagen. Provisionsintäkter, dvs courtage, kapitalförvaltningsarvoden samt rådgivningsarvoden intäktsredovisas löpande i enlighet med avtal. Resultatbaserade provisioner avseende Investment Banking och Private Banking samt förmedlingsprovisioner redovisas i den period tjänsten utförs, respektive resultatet upparbetas. Ränteintäkter intäktsförs enligt effektivräntemetoden. Ränta på osäkra fordringar intäktsförs dock enligt kontantprincipen. Pensioner Pensionsåtaganden för de svenska företagen täcks genom direkt kostnadsförda pensionspremier varför några pensionsavsättningar ej föreligger. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. För en nuvarande och en tidigare styrelseledamot har Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB gjort pensionsutfästelser som tryggas av pensionsstiftelse. Skatter Koncernens totala skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas vid skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värderingar av tillgångar och skulder (s k temporära skillnader). Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt ut medan uppskjutna skattefordringar endast värderas i den mån dessa sannolikt beräknas kunna utnyttjas. Segmentsrapportering Koncernen är organiserad i två affärsområden, Investment Banking och Private Banking. Affärsområdena utgör den primära indelningsgrunden. Övrigt/Elimineringar består av overhead samt koncernelimineringar. Koncernens verksamhet bedrivs i Norden. Rapportering per segment baseras på direkt hänförbara intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Gemensamma kostnader fördelas per affärsområde efter estimerad nyttjandegrad. Leasing Samtliga leasingavtal är operationella. Leasingavgifterna redovisas som övrig rörelsekostnad. Övrigt Fondlikvidfordringar och -skulder som avräknas genom en auktoriserad clearingorganisation, såsom VPC och Stockholmsbörsen, har nettoredovisats i balansräkningen. VÄRDERING OCH KLASSIFICERING Verkligt värde Hagströmer & Qvibergs grundläggande princip är att samtliga tillgångar och skulder värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Undantagsfallen kommenteras i nedanstående punkter. Avvikelse mot värdering till verkligt värde motiveras, i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR27, med att bokfört värde ej väsentligen bedöms avvika från verkligt värde eller att det inte med en rimligt arbetsinsats går att fastställa verkligt värde. Handelslager Aktier, obligationer och andra räntebärande papper, optioner och andra derivat, blankningar samt belåningsbara statsskuldsförbindelser har klassificerats som omsättningstillgång/kortfristig skuld och har värderats till verkligt värde per balansdagen. Värdet på utländska aktier har omräknats till balansdagens kurs. I de fall värderingen till verkligt värde medför att orealiserade vinster ingår i årets resultat, sker omföring från balanserade vinstmedel till Fond för orealiserade vinster, vilken ingår i bundet eget kapital och därmed inte är utdelningsbar. Vid bestämning av verkligt värde för handelslager har, enligt FFFS 2002:22, huvudsakligen senaste betalkurs använts. Finansiella anläggningstillgångar Aktier som är avsedda för stadigvarande innehav har klassificerats som finansiella anläggningstillgångar och har värderats till anskaffningsvärde, i förkommande fall efter erforderlig nedskrivning. Emitterade värdepapper Emitterade värdepapper som är långfristiga (förlagslån) redovisas i balansräkningen till nominellt belopp. Återköp av emitterade värdepapper minskar värdet på lånet. Vid återköp av emitterade värdepapper till kurs som avviker från det bokförda värdet resultatförs mellanskillnaden som nettoresultat av finansiella transaktioner. Emitterade värdepapper som är av kortfristig karaktär (intervallcertifikat) redovisas löpande till verkligt värde. Värdeförändringen redovisas som netto av finansiella transaktioner. Utlåning till allmänheten Utlåningen till allmänheten säkerställs genom värdepapper i depå. Lånefordringar redovisas i balansräkningen efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Konstaterade förluster är sådana som bedömts vara beloppsmässigt slutgiltigt fastställda. Med sannolika kreditförluster avses skillnaden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas inflyta med hänsyn till kredittagarens återbetalningsförmåga samt säkerhetens värde. Övriga fordringar och skulder Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs enligt Redovisningsrådets rekommendation RR8. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar sker över nyttjandeperioden, vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Det bokförda värdet bedöms inte i någon väsentlig grad avvika från verkligt värde. Det bokförda värdet på anläggningstillgångar prövas fortlöpande genom analyser. Om en sådan analys indikerar ett för högt upptaget värde fastställs tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet mäts som framtida diskonterat kassaflöde. En nedskrivning utgörs av skillnaden mellan bokfört värde och återvinningsvärdet. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR17 belastar nedskrivningsbeloppet periodens resultat. ÖVERGÅNG TILL IAS/IFRS Styrelsens preliminära bedömning är att övergången till IAS/IFRSstandard inte kommer ha någon väsentlig påverkan på Hagströmer & Qvibergs redovisning. Fullständiga upplysningar kommer att presenteras innan 14 april Hagströmer & Qvibergs första finansiella rapport i enlighet med IAS/IFRS-standard kommer att vara kvartalsrapporten för första kvartalet

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

INNEHÅLL. Koncernens utveckling i sammandrag 3. Verkställande direktörens kommentar 4. Private Banking 8. Investment Banking 12.

INNEHÅLL. Koncernens utveckling i sammandrag 3. Verkställande direktörens kommentar 4. Private Banking 8. Investment Banking 12. ÅRSREDOVISNING 2003 INNEHÅLL Koncernens utveckling i sammandrag 3 Verkställande direktörens kommentar 4 Private Banking 8 Investment Banking 12 Humankapital 16 H&Q-aktien 17 De största ägarna 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer