INNEHÅLL. Koncernens utveckling i sammandrag 3. Verkställande direktörens kommentar 4. Private Banking 8. Investment Banking 12.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Koncernens utveckling i sammandrag 3. Verkställande direktörens kommentar 4. Private Banking 8. Investment Banking 12."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004

2

3 INNEHÅLL Koncernens utveckling i sammandrag 3 Verkställande direktörens kommentar 4 Private Banking 8 Investment Banking 12 Humankapital 16 Hagströmer & Qviberg-aktien 17 De största ägarna 18 Förvaltningsberättelse 19 Förslag till vinstdisposition 21 Resultaträkningar för koncernen 22 Balansräkningar för koncernen 23 Resultaträkningar för moderbolaget 24 Balansräkningar för moderbolaget 25 Förändring av eget kapital 27 Kassaflödesanalyser 28 Bokslutskommentarer och redovisningsprinciper 29 Noter 30 Revisionsberättelse 41 Fakta ur bolagsordningen 42 Definitioner 42 Kommande rapporttillfällen 43 Bolagsstämma 43 Styrelse 46 Ledning och revisorer 47 Adresser 48 1

4

5 KONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNINGAR (MSEK) Provisioner och övriga intäkter, netto Räntenetto Nettoresultat av finansiella transaktioner, inkl erhållna utdelningar Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens resultat Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat BALANSRÄKNINGAR (MSEK) Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder och avsättningar Minoritetens andel av eget kapital Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital NYCKELTAL Resultat per aktie före utspädning, SEK 21,2 11,6 2,4-0,8 36,0 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 21,2 11,6 2,3-0,8 35,0 Eget kapital per aktie, SEK Avkastning på eget kapital, % Rörelsemarginal, % Kapitaltäckningsgrad, % Utdelning (2004, förslag) per aktie, SEK Utestående antal aktier före utspädning Utestående antal aktier efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Börsvärde per årsskifte, MSEK Genomsnittligt antal anställda Rörelseresultat per anställd, TSEK Se definition av nyckeltal på sidan 42. 3

6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTAR Det gångna året var bra för finansmarknaden i allmänhet och för Hagströmer & Qviberg i synnerhet. Stockholmsbörsen steg med 17 procent. De övriga nordiska börserna steg mellan 3 och 31 procent. På tillväxtmarknaderna i Indien, Kina och Ryssland var utvecklingen blandad. Indien och Ryssland hade stigande börskurser medan aktiekurserna i Kina sjönk. Räntorna sjönk i alla nordiska länder. Därtill ökade omsättningen på börserna vilket är den enskilt viktigaste faktorn för värdepappersbolag. Omsättningen på Stockholmsbörsen steg till 13,4 (9,8) Mdr SEK, per dag i snitt +37 procent. Samtidigt bibehöll Hagströmer & Qviberg en hög marknadsandel, 5,7 (6,1) procent. Intäkterna för Hagströmer & Qviberg ökade till 575 (424) MSEK vilket är en ökning med 36 procent. Kvaliteten i ökningen är god och har skett på bred front. Den målmedvetna satsningen på Private Banking har bland annat lett till att förvaltningsarvodena ökade till 48 (27) MSEK, vilket är en ökning med 78 procent. Ett annat område med stark intäktsförbättring, var Corporate Finance. Rörelseresultatet blev 166 (90) MSEK. Årets resultat uppgick till 107 (60) MSEK. Samtliga tjänsteområden visar vinst och betydande tillväxt både med avseende på resultat och på kundvolymtillströmning. Resultatförbättringen beror på flera faktorer: Ökad aktivitet på finansmarknaderna Tillväxt Stärkt varumärke Kostnadskontroll Systematiskt och målmedvetet arbete. Hagströmer & Qviberg arbetar sedan många år med två affärsmodeller, en anpassad till Private Banking och en annan till Investment Banking. Företaget utvecklar och förfinar löpande dessa båda modeller, men i grunden är modellerna de samma som för tre år sedan. Arbetet sker systematiskt och långsiktigt. Det ger kontinuitet. Kundernas efterfrågan och krav ändrar sig vilket gör att tjänste- och produktutbudet ständigt måste anpassas och förnyas, men som nämns ovan är affärsmodellerna de samma och tillväxten stabil. Aktiviteten och omsättningen på finansmarknaden har ökat. Det har lett till fler affärsmöjligheter samt stigande intäkter och resultat. Därtill har den offensiva satsningen på Private Banking och tillväxtmarknader givit resultat. Bland annat i form av en stor ökning av det förvaltade kapitalet, både genom framgångsrik förvaltning och genom nettoinflöde av nya kundvolymer. Den förvaltade volymen uppgick vid årets slut till 26 (21) Mdr SEK, vilket är en ökning med 24 procent. Nettoinflödet av nya kundvolymer uppgick till 2,9 Mdr SEK, vilket innebär en organisk kundkapitaltillströmning på 14 procent. Hagströmer & Qviberg har genomfört flera nya lyckosamma tjänste- och produktlanseringar. I mars lanserade H&Q Fond i Fond en kinafond. I augusti följdes det upp med en indienfond. Tjänsteområdet strukturerade produkter genomförde fem publika emissioner. Försäljningen av denna typ av produkter i det nya distributionsnätet var stor. Därtill breddas utbudet inom Private Banking under 2005 med bland annat H&Q Pension, som kommer att erbjuda kompletta pensionslösningar till företag och förmögna privatpersoner. Hagströmer & Qviberg medverkade vid fler företagsaffärer och stod för tre av fyra börsintroduktioner på Stockholmsbörsen. Därtill ökade antalet företagssammanslagningar; förvärv och fusioner med stark intäktsökning som följd. MSEK Förvaltat kapital i Hagströmer & Qviberg Jan 03 Feb 03 Mar 03 Apr 03 Maj 03 Jun 03 Jul 03 Aug 03 Sep 03 Okt 03 Nov 03 Dec 03 Jan 04 Feb 04 Mar 04 Apr 04 Maj 04 Jun 04 Jul 04 Aug 04 Sep 04 Okt 04 Nov 04 Dec 04

7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTAR Hagströmer & Qviberg har fortsatt låga kostnader. Totalt sett steg kostnaderna med 24 procent varav merparten var relaterad till bonus på grund av det förbättrade resultatet. Kostnadsökningen exklusive bonus uppgick till 5 procent. Varumärkena Hagströmer & Qviberg samt H&Q har löpande stärkts under senare år. Det beror på att företaget har genomfört en lyckad vändning efter de svåra åren i början av 2000-talet, men även att Sven Hagströmer och Mats Qviberg har varit framgångsrika inom sina respektive övriga verksamheter. Hagströmer & Qviberg var tidigt ute med åtgärder för att anpassa kostnaderna i företaget till de nya villkoren på marknaden. Det är mer än tre år sedan. Därefter har Hagströmer & Qviberg varit tidigt ute i processen för att möta de strukturella förändringar som skett gradvis under en lång tid. Företaget har halverat personalstyrkan. Kontoren i New York och Luxemburg är nedlagda men i övrigt har ingenting försvunnit. Tvärtom. Strukturvärden har adderats: Absolut inriktad analys Absolut Inriktad Förvaltning, AIF H&Q Fond i Fond, fondbolag med fem olika fonder och 2 Mdr SEK i förvaltning Pension Nya strukturerade produkter Distributionsnät av återförsäljare som säljer/ marknadsför Hagströmer & Qvibergs produkter. Hagströmer & Qviberg är sedan tio år aktiva på flera emerging markets. Ett flertal länder i forna Sovjetunionen, Kina och Indien är exempel på detta. Dessa marknader har haft vad vi kallar finansiell vår. Delvis följdes den av finansiell sommar. Frågan är nu hur länge sommaren håller i sig och när hösten kommer? Det finns en del orosmoln på marknaderna. Räntenivåerna är ovanligt låga. Konjunkturen i USA kan vara på väg att försämras. Därtill har råvarupriserna stigit kraftigt, exempelvis har olja stigit med 34 procent, stål med 69 procent och koppar med 43 procent. Det spär på oron för inflation med påföljande räntehöjningar samt ökar kostnaderna för bland annat de svenska verkstadsföretagen. Det finns obalanser i USAs ekonomi som kan få betydelse för finansmarknader runt om i världen. Samtidigt sker en viss avkylning av Kinas ekonomi. Dessa och andra globala risker kan komma att få påverkan på företaget på kort sikt. Däremot påverkar de på medellång sikt varken tillväxt eller lönsamhet. Samtidigt finns positiva signaler. Tillgången på investeringsvilligt kapital är stor. Många så kallade Private Equity-aktörer vill investera och har medel att göra det. H&Q Private Banking har tagit ytterligare ett kliv framåt. Den underliggande tillväxten är god och framtidsutsikterna för inte minst H&Q Pension bedöms vara goda. Målsättningen är att fortsätta att stärka Hagströmer & Qvibergs kärnområden: Private Banking bestående av: - Kapitalförvaltning - Finansiell Planering - Extern Förmedling - Emerging Markets - Pension (från och med 2005). Investment Banking bestående av: - Analysbaserad institutionell aktieoch derivathandel (Equities) - Egenhandel (Trading) - Corporate Finance. Den positiva utvecklingen för Hagströmer & Qviberg med hög aktivitet, låga kostnader och förbättrat resultat väntas fortsätta men den finansiella hösten rycker allt närmare. Företaget visar tillväxt och låga kostnader vilket minskar risknivån. Med dessa ord vill jag tacka för förtroendet att leda Hagströmer & Qviberg under det gångna året. Det är min förhoppning att även 2005 blir ett bra år för Hagströmer & Qvibergs kunder, medarbetare och aktieägare. Patrik Enblad Verkställande direktör 5

8

9

10 PRIVATE BANKING VERKSAMHET OCH ORGANISATION H&Q Private Banking har fortsatt bygga vidare på visionen att leverera Sveriges mest framgångsrika Private Banking-tjänster och produkter. H&Q Private Banking vänder sig till förmögna privatpersoner, entreprenörer, företag, stiftelser samt mindre och medelstora institutioner. Verksamheten är organiserad i fem tjänsteområden: Kapitalförvaltning tillhandahåller behovsanpassad diskretionär och rådgivande förmögenhetsförvaltning samt aktiemäkleritjänster. Finansiell Planering tillhandahåller finansiella helhetslösningar och rådgivning avseende totalekonomisk planering med utgångspunkt från en individuell behovsanalys. Extern Förmedling tillhandahåller garantiprodukter, fonder samt andra strukturerade produkter till återförsäljare runt om i landet. Emerging Markets tillhandahåller aktiemäkleri och analys av Emerging Markets marknader. Pension (från och med 2005) tillhandahåller rådgivning och lösningar inom pension och försäkring. AFFÄRSMODELLEN H&Q Private Banking erbjuder behovsanpassade helhetslösningar och specialisttjänster. Förmögenhetsförvaltning i form av Kapitalförvaltning följer en strukturerad investeringsprocess. Grunden för denna är aktieanalys som framtas dels internt, dels av externa leverantörer. Behovsanalysen är en systematisk analys av en kunds riskprofil och behov. Analys genomförs alltid i samband med att en kundrelation etableras och uppdateras sedan kontinuerligt. Den utgör ett viktigt styr- och konkurrensmedel. Analysen registreras i ett CRM-system och utgör ett stöd för kundansvarig i den löpande kundkontakten. Det ger kunderna mervärde. Investeringsprocessen är en metodik för portföljallokering. Öppen Arkitektur innebär samarbetsavtal med utvalda aktörer inom finansiell planering och kapitalförvaltning. Partnersamarbeten är en framgångsrik väg för att stärka såväl det samlade produkt- och tjänsteutbudet, som investeringsprocessen. Därmed ökar förutsättningarna att leverera mervärde till kund. Rankad som Nr 1 av alla Private Banking aktörer och Specialists Providers i Sverige Best provider of services to entrepreneurs Euromoney, januari

11 PRIVATE BANKING MARKNAD OCH TJÄNSTER En förhöjd aktivitet under 2004 jämfört med tidigare år har, i kombination med framgång för nya produkter och tjänster, stärkt H&Q Private Bankings resultat. Intresset för garantiprodukter har ökat kraftigt under året. Enligt statistik från VPC emitterades aktieindexobligationer till ett värde av 38 Mdr SEK för 2004 jämfört med 22 Mdr SEK för Intresset för H&Q Private Bankings tjänster inom Absolut Inriktad Förvaltning och hedgefonder har också ökat. Det har medfört att H&Q Private Banking är en av Sveriges största investerare i hedgefonder. H&Q Private Banking ligger långt fram inom båda dessa områden. Tjänsteområdet Emerging Markets har under året deltagit i ett antal större transaktioner på den ryska marknaden. Dessutom har en satsning på Asien, framförallt Kina, Taiwan och Korea, inletts under hösten. I Euromoneys årliga global private banking ranking har H&Q Private Banking rankats som näst bästa Private Bank i Sverige och bästa Private Bank för entreprenörer. Detta är glädjande eftersom H&Q Private Banking fokuserar på entreprenörer, företag samt mindre och medelstora institutioner. H&Q Private Banking för entreprenörer. Av entreprenörer. Den 1 juli 2004 trädde en ny rådgivningslag i kraft som bland annat kräver att en analys av kundens behov och förutsättningar görs. H&Q Private Banking har sedan 6 år tillbaka arbetat med behovsanalys i kundrelationen. FÖRVALTAT KAPITAL Inflödet av nya kunder och volymer har varit fortsatt gott under Nettoinflödet var drygt 2,9 Mdr SEK, vilket innebär en organisk tillväxt på 14 procent. Det förvaltade kapitalet uppgick till totalt 26 (21) Mdr SEK. RESULTAT Resultatet för H&Q Private Banking år 2004 var gott. I takt med ökat nettoinflöde av kundvolymer har andelen återkommande intäkter ökat. Förvaltningsarvoden ökade med 78 procent. Kostnaderna (exklusive bonus) har ökat, dock i en lägre takt än intäkterna. Resultatet har belastats med kostnader för att utveckla nya tjänster och produkter. Detta har medfört att H&Q Private Banking kan redovisa ett resultat på 49 (27) MSEK. Vid utgången av 2004 var antalet anställda 67 (59). Försäljningen av strukturerade produkter har med 5 emissioner under året varit god. I en växande marknad har H&Q Private Banking stärkt sin position. H&Q Fond i Fond har lanserat två nya fonder under En kinafond och en indienfond. Totalt förvaltar H&Q Fond i Fond över 2 Mdr SEK vid årsskiftet 2004/2005 efter ett nettoinflöde på 1,3 Mdr SEK under Finansiell Planering arbetar med lösningar och frågor inom skatter, juridik och övrig totalekonomisk planering och har märkt ökad aktivitet under 2004, framförallt rådgivning avseende exitlösningar och generationsskiften för entreprenörer och företag. 9

12

13

14 INVESTMENT BANKING VERKSAMHET OCH ORGANISATION Affärsområdet Investment Banking bedriver verksamhet inom analys, handel med aktier och derivat för kunders respektive egen räkning samt kapitalanskaffning och rådgivning vid förvärv och fusioner. Verksamheten fokuserar på att ge råd och idéer som ger kunderna mervärde. Målgruppen utgörs framförallt av institutioner och företag i Norden. Investment Banking är organiserad i tre tjänsteområden: Corporate Finance erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning i samband med dels kapitalanskaffningstransaktioner och strukturerade placeringar, dels förvärv, fusioner och avyttringar. Vidare erbjuds kvalificerad finansiell rådgivning i samband med ägar- och kapitalstrukturfrågor och strategisk utveckling. Corporate Finance inkluderar även Equity Capital Markets, som ansvarar för samordning vid placering av större aktieposter. Kunderna utgörs främst av större och medelstora nordiska företag samt utländska företag som önskar genomföra transaktioner på den nordiska marknaden. Kunderna återfinns inom alla sektorer, men många uppdrag har under senare år genomförts inom teknologi- och fastighetssektorn. Equities bestående av Sales, Sales Trading samt Research, svarar för analys samt handel med aktier och derivat för kunds räkning. Equities vänder sig i första hand till nordiska institutioner samt interbankkunder i övriga Europa. Research tillhandahåller makroekonomiska analyser, strategirapporter, aktie- och sektoranalyser och har täckning framförallt på den svenska marknaden. Arbetet är inriktat på absolut avkastning och mervärde för kunderna. Därmed fokuserar Hagströmer & Qviberg på aktieanalys snarare än företagsanalys. Trading bedriver handel med aktier och derivat för egen räkning, med inriktning på riskarbitrage samt market making på många börser i världen. MARKNAD Året blev i likhet med 2003, ett bra börsår. Det gäller i synnerhet Stockholmsbörsen som blev en av årets vinnare efter en uppgång med cirka 17 procent. Flera faktorer drev börserna. Den viktigaste var konjunkturen, världens samlade tillväxt var 2004 den bästa på över tre decennier. USA och Kina var tillväxtmotorerna som drog med sig resten av världen. Sverige var Europas ljus med en betydligt starkare tillväxt än de flesta andra EU-länderna. Vad som gjorde 2004 anmärkningsvärt var att inflationen inte accelererade nämnvärt, trots den starka tillväxten och trots att oljepriset var betydligt högre än vad de flesta hade räknat med. Därmed försvann också ett av de stora orosmolnen, nämligen risken för en kraftig uppgång i framförallt långa räntor. Lättnaden över detta var säkert en viktig pusselbit för att förklara börsåret Telekom och Finans var två starka sektorer. Telekom-leverantören Ericssons uppgång förklarar börsuppgången under första halvåret och bankerna förklarar mycket av uppgången under andra halvåret. Hälsovård var den klart svagaste sektorn efter flera negativa besked från bland annat läkemedelsjätten AstraZeneca. Totalt sett växte företagens vinster kraftigt under Balansräkningarna var i många fall rekordstarka i slutet av året. En förbättrad konjunktur, ökade företagsvinster och ett fortsatt lågt ränteläge lade grunden till en ökad aktivitet och goda förutsättningar att bedriva Investment Banking. Intresset har ökat för att göra affärer. För Hagströmer & Qvibergs del innebar detta att Investment Banking kunde fortsätta att skörda frukterna av det omstruktureringsarbete som inleddes redan Hagströmer & Qviberg har sedan länge varit förberedda på en allmän aktivitetsökning. När denna sedan kom på relativt bred front under 2004 kunde företaget snabbt dra fördel av det. Verksamheten gjorde ett bra resultat 2004, med fortsatt höga intäkter och låga jämna kostnader i linje med För Corporate Finance innebar 2004 en positiv marknad att arbeta i. Hagströmer & Qviberg genomförde under året tre av fyra börsintroduktioner på Stockholmsbörsen. Vidare genomfördes ett antal kapitalanskaffningstransaktioner, strukturerade placeringar samt rådgivningsuppdrag avseende förvärv och avyttringar av bolag och verksamheter. Institutionell aktiehandel har fortsatt att öka sina intäkter till följd av stärkt varumärke och en analysmodell med ett starkt fokus på att generera affärsförslag och mervärde. Sammantaget har detta inneburit att Hagströmer & Qviberg kunde fortsätta att hålla en hög genomsnittlig marknadsandel under Efter de senaste årens strukturarbete är Hagströmer & Qviberg snabba, flexibla, kostnadseffektiva och kompetenta inom aktiehandel. Kostnadseffektiviteten har också inneburit att företaget kunnat övervintra under perioder med svagare börsomsättning relativt problemfritt. När sedan omsättningen stigit igen, samtidigt som företagsklimatet har blivit bättre, har det tydligt gynnat marknaden och skapat högre aktivitet. 12

15 INVESTMENT BANKING Hagströmer & Qviberg har fortsatt att arbeta efter den modell som etablerades Hagströmer & Qviberg ska vara en lokal marknadsledare. För att vara det måste Hagströmer & Qviberg sticka ut. Produkterna är okonventionella och företaget vågar vara annorlunda. Den tydliga fokuseringen mot case-driven analys är en del i detta. Samtidigt kännetecknas Hagströmer & Qvibergs arbete av hög kvalitet. Hagströmer & Qviberg har fortsatt att öka sin närvaro hos kunder, bland annat genom en stor mängd företagsaktiviteter och besök. Den offensiva satsningen på case-driven analys har blivit accepterad och fått genomslag hos kunderna. Stigande kvalitet har även inneburit en allt bättre ranking av analysavdelningens arbete. Företaget har samtidigt bibehållit god kostnadskontroll, trots att 2004 varit en expansiv fas med ökade insatser mot kunder. Förbättringsarbetet har fortsatt oförtrutet. Nyanställningar har skett i kvalitetshöjande syfte och stor vikt har lagts på personlig utveckling av individerna. Egenhandeln ökade under året, främst under första delen av Den ökade handeln innebar att riskerna ökade men från en låg nivå. Riskmandat och riskprofil var oförändrade under året. Kompetensnivån höjdes ytterligare. Detta har bidragit till att marginalerna varit stabila, vilket lett till förbättrad lönsamhet. Tradingavdelningen har utnyttjat sin starka position och fortsatt att rekrytera erfarna personer. Därigenom bygger avdelningen en långsiktig lönsamhet. Stort fokus har lagts på ytterligare automatisering av handeln. Målet är att vidareutveckla system för automatiserad aktie- och derivathandel. Det delvis förändrade arbetssättet har frigjort resurser och samtidigt ökat snabbheten och därmed möjligheterna i handeln. Därtill finns betydande potential i att fler marknader kan hanteras. Under året har handel främst skett i Norden, Tyskland och USA. Resultatet för egenhandeln var mycket bra under 2004, särskilt under årets inledning. Det är inte sannolikt att 2005 kommer att ge förutsättningar till att nå samma resultat. MARKET MAKING SECONDARY OFFERING SECONDARY OFFERING DIRECTED ISSUE JANUARI 2004 ADVISOR SEK 196 m MARCH 2004 DIVESTMENT OF KLÖVERN SOLE LEADER SEK 100 m APRIL 2004 ADVISOR TO WASATORNET, NEC ACQUIRED 10 % SEK 150 m APRIL 2004 SOLE LEADER REDEMPTION IPO SECONDARY OFFERING IPO SEK 104 m MAY 2004 DISTRIBUTION OF CASH AND DEBENTURES, SOLE LEADER SEK 119 m JUNE 2004 LISTING ON THE SSE O-LIST SOLE LEADER SEK 187 m JUNE 2004 DIVESTMENT OF SWECO JOINT LEADER SEK 154 m JUNE 2004 LISTING ON THE SSE O-LIST SOLE LEADER MARKET MAKING MARKET MAKING DIRECTED ISSUE MARKET MAKING JUNE 2004 SOLE LEADER SEPTEMBER 2004 SOLE LEADER SEK 46 m SEPTEMBER 2004 CONVERTIBLE DEBENTURES SOLE LEADER NOVEMBER 2004 SOLE LEADER IPO RIGHTS ISSUE SEK 56 m NOVEMBER 2004 LISTING ON THE SSE O-LIST SOLE LEADER SEK 427 m DECEMBER 2004 SHARES AND CONVERTIBLE DEBENTURES, SOLE LEADER 13

16

17

18 HUMANKAPITAL På Hagströmer & Qviberg är personalen företagets viktigaste resurs. Kompetensen hos medarbetarna avgör företagets framgång. Engagemang, erfarenhet och kompetensutveckling är fortsatt viktiga ledord för Hagströmer & Qviberg. Under 2004 har marknadsförutsättningarna varit goda och Hagströmer & Qviberg har under året nyrekryterat netto 19 medarbetare, framförallt inom affärsenheterna. Hagströmer & Qviberg är en attraktiv arbetsplats och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Företaget kännetecknas av ett högt tempo, en platt organisation, samt korta och snabba beslutsvägar. Personalen har därigenom god möjlighet att påverka såväl företagets som den egna personliga utvecklingen. Uppkomna vakanser tillsätts till stor del genom intern rekrytering. Sjukfrånvaron har kontinuerligt debatterats i media. För fyra år sedan började Hagströmer & Qviberg jämföra sjukfrånvaron med vad som gäller för andra privata företag i Sverige. För vart och ett av dessa år har Hagströmer & Qviberg haft lägre sjukfrånvaro (färre sjukdagar) än övriga företag. Detta var fallet också under 2004 och det är företagets målsättning att detta även skall gälla i framtiden. Av detta skäl subventionerar Hagströmer & Qviberg viss sport/träningsverksamhet för all personal och har avtal om företagshälsovård. Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 187 (168) personer, varav 40 kvinnor (21 procent). Genomsnittligt antal anställda var 180 (171) personer. Åldersstrukturen i bolaget framgår av vidstående diagram. Av detta kan utläsas att företaget har anställda från 20 upp till 65 år. Personalens medelålder är 37 år. Genomsnittlig anställningstid är 5 år. Antal anställda per affärsområde (31/ ) H&Q Private Banking, 67 Antal Norge, 11 England, 1 H&Q Ledning, Stab och Administration, 58 H&Q Investment Banking, 62 Antal anställda geografiskt Åldersstruktur Sverige, Ålder 16

19 HAGSTRÖMER & QVIBERG-AKTIEN Kursutvecklingen för Hagströmer & Qviberg-aktien under 2004 SEK 190 Omsatt antal aktier (tusental) jan-04 feb-04 mar-04 apr-04 maj-04 jun-04 jul-04 aug-04 sep-04 okt-04 nov-04 dec-04 SIX Hagströmer & Qviberg-aktien Affärsvärldens generalindex Omsatt antal aktier tal (inkl efteranmälningar) Börsvärde (MSEK) Omsatt (MSEK) Börskurs (SEK) Omsatt antal aktier Högst/lägst /117 Totalavkastning Hagströmer & Qviberg-aktien, inkl utdelning och inlösen (%) 57 Ökning/Minskning Förändring av Totalt aktie- År Förändring av antalet aktier Totalt antal aktier aktiekapital, SEK kapital, SEK 1999 Bolagsbildning Split och nyemission Nyemission Nyemission, preferensaktier Nyemission, tecknade optioner Nyemission, tecknade optioner Nyemission, tecknade optioner Nedsättning nom.värde Inlösen Teckningsoptioner Inga teckningsoptioner finns utestående. Övriga upplysningar Av not 26 och fakta ur bolagsordningen på sid 42 framgår de väsentligaste villkoren avseende bolagets aktiekapital, preferensaktier, utdelning och inlösen. 17

20 DE STÖRSTA ÄGARNA Enligt den av VPC förda aktieboken utgjorde följande företag och personer de största registrerade ägarna per årsskiftet 2004/2005. Antalet aktieägare var Stamaktier Preferensaktier* Totalt aktier Ägarandel (%) Ägare (antal) 2004 (antal) 2004 (antal) Investment AB Öresund ,9 Mats Qviberg (inkl familj**) ,7 Sten Dybeck (inkl bolag) ,0 Patrik Enblad (inkl bolag) ,8 Shousen Corporation ,5 Per Axman (inkl familj) ,2 Merrill Lynch ,9 Anders Böös (inkl bolag) ,9 Johan Unger (inkl familj) ,4 Magnus Oppenstam ,4 Övriga ,3 Summa % *) Se vidare sid 42 för de väsentligaste villkoren avseende preferensaktier. **) Inklusive myndiga barn. UTDELNINGSPOLITIK Styrelsen för Hagströmer & Qviberg har fastställt en utdelningspolitik som innebär att Hagströmer & Qviberg skall lämna som utdelning till aktieägarna den del av bolagets vinst som inte bedöms behövas för att konsolidera och utveckla bolaget. Långsiktigt skall minst 50 procent av vinsten lämnas som aktieutdelning. UTDELNING OCH INLÖSEN Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 6 SEK per aktie. Vidare föreslås inlösen av var tionde aktie mot en kontant ersättning om 250 SEK per aktie. Vid full anslutning till inlösenerbjudandet kommer cirka aktier att lösas in och cirka 118 MSEK att överföras till aktieägarna i Hagströmer & Qviberg AB. Ytterligare information om effekter av inlösenförslaget kommer att lämnas separat i samband med erbjudandet. UTBETALNING AV UTDELNING Om bolagsstämman den 22 mars 2005 beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen betalas ut av VPC AB den 1 april

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Hagströmer & Qviberg AB (publ), organisationsnummer , får härmed lämna redovisning för verksamhetsåret Hagströmer & Qviberg AB är moderbolag i Hagströmer & Qviberg-koncernen. Verksamhetsbeskrivning Hagströmer & Qviberg är ett av Sveriges ledande värdepappersbolag. Verksamheten omfattar främst finansiell rådgivning, värdepappershandel och kapitalförvaltning. Koncernen är organiserad i två affärsområden, Investment Banking och Private Banking. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Verksamheten bedrivs även från kontor i Göteborg, Halmstad, Malmö, Norrköping och Oslo. Antalet anställda i koncernen uppgick vid årets utgång till 187 (168). Resultatutveckling Hagströmer & Qviberg redovisar 2004 ett rörelseresultat på 166 (90) MSEK, och ett resultat efter skatt och minoritet på 107 (60) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats positivt av engångsintäkter på 8 (13) MSEK till följd av momsåtervinning. Totalt uppgick rörelsens intäkter till 575 (424) MSEK, en ökning med 36 procent jämfört med föregående år. Provisionsnettot ökade med 51 procent till 338 (224) MSEK. Av provisionsintäkterna utgjordes 292 (209) MSEK av sekundära provisioner, en ökning med 40 procent. I provisionsintäkterna ingår även intäkter från finansiell rådgivning och underwriting med 127 (61) MSEK, en ökning med 108 procent. Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar ökade med 43 procent till 201 (141) MSEK. Rörelsens kostnader uppgick totalt till 409 (334) MSEK, en ökning mot föregående år med 22 procent. Kostnadsökningen förklaras främst av högre personalkostnader till följd av högre bonuskostnader under Reserverad bonus är direkt hänförlig till underliggande resultat, vilket för innevarande år är väsentligen högre än föregående år. Personalkostnaderna ökade härav med 32 procent till 308 (233) MSEK. Avskrivningar minskade med 64 procent till 5 (14) MSEK, vilket huvudsakligen förklaras av fullt avskriven goodwill. Övriga kostnader ökade med 10 procent till 96 (87) MSEK. Ökningen är hänförlig till den ökade aktivitetsnivån och då främst marknadsföringskostnader avseende nya produkter. Investment Banking Rörelseintäkterna för H&Q Investment Banking uppgick till 326 (213) MSEK, en ökning med 53 procent i förhållande till föregående år. Intäktsökningen förklaras huvudsakligen av högre aktivitet för finansmarknaden i allmänhet och Hagströmer & Qviberg i synnerhet. Marknaden för Corporate Finance affärer har ökat under året och Hagströmer & Qviberg har initierat och medverkat i ett flertal transaktioner. Egenhandeln ökade under perioden, främst under första halvåret. Affärsområdet redovisar ett resultat före skatt och minoritet på 133 (57) MSEK. Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 62 (53). Ökningen av antalet anställda är främst hänförlig till Corporate Finance och Institutionell aktiehandel. Private Banking Rörelseintäkterna för H&Q Private Banking uppgick till 228 (183) MSEK, en ökning med 25 procent i förhållande till föregående år. Intäktsökningen är effekten av fortsatt fokus på Kapitalförvaltning och Finansiell Planering i kombination med en generellt sett ökad aktivitetsnivå på Stockholmsbörsen. H&Q Private Banking fortsätter att bygga vidare på strategin om en öppen arkitektur med externa partnersamarbeten och distributörer. Vidare är intresset för olika fondplaceringar i fondbolaget H&Q Fond i Fonds fem fonder stort, vilket sammantaget för perioden resulterat i ett fortsatt nettoinflöde av kapital, det vill säga fortsatt tillväxt. Totalt förvaltat kapital har ökat till 26 (21) Mdr SEK, en ökning med 24 procent jämfört med årsskiftet. Inflödet till de nya produkterna, AIF och H&Q Fond i Fond, är stort. Nettoinflödet av kundvolymer uppgår under tolvmånadersperioden till 2,9 Mdr SEK, vilket ger en organisk tillväxt om 14 procent. Nettoinflödet till fondbolaget uppgick till 1,3 Mdr SEK. Fondbolaget, som inledde sin verksamhet i april 2003, förvaltar därmed över 2 Mdr SEK. I takt med ökat nettoinflöde av nya kundvolymer har andelen återkommande intäkter ökat. Förvaltningsarvoden ökade med 78 procent. Affärsområdet redovisar ett resultat före skatt och minoritet på 49 (27) MSEK. Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 67 (59). 19

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiell ställning och likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 160 (1 142) MSEK. Minskningen av likvida medel förklaras av arbitragepositioner inom egenhandeln. Eget kapital uppgick till 390 (404) MSEK, motsvarande 83 (78) SEK per aktie. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 32 (35) procent. För att åstadkomma en ändamålsenlig kapitalstruktur i bolaget och för att på ett effektivt sätt utskifta tillgångar till bolagets aktieägare föreslår styrelsen för Hagströmer & Qviberg AB bolagsstämman inlösen av var tionde aktie mot en ersättning om 250 SEK per aktie. Vid full anslutning kommer cirka 118 MSEK att överföras till aktieägarna i Hagströmer & Qviberg AB (se vidare not 26). Tvister I koncernen pågår, inom ramen för den löpande affärsverksamheten, ett mindre antal tvister avseende förhållandevis små belopp. I den mån förlustrisk bedömts föreligga har reserveringar gjorts. Styrelsens arbete Hagströmer & Qviberg ABs styrelse består av åtta ledamöter valda av ordinarie bolagsstämma. För uppgifter om ledamöterna hänvisas till sidan 46. Under verksamhetsåret 2004 har sju styrelsesammanträden hållits varav ett möte varit konstituerande. Styrelsens arbete sker enligt en av styrelsen antagen arbetsordning vilken omprövas årligen. Bolagets revisorer har under året haft löpande kontakt med Hagströmer & Qvibergs revisionskommitté, samt deltagit vid ett styrelsemöte och därvid rapporterat sina iakttagelser utifrån utfört revisionsarbete. Väsentliga händelser efter balansdagen Styrelsen för Hagströmer & Qviberg AB beslutade den 28 januari 2005 att ansökan om tillstånd att bedriva försäkringsmäkleri skulle inlämnas till Finansinspektionen. Ansökan skickades in den 14 februari Den 9 februari förvärvade Hagströmer & Qviberg Alfred Bergs Privatmäkleri i Sverige. Överlåtelsen innebär att fyra anställda inom Alfred Bergs rörelsegren Privatmäkleri övergår till affärsområdet H&Q Private Banking under februari Avsikten är att befintliga privatkunder övergår från Alfred Berg till Hagströmer & Qviberg. Den befintliga depåvolymen inom Alfred Bergs Privatmäkleri uppgår till cirka 3 Mdr SEK. Affären förväntas ge en marginellt positiv resultateffekt för Hagströmer & Qviberg under Utsikter Aktiviteten i finansmarknaden var hög under 2004 även om det var stora svängningar under året. Hagströmer & Qviberg arbetar systematiskt och målmedvetet. Varumärket stärks löpande och därmed har både antalet möjliga och genomförda affärer ökat. Hagströmer & Qviberg är fortsatt lönsamt inom företagets samtliga tjänsteområden och visar väsentlig tillväxt. Verksamheten är skalbar och klarar betydande volymtillväxt. Den positiva utvecklingen för Hagströmer & Qviberg med hög aktivitet och låga kostnader förväntas fortsätta. Produkt- och tjänsteutbudet är breddat vilket ytterligare ökar affärsmöjligheterna. Givet en fortsatt hög aktivitetsnivå i marknaden förväntas fortsatt god resultatutveckling. Moderbolaget Hagströmer & Qviberg AB äger och förvaltar aktier och andelar. Bolaget redovisade för perioden en nettoomsättning uppgående till 0 (0) MSEK och ett resultat före dispositioner och skatt om 7 (61) MSEK. 20

23 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgår till 209 MSEK. Avsättning till bundna reserver föreslås med 0 MSEK. Moderbolaget (TSEK) Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel; Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att; till aktieägarna utdelas 6 SEK per aktie, totalt avsättning till reservfond, 37 i ny räkning balanseras Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och bokslutskommentarer. Stockholm den 25 februari 2005 Mats Qviberg Styrelseordförande Anders Böös Stefan Dahlbo Carolina Dybeck Thomas Erséus Curt Lönnström Anne-Marie Pålsson Patrik Enblad Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 februari 2005 KPMG Bohlins AB Caj Nackstad Auktoriserad revisor 21

24 RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN (MSEK) NOT Provisionsintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Kundförluster 4 Kreditförluster, netto Summa rörelsens kostnader Rörelsens resultat Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK 21,2 11,6 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 21,2 11,6 Utdelning per aktie (för 2004 föreslagen utdelning) 26 6,00 5,00 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Utestående antal aktier före utspädning Utestående antal aktier efter utspädning Definition av beräkning av antal aktier se sidan

25 BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN (MSEK) NOT TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 0 0 Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Skattefordringar 28 5 Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut 556 In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Skatteskulder 5 2 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Minoritetens andel av eget kapital 14 6 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa skulder, avsättningar och eget kapital POSTER INOM LINJEN Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder, värdepapperslån och derivat Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser 0 0 Åtaganden Åtaganden om framtida betalningar (terminer & optioner) Klientmedelskonto Emissionsgaranti

26 RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET (MSEK) NOT Nettoomsättning 0 0 Övriga externa kostnader -5-5 Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från värdepappersinnehav som är omsättningstillgångar 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster 7 61 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 6 61 Skatt på årets resultat Årets resultat

27 BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET (MSEK) NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 1 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 1 5 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

28 BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET (MSEK) NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 26 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond 12 Reservfond 9 14 Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat 4 40 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Emitterade värdepapper Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till koncernföretag 1 1 Skatteskuld 1 1 Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 8 Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Generellt borgensåtagande för dotterföretag 29 Noter ej direkt relaterade till enskilda resultat- och balansposter: Not 1 Information per rörelsegren Not 27 Löptider för finansiella tillgångar och skulder Not 28 Risker och riskhantering Not 29 Övriga upplysningar Not 30 Koncernens kapitaltäckningsgrad 26

29 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) Koncernen Not 26 Aktie- Bundna Fria Summa eget kapital reserver reserver kapital Eget kapital Innehav av egna aktier -3-3 Valutakursdifferens Summa resultatförändringar som inte redovisas i resultaträkningen Avsättning till reservfond 5-5 Utdelning Avsättning till fond för orealiserade vinster 9-9 Upplösning fond för orealiserade vinster Nyemission (utnyttjade teckningsoptioner) Årets resultat Eget kapital Innehav av egna aktier 7 7 Valutakursdifferens 0 0 Summa resultatförändringar som inte redovisas i resultaträkningen Avsättning till reservfond 4-4 Utdelning Nedsättning aktiekapital Nedsättning reservfond -9 9 Nedsättning överkursfond Inlösen Avsättning till fond för orealiserade vinster Upplösning fond för orealiserade vinster -9 9 Årets resultat Eget kapital Moderbolaget Aktie- Bundna Fritt eget Summa eget kapital reserver kapital kapital Eget kapital Avsättning till reservfond 5-5 Utdelning Nyemission (utnyttjade teckningsoptioner) Årets resultat Eget kapital Innehav av egna aktier 2 2 Summa resultatförändringar som inte redovisas i resultaträkningen Avsättning till reservfond 4-4 Utdelning Nedsättning aktiekapital Nedsättning reservfond -9 9 Nedsättning överkursfond Inlösen Årets resultat 4 4 Eget kapital

30 KASSAFLÖDESANALYSER KASSAFLÖDESANALYSER Koncernen Moderbolaget (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt och minoritet Justering för poster som ej ingår i kassaflödet, m m Av- och nedskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Betald inkomstskatt Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/Minskning av utlåning till allmänheten Ökning/Minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/Minskning av övriga tillgångar Ökning/Minskning av skulder till kreditinstitut Ökning/Minskning av in- och upplåning från allmänheten Ökning/Minskning av övriga skulder Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella tillgångar 0 Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -8-2 Investering i koncernföretag -1-1 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 1 1 Sålt tidigare återköp av egna aktier/teckningsoptioner 7 0 Inlösen Varav erlagt genom likvid i form av förlagslån 49 Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årets kassaflöde Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 0 0 Utlåning till kreditinstitut

31 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER TILLÄMPAD LAGSTIFTNING OCH NORMGIVNING Årsredovisningen för Hagströmer & Qviberg-koncernen är upprättad enligt god redovisningssed i Sverige med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ÅRKL (1995:1559) samt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2002:22. Redovisningen för moderbolaget är upprättad enligt Årsredovisningslagen (1995:1554). Redovisningsrådets nya rekommendationer 2004 RR 29 Ersättning till anställda. Rekommendationen tillämpas från 1 januari Den nya rekommendationen har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller eget kapital, utan endast inneburit utökad information. KONCERNREDOVISNING Konsolidering Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga företag där moderbolaget har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Genom tillämpningen av förvärvsmetoden utgörs koncernens egna kapital av moderbolagets egna kapital och den del av dotterföretagens egna kapital som intjänats efter förvärvstidpunkten. Omräkning av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar Vid omräkning av utländska dotterföretags redovisningar till svenska kronor, tillämpas dagskursmetoden, som innebär att samtliga poster i balansräkningen omräknas till balansdagens kurs, medan resultaträkningens poster omräknas till genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer förs direkt till eget kapital. Vid avyttring av utländska dotterföretag redovisas de omräkningsdifferenser som tidigare redovisats direkt mot eget kapital i resultaträkningen. Obeskattade reserver Eget kapitaldelen av obeskattade reserver redovisas som bundet eget kapital och ingår i bundna reserver. Skatteandelen av obeskattade reserver har redovisats som uppskjuten skatt. ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Intäktsredovisning Samtliga transaktioner redovisas på affärsdagen. Provisionsintäkter, dvs courtage, kapitalförvaltningsarvoden samt rådgivningsarvoden intäktsredovisas löpande i enlighet med avtal. Resultatbaserade provisioner avseende Investment Banking och Private Banking samt förmedlingsprovisioner redovisas i den period tjänsten utförs, respektive resultatet upparbetas. Ränteintäkter intäktsförs enligt effektivräntemetoden. Ränta på osäkra fordringar intäktsförs dock enligt kontantprincipen. Pensioner Pensionsåtaganden för de svenska företagen täcks genom direkt kostnadsförda pensionspremier varför några pensionsavsättningar ej föreligger. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. För en nuvarande och en tidigare styrelseledamot har Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB gjort pensionsutfästelser som tryggas av pensionsstiftelse. Skatter Koncernens totala skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas vid skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värderingar av tillgångar och skulder (s k temporära skillnader). Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt ut medan uppskjutna skattefordringar endast värderas i den mån dessa sannolikt beräknas kunna utnyttjas. Segmentsrapportering Koncernen är organiserad i två affärsområden, Investment Banking och Private Banking. Affärsområdena utgör den primära indelningsgrunden. Övrigt/Elimineringar består av overhead samt koncernelimineringar. Koncernens verksamhet bedrivs i Norden. Rapportering per segment baseras på direkt hänförbara intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Gemensamma kostnader fördelas per affärsområde efter estimerad nyttjandegrad. Leasing Samtliga leasingavtal är operationella. Leasingavgifterna redovisas som övrig rörelsekostnad. Övrigt Fondlikvidfordringar och -skulder som avräknas genom en auktoriserad clearingorganisation, såsom VPC och Stockholmsbörsen, har nettoredovisats i balansräkningen. VÄRDERING OCH KLASSIFICERING Verkligt värde Hagströmer & Qvibergs grundläggande princip är att samtliga tillgångar och skulder värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Undantagsfallen kommenteras i nedanstående punkter. Avvikelse mot värdering till verkligt värde motiveras, i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR27, med att bokfört värde ej väsentligen bedöms avvika från verkligt värde eller att det inte med en rimligt arbetsinsats går att fastställa verkligt värde. Handelslager Aktier, obligationer och andra räntebärande papper, optioner och andra derivat, blankningar samt belåningsbara statsskuldsförbindelser har klassificerats som omsättningstillgång/kortfristig skuld och har värderats till verkligt värde per balansdagen. Värdet på utländska aktier har omräknats till balansdagens kurs. I de fall värderingen till verkligt värde medför att orealiserade vinster ingår i årets resultat, sker omföring från balanserade vinstmedel till Fond för orealiserade vinster, vilken ingår i bundet eget kapital och därmed inte är utdelningsbar. Vid bestämning av verkligt värde för handelslager har, enligt FFFS 2002:22, huvudsakligen senaste betalkurs använts. Finansiella anläggningstillgångar Aktier som är avsedda för stadigvarande innehav har klassificerats som finansiella anläggningstillgångar och har värderats till anskaffningsvärde, i förkommande fall efter erforderlig nedskrivning. Emitterade värdepapper Emitterade värdepapper som är långfristiga (förlagslån) redovisas i balansräkningen till nominellt belopp. Återköp av emitterade värdepapper minskar värdet på lånet. Vid återköp av emitterade värdepapper till kurs som avviker från det bokförda värdet resultatförs mellanskillnaden som nettoresultat av finansiella transaktioner. Emitterade värdepapper som är av kortfristig karaktär (intervallcertifikat) redovisas löpande till verkligt värde. Värdeförändringen redovisas som netto av finansiella transaktioner. Utlåning till allmänheten Utlåningen till allmänheten säkerställs genom värdepapper i depå. Lånefordringar redovisas i balansräkningen efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Konstaterade förluster är sådana som bedömts vara beloppsmässigt slutgiltigt fastställda. Med sannolika kreditförluster avses skillnaden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas inflyta med hänsyn till kredittagarens återbetalningsförmåga samt säkerhetens värde. Övriga fordringar och skulder Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs enligt Redovisningsrådets rekommendation RR8. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar sker över nyttjandeperioden, vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Det bokförda värdet bedöms inte i någon väsentlig grad avvika från verkligt värde. Det bokförda värdet på anläggningstillgångar prövas fortlöpande genom analyser. Om en sådan analys indikerar ett för högt upptaget värde fastställs tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet mäts som framtida diskonterat kassaflöde. En nedskrivning utgörs av skillnaden mellan bokfört värde och återvinningsvärdet. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR17 belastar nedskrivningsbeloppet periodens resultat. ÖVERGÅNG TILL IAS/IFRS Styrelsens preliminära bedömning är att övergången till IAS/IFRSstandard inte kommer ha någon väsentlig påverkan på Hagströmer & Qvibergs redovisning. Fullständiga upplysningar kommer att presenteras innan 14 april Hagströmer & Qvibergs första finansiella rapport i enlighet med IAS/IFRS-standard kommer att vara kvartalsrapporten för första kvartalet

Rapport över förändring av eget kapital koncernen Ordförandeord. Resultat- och balansräkningar moderbolaget HQ-aktien

Rapport över förändring av eget kapital koncernen Ordförandeord. Resultat- och balansräkningar moderbolaget HQ-aktien ÅRSREDOVISNING 2009 DEFINITIONER Resultat per aktie efter skatt Årets resultat efter skatt med avdrag för minoritetens andel av årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Årsredovisning 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. är ett familjeägt

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013

Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013 Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Förmögenhet i utlandet? Visst är det trevligt om människor skrattar hela vägen till banken. Men det är minst lika angeläget att de

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning Uniflex AB 2005

Årsredovisning Uniflex AB 2005 Årsredovisning Uniflex AB 2005 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ)

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) Årsredovisning 2008 Carnegie 2008 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 femårsöversikt för koncernen 5 FINANSKRISEN 2008 och utvecklingen i carnegie risk- och kapitalhantering

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2009 VD har ordet Vi tror på stark tillväxt År 2009 innebar en utmaning för många bolag inom rekrytering och bemanning. Vi ställde några frågor till VD-Koncernchef Stefan Rossi.

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 (46) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 2 (46) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Finansiell information. innehåll

Finansiell information. innehåll Finansiell information innehåll 42 Femårsöversikt för koncernen 43 Förvaltningsberättelse 46 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 47 Rapport över finansiella ställningen för koncernen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2012

Skandiabanken Årsredovisning 2012 Skandiabanken Årsredovisning 2012 Innehåll Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och

Läs mer

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner Årsredovisning 2007 SPP 2007 Året i korthet Innehåll Vi blir störst i Norden I december köpte Storebrand SPP av Handelsbanken. SPP och Storebrand blir tillsammans Nordens största pensionskoncern. Båda

Läs mer

Carnegie i korthet. Innehåll

Carnegie i korthet. Innehåll Årsredovisning 2005 Innehåll Koncernchefens kommentar... 2 Detta är Carnegie... 7 Om vår strategi... 8 Om våra anställda... 10 Om att skapa värde för våra kunder... 12 Om att leverera resultat... 14 Våra

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer