INNEHÅLL. Året i korthet samt flerårsöversikt 1. Ordföranden har ordet 2. VD-kommentar 4. DettaärAxFast 7. Fastighetsförteckning 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Året i korthet samt flerårsöversikt 1. Ordföranden har ordet 2. VD-kommentar 4. DettaärAxFast 7. Fastighetsförteckning 22"

Transkript

1 AXFAST ÅRSREDOVISNING 2007

2 INNEHÅLL Året i korthet samt flerårsöversikt 1 Ordföranden har ordet 2 VD-kommentar 4 DettaärAxFast 7 Fastighetsförteckning 22 Förvaltningsberättelse 24 Resultaträkningar 25 Balansräkningar 26 Kassaflödesanalyser 28 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 29 Revisionsberättelse 35 Axel Johnson Gruppen 36 Styrelse, ledning och revisor 38 Vasagatan 40

3 ÅRET I KORTHET Fastighetsförvärv för 119 Mkr Fastighetsförsäljningar för ett belopp om 712 Mkr Investeringar i nya projekt och fastighetsutveckling om 258 Mkr Invigning av en ny externhandelsanläggning i Norrköping under hösten Uthyrning av kvm till en årshyra om 50 Mkr Omförhandlingar av kvm till en årshyra om 59 Mkr Nyckeltal Fastighetsrelaterade uppgifter Area, kvm Marknadsvärde, Mkr Bokfört värde, Mkr Hyresintäkter, Mkr Uthyrningsgrad, ekonomisk, % Driftöverskottsmarginal, % Direktavkastning BV, % 5,1 5,3 9,3 9,5 7,9 Direktavkastning (enl SFI), % 3,6 4,0 6,9 7,3 7,3 Värdeförändring (enl SFI), % 17,7 20,3 17,3 4,9 4,4 Totalavkastning (enl SFI), % 21,3 24,3 24,2 12,2 2,9 Finansrelaterade uppgifter Genomsnittlig ränta, % 4,1 4,0 4,7 4,5 5,4 Räntetäckningsgrad 1,5 1,3 1,8 1,3 1,2 Genomsnittligt eget kapital, Mkr Avkastning eget kapital före skatt, % 12,4 22,9 34,1 3,7 0,0 Soliditet, % Justerad soliditet, % Belåningsgrad/marknadsvärde, % Definitioner Driftöverskottsmarginal: Driftnetto 2 (hyresintäkter fastighetskostnader personalkostnader i förvaltningen)/hyresintäkter Direktavkastning BV: Driftnetto 1 (driftnetto exklusive avdrag för personalkostnader)/bokfört värde Direktavkastning MV: Driftnetto/(Ingående MV+0,5 x årets investering 0,5 x årets driftnetto) Värdeförändring MV: (Utgående MV Ingående MV Årets investering)/ (Ingående MV+0,5 x årets investering 0,5 x årets driftnetto) Totalavkastning: Direktavkastning+Värdeförändring Räntetäckningsgrad: Resultat före finansiella kostnader justerat för realisationsresultat i relation till finansiella kostnader Genomsnittligt eget kapital: Summan av ingående och utgående balans delat med två Avkastning på eget kapital före skatt: Resultat före skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning Justerad soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning. (Eget kapital justerat för skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde, hänsyn tagen till latent skatt) Belåningsgrad: Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas marknadsvärde vid periodens utgång. 1

4 EN SPÄNNANDE OCH UTMANANDE RESA AxFast är en av tre fristående koncerner inom familjeägda Axel Johnson Gruppen. I mina olika engagemang inom Gruppen har jag kommit att fundera över den paradox, som ligger i att hela Gruppen har en stark gemensam affärskultur, som binder samman och förenar, samtidigt som varje koncern och delkoncern inom Gruppen har sin egen, alldeles specifika kultur och sitt eget sätt att vara. EETT AV ELEMENTEN, som särskiljer, är det tempo som präglar verksamheten. Inom dagligvaruhandeln (Willys och Hemköp inom Axfood) gäller till exempel ett mycket kort perspektiv, färskvarorna lever inte länge och nyhetens behag är stort. Det gäller att välja rätt och vara snabb. Ett misstag är dock inte ödesdigert, det kan rättas till redan nästa dag med ett nytt spännande erbjudande. Inom Axel Johnson Internationals verksamhetsområde gäller en annan takt. Kunderna är ofta tillverkningsföretag och produkterna tekniskt avancerade. Det betyder att affärsprocessen är mer eftertänksam och tidsperspektivet utdraget. Inom AxFast, som kanske är det extrema exemplet inom Gruppen, är långsiktigheten och den tydligt genomtänkta lösningen absolut avgörande för framgång. Ett misstag i utförande kan vara besvärligt att ändra och få långsiktigt negativa konsekvenser. Det som fascinerar i fastighetsverksamheten är, tycker jag, just utmaningen att förändra i nuet och anpassa till förändrade förutsättningar, samtidigt som blicken skall vara riktad långt framåt. Ett levande hus skall passa in både i dagens marknad och kunna anpassas till kommande behov långt fram i tiden. Och helst vara lönsamt genom hela sin livslängd. Att äga fastigheter kan svara mot olika behov. Ägandet kan vara ett sätt att erhålla en långsiktigt trygg avkastning på kapital. Det kan också, i ett annat marknadsinriktat ägande, vara ett sätt att nå hög avkastning på insatt kapital genom belåning och transaktioner vid rätt tidpunkt och till rätt pris. Genom sitt ägande i AxFast vill Axel Johnson Gruppen säkerställa att våra fastigheter utvecklas och fyller en positiv roll i näringslivet och i samhället. Vi strävar efter att våra fastigheter skall vara förstklassigt skötta och väl anpassade till sina ändamål. De skall också smälta in i samhällsbilden på ett naturligt sätt, idag och långt fram i tiden. Därför är det viktigt för oss att verka inom sektorer i fastighetsbranschen, där vi har kunskap både om våra kunders behov och om de möjligheter, som utvecklingen av våra fastigheter ger. De senaste årens goda konjunktur i Sverige har gjort det möjligt för AxFast att, med sina skickliga medarbetare, genomföra en omvandling som har sin grund i denna ägarfilosofi. AxFast har samtidigt skapat en stabil ekonomisk bas som möjliggör fortsatta satsningar i samma anda. Det är och kommer att vara en spännande och utmanande resa. Stockholm i februari 2008 Göran Ennerfelt ORDFÖRANDE 2

5

6 STRUKTUR SKAPAR DYNAMIK När vi avslutade vårt omfattande omstruktureringsarbete 2006 lade vi samtidigt grunden för nästa steg i AxFasts utveckling blev året då vi kunde genomföra kraftfulla insatser inom fastighets- och projektutveckling. Resultatet har inte låtit vänta på sig. OMVANDLINGEN AV AXFAST, när vi koncentrerade vår verksamhet till 10 orter, gjorde att vi fick ett gott utgångsläge för expansion. Därför har vi, på ett strukturerat och noga genomtänkt sätt, under 2007 investerat i våra prioriterade områden handel, logistik och kontor. AxFast har nu en väl balanserad fastighetsportfölj, med en eftersträvad geografisk spridning och fördelning av fastighetstyper var året vi följde den strategiska affärsplanen, bockade av aktiviteter, uppfyllde målen och byggde vidare för att skapa ett starkt AxFast. KRAFTIG UTVECKLING UNDER 2007 Resultatet för 2007 blev starkt. Under året har vi sålt fastigheter för 712 Mkr. Vi har förvärvat fastigheter till ett värde av 119 Mkr och investerat 258 Mkr i nya projekt och fastighetsutveckling. Vid utgången av 2007 uppgick värdet av fastighetsbeståndet till 3,3 miljarder kronor att jämföras med 3,1 miljarder kronor året innan. Det bokförda värdet av fastigheterna är nu 2,2 miljarder kronor vilket innebär att vi på några år byggt upp ett betydande övervärde i fastighetsbeståndet. Det synliga egna kapitalet förbättrades under året med 204 Mkr och uppgick till Mkr vid utgången av 2007 vilket gav en soliditet på 63 procent. Efter ytterligare ett starkt år går nu AxFast in i en ny fas där projektutveckling av handel och logistik i landet samt förvärv i centrala Stockholm står högt upp på aktivitetslistan. ETT LAGARBETE Entreprenörskap sammanfattar bra hur vi driver verksamheten i AxFast. Vi är en liten organisation där alla jobbar nära och effektivt tillsammans. Alla ska bidra för att höja nivån i vårt företag. För att lyckas med det har vi tydliga roller och ansvarsområden. AKTIV FASTIGHETS- OCH PROJEKTUTVECKLING 2007 symboliseras av kraftfulla insatser inom fastighets- och projektutveckling. Vi har hyrt ut kvm och förhandlat om kvm. Vi har tagit tag i äldre, svårutvecklade fastigheter och lyckats skapa attraktiva fastigheter med moderna installationer som uppfyller framtida krav på komfort och miljö. Ett exempel på detta är utvecklingen av Åhlénsvaruhuset i Visby. I samband med nedläggningen av en stor Hemköpsbutik stod vi inför utmaningen att skapa något nytt. Genom att bygga om stora delar av fastigheten har vi skapat en attraktiv handelsfastighet. Från att ha haft två butiker i fastigheten har vi nu åtta med följande hyresgäster: Åhléns, Cubus, BikBok, Intersport, Handelsbanken, Carlings, Dressmann och Clas Ohlson. Inom affärsområde handel håller vi på att avsluta våra två externhandelsprojekt i Norrköping varav det ena kommer att tillträdas av en ny ägare under mars månad Vi har under perioden 2005 till 2008 byggt kvm handel i Norrköping, en marknad som vi ser mycket positivt på. Inom affärsområde logistik genomförde vi en stor affär när vi sålde en lagerfastighet på kvm i Jordbro. Under året har vi även förberett mark för nybyggnation av kvm logistiklokaler i Jordbro. Affärsområde kontor, som har Stockholm som sin marknad, har under året genomfört ett genomgripande utvecklingsprojekt av fastigheten på Vasagatan 40. Fastigheten kommer att stå helt klar under första delen av 2008.PåGrevTuregatan 18 har vi byggt en ny butik till Filippa K och vi har moderniserat fastighetens klimatanläggning. I Gamla Stan, Skeppsbron 34 36, renoverades kontor och trapphus för att skapa en attraktiv fastighet. VAD HÄNDER 2008? Oavsett om konjunkturen går upp eller ned under året är vi väl rustade inom våra tre affärsområden. Vi har balans i vår fastighets- och projektportfölj. Ett starkt resultat i kombination med tydliga mandat från vår ägare och styrelse gör att vi snabbt kan ta beslut om nya investeringar. Inom affärsområde handel kommer vi att ta fram planer för om- och utbyggnad av våra centrala varuhus i Uppsala och Lund. Det finns stora möjligheter att skapa levande stadsutvecklingsprojekt i dessa historiska miljöer. I Skövde 4

7 har vi påbörjat ett nytt externhandelsprojekt med Media- Markt som första hyresgäst. Uthyrningsarbetet pågår för fullt med övriga lokaler. Inom affärsområde logistik kommer vi under sommaren påbörja ett nybyggnadsprojekt på kvm för Servera i Halmstad. Byggnaden ska stå klar 2009 och ska bli en mönsteranläggning för logistik vad avser miljö, utformning och energieffektivitet. Vi har även planer på ytterligare projekt i Göteborg genom förvärv, nybyggnad och fastighetsutveckling. Inom affärsområde kontor kommer vi att arbeta aktivt med våra förvärvsambitioner. Vi ska även genomföra de planerade fastighetsprojekten. På Norrlandsgatan 20 kommer ett spännande projekt att startas upp när vi bygger till två våningar på fastigheten. Med stark tro och övertygelse kommer vi att följa vår affärsplan med dess mål och aktiviteter kommer att bli ett spännande år. Stockholm i februari 2008 Erik Lindvall KONCERNCHEF OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 5

8 Entré Drottninggatan 78 6

9 DETTA ÄR AXFAST AxFast är en fristående koncern inom Axel Johnson Gruppen som är specialiserad på fastigheter för handel och logistik i Sverige samt kontorsfastigheter i Stockholm. Som fastighetsbolag arbetar vi för att skapa levande hus som genererar mervärde för våra hyresgäster. Vid utgången av 2007 värderades beståndet till 3,3 miljarder kronor. Hyresintäkterna uppgick till 248 miljoner kronor under AXFASTS vision är levande hus. Hus som sjuder av liv, har full aktivitet och hög attraktionskraft. Våra fastigheter ska vara starka resultatenheter som kännetecknas av rätt läge, rätt service och rätt kvalitet. Vår ambition är att leverera ett starkt resultat samtidigt som vi bygger upp ett långsiktigt värde i vår fastighetsportfölj. För att kunna göra detta fokuserar vi på tre nyckelfrågor. ATTRAKTIV SAMARBETSPARTNER Vi har ett stort nätverk av kunder och samarbetspartners som utgör grunden för vår utveckling. Tillsammans bedriver vi framgångsrika nya projekt och utvecklar vårt befintliga fastighetsbestånd. Vårt marknadsförings- och försäljningsarbete bidrar till levande hus. Därför arbetar vi aktivt för att etablera goda kontakter mellan oss och våra målgrupper. ATTRAKTIVA FASTIGHETER I ATTRAKTIVA LÄGEN Vi har valt att koncentrera verksamheten till fem tillväxtområden. Inom dessa äger vi fastigheter med bästa möjliga läge utifrån den verksamhet som bedrivs där. När vi genomför utvecklingsprojekt innebär det att vi gör noggranna marknadsanalyser. När vi investerar i befintliga fastigheter gör vi det på platser med hög attraktionskraft. Rätt läge är en förutsättning för levande hus. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OCH EN EFFEKTIV ORGANISATION Affärsglädjen driver oss framåt. Därför vårdar och utvecklar vi vår positiva företagskultur och försäkrar oss om att det alltid råder ett klimat som stimulerar kreativa förslag och nya idéer. För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i vårt arbete dokumenterar vi alla arbetsprocesser och implementerar därefter de som är mest effektiva. NETTOINVESTERINGAR MARKNADSVÄRDE OCH TOTAL AREA Mkr Mkr Mkr Kvm Projekt Förvärv Nettoinvesteringar Försäljning Handel Area Logistik Kontor Övrigt 7

10 FASTIGHETSBESTÅND OCH KUNDER AxFast har vid årsskiftet ett fastighetsbestånd bestående av 29 fastigheter fördelade på 10 orter. Utöver detta har vi cirka kvm obebyggd mark för två framtida logistikprojekt i Jordbro, Haninge kommun. Vår strategi är att skapa ett geografiskt koncentrerat bestånd på de orter vi valt ut. Det långsiktiga målet är tre värdemässigt likvärdiga portföljer inom handel, logistik samt kommersiella fastigheter i Stockholm. Vi gör bedömningen att detta i kombination med likviditeten i varje fastighet skapar en god balans mellan avkastning och risk. AxFast har totalt 100 kommersiella kunder. Av dessa är det 34 kunder som betalar en årshyra över en miljon kronor. Dessa kunder står för hela 88 procent av den totala årshyran. Av AxFast totala hyresintäkter står bolag inom Axel Johnson Gruppen för 49 procent. För våra 10 största kunder är motsvarande siffra 56 procent. PLACERINGSSTRATEGI Vi är aktiva i fem prioriterade regioner: Stockholm, Norrköping, Göteborg, Uppsala samt Öresund. Detta medger en lokal närvaro vilket möjliggör en bättre marknadskunskap och ger oss möjlighet att utveckla fastigheter i samarbete med våra kunder. Vi vill uppnå en operativ effektivitet i de delmarknader och orter där vi är verksamma. Vi uppnår en finansiell effektivitet med en riskspridning av olika fastighetskategorier och olika delmarknader. Ambitionen är att vi långsiktigt ska maximera driftnettot och därigenom öka värdet på fastigheterna. Målet är att under den kommande femårsperioden förvärva och utveckla fastigheter till ett värde av cirka 3,3 miljarder kronor samt genomföra försäljningar för cirka 1 miljard kronor. Målet för 2010 är en portfölj med ett marknadsvärde på över 5 miljarder kronor fördelat på följande tre segment: Affärsområde handel Tillväxt sker genom utveckling av befintliga handelsfastigheter i portföljen samt nyproduktion inom externhandel. Affärsområde logistik Tillväxt sker i huvudsak genom nybyggnation i Norrköping, Göteborg, Stockholm samt Öresundsregionen. Nyproduktion förutsätter ett klart definierat samarbete med kontrakterad kund innan ett projekt realiseras. Affärsområde kontor Tillväxt sker genom förvärv av fastigheter och projekt i Stockholms innerstad. Vi ska vara aktiva på fastighetsmarknaden genom att värdera och bevaka transaktioner på våra utvalda marknader. Vi ska även bevaka de aktörer som de senaste åren förvärvat en stor mängd fastigheter med en ägarhorisont på 3 7 år. Investerarmarknaden kan på sikt bli intressant för en långsiktig aktör. PERSONAL OCH ORGANISATION AxFast drivs av en liten och effektiv organisation där varje medarbetare har tydliga ansvarsområden. För att förtydliga och effektivisera vår verksamhet har vi valt att organisera oss kring affärsområdena handel, logistik och kontor. Detta medger större möjligheter att lära känna olika kunders behov och därigenom utveckla affären. Alla medarbetare finns på huvudkontoret i Stockholm. Fastighetsskötsel köps in av externa leverantörer. 8

11 FÖRDELNING AV HYRESINTÄKTER/REGION FÖRDELNING AV MARKNADSVÄRDE/REGION Uppsala 7% Övrigt 10% Stockholm 27% Uppsala 6% Öresund 8% Övriga 7% Stockholm 35% Öresund 8% Göteborg 16% Göteborg 24% Norrköping 24% Norrköping 28% FÖRDELNING AV MARKNADSVÄRDE FÖRDELNING AV UTHYRNINGSBAR AREA Övrigt 7% Kontor 6% Övrigt 4% Kontor 21% Handel 48% Logistik 46% Handel 44% Logistik 24% FÖRDELNING AV HYRESINTÄKTER FÖRDELNING AV HYRESINTÄKTER/KUNDER Kontor 16% Övrigt 3% Axfood 27% Handel 48% Övriga 51% Logistik 33% Åhléns 15% Servera 7% HYRESSTOCKENS FÖRFALLOSTRUKTUR % %

12 HANDEL MEDIA MARKT är en av Tysklands största kedjor för hemelektronik. Under 2006 etablerade företaget sina första butiker i Sverige. De tar här upp kampen om kunderna med de väletablerade företagen OnOff, Elgiganten och Expert. AxFast har blivit MediaMarkts etableringspartner på två orter Norrköping och under 2008, Skövde. I Norrköping har vi byggt upp ett handelscentrum i Ingelsta där MediaMarkt är en av de dominerande aktörerna. I det kvm stora centret har även Mio, Järnia, Micro, Team Sportia och det nya butikskonceptet Isak etablerat sig. Borås Varuhus Karlskrona Varuhus Lund Varuhus Norrköping Volymhandel Upplands Väsby Livsmedelsbutik Uppsala Varuhus Visby Varuhus Ängelholm Varuhus 10

13

14 12

15 13 HANDEL

16 LOGISTIK SERVERA ÄR SVERIGES LEDANDE grossistföretag och specialist på mat, dryck och utrustning till restauranger och storkök. Företaget har ett imponerande utbud av varor närmare olika artiklar. Leveranssäkerhet är en mycket viktig del i deras erbjudande. Från logistikcentralen i Norrköping går det dagligen ut leveranser till Serveras kunder i Mälardalen. Göteborg Backa 22:8 Tingstadsvassen 739:137 Olskroken 35:14 Olskroken 35:7 Olskroken 35:9 Jönköping Älgskytten 4 Norrköping Reläet11 Solna Uarda 2 Stockholm Panncentralen1 14

17

18

19 17 LOGISTIK

20 STHLMKONTOR PÅ VASAGATAN 40 kan du se in i framtiden tillsammans med vår hyresgäst Kairos Future. Företaget är ledande inom området framtidsstudier. De hjälper sina kunder att se trender och ta vara på nya affärsmöjligheter. Vi på AxFast vet att även framtidens företag kommer att efterfråga kontor med centrala lägen. Det är ett konkurrensmedel för att få de bästa medarbetarna, samtidigt som attraktiva lokaler förstärker företagets profil. Under året har vi genomfört en genomgripande renovering av fastigheten som nu rymmer kvm kontor och 400 kvm butikslokaler. Stockholm Vinkelhaken 9 Riddaren 16 Phoebus 10 Pilen 18 Vildmannen 10 18

21

22

23 21 STHLMKONTOR

24 FASTIGHETSFÖRTECKNING Uthyrningsbar yta (m 2 ) per lokaltyp Garage Kommun Adress Fastighetsbeteckning Bostäder Butik Kontor Lager Övrigt P-hus Borås Lilla Brogatan 8 Pallas Göteborg Exportgatan 53 Backa 22: Göteborg Frihamnen Tingstadsvassen 739: Göteborg Partihallarna Olskroken 35: Göteborg Partihallarna Olskroken 35: Göteborg Partihallarna Olskroken 35: Haninge Dåntorpsvägen Jordbromalm 3:3 Haninge Lillsjövägen Jordbromalm 4:8 Härnösand Varvsgatan Magasinet 1 Jönköping Industrigatan 14 Älgskytten Karlskrona Ronnebygatan 34 Riksbanken Lindesberg Doktorsvägen (Fellingsbro) Kvasta 10: Lund Stora Södergatan 6 Färgaren Lund Stora Södergatan 4-6 Färgaren Norrköping Blygatan 25 Adaptern Norrköping Kromgatan 1 Adaptern Norrköping Kromgatan 2 Reläet Norrköping Koppargatan 30 Silvret 3, Norrköping Koppargatan 30 Silvret 9 Skövde Norra Metallvägen Järnet 4 Solna Dalvägen 14/Magasinsvägen 1 Uarda Stockholm Drottninggatan 78 Vinkelhaken Stockholm Karlavägen 85 Vedbäraren Stockholm Nytorgsgatan 11 A-B Mäster Mikael Stockholm Partihandlarvägen 50 (Årsta) Panncentralen Stockholm Grev Turegatan 18 Riddaren Stockholm Skeppsbron Phoebus Stockholm Vasagatan 40 Pilen Stockholm Norrlandsgatan 20 Vildmannen Stockholm Regeringsgatan 91 Torkan Upplands Väsby Finnvids väg 1 Nedra Runby 1: Uppsala Stora Torget 5 Dragarbrunn 23: Uppsala Vaksalagatan 3 Dragarbrunn 23: Visby Östervägen 6 Dovhjorten Ängelholm Storgatan 40 Påfågeln Totalt

25 Total uthyrningsbar yta (m 2 ) (exklusive Obebyggd Taxeringsvärde garage) tomt Byggnadsår Tkr Noteringar / / /1973/1977/ Uppskattat taxvärde /1998/ / /1980/1992/ Ägarandel 60% Ägarandel 60% / /1883/1928/ /1700/ / / / Tillträde /

26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN KONCERNEN Samtliga fastighetsbolag inom AxFast koncernen ägs av AxFast AB. Förvaltningen sker i AxFast AB där all personal är anställd. Viktiga händelser AxFast AB har under 2007 sålt tre fastigheter via bolagstransaktioner till ett koncernmässigt bokfört värde av 500 Mkr. Försäljningen resulterade i en reavinst på 181 Mkr. Vidare har under 2007 tre fastigheter förvärvats till ett värde av119 Mkr. Per äger AxFast AB 34 fastigheter via fastighetsbolag. Marknadsvärdet har bedömts uppgå till Mkr varav har värderats externt av NewSec Analys. Värderingen resulterade i att nedskrivningar återfördes till ett nettovärde av 7 Mkr. Koncernens nettoomsättning, resultat och balansomslutning i mkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 379 Mkr, varav byggnader och mark 121 Mkr, pågående ny- och tillbyggnad 258 Mkr samt maskiner och inventarier 0,1 Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 125 Mkr. Årets kassaflöde uppgick till 331 Mkr. Likvida medel uppgick per den 31 december 2007 till 553 Mkr. Koncernens externa räntebärande upplåning uppgick till 914 Mkr. Koncernens nettoskuldsättningsgrad (räntebärande lån minus likvida medel i relation till eget kapital) var vid årets slut 21%. Det synliga egna kapitalet i koncernen per den 31 december 2007 uppgick till Mkr. Soliditen (beräknad som synligt eget kapital i relation till totalt kapital) uppgick till 63%. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE SOM INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPSÅRET ELLER EFTER DESS SLUT. AxFast AB har under året tecknat avtal om försäljning av det till 60% ägda bolaget AxReal Estate Öst AB. Bolaget frånträds under 2008 och påverkar därmed resultatet först under nästkommande år. I januari 2008 förvärvades bolaget Huset Bexell AB som äger fastigheten Dragarbrunn 23:1 belägen i Uppsala. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet omfattar teknisk och ekonomisk förvaltning av koncernens fastigheter. Redovisad nettoomsättning utgjorde 25 Mkr (26). Moderbolaget finansieras genom förvaltningsarvoden från dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 207 Mkr (229). Moderbolagets egna kapital per 31 december 2007 uppgick till Mkr (1 556). Genomsnittligt antal anställda vid årets slut var 13 (13). FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN Koncernen AxFast AB koncernens fastighetsbestånd är koncentrerat till fem prioriterade regioner; Stockholm, Norrköping, Göteborg, Uppsala samt Öresund. Det långsiktiga målet är tre värdemässigt likvärdiga portföljer inom handel och logistik i Sverige samt kommersiella fastigheter i Stockholm. Vi gör bedömningen att detta i kombination med likviditeten i varje fastighet skapar en god balans mellan avkastning och risk. Målsättningen är att vi långsiktigt ska maximera driftnettot och därigenom öka värdet på fastigheterna. Risk Dagens fastighetsbestånd är koncentrerat till ett fåtal orter. Fastigheterna är välbelägna, har en stabil och bra hyresgäststruktur samtidigt som förfallostrukturen i hyresstocken har en jämn fördelning under de kommande fyra åren. Detta tillsammans med en balanserad projektportfölj gör att AxFast står väl rustat trots den osäkerhet som idag finns kring fastighets- och hyresmarknadens utveckling den närmaste två- till treårsperioden. Belåningen är i jämförelse med branschen i övrigt låg. Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 63 procent. Dessutom har Swap-avtal tecknats för övervägande del av låneportföljen, vilket innebär att lån för knappt 700 Mkr har bundits upp till en ränta understigande 4 procent med löptider till slutet av 2010 respektive FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT Styrelsen och verkställande direktören föreslår att tkr disponeras enligt följande Utdelning, aktier á 509 kr per aktie Balanseras i ny räkning Summa tkr tkr tkr Koncernens fria kapital per 31 december 2007 uppgick till tkr. Någon överföring till bundna reserver kommer inte att ske. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med regler i ABL 17 kap 3. Utdelningen bedöms inte hindra bolaget eller koncernföretagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller från att göra erforderliga investeringar. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 24

27 RESULTATRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader 46 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat ÅRETS RESULTAT

28 BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Uppskjuten skattefordran Lån till aktieägare eller till aktieägare närstående Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

29 Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundetegetkapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver/reservfond Frittegetkapital Fria reserver/balanserad vinst eller förlust Årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder/företagslån Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder Fastighetsinteckningar Reversfordringar Aktier Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Inga Inga Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser

30 KASSAFLÖDESANALYSER Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Avyttring av dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/Minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalyser Betalda räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Vinst avyttring dotterbolag Vinst avyttring byggnader och mark Rearesultat avyttring av rörelse/dotterbolag Övriga avsättningar

31 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i tkr, om inget annat anges ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt Redovisningsrådets Rekommendationer RR 1:00 Koncernredovisning och RR 9 Inkomstskatter. BOLAGETS SÄTE M M Bolaget AxFast AB bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Drottninggatan 78, Stockholm. VÄRDERINGSPRINCIPER M M Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella tillgångar Med materiella anläggningstillgångar menas förvaltningsfastigheter och de redovisas som tillgång i balansräkningen, när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan, som är förknippad med innehavet, tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Koncernen Moderbolaget Byggnader 1,3 4,0% Markanläggningar 10% Inventarier, verktyg och installationer 20 30% % Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. Nedskrivningar De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. En tillgång som är beroende av andra tillgångar anses inte generera några oberoende kassaflöden. En sådan tillgång hänförs istället till den minsta kassagenererande enhet där de oberoende kassaflödena kan fastställas. En nedskrivning reverseras om det har skett en förändring av beräkningarna som användes för att bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Redovsningsrådets rekommenderation RR9, Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och i normalfallet inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Intäkter Redovisning av intäkter sker enligt med BFNAR 2003:3, Intäkter. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter. Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av hyrorna sker så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkt. Kostnader som vidarefaktureras till hyressgäst bruttoredovisas i resultaträkningen. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Dotterbolag Dotterbolag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterbolag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. KONCERNUPPGIFTER Företaget är dotterbolag till Axessor AB, org nr , med säte i Stockholm vars moderbolag är AxFast B.V. med säte i Nederländerna. Av moderbolagets nettoomsättning har100 procent fakturerats till koncernbolag. I övrigt har inga inköp eller försäljningar skett inom koncernen. 29

32 Not 1 Övriga rörelseintäkter Koncernen Resultat försäljning av fastigheter och inventarier Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncernen och moderbolaget KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantal anställda varav varav 2007 män, % 2006 män, % Moderbolaget Sverige Totalt i moderbolaget forts. not 3 Löner och andra ersättningar fördelade per land samt mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga och VD anställda och VD anställda Moderbolaget Sverige (varav tantiem o.d.) Moderbolaget totalt (varav tantiem o.d.) Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 0% 8% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0% 89% Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid: Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 0% 1% Kvinnor 0% 20% Koncernen totalt Redovisning av könsfördelning i företagsledningar Andel kvinnor, % Andel kvinnor, % Moderbolaget Styrelsen Övriga ledande befattningshavare 0 0 Koncernen totalt Styrelsen Övriga ledande befattningshavare 0 0 Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Nedskrivning av byggnader Reversering byggnader Moderbolaget Inventarier, verktyg och installationer Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderbolaget (varav pensionskostnader) 1) (2 323) (2 498) Koncernen totalt (varav pensionskostnader) 2) (2 323) (2 498) Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Moderbolaget Ränteintäkter, koncernbolag Ränteintäkter, övriga ) Av moderbolagets pensionskostnader avser 385 tkr (f.å. 324) gruppens styrelse och VD. 2) Av koncernens pensionskostnader avser 385 tkr (f.å. 324) gruppens styrelse och VD. Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga Moderbolaget Räntekostnader, övriga

33 Not 7 Bokslutsdispositioner, övriga Periodiseringsfond, årets återföring Not 8 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt Uppskjuten skatt Moderbolaget Aktuell skattekostnad ( ) /skatteintäkt (+) Skatt avseende koncernbidrag Skatt pga ändrad taxering föregående år Total redovisad skattekostnad i moderbolaget Not 9 Byggnader och mark Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Aktiveringar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Under året återförda nedskrivningar Årets nedskrivningar Redovisat värde vid periodens utgång Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningtillgångar Vid årets början Aktiveringar Utnyttjande av ersättningsfond Avyttringar Nyanskaffningar Redovisat värde vid periodens slut Varav mark samt markanläggning Ackumulerade anskaffningsvärden Avyttringar Årets avskrivningar Nyanskaffningar Redovisat värde vid periodens utgång Marknadsvärde på förvaltningsfastigheter Koncernen Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark Totalt Not 12 Andelar i koncernbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Försäljning Omklassificeringar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Försäljning Under året återinförda nedskrivningar Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut

34 Forts. not12 Specifikation av moderbolagets andelar i dotterbolag Moderbolag: AxFast AB, org nr , med säte i Stockholm. Samtliga dotterbolag har sitt säte i Stockholm Antal Andel Redovisat Redovisat Dotterbolag, org nr andelar i % 1) värde värde Abdere Förvaltning AB, AxCity Fastighets AB, , AxCity 1 AB, , AxCity 2 AB, , AxCity 3 AB, , AxCity 4 AB, , AxCity 5 AB, , AxCity 6 AB, , AxCity 7 AB, ,0 100 AxCity 8 AB, ,0 100 AxCity 9 AB, ,0 100 AxCity 10 AB, ,0 100 AxCity 11 AB, ,0 100 AxHandel 1 AB , AxPlus Holding AB, , AxRealEstate Nordost AB, , AxRealEstate Syd AB, , AxRealEstate Sydost AB, , AxRealEstate Öst AB, , D Backa 22:8 Fastighets AB, , D Magasinet 1 Fastighets AB, , D Älgskytten 4 Fastighets AB, , Dragarbrunn 23:3 Fastighets AB, , Fastighets AB Mäster Mikael, , FR Dovhjorten 6 Fastighets AB, , FR Påfågeln 13 Fastighets AB, , Färgaren 25 Fastighets AB, , Förråddsvägen 27 Fastighets AB, , Glasburken 1 Fastighets AB, , Gräset 19,Fastighets AB, , Handels AB Vox, , Importören 1 Fastighets AB, , Ingelsta Fastighets AB, , Jordbromalm 3:1 Fastighets AB, Nedra Runby 1:57 Fastighets AB, , Olskroken 35:14 Fastighets AB, , Olskroken 35:7 Fastighets AB, , Olskroken 35:9 Fastighets AB, , Pallas 1 Fastighets AB, , Panncentralen 1 Fastighets AB, , Reläet 11 Fastighets AB, , S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB, , Uarda 2 Fastighets AB, , Valdemar Attedag 18 Fastighets AB, Vedbäraren 18 HB, , Å Axet 2 Fastighets AB, , ) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. 32

35 Not 13 Fordringar hos koncernbolag Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Reglerade fordringar Redovisat värde vid periodens slut Not 14 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten Uppskjuten Skattefordran skatteskuld Netto Koncernen Byggnader och mark Netto uppskjuten skatteskuld Uppskjuten Uppskjuten Skattefordran skatteskuld Netto Koncernen Byggnader och mark Netto uppskjuten skatteskuld Not 16 Eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Koncernen Utgående balans enligt balansräkning den Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Moderbolaget Utgående balans enligt balansräkning den Koncernbidrag lämnade Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Försäkringspremier Upplupna ränteintäkter Övriga poster Moderbolaget Försäkringspremier Upplupna ränteintäkter Övriga poster Not 17 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Koncernen Fastighetsinteckningar Moderbolaget Fastighetsinteckningar för egen skuld till kreditinstitut Not 18 Checkräkningskredit Koncernen Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp 0 0 Moderbolaget Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp

36 Not 19 Övriga långfristiga skulder Koncernen Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen Moderbolaget Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Förutbetalda hyresintäkter Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader Reservationer i samband med bolagsförsäljningar Övriga poster Moderbolaget Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader Reservationer i samband med bolagsförsäljningar Övriga poster Stockholm den 4 mars 2008 Göran Ennerfelt Ordförande Antonia Ax:son Johnson Staffan Linde Axel Mörner Fredrik Persson Erik Lindvall Koncernchef och verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 mars 2008 KPMG Bohlins AB Per Bergman Auktoriserad revisor 34

37 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i AxFast AB Org nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AxFast AB för år Årsredovisningen och koncernredovisningen ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 4 mars 2008 KPMG Bohlins AB Per Bergman Auktoriserad revisor 35

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer